ITMS kód Projektu: 26250120031
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU
uzavretý v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov, v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona
č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
v znení neskorších predpisov
ČÍSLO ZMLUVY:
Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo
Dodatku 031/2010/5.1/OPVaV/D06 (ďalej len „Dodatok“) je uzavretý v zmysle článku 8 bod
1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné
podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „VZP“)
medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľ
názov:
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky
sídlo:
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Slovenská republika
IČO:
00164381
DIČ:
2020798725
konajúci:
doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc.
v zastúpení 1
názov:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre
štrukturálne fondy EÚ
sídlo:
Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava
Slovenská republika
IČO:
31819494
DIČ:
2022295539
konajúci:
RNDr. Marián Kostolányi
na základe splnomocnenia zo dňa 13. 12. 2007
(ďalej len „Poskytovateľ“)
1
Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu
ITMS kód Projektu: 26250120031
Prijímateľ
názov:
Univerzita Komenského v Bratislave
sídlo:
Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava
Slovenská republika
zapísaný v:
registri organizácií Štatistického úradu
konajúci:
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
IČO:
00397865
DIČ:
2020845332
banka:
Štátna pokladnica
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky
zálohové platby: 2 a)
b)
predfinancovanie: 3 a)
refundácia: 4
a)
(ďalej len „Prijímateľ“)
(ďalej aj „Zmluvné strany“)
Článok 1
Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku č. 031/2010/5.1/OPVaV (ďalej len „Zmluva“), kód ITMS Projektu
26250120031 v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 2 zo dňa 29. 06. 2010 a Usmernenia
Poskytovateľa č. 3 zo dňa 30. 08. 2010, Dodatku č. 1 – registračné číslo Dodatku
031/2010/5.1/OPVaV/D01, Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo dňa 21. 04. 2011, Dodatku č. 2
- registračné číslo Dodatku 031/2010/5.1/OPVaV/D02, Dodatku č. 3 – registračné číslo
Dodatku 031/2010/5.1/OPVaV/D03, Dodatku č. 4 - registračné číslo Dodatku
031/2010/5.1/OPVaV/D04 a Dodatku č.
5 - registračné číslo Dodatku
031/2010/5.1/OPVaV/D05 uvedených v článku 2 tohto Dodatku.
Článok 2
(1)
Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4
nasledovne:
Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami
stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr
v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.08.2013. Najneskôr do času
2
Ak sa nehodí, prečiarknite
Ak sa nehodí, prečiarknite
4
Ak sa nehodí, prečiarknite
3
2
ITMS kód Projektu: 26250120031
uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie
o ukončení realizácie aktivít Projektu.
Ostatné prílohy Zmluvy
(2)
V prílohe č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa tabuľka „Časový rámec realizácie
Projektu“/ „Rozpočet projektu“/ „Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít“ nahrádza
novými tabuľkami „Časový rámec realizácie Projektu“/ „Rozpočet projektu“/ „Rozpočet
realizácie jednotlivých aktivít“.
Nové tabuľky sú prílohou č. 1 k Dodatku.
Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
(3)
V prílohe č. 3 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa tabuľka „Rozpočet projektu a
komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV“/ „Výkaz výmer“ nahrádza
novou tabuľkou Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5
OP VaV“/ „Výkaz výmer“.
Nová tabuľka je prílohou č. 2 k Dodatku.
Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
(4)
Príloha č. 4 Zmluvy „Prehľad aktivít projektu“ sa nahrádza novou prílohou
„Prehľad aktivít projektu“.
Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 3 k Dodatku.
Príloha č. 3 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Článok 3
(1)
Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako „VZP“,
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa
označuje ako „Zmluva o poskytnutí NFP“ a Zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné
prílohy sa označuje ako „Zmluva“.
(2)
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu.
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho
podpísali.
(3)
Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ
ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi
zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u
Poskytovateľa.
(4)
Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv.
(5)
Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
3
ITMS kód Projektu: 26250120031
Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:
Podpis: .......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu 5 Poskytovateľa
RNDr. Marián Kostolányi
Za Prijímateľa v Bratislave, dňa:
Podpis:.......................................
Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu 6 Prijímateľa
prof. RNDr. Karol Mičieta, CSc.
Prílohy:
Príloha č. 1 Predmet podpory – tabuľky: Časový rámec realizácie Projektu
Rozpočet projektu
Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít
Príloha č. 2 Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu pre prioritnú os č. 5 OP VaV
Príloha č. 3 Prehľad aktivít projektu
5
6
Ak sa nehodí, prečiarknite
Ak sa nehodí, prečiarknite
4
ITMS kód Projektu: 26250120031
Príloha č. 1 dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP
Predmet podpory NFP
6. Časový rámec realizácie Projektu
Názov aktivity
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre
každú aktivitu)
Začiatok realizácie aktivity
(MM/RRRR)
Vybudovanie knižnično-informačného,
výpočtového a simulačného centra JLF UK
Vytvorenie dokumentového pracoviska
Vytvorenie multifunkčných multimediálnych
učební (výučba cudzích jazykov, EKS, elearning)
Modernizácia sieťových technológií
a vybavenie centrálneho sieťového
a záložného uzla
3D stereoskopická projekcia
Podpora E-learningu a iných multimediálnych
foriem výučby
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
7. Rozpočet projektu
Skupina výdavkov
717001 – Realizácia nových
stavieb
713003 – Nákup
telekomunikačnej techniky
713002 - Nákup výpočtovej
techniky
711003 - Nákup softvéru
637015 - Poistné
637003 - Propagácia,
reklama a inzercia
633013 - Materiál Softvér
a licencie
633003 - Materiál
Telekomunikačná technika
Oprávnené
výdavky
(v EUR)
09/2010
02/2013
09/2010
08/2013
09/2010
08/2013
09/2010
08/2013
09/2010
02/2013
09/2010
08/2013
07/2010
07/2010
08/2013
08/2013
Neoprávnené
výdavky
(v EUR)
Celkové výdavky
projektu (v EUR)
2 058 351,13
0,00
2 058 351,13
832 385,23
0,00
832 385,23
1 840 360,09
0,00
1 840 360,09
254 752,32
0,00
254 752,32
3 500,00
0,00
3 500,00
1.1 Vybudovanie knižnično-informačného,
výpočtového a simulačného centra JLF UK
2.4 3D stereoskopická projekcia
2.5 Podpora E-learningu a iných
multimediálnych foriem výučby
2.1 Vytvorenie dokumentového pracoviska
2.2 Vytvorenie multifunkčných multimediálnych
učební (výučba cudzích jazykov, EKS, elearning)
2.3 Modernizácia sieťových technológií
a vybavenie centrálneho sieťového
a záložného uzla
2.4 3D stereoskopická projekcia
2.5 Podpora E-learningu a iných
multimediálnych foriem výučby
2.5 Podpora E-learningu a iných
multimediálnych foriem výučby
Riadenie projektu
7 550,00
0,00
7 550,00
Publicita a informovanosť
92 935,08
0,00
92 935,08
2 864,72
0,00
2 864,72
633002 - Materiál Výpočtová
technika
71 527,00
0
71 527,00
610620 – Osobné náklady
35 704,80
0,00
35 704,80
5 199 930,37
0,00
5 199 930,37
CELKOVO
Ukončenie realizácie aktivity
(MM/RRRR)
Názov aktivity
2.2 Vytvorenie multifunkčných multimediálnych
učební (výučba cudzích jazykov, EKS, elearning)
2.2 Vytvorenie multifunkčných multimediálnych
učební (výučba cudzích jazykov, EKS, elearning)
2.5 Podpora E-learningu a iných
multimediálnych foriem výučby
1.1 Vybudovanie knižnično-informačného,
výpočtového a simulačného centra JLF UK
Riadenie projektu
ITMS kód Projektu: 26250120031
8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít
Aktivita
Hlavné aktivity (číslo / názov)
Vybudovanie knižnično-informačného,
1.1
výpočtového a simulačného centra
JLF UK
2.1
2.2
2.3
2.4
Vytvorenie dokumentového pracoviska
Vytvorenie multifunkčných
multimediálnych učební (výučba
cudzích jazykov, EKS, e-learning)
Modernizácia sieťových technológií
a vybavenie centrálneho sieťového
a záložného uzla
3D stereoskopická projekcia
Podpora E-learningu a iných
multimediálnych foriem výučby
Podporné aktivity
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
CELKOVO
2.5
Oprávnené výdavky (v EUR)
Neoprávnené
výdavky (v EUR)
Výdavky celkovo (v EUR)
2 066 261,13
0,00
2 066 261,13
305 455,33
0,00
305 455,33
396 799,80
0,00
396 799,80
998 771,72
0,00
998 771,72
982 038,07
0,00
982 038,07
411 759,52
0,00
411 759,52
31 294,80
7 550,00
5 199 930,37
0,00
0,00
0,00
31 294,80
7 550,00
5 199 930,37
Príloha č. 2 dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP
Rozpočet projektu a komentár k rozpočtu projektu (v EUR)
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
D
E
EUR
F1
EUR
F2
EUR
F2´
EUR
F3
EUR
F3´
EUR
0
0,00
0,00
0,00
2 058 351,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790 899,43
0,00
0,00
0,00
0,00
139 662,31
0,00
0,00
0,00
0,00
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
1. Stavebné práce -priame výdavky
1.1. Pozemok
1.1.1. Pozemok (ak je relevantné)
1.2. Stavebné práce
Stavba/stavebný objekt SO 01 Knižnica a
študijno-informačné stredisko JLF UK v Martine
1.2.1. - Práce a dodávky HSV
1.2.1.1. Zemné práce
1.2.1.2. Zakladanie
2
m
717001
717001
projekt
projekt
1
1
139 662,31
58 871,21
58 871,21
0,00
0,00
0,00
0,00
Nová stavba bude na adrese: ulica Novomeského, Martin
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 ako aj v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT 11/1 OVO/2012 na
uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na objekt SO 01
Knižnica (časť 1 Zemné práce - všetky položky) , objekt SO 03 Vodovodná prípojka a preložka
vodovodu, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 1 Zemné práce - všetky položky),
objekt SO 04 Kanalizácia splašková, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 - (časť 1
Zemné práce všetky položky), objekt SO 05 Kanalizácia dažďová, ktorý je súčasťou
stavebného objektu SO 01 (časť 1 Zemné práce všetky položky), objekt SO 06 Horúcovodná
prípojka, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 1 Zemné práce - všetky položky,
časť 46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach - všetky položky), objekt S0 07 Komunikácia a
spevnené plochy, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 1 - Zemné práce - všetky
položky)
BCI, a.s.
1.1
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 ako aj v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT 11/1 OVO/2012 na
uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na objekt SO 01
Knižnica - (časť 2 Zakladanie - všetky položky)
BCI, a.s.
1.1
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 ako aj v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT 11/1 OVO/2012 na
uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na objekt SO 01
Knižnica (časť 3 Zvislé a kompletné konštrukcie - všetky položky), objekt SO 05 Kanalizácia
dažďová, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 3 Zvislé a kompletné konštrukcie všetky položky), objekt SO 06 Horúcovodná prípojka, ktorý je súčasťou stavebného objektu
SO 01 (časť 3 Zvislé a kompletné konštrukcie - všetky položky)
BCI, a.s.
1.2.1.3. Zvislé a kompletné konštrukcie
717001
projekt
1
178 834,51
178 834,51
0,00
0,00
0,00
1.1
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (časť 4 Vodorovné konštrukcie všetky položky), objekt SO 03
Vodovodná prípojka a preložka vodovodu, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 4
Vodorovné konštrukcie - všetky položky), objekt SO 04 Kanalizácia splašková, ktorý je
súčasťou stavebného objektu SO 01(časť 4 Vodorovné konštrukcie - všetky položky), objekt
SO 05 Kanalizácia dažďová, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 4 Vodorovné
konštrukcie - všetky položky), objekt SO 06 Horúcovodná prípojka, ktorý je súčasťou
stavebného objektu SO 01 (časť 4 Vodorovné konštrukcie - všetky položky), objekt S0 07
Komunikácia a spevnené plochy, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 4
Vodorovné konštrukcie - všetky položky)
BCI, a.s.
1.2.1.4. Vodorovné konštrukcie
717001
projekt
1
138 924,88
138 924,88
0,00
0,00
0,00
1.1
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (časť 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - všetky položky)
BCI, a.s.
1.2.1.5. Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
717001
projekt
1
140 469,64
140 469,64
0,00
0,00
0,00
1.1
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (časť 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie - všetky položky), objekt
SO 06 Horúcovodná prípojka, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 9 Ostatné
konštrukcie a práce-búranie - všetky položky), objekt S0 07 Komunikácia a spevnené plochy,
ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 9 Ostatné konštrukcie - všetky položky)
BCI, a.s.
Ostatné konštrukcie a práce - búranie
1.2.1.6. (napr.strechy,priečky,podlahy)
717001
projekt
1
44 971,50
44 971,50
0,00
0,00
1
0,00
0,00
1.1
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (časť 5 Komunikácie - všetky položky); objekt SO 06 Horúcovodná
prípojka, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01(časť 5 Komunikácie - všetky položky),
objekt S0 07 Komunikácia a spevnené plochy, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01
(časť 5 Komunikácie - všetky položky)
BCI, a.s.
1.2.1.7. Komunikácie
717001
projekt
1
53 211,28
53 211,28
0,00
0,00
0,00
1.1
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (časť 99 Presun Hmôt HSV - všetky položky)
BCI, a.s.
1.2.1.8. Presun hmôt HSV
717001
projekt
1
13 217,79
13 217,79
0,00
0,00
0,00
1.1
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 03 Vodovodná prípojka a preložka vodovodu, ktorý je súčasťou stavebného objektu
SO 01 (časť 8 Rúrové vedenie - všetky položky), objekt SO 04 Kanalizácia splašková, ktorý je
súčasťou stavebného objektu SO 01(časť 8 Rúrové vedenie - všetky položky), objekt SO 05
Kanalizácia dažďová, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 8 Rúrové vedenie všetky položky), objekt S0 07 Komunikácia a spevnené plochy, ktorý je súčasťou stavebného
objektu SO 01 (časť 8 Rúrové vedenie - všetky položky)
BCI, a.s.
1.2.1.9. Rúrové vedenie
717001
1.2.1.10. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
Stavba/stavebný objekt SO 01 Knižnica a
študijno-informačné stredisko JLF UK v Martine
1.2.2. - Práce a dodávky PSV
Izolácie (napr.tepelná izolácia, izolácie proti vode,
1.2.2.1. povlakové krytiny)
1.2.2.2. Odborné práce elektoinštalačné
717001
projekt
1
22 736,31
22 736,31
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
796 806,75
0,00
0,00
0,00
0,00
127 516,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
projekt
1
0
127 516,38
0,00
1.1
Nová stavba bude na adrese: ulica Novomeského, Martin
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 ako aj v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT 11/1 OVO/2012 na
uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na objekt SO 01
Knižnica (časť 711 Izolácie proti vode a vlhkosti všetky položky; časť 712 Izolácie striech
všetky položky; časť 713 Izolácie tepelné všetky položky), objekt SO 06 Horúcovodná
prípojka, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01(časť Rozvod potrubia všetky položky,
časť Predizolované rúry Hart Pipe všetky položky, časť Armatúry ÚK všetky položky, časť
Izolácia potrubia všetky položky, časť Náter ÚK syntetický všetky položky, časť Hodinové
práce všetky položky)
BCI, a.s.
1.1
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (samostatný výkaz-výmer Vykurovanie, časť Strojovňa všetky položky,
časť Rozvod potrubia oceľový všetky položky, časť Armatúry ÚK všetky položky, časť
Vykurovacie telesá všetky položky, časť Izolácia potrubia všetky položky, časť Náter ÚK
syntetický všetky položky, časť Hodinové práce všetky položky)
BCI, a.s.
1.2.2.3. Odborné práce kúrenárske
717001
projekt
1
40 150,32
40 150,32
0,00
0,00
0,00
1.1
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (samostatný výkaz-výmer ZTI - časť 721 Zdravotech. vnútorná
kanalizácia všetky položky, časť 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod všetky položky, časť
725 Zdravotechnika - zariaď. predmety všetky položky, časť 732 Ústredné kúrenie, strojovne
všetky položky)
BCI, a.s.
1.2.2.4. Zdravotechnika
Konštrukcie stolárske, klampiarske, drevostavby,
1.2.2.5. doplnkové kovové
717001
projekt
1
40 290,29
40 290,29
0,00
0,00
0,00
1.1
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (časť 763 Konštrukcie - drevostavby všetky položky, časť 764
Konštrukcie klampiarske všetky položky, časť 766 Konštrukcie stolárske všetky položky, časť
767 Konštrukcie doplnkové kovové všetky položky)
BCI, a.s.
projekt
1
457 961,90
457 961,90
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)
717001
projekt
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny,
1.2.2.7. rozvodov, kanalizácie vody)
projekt
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
1.1
Názov položky rozpočtu
A
B
1.2.2.8. Dokončovacie práce
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
717001
projekt
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
1
E
30 947,82
F1
30 947,82
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
0,00
0,00
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
F3´
G
I
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (časť 781 Dokončovacie práce a obklady všetky položky, časť 784
Dokončovacie práce - maľby všetky položky, časť 786 Dokončovacie práce - čalúnnicke všetky
položky)
BCI, a.s.
1.1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (časť 771 Podlahy z dlaždíc všetky položky, časť 772 Podlahy z prírod.
a konglomer. kameňa všetky položky, časť 776 Podlahy povlakové všetky položky)
BCI, a.s.
1.2.2.9. Podlahy
1.2.2.10. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
Stavba/stavebný objekt SO 01 Knižnica a
študijno-informačné stredisko JLF UK v Martine
1.2.3. - Práce a dodávky M
1.2.3.1. Elektromontáže
717001
717001
projekt
projekt
projekt
1
0
1
99 940,04
0,00
237 943,69
99 940,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
470 644,95
0,00
0,00
0,00
0,00
237 943,69
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1
Nová stavba bude na adrese: ulica Novomeského, Martin
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (samostatný výkaz výmer Elektroinštalácia, z toho: časť Rozvádzač R1
všetky položky, časť Rozvádzač R2 všetky položky, časť Rozvádzač R01 všetky položky, časť
Rozvádzač R4 všetky položky, časť Rozvádzač R5 všetky položky, časť Rozvádzač R3 všetky
položky, časť Vnútorná silová elektroinštalácia všetky položky; samostatný výkaz výmer MaR
strojovňa, z toho časť 1. Rozvádzač DT1 všetky položky, časť 2. Priestor všetky položky, časť
3. Práce všetky položky; samostatný výkaz výmer Slaboprúd R-EPS+ER+Data-R, z toho časť
Data všetky položky, časť EPS všetky položky, časť ER všetky položky); objekt SO 02
Prípojka NN a vonkajšie osvetlenie, ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť
Elektromontáže všetky položky, časť Zemné práce pri extr. mont. prácach všetky položky, časť
Revízie všetky položky).
BCI, a.s.
1.1
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (časť 33-M Montáže dopr. zariad.sklad.zar. a váh všetky položky).
BCI, a.s.
1.2.3.2. Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh
717001
projekt
1
41 670,92
41 670,92
0,00
0,00
0,00
1.1
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 03 Vodovodná prípojka a preložka vodovodu, ktorý je súčasťou stavebného objektu
SO 01 (časť 23-M Montáže potrubia všetky položky), objekt SO 04 Kanalizácia splašková,
ktorý je súčasťou stavebného objektu SO 01 (časť 23-M Montáže potrubia všetky položky).
BCI, a.s.
1.2.3.3. Montáže potrubia
1.2.3.4. Montáže vzduchotech. zariadení
Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky HSV
Zemné práce
Zakladanie
Zvislé a kompletné konštrukcie
Vodorovné konštrukcie
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Ostatné konštrukcie a práce - búranie
1.2.4.6. (napr.strechy,priečky,podlahy)
1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.4.2.
1.2.4.3.
1.2.4.4.
1.2.4.5.
1.2.4.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
1.2.5.
1.2.5.1.
1.2.5.2.
1.2.5.3.
1.2.5.4.
Stavba/stavebný objekt 2 - Práce a dodávky PSV
Izolácie (napr.strešná izolácia, hydroizolácia)
Odborné práce elektoinštalačné
Odborné práce kúrenárske
Zdravotechnika
717001
717001
projekt
projekt
1
1
183,56
183,56
0,00
0,00
0,00
190 846,78
190 846,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
projekt
projekt
projekt
0
0
0
0
3
1.1
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v prílohe Zmluvy o dielo č. JLF UK MT
11 OVO/2011 na uskutočnenie stavebných prác uzatvorenej s BCI, a.s. Žilina - Rozpočet na
objekt SO 01 Knižnica (samostatný výkaz výmer VZT, z toho 1.časť všetky položky, 2.časť
všetky položky, 3. časť všetky položky, 4.časť všetky položky, 5. časť všetky položky, 6. časť
všetky položky, 7. časť všetky položky, 8. časť všetky položky, časť 42 Ostatné všetky položky;
samostatný výkaz výmer Chladenie, z toho 1. časť všetky položky, 2. časť všetky položky, časť
33 Ostatné všetky položky).
BCI, a.s.
1.1
Názov položky rozpočtu
Číselník
výdavkov
Jednotka
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
C
D
E
F1
F2
F2´
F3
F3´
1.2.5.5. Konštrukcie stolárske, klampiarske
projekt
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.6. Iné špeciálne montážne práce (napr.výškové práce)
Demontážne práce (napr.demontáž strešnej krytiny,
1.2.5.7. rozvodov, kanalizácie vody)
1.2.5.8. Dokončovacie práce
projekt
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
projekt
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.9. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
1.3. Stavebný dozor
projekt
0
0,00
0,00
7 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A
B
1.3.1. Stavebný dozor*
1.4. Projekčná činnosť
Projektová stavebná dokumentácia pre stavebné
1.4.1. povolenie
1.4.2. Realizačná projektová dokumentácia
1.4.3. Autorský dozor projektanta/architekta
B1
610620
osobohodina
1 000
7,91
7 910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
projekt
projekt
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 066 261,13
0,00
0,00
0,00
0,00
2 927 497,64
0,00
0,00
0,00
0,00
1 854 880,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 664 577,78
0,00
0,00
0,00
0,00
1. Spolu stavebné práce
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Stavebný dozor bude dohľiadať na stavebné práce počas realizácie
predkladaného projektu.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
1.1
Zariadenie a vybavenie projektu-priame
2. výdavky
2.1. Zariadenie a vybavenie
Stavba/stavebný objekt SO 01 Knižnica a
študijno-informačné stredisko JLF UK v Martine
2.1.1. na Novomeského ulici
2.1.1.1. Server
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.1.2. laboratórnych zariadení
L2/L3 prepínač 48x10/100/1000BaseT +
2.1.1.2.1. 2x10GBaseLR
ks
713002
projekt
0
1
0,00
27 337,87
27 337,87
0,00
0,00
0,00
0,00
Adresa: ulica Novomeského, Martin
Minimálna špecifikácia:
48 10/100/1000 portov + 2 X2 10 Gigabit Ethernet portov, 64-Gbps, high-rýchlosť StackWise
Plus stohovanie, 68-Gb / s, rýchlosť drôtu, Pole-vymeniteľné 265WAC napájanie a ventilátor,
1 Rack Unit (RU) stohovateľný viacvrstvový prepínač IPv6, Služby IP software feature set
(IPS), Poskytuje kompletné dynamické smerovanie IPv4, Ročná podpora - WS-C3750-48TDE.
Počet: 1 ks prepínača s licenciou.
Cena: stanovená na zákalde prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.3
Minimálna špecifikácia:
Podpora 10GBASE Ethernet, Hot-swap vstupno-výstupné zariadenia do zásuvky Ethernet port
X2 na prepínač Cisco, poskytuje flexibilitu voľby rozhrania, podporuje "pay-as-you-populate"
model, podporuje Cisco funkciu identifikácie kvality (ID), ktorá umožňuje prepínať alebo zistiť
smerovače Cisco, či modul je certifikovaný a testovaný spoločnosťou Cisco, má optickú
interoperabilitu s príslušnými 10GBASE XENPAK, XFP 10GBASE a 10GBASE modulov
SFP + pre rovnakú trasu, optický kábel 2m.
Počet: 2 ks optického modulu spolu s optickými káblami.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.1.2.2. Optický modul k prepínaču 10Gbps
713002
projekt
1
7 055,75
7 055,75
0,00
0,00
0,00
2.3
0,00
Minimálna špecifikácia: Managed Ethernet Switch, Porty: 44 x RJ-45 10/10/1000Base-T
Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto-MDIX LAN, 4 x RJ-45 10/100/1000Base-T Shared
Uplink, Možnosti propojení: Kategória 3, 4, 5 UTP 10Base-T, Kategória 5 UTP 100/1000BaseT, Datový prenos: 10Mbps Ethernet Half/Full-duplex, 100Mbps Fast Ethernet Half/Fullduplex, 1Gbps Gigabit Ethernet Half/Full-duplex, Výkon: 32Gbps Switching Fabric, 39Mpps
Forwarding Rate for 64-byte Packet, Rozširujúci slot: 4 x Expansion Slot (4 x SFP Shared),
Sieť a komunikácia, Podpora vrstvy: 2 Switching, Management a protokoly, Management:
CLI, SNMP, Syslog, Telnet, CiscoWorks, Web Base, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.1Q VLAN,
Cisco Express Setup, Switching Database Manager, Cisco Service Assurance Agent, Cisco
Network Assistant Software RMON groups (history, statistics, alarms, and events), Pamäť:
64MB DRAM, 32MB Flash Memory, Napájenie, Input Voltage: 100 V AC to 240 V AC Autoranging Power Supply, 12 V DC Device, Zdroj napájenia: Internal, Redundant, Ročná podpora
- WS-C2960G-48TC-L.
Počet: 5ks prepínača spolu s licenciami.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.1.2.3. L2 prepínač 48x10/100/1000BaseT + 4xSFP
713002
projekt
1
26 656,00
2.3
26 656,00
4
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Minimálna špecifikácia: Fiber-Capable Gigabit Ethernet port: Industry Standard, Form
Factor (SFP) pre prostredia s médiami Fiber, rôzne druhy rozhranie vysielača Fiber, (napr.
1000SX, 1000LX, 10/100/1000BASE-T moduly), 20 SFP slotov pre optickú alebo mediálnu
podporu, 24 SFP modul 1000BaseSX, 4 combo porty pre mediálnu podporu, 2 SFP Module
1000BaseLX 10 Gigabit Ethernet uplink moduly (2x10GBase-LR), 48Gbps Stacking module,
Auto-negotiation for speed, duplex, Auto MDI / MDIX, zrkadlenie portov, Flow-Based
zrkadlenie portu, Broadcast Storm Control, Switch Fabric Kapacita až 136 Gb / s, Forwarding
Rate až 95 Mpps, Up to 16000 MAC adresy, 256 CPU SDRAM, 32MB Flash Memory, RPS600 Redundant Power Supply, optické káble 2m.
Počet: 1 prepínač spolu s 28 ks prepojovacieho optického kábla.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.1.2.4. L2/L3 optický prepínač osadený optickými modulmi
713002
projekt
1
15 087,77
15 087,77
0,00
0,00
0,00
2.3
0,00
Minimálna špecifikácia: Typ zariadenia Switch Enclosure Type External, pamäť RAM 64
MB, Flash pamäť 32 MB Flash, Expansion / Connectivity Expansion Slots Total (Free) 1 (1) x
SFP (mini-GBIC), Rozhranie 8 x sieť - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45,
sieťové funkcie, Auto-sensing per device, podpora DHCP, auto-negotiation, VLAN support,
auto-uplink (auto MDI/MDI- X), IGMP snooping, Connectivity Technology: Wired Data Link
protokol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Compliant Standards IEEE 802.3, IEEE
802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, Data
Transfer Rate 1 Gb / s, Indikátory stavu, Aktivita spojenia, prenosová rýchlosť, duplexný režim
portu, napájenie, link OK , systém, Množstvo portov: 8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet
100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Management Protocol SNMP 1, RMON 1, RMON 2,
RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, Komunikačný režim Half-duplex, fullduplex, Switching Protocol Ethernet MAC adresa Table Size 8K entries, Rôzne verzie
štandardov CE, TUV GS, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950,
EN55024, FCC Part 15, UL 1950 Third Edition, CSA 22.2 950 Third Edition, Metóda
autentifikácie RADIUS, TACACS +, Secure Shell v.2 (SSH2), Power Power Device Napájanie
- interné, Požadované napätie AC 120/230 V (50/60 Hz) Power Consumption Operational 30
Watt, SFP Module (GLC-SX-MM), krátke vlnové dĺžky (1000BASE-SX), obsahuje triedy 1
laser 850 nm pre 1000BASE-SX (krátke vlnové dĺžky), optické káble 2m.
Počet: 10 ks L2 prepínača spolu s optickými modulmi k prepínačom a s optickými káblami.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
L2 prepínač 8x10/100/1000BaseT +
2.1.1.2.5. 1x1000BaseSX set
713002
projekt
1
14 537,04
14 537,04
0,00
0,00
0,00
2.3
0,00
Minimálna špecifikácia: Wi-Fi štandard: IEEE 802.11a/b/g, ISM Band: Áno, UNII Band:
Áno, ISM Minimálna Frekvencia: 2,41 GHz, ISM Maximálna frekvencia: 2,4 GHz, UNII
Minimálna, Frekvence: 5.15 GHz, UNII Maximálna Frekvencia: 5 GHz, Počet antén: 4,
Antenna Gain: 2,2 dBi, 3,5 dBi, Typ antény: dipólová anténa, všesmerová anténa, Konektor na
externú anténu: RP-TNC Connector, RP-TNC Connector, Indoor Antenna Range: 140.21 m,
vonkajšia anténa Dosah: 289.56 m, kanály: 11 kanálov IEEE 802.11b / g, USA, 12 kanálov
IEEE 802.11a USA, 3 Kanály IEEE 802.11b / g, USA, 12 kanálov USA IEEE 802.11a,
Wireless Prenosová rýchlosť: 108 Mb / s Prenosová rýchlosť Podrobnosti: 108Mbps 2x Mode,
54Mbps Auto-fallback IEEE 802.11a / g, 6Mbps IEEE 802.11a / g, 11Mbps Auto-fallback
IEEE 802.11b, 1Mbps IEEE 802.11b, Transmit Power: 20 dBm, bezdrôtového zabezpečenia:
WPA, WPA2 (802.11i, Cisco správu kontrola integrity (MIC), IEEE 802.11 WEP kľúča 40
bitov a 128 bitov, EAP-Flexibilné overovanie pomocou zabezpečeného Tunneling (EAPFAST), Protected EAP-Generic Token Card (PEAP-GTC), PEAP-Microsoft Challenge
Authentication Protocol Version 2 (PEAP-MSCHAP), EAP-Transport Layer bezpečnosť (EAPTLS), Tunneled EAP-TLS (EAP-TTLS), EAP-Subscriber Identity Module (EAP-SIM), AESCCMP šifrovanie (WPA2), TKIP (WPA), WPA TKIP, IEEE 802.11 WEP kľúča 40 bitov a
128 bitov, Modulácia: OFDM, CCK, Rozhranie / Porty, Počet portov: 1, Fast Ethernet port:
Ano, Rozhranie / Porty: 1 x RJ-45 10/100Base-TX LAN, antenna diversity patch.
Počet: 6 ks Wifi 802.11ag spolu s Wifi 2.4 GHz Antenna Diversity Patch.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.1.2.6. Wifi 802.11ag s Power Injector
2.1.1.2.7. Záložný zdroj el.
713002
713002
projekt
ks
1
1
8 653,68
88 650,24
8 653,68
88 650,24
0,00
0,00
0,00
0,00
5
0,00
0,00
2.3
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: záložný zdroj 40kW, 400V.
