EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
1020
EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika
IČ: 36270237
05
1301 – CPD - 0230
EXCEL THERM č. ETA 05/0280
Číslo výrobku: 0100
Vyhlásenie o parametroch č: 0100 (v prílohe)
Vonkajšia tepelná izolácia stien z betónu alebo muriva
Skladba systému: viď vyhlásenie o parametroch, tabuľka 1
Reakcia na oheň ETICS: viď vyhlásenie o parametroch
Vodotesnosť: viď vyhlásenie o parametroch
Nasiakavosť: viď vyhlásenie o parametroch
Odolnosť proti mechanickému poškodeniu: viď vyhlásenie o parametroch
Priepustnosť vodnej pary: viď vyhlásenie o parametroch
Uvoľňovanie nebezpečných látok: neobsahuje nebezpečné látky
Pevnosť pripevnenia: viď vyhlásenie o parametroch
Prídržnosť základnej vrstvy k izolačnému výrobku: viď vyhlásenie o parametroch
Prídržnosť lepicej hmoty k podkladu / izolačnému výrobku: vyhovuje
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom: viď vyhlásenie o parametroch
Tepelný odpor ETICS: viď vyhlásenie o parametroch
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
Vyhlásenie o parametroch č. 0100/2013
Zamýšľané použitie
Výrobca
Technická špecifikácia
Základná charakteristika
Reakcia na oheň
Vodotesnosť
Nasiakavosť
Odolnosť proti
mechanickému
poškodeniu
Priepustnosť vodnej pary
Uvoľňovanie
nebezpečných látok
Pevnosť pripevnenia
(priečny posun)
Prídržnosť základnej
vrstvy k izolačnému
výrobku
Prídržnosť lepicej hmoty
k podkladu / izolačnému
výrobku
Odolnosť proti zaťaženiu
vetrom
vzduchová
nepriezvučnosť
Tepelný odpor
názov výrobku: EXCEL THERM
jedinečný identifikační kód: 0100
Vonkajšia tepelná izolácia stien z betónu alebo muriva
EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika
ETA-05/0280 vydaná: Technický a zkušební ústav stavební, Praha s.p. CZ-19000 Prosecká 811/76a,
platná do 08. 01. 2016
Deklarované vlastnosti
Platné iba pre skladby systému podľa tabuľky 1.
Vlastnosť
harmonizovaná
systém
Notifikovaná osoba
technická
posudzovania
špecifikácia
Trieda reakcie na oheň, B - s1, d0
ETAG 004:2011
1
Centrum stavebního
(pro všetky skladby)
inženýrství a.s.
viď tabuľku 2.
Požárně technická
laboratoř
NOTIFIKOVANÁ
OSOBA NB - 1390
Vyhovel
ETAG 004: 2011
2+
Technický a zkušební
ústav stavební,
Základná vrstva TS SPECIAL
ETAG 004: 2011
2+
2
Praha, s.p.
 1 kg/m po 1 h
NOTIFIKOVANÁ
OSOBA NB - 1020
Nasiakavosť po 24 h - viď tabuľku 3.
pre jednotlivé varianty
viď tabuľku 4.
ETAG 004: 2011
2+
viď tabuľku 5.
ETAG 004: 2011
2+
neobsahuje nebezpečné látky
ETAG 004: 2011
-
bez obmedzenia dĺžkových
rozmerov ETICS
≥ 0,08 MPa
ETAG 004: 2011
2+
ETAG 004: 2011
2+
vyhovuje
ETAG 004: 2011
2+
viď tabuľku 6.
ETAG 004: 2011
2+
NPD
ETAG 004:2013
2+
- rozpätie hrúbky tepelno
izolačného výrobku: 50-300 mm
- deklarovaný súčiniteľ tepelnej
vodivosti (λD) je uvedený v bode
1.1 tabuľky 1
- bodový súčiniteľ prestupu
tepla hmoždinky (χ) je uvedený v
bode 2.3 tabuľky 1
ETAG 004: 2011
2+
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
Tabuľka 1: skladby ETICS
Spôsob
pripevnenia
1.
Čiastočne
lepený ETICS
s doplnkovým
mechanickým
kotvením
2.
