Zarábanie na internete
1
Zarábanie na internete
2
Úvod
Dobrý deň, volám sa Marek Baláţ a napísal som pre Vás moju prvú e-book knihu zarábaní na
internete. Budeme tu mať moţnosť nájsť 4 kapitoly. V prvej kapitole nájdeme moţnosti ako zarobiť
absolútne spoľahlivo, ale iba malé peniaze. V druhej kapitole Váš zárobok bude závisieť od Vašej
šikovnosti, ale môţe byť vo výške Vášho platu. V tretej kapitole sa dozvieme ako zarobiť na Vašej
web stránke, je to kapitola určená skôr pred administrátorov web stránok a podnikateľov. Vo štvrtej
kapitole si povieme o zárobku na internete pomocou hazardných hier, o zárobku tisíc eur a viac. Táto
kapitola je však len pre najšikovnejších z Vás, ale šikovný je kaţdý, tak prečo to neskúsiť ? .
Iste sa pýtate, prečo som sem nedal Obsah stránok, je to veľmi jednoduché, tých 19 nápadov si nájdete
aj bez toho a zbytočne prepĺňať stránky mi pripadá zbytočné .
Zarábanie na internete
3
Kapitola I.
Klikačky
Väčšina ľudí, čo hľadala ako si privyrobiť na internete, sa uţ s týmto pojmom určite stretla. Klikačky
alebo tzv. klikacie spoločnosti sú základným zárobkom na internete. Zaregistrujete sa na jednu
z klikacích spoločností, a kaţdý deň sa prihlásite na svoj účet, kde odklikáte pár reklám, za čo získate
pár centov. Klikačky sú veľmi populárne hlavne u mladých ľudí, ktorý si chcú takto privyrobiť.
Klikacie spoločnosti :
www.getref.com
incrasebux.com
www.efektmail.cz
www.dreamclix.com
www.jjclix.com
www.sendearnings.com
www.clixncash.com
Mesačný príjem :
Mesačný príjem z jednej klikačky je pár eur, pribliţne 3 aţ 5 €. Ale keby ste mali účty aspoň v štyroch
takýchto spoločnostiach, tak by sa Vaše zisky znásobili a Váš príjem by bol pribliţne 18 € + / - 3 €.
Niektoré klikačky prilepšujú svojim pouţívateľom tým, ţe ak privedú do spoločnosti viac
pouţívateľov, tak buď za nich dostanú peniaze alebo dostávajú peniaze aj z ich klikov na reklamy.
V tomto prípade by sa Vám zisky zvýšili o 2 či 3 €.
Zarábanie na internete
4
E-mail
Tieţ jeden z obľúbenejších, často vyuţívaných spôsobov ako si zarobiť na internete pár eur mesačne je
zarábanie prostredníctvom e-mailov. Zaregistrujete sa na stránku, budú Vám z nej chodiť e-maily,
ktoré keď otvoríte, budete v nich mať adresu na nejakú stránku. Na adresu kliknete a pričítajú sa Vám
peniaze. Je to určitá forma reklamy a vy ste zákazník, ktorému platia aby navštívil určité stránky.
Spoločnosti, ktoré ponúkajú zarábanie pomocou e-mailov :
www.klikacka.sk
Príjem :
Za jeden e-mail dostanete pribliţne asi 0,03 €. Výhodou je, ţe nemusíte ale klikať hneď po
prijatí e-mailu, teda stačí raz za týţdeň pozrieť svoju e-mailovú schránku a odklikať si pár
„centov“. Príjem tieţ nie je veľký, ale tak ak sa rozhodnete privyrábať si klikaním,
surfovaním a podobne, tak Vám odporúčam priradiť k tomu e-maily. Na „klikačka.sk“ si
môţete zarobiť aj pridávaním nových členov a to 0,30 € za jedného a tým sa Vám zisky
zvýšia.
Zarábanie na internete
5
Ankety
Ankety sú tieţ veľmi populárne v zarábaní na internete. „Anketové spoločnosti“ Vám
posielajú anketu na e-mail, iné ankety musíte vypĺňať na ich stránke. Ankety sú väčšinou
dobre platené 1 aţ 2 € za jednu anketu, ale ich nevýhoda je v tom, ţe sa ťaţko hľadajú
spoločnosti, čo ankety ponúkajú. Ďalšou nevýhodou je málo ankiet. To znamená, ţe za týţdeň
máte moţnosť vyplniť 1 alebo 2 ankety. Ankety bývajú písané hlavne v angličtine.