Počet: 1 ks.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.3
Názov položky rozpočtu
A
B
2.1.1.2.8. BREAKER, TESTED 3P+15 100A AUX
2.1.1.2.9. Printed Circuit Board
2.1.1.2.10. Klimatizačná jednotka k serveru
2.1.1.2.11. HDD SAS
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
713002
713002
ks
ks
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
1
1
E
873,46
202,30
F1
873,46
202,30
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
0,00
0,00
0,00
0,00
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
0,00
0,00
F3´
0,00
0,00
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Minimálna špecifikácia BREAKER, TESTED 3P+15 100A AUX
Charakteristika: Breaker aj spolu s Printed Circuit Board bude tvoriť jeden celok so
záložným zdrojom. Zariadenie zabezpečuje bezpečný chod elektrických okruhov aby
nedochádzalo k preťaženiu elektrických sietí a k strate dát.
Počet: 1 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Minimálna špecifikácia: Printed circuit board 3 Phase Current Transformer for SL40KH spare part
Charakteristika: Printed Circuit Board spolu s Breaker, Tested bude tvoriť jeden celok so
záložným zdrojom. Printed Circuit Board sú plošné spoje, ktoré zabezpečujú elektrické cesty v
obvode.
Počet: 1 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.3
2.3
Minimálna špecifikácia: Klimatizačná jedntoka k serveru.
Počet: 2 ks.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
713002
713002
ks
ks
2
6
15 171,31
834,19
30 342,62
5 005,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: 450GB, 15k
Charakteristika: HDD SAS je hardisk, ktorý by mal zväčšiť diskovú kapacitu približne o 7,2
TB. Hardisky vytvoria dostatočnú záložnú kapacitu pre naše existujúce záložné serve do
backup datacentra UK v priestoroch novej knižnice.
Počet: 6 ks
Cena: stanovená z prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.3
Minimálna špecifikácia: UPS 650VA/420W, SNMP manažovacie rozhranie, 1U
Počet: 1 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.1.2.12. UPS 650VA/420W
713002
ks
1
767,55
767,55
0,00
0,00
0,00
2.3
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012.
Minimálna špecifikácia:
Komplet pre mobilnú 3D streoskopickú projekciu zahŕňa: min.100 ks SET profesionálnych
bezdrôtových polarizačných okuliarov, min.2 ks projekčné plátno
min.2 ks stereoskopický 3D dataprojektor aktívny , min. 1 ks Výkonný záložný zdroj pre 3D
systémy a PC, min. 2 ks notebook schopný stereoskopického 3D zobrazenia a nahrávania,
videokonferenčný systém mobilný schopný prenášať 3D signál v HD , min. 20 ks náhradná
lampa do aktívnych projektorov, káble, patenty a mechanické držiaky
Položka sa započítava do limitu IKT. Dodávateľ AV Digital , s.r.o.
2.1.1.2.13. Mobilná 3D stereoskopická projekcia
713003
komplet
1
154 326,38
154 326,38
0,00
0,00
0,00
2.4
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012
Komplet pre TV štúdio centrálu obsahuje: min1 ks HD TV strižňa,1 ks HD 3D strižňa
2 ks profesionálny tablet min. A3 wide, 5080lpi,1 ks PC strižňa na spracovanie animácií, 3D
modelov, rendering, profesionálna grafická stanica, 2 ks notebook schopný stereoskopického
3D zobrazenia a nahrávania, štúdiové ozvučnenie, mikrofóny klopové, reportážne, bezdrôtové
sety, profi audiomixpult,
káble, SW výbava pre 3D stereoskopické zobrazenie, nahrávanie, prezentácie, strih, archiváciu,
úpravu a distirbúciu, digitálnu zrkadlovku s príslušenstvom, scanner diapozitívov,
multifunkčné zariadenie scanner, tlačiareň, kopírka A3 s podporou LAN, laserová, 2 ks Mini
notebook s dotykovou obrazovkou s VGA alebo HDMI výstupom, zariadenie na hromadnú
potlač a napaľovanie DVD v jednom so zásobníkom min. na 20 ks médií, Výkonný záložný
zdroj pre 3D systém a PC
Položka sa započítava do limitu IKT. Dodávateľ AV Digital , s.r.o.
2.1.1.2.14. TV štúdio centrála
713003
komplet
1
350 629,93
350 629,93
0,00
0,00
6
0,00
0,00
2.4
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012
Minimálna špecifikácia:
Komplet pre 3D mobilný kamerový systém pozostáva minimálne z:
3D kamera set systém mobilný - 3D kamerový systém, ultra mobilné riešenie s dvoma mini
kamerami s doplnkovými objektívmi a vybavením na makro a panorama režim, s nahrávacou
jednotkou, kamerová hlava, statív,
3D kamera set systém 2 mobilný - 3D kamerový systém, montáž dvoch HD kamier, riadiaci
PC, riadici softvér, kamerová hlava a statív light verzia do 25kg,
3D kamera set systém 3 statický - 3D kamerový systém, montáž dvoch HD kamier, riadiaci
PC, riadici softvér, kamerová hlava a statív, heavy verzia do 40kg,
notebook schopný stereoskopického 3D zobrazenia a nahrávania,
digitálna zrkadlovka ,
výkonný záložný zdroj pre 3D systém a PC
Položka sa započítava do limitu IKT. Dodávateľ AV Digital , s.r.o.
2.1.1.2.15. Kamerový 3D systém mobilný
2.1.1.2.16. Difitalizátor kníh
713003
713002
komplet
ks
1
1
233 868,32
185 883,95
233 868,32
185 883,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: digitalizátor kníh s príslušenstvom, automatické otáčanie stránok,
čiernobiely aj farebný scan, hrúbka knihy do 12cm, SW
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1
Minimálna špecifikácia: digitálny face-up farebný dokumentový skener, formát A3, rýchlosť
skenovania - priemerne 5,8 s, automatická korekcia, zakrivenia strán, automatické centrovanie,
automatické vymazanie tieňov, automatické maskovanie prstov.
Počet: 1 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.1.2.17. Dokumentárny skener
713002
ks
1
17 653,65
17 653,65
0,00
0,00
0,00
2.1
0,00
Minimálna špecifikácia: rýchlosť tlače až 31,6 m²/hod. (poťahovaný), A1 kresba s farebnými
čiarami: 25 s/stránka (bežný), 100 A1 výtlačkov za hodinu (bežný, náčrt); rýchlosť skenovania
7,62 cm za sekundu vo farbe a 25,4 cm za sekundu v čiernobielom režime; Optimalizované
rozlíšenie až 2 400 x 1 200 dpi zo vstupného rozlíšenia 1 200 x 1 200 dpi na lesklom médiu;
Pevný disk s kapacitou 160 GB; štandardná pamäť 608 MB rozšíriteľná na 1120 MB; šírka
média 1 067 mm; 2 vstupné sloty na podávanie kotúčov; vnorený webový server +
atramentové tlačové kazety, technický papier, pamäť
Počet: 1 ks so softvérom a doplnkami
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.1.2.18. Veľkoplošné multifunkčné zariadenie
713002
projekt
1
52 770,73
52 770,73
0,00
0,00
0,00
2.1
0,00
Minimálna špecifikácia: Optický rozsah hustoty: 0,05-4,0, rozmery filmov: (18 cm - 35.6
cm)x(20 cm - 43 cm), automatický podávač filmov až 25 filmov, bitová hĺbka: 32-bitov
mapovaných na 12-bitov (4096) and 8-bitov (256), výstup v odtieňoch sivej, certifikáty: CEMDD 93/42/EEC Class 1; CAN/CSA C22.2 No 601.1-M90; Health Canada Class II; JapanMHW; SFDA; KFDA; FCC Class A; EN 60601-1-2; IEC 60601-1; IEC60950;ISO9001:2000;
ISO 13485:2003, SW kompatibilný pre PACS
Počet: 1 ks so softvérom
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.1.2.19. Digitizér RTG, CT a MRI snímkov
713002
projekt
1
49 147,00
49 147,00
0,00
0,00
7
0,00
0,00
2.1
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012
Minimálna špecifikácia
komplet pre videokonferencie obsahuje minimálne:
Videokonferenčné zariadenie určené pre skupinové použitie s možnosťou pripojenia PC pre
možnosť zobrazenia a zdieľanie elektronického obsahu, akým je napríklad prezentácia Power
Point. podpora dátového - komunikačného rozhrania IP a ISDN, podpora firewall Traversal,
videokodekov a funkcie PIP,podpora prezentácií pre videokonferenčné zariadenie typ B umožňuje odoslanie dvoch rôznych obrazov a ich prezentáciu na videokonferenčnej protistrane
ako dva rôzne obrazy, pripojenie napr. PC a prenos jeho obrazovky, podpora multibodového
spojenia pre videokonferenčné zariadenie typu B - umožňuje vzájomné prepojenie 4
koncových videokonferenčných systémov a 3 audio koncových systémov, ozvučenie (202,30
EUR) - ozvučenie typu 2+1 - výkon 180W, 2 satelitné reproduktory, subwoofer, diaľkové
ovládanie, bezdrôtový mikrofónny set - 2 mikrofóny, prepínacia šírka pásma 0,025MHz, počet
kanálov 160, citlivosť - 94 dBm, sieťový adaptér + kabeláž, LCD TV - full HD LCD TV 52"
(132cm), formát 16:9, rozlíšenie 1920x1080, Integrovaný DVB-T/C (digitálny
terestriálny/káblový) a analógový tuner, Vstupy 4xHDMI, SCART 2x, komponent(Y/Pb/Pr,
L/R), S-Video, PC input, PC Audio input, Sound Output (RMS) 10Wx2, Výstup pre
slúchadlá, Vesa 400x400mm
Položka sa započítava do limitu IKT. Dodávateľ Gity - Slovensko , a.s.
2.1.1.2.20. Videokonferenčné zariadenie set
713003
komplet
1
26 156,20
26 156,20
0,00
0,00
0,00
2.4
0,00
Kardiopulmonálny simulátor - 1 ks - špeciálny hardver a softvér zabudovaný vo figuríne - na
výučbu medicíny a nelekárskych študijných programov
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: Zbazy, s.r.o.
2.1.1.2.21. Patient simulator
713002
ks
1
52 000,80
52 000,80
0,00
0,00
0,00
2.5
0,00
Zvukový transmisný systém obsahujúci vysielač a 35 párov bezdrôtových slúchadiel,
využiteľný v procese virtuálneho vzdelávania.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: Zbazy, s.r.o.
2.1.1.2.22.
2.1.1.2.23.
2.1.1.2.24.
2.1.1.2.25.
Sound transmission system
Vizualizér
Interaktívny panel
Školský hlasovací systém
713003
713002
713002
713002
ks
ks
ks
ks
1
0
0
0
8 618,40
0,00
0,00
0,00
8 618,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
2.5
2.5
2.5
0,00
0,00
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: 196cm uhlopriečka, SW v slovenskom jazyku.
popis: 3 ks tabúľ. Tabule budú umiestnené vo viacerých lokalitách JLF UK, v ktorých bude
realizovaná doplnková simulačná//virtuálna výučba. Ich umiestnenie vyplynie z aktuálnych
požiadaviek jednotlivých pracovísk a kooperácii s centrom simulačnej výučby, ktoré bude
umiestnené v novom stavebnom objekte - KŠIS na Novomeského ulici
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
2.1.1.2.26. Interaktívna tabuľa
713002
ks
3
2 451,00
7 353,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.2.27. Projektor s extrakrátkou projekčnou vzdialenosťou
713002
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.2.28. Počítač 1
2.1.1.2.29. Počítač 2
2.1.1.2.30. Počítač 3
2.1.1.2.31. Farebná laserová tlačiareň
2.5
2.5
Minimálna špecifikácia: 4 GB DDRAM, 500GB HDD, 22"fullHD, W7
Popis: 84 ks počítačov do multimediálnych učební
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
713002
713002
713002
713002
ks
ks
ks
ks
84
15
18
5
2 400,00
2 700,00
1 300,00
6 000,00
201 600,00
40 500,00
23 400,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
0,00
0,00
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: 16 GB DDRAM, 1500 GB HDD, 32"fullHD, W7
Popis: 15 ks počítačov
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Minimálna špecifikácia: laptop, 4 GB DDRAM, 500 GB HDD, 17"fullHD, W7
Popis: 18 ks počítačov pre multimediálne a digitálne učebne a na tvorbu e-learningových
materiálov
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Minimálna špecifikácia: A3 farebná + skener + duplex + LAN
Popis: 5 ks tlačiarní umožňujúcich skenovanie a kopírovanie dokumentov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.2
2.2
2.2
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
2.1.1.2.32. Dataprojektor 1
713002
ks
2
1 500,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.2.33. Dataprojektor 2
713002
ks
1
2 500,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.3. Umedic
711003
projekt
1
13 000,80
13 000,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.4. Softvér na podporu stimulačného centra
2.1.1.5. Licencie
711003
projekt
1
0
100 200,00
0,00
100 200,00
77 101,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Minimálna špecifikácia: 3500 ANSI fullHD
Popis: 2 ks dataprojektorov s prezentačným D.O./myš.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Min. požiadavky: 5000 ANSI fullHD
Popis: 1 ks dataprojektorov s prezentačným D.O./myš.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Didaktický program pre výučbu kardiológie, 4 série výučbových programov vrátane
testovania.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: Zbazy, s.r.o.
Podporný výučbový softvér (1 komplet - 12 výučbových softvérových systémov, 67
jednotlitvých softvérových aplikácii) na podporu predklinickej a klinickej výučby s využitím
simulačných technológií prostredníctvom výučby, využitie virtuálnych softvérov vo výučbe.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: Zbazy, s.r.o.
2.2
2.2
2.5
2.5
Minimálna špecifikácia: serverový softvérový nástroj, ktorý umožňuje prostredie pre
virtuálne webové konferencie, semináre, kurzy, prednášky pre okamžitú komunikáciu s
veľkým množstvom študentov v reálnom čase alebo podľa požiadavky pri plnej interaktivite
prostredníctvom internetového prehliadača s vlastným firewallom.
Počet: 1 licencia
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.1.5.1. Licencia pre serverový systémový nástroj
2.1.1.5.2. Licencia pre E-learningový nástroj
2.1.1.5.3. Tréningové prostredie
2.1.1.5.4. Organizér stretnutí študentov
2.1.1.5.5. Essential Cardiac Auscultation
2.1.1.5.6. Neurology education and training program
2.1.1.6. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
Stavba/stavebný objekt Teoretické ústavy- Malá
2.1.2. hora
2.1.2.1. Server
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.2.2. laboratórnych zariadení
711003
711003
711003
711003
711003
711003
projekt
projekt
projekt
projekt
projekt
1
1
1
1
1
30 861,17
19 472,86
13 344,36
4 722,81
2 200,00
30 861,17
19 472,86
13 344,36
4 722,81
2 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: E-learningový nástroj pre tvorbu interaktívneho a multimediálneho
obsahu - Kolekcia aplikácií a komponentov pokrývajúcich množstvo nástrojov pre tvorbu
interaktívneho a multimediálneho obsahu.
Počet: 10 licencií.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Minimálna špecifikácia: Tréningové prostredie pre 100 študentov v reálnom čase jedným
vyučujúcim.
Počet: Licencia pre 100 študentov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.5
2.5
0,00
Minimálna špecifikácia: Organizér stretnutí študentovna multimediálnu výučbu, semináre,
skúšky - individuálne prihlásených 100 študentov.
Počet: 5 licencií
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.5
0,00
Softvérový systém pre výučbu kardiológie, licencia pre sieťové použitie a neobmedzený
prístup užívateľov (2 kópie), využiteľným pre výučbu týkajúcu sa kardiovaskulárneho systému
Cena: cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: Zbazy, s.r.o.
2.5
projekt
1
6 500,40
6 500,40
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
69 070,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 776,40
0,00
0,00
0,00
0,00
9
2.5
0,00
Multimediálny program pre výučbu neurologických vyšetrení. Tréningové prostredie pre
základné neurologické vyšetrenie, základné neurologické nálezy, akútne cievnj mozgové
príhody - sieťové licencie (2 kópie).
Cena: cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: Zbazy, s.r.o.
Adresa: Malá Hora, Martin
2.5
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012
Minimálna špecifikácia: Kompet pre videoknferenčný prenos pozostáva minimálne z:
3 ks Videokonferenčné zariadenie typ A - kompaktné zariadenie s integrovaným zobrazovacím
displayom LCD s uhlopriečkou minimálne 12", integrované ozvučenie a mikrofón, integrovaná
kamera, podpora dátového - komunikačného rozhrania IP a ISDN, podpora firewall Traversal,
videokodekov a funkcie PIP, 3 ks podpora prezentácií pre videokonferenčné zariadenie typ A umožňuje odoslanie dvoch rôznych obrazov a ich prezentáciu na videokonferenčnej protistrane
ako dva rôzne obrazy, pripojenie napr. PC a prenos jeho obrazovky, VF filter, Ethernet Cat 5,
16A
Položka sa započítava do limitu IKT. Dodávateľ Gity -Slovensko, a.s.
2.1.2.2.1.
2.1.2.2.2.
2.1.2.2.3.
2.1.2.2.4.
2.1.2.2.5.
Videokonferenčné zariadenie set
Vizualizér
Interaktívny panel
Školský hlasovací systém
Interaktívna tabuľa
713003
713002
713002
713002
713002
komplet
ks
ks
ks
ks
1
0
0
0
0
35 271,60
0,00
0,00
0,00
0,00
35 271,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Projektor pevne kotvený, vrátane držiakov, svetelný výstup: 3200 lumenov, rozlíšenie:
1280x800.
Popis: 6ks projektora, ktorý bude doplnkom k interaktívnym tabuliam a panelom. Preojektory
budú spolu s panelmi a tabuľami umiestnené vo viacerých lokalitách JLF UK, v ktorých bude
realizovaná doplnková simulačná//virtuálna výučba. Ich umiestnenie vyplynie z aktuálnych
požiadaviek jednotlivých pracovísk
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
2.1.2.2.6. Projektor s extrakrátkou projekčnou vzdialenosťou
2.1.2.3. Software
713002
ks
ks
6
0
1 750,80
0,00
10 504,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: E-learningový nástroj pre tvorbu interaktívneho a multimediálneho
obsahu - Kolekcia aplikácií a komponentov pokrývajúcich množstvo nástrojov pre tvorbu
interaktívneho a multimediálneho obsahu vrátane školení.
Počet: 15 licencií.
Cena: cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.2.4. Licencie
711003
2.1.2.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
Stavba/stavebný objekt Predklinické ústavy na
2.1.3. Sklabinskej ulici
2.1.3.1. Server
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.3.2. laboratórnych zariadení
projekt
1
23 294,25
23 294,25
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
53 811,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 517,60
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
Adreda: Sklabinská ulica, Martin
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012
Minimálna špecifikácia: Komplet pre zabezpečenie videokonferenčného prenosu pozostáva
minimálne z:
2 ks Videokonferenčného zariadenie typ A - kompaktné zariadenie s integrovaným
zobrazovacím displayom LCD s uhlopriečkou minimálne 12", integrované ozvučenie a
mikrofón, integrovaná kamera, podpora dátového - komunikačného rozhrania IP a ISDN,
podpora firewall Traversal, videokodekov a funkcie PIP, 2 ks podpora prezentácií pre
videokonferenčné zariadenie typ A - umožňuje odoslanie dvoch rôznych obrazov a ich
prezentáciu na videokonferenčnej protistrane ako dva rôzne obrazy, pripojenie napr. PC a
prenos jeho obrazovky, VF filter, Ethernet Cat 5, 16A
Položka sa započítava do limitu IKT. Dodávateľ: Gity - Slovensko, a.s.
2.1.3.2.1.
2.1.3.2.2.
2.1.3.2.3.
2.1.3.2.4.
2.1.3.2.5.
Videokonferenčné zariadenie set
Vizualizér
Interaktívny panel
Školský hlasovací systém
Interaktívna tabuľa
713003
713002
713002
713002
713002
komplet
ks
ks
ks
ks
1
0
0
0
0
23 514,40
0,00
0,00
0,00
0,00
23 514,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
2.5
2.5
2.5
2.5
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Projektor pevne kotvený, vrátane držiakov, svetelný výstup: 3200 lumenov, rozlíšenie:
1280x800.
Popis: 4ks projektora, ktorý bude doplnkom k interaktívnym tabuliam a panelom. Preojektory
budú spolu s panelmi a tabuľami umiestnené vo viacerých lokalitách JLF UK, v ktorých bude
realizovaná doplnková simulačná//virtuálna výučba. Ich umiestnenie vyplynie z aktuálnych
požiadaviek jednotlivých pracovísk
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
2.1.3.2.6. Projektor s extrakrátkou projekčnou vzdialenosťou
2.1.3.3. Software
713002
ks
ks
4
0
1 750,80
0,00
7 003,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: E-learningový nástroj pre tvorbu interaktívneho a multimediálneho
obsahu - Kolekcia aplikácií a komponentov pokrývajúcich množstvo nástrojov pre tvorbu
interaktívneho a multimediálneho obsahu vrátane školení.
Počet: 15 licencií.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.3.4. Licencie
711003
2.1.3.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
Stavba/stavebný objekt Dekanát/ Záborského
2.1.4. ulica
2.1.4.1. Server
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.4.2. laboratórnych zariadení
projekt
1
23 294,25
23 294,25
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
5 437,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.5
Adresa: Záborského ulica, Martin
Minimálna špecifikácia: 2 ks softvér podporujúci 3D modelovanie a kreslenie objektov
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.4.3. Software
711003
ks
2
1 165,96
2 331,92
0,00
0,00
0,00
2.5
0,00
Minimálna špecifikácia: E-learningový nástroj pre tvorbu interaktívneho a multimediálneho
obsahu - Kolekcia aplikácií a komponentov pokrývajúcich množstvo nástrojov pre tvorbu
interaktívneho a multimediálneho obsahu.
Počet: 2 licencie.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.4.4. Licencie
projekt
1
3 105,90
3 105,90
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.4.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.5. Stavba/stavebný objekt Nová aula/ Malá hora
2.1.5.1. Server
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.5.2. laboratórnych zariadení
ks
0
0,00
243 062,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
230 638,95
0,00
0,00
0,00
0,00
L2/L3 prepínač 48x10/100/1000BaseT +
2.1.5.2.1. 2x10GBaseLR
711003
2.5
Adresa: Malá Hora, Martin
Minimálna špecifikácia: 48 10/100/1000 portov + 2 X2-na 10 Gigabit Ethernet porty, 64Gbps, high-rýchlosť StackWise Plus stohovanie, 68-Gbps, vymeniteľná 265WAC, 1 Rack
Unit (RU) stohovateľný viacvrstvový prepínač, IPv6, IP služby software feature set (IPS),
poskytuje plné dynamické směrování IPv4, ročná podpora.
Počet: 1 ks s licenciou.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
713002
projekt
1
27 337,87
27 337,87
0,00
0,00
0,00
2.3
0,00
Minimálna špecifikácia: Podpora 10GBASE Ethernet, Hot-swap vstupno-výstupné
zariadenia do zásuvky Ethernet port X2 na prepínač Cisco alebo smerovač na prepojenie portov
sietí, poskytuje flexibilitu voľby rozhrania, Podporuje "pay-as-you-populate" model, podporuje
funkciu, ktorá umožňuje zistiť, či modul je certifikovaný spoločnosťou Cisco a je testovaný,
má optický interoperabilita s príslušnými 10GBASE XENPAK, XFP 10GBASE a 10GBASE
modulov SFP, prepojovací optický kábel 2m.
Počet: 2 ks optického modulu spolu s prepojovacím optickým káblom.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.5.2.2. Optický modul k prepínaču 10Gbps
713002
projekt
1
7 055,75
7 055,75
0,00
0,00
11
0,00
0,00
2.3
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Minimálna špecifikácia: Managed Ethernet Switch, Porty: 44 x RJ-45 10/10/1000Base-T
Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto-MDIX LAN, 4 x RJ-45 10/100/1000Base-T Shared
Uplink, Možnosti propojení: Kategória 3, 4, 5 UTP 10Base-T, Kategória 5 UTP 100/1000BaseT, Datový prenos: 10Mbps Ethernet Half/Full-duplex, 100Mbps Fast Ethernet Half/Fullduplex, 1Gbps Gigabit Ethernet Half/Full-duplex, Výkon: 32Gbps Switching Fabric, 39Mpps
Forwarding Rate for 64-byte Packet, Rozširujúci slot: 4 x Expansion Slot (4 x SFP Shared),
Sieť a komunikácia, Podpora vrstvy: 2 Switching, Management a protokoly, Management:
CLI, SNMP, Syslog, Telnet, CiscoWorks, Web Base, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.1Q VLAN,
Cisco Express Setup, Switching Database Manager, Cisco Service Assurance Agent, Cisco
Network Assistant Software RMON groups (history, statistics, alarms, and events), Pamäť:
64MB DRAM, 32MB Flash Memory, Napájenie, Input Voltage: 100 V AC to 240 V AC Autoranging Power Supply, 12 V DC Device, Zdroj napájenia: Internal, Redundant, Instalace do
skrine: 1U, Ročná podpora - WS-C2960G-48TC-L.
Počet: 5ks prepínača spolu s licenciami.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.5.2.3. L2 prepínač 48x10/100/1000BaseT + 4xSFP
713002
projekt
1
26 656,00
2.3
26 656,00
Minimálna špecifikácia: Wi-Fi štandard: IEEE 802.11a/b/g, ISM Band: Áno, UNII Band:
Áno, ISM Minimálna Frekvencia: 2,41 GHz, ISM Maximálna frekvencia: 2,4 GHz, UNII
Minimálna, Frekvence: 5.15 GHz, UNII Maximálna Frekvencia: 5 GHz, Počet antén: 4,
Antenna Gain: 2,2 dBi, 3,5 dBi, Typ antény: dipólová anténa, všesmerová anténa, Konektor na
externú anténu: RP-TNC Connector, RP-TNC Connector, Indoor Antenna Range: 140.21 m,
vonkajšia anténa Dosah: 289.56 m, kanály: 11 kanálov IEEE 802.11b / g, USA, 12 kanálov
IEEE 802.11a USA, 3 Kanály IEEE 802.11b / g, USA, 12 kanálov USA IEEE 802.11a,
Wireless Prenosová rýchlosť: 108 Mb / s Prenosová rýchlosť Podrobnosti: 108Mbps 2x Mode,
54Mbps Auto-fallback IEEE 802.11a / g, 6Mbps IEEE 802.11a / g, 11Mbps Auto-fallback
IEEE 802.11b, 1Mbps IEEE 802.11b, Transmit Power: 20 dBm, bezdrôtového zabezpečenia:
WPA, WPA2 (802.11i, Cisco správu kontrola integrity (MIC), IEEE 802.11 WEP kľúča 40
bitov a 128 bitov, EAP-Flexibilné overovanie pomocou zabezpečeného Tunneling (EAPFAST), Protected EAP-Generic Token Card (PEAP-GTC), PEAP-Microsoft Challenge
Authentication Protocol Version 2 (PEAP-MSCHAP), EAP-Transport Layer bezpečnosť (EAPTLS), Tunneled EAP-TLS (EAP-TTLS), EAP-Subscriber Identity Module (EAP-SIM), AESCCMP šifrovanie (WPA2), TKIP (WPA), WPA TKIP, IEEE 802.11 WEP kľúča 40 bitov a
128 bitov, Modulácia: OFDM, CCK, Rozhranie / Porty, Počet portov: 1, Fast Ethernet port:
Ano, Rozhranie / Porty: 1 x RJ-45 10/100Base-TX LAN, antenna diversity patch.
Počet: 4 ks Wifi 802.11ag spolu s Wifi 2.4 GHz Antenna Diversity Patch.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.5.2.4. Wifi 802.11ag s Power Injector
UPS 6000VA/4200W, SNMP manažovacie
2.1.5.2.5. rozhranie
713002
713002
projekt
ks
1
1
5 769,12
5 548,97
5 769,12
5 548,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: UPS 6000VA/4200W, SNMP manažovacie rozhranie, APC SmartUPS RT, 4200 Watts / 6000 VA,Vstup 230V / Výstup 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Výška stojanu 3 U, APC Smart-UPS
RT 192V RM Battery Pack, APC Network Management Card 2 10/100BaseT Auto-sensing
LAN Connection.
Počet: 1 ks.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.3
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012
Minimálna špecifikácia: Komplet pre zabezpčenie 3D stereoskopickej projekcie pozostáva
minimálne z:
stereoskopický 3D dataprojektor - schopný zobrazenia HD 1080p, minimálne 12 000 lumenov,
SDI/HD input, 3 čipové DLP, stereo synchronizácia 120Hz,
150 ks polarizačných okuliarí - 3D kvalitné, kompatibilné s 3D dataprojektorom
Položka sa započítava do limitu IKT. Dodávateľ AV Digital , s.r.o.
2.1.5.2.6. Stereoskopický 3D set
2.1.5.2.7. Projekčné plátno
713002
713002
komplet
ks
1
1
146 000,00
4 313,75
146 000,00
4 313,75
0,00
0,00
0,00
0,00
12
0,00
0,00
2.4
0,00
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012.
Minimálna špecifikácia:
projekčné plátno pre reprodukovanie 3D obrazu s konštrukčným riešením.
Položka sa započítava do limitu IKT. Dodávateľ AV Digital , s.r.o.
2.4
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012
Minimálna špecifikácia:
Výkonný zdroj pre 3D systémy a PC,min. 230 Vo výkone 2850W/3000VA
Položka sa započítava do limitu IKT. Dodávateľ AV Digital , s.r.o.
2.1.5.2.8. Výkonný záložný zdroj
2.1.5.2.9. notebook
713002
713002
2.1.5.3. Software
2.1.5.4. Licencie
711003
2.1.5.5. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
2.1.6. Stavba/stavebný objekt ŠD Novomestského
2.1.6.1. Server
Nákup zariadenia, vybavenia, strojov, prístrojov a
2.1.6.2. laboratórnych zariadení
ks
1
2 280,00
2 280,00
0,00
0,00
0,00
2.4
0,00
ks
1
5 677,49
5 677,49
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
1
12 423,60
12 423,60
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
701 234,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701 234,59
0,00
0,00
0,00
0,00
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012
Minimálna špecifikácia:
špeciálny notebook schopný 3D zobrazenia a nahrávania v reálnom čase, schopný zobrazenia
HD 1080p so SW vybavením
Položka sa započítava do limitu IKT. Dodávateľ AV Digital , s.r.o.
Minimálna špecifikácia: E-learningový nástroj pre tvorbu interaktívneho a multimediálneho
obsahu - Kolekcia aplikácií a komponentov pokrývajúcich množstvo nástrojov pre tvorbu
interaktívneho a multimediálneho obsahu.
Počet: 8 licencií.
Cena: cena stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.4
2.5
Adresa: ulica Novomeského, Martin
Minimálna špecifikácia: Podpora 10GBASE Ethernet, Hot-swap vstupno-výstupné
zariadenia do zásuvky Ethernet port X2 na prepínač Cisco alebo smerovač na prepojenie portov
sietí, poskytuje flexibilitu voľby rozhrania, Podporuje "pay-as-you-populate" model, podporuje
funkciu, ktorá umožňuje zistiť, či modul je certifikovaný spoločnosťou Cisco a je testovaný,
má optický interoperabilita s príslušnými 10GBASE XENPAK, XFP 10GBASE a 10GBASE
modulov SFP, prepojovací optický kábel 2m.
Počet: 4 ks optického modulu spolu s prepojovacím optickým káblom.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.6.2.1. Optický modul k prepínaču 10Gbps
2.1.6.2.2. Optický modul k prepínaču 1Gbps (5M)
713002
713002
projekt
projekt
1
1
14 111,50
3 530,45
14 111,50
3 530,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: SFP Module (GLC-LH-SM), dlhé vlnové dĺžky / dlhé vzdialenosti
(1000Base-LX/LH), obsahuje triedy 1 laser 1300 nm pre 1000Base-LX/LH (dlhé vlnové dĺžky)
aplikácie, prepojovací optický kábel 2m.