Mechanicky
pripevňovaný
systém
(s doplnkovým
lepením)
Súčasti
technická
špecifikácia /
popis
Ďalšie údaje
Spotreba
2
[kg/m ]
Hrúbka
[mm]
1. 1 Izolačný výrobok – Prefabrikované
Č desky z expandovaného polystyrenu (EPS)
EPS 70 F (typ so
Deklarovaná hodnota súčiniteľa
štandartou tepelnou
tepelnej vodivosti
vodivosťou)
λD = 0,039 W/mK
kód podľa EN 13163
Reakcia na oheň : trieda E
EPS 100 F ((typ so
Deklarovaná hodnota súčiniteľa
štandartou tepelnou
tepelnej vodivosti
vodivosťou)
λD = 0,037 W/mK
kód podľa EN 13163
Reakcia na oheň : trieda E
EPS (typ so zníženou
Deklarovaná hodnota súčiniteľa
tepelnú vodivosti - s
tepelnej vodivosti
prídavkom grafitu)
λD = 0,031 W/mK
podľa EN 13163
Reakcia na oheň : trieda E
1.2 Lepice hmoty
TS SPECIAL
lepená plocha min. 40 %
TS SPECIAL ECO
Lepená plocha min. 40 %
TS SPECIAL R
Lepená plocha min. 40 %
EN 13163
hmota na báze
cementu
hmota na báze
cementu
hmota na báze
cementu
-
50-300
-
50-300
-
50-300
3,0 – 5,0
(sypká zmes)
3,0 – 5,0
(sypká zmes)
3,0 – 5,0
(sypká zmes)
-
2.1 Izolačný výrobok
Dosky z penového polystyrénu (EPS s reakciou na oheň E, pevnosťou v ťahu kolmo k rovine dosky
min. TR 100) a s ďalšími sledovanými vlastnosťami uvedenými v tabuľke č 1 tohto VOP)
2.2 Lepiace hmoty
Viď tabuľka 1. odsek 1.2.
2.3 Hmoždinky pre pripevnenie izolačných dosiek
ejotherm NT U
C=0,86 kN/mm
ETAG 014
plastové zatĺkacie hmoždinky
χ = 0,002 W/K
ETA-05/0009
ejotherm STR U, STR U 2G
C=0,83 kN/mm
ETAG 014
plastové šroubovacie hmoždinky
χ = 0,002 W/K
ETA-04/0023
ejotherm NTK U
C=0,55 kN/mm
ETAG 014
plastové zatĺkacie hmoždinky
χ = 0,002 W/K
ETA-07/0026
C=0,6
kN/mm
ETAG 014
EJOT SDM-T plus
ETA-04/0064
plastové šroubovacie hmoždinky
χ = 0,002 W/K
EJOT H1 eco
C=0,6k N/mm
ETAG 014
plastové zatĺkacie hmoždinky
χ = 0,001 W/K
ETA-11/0192
PTH, PTH-L
Bravoll PTH-KZ 60/8-La
C=0,40 kN/mm
Bravoll PTH-KZL 60/8-La Bravoll
χ = 0,000 W/K
ETAG 014
PTH 60/8-La
PTH-KZ, PTH-KZL ETA-05/0055
Bravoll PTH-L 60/8-La
C=0,55 kN/mm
plastové zatĺkacie hmoždinky
χ = 0,002 W/K
Bravoll PTH-S 60/8-La
ETAG 014
C=0,90 kN/mm
Bravoll PTH-SL 60/8-La
ETA-08/0267
χ = 0,002 W/K
plastové šroubovacie hmoždinky
Bravoll PTH 60/10-La
PTH
ETAG 014
C=0,40 kN/mm
ETA-08/0166
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
2.