Spoločnosti ponúkajúce ankety :
www.surveysavvy.com
www.mysurvey.com
www.surveyking.com
www.surveyincomesystem.com
Príjem :
Prijem z jednej stránky činí zhruba 10 €. Pravdaţe ak by ste boli zaregistrovaný na viacerých
stránkach, príjem by bol oveľa Väčší.
Zarábanie na internete
6
Surfovanie na internete
Sú to programy, ktoré necháte pustené a ony Vám surfujú po internete. Napr. necháte program beţať
na noc, pribliţne 8 hodín a za kaţdú hodinu zarobíte peniaze z ničnerobenia. Počul som, ţe dosť ľudí
si tento spôsob chváli, ale podľa môjho názoru ak natrafíte na falošnú spoločnosť alebo program, tak
sa Vám dostanú vírusy do počítača a ani neviete ako. Preto je dobré keď ho uţ pouţívať, tak iba
overené a bezpečné spoločnosti.
Keďže s týmto skúsenosti nemám, tak pridávam iba jednu spoločnosť, schválenú
stránkou na zarábanie na internete :
www.ecbarre.com
Príjem :
Spoločnosť EcBarre Vám vyplatí za jednu minútu 1 bod, za hodinu 60 bodov. 1000 bodov = 0,11 €.
Ak by ste nechali mesiac (30 dní) pustený vkuse tento EcBarre program tzv. SurfBar :
60 24 30 43200
43200
43,2
1000
43,2 x0,11 4,752 €
To nie je podľa mňa veľa, keďţe spoločnosť vypláca peniaze aţ keď zarobíte 15 €. Tieţ by táto
moţnosť bola výhodná ak by ste mali viac programov zapnutých zároveň.
Zarábanie na internete
7
Kapitola II.
YouTube
Stačí spraviť zaujímavé video, ktoré uvidí veľmi veľa ľudí (tým mám na mysli 1 milión a viac). Ako
náhle budete mať na svojom videu obrovskú návštevnosť, tak Vás kontaktujú zamestnanci YouTube
a ponúknu Vám partnerstvo v podobe reklám vo Vašom videu(pred videom, vo videu a pri videu).
10 ľudí / spoločností, čo zbohatli na YouTube :
1. Shane Dawson: 384-tisíc eur;
431 787 450 videní
2. The Annoying Orange: 351-tisíc eur;
349 753 047 videní
3. Philip DeFranco: 220-tisíc eur;
248 735 032 videní
4. Ryan Higa: 184-tisíc eur,
206 979 909 videní
5. Lukas Cruikshank: 178-tisíc eur;
200 656 150 videní
6. Shay Carl: 171-tisíc eur;
192 309 247 videní
7. Mediocre Films: 141-tisíc eur;
159 030 703 videní
8. Smosh: 138-tisíc eur;
154 936 876 videní
9. Young Turks: 136-tisíc eur;
153 807 362 videní
10. Natalie Tran: 123-tisíc eur;
138 871 829 videní
Konkurencia je však veľmi obrovská, keďţe kaţdý deň sú pridané na stránku YouTube
tisícky videí a zároveň nie je veľa ľudí čo by s videami po slovensky získali milióny videní,
preto odporúčam dať na YouTube napr. nejaký film, videoklip a pod. Vedeli ste, ţe
animované filmy ako Tom a Jerry majú na YouTube milióny videní a Happy Tree Friends aj
desiatky miliónov?
Zarábanie na internete
8
Písanie e-bookov
Kaţdý sme určite v ţivote prečítali aspoň jednu knihu. Kniha, ktorú sme prečítali bola zaiste na
vytlačená na papieri a nie v elektronickej podobe. Kniha, ktorá je v elektronickej podobe sa nazýva
e-book a má veľmi veľa výhod oproti listovej knihe. E-book knihy sú veľmi rozšírené hlavne
v Amerike, ale pomaly prenikajú uţ aj na Slovensko (odzrkadľuje sa to na predaji tabletov ako e-book
čítačiek).
Výhody e-book kníh :
-
Knihy si netlačia, preto netreba ţiadne peniaze na rozbehnutie tlače a zároveň netreba ţiadne
vydavateľstvo
Predávať sa dajú cez internet na Vašej stránke alebo na stránkach, ktoré sa zaoberajú predajom
elektronických kníh
Knihy môţete písať o hocičom, čo dobre poznáte a nikto Vám nemusí brániť v písaní alebo
hovoriť, ţe Vám knihu „nevytlačí“
Príjem :
Príjem z tejto činnosti môţe byť veľmi výnosný, ak píšete o niečom, čo ľudí zaujme. Najviac sa dá na
e-bookoch zarobiť, keď ich píšete v angličtine alebo ich dáte preloţiť do angličtiny, pretoţe ako som
uţ písal v Amerike sú elektronické knihy veľmi populárne. Váš príjem môţe byť pri dobrej reklame
od 100 do aj pár tisíc eur mesačne, záleţí od popularity vašej knihy.