Počet: 4 ks optického modulu spolu s prepojovacím optickým káblom.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.3
Minimálna špecifikácia: Fiber-Capable Gigabit Ethernet port: Industry Standard Form Factor
(SFP) pre prostredia s médiami Fiber, rôzne druhy vysielačov, 20 SFP slotov pre optickú alebo
mediálnu podporu, 24 SFP modul 1000BaseSX, 4 combo porty pre SFP média, 2 SFP Module
1000BaseLX 10 Gigabit Ethernet uplink moduly (2x10GBase-LR), 48Gbps Stacking module,
Auto-negotiation pre rýchlosť, duplexný režim a riadenie toku, Auto MDI / MDIX, zrkadlenie
portov, Flow-Based zrcadlenie portov, Broadcast Storm Control, Switch Fabric Kapacita až
136 Gb / s, Forwarding Rate až 95 Mpps, Up to 16000 MAC adresy, 256MB CPU SDRAM,
32 MB pamäte flash, RPS-600 Redundant Power Supply, prepojovacie optické káble 2m.
Počet: 1 ks optického prepínača spolu s prepojovacími optickými káblami.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
2.1.6.2.3. L2/L3 optický prepínač osadený optickými modulmi
713002
projekt
1
15 087,77
15 087,77
0,00
0,00
13
0,00
0,00
2.3
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Minimálna špecifikácia: Typ zariadenia Switch Enclosure Type External, pamäť RAM 64
MB, Flash pamäť 32 MB Flash, Expansion / Connectivity Expansion Slots Total (Free) 1 (1) x
SFP (mini-GBIC), Rozhranie 8 x sieť - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45,
sieťové funkcie, Auto-sensing per device, podpora DHCP, auto-negotiation, VLAN support,
auto-uplink (auto MDI/MDI- X), IGMP snooping, Connectivity Technology: Wired Data Link
protokol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Compliant Standards IEEE 802.3, IEEE
802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x,
IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, Data
Transfer Rate 1 Gb / s, Indikátory stavu, Aktivita spojenia, prenosová rýchlosť, duplexný režim
portu, napájenie, link OK , systém, Množstvo portov: 8 x Ethernet 10Base-T, Ethernet
100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Management Protocol SNMP 1, RMON 1, RMON 2,
RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, Komunikačný režim Half-duplex, fullduplex, Switching Protocol Ethernet MAC adresa Table Size 8K entries, Rôzne verzie
štandardov CE, TUV GS, cUL, EN 60950, EN55022, NOM, VCCI Class A ITE, IEC 60950,
EN55024, FCC Part 15, UL 1950 Third Edition, CSA 22.2 950 Third Edition, Metóda
autentifikácie RADIUS, TACACS +, Secure Shell v.2 (SSH2), Power Power Device Napájanie
- interné, Požadované napätie AC 120/230 V (50/60 Hz) Power Consumption Operational 30
Watt, SFP Module (GLC-SX-MM), krátke vlnové dĺžky (1000BASE-SX), obsahuje triedy 1
laser 850 nm pre 1000BASE-SX (krátke vlnové dĺžky), optické káble 2m.
Počet: 18 ks L2 prepínača spolu s optickými modulmi k prepínačom a s optickými káblami.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
L2 prepínač 8x10/100/1000BaseT +
2.1.6.2.4. 1x1000BaseSX set
713002
projekt
1
26 166,67
26 166,67
0,00
0,00
0,00
2.3
0,00
Minimálna špecifikácia: Managed Ethernet Switch, Porty: 44 x RJ-45 10/10/1000Base-T
Auto-sensing/Auto-negotiating/Auto-MDIX LAN, 4 x RJ-45 10/100/1000Base-T Shared
Uplink, Možnosti propojení: Kategória 3, 4, 5 UTP 10Base-T, Kategória 5 UTP 100/1000BaseT, Datový prenos: 10Mbps Ethernet Half/Full-duplex, 100Mbps Fast Ethernet Half/Fullduplex, 1Gbps Gigabit Ethernet Half/Full-duplex, Výkon: 32Gbps Switching Fabric, 39Mpps
Forwarding Rate for 64-byte Packet, Rozširujúci slot: 4 x Expansion Slot (4 x SFP Shared),
Sieť a komunikácia, Podpora vrstvy: 2 Switching, Management a protokoly, Management:
CLI, SNMP, Syslog, Telnet, CiscoWorks, Web Base, IEEE 802.1p CoS, IEEE 802.1Q VLAN,
Cisco Express Setup, Switching Database Manager, Cisco Service Assurance Agent, Cisco
Network Assistant Software RMON groups (history, statistics, alarms, and events), Pamäť:
64MB DRAM, 32MB Flash Memory, Napájenie, Input Voltage: 100 V AC to 240 V AC Autoranging Power Supply, 12 V DC Device, Zdroj napájenia: Internal, Redundant, Instalace do
skrine: 1U, Ročná podpora.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
L2 prepínač 48x10/100/1000BaseT +
2.1.6.2.5. 2x1000BaseLX (5M)
Redundantné dátové úložisko s integrovaným
2.1.6.2.6. digitálnym archívom
713002
projekt
1
5 331,20
5 331,20
0,00
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: refundovaná kapacita 2TB, Fibre Channel a SATA disky,
procesorový výkon s minimálne 2 CPU (4 jadrá) v jednom servery, 4 GB RAM, bladeove
riešenie, min. 3 servery.
Počet: 1 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
ks
1
637 007,00
637 007,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6.3. Software
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.6.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713002
167 326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
167 326,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2 864,72
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2. Zariadenie a vybavenie - iné
Stavba/stavebný objekt SO 01 Knižnica a
2.2.1. študijno-informačné stredisko JLF UK v Martine
2.2.1.1. VoIP videotelefón
2.3
0,00
633003
ks
8
358,09
14
2.3
Adresa: ulica Novomeského, Martin
Všetky výdavky zahrnuté do tejto položky sú uvedené v Kúpnej zmluve č. JLF UK MT-9OVO/2012
Minimálna špecifikácia:
podpora protokolov SIP 2.0, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP,
DNS, DHCP (client i server), PPPoE, TFTP, NTP, Telnet, TLS , USB 2.0 porty, farebný 5.6"
TFT otočný LCD panel a otočnú kameru, antiflickering, automatické zaostrovanie a expozíciu,
8 ks.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: Gity - Slovensko, a.s.
2.2
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Minimálna špecifikácia: Obsiahly anglický slovník obsahujúci až 115 tisíc anglických a
približne 96 tisíc slovenských hesiel, k tomu viac než 155 tisíc slovných spojení, idiomov, fráz
a príkladov reálného jazyka
Popis: 2 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
2.2.1.2. Elektornický anglický slovník 1
633013
ks
2
222,14
444,28
0,00
0,00
0,00
2.2
0,00
Minimálna špecifikácia: 112 tis. Hesiel, 87 tis. Významov, väzieb a fráz
Popis: 500 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
2.2.1.3. Elektornický anglický slovník 2
633013
ks
500
113,53
56 765,00
0,00
0,00
0,00
2.2
0,00
Minimálna špecifikácia: Medicínska terminológia, až 50 tis. hesiel a významov, 78 tis.
Prekladov
Popis: 500 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
2.2.1.4. Elektronický anglický lekársky slovník
633013
ks
500
58,55
29 275,00
0,00
0,00
0,00
2.2
0,00
Minimálna špecifikácia: Veľký slovník súčasnej nemčiny asi 212 tisíc podrobne
spracovaných hesiel a ďalších 183 tisíc výrazov, spracované podľa nového nemeckého
pravopisu
Popis: 2 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
2.2.1.5. Elektronický nemecký slovník 1
633013
ks
2
222,14
444,28
0,00
0,00
0,00
2.2
0,00
Minimálna špecifikácia: 112 tis. hesiel, 159 tis. významov, väzieb a fráz
Popis: 30 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
2.2.1.6. Elektronický nemecký slovník 2
633013
ks
30
113,53
3 405,90
0,00
0,00
0,00
2.2
0,00
Minimálna špecifikácia: Veľký francúzsky slovník obsahujúci základné termíny z vedných
odborov vrátane medicíny
Popis: 2 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
2.2.1.7. Elektronický francúzsky slovník
633013
ks
2
113,53
227,06
0,00
0,00
0,00
2.2
0,00
Minimálna špecifikácia: Veľký španielsky slovník obsahujúci aj výrazy z latinsko americkej
oblasti
Popis: 2 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
2.2.1.8. Elektronický španielsky slovník
633013
ks
2
113,53
227,06
0,00
0,00
0,00
2.2
0,00
Minimálna špecifikácia: Anglický slovník podporujúci Palm OS, Windows CE a Pocket PC
Popis: 20 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
2.2.1.9. Elektronický anglický slovník PDA
633013
ks
20
85,86
1 717,20
0,00
0,00
0,00
2.2
0,00
Minimálna špecifikácia: Nemecký slovník podporujúci Palm OS, Windows CE a Pocket PC
Popis: 5 ks
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
2.2.1.10. Elektronický nemecký slovník PDA
633013
2.2.1.11. Aplikačný software
ks
5
85,86
429,30
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Zariadenie pre digitalizáciu a spracovanie projekcie papierových predlôch (textov,
obrázkov), RTG snímkov, 2D a 3D objektov, mikroskopických záberov/objektov a pod.,
zväčšenie 20x AVer optický zoom a 8x digitálny zoom, celkový zoom 160x. Vizualizéry
budú umiestnené vo viacerých lokalitách JLF UK, v ktorých bude realizovaná doplnková
simulačná//virtuálna výučba. Ich umiestnenie vyplynie z aktuálnych požiadaviek jednotlivých
pracovísk a kooperácii s centrom simulačnej výučby, ktoré bude umiestnené v novom
stavebnom objekte - KŠIS na Novomeského ulici
Popis: 3 kusy vizualizérov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: stavebný objekt SO01 na Novomeského ulici
2.2.1.12. Vizualizér
633002
ks
3
1 422,00
4 266,00
0,00
0,00
15
0,00
0,00
2.5
Názov položky rozpočtu
A
B
2.2.1.13. Interaktívny panel
2.2.1.14. Školský hlasovací systém
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
633002
ks
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
3
E
1 362,00
F1
4 086,00
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
0,00
0,00
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
0,00
F3´
0,00
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Ineraktívny panel, dotykové ovládanie, softvér. Panely budú umiestnené vo viacerých
lokalitách JLF UK, v ktorých bude realizovaná doplnková simulačná//virtuálna výučba. Ich
umiestnenie vyplynie z aktuálnych požiadaviek jednotlivých pracovísk a kooperácii s centrom
simulačnej výučby, ktoré bude umiestnené v novom stavebnom objekte - KŠIS na
Novomeského ulici
Popis: 3 ks panelov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: stavebný objekt SO01 na Novomeského ulici
2.5
Bezdrôtový hlasovací systém, RF technológia. Systém umožňujúci obejktívne hodnotenie
kavlity prednášky či praktika zúčastnenými študentami
Popis: 3ks systému na elektrické preverovanie vedomostí študentov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: stavebný objekt SO01 na Novomeského ulici
633002
ks
3
1 142,00
3 426,00
0,00
0,00
0,00
2.5
0,00
Projektor mobilný, svetelný výstup: 3000 lumenov, rozlíšenie: 1024x768.
Popis: 3ks projektora, ktorý bude doplnkom k interaktívnym tabuliam a panelom. Preojektory
budú spolu s panelmi a tabuľami umiestnené vo viacerých lokalitách JLF UK, v ktorých bude
realizovaná doplnková simulačná//virtuálna výučba. Ich umiestnenie vyplynie z aktuálnych
požiadaviek jednotlivých pracovísk a kooperácii s centrom simulačnej výučby, ktoré bude
umiestnené v novom stavebnom objekte - KŠIS na Novomeského ulici
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: stavebný objekt SO01 na Novomeského ulici
2.2.1.15. Projektor s extrakrátkou projekčnou vzdialenosťou
633002
ks
3
1 650,00
4 950,00
0,00
0,00
0,00
2.5
0,00
Zariadenie pre digitalizáciu a spracovanie projekcie papierových predlôch (textov,
obrázkov), RTG snímkov, 2D a 3D objektov, mikroskopických záberov/objektov a pod.,
zväčšenie 20x AVer optický zoom a 8x digitálny zoom, celkový zoom 160x. Vizualizéry
budú umiestnené vo viacerých lokalitách JLF UK, v ktorých bude realizovaná doplnková
simulačná//virtuálna výučba. Ich umiestnenie vyplynie z aktuálnych požiadaviek jednotlivých
pracovísk a kooperácii s centrom simulačnej výučby.
Popis: 6 kusov vizualizérov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: Teoretické ústavy/Malá Hora
2.2.1.16. Vizualizér
633002
ks
6
1 422,00
8 532,00
0,00
0,00
0,00
2.5
0,00
Ineraktívny panel, dotykové ovládanie, softvér. Panely budú umiestnené vo viacerých
lokalitách JLF UK, v ktorých bude realizovaná doplnková simulačná//virtuálna výučba. Ich
umiestnenie vyplynie z aktuálnych požiadaviek jednotlivých pracovísk a kooperácii s centrom
simulačnej výučby.
Popis: 6ks panelov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: Teoretické ústavy/Malá Hora
2.2.1.17. Interaktívny panel
633002
ks
6
1 362,00
8 172,00
0,00
0,00
0,00
2.5
0,00
Bezdrôtový hlasovací systém, RF technológia. Systém umožňujúci obejktívne hodnotenie
kavlity prednášky či praktika zúčastnenými študentami
Popis: 6ks systému na elektrické preverovanie vedomostí študentov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: Teoretické ústavy/Malá Hora
2.2.1.18. Školský hlasovací systém
2.2.1.19. Interaktívna tabuľa
633002
633002
ks
ks
6
6
1 142,00
1 552,00
6 852,00
9 312,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
0,00
0,00
2.5
0,00
0,00
Minimálna špecifikácia: 196cm uhlopriečka, SW v slovenskom jazyku.
popis: 6 ks tabúľ. Tabule budú umiestnené vo viacerých lokalitách JLF UK, v ktorých bude
realizovaná doplnková simulačná//virtuálna výučba. Ich umiestnenie vyplynie z aktuálnych
požiadaviek jednotlivých pracovísk
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: Teoretické ústavy/Malá Hora
2.5
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Zariadenie pre digitalizáciu a spracovanie projekcie papierových predlôch (textov,
obrázkov), RTG snímkov, 2D a 3D objektov, mikroskopických záberov/objektov a pod.,
zväčšenie 20x AVer optický zoom a 8x digitálny zoom, celkový zoom 160x. Vizualizéry
budú umiestnené vo viacerých lokalitách JLF UK, v ktorých bude realizovaná doplnková
simulačná//virtuálna výučba. Ich umiestnenie vyplynie z aktuálnych požiadaviek jednotlivých
pracovísk a kooperácii s centrom simulačnej výučby.
Popis: 4 kusy vizualizérov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: Predklinické ústavy/Sklabinská
2.2.1.20. Vizualizér
2.2.1.21. Interaktívny panel
2.2.1.22. Školský hlasovací systém
2.2.1.23. Interaktívna tabuľa
633002
ks
4
1 422,00
5 688,00
0,00
0,00
0,00
2.5
0,00
Ineraktívny panel, dotykové ovládanie, softvér. Panely budú umiestnené vo viacerých
lokalitách JLF UK, v ktorých bude realizovaná doplnková simulačná//virtuálna výučba. Ich
umiestnenie vyplynie z aktuálnych požiadaviek jednotlivých pracovísk a kooperácii s centrom
simulačnej výučby.
Popis: 4ks panelov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: Predklinické ústavy/Sklabinská
633002
ks
4
1 362,00
5 448,00
0,00
0,00
0,00
2.5
0,00
Bezdrôtový hlasovací systém, RF technológia. Systém umožňujúci obejktívne hodnotenie
kavlity prednášky či praktika zúčastnenými študentami
Popis: 4ks systému na elektrické preverovanie vedomostí študentov.
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: Predklinické ústavy/Sklabinská
633002
633002
ks
4
1 146,75
4 587,00
0,00
0,00
0,00
ks
4
1 552,00
6 208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.24. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
2.2.2. Stavba/stavebný objekt 2
ks
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.1. Počítač
2.2.2.2. Aplikačný software
2.2.2.3. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
ks
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 094 824,44
0,00
0,00
0,00
0,00
24 472,60
0,00
0,00
0,00
0,00
ks
ks
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2. Spolu
2.5
0,00
Minimálna špecifikácia: 196cm uhlopriečka, SW v slovenskom jazyku.
popis: 4 ks tabúľ. Tabule budú umiestnené vo viacerých lokalitách JLF UK, v ktorých bude
realizovaná doplnková simulačná//virtuálna výučba. Ich umiestnenie vyplynie z aktuálnych
požiadaviek jednotlivých pracovísk
Cena: stanovená na základe prieskumu trhu.
Položka sa započítava do limitu IKT.
Dodávateľ: MC.EDU, s.r.o.
Umiestnenie: Predklinické ústavy/Sklabinská
2.5
Riadenie projektu, publicita a
3. informovanosť- nepriame výdavky
3.1. Personálne výdavky interné
3.1.1. Pracovník pre verejné obstarávanie
610620
osobohodina
270
7,91
2 135,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Pracovník VO zabezpečuje verejné obstarávanie v súlade s platnou
legislatívou.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
Pracovný pomer: pracovno-právny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Osoba zodpovedná za publicitu predkladaného projektu, bude zodpovedná za
obstaranie propagačných materiálov v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
3.1.2. Manažér publicity
610620
osobohodina
200
7,91
1 582,00
0,00
0,00
0,00
610620
osobohodina
270
9,67
2 610,90
0,00
0,00
0,00
610620
osobohodina
200
12,17
2 434,00
0,00
0,00
17
0,00
Podporná aktivita Riadenie projektu
0,00
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Odborný garant projektu zastrešuje projekt z hľadiska jeho účelnosti a
udržateľnosti, schvaľuje harmonogram projektu, realizáciu jednotlivých činností.
Cena práce: mzda + odvody zamestanávateľa
3.1.4. Odborný garant projektu
Podporná aktivita Riadenie projektu
0,00
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Zabezpečuje súčinnosť jednotlivých aktivít pre efektívnu realizáciu projektu.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
3.1.3. Projektový manažér
Podporná aktivita Riadenie projektu
0,00
Podporná aktivita Riadenie projektu
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
F1
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
F2´
F2
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F3
F3´
Komentár k rozpočtu
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Koordinuje realizáciu jednotlivých aktivít, schvaľuje posuny harmonogramu,
zmeny v personálnom obsadení, odmeny.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
3.1.5. Koordinátor projektu
610620
osobohodina
200
12,17
2 434,00
0,00
0,00
0,00
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Asistent projektového manažéra pre aktivitu 1.1, ktorý koordinuje práce
súvisiace s výstavbou KŠIS v súlade s požiadavkami na tento typ pracoviska.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
3.1.6. Asistent projektového manažéra 1
610620
osobohodina
200
9,46
1 892,00
0,00
0,00
0,00
610620
osobohodina
200
9,46
1 892,00
0,00
0,00
0,00
Podporná aktivita Riadenie projektu
0,00
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Asistent projektového manažéra pre aktivitu 2.1, ktorý zabezpečuje
bezproblémový priebeh vytvorenia dokumentového pracoviska a pomoc pri obstaraní
vnútorného vybavenia. Tento asistent taktiež spolupracuje pri realizácií aktivity 2.2.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
3.1.7. Asistent projektového manažéra 2
Podporná aktivita Riadenie projektu
0,00
Podporná aktivita Riadenie projektu
0,00
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Asistent projektového manažéra pre aktivitu 2.3, ktorý zabezpečuje
bezproblémový priebeh modernizácie sieťových technológií a obstaranie a umiestnenie servera. Podporná aktivita Riadenie projektu
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
3.1.8. Asistent projektového manažéra 3
3.1.9. Asistent projektového manažéra 4
610620
610620
osobohodina
osobohodina
200
200
7,91
7,91
1 582,00
1 582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Asistent projektového manažéra pre aktivitu 2.4, ktorý zabezpečuje
bezproblémový priebeh plánovanej aktivity, dohliada na obstaranie príslušných technických
komponentov.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Asistent projektového manažéra pre aktivitu 2.2, ktorý vykonáva dohľad nad
modernizáciou vnútorného vybavenia multimediálnych učební najmodernejšou IKT.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
3.1.10. Asistent projektového manažéra 5
610620
osobohodina
200
7,91
1 582,00
0,00
0,00
0,00
3.1.12. Odborný pracovník 1 pre špecifický cieľ 2
610620
610620
osobohodina
osobohodina
200
200
7,91
7,91
1 582,00
1 582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Podporná aktivita Riadenie projektu
0,00
0,00
3.1.13. Asistent manažéra publicity
610620
osobohodina
200
7,91
1 582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.14. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
3.2. Dodávka služieb - personálne výdavky
610620
osobohodina
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1. Manažér publicity
637004
osobohodina
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2. Pracovník pre verejné obstarávanie
3.2.3. Projektový manažér
3.2.4. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
637004
osobohodina
0
0,00
637004
637004
osobohodina
0
osobohodina
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18
Podporná aktivita Riadenie projektu
0,00
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Asistent projektového manažéra pre aktivitu 2.5 zabezpečuje implementáciu a
podporu moderných foriem výučby s využítím najmodernejších IKT.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
3.1.11. Asistent projektového manažéra 6
Podporná aktivita Riadenie projektu
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Zabezpečuje technickú pomoc pri implementácii aktivít komponentov ich
umiestnenie a využívanie.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
Podporná aktivita Riadenie projektu
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Pomocný pracovník manažéra publicity, ktorý bude zodpovedať za publicitu
predkladaného projektu.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
Podporná aktivita Riadenie projektu
Názov položky rozpočtu
A
B
Číselník
výdavkov
Jednotka
B1
C
Počet
Jednotková
Oprávnené
jednotiek
cena (max. výdavky projektu
(predpoklad
cena)
spolu
aný rozsah)
D
E
3.3. Publicita a informovanosť
3.3.1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)
637003
projekt
1
2 100,00
Oprávnené výdavky projektu
spolu po FA/odpočte DPH
Oprávnené výdavky projektu
spolu po odpočte DPH
F1
F2
F2´
F3
F3´
7 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 100,00
0,00
0,00
637003
projekt
1
1 650,00
1 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3. Informačné a propragačné materiály
3.3.4. Web stránka určená pre publicitu projektu
637003
projekt
1
0
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.5. Informačné podujatie
637003
projekt
3.3.6. Štítky na obstarané zariadenia
3.3.7. Ďalšie položky podľa charakteru projektu
3.4. Monitoring a hodnotenie projektu
637003
projekt
3.4.1. Manažér monitoringu
610620
3.4.2. Asistent manažéra monitoringu
3.4.3. Manažér monitoringu - dodávka služieb
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a
3.4.4. hodnotenia -interný
Expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a
3.4.5. hodnotenia - dodávka služieb
3.5. Poistenie
610620
637004
637011
3.5.1 Poistenie**
637015
1
300,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
1
0
2 000,00
0,00
2 000,00
0,00
3 322,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
osobohodina
220
7,91
1 740,20
0,00
0,00
0,00
0,00
osobohodina
200
0
7,91
0,00
1 582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
osobohodina
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
osobohodina
0
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
projekt
1
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 844,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 199 930,37
0,00
0,00
0,00
0,00
osobohodina
Priradenie k aktivitám
projektu (čísla aktivít sú
uvedené v Opise projektu
F1)******
G
I
Popis: Obstaranie veľkoplošnej reklamnej tabule v zmysle Manuálu pre informovanie a
publicitu. Veľkoplošná tabuľa bude informovať širokú verejnosť o realizácií predkladaného
projektu v rámci OPVV s podporou EÚ.
Cena: stanovená z prieskumu trhu.
3.3.2. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)
projekt
Komentár k rozpočtu
Podporná aktivita Publicita a
informovanosť
Popis: Obstaranie pamätnej dosky v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu, ktorá
nahradí veľkoplošnú reklamnú tabuľu po realizácií predkladaného projektu.
Cena: stanovená z prieskumu trhu.
Podporná aktivita Publicita a
informovanosť
Popis: Obstaranie letákov v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu, ktoré budú
informovať o realizácií predkladaného projektu a o jeho priebehu.
Cena: cena stanovená z prieskumu trhu.
Podporná aktivita Publicita a
informovanosť
Popis: Náklady spojené s informačným podujatím, na ktorom sa budú prezentovať dosiahnuté
výsledky a celý priebeh realizácie predkladaného projektu. Náklady súvisiace s vytvorením
brožúry informujúcej o podujatí.
Cena: cena stanovená z prieskumu trhu.
Podporná aktivita Publicita a
informovanosť
Popis: Náklady spojené s označením obstaraných zariadení v zmysle Manuálu pre
informovanie a publicitu.
Cena: cena stanovená z prieskumu trhu.
Podporná aktivita Publicita a
informovanosť
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Osoba zodpovedná za povinný monitoring projektových aktivít.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
Podporná aktivita Riadenie projektu
Pracovný pomer: pracovnoprávny vzťah (Zákonník práce) - pracovná zmluva
Popis činností: Pomocný pracovník manažéra monitoringu, ktorý sa bude podieľať na
monitoringu projektových aktivít.
Cena práce: mzda + odvody zamestnávateľa
Podporná aktivita Riadenie projektu
Popis: poistenie obstaraného majektu a stavby počas realizácie predkladaného projektu.
3. Spolu
4. Rezerva na nepredvídané stavebné práce
4.1. Rezerva na nepredvídané stavebné práce***
projekt
0
0,00
4. Spolu
CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY
1+2+3+4 PROJEKTU
KE1
Kontrola kritérií efektívnosti rozpočtu
Nepriame výdavky projektu****
KE2
Dodávky*****
38 844,80 €
max.
5,00%
0,75%
0,00 €
max.
1,00%
0,00%
0,00
Poznámky (zmena textu poznámok je povolená len pracovníkom RO/SORO v odôvodnených prípadoch):
* poistenie majetku obstaraného v rámci projektu + poistenie stavby počas realizácie projektu
** rezerva na nepredvídané stavebné práce - max. vo výške 5% z oprávnených výdavkov položky 1.2. Stavebné práce - žiadna iná projektová rezerva nie je oprávnená.
*** nepriame výdavky projektu - max. 5 % z celkových oprávnených priamych výdavkov projektu
**** dodávky -max. 1% z celkových oprávnených nepriamych výdavkov projektu (bez započítania rezervy na nepredvídané stavebné práce)
F1 - Oprávnené výdavky projektu spolu -stĺpec zahŕňa všetky výdavky projektu spolu oprávnené na spolufinancovanie zo ŠR, ERDF a vlastných zdrojov žiadateľa
nezahŕňa neoprávnené výdavky
F2 - Oprávnené výdavky projektu spolu po FA/DPH - zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných na základe finančnej analýzy,
F3 - Oprávnené výdavky projektu (efekt DPH) - zahŕňa výšku oprávnených výdavkov vypočítaných po zohľadnení FA (stĺpec F2) a uplatnení nárokovanej DPH na vrátenie.
Výdavky v stĺpcoch F1, F2 a F3 zaokrúhľovať matematicky maximálne na dve desatinné miesta
19
Podporná aktivita Riadenie projektu
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Časť:
EČO:
ZTI
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
1
2
3
4
5
6
7
8
721
Zdravotech. vnútorná kanalizácia
14 794,34
1,280
3
721171406
Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné zvislé
m
90,000
14,56
1 310,40
0,139
4
721171408
Potrubie z rúr PE 110/4,3 odpadné zvislé
m
133,000
19,72
2 622,76
0,331
Potrubie z rúr PE 40/3, 32/3 odpadné prípojné
m
64 721171502
269,000
6,33
1 702,77
0,123
5
721171503
Potrubie z rúr PE 50/3 odpadné prípojné
m
34,000
6,05
205,70
0,020
6
721171506
Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné prípojné
m
23,000
9,50
218,50
0,017
7
721171508
Potrubie z rúr PE 110/4,3 odpadné prípojné
m
28,000
12,11
339,08
0,035
65 721171602
Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4
odpadné zavesené
m
112,000
24,39
2 731,68
0,239
721171603
Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 125/3,9
odpadné zavesené
m
73,000
33,17
2 421,41
0,183
721171604
Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 160/4,9
odpadné zavesené
m
23,000
49,46
1 137,58
0,090
88 721221101
Zápachová uzávierka umývadlová
ks
17,000
9,72
165,24
0,008
89 721221111
Zápachová uzávierka drezová
ks
2,000
12,24
24,48
0,001
90 721221121
Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku
ks
2,000
14,79
29,58
0,001
91 721221131
Zápachová uzávierka pre pisoár
ks
8,000
23,72
189,76
0,003
99 721221121
Vtok so zápach. uzávierkou HL 21
ks
5,000
14,79
73,95
0,003
92 721221151
Kondenzačný sifón s mech. zápach. uzáverom HL 136.3
ks
32,000
17,67
565,44
0,021
63 721233212
Strešný vpust s odtokom, tepelne izolovaný s elektrickým
ohrevom HL 62 DN 110
ks
7,000
91,56
640,92
0,024
74 721274102
Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 75
ks
5,000
24,19
120,95
0,023
75 721274103
Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 110
ks
4,000
28,22
112,88
0,019
721290111
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do
DN 125
m
693,000
0,22
152,46
0,000
721290112
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN
150 alebo DN 200
m
96,000
0,30
722
Zdravotechnika - vnútorný vodovod
1
2
8
9
28,80
0,000
5 292,23
1,885
19 722130213
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25
m
19,000
9,38
178,22
0,246
20 722130214
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32
m
14,000
10,89
152,46
0,192
59 722130215
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40
m
56,000
12,69
710,64
0,896
60 722130216
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0,10
004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50
m
5,000
15,88
79,40
0,090
17 722172400
Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 16
m
135,000
0,77
103,95
0,038
REHAU-Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 16,2x2,6 tyč,
balenie 5 m k. č.130071-001
m
135,000
2,13
287,55
0,000
Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 20
m
133,000
0,77
102,41
0,037
REHAU-Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20x2,9 tyč,
balenie 5 m k. č.130081-001
m
133,000
2,85
379,05
0,000
Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 25
m
30,000
0,80
24,00
0,008
REHAU-Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 25x3,7 tyč,
balenie 5 m k. č.130091-001
m
30,000
4,49
134,70
0,000
Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 32
m
28,000
0,98
27,44
0,008
REHAU-Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 32x4,7 tyč,
balenie 5 m k. č.130101-001
m
28,000
5,96
166,88
0,000
Zostavenie rozvodu potrubia z plastov DN 40
m
8,000
1,11
8,88
0,002
REHAU-Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 40x6,0 tyč,
balenie 5 m k. č.130111-001
m
8,000
14,86
118,88
0,000
18
2861400200
15 722172401
16
2861400400
13 722172402
14
2861400500
66 722172403
68
2861400700
67 722172404
69
2861400800
Strana 1 z 3
P.Č.