Mechanicky
pripevňovaný
systém
(s doplnkovým
lepením)
Bravoll PTH-KZ 60/10-La
plastové zatĺkacie hmoždinky
Bravoll PTH-SX
plastové šroubovacie hmoždinky
fischer Termoz 8N, 8NZ
plastové zatĺkacie hmoždinky
fischer Termoz 8U, 8UZ
plastové šroubovacie hmoždinky
fischer TERMOZ KS 8
plastové šroubovacie hmoždinky
fischer Termoz 8 SV
plastové šroubovacie hmoždinky
fischer Termofix SWII ecotwist
plastové šroubovacie hmoždinky
fischer Termofix CF 8
plastové zatĺkacie hmoždinky
fischer termoz PN 8
plastové zatĺkacie hmoždinky
fischer termoz CN 8
plastové zatĺkacie hmoždinky
fischer termoz LO 8
plastové zatĺkacie hmoždinky
KOELNER KI-10, Kl 1 PA,KI-10M
plastové zatĺkacie hmoždinky
KOELNER KI-10N, KI-10NS
plastové zatĺkacie hmoždinky
KOELNER TFIX-8M
plastové zatĺkacie hmoždinky
KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST
plastové šroubovacie hmoždinky
WKRET-MET LFN 10, LFM 10
plastové zatĺkacie hmoždinky
WKRET-MET LFN 8, LFM 8
plastové zatĺkacie hmoždinky
WKRET-MET LTX 10, LMX 10
plastové zatĺkacie hmoždinky
WKRET-MET LTX 8, LMX 8
plastové zatloukací hmoždinky
FIXPLUG ø 8, FIXPLUG ø 10
plastové zatĺkacie hmoždinky
WKTHERM ø 8
plastové zatĺkacie hmoždinky
KEW TSD 8
plastové zatĺkacie hmoždinky
KEW TSBD 8
plastové šroubovacie hmoždinky
KEW TSD-V
plastové zatĺkacie hmoždinky
KEW TSDL-V
plastové zatĺkacie hmoždinky
Hilti XI-FV, plastové
nastrelovacie hmoždinky
χ = 0,000 W/K
PTH KZ
C=0,70 kN/mm
χ = 0,002 W/K
C=0,50 N/mm
χ = 0,002 W/K
C=0,50 kN/mm
χ = 0,000 W/K
C=0,55 kN/mm
χ = 0,000 W/K
C=0,54 kN/mm
χ = 0,002 W/K
C=1,44 kN/mm
χ = 0,000 W/K
C=0,35 kN/mm
χ = 0,002 W/K
C=0,40 kN/mm
χ = 0,000 W/K
C=0,40 kN/mm
χ = 0,001 W/K
C=0,40 kN/mm
χ = 0,000 W/K
C=0,4 kN/mm
χ = 0,006 W/K
C=0,50 kN/mm
χ = 0,003 W/K
C=1,00 kN/mm
χ = 0,002 W/K
C=0,60 kN/mm
χ = 0,002 W/K
C=0,40 kN/mm
χ = 0,004 W/K
C=0,40 kN/mm
χ = 0,004 W/K
C=0,20 kN/mm
χ = 0,003 W/K
C=0,20 kN/mm
χ = 0,003 W/K
C=0,60 kN/mm
χ = 0,000 W/K
C=0,60 kN/mm
χ = 0,002 W/K
C=0,53 kN/mm
C=1,60 kN/mm
χ = 0,002 W/K
C=1,24 kN/mm
χ = 0,002 W/K
C=1,24 kN/mm
χ = 0,002 W/K
C=1,0 kN/mm
χ = 0,002 W/K
ETAG 014
ETA-10/0028
ETAG 014
ETA-03/0019
ETAG 014
ETA-02/0019
ETAG 014
ETA-04/0114
ETAG 014
ETA-06/0180
ETAG 014
ETA-12/0208
ETAG 014
ETA-07/0287
ETAG 014
ETA-09/0171
ETAG 014
ETA-09/0394
ETAG 014
ETA-10/0460
ETAG 014
ETA-07/0291
ETAG 014
ETA-07/0221
ETAG 014
ETA-08/0336
ETAG 014
ETA-11/0144
ETAG 014
ETA-06/0105
ETAG 014
ETA-06/0080
ETAG 014
ETA-08/0172
ETAG 014
ETA-09/0001
ETAG 014
ETA-11/0231
ETAG 014
ETA-11/0232
ETAG 014
ETA-04/0030
ETAG 014
ETA-08/0314
ETAG 014
ETA-08/0315
ETAG 014
ETA-08/0148
ETAG 014
ETA-03/0004
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
2.