Zarábanie na internete
9
Facebook
Kto by nepoznal najpopulárnejšie sociálnu sieť na svete. Je na nej zaregistrovaných viac neţ 900
miliónov ľudí. Ale ako sa dá na tejto obrovskej sociálnej sieti zarobiť? Je to veľmi jednoduché, stačí si
vytvoriť skupinu a mať tam veľmi veľa ľudí. Ako náhle bude vo Vašej skupine veľký počet ľudí,
môţete písať firmám a ponúkať im reklamy na Vašej stránke (vo forme statusov, zdieľania
a podobne). Veľa spoločností má o takúto formu reklamy veľký záujem, ale treba ich iba vyhľadať.
Príjem :
Príjem z reklám nemusí byť veľký záleţí od toho, ako sa Vám bude dariť zháňať klientov. Príjem teda
môţe byť niekoľko desiatok eur ale aj niekoľko stoviek.
Facebook II.
Predstavím Vám ešte jednu metódu, ako sa dá zarobiť pomocou Facebook-u. Kaţdý z nás sa zaiste
stretol aspoň s jednou súťaţou, organizovanou cez Facebook. Najlepšie súťaţe sú pravdaţe tie, kde
majú pouţívatelia hlasovať. Nechápete ? tak si to ideme vysvetliť. Povedzme, ţe máte 1000 priateľov
na Facebook-u (to je jedno kde a ako ich naberiete) alebo vo Vašej skupine, keď Vám kaţdý deň
zahlasujú na Vašu napr. fotku, tak máte veľký počet hlasov a tým pádom vyhrávate a získate nejakú
cenu. Ceny si môţete ponechať alebo niekde predať. Jedna moja známa si takto privyrábala, mala však
okolo 1500 priateľov. Pravdaţe nie je to také ľahké, pretoţe súťaţe trvajú niekedy aj celý mesiac
a ťaţko sa hľadajú, pokiaľ ich nepublikujú skupiny, priatelia a podobne.
Príjem
Príjem záleţí od toho či vyhráte, ale hlavne o to čo hráte. Môţete vyhrať notebook, auto, fotoaparát,
výlet pre 2 osoby a podobne. Záleţí len na Vás, či máte záujem privyrobiť si touto metódou a koľko
na nej zarobíte.
Zarábanie na internete
10
Predaji fotografií
Táto metóda zarábania je moc populárna pre amatérskych ale aj profesionálnych fotografov. Veď
všetko čo treba, je fotoaparát (najlepšie digitálny a hlavne kvalitný). Predajom fotiek sa zaoberá
pomerne veľa stránok. Prebieha to tak, ţe sa zaregistrujete na jednu stránku z niţšie uvedených,
pridáte na ňu fotky a čakáte, kým si Vaše fotky niekto kúpi. Odporúčam sa zaregistrovať na viac
stránok pre zvýšenie vašich ziskov.
Stránky zaoberajúce sa predajom fotografií :
www.canstockphoto.com
www.dreamstime.com
www.istockphoto.com
www.bigstockphoto.com
www.123rf.com
Príjem z predaja :
Stránky predávajú fotografie od 0,20 € do 0,50 €. Niektoré stránky predávajú
neregistrovaným pouţívateľom fotky aj za pár eur (stránka canstockphoto.com aj za 10 eur).
Váš zisk ale nebude stály. V jeden mesiac môţete na Vašich fotkách zarobiť 500 €, iný 50 €
alebo aj 5 000 €.
Zarábanie na internete
11
Kapitola III.
Web stránka - Reklamy
Veľmi dobrá zárobková činnosť, na ktorej môţete zarobiť pár eur ale aj stovky eur za jeden mesiac!
Ide o to, ţe ak máte web stránku, ktorej sa venujete, ktorú navštevuje viac ľudí, tak máte moţnosť si
na stránke aj slušne zarobiť.
Druhy reklám :
1. Affiliate reklamy – reklamy, za ktoré Vám platia vlastníci reklám za maličkosti ako napr. za
klikanie na reklamy od Vašich návštevníkov. Affiliate reklamy sú strašne populárne. Existujú
spoločnosti ktoré Vám za 1 klik od Vašich návštevníkov zaplatia pár centov, ale ak máte
veľkú návštevnosť, nemusíte sa báť, ţe sa to tak rýchlo nenazbiera. Za affiliate reklamy sa
povaţujú aj reklamy produktov, ktoré keď si Váš návštevník kúpi a napíše, ţe sa o výrobku
dozvedel od Vás, tak získavate za neho napr. 20 % z produktu (osobne som sa stretol s 25 %
z produktu, čo činili pribliţne 6 €).