Kód položky
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
Montáž ventilu
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacie
ho PN 0.6, ventilov G 1/2
ks
58,000
1,94
112,52
0,015
Sanitárne armatúry Rohový ventil 1/2" x 3/8"
ks
38,000
3,73
141,74
0,000
100 5510900428
Spätný ventil, PN 10, DN 15
ks
5,000
1,31
6,55
0,000
101 5510900407
Poistný ventil, membránový, DN 15
ks
5,000
4,33
21,65
0,000
102 5510900397
Guľový kohút na úžitkovú vodu – DN 15
ks
5,000
5,83
29,15
0,000
103 5518100239
Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda s
odvodnením 1/2"
ks
5,000
6,94
34,70
0,000
108 722229103
Montáž ventilu
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacie
ho PN 0.6, ventilov G 1
ks
1,000
0,62
0,62
0,000
106 5510900432
Spätný ventil, PN 16, DN 25
ks
1,000
5,31
5,31
0,000
Montáž ventilu
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacie
ho PN 0.6, ventilov G 2
ks
1,000
0,76
0,76
0,000
Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda s
odvodnením 2"
ks
1,000
44,07
44,07
0,000
109 722231044
Montáž armatúry s dvoma závitmi,posúvač klinový G 5/4
ks
1,000
1,24
1,24
0,000
105 5510900433
Spätný ventil, PN 16, DN 32
ks
1,000
2,23
2,23
0,000
84 722229101
51
5518300009
87 722229106
70
5518100244
86 722229105
107 5510900431
71
5518100220
85 722229102
Herz obj.č.1262101
Montáž ventilu
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacie
ho PN 0.6, ventilov G 6/4
ks
3,000
0,67
2,01
0,000
Spätný ventil, PN 16, DN 40
ks
1,000
8,67
8,67
0,000
Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda páčka 6/4"
ks
2,000
17,26
34,52
0,000
Montáž ventilu
výtok.,plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacie
ho PN 0.6, ventilov G 3/4
ks
3,000
2,62
7,86
0,001
72
5518100217
Armatúry závitové - voda Guľový uzáver voda páčka 3/4"
ks
3,000
4,20
12,60
0,000
58
2861187700
Poloplast čistiaci kus 3S 110 mm
ks
17,000
28,57
485,69
0,000
104 2861187800
Poloplast čistiaci kus 3S 125 mm
ks
4,000
43,06
172,24
0,000
Poloplast čistiaci kus 3S 75 mm
ks
12,000
24,74
296,88
0,000
8,000
82,04
656,32
0,177
0,171
73
2861187600
62 722254114
Požiarné príslušenstvo,hydrantová skriňa vnútorná s tvarovo
stálou hadicou 25/30
súb
21 722290215
Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo
prírubového do DN 100
m
428,000
1,43
612,04
22 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 m
428,000
0,30
128,40
0,004
11 131,72
0,084
725
26 725119205
27
76
28
Zdravotechnika - zariaď. predmety
ks
17,000
12,04
204,68
0,034
6420134050
Sanitárna keramika JIKA FESTA závesné WC 2072.0 biele ks
16,000
120,99
1 935,84
0,000
6420139570
Sanitárna keramika JIKA OLYMP zavesné WC pre
imobilných + doska s antibakt. úpravou
ks
1,000
4,08
4,08
0,000
5514700570
Výtokové armatúry Geberit SAMBA ovládacie tlačidlo-matný
chróm
ks
17,000
34,67
589,39
0,000
23 725119701
Montáž záchodovej misy normálnej
Montáž záchoda závesného do masívnej murovanej
konštrukcie - GEBERIT
súb
17,000
10,83
184,11
0,000
24
5514700300
Výtokové armatúry Geberit DUOFIX WC-panel
ks
17,000
23,81
404,77
0,000
25
5514700310
Výtokové armatúry Geberit DUOFIX stav.sada pre
predstenovú montáž
ks
17,000
161,79
2 750,43
0,000
Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s
automatickým splachovaním
súb
8,000
5,92
47,36
0,003
ks
8,000
87,30
698,40
0,000
8,000
26,28
210,24
0,000
29 725129210
30
6420134210
Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.0 /vnútorný
prívod/
31
5514700470
Výtokové armatúry Geberit súprava pre ovládanie pisoáru
ks
Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu
so zápachovou uzávierkou na konzoly
súb
17,000
14,47
245,99
0,038
Sanitárna keramika LYRA 1427.1 umývadlo 55cm biele
ks
17,000
27,87
473,79
0,000
Montáž boxu sprchového
súb
2,000
49,10
98,20
0,001
32 725219201
33
6420136410
77 725249112
Strana 2 z 3
P.Č.
Kód položky
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
78
5542350300
Vanička sprchová Ravak Perseus 90x90 LA white
kus
2,000
182,30
364,60
0,000
79
5522320100
Sanitárna keramika Jika Lyra plus 900x900
ks
2,000
180,98
361,96
0,000
Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z
bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou
súb
2,000
11,99
23,98
0,005
Drez antikorový Franke GAX 611
ks
2,000
71,07
142,14
0,000
Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej
nádrže, diturvitová
súb
3,000
8,92
26,76
0,002
Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0
ks
3,000
93,07
279,21
0,000
Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s
mechanickým ovládaním odpadového ventilu
ks
19,000
2,55
48,45
0,000
5514652000
Výtokové armatúry Kludi Logo NEO stojanková umývadlová
batéria
ks
17,000
76,28
1 296,76
0,000
5514651920
Výtokové armatúry Kludi Logo Neo drezová batéria 100
mm
ks
2,000
47,79
95,58
0,000
Montáž batérie výlevky
súb
3,000
4,93
14,79
0,001
Výtokové armatúry Kludi LOGO -MIX-nastenná výlevková
ks
3,000
48,65
145,95
0,000
Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy ks
2,000
3,77
7,54
0,000
5514651820
Výtokové armatúry Kludi Standard-sprchová batéria -150
mm
ks
2,000
26,87
53,74
0,000
5514646820
Výtokové armatúry Kludi LOGO podomietková sprchová
batéria
ks
2,000
29,00
58,00
0,000
5514646840
Výtokové armatúry Kludi LOGO podomietkové sprchové
teleso
ks
2,000
59,41
118,82
0,000
5514646800
Výtokové armatúry Kludi LOGO sprchová
súprava+tyč+sprch. držiak
ks
2,000
123,08
732
Ústredné kúrenie, strojovne
36 725319101
37
5523134500
34 725332320
35
6420134850
39 725829206
40
80
43 725839204
44
5514646720
45 725849201
46
81
82
83
47 732219103
246,16
0,000
2 356,95
0,241
Montáž ohrievača vody zásobníkového
súb
5,000
16,04
80,20
0,238
48
4843885500
Ohrievač vody elektrický Tatramat EOV 82 , 80l
ks
3,000
141,76
425,28
0,000
49
4843886600
Ohrievač vody elektrický Tatramat ELOV 121, 120l
ks
1,000
210,25
210,25
0,000
93
4843887500
Ohrievač vody zásobníkový Tatramat ELOV 81, objem 80l
ks
1,000
185,21
185,21
0,000
Montáž prečerpávacieho zariadenia na kondenz
súb
94 732429115
4,000
13,72
54,88
0,000
95
4268153020
Čerpadlo GRUNDFOS Conlift L, 230V, 100W
ks
4,000
140,95
563,80
0,000
96
4268153002
Príslušenstvo k prečerp. zariadeniu - predl. hadica, uzatv.
ventil
ks
4,000
22,22
88,88
0,000
Montáž prečerpávacieho zariadenia
súb
1,000
11,12
11,12
0,003
Prečerpávacie zariadenie Wilo drain lift box 32/8, 230V,
0,5kW
ks
1,000
737,33
737,33
0,000
33 575,24
3,489
97 732429118
98
4267100100
Celkom
Strana 3 z 3
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 06 Horúcovodná prípojka
JKSO:
Časť:
EČO:
Horúcovodná prípojka
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
ROZVOD POTRUBIA
3 151,11
0,000
1
Potrubie z rúr hladkých oceľových DN 50 (60,3/2.9)
m
65,000
39,65
2 577,25
0,000
2
Oblúk, 90°, DN 50
ks
18,000
11,52
207,36
0,000
3
Závesy pre potrubie DN 50
ks
25,000
9,85
246,25
0,000
4
Tlakové skúšky potrubia z rúr hladkých do DN 50
m
65,000
1,85
120,25
0,000
2 879,20
0,000
Predizolované rúry Hart Pipe
5
Potrubie z rúr predizolovaných DN 50 (125/3,0), 140°C, PN
16, 35bm
kpl.
1,000
2 654,30
2 654,30
0,000
6
Tlakové skúšky predizoovaného potrubia
kpl.
1,000
146,51
146,51
0,000
7
Presun hmôt
%
1,800
43,55
78,39
0,000
0,00
0,000
2 977,22
0,000
Celkom:
ARMATÚRY ÚK
1
Guľový kohút, DN 50, prírubový t = 150 °C PN 25 H02.100
ks
4,000
93,88
375,52
0,000
2
Filter FS3 POLNA, DN 50, prírubový t = 150 °C PN 25
ks
1,000
160,43
160,43
0,000
3
Teplovodné obehové čerpadlo WILO TOP - S 50
ks
1,000
667,35
667,35
0,000
4
Kombinovaný ultrazvukový merač tepla ULTRAFLOW 65S,
DN 40
ks
1,000
1 296,95
1 296,95
0,000
6
Vypúšťací kohút, DN 20, závitový t= 150 °C PN 25
ks
3,000
8,31
24,93
0,000
7
Automatický odvzdušnovací ventil
ks
4,000
93,38
373,52
0,000
8
Teplomer TR 100, 0 - 120 °C
ks
2,000
10,48
20,96
0,000
9
Presun hmôt do výšky 6 m
%
1,500
38,37
57,56
0,000
0,00
0,00
0,000
0,000
4 522,51
0,000
0,000
Celkom:
IZOLÁCIA POTRUBIA
1
Tepelná izolácia NOBASIL SKRUŽ o hrúbke 5 cm s
oplechovaním DN 50
m
65,000
68,56
4 456,40
2
Presun hmôt do výšky 6 m
%
1,500
44,07
66,11
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
133,90
0,000
Celkom:
NÁTER ÚK SYNTETICKÝ
1
Dvojnásobný so základným náterom potrubia
m
65,000
2,06
Celkom:
HODINOVÉ PRÁCE
1
2
3
4
5
133,90
0,000
0,00
0,000
1 610,20
0,000
Skúška tesnosti systému ÚK
ho
d.
48,000
2,62
125,76
0,000
Záverečná vykurovacia skúška, zaučenie do obsluhy
ho
d.
72,000
1,82
131,04
0,000
Technická pomoc zhotoviteľa PD pri realizácii
ho
d.
40,000
17,33
693,20
0,000
Zabezpečenie podmienok BOZ a PO
ho
d.
40,000
4,31
172,40
0,000
Rezerva na nepredvídané práce pri realizácii
ho
d.
36,000
13,55
487,80
0,000
Strana 1 z 2
P.Č
Kód položky
.
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
Celkom:
Celkom
Strana 2 z 2
0,00
0,000
15 274,14
0,000
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Časť:
EČO:
Vykurovanie
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
STROJOVŇA
3 361,63
0,056
1
Teplovodné obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 25-60,
1x230
ks
2,000
512,85
1 025,70
0,035
2
Teplovodné obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA 32-100,
1x230
ks
1,000
904,90
904,90
0,018
3
Trojcestná zmiešavacia armatúra SIEMENS VXG41.20
ks
1,000
59,68
59,68
0,003
4
Servopohon k 3CV VXG41.20, typ SKB60 - dodávka profesie
MaR
ks
1,000
0,82
0,82
0,000
5
Kombinovaný rozdeľovač a zberač RACEN RS KOMBI M
100, 2,6 m
kpl
1,000
761,90
761,90
0,000
6
Orientačné štítky
ks
30,000
20,00
600,00
0,000
7
Presun hmôt do výšky 6 m
%
41,080
0,21
ROZVOD POTRUBIA OCEĽOVÝ
8,63
0,000
9 701,11
10,921
1
Potrubie z rúrok závitových oceľových, DN 15
m
1 100,000
4,91
5 401,00
7,108
2
Potrubie z rúrok závitových oceľových, DN 20
m
190,000
5,22
991,80
1,221
3
Potrubie z rúrok závitových oceľových, DN 25
m
100,000
6,68
668,00
0,729
4
Potrubie z rúrok závitových oceľových, DN 32
m
50,000
8,24
412,00
0,409
5
Potrubie z rúrok závitových oceľových, DN 40
m
160,000
9,41
1 505,60
1,414
6
Potrubie z rúrok závitových oceľových, DN 57/2,9 (DN 50)
m
4,000
10,08
40,32
0,032
6
Príplatok za zhotovenie prípojky na stúpacom potrubí DN 15 ks
32,000
1,01
32,32
0,000
7
Príplatok za zhotovenie prípojky z oceľovej rúrky závitovej
DN 15
ks
45,000
1,04
46,80
0,000
8
Príplatok za zhotovenie prípojky z oceľovej rúrky závitovej
DN 20
ks
3,000
1,49
4,47
0,000
9
Príplatok za zhotovenie prípojky z oceľovej rúrky závitovej
DN 32
ks
1,000
2,77
2,77
0,000
10
Chráničky pre potrubie oceľové
kpl
1,000
11,94
11,94
0,008
11
Tlakové skúšky potrubia z rúr závitových do DN 40
m
1 600,000
0,12
192,00
0,000
12
Uloženia a závesy pre potrubie oceľové
kpl
1,000
249,26
249,26
0,000
13
Presun hmôt do výšky 24 m
%
117,070
1,22
142,83
0,000
6 824,75
0,115
ARMATÚRY ÚK
1
Regulačný ventil DN 15 STAD s vypúšťaním (TA Hydronics) ks
36,000
64,88
2 335,68
0,000
2
Regulačný ventil DN 20 STAD s vypúšťaním (TA Hydronics) ks
3,000
74,18
222,54
0,000
3
Regulačný ventil DN 25 STAD s vypúšťaním (TA Hydronics) ks
1,000
80,32
80,32
0,000
4
Regulačný ventil DN 32 STAD s vypúšťaním (TA Hydronics) ks
2,000
95,91
191,82
0,000
5
Regulačný ventil DN 40 STAD s vypúšťaním (TA Hydronics) ks
3,000
119,43
358,29
0,000
6
Vyregulovanie a nastavenie armatúr
ks
45,000
1,81
81,45
0,000
7
Uzatvárací guľový kohút, DN 15
ks
42,000
4,40
184,80
0,014
8
Uzatvárací guľový kohút, DN 20
ks
3,000
5,20
15,60
0,001
9
Uzatvárací guľový kohút, DN 25
ks
1,000
7,30
7,30
0,001
10
Uzatvárací guľový kohút, DN 32
ks
2,000
9,68
19,36
0,002
11
Uzatvárací guľový kohút, DN 40
ks
6,000
11,32
67,92
0,008
12
Uzatvárací guľový kohút, DN 50
ks
3,000
19,03
57,09
0,007
13
Filter s výmennou vložkou DN 40
ks
3,000
42,50
127,50
0,002
14
Filter s výmennou vložkou DN 50
ks
1,000
44,79
44,79
0,000
15
Spätná klapka zvislá, DN 32
ks
1,000
8,60
8,60
0,001
16
Spätná klapka zvislá, DN 40
ks
3,000
14,28
42,84
0,000
17
Termoregulačný ventil V-exakt, DN 15 priamy
ks
40,000
12,28
491,20
0,000
Strana 1 z 3
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
18
Regulačná a uzatváracia spojka Regulux, DN 15 priama
ks
40,000
8,44
337,60
0,000
19
Termostatická hlavica K - Štandard biela
ks
40,000
16,26
650,40
0,000
20
Nastavovací kľúčik pre ventilovú vložku V exakt
ks
4,000
7,92
31,68
0,000
21
Šesťhranný kľúč SW 10 na uzatváranie a otváranie Vekolux
a Regulux
ks
3,000
3,02
9,06
0,000
22
Vypúšťací prípravok pre Vekolux a Regulux (pre hadicu 1/2") ks
3,000
11,61
34,83
0,000
23
Vyregulovanie regulačných armatúr na vykurovacích
telesách a konvektoroch
ks
3,000
1,72
5,16
0,000
24
Automatický odvzdušňovací ventil TACO VENT, DN 15
ks
40,000
5,99
239,60
0,017
25
Plavákový odvzdušňovací ventil TACO HY Vent, so sp.
ventilom DN 15
ks
20,000
10,47
209,40
0,000
26
Vypúšťací kohút, DN 15
ks
27,000
17,28
466,56
0,033
27
Teplomer TR 100, 0 - 120 °C
ks
10,000
14,27
142,70
0,007
28
Manometer s trojcestným skúšobným kohútom a
kondenzačnou slučkou
ks
5,000
53,22
266,10
0,014
29
Návarok rúrkový 1/2" k TACO HY Vent, teplomerom a
manometrom
ks
35,000
2,13
74,55
0,008
30
Presun hmôt do výšky 24 m
%
83,370
0,24
20,01
0,000
6 900,96
0,000
VYKUROVACIE TELESÁ
1
VODT 104 605 K
ks
2,000
21,06
42,12
0,000
dvojradové
2
VODT 204 604 K
ks
1,000
33,51
33,51
0,000
3
VODT 204 605 K
ks
2,000
34,94
69,88
0,000
4
VODT 204 606 K
ks
2,000
40,25
80,50
0,000
5
VODT 204 607 K
ks
2,000
45,91
91,82
0,000
dvojradové s jednou rozšírenou plochou
6
VODT 214 605 K
ks
5,000
40,00
200,00
0,000
7
VODT 214 606 K
ks
1,000
44,33
44,33
0,000
8
VODT 214 607 K
ks
2,000
48,63
97,26
0,000
dvojradové s dvomi rozšírenými plochami
9
VODT 224 605 K
ks
6,000
45,25
271,50
0,000
10
VODT 224 606 K
ks
3,000
51,10
153,30
0,000
11
VODT 224 607 K
ks
10,000
56,96
569,60
0,000
12
VODT 224 608 K
ks
4,000
62,79
251,16
0,000
Podlahový konvektor COIL typ T80 (Minib)
14
PK T80 3000, 1x regulačná spojka, 1x uzatvárací ventil
ks
4,000
830,72
3 322,88
0,000
15
Elektronický programovateľný termostat MINIB TH 0108
(Minib)
ks
4,000
170,60
682,40
0,000
16
Príslušenstvo (konzola a držiak) pre VODT KORAD
sad
a
38,000
1,81
68,78
0,000
17
Zátka 1/2" pre VODT KORAD
ks
41,000
0,80
32,80
0,000
18
Príplatok za odvzdušnenie vykurovacích telies a konvektorov
+ montáž
ks
45,000
15,96
718,20
0,000
19
Tlakové skúšky VODT jednoradových
ks
3,000
1,18
3,54
0,000
20
Tlakové skúšky VODT dvojradových
ks
38,000
1,45
55,10
0,000
21
Presun hmôt do výšky 24 m
%
83,171
1,35
112,28
0,000
1 683,44
0,000
IZOLÁCIA POTRUBIA
1
Tepelná izolácia NOBASIL SKRUŽ o hrúbke 2,5 cm pre
potrubie DN 15
m
1 100,000
1,13
1 243,00
0,000
2
pre potrubie DN 20
m
190,000
0,56
106,40
0,000
3
pre potrubie DN 25
m
100,000
0,60
60,00
0,000
4
pre potrubie DN 32
m
50,000
0,88
44,00
0,000
5
pre potrubie DN 40
m
160,000
1,04
166,40
0,000
6
pre potrubie DN 50
m
20,000
1,32
26,40
0,000
7
Spojovací materiál
kpl.
1,000
17,96
17,96
0,000
Strana 2 z 3
P.Č
Kód položky
.
1
8
Popis
2
3
Presun hmôt do výšky 24 m
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
%
15,180
1,27
NÁTER ÚK SYNTETICKÝ
19,28
0,000
2 003,41
0,332
1
Jednonásobný, 1 x email. na doplnkových konštrukciách,
uložení a závesoch
m2
3,000
1,87
5,61
0,001
2
Dvojnásobný so základným náterom potrubia
m
1 620,000
1,21
1 960,20
0,325
3
Dvojnásobný so základným náterom potrubia s 1x
emailovaním
m
20,000
1,88
37,60
0,006
2 983,32
0,000
12,69
609,12
0,000
HODINOVÉ PRÁCE
1
Skúška tesnosti systému ÚK
hod
.
48,000
2
Záverečná vykurovacia skúška - odovzdávanie zariadenia do hod
prevádzky
.
72,000
8,57
617,04
0,000
3
Zriadenie staveniska
%
1,700
552,59
939,40
0,000
Konečné vyregulovanie systému ÚK
hod
.
16,000
17,96
287,36
0,000
Ostatné súvisiace práce, dopravné náklady
hod
.
20,000
8,16
163,20
0,000
Rezerva na nepredvídané práce pri realizácii
hod
.
30,000
12,24
367,20
0,000
33 458,62
11,424
4
5
6
Celkom
Strana 3 z 3
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 06 Horúcovodná prípojka
JKSO:
Časť:
EČO:
Horúcovodná prípojka - stavebná časť
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
1
Zemné práce
1 113107141
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy
do 50 mm, -0,03800t
m2
2 113202111
Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov
alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t
3 113307131
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu
prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t
4 132201101
Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine 3 do 100 m3
5 132201109
6 162701105
7 171201201
2,13
23,96
0,000
m
5,000
1,43
7,15
0,000
m2
11,250
3,47
39,04
0,000
m3
28,800
15,00
432,00
0,000
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3
m3
28,800
4,26
122,69
0,000
Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až
4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m
m3
10,200
6,14
62,63
0,000
m3
10,200
0,62
6,32
0,000
t
19,890
8,81
175,23
0,000
18,600
2,32
43,15
0,000
8 171209002
9 174101101
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov
alebo okolo objektov v týchto vykopávkach
m3
10 175101102
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s
prehodením sypaniny
m3
11 5833177900
Kamenivo ťažené drobné drvené 0-4
t
12 181201101
Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia
13 181301101
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100
mm
15 451572111
5
6,600
12,57
82,96
0,000
13,200
8,17
107,84
0,000
m2
160,000
0,17
27,20
0,000
m2
32,000
0,71
Zvislé a kompletné konštrukcie
Zabetónovanie otvoru v stene okolo potrubia ÚK vrátane
14 31027-001PC izolácie detailu rúrových prestupov a domurovanej plochy
4
0,000
11,250
Uloženie
na skládky
Poplatok sypaniny
za skladovanie
- zemina a kamenivo (17 05)
ostatné
3
1 152,89
ks
2,000
42,69
Vodorovné konštrukcie
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
m3
3,600
27,28
Komunikácie
22,72
0,000
85,38
0,000
85,38
0,000
98,21
0,000
98,21
0,000
1 281,30
0,000
16 566901111
Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so
zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom
m3
2,250
20,00
45,00
0,000
17 566905111
Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so
zhutnením podkladovým betónom
m3
11,250
84,10
946,13
0,000
18 572743111
Vyrovnanie povrchu s rozprestrením hmôt a zhutnením
doterajších krytov liatym asfaltom
t
1,125
257,93
290,17
0,000
322,92
0,000
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
19 917762111
Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu
prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka
m
5,000
7,88
39,40
0,000
20 5921745000
Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30cm
ks
5,000
3,58
17,90
0,000
21 919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky
do 50 mm
m
15,000
3,65
54,75
0,000
22 971042551
Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy
do 1 m2, akejkolvek hr., -2,20000t
m3
0,375
162,77
61,04
0,000
23 979081111
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km
t
4,509
8,23
37,11
0,000
24 979081121
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1
km
t
40,581
0,27
10,96
0,000
25 979082111
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10
m
t
4,509
6,51
29,35
0,000
26 979089012
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ),
ostatné
4,509
16,06
46-M
t
Zemné práce pri extr.mont.prácach
Strana 1 z 2
72,41
0,000
56,70
0,000
P.Č
Kód položky
.
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
27 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33
cm
m
70,000
0,32
22,40
0,000
28 2830002000
Fólia červená v m
70,000
0,49
34,30
0,000
2 997,40
0,000
m
Celkom
Strana 2 z 2
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Podčasť:
EČO:
Rozvádzač R1
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
1
Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=635x1060, IP30
1,000
0,82
0,82
0,000
2
Bočnice, V=950
1,000
0,82
0,82
0,000
3
Západka pro bočnici BPZ-MSW
1,000
0,82
0,82
0,000
4
Ochranný kryt, ŠxVxH=635x1060x240
1,000
0,82
0,82
0,000
5
Schránka na dokumentaci A4
1,000
581,16
581,16
0,000
6
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B
16,000
43,73
699,68
0,000
7
Jistič PL7, char B, 1-pólový
11,000
3,92
43,12
0,000
8
Jistič PL7, char B, 1-pólový
7,000
4,45
31,15
0,000
9
Instalační stykač, 230V~, 25A, 3zap. 1vyp. kont.
1,000
50,61
50,61
0,000
10
Hlavní vypínač, 3-pól
2,000
13,67
27,34
0,000
11
Vypínač 1zap kontakt
3,000
12,47
37,41
0,000
12
Svorkovnice, 0.75-6 mm2
61,000
0,51
31,11
0,000
13
Hlavní vypínač, 3-pól
3,000
13,21
39,63
0,000
14
Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na panel
2,000
1,94
3,88
0,000
15
Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2
2,000
7,38
14,76
0,000
1 563,13
0,000
Celkom
Strana 1 z 1
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Podčasť:
EČO:
Rozvádzač R2
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
1
Rám s dveřmi, PODOM, šedá, ŠxV=635x760, IP30
1,000
0,82
0,82
0,000
2
Bočnice, V=650
1,000
0,82
0,82
0,000
3
Západka pro bočnici BPZ-MSW
1,000
0,82
0,82
0,000
4
Ochranný kryt, ŠxVxH=635x760x240
1,000
0,82
0,82
0,000
5
Schránka na dokumentaci A4
1,000
546,06
546,06
0,000
6
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B
6,000
43,73
262,38
0,000
7
Jistič PL7, char B, 1-pólový
12,000
4,45
53,40
0,000
8
Jistič PL7, char B, 1-pólový
5,000
3,92
19,60
0,000
9
Jistič PL7, char B, 3-pólový
1,000
12,57
12,57
0,000
10
Instalační stykač, 230V~, 25A, 3zap. 1vyp. kont.
1,000
50,61
50,61
0,000
11
Hlavní vypínač, 3-pól
1,000
13,67
13,67
0,000
12
Jistič PL7, char B, 1-pólový
6,000
3,95
23,70
0,000
13
Jistič PL7, char B, 3-pólový
14
Svorkovnice, 0.75-6 mm2
15
16
1,000
12,57
12,57
0,000
51,000
0,51
26,01
0,000
Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu
5,000
1,62
8,10
0,000
Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+43x16mm2
1,000
9,87
9,87
0,000
1 041,82
0,000
Celkom
Strana 1 z 1
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Podčasť:
EČO:
Rozvádzač R01
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
1
Montážní rám, ŠxV=600x1060
1,000
0,82
0,82
0,000
2
Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600
1,000
0,82
0,82
0,000
3
Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600
1,000
0,82
0,82
0,000
4
Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600
1,000
0,82
0,82
0,000
5
Boční panel, šedá, V=1060
1,000
0,82
0,82
0,000
6
Dveře plech, šedá, ŠxV=600x1000
1,000
0,82
0,82
0,000
7
Schránka na dokumentaci A4
1,000
0,82
0,82
0,000
8
Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600
1,000
610,54
610,54
0,000
9
Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu
2,000
0,82
1,64
0,000
10
Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2
3,000
0,82
2,46
0,000
11
DIN lišta hliníková, Š=600
4,000
0,86
3,44
0,000
12
Držák DIN lišty, pevná výška, sada 1pár
3,000
2,58
7,74
0,000
13
Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=50
1,000
0,88
0,88
0,000
14
Krycí deska, bez výřezu, šedá, Š=600,V=150
1,000
1,01
1,01
0,000
15
Krycí deska, s výřezem 45mm, šedá, Š=600,V=150
3,000
0,99
2,97
0,000
16
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B
8,000
44,07
352,56
0,000
17
Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól
1,000
44,07
44,07
0,000
18
Jistič PL7, char B, 1-pólový
29,000
3,92
113,68
0,000
19
Jistič PL7, char B, 1-pólový
6,000
4,45
26,70
0,000
20
Jistič PL7, char B, 3-pólový
2,000
15,35
30,70
0,000
21
Jistič PL7, char B, 3-pólový
2,000
12,57
25,14
0,000
22
Jistič PL7, char B, 3-pólový
1,000
14,28
14,28
0,000
23
Hlavní vypínač, 3-pól
1,000
13,80
13,80
0,000
24
Svorkovnice PE, propojení lištou, 0.75-6mm2
2,000
0,51
1,02
0,000
25
Nosič svorkovnice KL-7, KL-15 pro KT 11
2,000
1,58
3,16
0,000
26
Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+43x16mm2
2,000
2,15
4,30
0,000
1 265,83
0,000
Celkom
Strana 1 z 1
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Podčasť:
EČO:
Rozvádzač R4
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
1
Montážní rám, ŠxV=600x1060
1,000
0,82
0,82
0,000
2
Horní+dolní panel, s výřezy, šedý, Š=600
1,000
0,82
0,82
0,000
3
Deska pro vstup kabelů, šedá, Š=600
1,000
0,82
0,82
0,000
4
Deska pro vstup kabelů, bez výřezů, šedá, Š=600
1,000
0,82
0,82
0,000
5
Boční panel, šedá, V=1060
1,000
0,82
0,82
0,000
6
Dveře plech, šedá, ŠxV=600x1000
1,000
0,82
0,82
0,000
7
Schránka na dokumentaci A4
1,000
615,44
615,44
0,000
8
Lišta pro uchycení N/PE svorek, Š=600
1,000
2,03
2,03
0,000
9
Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu
2,000
1,62
3,24
0,000
10
Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 2x25+27x16mm2
3,000
7,71
23,13
0,000
11
Hlavní vypínač, 3-pól
1,000
13,80
13,80
0,000
12
Jistič PL7, char B, 1-pólový
17,000
4,45
75,65
0,000
13
Jistič PL7, char B, 1-pólový
6,000
3,92
23,52
0,000
14
Jistič PL7, char B, 1-pólový
9,000
3,95
35,55
0,000
15
Jistič PL7, char B, 3-pólový
4,000
12,57
50,28
0,000
16
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B
6,000
43,73
262,38
0,000
17
Svorkovnice, 0.75-6 mm2
50,000
0,51
25,50
0,000
18
Svorkovnice, 2.5-10 mm2
20,000
0,74
14,80
0,000
19
Svorkovnice, 4-16 mm2
1,000
0,74
0,74
0,000
1 150,98
0,000
Celkom
Strana 1 z 1
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Podčasť:
EČO:
Rozvádzač R5
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
1
Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=600x2000x400
1,000
0,82
0,82
0,000
2
Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár,H=400
1,000
0,82
0,82
0,000
3
Čelní kryt podstavce V=100, Š=600
2,000
0,82
1,64
0,000
4
Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=600x2000
1,000
0,82
0,82
0,000
5
Bočnice, V=1950
1,000
0,82
0,82
0,000
6
Sada pro uzemnění dveří
1,000
0,82
0,82
0,000
7
Montážní sada pro spojení polí, IP40
1,000
0,82
0,82
0,000
8
Schránka na dokumentaci plastová lepící
1,000
0,82
0,82
0,000
9
Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm
1,000
577,89
577,89
0,000
10
Výkonový jistič
1,000
230,99
230,99
0,000
11
Svodič přepětí třídy B+C, 4pól sada pro TN-S
1,000
142,84
142,84
0,000
12
Poj odpínače pro válc pojistky do 100 A, 3-pól
1,000
29,53
29,53
0,000
13
Světelné návěstí jednobarevné
3,000
2,68
8,04
0,000
14
Jistič PL7, char B, 1-pólový
15,000
4,45
66,75
0,000
15
Jistič PL7, char B, 1-pólový
16,000
3,92
62,72
0,000
16
Jistič PL7, char B, 1-pólový
4,000
3,95
15,80
0,000
17
Jistič PL7, char B, 3-pólový
1,000
14,28
14,28
0,000
18
Jistič PL7, char B, 3-pólový
1,000
16,73
16,73
0,000
19
Jistič PL7, char B, 3-pólový
1,000
45,30
45,30
0,000
20
Výkonový jistič
1,000
158,35
158,35
0,000
21
Výkonový vypínač
1,000
151,82
151,82
0,000
22
Vypínač 3zap kontakty
4,000
15,43
61,72
0,000
23
Jistič PL6, char B, 3-pólový
1,000
12,49
12,49
0,000
24
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B
5,000
51,01
255,05
0,000
25
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B
26,000
43,73
1 136,98
0,000
26
Svorkovnice, 0.75-6 mm2
80,000
0,51
40,80
0,000
27
Svorkovnice, 2.5-10 mm2
50,000
0,74
37,00
0,000
28
Svorkovnice, 4-16 mm2
1,000
1,52
1,52
0,000
3 073,98
0,000
Celkom
Strana 1 z 1
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Podčasť:
EČO:
Rozvádzač R3
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
1
Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=600x2000x400
1,000
0,82
0,82
0,000
2
Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár,H=400
1,000
0,82
0,82
0,000
3
Čelní kryt podstavce V=100, Š=600
2,000
0,82
1,64
0,000
4
Adaptér Profi+, přední část, skříň ŠxV=600x2000
1,000
0,82
0,82
0,000
5
Bočnice, V=1950
1,000
0,82
0,82
0,000
6
Sada pro uzemnění dveří
1,000
0,82
0,82
0,000
7
Montážní sada pro spojení polí, IP40
1,000
0,82
0,82
0,000
8
Schránka na dokumentaci plastová lepící
1,000
0,82
0,82
0,000
9
Zámková vložka, Doppelbart (motýlek) 3mm
1,000
612,99
612,99
0,000
10
Hlavní vypínač, 3-pól
1,000
14,94
14,94
0,000
11
Světelné návěstí jednobarevné
3,000
5,59
16,77
0,000
12
Jistič PL7, char B, 1-pólový
20,000
4,45
89,00
0,000
13
Jistič PL7, char B, 1-pólový
20,000
3,92
78,40
0,000
14
Jistič PL7, char B, 1-pólový
10,000
3,95
39,50
0,000
15
Chránič s nadproud.ochr,Ir=250A,AC,1+N pól,char.B
12,000
43,73
524,76
0,000
16
Chránič (servis.tlačítko) Ir=3 kA, typ G, 4-pól
2,000
81,62
163,24
0,000
17
Jistič PL7, char B, 3-pólový
2,000
12,57
25,14
0,000
18
Instalační stykač, 230V~, 25A, 3zap. 1vyp. kont.