Mechanicky
pripevňovaný
systém
(s doplnkovým
lepením)
Vonkajšie
súvrstvie
Hilti SD - FV8
C=0,40 kN/mm
ETAG 014
plastové zatĺkacie hmoždinky
χ = 0,000 W/K
ETA-03/0028
Hilti WDVS-SDK-FV 8
C=0,40 kN/mm
ETAG 014
plastové zatĺkacie hmoždinky
χ = 0,000 W/K
ETA-07/0302
Hilti WDVS-D8-FV
C=neuvedeno
ETAG 014
plastové šroubovacie hmoždinky
χ = 0,001 W/K
ETA-07/0288
Hilti SX-FV
C=0,70 kN/mm
ETAG 014
plastové šroubovacie hmoždinky χ = 0,001 W/K
ETA-03/0005
4.1 Stierková hmota pro základnú vrstvu
TS SPECIAL
hmota na báze cementu
TS SPECIAL R
hmota na báze cementu
Iba pro omietky REVCO
4.2 Výztuž základnej vrstvy
R 117 A101
Odolná proti
Sklenená
R 131 A101
alkáliím
sieťovina
117S
122
*Asglatex 03-43
2
*SSA-1363-SM, 165 g/m
*iba pre hmotu TS SPECIAL
4.3 Konečná povrchová úprava
LUKOFAS – rýhovaná omietka max. veľkosť zrna EN 15824
Rýhovaná omietka
2,0-3,0 mm
Pojivová báza:
LUKOFAS – zatieraná omietka max. veľkosť zrna disperzia kopolyméru
Zatieraná omietka
2 mm
SCH 82 ECOLOR R
max. veľkosť zrna EN 15824
Akrylátová zatieraná omietka
1,5-2,0-2,5 mm
Pojivová báza:
styrenakrylátový
SCH 83 ECOLOR O
kopolymer
Akrylátová rýhovaná omietka
SCH 84 SILCOLOR R
Silikonakrylátová zatieraná
omietka
SCH 85 SILCOLOR O
Silikonakrylátová rýhovaná
omítka
SCH 88 SILCOLOR RS
Silikonová zatieraná omietka
REVCO Akryl Spachtelputz
Akrylátová zatieraná omietka
REVCO Akryl Strukturputz
Akrylátová rýhovaná omietka
REVCO Silikon Spachtelputz
Silikonová zatieraná omietka
REVCO Silikon Strukturputz
Silikónová rýhovaná omietka
max. veľkosť zrna EN 15824
1,5-2,0-2,5 mm
Pojivová báza:
silikónová emulzia s
prídavkom
styrenakrylátovej
disperzie
max. veľkosť zrna EN 15824
1,5-2,0-2,5 mm
Pojivová báza:
silikónová
emulzia s prídavkom
akrylátovej disperzie
max. veľkosť zrna EN 15824
1,5 mm
Pojivová báze:
Akrylátová disperzia
max. veľkosť zrna EN 15824
2,0 mm
Pojivová báza:
Akrylátová disperzia
max. veľkosť zrna EN 15824
1,5 mm
Pojivová báza:
silikónová disperzia
max. veľkosť zrna EN 15824
2,0 mm
Pojivová báza:
silikónová disperzia
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
Spotreba
4,0
4,0
1,1 - 1,2
2
2
m /m
3,7 – 5,7
max. veľkosť
zrna
1,9 – 4,8
max. veľkosť
zrna
1,9 – 4,8
max. veľkosť
zrna
2,0 – 4,8
max. veľkosť
zrna
2,5
2,7
2,5
2,7
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
-
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
Vonkajšie
súvrstvie
Tollmix disperzná ušľachtilá
omietka zatretá
Tollmix disperzná ušľachtilá
omietka rýhovaná
Tollmix silikónová ušľachtilá
omietka zatretá
Tollmix silikónová ušľachtilá
omietka rýhovaná
POLICOLOR Akryl-silikonová
omítka, rýhovaná štruktúra
POLICOLOR Akryl-silikonová
omítka, zatieraná štruktúra
POLICOLOR Akrylátová
omítka, rýhovaná štruktúra
POLICOLOR Akrylátová
omítka, zatieraná štruktúra
Prohet OMT-AHO Akrylátová
omietka hladená
Prohet OMT-ARO Akrylátová
omietka rýhovaná
Prohet OMT-SHO Silikonová
omietka hladená