2. Rezervované reklamy – reklamy, za ktoré získavate mesačne peniaze, len za to, ţe sú na Vašej
stránke. Pri týchto reklamách máte zisky podľa dohody, záleţí na Vás akú si stanovíte cenu
(cena sa stavuje podľa návštevnosti na web stránke)
3. Google AdSense – affiliate reklama, je však veľmi výnosná (poznám ľudí čo zarobili an nej
40€ za týţdeň). Firma Google Vám poskytne účet na AdSense, ich reklamy si umiestnite na
svoju web stránku podľa ich návodu a zarábate za klikanie na reklamy od návštevníkov.
Nikdy však nerobte to, ţe si na ne budete klikať sami! Google v tomto neoklamete, zablokujú
Vám účet a s peniazmi sa môţete rozlúčiť. Aj tak odporúčam Google AdSense na takéto
zarábanie. Veď Google zarobilo na AdSense miliardy a miliardy vyplatila aj svojím AdSense
partnerom.
Zarábanie na internete
12
Web stránka – Predaj virtuálnych produktov
Vytvorte si e-shop s predajom virtuálnych produktov. Produkty typu programy, hry, e-booky , fotka,
3D modely, grafické modely a podobne. Odporúčam začať s ľuďmi, čo nepracujú úplne
„profesionálne“. Výhodou on-line e-shopu je, ţe zarábate z ničoho a pomaly za nič .
Prečo práve virtuálne modely?
1. Virtuálne produkty môţete predávať pomocou on-line účtov alebo účtov na paypale
2. Ţiadne poštovné, stačí ak pošlete produkt na e-mail alebo pošlete e-mailom link na stiahnutie
produktu spolu s faktúrou
Prečo si nevybrať profesionálov?
1. Pretoţe ich produkty sa predávajú na populárnejších stránkach.
2. Pretoţe kaţdý chce zarobiť a ak si vyberiete správnych ľudí, tak sa môţe stať, ţe Vašu stránku
budú šíriť ďalej a to znamená viac a viac návštevníkov.
3. Pretoţe nechcú napr. 90 % z produktu ako profesionáli.
4. Minimálna konkurencia predávaných produktov
5. Pretoţe je s nimi ľahšia práca (z vlastnej skúsenosti).
Zarábanie na internete
13
Web stránka – Audiotextové čísla
Nezdá sa to, ale audiotextové čísla dokáţu zarobiť viac peňazí, ako sa na prvý pohľad zdá. Zoberme si
za príklad napr. on-line hru, máte tam diamanty, zlato a podobné predmety, ktoré Vám pomáhajú sa,
respektíve uľahčujú hru. Tieto predmety sa dajú kúpiť pomocou toho, ţe pošlete sms-ku na
audiotextové číslo a ztrhnú Vám z nej napríklad 2 €. A teraz si predstavme, hru hrá 10 000 ľudí na
Slovensku a ak len polovica pošle 1 sms, tak uţ ste si zarobili na celý mesiac. Ak by bola hra rozšírená
pre viaceré krajiny a hralo by ju napr. 1 000 000 ľudí, tak sa odváţim povedať, ţe maximálne do roka
sa stávate milionárom.
Netreba len on-line hru pre audiotextové čísla, videl som stránky kde za IQ test pýtali 4,8 € pomocou
audiotextového čísla a divili by ste sa koľko ľudí im to zaplatilo.
Taktieţ kaţdý si dobre pamätá obchody s produktmi pre mobilné telefóny, kde ste poslali sms-ku
a poslali Vám hru, obrázok alebo čo ste si len priali a to tieţ stálo nemalé peniaze.
Pomocou audiotextových stránok zarába strašne veľa ľudí, ale nie všetky, pretoţe musíte najprv web
stránku poriadne „vymakať“ aby Vám mohla zarábať.
Zarábanie na internete
14
Vlastná značka
Vytvorenie vlastnej značky Vám získa strašne veľa kupcov. Značka alebo produkt však musí byť
strašne populárny. Zoberme si za príklad populárne „Meme komiksy“. Ľudia si ich tak obľúbili, ţe sa
vďaka ním predávajú tričká s nimi, nálepky, magnetky, karty a podobne. Zoberme si, ţe jedno tričko
stojí 2 €, na to dáte Vašu značku za 1 € a predávate ich za 10 €, čistý zisk 7 € a to naozaj nie je zlé.