8,000
50,61
404,88
0,000
19
Svorkovnice, 0.75-6 mm2
80,000
0,51
40,80
0,000
20
Svorkovnice, 2.5-10 mm2
1,000
0,74
0,74
0,000
21
Svorkovnice, 4-16 mm2
25,000
0,74
18,50
0,000
22
Svorkovnice PE, propojení lištou, 4-16mm2
4,000
1,52
6,08
0,000
2 043,12
0,000
Celkom
Strana 1 z 1
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Podčasť:
EČO:
Vnútorná silová elektroinštalácia
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
21-M
Elektromontáže
93 246,00
0,000
0,70
16,80
0,000
0,06
0,72
0,000
25,200
0,40
10,08
0,000
83,000
1,13
93,79
0,000
87,150
9,31
811,37
0,000
ks
22,000
8,33
183,26
0,000
Vývodka PVC 4836/P
ks
22,000
0,19
4,18
0,000
8 210010301
Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)
ks
452,000
0,76
343,52
0,000
9 3450906510
Krabica KU 68-1901
ks
452,000
0,27
122,04
0,000
10 210010311
Škatuľa odbočná s viečkom, , KO 68) kruhová pre relé Kep
04 zpozďoavcie
ks
5,000
1,53
7,65
0,000
11 3450907010
Krabica KU 68-1902
ks
5,000
0,14
0,70
0,000
12 210010321
Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia
(1903, KR 68) kruhová
ks
127,000
3,18
403,86
0,000
13 3450907510
Krabica KU 68-1903
ks
127,000
1,78
226,06
0,000
14 210010322
Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR
97) kruhová
ks
29,000
3,25
94,25
0,000
15 3450911000
Krabica KR-97
ks
29,000
2,84
82,36
0,000
16 210010323
Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR
125) štvorcová
ks
16,000
3,19
51,04
0,000
17 3450913500
Krabica KR-125
ks
16,000
1,84
29,44
0,000
18 210010351
Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a
zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2
ks
167,000
5,47
913,49
0,000
19 3450927500
Krabica 6455-12 acid
ks
167,000
2,73
455,91
0,000
20 210010366
Škatuľová rozvodka kovová vč. ukonč. káblov a zapoj.
vodičov typ AA 2-štvorhr. 100x100, 4xP 16
ks
5,000
7,18
35,90
0,000
21 3450934000
Krabica pancierová typ: 100A1111-16 "512000393
ks
5,000
7,06
35,30
0,000
22 210010521
Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit
ks
356,000
0,07
24,92
0,000
23 3450907100
Viečko krabicové KO 68-1901
ks
356,000
1,19
423,64
0,000
24 210010522
Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky ks
188,000
0,14
26,32
0,000
25 3450908000
Viečko V 68
ks
188,000
1,19
223,72
0,000
26 210020121
Káblový výložník závesný - montáž (záves 36/36/4, výl.
30/30/3 mm) 2 x 200 až 400 mm
ks
115,000
1,31
150,65
0,000
27 4241000300
Nosný materál
115,000
0,54
62,10
0,000
28 210020251
Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. - výroba a montáž vč.
zákl. náteru (L 25/25/3 mm) š. 200 mm
m
142,000
3,75
532,50
0,000
29 1322321000
Tyč oceľová plochá 11523 20x5mm
t
0,055
816,23
44,89
0,000
30 1323101800
Uholník rovnoramenný 11373 25x25x3
t
0,318
979,48
311,47
0,000
31 2462153500
Farba syntetetická suríková S 2005
kg
6,188
5,96
36,88
0,000
32 2464203000
Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006
kg
2,063
1,47
3,03
0,000
33 3451206900
Lišta Niedax 5820/21 kovová
m
113,600
0,42
47,71
0,000
34 210020252
Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. - výroba a montáž vč.
zákl. náteru (L 25/25/3 mm) š. 300 mm
m
86,000
4,08
350,88
0,000
35 1322321000
Tyč oceľová plochá 11523 20x5mm
t
0,041
816,23
33,47
0,000
36 1323101800
Uholník rovnoramenný 11373 25x25x3
t
0,193
979,48
189,04
0,000
37 2462153500
Farba syntetetická suríková S 2005
kg
3,823
5,96
22,79
0,000
1 210010004
Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ
23 - 29 mm
m
24,000
2 3451006700
Vývodka 9929 rovná
ks
12,000
3 3457106400
Rurka inštalačná ohybná PVC 2329
m
4 210010055
Rúrka elektroinšt. oceľová, - chráničky v podlahách typ 6036,
36 mm
m
5 3450720500
Rúrka pancierová 6036
m
6 3450802400
Koleno pancierové 6136 H
7 3451011800
Strana 1 z 6
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
3
38 2464203000
Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006
kg
1,274
1,47
1,87
0,000
39 3451206900
Lišta Niedax 5820/21 kovová
m
103,200
0,42
43,34
0,000
40 210020305
Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/50 mm vč.
veka a podp.
m
117,000
5,22
610,74
0,000
41 3451317300
Nosný materiál
ks
117,000
0,54
63,18
0,000
42 210020311
Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 250/100 mm
vč. veka a podp.
m
72,000
6,28
452,16
0,000
43 3451316900
Nosný materiál
ks
75,000
0,54
40,50
0,000
44 210020342
Podpierka pre žľab 150/25 mm
ks
189,000
1,05
198,45
0,000
45 3451400400
Podpera k elektrickým žľabom 150
ks
189,000
4,86
918,54
0,000
46 210020601
Oceľový ochranný kryt pre káble vč. zákl. náteru - montáž
šírka 200 mm
m
142,000
2,11
299,62
0,000
47 3451506100
Nosný materál
m
142,000
0,54
76,68
0,000
48 210020602
Oceľový ochranný kryt pre káble vč. zákl. náteru - montáž
šírka 300 mm
m
40,000
2,11
84,40
0,000
49 3451533000
Nosný materiál
m
40,000
0,54
21,60
0,000
50 210020604
Oceľový ochranný kryt pre káble vč. zákl. náteru - montáž
šírka 600 mm
m
23,000
2,70
62,10
0,000
51 3451533200
Nosný materiál
23,000
0,54
12,42
0,000
52 210020651
Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad.
hmotnosti do 5 kg - svietidlá
ks
160,000
2,52
403,20
0,000
53 1321122400
Tyč oceľová kruhová 11373 D 8 mm
t
0,080
963,15
77,05
0,000
54 1322325000
Tyč oceľová plochá 11523 25x5mm
t
0,256
767,26
196,42
0,000
55 1323103000
Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4
t
0,400
946,83
378,73
0,000
56 2462153500
Farba syntetetická suríková S 2005
kg
4,122
5,96
24,57
0,000
57 2464203000
Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006
kg
1,374
1,47
2,02
0,000
58 210020671
Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vč.
základ. náteru pre káble AYKY 4B 3x240+012 v suteréne
kg
45,000
1,05
47,25
0,000
59 1322258000
Tyč oceľová plochá 11373 20x5 mm
t
0,008
954,99
7,64
0,000
60 1323103000
Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4
t
0,014
946,83
13,26
0,000
61 1457436800
Profil štvorcový zváraný 50x2 mm
t
0,021
971,32
20,40
0,000
62 2462153500
Farba syntetetická suríková S 2005
kg
0,252
5,96
1,50
0,000
63 2464203000
Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006
kg
0,084
1,47
0,12
0,000
64 210040702
Drážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm s vysekaním v
podlahách
m
83,000
9,39
779,37
0,000
65 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej
koncovky do 2.5 mm2
ks
1 233,000
0,43
530,19
0,000
66 210100003
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej
koncovky do 16 mm2
ks
669,000
0,66
441,54
0,000
67 210100004
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej
koncovky do 25 mm2
ks
10,000
1,45
14,50
0,000
68 210100009
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej
koncovky do 120 mm2
ks
5,000
2,74
13,70
0,000
69 210100012
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej
koncovky do 240 mm2
ks
16,000
4,12
65,92
0,000
70 210100251
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo
páskou do 4 x 10 mm2
ks
268,000
2,40
643,20
0,000
71 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo
páskou do 4 x 25 mm2
ks
2,000
4,01
8,02
0,000
72 210100255
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo
páskou do 4 x 150 mm2
ks
2,000
13,06
26,12
0,000
73 210100257
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo
páskou do 4 x 240 mm2
ks
6,000
15,59
93,54
0,000
74 210101158
Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 240
mm2
ks
6,000
22,45
134,70
0,000
75 3451810680
Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s
plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0063 185-300
6,000
93,87
563,22
0,000
ks
Strana 2 z 6
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
76 210110001
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč.
zapojenia jednopólový - radenie 1
ks
14,000
2,25
31,50
0,000
77 3450201320
Spínač 1 do vlhka
ks
14,000
3,60
50,40
0,000
78 210110003
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč.
zapojenia sériový prepínač-radenie 5
ks
8,000
2,66
21,28
0,000
79 3450201480
Prepínač 5 do vlhka
3553-05629
ks
8,000
4,73
37,84
0,000
80 210110004
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč.
zapojenia striedavý prep. -radenie 6
ks
8,000
2,66
21,28
0,000
81 3450201570
Prepínač 6 do vlhka
3553-06629
ks
8,000
3,69
29,52
0,000
82 210110005
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč.
zapojenia krížový prepínač-radenie 7
ks
4,000
2,58
10,32
0,000
83 3450201660
Prepínač 7 do vlhka
3553-07629
ks
4,000
4,05
16,20
0,000
84 210110006
Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč.
zapojenia trojpól.16,25 A -radenie 3
ks
9,000
5,30
47,70
0,000
85 3580240800
Spínač S 16 JP 1103 A6
ks
9,000
27,76
249,84
0,000
86 210110041
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový radenie 1
ks
58,000
1,10
63,80
0,000
87 3450201280
Spínač 1
ks
58,000
4,12
238,96
0,000
88 210110043
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia sériový
prep.stried. - radenie 5 A
ks
40,000
1,24
49,60
0,000
89 3450202940
Prístroj prepínača
ks
40,000
3,09
123,60
0,000
90 3450204730
Kryt kolísky delený
ks
40,000
1,17
46,80
0,000
91 3450204890
Jednorámček
ks
40,000
0,55
22,00
0,000
92 210110044
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia dvojitý
prep.stried. - radenie 5 B
ks
3,000
2,74
8,22
0,000
93 3450202950
Prístroj prepínača
ks
3,000
3,86
11,58
0,000
94 3450204730
Kryt kolísky delený
ks
3,000
1,17
3,51
0,000
95 3450204890
Jednorámček
ks
3,000
0,55
1,65
0,000
96 210110045
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia stried.prep.radenie 6
ks
45,000
1,24
55,80
0,000
97 3450201530
Prepínač 6
ks
45,000
4,24
190,80
0,000
98 210110046
Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia krížový
prep.- radenie 7
ks
2,000
1,42
2,84
0,000
99 3450201620
Prepínač 7
ks
2,000
5,27
10,54
0,000
100 210110082
Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž
vč. tlejivky
ks
9,000
3,25
29,25
0,000
101 3450663620
Šporáková prípojka
ks
9,000
11,67
105,03
0,000
102 210111011
Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč.
zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z
ks
148,000
2,23
330,04
0,000
103 3450317700
Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá
ks
148,000
3,38
500,24
0,000
104 210111012
Domová zásuvka polozapustená dvojitá , 10/16 A 250 V 2P +
Z 2 x zapojenie
ks
124,000
2,66
329,84
0,000
105 3450359300
Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená
ks
124,000
3,84
476,16
0,000
106 210111021
Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč.
zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z
ks
35,000
3,17
110,95
0,000
107 3450329900
Zásuvka 5517-2610
ks
35,000
5,47
191,45
0,000
108 210111051
Zásuvka s plochými kontaktmi v škatuli pre vonkajšie
prostredie, 48 V, 10 A 2P
ks
1,000
3,43
3,43
0,000
109 3450309700
M-Zásuvka 22081.74/5 Bezpečnostná
ks
1,000
64,07
64,07
0,000
110 210111113
Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vč.
zapojenia, typ CZG 1643, 1645, H, S, Z 3P + Z
ks
3,000
3,36
10,08
0,000
111 3450338500
Zásuvka CZG 1643
ks
3,000
6,81
20,43
0,000
112 210190002
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg
ks
3,000
10,77
32,31
0,000
113 210190003
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg
ks
7,000
15,02
105,14
0,000
114 210191522
Osadenie koncovkového dielu KD 3 - KD 5
ks
1,000
42,44
42,44
0,000
115 3570232900
Nosný materiál
ks
1,000
39,18
39,18
0,000
3553-01629
3553-01289 B2
matný biely
3558-A51340
6+1
3558C-A652 B1
3901A-B10 B
biely
3558-A52340
6+6
3558C-A652 B1
3901A-B10 B
3553-06289 B2
3553-07289 B2
lesklý biely
lesklý biely
biely
matný biely
matný biely
39563-23
do steny
Strana 3 z 6
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
116 210191543
Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a
zapojenia vodičov. PRIS 4
ks
1,000
46,12
46,12
0,000
117 3570317600
Skriňa PRIS 4
ks
1,000
673,39
673,39
0,000
118 210191592
Krycí náter skrine, vr. výstražného blesku
m2
2,000
0,81
1,62
0,000
119 2462156500
Farba syntetetická krycia na konštrukcie červená S 2014
kg
0,020
4,33
0,09
0,000
120 2462167500
Email syntetetický vonkajší Industrol zelený S 2013
kg
0,333
7,15
2,38
0,000
121 2464203000
Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006
kg
0,111
1,47
0,16
0,000
122 3451207000
Lišta Niedax 5822 PVC
m
496,000
0,57
282,72
0,000
123 210201001
Montáž svietidla
ks
620,000
7,02
4 352,40
0,000
124 01
Svietidlo "A" Plast M T8 236EGV, 230V, 36W, IP 20
ks
60,000
14,63
877,80
0,000
125 02
Svietidlo "B" O-50028 1x100W ACL 60 , 230V, IP 20
ks
28,000
15,65
438,20
0,000
126 03
Svietidlo "C" N200cD4E.226/T3 DTE 26W, 230V, IP 20
ks
26,000
68,24
1 774,24
0,000
127 04
Svietidlo "D" VMR T5-595 950328189953 lumilux 28W/840,
230V, IP 20
ks
34,000
130,01
4 420,34
0,000
128 05
Svietidlo "E" VMR T5 -595 950328189954 lumilux 28W/840
ks
183,000
118,66
21 714,78
0,000
129 06
Svietidlo "F" RELAX PV.E 418 PAR L2 1x18+2x55W, 230V,
IP20
ks
2,000
20,40
40,80
0,000
130 07
Svietidlo "G" INDIR ECO PAR L2 1x18W+2x55W lumilux
18W/840
ks
8,000
36,94
295,52
0,000
131 08
Svietidlo "H" RELAX ECO 414 PAR A1L2 lumilux 14W/840,
230V IP 20
ks
8,000
31,40
251,20
0,000
132 09
Svietidlo "I" RELAX PV PAR-V 254 A8L2 54W, 230V, IP20
ks
8,000
29,18
233,44
0,000
133 10
Svietidlo "J" CLASS ASN NC 254 PAR-V
ks
20,000
25,96
519,20
0,000
134 11
Svietidlo "K" S276cD4M.232+QKVT-04
ks
30,000
86,60
2 598,00
0,000
135 12
Svietidlo "L" V276sD4E.226+QKT-04, DDE 26W/840,
230V,IP20
ks
68,000
65,84
4 477,12
0,000
136 13
Svietidlo "M" DLT201.126EVG DDE 26W/840,230V,IP20
ks
48,000
17,33
831,84
0,000
137 14
Svietidlo "N" EMERALD SQUARE 150W HCI-T 150W G12
NDL, 230V, IP20
ks
12,000
329,62
3 955,44
0,000
138 15
Svietidlo "O , BeaACL 60, 230V
ks
4,000
17,75
71,00
0,000
139 16
Svietidlo "P" S400cG1E.324/A3 DL 24W/840, 230V
ks
1,000
87,39
87,39
0,000
140 17
Svietidlo "R" VMR T5-595 950324189954 lumilux 24W/840
ks
7,000
107,38
751,66
0,000
141 18
Svietidlo "S" FUTURO PAR 2x50+1x55W, 230V
ks
4,000
56,29
225,16
0,000
142 19
Svietidlo "T" Z801.170+závesHCI-T 70W G15
ks
9,000
225,15
2 026,35
0,000
143 20
Svietidlo "U" LAMBDA 916254989942 lumilux 54W, 230V
ks
9,000
124,24
1 118,16
0,000
144 21
Svietidlo "V" TAMARA 28W,23V
ks
12,000
94,68
1 136,16
0,000
145 22
Svietidlo "W" Núdzové pikolux 11W,230V
ks
31,000
57,95
1 796,45
0,000
146 23
Svietidlo parkové BEA last "X" 230V,70W
ks
8,000
96,32
770,56
0,000
147 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia,
izolácie spojov FeZn do 120 mm2
m
280,000
0,63
176,40
0,000
148 3540406500
HR-Svorka SR 02
ks
56,000
0,73
40,88
0,000
149 3544112000
Páska uzemňovacia 30x4 mm
kg
263,760
1,22
321,79
0,000
150 210220111
Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm
Cu D 8 mm
m
276,000
2,18
601,68
0,000
151 1561523500
Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm
kg
170,016
1,22
207,42
0,000
152 3540406800
HR-Svorka SS
ks
159,000
0,47
74,73
0,000
153 210220221
Zachyt.tyč včít.upevnenia na oceľovú konštrukciu, betón do 3
m dľžky tyče
ks
2,000
10,85
21,70
0,000
154 3540200300
HR-Držiak DJ 2
ks
4,000
2,25
9,00
0,000
155 3540300500
HR-Zberná tyč JP30
ks
2,000
19,59
39,18
0,000
156 3540402000
HR-Ochranná strieška OS 02
ks
2,000
0,92
1,84
0,000
157 3540406000
HR-Svorka SJ 02
ks
2,000
1,13
2,26
0,000
247 158
podstavec
ks
4,000
18,77
75,08
0,000
159 210220231
Zachyt.tyč včít.upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m
dľžky tyče
ks
4,000
6,53
26,12
0,000
160 3540300500
HR-Zberná tyč JP30
4,000
19,59
78,36
0,000
ks
Strana 4 z 6
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
161 3540402000
HR-Ochranná strieška OS 02
ks
4,000
0,92
3,68
0,000
162 3540406000
HR-Svorka SJ 02
ks
4,000
1,13
4,52
0,000
163 5839501500
Kváder do 0,10
m3
0,400
13,88
5,55
0,000
164 210220301
Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)
ks
28,000
2,06
57,68
0,000
165 3544199600
Svorka vodovodná SR 03 vod d 6-12 mm
ks
28,000
1,00
28,00
0,000
166 210220372
Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny
ks
7,000
7,06
49,42
0,000
167 3540201200
HR-Držiak DUZ
ks
14,000
0,76
10,64
0,000
168 3540402300
HR-Ochranný uholnik OU
ks
7,000
4,98
34,86
0,000
169 210220401
Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot
ks
7,000
1,45
10,15
0,000
170 5489511000
Štítok smaltovaný do 5 písmmen 10x15 mm
ks
7,000
0,15
1,05
0,000
171 210220431
Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka ks
7,000
2,30
16,10
0,000
172 210220463
Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m výšky na
1 zvode
ks
7,000
28,16
197,12
0,000
173 210800013
Vodič uložený v rúrkach CYY 4
m
310,000
0,08
24,80
0,000
174 3410420300
Vodič medený CYY 4 žltozelený
m
325,500
0,32
104,16
0,000
175 210800015
Vodič uložený v rúrkach CYY 10
m
73,000
0,14
10,22
0,000
176 3410420000
Vodič medený CYY 10 žltozelený
m
76,650
0,77
59,02
0,000
177 210800101
Kábel uložený pod omietkou CYKY-O 2 x 1,5
m
138,000
0,46
63,48
0,000
178 3410103000
Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5
m
144,900
0,30
43,47
0,000
179 210800116
Kábel uložený pod omietkou a na povrchu CYKY-J 5 x 2,5
m
219,000
0,49
107,31
0,000
180 3411402300
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 5Cx2,5
m
229,950
1,21
278,24
0,000
181 210810057
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ 1-CHKE-R 5Cx4
m
83,000
0,77
63,91
0,000
182 3412402800
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 5Cx4
m
87,150
2,35
204,80
0,000
183 210880101
Kábel uložený pod omietkou 1-CHKE-R 5x25
m
15,000
1,05
15,75
0,000
184 3411402900
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 5Cx25
m
15,750
15,73
247,75
0,000
185 210870106
Kábel uložený pod omietkou a na povrchu 1-CHKE-R 3Cx2,5 m
1 211,000
0,76
920,36
0,000
186 3411402800
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 3Cx2,5
m
1 271,550
0,83
1 055,39
0,000
187 210860115
Kábel uložený pod omietkou a na povrchu
7x1,5
m
169,000
0,76
128,44
0,000
188 3411402400
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 7Cx1,5
m
177,450
1,67
296,34
0,000
189 210850115
Kábel uložený pod omietkou a na povrchu
5x1,5
m
569,000
0,76
432,44
0,000
190 3411403000
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R/C 5Cx1,5
m
597,450
0,92
549,65
0,000
191 210840105
Kábel uložený pod omietkou 1-CHKE-V 3Cx1,5
m
263,000
0,76
199,88
0,000
192 3411501800
Nehorľavý kábel 1-CHKE-V 3Cx1,5
m
276,150
1,18
325,86
0,000
193 210820105
Kábel uložený pod omietkou 1-CHKE-R 3Ax1,5
m
337,000
0,76
256,12
0,000
194 3421401800
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 3Ax1,5
m
353,850
0,58
205,23
0,000
195 210810101
Kábel uložený pod omietkou 1-CHKE-R 2Ax1,5
m
167,000
0,76
126,92
0,000
196 3411401600
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 2Ax1,5
m
175,350
0,47
82,41
0,000
197 210810105
Kábel uložený pod omietkou 1-CHKE-R 3Cx1,5
m
1 398,000
0,76
1 062,48
0,000
198 3411401800
Nehorľavý kábel 1-CHKE-R 3Cx1,5
m
1 467,900
0,59
866,06
0,000
199 210800106
Kábel uložený pod omietkou a na povrchu CYKY-J 3 x 2,5
m
887,000
0,76
674,12
0,000
200 3410106500
Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5
m
931,350
0,65
605,38
0,000
201 210800115
Kábel uložený pod omietkou a na povrchu
CYKY-O 3x 1,5 m
457,000
0,76
347,32
0,000
202 3410104300
Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5
m
479,850
0,40
191,94
0,000
203 210800105
Kábel uložený pod omietkou CYKY-J 3x 1,5
m
1 268,000
0,76
963,68
0,000
204 3410106300
Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5
m
1 331,400
0,40
532,56
0,000
205 210800115
Kábel uložený pod omietkou a na povrchu
CYKY-O 3x 1,5 m
458,000
0,76
348,08
0,000
206 3410109200
Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5
m
480,900
0,65
312,59
0,000
207 210800114
Kábel uložený pod omietkou a na povrchu
CYKY-J 7x 1,5 m
133,000
0,76
101,08
0,000
208 3410110300
Kábel silový medený CYKY 7Cx01,5
m
139,650
0,90
125,69
0,000
209 210800116
Kábel uložený pod omietkou a na povrchu CYKY-J 5 x 2,5
m
52,000
0,76
39,52
0,000
210 3410109300
Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5
m
54,600
1,04
56,78
0,000
211 210800117
Kábel uložený pod omietkou a na povrchu CYKY-J 5 x 4
m
139,000
0,77
107,03
0,000
1-CHKE-R
1-CHKE-R
Strana 5 z 6
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
3
212 3410109400
Kábel silový medený CYKY 5Cx04
m
145,950
1,63
237,90
0,000
213 210800609
Vodič NN a VN v rúrkach CYA
25
m
61,000
0,37
22,57
0,000
214 3410416000
Vodič medený CYA 25,0 žltozelený
m
64,050
2,17
138,99
0,000
215 210800645
Vodič NN a VN pevne uložený CYA
m
434,000
0,76
329,84
0,000
216 3410413200
Vodič medený CYA 4,0 žltozelený
m
455,700
0,32
145,82
0,000
217 210800646
Vodič NN a VN pevne uložený CYA
m
38,000
0,76
28,88
0,000
218 3410413800
Vodič medený CYA 6,0 žltozelený
m
39,900
0,48
19,15
0,000
219 210800647
Vodič NN a VN pevne uložený CYA
m
41,000
0,76
31,16
0,000
220 3410414300
Vodič medený CYA 10,0 žltozelený
m
43,050
0,77
33,15
0,000
221 210800649
Vodič NN a VN pevne uložený CYA
m
112,000
0,76
85,12
0,000
222 3410416000
Vodič medený CYA 25,0 žltozelený
m
117,600
2,17
255,19
0,000
223 210810014
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKYCYKYm 750 V 5x16
m
78,000
0,55
42,90
0,000
224 3410109800
Kábel silový medený CYKY 5Cx16
m
81,900
6,16
504,50
0,000
225 210810014
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKYCYKYm 750 V 5x16
m
39,000
0,55
21,45
0,000
226 3410110000
Kábel silový medený CYKY 5Cx25
m
40,950
10,26
420,15
0,000
227 210901095
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal"
AYKY 1 kV 3x120 + 70
m
15,000
1,36
20,40
0,000
228 3410204300
Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70
m
15,750
5,46
86,00
0,000
229 210901098
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal"
AYKY 1 kV 3x240 +120
m
137,000
1,53
209,61
0,000
230 3410204600
Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120
m
143,850
10,29
1 480,22
0,000
231 2830025200
Označovač káblov 4-10 mm2 "0" typ: J40
ks
364,000
1,29
469,56
0,000
232 2800001222
Zpozďovacie relé Kep 04 pre ovládanie ventilátorpv
ks
5,000
11,75
58,75
0,000
233 28000012365 Osušovač rúk elektruický 230V,2000W
ks
6,000
135,50
813,00
0,000
234 2800001265
Stop tlačidlo T01 230V,6A
ks
8,000
26,52
212,16
0,000
235 2800000128
Kolíslové tlačidlo 230V,6A -ovl. Chodu ventilátorov
ks
14,000
4,66
46-M
4
6
10
25
Zemné práce pri extr.mont.prácach
65,24
0,000
313,74
0,000
232 460080001
Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do
prírodnej zeminy bez debnenia
m3
0,500
105,29
52,65
0,000
233 5893172500
B7,5 PC NAD 22MM ZP 60-100MM
m3
0,500
66,52
33,26
0,000
234 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v
zemine triedy 3
m
25,000
2,93
73,25
0,000
235 460420351
Zriadenie káblového lôžka z piesku vrstvy 5 cm so zakrytím
tehlami v smere kábla na šírku 35 cm
m
25,000
2,41
60,25
0,000
236 5833110300
Kamenivo ťažené drobné 0-1 B
t
0,438
14,28
6,25
0,000
248 237
tehla
ks
100,000
0,42
42,00
0,000
238 460490011
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 22
cm
m
25,000
0,51
12,75
0,000
239 2830002000
Fólia červená v m
m
25,000
0,07
1,75
0,000
240 460560153
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3
m
25,000
1,01
25,25
0,000
241 460600001
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a
jazda späť
m3
1,000
6,33
6,33
0,000
95-M
Revízie
2 817,00
0,000
242 HZS-001
Revízie
hod
80,000
9,39
751,20
0,000
243 HZS-004
Nešpecifikované práce
hod
100,000
9,39
939,00
0,000
244 HZS-005
Príprava ku komplexnému vyskúšaniu
hod
50,000
9,39
469,50
0,000
245 HZS-006
Kompletné vyskúšanie
hod
50,000
9,39
469,50
0,000
246 HZS-007
Skúšobná prevádzka
hod
20,000
9,39
187,80
0,000
96 376,74
0,000
Celkom
Strana 6 z 6
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Podčasť:
EČO:
Data
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
Spotrebovaný materiál
Zásuvky
27 128,20
0,000
0,00
0,000
6 112,03
0,000
0
Krabička pod omietku hranatá, hl.50
ks
82,000
0,48
39,36
0,000
0
Montážna doska
ks
82,000
0,09
7,38
0,000
0
Krycí rámik pre 2 moduly
ks
82,000
0,62
50,84
0,000
0
Zásuvka RJ45 STP kat.6A, 1mod. Mosaic (PK)
ks
80,000
0,20
16,00
0,000
0
Zásuvka RJ45 STP kat.6A, 1mod. Mosaic
ks
170,000
6,82
1 159,40
0,000
0
Zásuvka priebež. do PK 230V, dvojnásobná
ks
75,000
5,00
375,00
0,000
0
Podlahová krabica
ks
37,000
97,52
3 608,24
0,000
0
Plast. inštal. krabica do betónu
ks
37,000
11,63
430,31
0,000
0
Záslepka 2-mod., biela
ks
37,000
0,38
14,06
0,000
0
kompaktný zásuvkový box 220x110, 6x1-Port
ks
8,000
17,47
139,76
0,000
0
Konektor RJ45. tienený, kategória 6A
ks
32,000
5,81
185,92
0,000
0
optický adaptér LC-Duplex, SM
ks
16,000
5,36
85,76
0,000
0,00
0,000
Káble
5 586,00
0,000
0
Kábel S/STP kat.6A 4x2xAWG23, LSOH
m
14 000,000
0,32
4 480,00
0,000
0
Optický kábel SM 24-vl. 9/125, LSOH
m
350,000
1,71
598,50
0,000
0
4-vláknový 50/125µm (OM2), LSFROH (J/A-V(ZN)BH)
m
350,000
1,45
507,50
0,000
0,00
0,000
Rozvádzače
3 814,28
0,000
1
PSM 4-násobná zásuvka bez istenia
ks
3,000
760,89
2 282,67
0,000
2
Dištančné stĺpiky Bal.jed:4
ks
3,000
0,08
0,24
0,000
3
Filtračná vložka Bal.jed:3
ks
3,000
0,08
0,24
0,000
0
19” polica 450mm,1U/so zadnými podperami, nos. 80 kg
ks
3,000
13,14
39,42
0,000
0
19” držiak patch káblov kovový, 1U
ks
11,000
7,45
81,95
0,000
0
Patch panel 24xRJ45/s, kat. 6A
ks
12,000
29,66
355,92
0,000
0
19” patch panel, 1U, pre max. 24xSC, (neosadený)
ks
4,000
31,05
124,20
0,000
0
Pigtail multimode Simplex 50/125µm, (OM2), SC, 2m
ks
64,000
5,14
328,96
0,000
0
Pigtail singlemode Simplex 9/125µm, (OS1), SC, 2m
ks
48,000
5,14
246,72
0,000
0
SC - SC adaptér, multimode
ks
32,000
3,08
98,56
0,000
0
SC - SC adaptér, singlemode
ks
50,000
3,08
154,00
0,000
0
Držiak pre 12/24 zvarov do patch panelu
ks
5,000
8,12
40,60
0,000
0
Ochrana zvaru, 40mm
ks
112,000
0,40
44,80
0,000
0
Výstražný štítok "POZOR OPTOKABEL"
ks
50,000
0,32
16,00
0,000
4 366,88
0,000
Prepojovacie káble
0
Prepoj.kábel STP, 2xRJ45 - kat.6A, 1m
ks
50,000
4,74
237,00
0,000
0
Prepoj.kábel STP, 2xRJ45 - kat.6A, 2m
ks
200,000
5,04
1 008,00
0,000
0
Prepoj.kábel STP, 2xRJ45 - kat.6A, 3m
ks
270,000
6,36
1 717,20
0,000
0
Prepoj.kábel STP, 2xRJ45 - kat.6A, 5m
ks
50,000
7,72
386,00
0,000
0
Optický prep. kábel SM9/125, 2xSC-2xSC, dl. 2m
ks
8,000
31,43
251,44
0,000
0
Optický prep. kábel MM50125, 2xSC-2xSC, dl. 2m
ks
12,000
31,43
377,16
0,000
Strana 1 z 4
P.Č
Kód položky
.