Prohet OMT-SRO
Silikónová omietka rýhovaná
XILOTEX, Silikón-akrylová
omietka hladená
RAPID, Silikon-akrylová
omietka hladená
SILIGRAFF, Silikón-akrylová
omietka rýhovaná
TOSCANO, Silikon-akrylová
omietka rýhovaná
max. veľkosť
zrna
1,5-2,0 mm
EN 15824
Pojivová báza:
Syntetická živica
2,5 – 3,5
max. veľkosť
zrna
1,5-2,0 mm
EN 15824
Pojivová báza:
vodná disperzia
silikónovej emulzie
max. veľkosť zrna EN 15824
1,5-2,0-3,0 mm
Pojivová báza:
vodná disperzia
silikónovej emulzie
max. veľkosť
EN 15824
zrna
Pojivová báza:
1,5-2,0 mm
styrenakrylátový
kopolymer
max. veľkosť zrna EN 15824
1,5-2,0-3,0 mm
Pojivová báza:
styrenakrylátová
disperzia
2,5 – 3,5
max. veľkosť zrna EN 15824
1,5-2,0-3,0 mm
Pojivová báza: silikónová
a styrén – akrylátová
disperzia
max. veľkosť zrna EN 15824
0,8-1,5 mm
Pojivová báza:
max. veľkosť zrna emulgovaná živica
1,2-1,5 mm
max. veľkosť zrna
1,5-2,0 mm
max. veľkosť zrna
1,5-2,0 mm
2,0 – 4,5
2,3 – 3,8
2,3 - 3,8
2,0 – 4,5
2,0 – 4,2
2,0 – 4,2
2,3 – 2,5
2,4 – 2,6
2,8 – 3,0
2,6 – 2,8
4.4 Penetračný náter
LUKOFAS-náter
SCH 02.0015 PENECO O
Pre omietkoviny LUKOFAS
Pre omietkoviny
0,25
0,10 - 0,20
SCH 82 ECOLOR R
SCH 83 ECOLOR O
SCH 09.0100 PENESIL O
Pre omietkoviny
0,15 – 0,25
SCH 84 SILCOLOR R
SCH 85 SILCOLOR O
SCH 88 SILCOLOR RS
REVCO Primer
Tollmix penetračný a fixačný
náter pod disperznú omietku
Tollmix penetračný a fixačný
náter pod silikónovú omietku
POLICOLOR penetrácia
Prohet PEN UP-Grund
Isoton Edison
Pre omietkoviny REVCO
Pre omietkoviny
0,2
0,08 – 0,13
Tollmix disperzní ušlechtilá omietka
Pre omietkoviny
0,08 – 0,13
Tollmix silikonová ušlechtilá omietka
Pre omietkoviny POLICOLOR
Pre omietkoviny HET
Pre omietkoviny EDISON
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
0,15 – 0,20
0,11 – 0,17
0,1 – 0,15
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
Tabuľka 2: Reakcia na oheň ETICS
Skladba systému
lepicia hmota:
TS SPECIAL, TS SPECIAL R
TS SPECIAL ECO
EPS dosky
- trieda reakcie na oheň E
3
- objemová hmotnosť ≤ 18 kg/m
hmoždinky
Vonkajšie súvrstvie:
základná vrstva:
TS SPECIAL
TS SPECIAL R
Konečná povrchová úprava
- omietkoviny LUKOFAS
- omietkoviny SCH 82 ECOLOR R
SCH 83 ECOLOR O
SCH 84 SILCOLOR R
SCH 85 SILCOLOR O
SCH 88 SILCOLOR RS
- omietkoviny REVCO
- omietkoviny Tollmix
- omietkoviny POLICOLOR
- omietkoviny HET
- omietkoviny EDISON
Obsah organických
látok
Obsah retardérov
horenia
max. 1,0 %
bez retardérov horenia
max. 10,0 %
v množstve zaručujúcom
európsku triedu E
podľa EN 13501-1
bez retardérov horenia
B – s1, d0
Tabuľka 3: Nasiakavosť ETICS
základná vrstva TS SPECIAL
+ konečne povrchové úpravy
podľa tejto tabuľky:
Európska trieda podľa
EN 13501-1
LUKOFAS – omietka
LUKOFAS – zatieraná omietka
SCH 82 ECOLOR R
SCH 82 ECOLOR O
REVCO Akryl Spachtelputz
REVCO Akryl Strukturputz
Tollmix disperzná ušľachtilá omietka
SCH 84 SILCOLOR R
SCH 85 SILCOLOR O
SCH 88 SILCOLOR RS
REVCO Silikon Spachtelputz