Alebo si zoberme svetoznámeho psíka menom Boo. Jeho „plyšové“ napodobeniny stoja aţ 30 € a viac.
Točí reklamy pre veľké spoločnosti a prečo? Pretoţe sa stal populárnym! Stačí len niečo vymyslieť,
hocičo čo si myslíte, ţe sa uchytí a potom začnete zarábať milióny.
Zarábanie na internete
15
Firma, ktorá zarába...
Neoslovil Vás ani jeden z mojich nápadov? A čo tak tento! Zaloţíte si firmu na internete, ktorá ponúka
reklamy na internete. Nie však reklamy, na ktorých ostatný zarábajú pomocou klikou, ale reklamu na
Google, na Facebook-u a podobne. Ľudia by Vám platili za to, ţe by ste im vybavili reklamu na
internete rôznych stránkach. Vy by ste iba vybavovali reklamy a inkasovali peniaze. Nie je to šikovný
nápad? Takýchto firiem je na Slovensku málo, tak poďme na to!
Ďalšou firmou, ktorá zarába z „ničoho“ je firma, ktorá hľadá „ľudí pre ľudí“. Niekto hľadá prácu, tak
mu nájdete prácu, brigádu a podobne a za to Vám platia. Niektorý zas hľadajú zamestnancov a vy im
ich nájdete. Áno aj za to získate peniaze. Je to jednoduchá práca, podobná pracovným agentúram.
Nezarobíte milióny, ale tisíce eur stačí, nie? 
Zarábanie na internete
16
Kapitola IV.
Sila e-mailov
Poviem Vám príbeh jedného muţa, ktorý zarobil milión dolárov. Zohnal si e-mailové adresy
1 000 000 milióna ľudí. Polovičke poslal e-mail o vstupe akcie jednej firmy, druhej polovičke poslal email o klesaní tejto akcie. Akcia stúpla, takţe tú polovičku, ktorej poslal e-mail, ţe akcie firmy stúpnu,
rozdelil zas na 2 skupiny po 250 000 ľudí a na druhú skupinu, u ktorej sa pomýlil sa vykašlal. Potom
jednej polovičke (s 250 000 ľuďmi) poslal správu, ţe akcia inej firmy vstupne, druhej zas, ţe klesne.
A zas u tej polovičky, kde mal pravdu rozdelil zas na dve skupiny (125 000 ľudí) a zas poslal e-mail,
ţe vstupne a klesne. Tak to robil furt aţ kým nedostal počet 15 000 ľudí (125 000 → 62 250 → 31 125
→ 15 000). Tým poslal potom e-mail o tom, ţe robí seminár o tom, ako mal vţdy pravdu o stúpaní
a klesaní akcií. Cena bola 1000 dolárov, prišlo mu tam asi 10 000 ľudí ( 10 000 * 1000 = 10 000 000).
Veľmi šikovná metóda, ako si zarobiť .
Zarábanie na internete
17
Nadácia
Videli ste film „Krstný otec 3“ ? Vo filme je znázornené, z čoho zarába rodina Corleone. Rodina
zarábala z vlastnej nadácie, pokiaľ)l dobre viem tak 80 % peňazí posielala chudobným deťom a 20 %
si nechávala pre udrţanie chodu nadácie a pre vlastné účely. Takto to funguje aj v reálnom ţivote,
nadácie si nechávajú niečo pre seba, pretoţe musia udrţať nadáciu na nohách. Zoberme si koľko
zarába taký UNICEF? Bolo síce vytvorené organizáciou OSN, ale stále je to len nadácia. Nadácia so
sídlom v New Yourku s 126 územnými kanceláriami po celom svete.
Preto nadácia je veľmi dobrým zárobkovo činným prostriedkom. Sú aj také „nadácie“, ktoré si
nechávajú peniaze pre seba, ale to sú obyčajný podvodníci a takúto myšlienku Vám do hlavy vnútiť
nechcem. Keby však máme nadáciu s veľkými ziskami a napr. len 5 % si necháte pre jej bezpečný
chod a vlastné účely, tak by ste mali takmer doţivotný príjem peňazí, a to sa oplatí nemyslíte?
Výhody internetovej nadácie :
1. Treba mať zaloţenú iba vlastnú stránku a účet
2. Nebudete mať ľudí čo zbierajú peniaze, namiesto toho budete mať inzeráty na webstránkach
Šikovný spôsob, ale moc ho „neuprednostňujem“.