1
0
Popis
2
3
Optický prep. kábel MM50/125, 2xLC-2xSC, dl. 2m
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
ks
8,000
48,76
Inštalačný materiál
390,08
0,000
0,00
0,000
552,60
0,000
0
Žľab 40/20 s vekom
m
10,000
0,68
6,80
0,000
0
Žľab 40/40 s vekom
m
26,000
1,00
26,00
0,000
0
Žlab 40/60 vrátane veka
m
60,000
2,83
169,80
0,000
0
FXP 25
m
900,000
0,14
126,00
0,000
0
FXP 32
m
350,000
0,64
224,00
0,000
2 487,19
0,000
Káblová lávka CF na stene
0
KÁBLOVÝ ŽLAB CF 54/300 EZ
m
40,000
49,78
1 991,20
0,000
0
RÝCHLOSPOJKA EDRN EZ
ks
40,000
9,47
378,80
0,000
0
Výložník CU300
ks
15,000
6,44
96,60
0,000
0
KITASSTR EZ SADA SPÁJACIEHO PR
bal
1,000
6,59
6,59
0,000
0
Podložka 8/16 hladká
ks
50,000
0,10
5,00
0,000
0
Skrutka 6/50 šesťhr.
ks
50,000
0,18
9,00
0,000
4 209,22
0,000
Káblová lávka CF v stúpačke
0
Káblová lávka CF 54/300
m
35,000
49,78
1 742,30
0,000
0
Profil RCSN300
ks
35,000
9,47
331,45
0,000
0
Podložka 8/16 hladká
ks
60,000
6,59
395,40
0,000
0
Hmoždinka HL8 d=8mm (červená)
ks
60,000
0,10
6,00
0,000
0
Skrutka 6/50 šesťhr.
ks
60,000
0,18
10,80
0,000
0
Plastová platňa KPL 120/10
ks
25,000
0,75
18,75
0,000
0
Rúrka FXKVR 40
m
300,000
0,43
129,00
0,000
0
Spojky FXKVM40
ks
15,000
0,10
1,50
0,000
0
Piesok
m3
5,000
8,67
43,35
0,000
0
Výstražná fólia
m
100,000
0,10
10,00
0,000
0
Izolačná páska
ks
10,000
0,64
6,40
0,000
0
Hmoždinka HL8 d=8mm (červená)
ks
2 000,000
0,08
160,00
0,000
0
Skrutka 4/50
ks
2 000,000
0,04
80,00
0,000
0
Parasilico tmel, biely
ks
5,000
4,85
24,25
0,000
0
Sádra biela
kg
50,000
0,85
42,50
0,000
0
Vodič CYA 10 lanko zeleno-žltý
m
50,000
1,05
52,50
0,000
0
Vodič CYA 4 lanko zeleno-žltý
m
20,000
0,42
8,40
0,000
0
Elastický protipožiarny tmel (310 ml)
ks
10,000
1,05
10,50
0,000
0
Príchytka grip OBO
ks
500,000
1,85
925,00
0,000
0
Inštalačná krabica KU68/2
ks
10,000
0,15
1,50
0,000
0
Hmoždinka 839.39
ks
500,000
0,02
10,00
0,000
0
Sťahovacia páska Wurth 360mm/4,8
ks
1 000,000
0,03
30,00
0,000
0
Sťahovacia páska Wurth 480mm/4,8
ks
1 000,000
0,07
70,00
0,000
0
Očko lisovacie pr. 10
ks
10,000
0,48
4,80
0,000
0
Podružný inštalačný materiál
sd
1,000
94,82
94,82
0,000
Spotrebovaný materiál celkom
0,00
0,000
Aktívne prvky
0,00
0,000
Aktívne prvky celkom
0,00
0,000
13 372,83
0,000
0,00
0,000
Stavebné a elektroinštalačné práce
Stavebné práce
483,89
0,000
0
Prierazy
ks
83,000
3,47
288,01
0,000
0
Utesnenie prierazov
ks
83,000
2,36
195,88
0,000
Strana 2 z 4
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
Trasovanie
1 127,92
0,000
0,20
500,00
0,000
10,30
381,10
0,000
246,82
0,000
0
Značenie trasy vedenia
m
2 500,000
0
Inštalácia podlahovej krabice
ks
37,000
0
Osadenie inštalačnej krabice KU, HWAD
ks
82,000
3,01
2 724,99
0,000
15,000
8,98
134,70
0,000
1,000
0,82
0,82
0,000
1,000
0,82
0,82
0,000
Pomocné práce a výkony
0
PPV, upratovanie, sprístupnenie trasy
0
Stavebné úpravy
nh
m.j
.m.j
0
Nešpecifikované práce + ekol.likvidácia odpadov
.
0
Káblový výkop, zasypanie, terenne úpravy
m
105,000
21,13
2 218,65
0,000
0
Pokládka rúrky do výkopu
m
300,000
0,70
210,00
0,000
0
Grip/príchytka
m
500,000
0,32
160,00
0,000
0,00
0,000
Montáž žľabu na pripr.upevňovacie body
tvarovanie, spájanie, zakrytovanie
569,00
0,000
0
Montáž žľabu PVC 40/60mm
m
50,000
1,11
55,50
0,000
0
Montáž žľabu PVC 40/40mm
m
40,000
0,76
30,40
0,000
0
Montáž žľabu PVC 40/20mm
m
20,000
0,76
15,20
0,000
0
Konzola - upevnenie
ks
15,000
1,22
18,30
0,000
0
Káblová lávka
m
75,000
1,76
132,00
0,000
0
Sekanie drážky, začistenie
m
230,000
0,92
211,60
0,000
0
Skrutka - osadenie
ks
2 000,000
0,03
60,00
0,000
0
Hmoždinka HM 8 - osadenie
ks
2 300,000
0,02
46,00
0,000
0,00
0,000
Upevnenie na stenu (do podlahovej kazety)
0
zásuvka pre 1 coupler
ks
0
Zásuvkový box
0
Osadenie podlahovej krabice
739,51
0,000
602,50
0,000
1,54
12,32
0,000
3,37
124,69
0,000
0,00
0,000
250,000
2,41
ks
8,000
ks
37,000
Pokládka káblov
Pokládka kábla FTP 4-pár
0
Uloženie do káblového žľabu
m
0
Zatiahnutie do rúrky
m
0
Vyviazanie v podhľade, na rošt
600,000
0,26
5 434,00
0,000
156,00
0,000
950,000
0,26
247,00
0,000
11 700,000
0,43
5 031,00
0,000
Pokládka optického kábla
262,90
0,000
0
Vyviazanie na rošt, do podhľadu, do PVC žľabu
m
430,000
0,43
184,90
0,000
0
Zatiahnutie do rúrky
m
300,000
0,26
78,00
0,000
Pokládka izolovaného vodiča do 16mm
m
4,60
0,000
Pokládka izolovaného vodiča
m
4,60
0,000
0,00
0,000
332,50
0,000
0,000
4 D1
20,000
0,23
Ukončenie káblov
Ukončenie kábla v zásuvke
0
Zásuvka s 1 couplerom 2x RJ45 tienená
ks
125,000
2,66
332,50
386,56
0,000
ks
256,000
1,51
386,56
0,000
902,72
0,000
ks
112,000
8,06
902,72
0,000
0,00
0,000
263,84
0,000
Ukončenie kábla v bloku
0
Ukončenie kábla FTP 4-pár na bloku S110
Optické zakončenie
0
Zvar 1 optického vlákna
Rozvádzače
Dátové rozvádzače
Strana 3 z 4
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
0
Ustanovenie rozvádzača na miesto, kompletácia
ks
3,000
33,33
99,99
0,000
0
Upevnenie CT panela, držiaka
ks
24,000
0,65
15,60
0,000
0
Upevnenie couplera do CT panela
ks
128,000
0,65
83,20
0,000
0
Upevnenie optického rozvádzača
ks
4,000
0,65
2,60
0,000
0
Upevnenie police do rozvádzača
ks
3,000
0,65
1,95
0,000
0
Upevnenie bloku napájania 230V
ks
6,000
0,65
3,90
0,000
0
Vyviazanie káblových foriem po 20-tich kábloch
ks
15,000
1,51
22,65
0,000
0
Montáž uzemňovacej súpravy
ks
3,000
8,65
25,95
0,000
0
Montáž uzemňovacieho očka
ks
20,000
0,40
8,00
0,000
Popis
140,40
0,000
0
Zhotov. kábl. štítku, vyrazenie znaku, pripevn.
ks
260,000
0,26
67,60
0,000
0
Zhotovenie štítku na zásuvku 2xRJ45
ks
140,000
0,26
36,40
0,000
0
Zhotovenie štítku na CT panel 2xRJ45, 2xSC
ks
140,000
0,26
36,40
0,000
0,00
0,000
965,20
0,000
0,00
0,000
Stavebné a elektroinšt. práce celkom
Overenie parametrov
Meranie dátových vývodov
0
0
RJ45 STP
jedno vlákno reflektometrom
ks
ks
Celkom
Strana 4 z 4
965,20
0,000
256,000
2,11
540,16
0,000
56,000
7,59
425,04
0,000
41 466,23
0,000
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Podčasť:
EČO:
EPS
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
Spotrebovaný materiál
Komponenty
5 131,11
0,000
0,00
0,000
2 940,02
0,000
0
LSN tlačítko vnútorné, povrch. montáž, červené
ks
10,000
42,69
426,90
0,000
0
Optický hlásič dymu LSNi
ks
58,000
34,86
2 021,88
0,000
0
Multisenzorový hlásič optický/tepelný
ks
6,000
39,42
236,52
0,000
0
Patice hlásiče pro řadu 420 a 320
ks
64,000
3,98
254,72
0,000
0,00
0,000
Káble
908,10
0,000
0
Kábel J-H(St)H-R 1x2x0,8
m
1 050,000
0,49
514,50
0,000
0
Kábel J-H(St)H-R 2x2x0,8
m
320,000
1,23
393,60
0,000
194,54
0,000
Servisné diely
0
Skúšobný plyn
ks
2,000
5,15
10,30
0,000
0
Teleskopická tyč
ks
1,000
184,24
184,24
0,000
0,00
0,000
Inštalačný materiál
1 088,45
0,000
0
Žľab 40/20 s vekom
m
116,000
0,68
78,88
0,000
0
FXP 25
m
80,000
0,36
28,80
0,000
0
FXP 32
m
80,000
0,64
51,20
0,000
0
Protipožiarna malta 20kg
bal
3,000
80,74
242,22
0,000
0
Príchytka grip
ks
250,000
0,43
107,50
0,000
0
Ochranná rúrka
m
50,000
0,64
32,00
0,000
0
Hmoždinka HL8 d=8mm (červená)
ks
1 000,000
0,03
30,00
0,000
0
Skrutka 4/50
ks
1 000,000
0,05
50,00
0,000
0
Elastický protipožiarny tmel (310 ml)
ks
35,000
10,35
362,25
0,000
0
Sádra biela
kg
35,000
0,55
19,25
0,000
0
Vodič CYA 10 lanko zeleno-žltý
m
10,000
1,05
10,50
0,000
0
Podružný inštalačný materiál
sd
1,000
75,85
75,85
0,000
0,00
0,000
2 257,81
0,000
0,00
0,000
2 257,81
0,000
Spotrebovaný materiál celkom
Aktívne prvky
Ústredňa
0
Ústredňa FPA-1200 s modulom BCM-0000-B
ks
1,000
1 319,03
1 319,03
0,000
0
Modul 8 nízkonap. relé 30V/1A
ks
1,000
101,59
101,59
0,000
0
Modul pre sériovú komunikácius 2x RS232
ks
1,000
109,75
109,75
0,000
0
Externí plnohodnotná klávesnice k FPA 1200
ks
1,000
397,67
397,67
0,000
0
Akumulátor 12V/18Ah, bezúdržbový
ks
2,000
65,63
131,26
0,000
0
Modul pro napájení a dobíjení baterií
ks
1,000
36,73
36,73
0,000
0
Modul LSNi 300 mA ,1600m
ks
1,000
161,78
161,78
0,000
0,00
0,000
2 386,91
0,000
Aktívne prvky celkom
Stavebné a elektroinštalačné práce
Strana 1 z 3
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
Stavebné práce
192,39
0,000
3,47
114,51
0,000
2,36
77,88
0,000
190,00
0,000
190,00
0,000
0,00
0,000
0
Prierazy
ks
33,000
0
Utesnenie prierazov
ks
33,000
m
950,000
0,20
Trasovanie
0
Značenie trasy vedenia
Montáž žľabu na pripr.upevňovacie body
tvarovanie, spájanie, zakrytovanie
229,80
0,000
0
Montáž žľabu PVC 40/20mm
m
90,000
0,92
82,80
0,000
0
Hmoždinka HM 8 - osadenie
ks
300,000
0,49
147,00
0,000
0,00
0,000
Rúrkovanie
do výšky 1.7m
54,39
0,000
0
Sekanie drážky, začistenie
m
35,000
0,77
26,95
0,000
0
Hmoždinka HM 8 - osadenie
ks
56,000
0,49
27,44
0,000
od výšky 1,7 m
386,08
0,000
0
Sekanie drážky, začistenie
m
24,000
0,92
22,08
0,000
0
Hmoždinka HM 8 - osadenie
ks
700,000
0,52
364,00
0,000
0,00
0,000
Upevnenie komponentov na stenu, strop, na podhľad
708,06
0,000
0
Montáž tlačidlového hlásiča
ks
10,000
1,80
18,00
0,000
0
Montáž základne pre detektor
ks
58,000
4,25
246,50
0,000
0
Montáž automatického hlásiča
ks
58,000
7,51
435,58
0,000
0
Montáž batérie, pripojenie
ks
2,000
3,99
7,98
0,000
0,00
0,000
Pokládka káblov
Pokládka kábla
368,20
0,000
0
Vyviazanie na rošt
m
15,000
1,28
19,20
0,000
0
Uloženie do rúrky
m
160,000
0,30
48,00
0,000
0
Uloženie do PVC žľabu
m
120,000
0,30
36,00
0,000
0
Vyviazanie v podhľade
m
500,000
0,53
265,00
0,000
Pokládka izolovaného vodiča do 16mm
m
3,80
0,000
Pokládka izolovaného vodiča do 16mm
m
10,000
0,38
3,80
0,000
0,00
0,000
1 4
Ukončenie káblov
Ukončenie kábla
194,90
0,000
0
Požiarny hlásič, tlačidlo, siréna
ks
128,000
1,51
193,28
0,000
0
Panel - vzdial. klávesnica
ks
1,000
1,62
1,62
0,000
Ústredňa
51,68
0,000
0
a vystavenie protokolu
ks
1,000
8,67
8,67
0,000
0
Uzemnenie
ks
1,000
24,11
24,11
0,000
0
Upevnenie bloku napájania 230V
ks
1,000
17,60
17,60
0,000
0
Montáž uzemňovacieho očka
ks
2,000
0,65
1,30
0,000
Popis
7,61
0,000
0
Zhotov. kábl. štítku, vyrazenie znaku, pripevn.
ks
3,000
0,27
0,81
0,000
0
Zhotovenie štítku hlásič, tlačidlo
ks
68,000
0,10
6,80
0,000
0,00
0,000
315,37
0,000
Stavebné a elektroinšt. práce celkom
Overenie parametrov
Strana 2 z 3
P.Č
Kód položky
.
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
Preskúšanie a overenie funkčnosti
0,00
0,000
315,37
0,000
0
Tlačidlový hlásič
ks
10,000
3,06
30,60
0,000
0
Automatický hlásič
ks
58,000
3,06
177,48
0,000
0
Panel OPPO,vzdial. klávesnica
ks
1,000
8,42
8,42
0,000
0
Uvedenie pož. hlásiča do trvalej prevádzky, kontrola, zápis
ks
68,000
0,59
40,12
0,000
0
Meranie kontinuity, izol.stavu a odporu slučky
ks
1,000
1,85
1,85
0,000
0
Všetky funkcie pož. ústredne pred uvedením do prev.
ks
1,000
56,90
56,90
0,000
0,00
0,000
10 091,20
0,000
Celkom
Strana 3 z 3
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Podčasť:
EČO:
ER
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
Spotrebovaný materiál
Komponenty
3 193,10
0,000
0,00
0,000
1 355,60
0,000
0
Panelový reproduktor, EVAC
ks
33,000
18,57
612,81
0,000
0
Montážna krabica pod panelový reprod.
ks
33,000
5,70
188,10
0,000
0
Stropný reproduktor, EVAC
ks
31,000
15,75
488,25
0,000
0
Rozvodný panel s vaničkou 5x230V
ks
2,000
18,53
37,06
0,000
0
Doska dohľadu EOL
ks
2,000
14,69
29,38
0,000
0,00
0,000
Káble
862,00
0,000
0
Kábel UTP 4x2xAWG24 Cat.5E, LSOH bezhalogénový
m
400,000
0,22
88,00
0,000
0
Kábel 1-CXKE-V 2Ox1,5
m
900,000
0,86
774,00
0,000
0,00
0,000
Inštalačný materiál
975,50
0,000
0
Protipož. skrutková kotva
ks
1 400,000
0,10
140,00
0,000
0
Káblová príchytka Omega
ks
1 400,000
0,12
168,00
0,000
0
Hmoždinka HL8 d=8mm (červená)
ks
300,000
0,02
6,00
0,000
0
Skrutka 4/50
ks
300,000
0,05
15,00
0,000
0
Protipožiarna malta 20kg
bal
5,000
80,74
403,70
0,000
0
Elastický protipožiarny tmel (310 ml)
ks
12,000
10,35
124,20
0,000
0
Sádra biela
kg
30,000
0,55
16,50
0,000
0
Vodič CYA 10 lanko zeleno-žltý
m
25,000
1,05
26,25
0,000
0
Podružný inštalačný materiál
sd
1,000
75,85
75,85
0,000
0,00
0,000
2 233,63
0,000
0,00
0,000
Spotrebovaný materiál celkom
Aktívne prvky
Ústredňa
2 233,63
0,000
0
Riadiaca jednotka
ks
1,000
940,30
940,30
0,000
0
Zosilňovač 240W
ks
1,000
364,37
364,37
0,000
0
Panel diaľkového ovládania
ks
1,000
411,46
411,46
0,000
0
Záložný zdroj
ks
1,000
386,24
386,24
0,000
0
Akumulátor 12V/18Ah, bezúdržbový
ks
2,000
65,63
131,26
0,000
0,00
0,000
2 440,52
0,000
0,00
0,000
Aktívne prvky celkom
Stavebné a elektroinštalačné práce
Stavebné práce
268,18
0,000
0
Prierazy
ks
46,000
3,47
159,62
0,000
0
Utesnenie prierazov
ks
46,000
2,36
108,56
0,000
110,00
0,000
m
550,000
0,20
110,00
0,000
Trasovanie
0
Značenie trasy vedenia
Strana 1 z 2
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
Rúrkovanie
do výšky 1.7m
0,00
0,000
30,04
0,000
0
Sekanie drážky, začistenie
m
22,000
0,92
20,24
0,000
0
Hmoždinka HM 8 - osadenie
ks
20,000
0,49
9,80
0,000
od výšky 1,7 m
869,30
0,000
0
Sekanie drážky, začistenie
m
90,000
0,77
69,30
0,000
0
Skrutka - osadenie
ks
1 400,000
0,49
686,00
0,000
0
Hmoždinka HM 8 - osadenie
ks
200,000
0,57
114,00
0,000
0,00
0,000
Upevnenie komponentov na stenu, strop, na podhľad
525,21
0,000
0
Montáž nástenného reproduktora
ks
33,000
2,03
66,99
0,000
0
Montáž základne pre reproduktor
ks
33,000
1,73
57,09
0,000
0
Montáž stropného reproduktora
ks
31,000
3,37
104,47
0,000
0
Montáž stanice hlásateľa
ks
1,000
8,69
8,69
0,000
0
Montáž ústredne ER do rozvádzača
ks
1,000
147,11
147,11
0,000
0
Ustanovenie a kompletizácia rozvádzača
ks
1,000
94,82
94,82
0,000
0
Montáž batérie, pripojenie
ks
2,000
23,02
46,04
0,000
0,00
0,000
Pokládka káblov
Pokládka kábla
286,80
0,000
0
Uloženie pod omietku
m
60,000
1,28
76,80
0,000
0
Vyviazanie v podhľade
m
700,000
0,30
210,00
0,000
Pokládka izolovaného vodiča do 16mm
m
4,00
0,000
Pokládka izolovaného vodiča do 16mm
m
10,000
0,40
4,00
0,000
0,00
0,000
1 3
Ukončenie káblov
Ukončenie kábla
205,58
0,000
0
Reproduktor
ks
134,000
1,51
202,34
0,000
0
Na doske dohľadu
ks
2,000
1,62
3,24
0,000
Ústredňa
136,26
0,000
0
a vystavenie protokolu
ks
1,000
3,74
3,74
0,000
0
Uzemnenie
ks
1,000
84,00
84,00
0,000
0
Upevnenie bloku napájania 230V
ks
2,000
23,02
46,04
0,000
0
Montáž uzemňovacieho očka
ks
4,000
0,62
2,48
0,000
5,15
0,000
ks
5,000
1,03
Popis
0
Zhotov. kábl. štítku, vyrazenie znaku, pripevn.
Stavebné a elektroinšt. práce celkom
Overenie parametrov
Preskúšanie a overenie funkčnosti
5,15
0,000
0,00
0,000
108,98
0,000
0,00
0,000
108,98
0,000
0
Reproduktor
ks
67,000
1,30
87,10
0,000
0
Stanica hlásateľa
ks
1,000
3,03
3,03
0,000
0
Meranie kontinuity, izol.stavu a odporu slučky
ks
2,000
1,84
3,68
0,000
0
Všetky funkcie ústredne ER pred uvedením do prev.
ks
1,000
15,17
15,17
0,000
0,00
0,000
7 976,23
0,000
Celkom
Strana 2 z 2
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Časť:
EČO:
MaR strojovňa
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
1. ROZVÁDZAČ DT1
2 288,23
0,000
1
NÁSTENNÝ ROZVÁDZAČ, 1000x800x300
ks
1,000
188,53
188,53
0,000
2
PRÚDOVÝ CHRÁNIČ 25A/30mA, 4-pólový
ks
2,000
49,42
98,84
0,000
3
ISTIČ 25A, 3-pólový, char. B
ks
1,000
16,74
16,74
0,000
4
ISTIČ 16A, 3-pólový, char. B
ks
1,000
14,34
14,34
0,000
5
ISTIČ 16A, 1-pólový, char. B
ks
3,000
4,46
13,38
0,000
6
ISTIČ 6A, 1-pólový, char. B
ks
7,000
4,61
32,27
0,000
7
PREPOJOVACIA LIŠTA ISTIČOV, 10mm2
ks
2,000
4,78
9,56
0,000
8
ZÁSUVKA INŠTAL., 230V/10A
ks
1,000
6,67
6,67
0,000
9
SVORKA CBD-6, šedá,modrá,Zž
ks
5,000
1,03
5,15
0,000
10
SVORKA CBD-2, šedá,modrá
ks
40,000
0,31
12,40
0,000
11
SVORKA TE-4/0, zž
ks
11,000
1,18
12,98
0,000
12
KONCOVÁ DOSKA CB-2 PT, šedá
ks
5,000
0,14
0,70
0,000
13
KONCOVÝ DRŽIAK
ks
10,000
0,46
4,60
0,000
14
ŠTÍTOK POPISOVACÍ , prázdny
ks
6,000
0,21
1,26
0,000
15
RELÉ POMOCNÉ, cievka 24V/50Hz
ks
5,000
3,84
19,20
0,000
16
RELÉ POMOCNÉ, cievka 230V/50Hz
ks
6,000
4,01
24,06
0,000
17
PäTICA PRE RELÉ POMOCNÉ
ks
11,000
2,47
27,17
0,000
18
MONTÁŽNY ŽĽAB 60x60mm
m
1,500
4,04
6,06
0,000
19
MONTÁŽNY ŽĽAB 40x40mm
m
1,200
2,34
2,81
0,000
20
MONTÁŽNY ŽĽAB 40x25mm
m
4,000
1,85
7,40
0,000
21
DIN-LIŠTA , 2m
ks
1,500
3,11
4,67
0,000
22
KAPSA NA DOKUMENTÁCIU
ks
1,000
2,16
2,16
0,000
23
TLAČÍTKO , červené
ks
1,000
8,25
8,25
0,000
24
TLAČÍTKO , zelené
ks
1,000
2,93
2,93
0,000
25
PÁČK. PREPÍNAČ 3-poloh. , čierny
ks
3,000
4,78
14,34
0,000
26
PÁČK. PREPÍNAČ 2-poloh. , čierny
ks
1,000
4,73
4,73
0,000
27
SPÍNACÍ DIEL zapínací,
ks
7,000
1,94
13,58
0,000
28
SPÍNACÍ DIEL rozpínací,
ks
2,000
1,94
3,88
0,000
29
PREPOJOVACÍ DIEL
ks
7,000
0,97
6,79
0,000
30
HLAVICA PRE LED, červená
ks
1,000
3,28
3,28
0,000
31
OBJÍMKA LED, 24V, červená
ks
1,000
5,61
5,61
0,000
32
BEZPEČN.TRANSFORMÁTOR 80VA, 230V/24V
ks
1,000
18,86
18,86
0,000
33
DETEKTOR ZAPLAVENIA, nap. 24V/50Hz
ks
1,000
28,46
28,46
0,000
34
PREPAŤ. OCHRANA , 4-pólová, C
ks
3,000
83,39
250,17
0,000
35
PREPAŤ. OCHRANA , 2-pólová, D
ks
1,000
39,51
39,51
0,000
36
PREPAŤ. OCHRANA , DATOVÁ, ETHERNET
ks
1,000
58,58
58,58
0,000
37
SIEŤOVÝ KÁBEL cat5e, 1,5m
ks
1,000
4,28
4,28
0,000
38
SVORKA S POISTKOU
ks
10,000
1,66
16,60
0,000
39
SKLOPOISTKA TAVNÁ, 250V/T
ks
10,000
0,20
2,00
0,000
40
VODIČ CYA 4
m
5,000
0,28
1,40
0,000
41
VODIČ CYA 2,5
m
5,000
0,22
1,10
0,000
42
VODIČ CYA 1,5
m
20,000
0,18
3,60
0,000
43
VODIČ CYA 1
m
40,000
0,14
5,60
0,000
44
VODIČ CYA 0,5, biely, šedý
m
80,000
0,09
7,20
0,000
45
VÝSTRAŽNÝ ŠTÍTOK ZDRUŽENÝ, samolepka
ks
1,000
0,60
0,60
0,000
46
KÁBLOVÁ VÝVODKA PG 11
ks
15,000
0,31
4,65
0,000
Strana 1 z 2
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
47
KÁBLOVÁ VÝVODKA PG13,5
ks
8,000
0,38
3,04
0,000
48
KÁBLOVÁ VÝVODKA PG21
ks
1,000
0,49
0,49
0,000
49
UKONČOVACIA DUTINKA VODIČA
ks
200,000
0,03
6,00
0,000
50
POPISNÝ ŠTÍTOK NA ROZVÁDZAČ, 60X20mm
ks
8,000
0,43
3,44
0,000
PODRUŽNÝ MATERIÁL (spoj. materiál, kábl. oká, viaz. pásiky ... )
99 3
Podružný materiál
kpl
1,000
16,33
16,33
0,000
52
RIAD. SYSTÉM DESIGO PX, 22 I/O BODOV
ks
1,000
942,19
942,19
0,000
53
RIADKOVÝ DISPLEJ K PX
ks
1,000
284,40
284,40
0,000
54
PREP. KÁBEL K DISPLEJU
ks
1,000
15,39
15,39
0,000
0,00
1 153,21
0,000
0,000
2. PRIESTOR
59
SNÍMAČ VONKAJŠEJ TEPLOTY, LG Ni1000
ks
1,000
29,93
29,93
0,000
60
PRÍLOŽNÝ SNÍMAČ TEPLOTY, LG Ni1000
ks
1,000
36,01
36,01
0,000
61
TENZOMETR. SNÍMAČ TLAKU, 0-5bar, 0-10V
ks
1,000
284,35
284,35
0,000
62
SONDY PRE ZAPLAVENIE, nerez
ks
2,000
4,46
8,92
0,000
63
EKVIPOTENCIÁLNA SVORKOVNICA
ks
1,000
6,44
6,44
0,000
64
REGULÁCIA KONVEKTOROV MINIB, trafo+termost.