REVCO Silikon Strukturputz
Tollmix silikónová ušľachtilá omietka
POLICOLOR Akryl-silikónová omietka
POLICOLOR Akrylátová omietka
Prohet OMT-AHO, ARO
Prohet OMT-SHO, SRO
XILOTEX X
RAPID X
SILIGRAFF X
Nasiakavosť po 24 hodinách
2
2
< 0.5 kg/m
≥ 0.5 kg/m
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
-
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
základná vrstva TS SPECIAL R
+konečné povrchové úpravy
s náterom podľa tejto tabuľky:
Nasiakavosť po 24 hodinách
2
2
< 0.5 kg/m
≥ 0.5 kg/m
●
●
●
●
-
REVCO Akryl Spachtelputz
REVCO Akryl Strukturputz
REVCO Silikon Spachtelputz
REVCO Silikon Strukturputz
Tabuľka 4: Odolnosť mechanickému poškodeniu
základná vrstva TS SPECIAL + konečné povrchové úpravy
podľa tejto tabuľky:
LUKOFAS – omietka
LUKOFAS – zatieraná omietka
SCH 82 ECOLOR R
SCH 82 ECOLOR O
REVCO Akryl Spachtelputz
REVCO Akryl Strukturputz
Tollmix disperzná ušľachtilá omietka hladená, zrno 1,5-2,0 mm
Tollmix disperzná ušľachtilá omietka ryhovaná, zrno 2,0 mm
Tollmix disperzná ušľachtilá omietka ryhovaná, zrno 1,5 mm
SCH 84 SILCOLOR R
SCH 85 SILCOLOR O
SCH 88 SILCOLOR RS
REVCO Silikon Spachtelputz
REVCO Silikon Strukturputz
Tollmix silikónová ušľachtilá omietka hladená, zrno 1,5-2,0 mm
Tollmix silikónová ušľachtilá omietka ryhovaná, zrno 2,0 mm
Tollmix silikónová ušľachtilá omietka ryhovaná, zrno 1,5 mm
POLICOLOR Akryl- silikónová omietka
POLICOLOR Akrylátová omietka
Prohet OMT-AHO, ARO
Prohet OMT-SHO, SRO
XILOTEX
RAPID
SILIGRAFF
TOSCANO
základná vrstva TS SPECIAL R+ konečné povrchové úpravy
REVCO Akryl Spachtelputz
REVCO Akryl Strukturputz
REVCO Silikon Spachtelputz
REVCO Silikon Strukturputz
1x sklenená sieťovina
Kategória II
1x sklenená sieťovina
Kategória III
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
1x sklenená sieťovina
Kategória II
●
●
●
●
1x sklenená sieťovina
Kategória III
Tabulka 5: Priepustnosť vodnej pary vonkajšieho súvrstvia ETICS
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
Základná vrstva TS SPECIAL + konečné povrchové úpravy
s podkladovým náterom podľa tejto tabuľky:
LUKOFAS – omietka
LUKOFAS – zatieraná omietka
SCH 82 ECOLOR R
SCH 82 ECOLOR O
REVCO Akryl Spachtelputz
REVCO Akryl Strukturputz
Tollmix disperzná ušľachtilá omietka
SCH 84 SILCOLOR R
SCH 85 SILCOLOR O
SCH 88 SILCOLOR RS
REVCO Silikon Spachtelputz
REVCO Silikon Strukturputz
Tollmix silikónová ušľachtilá omietka
POLICOLOR Akryl- silikónová omietka
POLICOLOR Akrylátová omietka
Prohet OMT-AHO, ARO
Prohet OMT-SHO, SRO
XILOTEX
RAPID
SILIGRAFF
TOSCANO
Základná vrstva TS SPECIAL R + konečné povrchové úpravy
s podkladovým náterom podľa tejto tabuľky:
REVCO Akryl Spachtelputz
REVCO Akryl Strukturputz
REVCO Silikon Spachtelputz
REVCO Silikon Strukturputz
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd
≤ 2,0 (pre zrnitosť 3,0 mm: 0,4)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2,0 mm: 0,4