Zarábanie na internete
18
Obohranie rulety
Myslíte si, ţe ruleta je hra len o šťastí? Existuje jedna metóda, ktorú Vás tu naučím, je to
metóda o štatistike, princíp je v tom, ţe farby sa v hre vţdy menia, teda sa nestáva ţe by
padala napr. 15 kôl iba čierna alebo iba červená.
Rovno k veci
Ruleta Vám „nechce“ dovoliť vyhrať peniaze
pokiaľ stavujete na určité číslo, pretoţe
pravdepodobnosť výhry je veľmi malá. Ale
keď stavíte iba na farbu (čierna alebo červená)
tak váš zisk je dvojnásobok z vloţenej sumy
(napr. vloţíte 1 Euro na čiernu, vyhráte, zisk je
2 Eurá – jedno euro je vaša stávka a druhé vaša
výhra). Teda, keď stavíme 1 Euro na čiernu
a padne čierna vyhrávame 2 Eurá, z toho čistý
zisk je 1 Euro. No ak padne červená, stavíme
dvojnásobok na čiernu, na miesto 1 Eura stavíme 2 (zatiaľ sme v strate jedného eura). Ak
vyhráme získame 4 Eurá (z toho sú 2 stavené, 1 euro je to, ktoré sme prehrali v minulej hre
a jedno je čistý zisk). No ak zas prehráme tak stavíme opäť dvojnásobok predošlej stávky, čo
je 4 Eur. Ak vyhráme získame 8 eur (z toho 4 stavených, 3 z prehratých predošlých stávok sa
nám vrátia naspäť, teda u nás sú to 3 eurá a 1 euro je čistý zisk). Ak prehráme stavíme 8 Eur
STÁLE NA TÚ ISTÚ FARBU, ČO JE U NÁS ČIERNA. A tak budeme stávkovať ďalej
dvojnásobok predošlej sumy dokiaľ nevyhráme. Hovoríte si, ţe je to priveľké riziko? Mne
Zarábanie na internete
19
osobne sa ešte nestalo, ţe farba na ktorú som stavil nepadla viac ako 9 hier. A podľa
matematickej pravdepodobnosti musí padnúť aj jedna aj druhá farba v priebehu niekoľkých
kôl. Princíp je v tom, ţe stavíte na jednu farbu (odporúčam 1 euro) a ak vyhráte získate čistý
zisk, čo je raz toľko, čo ste stavili. No ak prehráte, musíte staviť dvojnásobok na tú istú farbu
a tak ďalej aţ kým nevyhráte. Poďme si to ukázať. Spravím dve tabuľky, ktoré vám ukáţu,
zisky a straty v jednotlivých kolách.
Stávka
1€
2€
4€
8€
16 €
Na
Padla
Zisk
2€
4€
8€
8€
8€
Čistý
zisk
1€
1€
1€
1€
1€
Padla
Strata
1€
2€
4€
8€
16 €
Pravdepodobnosť
výhry
50 %
75 %
87,5 %
93,75 %
96,875 %
Stav
-1€
-3 €
-7 €
-15 €
-31 €
Nechcem Vás „strašiť“ tým, ţe budete
napr. v 5. Kole v strate - 31€, ale keď sa tak
náhodou stane, nezľaknite sa! Stávkuje
ďalej, nehovorím to preto, aby ste urobili
kasínu zisk, ale aby ste urobili zisk sebe!
Predsa on-line kasína majú pre nových
hráčov bonus, vo forme vloţenia peňazí
z vášho účtu do kasína vám často prirátajú
aj dvojnásobok peňazí (o tomto sme si uţ
písali).
Metódu si môţete vyskúšať na veľa stránkach v móde s virtuálnymi peniazmi a to za skúšku
stojí, nemyslíte ?
Táto metóda je však moţná iba v on-line kasíne, v kamennom kasíne by Vám takáto hra neprešla, pretoţe veľa
kasín to berie ako zakázanú techniku.
Pozor !
Odporúčam vloţiť do kasína aspoň 300 €, sami to oceníte, keď Vám 7x padne za sebou čierna
a vy budete stavovať na červenú, ale nebojte Vaša farba musí padnúť, skôr či neskôr.