ks
2,000
40,28
80,56
0,000
65
PREPAŤ. OCHRANA , DATOVÁ, ETHERNET
ks
1,000
58,58
58,58
0,000
66
SIEŤOVÝ KÁBEL cat5e, 1,5m
ks
1,000
4,28
4,28
0,000
67
KÁBEL CYKY-J 3x1,5
m
35,000
0,41
14,35
0,000
68
KÁBEL JYTY-O 4x1
m
120,000
0,53
63,60
0,000
69
KÁBEL JYTY 2Ax1
m
15,000
0,32
4,80
0,000
70
KÁBEL 1-CXKE-R 4x1,5, bezhalogénový
m
135,000
1,10
148,50
0,000
71
KÁBEL JE-H(St)H-Y 2x2x0,8, bezhalogénový
m
20,000
0,66
13,20
0,000
72
KÁBEL DATOVÝ DO ZEME, UTPw cat5e 1410
m
100,000
0,83
83,00
0,000
73
VÝSTRAŽNÁ FÓLIA, oranžová, š=22cm
m
35,000
0,46
16,10
0,000
74
OHYBNÁ IZOLAČNÁ RÚRKA
m
25,000
0,72
18,00
0,000
75
PEVNÁ IZOLAČNÁ RÚRKA
m
140,000
0,42
58,80
0,000
76
PRÍCHYTKY PRE RÚRKY 25
ks
100,000
0,08
8,00
0,000
77
PEVNÁ IZOLAČNÁ RÚRKA, bezhalogénová
m
30,000
2,03
60,90
0,000
78
PRÍCHYTKY PRE RÚRKY 25, bezhalogénové
ks
30,000
0,23
6,90
0,000
79
OHYBNÁ IZOLAČNÁ RÚRKA, bezhalogénová
m
20,000
2,80
56,00
0,000
80
POZINK. ODĽAHČENÝ L-PROFIL
m
3,000
2,52
7,56
0,000
81
ŽĽAB MARS 62,5x50mm s príslušenstvom
m
10,000
2,87
28,70
0,000
82
KÁBL. VÝVODKA PLASTOVÁ, PG36
ks
5,000
0,90
4,50
0,000
83
ROZVODNÁ ŠKATUĽA, plastová
ks
2,000
2,42
4,84
0,000
84
UZEM. PÁSOVÁ PRÍCHYTKA MOSADZ., do 4", 927/2
ks
10,000
1,27
12,70
0,000
85
VODIČ CY6 zž
m
20,000
0,46
9,20
0,000
1,000
24,49
24,49
0,000
0,00
2 988,46
0,000
0,000
PODRUŽNÝ MATERIÁL (spoj. materiál, kotviaci mat., hmoždinky ... )
100 6
Podružný materiál
kpl
3. PRÁCE
ho
d
ho
91
MONTÁŽ ROZVÁDZAČA DT1
92
MONTÁŽ V PRIESTORE
93
APLIKAČNÝ SOFTVÉR RS, UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL
94
KALIBRÁCIA A OŽIV. REGULÁCIE, ZAŠKOL.OBSLUHY
95
96
50,000
11,84
592,00
0,000
d
bo
d
bo
95,000
11,43
1 085,85
0,000
17,000
16,33
277,61
0,000
17,000
14,69
249,73
0,000
APLIKAČNÝ SOFTVÉR RS INT. - úpravy a oživenie
d
ho
d
15,000
20,40
306,00
0,000
OSVEDČENIE ROZVÁDZAČA DTM
ks
1,000
61,22
61,22
0,000
97
ELEKTROREVÍZIA STROJOVŇA
výv
od
23,000
9,95
228,85
0,000
98
NUTNÉ VEDĽAJŠIE NÁKLADY
%
3,000
62,40
187,20
0,000
6 429,90
0,000
Celkom
Strana 2 z 2
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Časť:
EČO:
VZT
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
0,00
18 559,74
0,000
0,000
1
UV 120 U s prísl. podľa ponuky FLAIR P10256
ks
1,000
5 452,46
5 452,46
0,000
0
podstavec pre UV 120 U o výške 150mm - zhotoviť pri
realizácii
ks
1,000
185,01
185,01
0,000
1
UV 80 U s prísl. podľa ponuky FLAIR P10256
ks
2,000
5 103,26
10 206,52
0,000
0
podstavec pre UV 80 U o výške 150mm - zhotoviť pri
realizácii
ks
2,000
185,01
370,02
0,000
1
Atyp. prechodový kus pre UV 120 U - zhotoviť pri realizácii
ks
1,000
14,25
14,25
0,000
1
Atyp. prechodový kus pre UV 80 U - zhotoviť pri realizácii
ks
2,000
11,59
23,18
0,000
1
BF 90° 400
ks
1,000
23,96
23,96
0,000
1
BF 45° 400
ks
2,000
16,39
32,78
0,000
1
TCP 400-250
ks
1,000
20,12
20,12
0,000
1
RLF 400-355
ks
1,000
17,03
17,03
0,000
1
XCP 355-250
ks
1,000
59,54
59,54
0,000
1
RCLF 355-280
ks
1,000
12,03
12,03
0,000
1
XCP 280-250
ks
1,000
53,19
53,19
0,000
1
EPF 280
ks
1,000
4,68
4,68
0,000
1
Spiro DN400
m
4,000
18,27
73,08
0,000
1
Spiro DN355
m
8,000
18,27
146,16
0,000
1
Spiro DN280
m
15,000
11,04
165,60
0,000
1
Spiro DN250
m
11,000
8,73
96,03
0,000
1
Spiro DN200
m
18,000
7,23
130,14
0,000
1
Aluvac 45 DN250
m
6,000
2,23
13,38
0,000
1
Aluvac 45 DN200
m
5,000
1,78
8,90
0,000
1
VVKR Q-P-H-1-Q 600x32
ks
5,000
66,30
331,50
0,000
1
VVKR Q-P-H-1-Q 600x24
ks
8,000
63,06
504,48
0,000
1
BF 90° 280
ks
2,000
17,99
35,98
0,000
1
XCP 280-200
ks
2,000
46,49
92,98
0,000
1
RLF 280-200
ks
2,000
10,22
20,44
0,000
1
XCP 200-200
ks
2,000
34,39
68,78
0,000
1
EPF 200
ks
2,000
1,70
3,40
0,000
1
Aluvac 45 DN280
m
2,000
3,19
6,38
0,000
1
NP 200
ks
5,000
1,22
6,10
0,000
1
NP 250
ks
3,000
1,59
4,77
0,000
1
NP 280
ks
4,000
1,91
7,64
0,000
1
NP 355
ks
2,000
2,66
5,32
0,000
0
Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál
kpl
1,000
363,91
363,91
0,000
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH
1 556,03
0,000
2
TLP 200/3 + Pulser + TG-K 330 + REE 1
kpl
1,000
767,30
767,30
0,000
2
K 160 XL
ks
1,000
86,24
86,24
0,000
2
TFF 100 + RFU 100
ks
7,000
9,92
69,44
0,000
2
RSK 200
ks
1,000
10,06
10,06
0,000
2
RSK 160
ks
1,000
9,21
9,21
0,000
2
KSK 160
ks
1,000
16,02
16,02
0,000
2
B 90° 200
ks
2,000
8,83
17,66
0,000
Strana 1 z 8
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
2
B 90° 160
ks
3,000
6,06
18,18
0,000
2
TCP 160-100
ks
4,000
6,27
25,08
0,000
2
MF 100
ks
3,000
1,06
3,18
0,000
2
MF 160
ks
2,000
1,12
2,24
0,000
2
TV 45° 160-100
ks
1,000
17,88
17,88
0,000
2
RCLF 160-100
ks
2,000
7,27
14,54
0,000
2
B 45° 100
ks
1,000
2,55
2,55
0,000
2
B 45° 160
ks
2,000
4,47
8,94
0,000
2
TCP 160-160
ks
1,000
8,30
8,30
0,000
2
EPF 160
ks
1,000
1,44
1,44
0,000
2
B 90° 100
ks
1,000
3,19
3,19
0,000
2
Spiro DN200
m
7,000
7,23
50,61
0,000
2
Spiro DN160
m
43,000
4,77
205,11
0,000
2
Spiro DN100
m
21,000
3,14
65,94
0,000
2
Isovac 25 DN200
m
2,000
4,35
8,70
0,000
2
Aluvac 45 DN160
m
2,000
1,26
2,52
0,000
2
Isovac 25 DN160
m
2,000
3,95
7,90
0,000
2
NP 100
ks
7,000
1,06
7,42
0,000
2
NP 160
ks
13,000
1,12
14,56
0,000
2
NP 200
ks
2,000
1,22
2,44
0,000
2
Polifoam SLVF 3020 Al. hr. 20
m2
6,000
9,29
55,74
0,000
2
MV 430/2
ks
8,000
2,89
23,12
0,000
0
Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál
kpl
1,000
30,52
30,52
0,000
30 000,92
0,000
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH
3
Duplex 10000 podľa ponuky C1001383 / ZS100672 / D
ATREA
kpl
1,000
14 616,89
14 616,89
0,000
neobsadená; neobsadená; neobsadená
3
RR 630x630/700+
ks
1,000
22,63
22,63
0,000
3
KO 630x630/90°/150 NP
ks
2,000
45,84
91,68
0,000
3
RR 630x630/150+
ks
1,000
4,85
4,85
0,000
3
OL 630x630/45°/150
ks
2,000
32,10
64,20
0,000
3
RR 630x630/250+
ks
1,000
8,08
8,08
0,000
3
PRN 500x630-630x630/300
ks
1,000
12,24
12,24
0,000
3
PRKO 800x500-630x500/90°/150 NP, s RR 800x500/500+,
1x 45°nást DN160
ks
1,000
70,86
70,86
0,000
3
PRN 1200x500-800x500/750
ks
4,000
50,73
202,92
0,000
3
RR 1200x500/1000 s 6x GE200x500x1000.1
ks
4,000
162,87
651,48
0,000
3
RR 800x500/1500
ks
11,000
52,52
577,72
0,000
3
RR 800x500/1500+
ks
2,000
52,52
105,04
0,000
3
Streš. prechod na 800x500/1000 včítane tepel. izol.
ks
2,000
65,03
130,06
0,000
3
KO 800x500/90°/150 NP
ks
1,000
59,15
59,15
0,000
3
RR 800x500/900
ks
1,000
31,52
31,52
0,000
3
PRKO 710x800-500x800/90°/150 NP
ks
1,000
56,22
56,22
0,000
3
Výf. rúra 710x800 so sitom zrezaná pod 30°uhlom
ks
1,000
90,19
90,19
0,000
3
OL 630x630/90°/150
ks
2,000
45,84
91,68
0,000
3
RR 630x630/500+
ks
1,000
16,17
16,17
0,000
3
PROL 630x630-500x630/90°/150
ks
1,000
40,27
40,27
0,000
3
RR 630x630/1100+
ks
1,000
35,56
35,56
0,000
3
RR 630x500/900+ s nást. DN200/100 a nábeh. regul. listom
ks
1,000
31,22
31,22
0,000
3
PROL 800x500-630x500/90°/150
ks
1,000
50,72
50,72
0,000
3
OL 500x800/90°/150
ks
1,000
49,02
49,02
0,000
3
RR 500x800/600+
ks
1,000
21,00
21,00
0,000
3
OL 800x500/90°/150
ks
1,000
59,15
59,15
0,000
Strana 2 z 8
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
3
RR 800x500/1000
ks
1,000
35,01
35,01
0,000
3
RR 800x500/1000 1x zasl.
ks
1,000
40,40
40,40
0,000
3
PZZN 630x710 R1.S
ks
2,000
48,03
96,06
0,000
3
RR 710x500/1150 1x zasl.
ks
1,000
35,70
35,70
0,000
3
OL 400x800/90°/150
ks
4,000
37,39
149,56
0,000
3
RR 400x800/1200+
ks
1,000
36,94
36,94
0,000
3
RR 400x800/1500
ks
1,000
46,17
46,17
0,000
3
PRN 800x400-1000x500/350
ks
2,000
19,45
38,90
0,000
3
RR 1000x500/1000 s 5x GE200x500x1000.1
ks
2,000
134,79
269,58
0,000
3
OL 800x400/90°/150
ks
1,000
51,64
51,64
0,000
3
RK-R 800x400
ks
1,000
67,92
67,92
0,000
3
RR 800x400/1500
ks
4,000
46,17
184,68
0,000
3
RR 800x400/750+
ks
1,000
23,09
23,09
0,000
3
PK-I-S-EI90S-800x400-ZV
ks
1,000
158,22
158,22
0,000
3
nást. DN355/100
ks
2,000
3,47
6,94
0,000
3
PRN 800x500-550x500/400
ks
1,000
17,77
17,77
0,000
3
RR 550x500/1500
ks
2,000
38,47
76,94
0,000
3
PRN 550x500-DN280/350
ks
1,000
11,33
11,33
0,000
3
KSK 355
ks
3,000
28,70
86,10
0,000
3
TC 315-355
ks
2,000
30,67
61,34
0,000
4
RCLF 315-250
ks
7,000
10,86
76,02
0,000
4
BF 45° 250
ks
3,000
9,37
28,11
0,000
4
VVKR QOH1Q 600x32
ks
12,000
57,59
691,08
0,000
4
MF 315
ks
2,000
2,12
4,24
0,000
4
TCP 315-250
ks
3,000
17,77
53,31
0,000
4
KSK 250
ks
3,000
21,04
63,12
0,000
4
TCP 250-250
ks
1,000
17,14
17,14
0,000
4
BF 90° 250
ks
7,000
14,69
102,83
0,000
4
TCP 250-160
ks
1,000
11,49
11,49
0,000
4
EPF 250
ks
1,000
2,77
2,77
0,000
4
TCP 160-160
ks
1,000
8,30
8,30
0,000
4
RCLF 160-125
ks
1,000
7,27
7,27
0,000
4
B 90°125
ks
2,000
4,04
8,08
0,000
4
TFF 160 + RFU 160
ks
2,000
14,44
28,88
0,000
4
TFF 125 + RFU 125
ks
2,000
10,57
21,14
0,000
4
BF 30° 250
ks
4,000
9,37
37,48
0,000
4
BF 90° 280
ks
2,000
17,99
35,98
0,000
4
TCP 280-250
ks
2,000
17,77
35,54
0,000
4
RCLF 280-250
ks
1,000
10,11
10,11
0,000
4
Spiro DN250
m
49,000
8,73
427,77
0,000
4
Spiro DN280
m
9,000
11,04
99,36
0,000
4
Spiro DN315
m
17,000
11,04
187,68
0,000
4
Spiro DN355
m
8,000
18,27
146,16
0,000
4
Spiro DN400
m
39,000
18,27
712,53
0,000
4
Spiro DN450
m
7,000
23,17
162,19
0,000
4
Spiro DN500
m
2,000
23,17
46,34
0,000
4
Spiro DN630
m
21,000
28,08
589,68
0,000
4
Spiro DN125
m
8,000
4,09
32,72
0,000
4
Spiro DN160
m
25,000
4,77
119,25
0,000
4
Spiro DN200
m
66,000
7,23
477,18
0,000
4
Aluvac 45 DN125
m
4,000
0,99
3,96
0,000
4
Aluvac 45 DN160
m
6,000
1,26
7,56
0,000
4
Aluvac 45 DN200
m
23,000
1,78
40,94
0,000
Strana 3 z 8
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
4
Aluvac 45 DN250
m
22,000
2,23
49,06
0,000
4
Isovac 25 DN400
m
3,000
9,79
29,37
0,000
4
nástavec DN400/200
ks
1,000
7,69
7,69
0,000
4
PK-I-R-EI90S-DN400-ZV-NT
ks
2,000
131,24
262,48
0,000
4
KSK 400
ks
1,000
41,29
41,29
0,000
4
PRN 400x500-DN400/350
ks
2,000
9,05
18,10
0,000
4
RR 500x400/1000 s 2x G200x500x1000.1
ks
2,000
69,06
138,12
0,000
4
BF 15° 400
ks
1,000
14,15
14,15
0,000
4
BF 90° 400
ks
4,000
23,96
95,84
0,000
4
TCP 400-250
ks
1,000
20,12
20,12
0,000
4
RCLF 400-315
ks
1,000
17,03
17,03
0,000
4
PR 630x630-DN630/350
ks
1,000
14,29
14,29
0,000
4
BF 45° 630
ks
2,000
35,77
71,54
0,000
4
PK-I-R-EI90S-DN630-ZV-NT
ks
2,000
192,85
385,70
0,000
4
PRN DN630-700x1000/500
ks
1,000
33,82
33,82
0,000
4
PRN DN630-700x1000/500
ks
1,000
33,82
33,82
0,000
4
RR 1000x700/1000 s 7x G200x500x1000.1
ks
3,000
225,13
675,39
0,000
3
BF 15° 630
ks
2,000
32,48
64,96
0,000
3
MF 630
ks
1,000
6,27
6,27
0,000
3
BF 90° 630
ks
1,000
57,93
57,93
0,000
3
MF 355
ks
1,000
2,55
2,55
0,000
3
TV 45° 315-250
ks
1,000
35,66
35,66
0,000
3
MF 250
ks
4,000
1,65
6,60
0,000
3
RCLF 355-315
ks
1,000
11,71
11,71
0,000
3
BF 45° 315
ks
2,000
11,82
23,64
0,000
3
TV 45° 315-200
ks
1,000
30,13
30,13
0,000
3
B 45° 200
ks
11,000
5,96
65,56
0,000
3
TV 45° 250-125
ks
1,000
21,51
21,51
0,000
3
KSK 125
ks
1,000
14,64
14,64
0,000
3
MF 125
ks
1,000
1,06
1,06
0,000
3
TV 45° 250-160
ks
1,000
21,82
21,82
0,000
3
B 45° 160
ks
2,000
4,47
8,94
0,000
3
KSK 160
ks
1,000
16,02
16,02
0,000
3
MF 160
ks
2,000
1,12
2,24
0,000
3
RCLF 200-160
ks
1,000
7,74
7,74
0,000
3
RCL 250-200
ks
7,000
10,12
70,84
0,000
3
TV 45° 250-200
ks
3,000
25,87
77,61
0,000
3
RCLF 250-160
ks
1,000
10,12
10,12
0,000
3
B 90° 160
ks
2,000
6,06
12,12
0,000
3
TV 45° 160-125
ks
1,000
19,49
19,49
0,000
3
B 45° 125
ks
1,000
3,09
3,09
0,000
3
VVKR QPV1K 600x32
ks
9,000
63,60
572,40
0,000
3
TC 630-355
ks
1,000
55,15
55,15
0,000
3
TC 630-500
ks
1,000
61,22
61,22
0,000
3
KSK 500
ks
1,000
52,89
52,89
0,000
3
MF 500
ks
1,000
4,25
4,25
0,000
3
TV 45° 500-200
ks
2,000
57,49
114,98
0,000
3
KSK 200
ks
2,000
17,12
34,24
0,000
3
RCLF 250-200
ks
2,000
10,12
20,24
0,000
3
VVKR QPH1Q 600x32
ks
2,000
66,30
132,60
0,000
3
RCLF 500-450
ks
1,000
20,54
20,54
0,000
3
BF 45° 450
ks
2,000
19,81
39,62
0,000
3
TV 45° 450-200
ks
2,000
57,49
114,98
0,000
Strana 4 z 8
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
3
B 90° 200
ks
4,000
8,83
35,32
0,000
3
RCLF 450-400
ks
1,000
18,10
18,10
0,000
3
MF 400
ks
1,000
3,19
3,19
0,000
3
TV 45° 400-200
ks
1,000
42,47
42,47
0,000
3
TV 45° 355-200
ks
1,000
41,52
41,52
0,000
3
RCLF 400-355
ks
1,000
17,03
17,03
0,000
3
B 60° 200
ks
2,000
8,63
17,26
0,000
3
VVKR QPV1K 600x24
ks
2,000
60,36
120,72
0,000
3
RCLF 355-315
ks
1,000
11,71
11,71
0,000
3
TV 45° 315-200
ks
1,000
30,13
30,13
0,000
3
MF 280
ks
1,000
1,91
1,91
0,000
3
RCLF 280-200
ks
1,000
10,22
10,22
0,000
3
RSK 250
ks
1,000
16,57
16,57
0,000
3
RSK 200
ks
1,000
10,06
10,06
0,000
3
VS1-3-1025x75
ks
3,000
17,81
53,43
0,000
3
NP 160
ks
9,000
1,12
10,08
0,000
3
NP 200
ks
23,000
1,22
28,06
0,000
3
NP 250
ks
15,000
1,59
23,85
0,000
3
NP 280
ks
2,000
1,91
3,82
0,000
3
NP 315
ks
3,000
2,01
6,03
0,000
3
NP 400
ks
10,000
2,87
28,70
0,000
3
NP 630
ks
4,000
6,27
25,08
0,000
3
Polifoam SLVF 3020 Al. hr. 20
m2
226,000
9,29
2 099,54
0,000
3
RSK 160
ks
1,000
9,21
9,21
0,000
3
RLF 630-280
ks
1,000
44,49
44,49
0,000
0
Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál
kpl
1,000
588,23
588,23
0,000
2 246,38
0,000
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH
4
K 160 M
ks
1,000
73,51
73,51
0,000
4
K 125 XL
ks
1,000
72,69
72,69
0,000
4
XX 100T
ks
1,000
25,50
25,50
0,000
4
K 200 L
ks
4,000
112,78
451,12
0,000
4
TFF 100 + RFU 100
ks
7,000
9,92
69,44
0,000
4
TFF 125 + RFU 125
ks
20,000
10,57
211,40
0,000
4
KSK 160
ks
1,000
16,02
16,02
0,000
4
KSK 125
ks
1,000
14,64
14,64
0,000
4
KSK 100
ks
3,000
14,04
42,12
0,000
4
RSK 160
ks
1,000
9,21
9,21
0,000
4
RSK 125
ks
1,000
6,91
6,91
0,000
4
RSK 200
ks
3,000
10,06
30,18
0,000
4
B 90° 160
ks
7,000
6,06
42,42
0,000
4
B 90° 100
ks
2,000
3,19
6,38
0,000
4
B 90° 125
ks
3,000
4,04
12,12
0,000
4
TCP 160-100
ks
1,000
6,27
6,27
0,000
4
TCP 100-100
ks
2,000
5,42
10,84
0,000
4
XCP 160-100
ks
1,000
18,80
18,80
0,000
4
TCP 125-125
ks
2,000
6,06
12,12
0,000
4
TCP 125-100
ks
1,000
5,85
5,85
0,000
4
TV 45° 160-125
ks
1,000
19,49
19,49
0,000
4
TCP 200-100
ks
3,000
7,98
23,94
0,000
4
TCP 200-160
ks
3,000
9,79
29,37
0,000
4
TCP 160-125
ks
10,000
6,82
68,20
0,000
4
TCP 200-200
ks
1,000
11,49
11,49
0,000
Strana 5 z 8
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
4
TCP 250-200
ks
1,000
13,41
13,41
0,000
4
RCLF 160-125
ks
6,000
7,27
43,62
0,000
4
RCLF 200-160
ks
3,000
7,74
23,22
0,000
4
RCL 250-200
ks
1,000
10,12
10,12
0,000
4
RL 315-250
ks
1,000
10,86
10,86
0,000
4
MF 160
ks
3,000
1,12
3,36
0,000
4
EPF 125
ks
1,000
1,28
1,28
0,000
4
MF 200
ks
6,000
1,22
7,32
0,000
4
MF 100
ks
3,000
1,06
3,18
0,000
4
Streš. prechod na DN315/1000 včítane tepel. izol.
ks
1,000
27,96
27,96
0,000
4
VHK-1 DN315-2-S
ks
1,000
57,15
57,15
0,000
4
Streš. prechod na DN160/1000 včítane tepel. izol.
ks
1,000
15,66
15,66
0,000
4
KS2 160
ks
1,000
9,49
9,49
0,000
4
Streš. prechod na DN100/1000 včítane tepel. izol.