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2,5 mm: 0,6)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2,5 mm: 0,5)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 1,5 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 1,5 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 1,5 mm: 0,4
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2,5 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2,5 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2,5 mm: 0,4)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 1,5 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 1,5 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 3 mm: 0,1)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 3 mm: 0,4)
≤ 2,0 (pro zrnitost 3 mm: 0,4)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 0,8 až 1,5 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 1,2 až 1,5 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 1,2 až 1,5 mm: 0,3)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2 mm: 0,3)
Ekvivalentná difúzna hrúbka sd
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2 mm: 0,4)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2 mm: 0,4)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2 mm: 0,4)
≤ 2,0 (pre zrnitosť 2 mm: 0,4)
Tabuľka 6a: Odolnoť proti saniu vetra – pretiahnutie hmoždinky izolantom
Povrchová montáž
Len zapustená montáž
Hilti WDVS-D8-FV
ejotherm NT U
ejotherm STR U, STR U 2G
ejotherm NTK U
EJOT SDM-T plus
EJOT H1 eco
Bravoll PTH-KZ 60/8-La
Bravoll PTH-KZL 60/8- La
Bravoll PTH 60/8-La
Typ
Bravoll PTH-L 60/8-La
Obchodný názov
hmoždinky
Bravoll PTH-S 60/8-La
Bravoll PTH-SL 60/8-La
Bravoll PTH 60/10-La
Bravoll PTH-KZ 60/10-La
Bravoll PTH-SX
fischer Termoz 8N, 8NZ
fischer Termoz 8U, 8UZ
fischer TERMOZ KS 8
fischer Termoz 8SV
fischer Termofix CF 8
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
Zapustená montáž
ejotherm STR U, STR U 2G
fischer Termoz 8SV
Bravoll PTH-SX
KOELNER TFIX-8ST
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
Vlastnosti
EPS
Priemer taniera (mm)
Hrúbka (mm)
Pevnosť v ťahu kolmo
na rovinu dosky (kPa)
fischer termoz PN 8
fischer termoz CN 8
fischer termoz LO 8
KOELNER KI-10, Kl 1 PA,KI-10M
KOELNER KI-10N, KI-10NS
KOELNER TFIX-8M
KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST
WKRET-MET LFN 10, LFM 10
WKRET-MET LFN 8, LFM 8
WKRET-MET LTX 10, LMX 10
WKRET-MET LTX 8, LMX 8
FIXPLUG ø 8, FIXPLUG ø 10
WKTHERM ø 8
KEW TSD 8
KEW TSBD 8
KEW TSD-V
KEW TSDL-V
Hilti XI-FV
Hilti SD - FV8
Hilti WDVS-SDK-FV 8
Hilti WDVS-D8-FV
Hilti SX-FV
60 a viac
50
100
60 a viac
100
100
60 a viac
0
100
Rjoint
Max. sila pri pretiahnutí
Rpanel
Hmoždinky umiestnené
Minimálnahodnota: 0,48 kN Minimálna
Minimálna
v ploche dosky (skúška
Stredná hodnota: 0,50 kN
hodnota:
hodnota:
pretiahnutím hmoždinky
0,39 kN
0,49 kN Stredná
izolačným materiálom - ETAG
Stredná hodnota:
hodnota:
004, cl. 5.1.4.3, schéma 1a)