Zarábanie na internete
20
Taktieţ odporúčam denne zarobiť najviac okolo 100 aţ 300 €, pretoţe kasína kontrolujú
hráčov s vysokými príjmami a keď uvidia, ţe máte vysoké zisky na rulete a začnú sa v tom
„vŕtať“ , tak Vám môţu zrušiť účet. Preto je lepšie zarobiť menej, alebo keď tak viac ale
zamaskovať to napríklad tým, ţe prehráte nejaké peniaze na automatoch alebo skúsite Jackpot
a podobne. Preto ej lepšie zarobiť menej a mať účty vo viacerých kasínach a tým si denne
svoje zisky môţete zdvojnásobiť alebo ztrojnásobiť.
Ak nemáte veľa peňazí, alebo nechcete o veľa riskovať, tak stavte menej ako jedno euro,
napr. začnite 0.20 € (0.20, 0.40, 0.80, 1.60...).
Zarábanie na on-line pokri
Teraz si istotne hovoríte, ţe ako sa dá obohrať poker? Ako sa dajú obohrať skúsený hráči? Je vôbec
nejaká šanca? Šanca tu je vţdy! Ale ja viem, ako ju zvýšiť, aby šanca na výhru bola oveľa lepšia. Táto
metóda je vyuţiteľná iba na internete a dá sa hrať iba v tíme zloţenom aspoň z 3 ľudí (záleţí od stolu).
Táto metóda sa dá pouţiť jedine pri hre Texas Holdem.
Princíp je v tom, ţe hráte on-line poker, zároveň voláte napr. na Skype s priateľmi, ktorý hrajú ten istý
on-line poker pri tom istom stole. Tým pádom viete aké majú karty oni, aké vy a aké sú pravdaţe na
stole. Hrajte tak, aby nevedeli ostatný hráči, ţe sa poznáte, aby netušili, ţe ste partia ľudí, ktorá
obohráva ostatných hráčov o peniaze.
Takto máte moţnosť vedieť, či máte „reisnúť“ alebo „foldnúť“. Či sa Vám vôbec oplatí hrať, no aj
keď máte malé karty môţete hrať aby Vás neodhalili. Uveďme si príklad, Vy máte jeden pár, kamarát
ma postupku, ďalší má dva páry a ostane v hre ešte jeden protihráč, ktorého nepoznáte. Ak viete aké
karty má napr. 5 ľudí z 8 členného stolu, tak môţete vyrátať, aká je pravdepodobnosť, ţe by štvrtý
hráč mal vyššie karty ako Váš priateľ. Takţe ak Váš priateľ vyhrá, nie je to jeho výhra, po mesiaci si
Vaše peniaze rozdelíte rovným dielom.
Čo treba na hru?
Zarábanie na internete
21
Vyskúšajte si to s priateľmi napr. na Facebook-ovom pokri, tam sa zohráte a naberiete skúsenosti.
Treba tieţ vstupný kapitál a dohodnúť sa, na akej
stránke budete poker hrať (napr. fulltiltpoker.net)
Ako začať hrať ?
Vyhliadnite si stôl, kde sú maximálne 3 ja hráči.
Pomalinky napr. v 5 minútových intervaloch sa
pripájajte na ten stôl viacerí, aţ kým tam nebudete
všetci a neobohráte tých troch hráčov o ich peniaze.
Aký je optimálny počet Vašich
hráčov pri stole?
Pri stole by ste mali mať viac Vašich hráčov, aby ste Vy s Vašimi priateľmi prevládali. Zostavil som
pre Vás tabuľku, ktorá by Vám mala objasniť pribliţný počet Vašich hráčov pri stole.
Počet všetkých hráčov
5
6
7
8
9
10
Ako dať peniaze hráčovi z týmu ?
Počet Vašich hráčov
3
3 aţ 4
4 aţ 5
5 aţ 6
6 aţ 7
6 aţ 8
Zarábanie na internete
22
Dajte si súkromnú hru, jeden hráč od Vás, čo ma veľa nahratých peňazí a druhý čo má málo peňazí.
Hráč čo ma veľa peňazí bude „foldovať“ a hráč čo má málo peňazí bude vyhrávať, tak dáte hráčovi
z týmu peniaze, ticho a nenápadne.
Táto metóda je veľmi dobrá a málo známa, môžete si s ňou dobre zarobiť, tak prečo ju
neskúsiť?
Zarábanie na stávkovaní
Zarábanie na online stávkovaní môţe byť veľmi spoľahlivé, ale aj neurčité. Ideme si to rozvinúť, aby
ste tomu pochopili. Dôleţité ej dodrţiavať Guerillový systém, ktorý Vám pomôţe vyhrať.
Guerillový systém
Je to systém, ktorý Vám pomôţe k výhre a zvýši vaše šance na ňu.