0,41 kN
0,51 kN
Hmoždinky umiestnené v škáre
Minimálna hodnota: 0,44 kN Minimálna
Minimálna
(skúška pretiahnutím
Stredná hodnota: 0,46 kN
hodnota:
hodnota:
hmoždinky izolačným
0,35 kN
0,44 kN
materiálom + skúška
Stredná hodnota:
Stredná hodnota:
penovým blokom –
0,38 kN
0,46 kN
ETAG 004, čl. 5.1.4.3, schéma
2b)
Tabuľka 6b: Odolnosť saniu vetra - charakteristická únosnosť hmoždinky v podklade
Obchodný názov
Priemer taniera (mm)
charakteristická únosnosť hmoždinky v podklade
ejotherm NT U
60
Viď ETA-05/0009
ejotherm STR U, STR U 2G
60
Viď ETA-04/0023
ejotherm NTK U
60
Viď ETA-07/0026
EJOT SDM-T plus
60
Viď ETA-04/0064
EJOT H1 eco
60
Viď ETA-11/0192
Bravoll PTH-KZ 60/8-La
60
Viď ETA-05/0055
Bravoll PTH-KZL 60/8- La
60
Viď ETA-08/0267
Bravoll PTH 60/8-La
60
Viď ETA-08/0166
Bravoll PTH-L 60/8-La
60
Viď ETA-10/0028
Bravoll PTH-S 60/8-La
60
Viď ETA-03/0019
Bravoll PTH-SL 60/8-La
60
Viď ETA-02/0019
Bravoll PTH 60/10-La
60
Viď ETA-04/0114
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
EXCEL MIX, s.r.o., Priemyselná 497/8, 922 31 Sokolovce, Slovensko, www.excelmix.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXCEL MIX CZ, s.r.o., Palackého 664, 281 01 Velim, Česká republika, www.excelmix.cz
Bravoll PTH-KZ 60/10-La
Bravoll PTH-SX
fischer Termoz 8N, 8NZ
fischer Termoz 8U, 8UZ
fischer TERMOZ KS 8
fischer Termoz 8SV
fischer Termofix CF 8
fischer termoz PN 8
fischer termoz CN 8
fischer termoz LO 8
KOELNER KI-10, Kl 1 PA,KI-10M
KOELNER KI-10N, KI-10NS
KOELNER TFIX-8M
KOELNER TFIX-8S, TFIX-8ST
WKRET-MET LFN 10, LFM 10
WKRET-MET LFN 8, LFM 8
WKRET-MET LTX 10, LMX 10
WKRET-MET LTX 8, LMX 8
FIXPLUG ø 8, FIXPLUG ø 10
WKTHERM ø 8
KEW TSD 8
KEW TSBD 8
KEW TSD-V
KEW TSDL-V
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
Viď ETA-06/0180
Viď ETA-07/0287
Viď ETA-09/0171
Viď ETA-09/0394
Viď ETA-10/0460
Viď ETA-07/0291
Viď ETA-07/0221
Viď ETA-08/0336
Viď ETA-11/0144
Viď ETA-06/0105
Viď ETA-06/0080
Viď ETA-08/0172
Viď ETA-09/0001
Viď ETA-11/0231
Viď ETA-11/0232
Viď ETA-04/0030
Viď ETA-08/0314
Viď ETA-08/0315
Viď ETA-08/0148
Viď ETA-03/0004
Viď ETA-03/0028
Viď ETA-07/0302
Viď ETA-07/0288
Viď ETA-03/0005
Vlastnosti výrobku definovaného v tabuľke 1 sú v zhode s vyššie uvedenými vlastnosťami. Toto vyhlásenie o parametroch
sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v tomto vyhlásení.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu: Ľuboš Maco, konateľ spoločnosti
Sokolovce 1.7.2013
Sídlo společnosti a fakturační adresa
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
poštovní a dodací adresa:
EXCEL MIX CZ, s.r.o
Palackého 664
281 01 Velim
kontakty
tel: +420 321 762 154
fax: +420 321 762 156
e-mail: [email protected]
www.excelmix.cz
IČO: 27607020
DIČ: CZ 27607020
Společnost je zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 114782
bankovní spojení:
Komerční banka
č.ú. 35-9747660227/0100
Download

Technický list č