Tipujte cez internet a sústreďte sa na menší počet zápasov
Nestávkujte kaţdý deň a všetko si dobre premyslite
Na tipovanie sa oplatí počkať
Odstráňte rušivé faktory, ako sú hlad, smäd, smútok, depresiu, city (netipujte na obľúbený
tím)
5. Musíte byť pokojný
1.
2.
3.
4.
Zarábanie na internete
23
1. Stavte na favorita
Kurzy na favoritov sú nízke, pretoţe pravdepodobnosť výhry je veľmi vysoká. Kurz na favorita býva
od 1,1 do 2 (záleţí od rôznych okolností). Ak by bol kurz napr. 1,1 tak získate iba späť vašu stávku +
0,1 vašej stávky ako výherný bonus. Tento bonus nie je veľmi vysoký, ale je veľmi pravdepodobný, ţe
vyhráte. Teda bolo by dobré staviť vyššiu sumu na takýto kurz (napr. 1000 € a zisk bude 100 €). Ale
pozor ! nie všetky zápasy vyhrávajú favoriti, práva preto je dobré nestaviť na „prvé“ zápasy v sezóne
ale lepšie je počkať a pozrieť si jak ktorý tým (jednotlivec) hrá a podľa toho rozumne stávkovať.
2. Stavte na tutovku
„Tutovka“ je niečo ako, keby ste vedeli, ţe dnes vyjde slnko. Je to asi na 99,9% pravdepodobné, aj
keď je tu veľmi malé riziko. Ale riziko je pri stávkovaní vţdy! Aj keď veľmi malé, ale napríklad 1 krát
z 10000 Vám nemusí tutovky vyjsť.
Tutovku spoznáme podľa kurzu 1,05 aţ 1,2. Sú to zápasy, kde favorit celej sezóny hrá s najslabším
muţstvom (hokej, futbal a pod), preto je tu veľmi vysoké percento výhry. Tieţ je tu kurz veľmi malý
ale pri stávke okolo 1000 € máte slušný zárobok (od 50 € do 200 €).
3. Stavte na outsidera
Takéto stávky neodporúčam, ale aj tak ich spomeniem. Sú to stávky keď nestavíte na favorita ale na
slabšieho súpera. Pri týchto stávkach sú kurzy od 2 do 15. Teda keby stavíte 100 € na kurz 2 tak
vyhráte 200 €. No tieto stávky sú veľmi riskantné. No však keby poznáte o favoritovi niečo, čo vie len
málu ľudí (zranenie hráčov, ktorý hráč nenastúpi, motivácia hráčov, ich výkon a pod), tak by ste si
vedeli takýmito kurzami privyrobiť.
4. Stavte na kombináciu
Ak vloţíte jeden tiket na viacej zápasov, tak
výsledný kurz vznikne súčinom ostatných
kurzov, napr. 2 x 2 x 2 x 2 = 16. Takéto kurzy
sú vysoké, ale ak Vám jeden ujde, tak strácate
celý vklad. Preto tu nie je dobré staviť vyššie
sumy.
5. Stávkovanie s možným
ziskom, ale s takmer nulovou
stratou!!!
Tento spôsob je veľmi jednoduchý.
Ukáţeme si na tomto obrázku :
Zaujímajú nás zápasy, s vysokými stávkami
(od 6.00).
Zarábanie na internete
24
Rozoberme si prvý zápas (Zenit – Amkar). Na Zenit je kurz 1.31 a na Amkar 11.60. Na
Amkar stavíme 1 Euro, ak vyhráme, máme zisk 11.60 (z toho 10.60 vyhratých a 1 euro
vlastné). Lenţe je malá pravdepodobnosť na výhru Amkraru, takţe si to poistíme, vypočítame
si, koľko musíme staviť na Zenit, aby sa nám vrátilo 1 euro stavené na Amkar. Keďţe stavíme
3,30 € na Zenit, tak zisk je niečo cez 1 €. No ak by vyhral Amkar, tak získame 7.30 €, pretoţe
sme stavili 1 € na Amkar, 3.30 € na Zenit, teda :
11.60 – 1 – 3.30 = 7.30 €.
Pri takýchto zápasoch je nepravdepodobná remíza, ale ak by sme si chceli poistiť aj tú, tak by
to vyzeralo tak, ţe by ste na tom prerobili .
Uvedieme si ešte jeden zápas, napr. Elfsborg – Kalmar. Na Elfsborg stavíme 2 eurá (čistý zisk
je 1.10 € - 1 € stavené na Malkmar = 0.10€), na Malkmar stavíme 1 Euro (čistý zisk je 5.45 €
- 1 € stavené na Elfsoborg = 4.45 €).
Download

E-book Zarabanie na internete