ks
1,000
9,79
9,79
0,000
4
KS2 100
ks
1,000
7,77
7,77
0,000
4
Spiro DN100
m
7,000
3,14
21,98
0,000
4
Spiro DN125
m
5,000
4,09
20,45
0,000
4
Spiro DN160
m
29,000
4,77
138,33
0,000
4
Spiro DN200
m
8,000
7,23
57,84
0,000
4
Spiro DN250
m
5,000
8,73
43,65
0,000
4
Spiro DN315
m
3,000
11,04
33,12
0,000
4
Aluvac 45 DN100
m
3,000
0,82
2,46
0,000
4
Aluvac 45 DN125
m
31,000
0,99
30,69
0,000
neobsadená
4
Aluvac 45 DN200
m
4,000
1,78
7,12
0,000
5
Sonovac 25 DN160
m
10,000
4,09
40,90
0,000
5
Sonovac 25 DN100
m
6,000
3,09
18,54
0,000
5
MV 430/2
ks
33,000
2,89
95,37
0,000
5
K-FLEX AL-CLAD hr.25mm samolep
m2
5,000
26,21
131,05
0,000
5
NP 100
ks
1,000
1,06
1,06
0,000
5
NP 125
ks
8,000
1,06
8,48
0,000
5
NP 160
ks
7,000
1,12
7,84
0,000
5
NP 200
ks
2,000
1,22
2,44
0,000
5
NP 250
ks
1,000
1,59
1,59
0,000
5
NP 315
ks
1,000
2,01
2,01
0,000
5
MF 125
ks
3,000
1,06
3,18
0,000
0
Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál
kpl
1,000
44,06
44,06
0,000
2 140,90
0,000
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH
5
SUZ-KA60VA
ks
1,000
1 130,12
1 130,12
0,000
5
PKA-RP60FAL
ks
1,000
808,66
808,66
0,000
5
Cu potrubie 6/16 včítane tepelnej izolácie a komunikač. kábla m
3,000
10,80
32,40
0,000
5
konzola pod vonkajšiu jednotku
ks
1,000
117,95
117,95
0,000
5
Streš. prechod pre Cu potrubie
ks
1,000
9,79
9,79
0,000
0
Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál
kpl
1,000
41,98
41,98
0,000
8 313,45
0,000
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH
6
Duplex N2000 podľa ponuky C1001383 / ZS100672 / D
ATREA
kpl
1,000
6 703,61
6 703,61
0,000
6
TPO 2000.3 podľa ponuky ATREA
ks
1,000
437,86
437,86
0,000
6
konštrukcia pod VZT jednotku so šiestimi nožičkami s
roznášacími platňami 100x100x5mm
ks
1,000
277,52
277,52
0,000
6
VVKR QOH1Q 600x16
ks
2,000
51,11
102,22
0,000
6
VVKR QPV1K 600x32
ks
2,000
63,60
127,20
0,000
Strana 6 z 8
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
6
LDC 250-900
ks
4,000
57,72
230,88
0,000
6
TC 200-250
ks
1,000
17,14
17,14
0,000
6
YV 45° 250-250-250
ks
1,000
56,41
56,41
0,000
6
B 90° 200
ks
1,000
8,83
8,83
0,000
6
BF 90° 250
ks
2,000
14,69
29,38
0,000
6
MF 250
ks
7,000
1,65
11,55
0,000
6
RCL 280-250
ks
1,000
10,11
10,11
0,000
6
Sonovac 25 DN280
m
3,000
8,74
26,22
0,000
6
Isovac 25 DN250
m
5,000
5,26
26,30
0,000
6
Aluvac 45 DN200
m
5,000
1,78
8,90
0,000
6
Spiro DN250
m
2,000
8,73
17,46
0,000
6
Spiro DN200
m
3,000
7,23
21,69
0,000
6
Polifoam SLVF 3020 Al. hr. 20
m
4,000
9,29
37,16
0,000
0
Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál
kpl
1,000
163,01
163,01
0,000
56 575,37
0,000
23 797,97
0,000
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH
7
Chiller GLAC0552BD1 + hydromodul GLHM138E-55
kpl
1,000
23 797,97
0
konštrukcia pod chiller s ôsmimi nožičkami s roznášacími
platňami 100x100x5mm
ks
1,000
370,02
370,02
0,000
7
GF22.UWW3.B00A2 + VGF.T316T325.2L + D0.001.QA
ks
7,000
515,72
3 610,04
0,000
7
GF31.UWW3.B00A2 + VGF.T316T325.2L + D0.001.QA
ks
5,000
535,76
2 678,80
0,000
7
GF61.UWW4.B00A2 + VGF.T316T325.2R + D0.001.QA
ks
1,000
650,62
650,62
0,000
7
GF61.UWW3.B00A2 + VGF.T316T325.2L + D0.001.QA
ks
1,000
650,62
650,62
0,000
7
GF11.UWW3.B00A2 + VGF.T316T325.2L + D0.001.QA
ks
1,000
482,57
482,57
0,000
7
GF51.UWW4.B00A2 + VGF.T316T325.2R + D0.001.QA
ks
1,000
577,40
577,40
0,000
7
GF11.UWC4.K00A2 + VGF.T325.2R + D0.001.QA
ks
2,000
522,66
1 045,32
0,000
7
GF62.UWW4.B00A2 + VGF.T325T325.2R + D0.001.QA
ks
5,000
709,99
3 549,95
0,000
7
GF32.UWC3.B00A2 + VGF.T325.2L + D0.001.QA
ks
1,000
558,12
558,12
0,000
7
GF72.UWW4.B00A2 + VGF.T325T325.2R + D0.001.QA
ks
1,000
732,34
732,34
0,000
7
GF72.UWC4.B00A2 + VGF.T325.2R + D0.001.QA
ks
1,000
762,41
762,41
0,000
7
GF82.UWW3.B00A2 + VGF.T325T325.2L + D0.001.QA
ks
1,000
771,66
771,66
0,000
neobsadená
7
GF82.UWW4.B00A2 + VGF.T325T325.2R + D0.201.QA
ks
2,000
771,66
1 543,32
0,000
7
GF82.UWC4.B00A2 + VGF.T325.2R + D0.201.QA
ks
1,000
709,99
709,99
0,000
0
GF82.UWC4.B00A2 + VGF.T325.2R + 00.201.ZD
ks
2,000
790,16
1 580,32
0,000
7
GF82.UWW3.B00A2 + VGF.T325T325.2L + 00.201.ZD
ks
2,000
775,51
1 551,02
0,000
7
ZGF.1A042
ks
3,000
20,82
62,46
0,000
7
ZGF.2A042
ks
7,000
26,21
183,47
0,000
7
ZGF.3A042
ks
6,000
28,53
171,18
0,000
7
ZGF.5A042
ks
1,000
28,53
28,53
0,000
7
ZGF.6A042
ks
7,000
37,00
259,00
0,000
7
ZGF.7A042
ks
2,000
43,17
86,34
0,000
7
ZGF.8A042
ks
8,000
48,57
388,56
0,000
7
ZGF.1A031
ks
3,000
20,82
62,46
0,000
7
ZGF.2A031
ks
7,000
25,44
178,08
0,000
7
ZGF.3A031
ks
6,000
28,53
171,18
0,000
7
ZGF.5A031
ks
1,000
37,77
37,77
0,000
7
ZGF.6A031
ks
7,000
42,40
296,80
0,000
7
ZGF.7A031
ks
2,000
51,65
103,30
0,000
7
ZGF.8A031
ks
8,000
63,21
505,68
0,000
7
VVKN-D-Q-P-V-1-Q-400
ks
7,000
47,25
330,75
0,000
7
VVKN-D-Q-P-V-1-Q-500
ks
5,000
60,00
300,00
0,000
7
VVKN-D-Q-O-V-1-Q-400
ks
7,000
43,25
302,75
0,000
7
VVKN-D-Q-O-V-1-Q-500
ks
5,000
54,30
271,50
0,000
Strana 7 z 8
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
7
VVKR-Q-P-H-1-Q-600x32
ks
15,000
66,30
994,50
0,000
7
VVKR-Q-O-H-1-Q-600x24
ks
3,000
54,35
163,05
0,000
7
VVKR-Q-O-V-1-K-600x16
ks
1,000
50,26
50,26
0,000
7
VVKR-Q-O-H-1-Q-600x32
ks
6,000
57,59
345,54
0,000
7
VVKR-Q-P-V-1-K-600x32
ks
14,000
63,60
890,40
0,000
7
VVKR-Q-O-V-1-K-600x32
ks
7,000
56,74
397,18
0,000
7
VVKR-Q-O-H-1-Q-600x40
ks
6,000
60,90
365,40
0,000
0
VVKR-Q-O-V-1-K-600x40
ks
1,000
60,05
60,05
0,000
7
VS-1-3-1025x75
ks
10,000
17,81
178,10
0,000
7
TFF 200 + RFU 200
ks
4,000
17,30
69,20
0,000
7
Sonovac 25 DN200
m
127,000
4,49
570,23
0,000
7
Spiro DN200
m
39,000
7,23
281,97
0,000
7
B 90° 200
ks
16,000
8,83
141,28
0,000
7
B 45° 200
ks
5,000
5,96
29,80
0,000
7
RCLF 250-200
ks
20,000
10,12
202,40
0,000
7
Aluvac 45 DN250
m
4,000
2,23
8,92
0,000
8
RCL 250-200
ks
33,000
10,12
333,96
0,000
8
MF 200
ks
4,000
1,22
4,88
0,000
8
Isovac 25 DN200
m
7,000
4,35
30,45
0,000
8
Aluvac 45 DN200
m
6,000
1,78
10,68
0,000
8
Sonovac 25 DN250
m
24,000
5,39
129,36
0,000
8
BF 90° 250
ks
8,000
14,69
117,52
0,000
8
Spiro DN250
m
11,000
8,73
96,03
0,000
8
EPF 200
ks
189,000
1,70
321,30
0,000
8
TCP 250-200
ks
5,000
13,41
67,05
0,000
8
RSK 200
ks
4,000
10,06
40,24
0,000
8
Polifoam SLVF 3020 Al. hr. 20
m2
22,000
9,29
204,38
0,000
0
Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál
kpl
1,000
1 108,94
1 108,94
0,000
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH
69,31
0,000
8
MV 430/2
ks
2,000
2,89
5,78
0,000
8
VAL-1-2-425x125-UR-H-1-12,5-0
ks
4,000
15,54
62,16
0,000
0
Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál
kpl
1,000
1,37
1,37
0,000
17 704,91
0,000
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH
HSV
HSV
42
Ostatné
17 704,91
0,000
9 33
Montáž zariadení
kpl
1,000
13 140,50
13 140,50
0,000
10 34
Skúšobný chod a vyregulovanie zariadení
kpl
1,000
1 577,23
1 577,23
0,000
11 35
Dopravné balné a skladné
kpl
1,000
2 987,18
2 987,18
0,000
137 167,01
0,000
Celkom
Strana 8 z 8
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
Časť:
EČO:
Chladenie
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
0
Rúrka 15x1,2 vrátane lisovacích tvaroviek
m
4,000
4,88
19,52
0,000
0
Rúrka 18x1,2 vrátane lisovacích tvaroviek
m
156,000
5,10
795,60
0,000
0
Rúrka 22x1,5 vrátane lisovacích tvaroviek
m
129,000
5,25
677,25
0,000
0
Rúrka 28x1,5 vrátane lisovacích tvaroviek
m
86,000
5,70
490,20
0,000
0
Rúrka 35x1,5 vrátane lisovacích tvaroviek
m
212,000
7,39
1 566,68
0,000
0
Rúrka 42x1,5 vrátane lisovacích tvaroviek
m
116,000
9,68
1 122,88
0,000
0
Rúrka 54x1,5 vrátane lisovacích tvaroviek
m
15,000
10,14
152,10
0,000
0
Rúrka 76,1x2 vrátan lisovacíche tvaroviek
m
24,000
17,54
420,96
0,000
0
Rúrka 88,9x2 vrátane lisovacích tvaroviek
m
34,000
20,12
684,08
0,000
0
Izolácia Armaflex AF-5-015/19,0mm
m
4,000
1,85
7,40
0,000
0
Izolácia Armaflex AF-5-018/19,0mm
m
156,000
1,97
307,32
0,000
0
Izolácia Armaflex AF-5-022/19,0mm
m
129,000
2,22
286,38
0,000
0
Izolácia Armaflex AF-5-028/25,0mm
m
86,000
2,55
219,30
0,000
0
Izolácia Armaflex AF-5-035/27,0mm
m
212,000
3,11
659,32
0,000
0
Izolácia Armaflex AF-5-042/27,0mm
m
116,000
3,74
433,84
0,000
0
Izolácia Armaflex AF-5-060/29,0mm
m
15,000
4,58
68,70
0,000
0
Izolácia Armaflex AF-5-076/30,0mm
m
24,000
6,57
157,68
0,000
0
Izolácia Armaflex AF-5-089/30,5mm
m
34,000
7,24
246,16
0,000
0
Armafix závesný systém AF-2-15/18
ks
54,000
2,96
159,84
0,000
0
Armafix závesný systém AF-2-22/28
ks
95,000
3,62
343,90
0,000
0
Armafix závesný systém AF-2-35/38
ks
72,000
4,06
292,32
0,000
0
Armafix závesný systém AF-2-42/45
ks
38,000
4,60
174,80
0,000
0
Armafix závesný systém AF-2-60/64
ks
6,000
6,25
37,50
0,000
0
Armafix závesný systém AF-2-76/80
ks
8,000
7,25
58,00
0,000
0
Armafix závesy FX-2-89
ks
12,000
8,56
102,72
0,000
0
Páska Armaflex AF-50 mm/5m/3mm
ks
86,000
2,69
231,34
0,000
0
Lepidlo ARMAFLEX 2,5l
ks
9,000
21,63
194,67
0,000
0
Glykolova zmes
l
462,000
1,93
891,66
0,000
0
Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál
1,000
432,03
432,03
0,000
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH
4 058,21
0,000
0
Herz Stromax GM 4127 DN 15
ks
19,000
39,09
742,71
0,000
0
Herz Stromax GM 4127 DN 20
ks
8,000
43,62
348,96
0,000
0
Herz Stromax GM 4127 DN 25
ks
10,000
49,58
495,80
0,000
0
Herz Stromax GM 4127 DN 32
ks
2,000
62,96
125,92
0,000
0
Herz Stromax GM 4127 DN 40
ks
1,000
81,42
81,42
0,000
0
Herz Stromax GM 4127 DN 65
ks
1,000
202,53
202,53
0,000
0
Herz Stromax GM 4127 DN 80
ks
1,000
209,05
209,05
0,000
0
Guľový kohút DN 15
ks
19,000
7,53
143,07
0,000
0
Guľový kohút DN 20
ks
8,000
7,97
63,76
0,000
0
Guľový kohút DN 25
ks
10,000
9,91
99,10
0,000
0
Guľový kohút DN 32
ks
2,000
11,62
23,24
0,000
0
Guľový kohút DN 40
ks
1,000
14,36
14,36
0,000
0
Guľový kohút DN 65
ks
1,000
75,63
75,63
0,000
0
Spojka Victaulic 3 1/2"
ks
2,000
51,07
102,14
0,000
0
Odvzušňovacie armatúry AOV
ks
4,000
6,73
26,92
0,000
0
Vypúšťacie armatúry VK 20
ks
4,000
5,36
21,44
0,000
Strana 1 z 2
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
0
Hadica pružná DN 15/500 mm
ks
38,000
3,46
131,48
0,000
0
Hadica pružná DN 20/500 mm
ks
16,000
3,64
58,24
0,000
0
Hadica pružná DN 25/500 mm
ks
20,000
4,70
94,00
0,000
0
Filter s výmennou vložkou DN 80
ks
1,000
121,83
121,83
0,000
0
Ventily spätné prírubové DN 80
ks
1,000
293,24
293,24
0,000
0
Klapka uzatvár. a regul. medziprírub. HERZ DN 80
ks
3,000
152,19
456,57
0,000
0
Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál
1,000
126,80
126,80
0,000
6 579,63
0,000
Dodávka zariadenia cena spolu bez DPH
HSV
HSV
33
Ostatné
6 579,63
0,000
1 35
Montáž zariadení
kpl
1,000
4 893,30
4 893,30
0,000
2 36
Stavebné úpravy
kpl
1,000
612,17
612,17
0,000
3 37
Skúšobný chod a vyregulovanie zariadení
kpl
1,000
538,71
538,71
0,000
4 38
Dopravné, balné a skladné
kpl
1,000
535,45
535,45
0,000
21 871,99
0,000
Celkom
Strana 2 z 2
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 01 Knižnica
JKSO:
EČO:
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Zemné práce
1
121101112
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na
vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3
m3
340,000
2
131201101
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3
m3
33,999
3
131201103
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 m3
4
131201109
Príplatok za lepivosť horniny 3
5
132201101
6
15 135,39
0,000
0,76
258,40
0,000
3,92
133,28
0,000
2 611,752
1,78
4 648,92
0,000
m3
2 645,751
0,01
26,46
0,000
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3
m3
10,047
9,78
98,26
0,000
132201109
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3
m3
10,047
0,01
0,10
0,000
7
132201201
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3
m3
146,853
6,14
901,68
0,000
8
132201209
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3
m3
146,853
0,01
1,47
0,000
9
133201101
Výkop šachty hornina 3 do 100 m3
m3
1,872
14,48
27,11
0,000
10
133201109
Príplatok k cenám za lepivosť horniny
m3
1,872
0,01
0,02
0,000
11
162601102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m
m3
170,000
2,09
355,30
0,000
12
162701101
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m
m3
2 342,155
2,29
5 363,53
0,000
13
167101102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do
1000 m3
m3
2 512,155
0,01
25,12
0,000
14
171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
m3
2 512,155
0,56
1 406,81
0,000
15
171201209
Poplatok za uloženie prebytočného výkopku na skládku
t
4 332,987
0,27
1 169,91
0,000
174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3
457,315
1,52
695,12
0,000
174101102
Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním
povrchu zásypu
m3
5,053
4,73
2
Zakladanie
18
215901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných
m2
252,457
19
273321411
Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3
20
273351215
Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce
m2
21
273351216
Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce
22
273361821
23
16
17
23,90
0,000
35 050,90
1,699
0,15
37,87
0,000
113,521
71,81
8 151,94
0,000
5,660
8,07
45,68
0,078
m2
5,660
0,84
4,75
0,000
Výstuž základových dosiek z ocele 10505
t
0,401
770,88
309,12
0,000
273362021
Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI
t
8,711
770,88
6 715,14
0,000
24
274313711
Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30
m3
146,242
71,81
10 501,64
0,000
25
274321412
Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 30/37
m3
43,434
73,91
3 210,21
0,000
26
274351215
Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce
m2
133,353
8,07
1 076,16
1,481
27
274351216
Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce
m2
133,353
0,84
112,02
0,000
28
274361821
Výstuž základových pásov z ocele 10505
t
2,343
770,88
1 806,17
0,000
29
275313711
Betón základových pätiek, prostý tr.C 25/30
m3
3,415
71,81
245,23
0,000
30
275321511
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 30/37 m3
29,563
73,91
2 185,00
0,000
31
275351215
Debnenie základových pätiek, zhotovenie-dielce
m2
10,050
8,07
81,10
0,139
32
275351216
Debnenie základových pätiek, odstránenie-dielce
m2
10,050
0,84
8,44
0,000
33
275361821
Výstuž základových pätiek z ocele 10505
t
0,727
770,88
560,43
0,000
3
Zvislé a kompletné konštrukcie
110 444,30
1 357,015
311101212
Prestupy v múroch z betónu a železobetónu vložkami s
vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 02-0,05 m2
m
7,660
1,32
10,11
0,000
311101213
Prestupy v múroch z betónu a železobetónu vložkami s
vonkajšou prierezovou plochou nad 0, 05-0,10 m2
m
3,000
1,57
4,71
0,000
311231487
Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D
38x25x23.8 P10
m3
313,251
105,41
33 019,79
287,732
311231488
Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D
30x25x23.8 P15
m3
9,161
103,59
948,99
8,701
311271306
Murivo nosné zo šalovacích tvárnic 50x30x25 cm s
betónovou výplňou C25/30 hr.30 cm
49,369
87,08
4 299,05
114,509
34
35
36
37
38
Strana 1 z 14
m3
P.Č.
Kód položky
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
311271307
Murivo nosné zo šalovacích tvárnic 50x20x25 cm s
betónovou výplňou C25/30 hr.20 cm
m3
2,473
84,16
208,13
5,698
311271308
Murivo nosné zo šalovacích tvárnic 50x25x25 cm s
betónovou výplňou C25/30 hr.25 cm
m3
19,732
86,06
1 698,14
45,116
41
312271305
Murivo nosné zo šalovacích tvárnic 50x40x25 cm s
betónovou výplňou C25/30 hr.40 cm
m3
137,427
89,59
12 312,08
314,715
42
311361821
Výstuž nadzákladových múrov 10505
t
4,472
770,88
3 447,38
0,000
43
317121109
Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm
ks
167,000
2,27
379,09
2,176
5934113000
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP
120x65x1000 mm
ks
60,000
4,83
289,80
0,000
45
5934113100
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP
120x65x1250 mm
ks
40,000
6,13
245,20
0,000
46
5934078500
Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000 mm ks
31,000
6,81
211,11
0,000
47
5934078600
8,79
316,44
0,000
317121110
Keramický
preklad
POROTHERM
KP 23,8
mm ks
Montáž
prekl.
POROTHERM
pre svetl.
otv. 70x238x1250
nad 100 do 180
cm
ks
36,000
48
43,000
3,49
150,07
1,040
49
5934078700
Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm ks
34,000
10,78
366,52
0,000
5934113400
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP
120x65x2000 mm
ks
6,000
10,15
60,90
0,000
5934113200
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP
120x65x1500 mm
ks
2,000
7,45
14,90
0,000
52
5934113300
Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP
120x65x1750 mm
ks
1,000
8,76
8,76
0,000
53
317121116
Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm
ks
64,000
5,42
346,88
2,790
54
5934079100
Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2500 mm ks
35,000
19,68
688,80
0,000
55
5934079300
Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x3000 mm ks
15,000
24,64
369,60
0,000
56
5934079500
Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x3500 mm ks
14,000
30,32
424,48
0,000
57
317321511
Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 30/37
m3
14,981
71,91
1 077,28
36,710
58
317351107
Debnenie prekladu zhotovenie
m2
142,930
9,31
1 330,68
18,988
59
317351108
Debnenie prekladu odstránenie
m2
142,930
2,08
297,29
0,000
60
317361821
Výstuž prekladov ríms z ocele 10505
t
10,460
770,88
8 063,40
0,000
332321610
Betón stĺpov a pilierov oblých, ťahadiel, rámových stojok,
vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 30/37
m3
51,452
85,06
4 376,51
130,613
331351101
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého
štvuruholníka zhotovenie-dielce
m2
326,809
15,72
5 137,44
35,938
63
331351102
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého
štvuruholníka odstránenie-dielce
m2
326,809
0,99
323,54
0,000
64
331361821
Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505
t
3,587
770,88
2 765,15
0,000
65
341311310
Betón stien, priečok prostý tr.C 16/20
m3
0,036
65,76
2,37
0,087
66
341351107
Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie - tradičné
m2
0,900
7,31
6,58
0,007
67
341351108
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie - tradičné
m2
0,900
1,48
1,33
0,000
68
342242000
Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.11,50 cm
m2
1 655,031
11,40
18 867,35
241,436
69
342272100
Obmúrovka z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu
YTONG hr.50, P4-500
m2
143,330
9,93
1 423,27
13,142
345321615
Betón múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., železový
(bez výstuže) tr.C 30/37
m3
31,394
71,55
2 246,24
79,997
345351101
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostennýchzhotovenie
m2
417,086
5,73
2 389,90
15,964
345351102
Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostennýchodstránenie
m2
417,086
1,32
550,55
0,000
345362021
Výstuž múrikov parapet., atik., schdisk., zábradl., zo
zváraných sietí KARI
t
2,105
770,88
1 622,70
0,000
346245311
Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 250mm P 10-20 MC 10 hr.
65 mm
m2
9,600
14,77
4
Vodorovné konštrukcie
75
411321616
Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 30/37
m3
448,366
73,91
33 138,73
0,000
76
411351101
Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce
m2
2 253,383
8,52
19 198,82
65,060
77
411351102
Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce
m2
2 253,383
1,79
4 033,56
0,000
78
411351107
Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné
m2
35,899
2,95
105,90
0,691
39
40
44
50
51
61
62
70
71
72
73
74
Strana 2 z 14
141,79
1,655
114 393,50
321,776
P.Č.
Kód položky
1
Popis
2
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
3
411351108
Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné
m2
35,899
0,87
31,23
0,000
411354175
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa
zhotovenie
m2
2 253,384
4,23
9 531,81
185,589
411354176
Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa
odstránenie
m2
2 253,384
0,84
1 892,84
0,000
411361821
Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich
pásov a vencov 10505
t
23,238
770,88
17 913,71
0,000
83
411362021
Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov
zo zváraných sietí KARI
t
0,941
770,88
725,40
0,000
84
Zabetónov. otvoru s plochou do 0, 25 m2, v stropoch zo
411387531.R železobetónu a tvárnicových a v klenbách
ks
2,000
6,62
13,24
0,098
85
Zabetónov. otvoru s plochou 0, 25-1,00 m2, v stropoch zo
411388531.R železobetónu a tvárnicových a v klenbách
m3
0,593
241,56
143,25
3,472
86
413321616
Betón nosníkov, železový tr.C 30/37
m3
94,335
73,91
6 972,30
0,000
87
413351107
Debnenie nosníka zhotovenie-dielce
m2
486,831
13,15
6 401,83
34,361
88
413351108
Debnenie nosníka odstránenie-dielce
m2
486,831
1,40
681,56
0,000
89
413351215
Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - zhotovenie
m2
129,577
8,84
1 145,46
17,011
90
413351216
Podporná konštrukcia nosníkov do 20 kpa - odstránenie
m2
129,577
1,94
251,38
0,000
91
413941123
Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE,U,UE,L č.1422,alebo výška do 220 mm
t
0,057
1 650,60
94,08
0,000
92
Tyč oceľová tvaru I 11373 označ.prierezu 14 vrátane
13380530.PC povrchovej úpravy
t
0,063
867,02
54,62
0,000
93
417321616
Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37
m3
34,647
73,91
2 560,76
0,000
417351115
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier
zhotovenie
m2
160,269
3,66
586,58
2,971
417351116
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier
odstránenie
m2
160,269
1,01
161,87
0,000
96
417361821
Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele
10505
t
2,668
770,88
2 056,71
0,000
97
430321313
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20
m3
4,505
69,20
311,75
0,000
98
430321616
Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 30/37
m3
26,104
73,91
1 929,35
0,000
99
430361821
Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t
1,168
770,88
900,39
0,000
430362021
Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov
typu KARI
t
0,202
770,88
155,72
0,000
431351121
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek
pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2
111,385
16,50
1 837,85
10,188
431351122
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek
pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2
111,385
4,10
456,68
0,000
431351125
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek
pôdorysne krivočiarych zhotovenie
m2
15,760
16,50
260,04
1,442
431351126
Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek
pôdorysne krivočiarych odstránenie
m2
15,760
4,10
64,62
0,000
434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne
pôdorysne priamočiarych zhotovenie
m2
37,935
16,50
625,93
0,894
434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne
pôdorysne priamočiarych odstránenie
m2
37,935
4,10
5
Komunikácie
564271111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím,
vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm
m2
92,120
564831111
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po
zhutnení 100 mm
m2
596811111
Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z kameniva
ťaženého
m2
5922901420
Semmelrock PASTELLA dlažba 6 cm, antracit
300x300x60mm
6
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
611461115
Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod
omietky stropov,zvýšenie priľnavosti náterom
m2
718,305
611461131
Vnútorná omietka stropov BAUMIT,
vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25
hr.1 cm
m2
611461138
Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápenná biela,jemná
štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm
m2
79
80
81
82
94
95
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
Strana 3 z 14
m2
155,53
0,000
2 559,39
72,375
6,81
627,34
46,614
80,254
4,13
331,45
15,174
80,254
2,39
191,81
10,588
81,859
17,21
1 408,79
0,000
117 058,03
498,593
1,09
782,95
0,215
718,305
6,77
4 862,92
46,240
718,305
7,37
5 293,91
40,493
P.Č.
Kód položky
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
612451111
Vnútorná cementová omietka v podlaží a v schodisku muriva
tehlového hrubá zatretá
m2
612465111
Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT,pod omietky
vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm
612465131
Vnútorná omietka stien BAUMIT,
vápennocementová,miešanie a nanášanie strojne,MVS 25
hr.1 cm
612465138
Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenná biela,jemná
štuková,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.4 mm
612473186
Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien
(meria sa v m dľ.)
m
119
622464222
Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová
základ a škrabaná 2 mm
120
622481119
Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou
625252426
Zateplovací systém polystyrén hr.120mm s nalepením a
prikotvením bez povrchovej tenkovrstvej omietky
122
625981133
123
Zateplenie doskami polystyrén hr. 4cm s nalepením na
drevený podklad s prikotvením a prearmovaním povrchu bez
625991020.R povrchovej omietky
m2
114
115
116
117
118
121
401,467
7,38
2 962,83
16,501
m2
4 641,230
2,13
9 885,82
32,489
m2
4 239,763
5,93
25 141,79
0,000
m2
4 239,763
7,37
31 247,05
25,439
865,000
1,71
1 479,15
0,381
m2
52,750
10,22
539,11
0,179
m2
30,639
2,11
64,65
0,060
m2
47,932
20,33
974,46
0,566
Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami z
extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm vložením do debnenia m2
346,557
14,22
4 928,04
3,271
52,750
13,16
694,19
0,498
0,596
625991134
Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami z
extrudovaného polystyrénu hr. 140 mm s nalepením s
prikotvením
m2
46,852
21,66
1 014,81
125
625991135
Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami z
extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm s nalepením a
prikotvením
m2
201,660
10,88
2 194,06
0,000
126
631312711
Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 50 do 80 mm
m3
123,484
73,21
9 040,26
303,510
127
631313511
Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm m3
4,614
110,09
507,96
10,995
128
631313611
Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm m3
5,902
114,63
676,55
14,310
631319171
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm
m3
13,484
3,75
50,57
0,000
130
631319173
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.
obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm
m3
8,190
1,87
15,32
0,000
131
631351101
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie
m2
36,285
5,08
184,33
1,809
132
631351102
Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie
m2
36,285
1,10
39,91
0,000
133
631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov
zo zváraných sietí z drôtov typu KARI
t
5,289
770,88
4 077,18
0,000
134
631571003
Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)
m3
121,461
19,95
2 423,15
0,000
632456121
Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený
dreveným hladidlom hr. 20 mm
m2
9,010
6,54
58,93
0,507
136
632456221
Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený
oceľovým hladidlom hr. 20 mm
m2
6,195
7,16
44,36
0,347
137
632477005
Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm
m2
2 287,706
3,26
7 457,92
0,000
138
642943111
Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými
krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2
ks
1,000
6,13
6,13
0,026
139
55311000PC06
Servisné dvierka oceľ 500x500mm v ráme, požiarna
odolnosť 30 min.
ks
1,000
35,37
35,37
0,000
648952421
Osadenie parapetných dosiek drevených na akúkoľvek
cementovú maltu, š. od 250 do 500 mm
m
17,750
2,48
44,02
0,161
6119000500
Parapetná doska vlhkostivzdorná DTD vrchná vrstva: CPL
laminát SPRELA 0,7 mm širka 350 mm - pol.p/1,p/2
m
17,750
18,61
9
Ostatné konštrukcie a práce-búranie
142
916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C
10/12,5 s bočnou oporou
m
123,840
143
5922902940
Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá
ks
127,000
941941042
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami
šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m
m2
1 855,943
941941292
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia
lešenia k cene -1042
m2
941941842
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s
podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m
941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej
podlahy nad 1,20 do 1,90 m
124
129
135
140
141
144
145
146
147
Strana 4 z 14
330,33
0,000
20 079,96
201,911
4,96
614,25
13,102
2,32
294,64
0,000
1,81
3 359,26
0,000
3 711,350
0,91
3 377,33
0,000
m2
1 855,675
0,91
1 688,66
0,000
m2
3 525,571
2,13
7 509,47
181,165
P.Č.
Kód položky
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
941955101
Lešenie ľahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s
výškou lešenovej podlahy do 1,50 m
149
941955202
Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6
m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m
m2
150
952901111
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m
m2
953943111
Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím
cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus
148
151
152
153
154
m2
96,315
2,58
248,49
4,714
43,253
5,35
231,40
2,863
2 859,909
0,63
1 801,74
0,000
m
22,035
5,08
111,94
0,000
5539600000
Lišta hliníková okapová SCHLUTER BARA RAK EG150 GM
dl.2,50m
ks
9,000
64,68
582,12
0,000
5539600001
Lišta hliníková okapová SCHLUTER BARA-RAK - spojka
BARA-RAK/V
ks
12,000
3,59
43,08
0,000
5539600002
Lišta hliníková okapová SCHLUTER BARA-RAK - vonkajší
roh 90 st. BARA RAK/E90
ks
1,000
33,23
33,23
0,000
155
953943112
Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím
cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus
ks
4,000
2,51
10,04
0,066
156
5514706000
Madlo invalidné k umývadlu kombinované biele pravé, ľavé
ks
2,000
24,76
49,52
0,000
157
5514706200
Madlo invalidné k WC sklopné biele U 600mm
ks
1,000
18,50
18,50
0,000
158
5514705100
Madlo invalidné k WC pevné biele U 600mm
ks
1,000
10,87
10,87
0,000
159
953943123
Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred
zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus
ks
4,000
3,92
15,68
0,000
160
55310000PC01
Dodávka zámočníckych výrobkov - kotevné platne
kg
46,629
1,71
99
Presun hmôt HSV
998011003
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 24 m
711
Izolácie proti vode a vlhkosti
711111001
Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným
náterom za studena
m2
721,770
163
711112001
Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za
studena
m2
451,891
0,33
149,12
0,079
164
1116315000
Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch
t
0,257
1 677,81
431,20
0,000
165
711123131
Zhotovenie izolácie poti zemnej vlhkosti a povrchovej vode pretesnenie stykov a rohov tesniacou páskou
m
55,345
1,11
61,43
0,000
2353201300
Stierkové izolácie ASO Dichtband 2000- výst.páska 12cm,
50m
m
63,647
2,05
130,48
0,000
711141559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP
pritavením
m2
1 443,540
1,66
2 396,28
0,783
m2
161
162
166
167
t
5 270,253
2,09
0,33
79,74
0,000
11 014,83
0,000
11 014,83
0,000
12 108,03
1,509
238,18
0,000
168
711142559
Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP
pritavením
903,782
2,13
1 925,06
0,648
169
6283228200
Pásy ťažké asfaltované Hydrobit V60 S35
m2
2 744,609
2,03
5 571,56
0,000
170
Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej
vode ARDALON 1K Plus na ploche vodorovnej vrátane
711462301.R penetrácie podkladu Grundfestiger
m2
54,523
1,86
101,41
0,000
171
23532006PC01
Stierkové izolácie ARDALON 1K Plus 3,5kg/m2
kg
190,831
2,66
507,61
0,000
172
23532006PC02
Stierkové izolácie GRUNDFESTIGER - penetrácia zo
syntetickej živice 0,15kg/m2
kg
8,178
3,48
28,46
0,000
711462401
Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej
vode AQUAFIN-1K na ploche vodorovnej
m2
31,651
1,86
58,87
0,000
2353200300
Stierkové izolácie Aquafin 1K biely, balenie 25kg SCHOMBURG
79,128
1,42
112,36
0,000
711462301
Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej
vode stierkovou izoláciou na ploche vodorovnej
m2
1,620
1,66
2,69
0,000
173
174
175
kg
176
711463301
Zhotovenie izolácie proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej
vode stierkovou hydroizoláciou na ploche zvislej
m2
11,880
2,12
25,19
0,000
177
2353201210
Stierkové izolácie AQUASTOP 1,2kg/m2
kg
16,200
2,64
42,77
0,000
178
998711203
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12
do 60 m
%
128,095
2,54
712
Izolácie striech
179
712311101
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do
30st. za studena náterom penetračným
m2
632,030
0,24
151,69
0,000
180
1116315610
Lak asfaltový DEKPRIMER
kg
252,812
2,12
535,96
0,000
181
712341559
Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do
30st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche
m2
632,030
2,16
1 365,18
0,000
Strana 5 z 14
325,36
0,000
15 636,02
0,000
P.Č.
Kód položky
1
182
183
184
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
6283321700
Pás z modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 Special Mineral
m2
726,835
3,35
2 434,90
0,000
712371801
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st.
termoplastmi fóliou PVC položenou voľne
m2
620,216
2,32
1 438,90
0,000
2833101600
Hydroizolačná fólia strešná PVC ALKORPLAN 35176
hr.1,5mm
m2
713,248
4,00
2 852,99
0,000
m2
620,216
0,49
303,91
0,000
m2
713,248
0,61
435,08
0,000
185
712391171
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmýchdo 30st.
ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy
186
6936654900
Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie FILTEK 300
187
712391177
Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné prikotvenie izolácie kotevnými prvkami EJOT
ks
188
309805-PC01 Kotvy tanierové teleskopické EJOT FDD do betónu
189
712811101
Zhotovenie povlak. krytiny striech vytiahnutím izolačného
povlaku za studena náterom penetračným
m2
204,878
0,41
84,00
0,000
190
1116315610
Lak asfaltový DEKPRIMER
kg
81,951
2,12
173,74
0,000
191
712831101
Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku pásmi
na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny
m2
143,935
0,66
95,00
0,000
192
6936654900
Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie FILTEK 300
172,722
0,61
105,36
0,000
193
712841559
Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izolačného
povlaku pásmi pritavením NAIP
m2
204,878
2,57
526,54
0,000
194
6283321700
Pás z modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 Special Mineral
m2
245,854
3,35
823,61
0,000
195
712871801
Zhotov. povlak. krytiny striech vytiahnutím izol. povlaku
termoplastami fóliou PVC položenou voľne
m2
143,935
2,85
410,21
0,000
2833101600
Hydroizolačná fólia strešná PVC ALKORPLAN 35176
hr.1,5mm
m2
172,722
4,00
690,89
0,000
196
ks
m2
2 850,000
0,29
826,50
0,000
2 850,000
0,53
1 510,50
0,000
197
712997001
Zhotovenie povlakovej krytiny striech prilepením
polystyrénových klinov do lepidla
m
166,800
1,51
251,87
0,000
198
2837636401
Polystyrén EPS 150S klin 50x50x1000mm
m
183,480
0,92
168,80
0,000
199
998712203
Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch
výšky nad 12 do 24 m
%
212,449
2,12
713
Izolácie tepelné
200
713121111
Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami
podláh, jednovrstvová
m2
2 378,046
0,66
1 569,51
0,000
201
2837650740
Extrudovaný polystyrén Styrodur 5000 CS hrúbka 80mm
m2
605,232
9,79
5 925,22
0,000
202
2837650730
Extrudovaný polystyrén Styrodur 5000 CS hrúbka 60mm
m2
38,718
7,35
284,58
0,000
203
2837650220
Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 30mm
m2
1 750,796
3,67
6 425,42
0,000
204
2837650270
Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 80mm
m2
54,333
9,79
531,92
0,000
450,39
0,000
44 232,24
2,173
205
713131121
Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami
stien, prichytením drôtmi
m2
16,065
2,00
32,13
0,000
206
2837640510
Polystyrén EPS 100S hrúbka 20 mm
m2
0,858
1,12
0,96
0,000
207
2837640511
Polystyrén EPS 100S hrúbka 30 mm
m2
14,218
1,67
23,74
0,000
208
2837640512
Polystyrén EPS 100S hrúbka 40 mm
m2
1,471
2,03
2,99
0,000
209
713131131
Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami
stien, prilepením
m2
925,820
2,79
2 583,04
2,121
210
2837650280
Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 100mm
m2
908,699
11,84
10 759,00
0,000
211
2837650270
Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hrúbka 80mm
m2
44,896
9,79
439,53
0,000
212
713141121
Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami
striech, jednovrstvová prilep. asfaltom bod
m2
1 060,062
1,41
1 494,69
0,000
213
2837640599
Polystyrén EPS 100S jednostranne spádovaný
m3
25,500
51,69
1 318,10
0,000
214
2837640512
Polystyrén EPS 100S hrúbka 40 mm
m2
220,000
2,03
446,60
0,000
215
2837640519
Polystyrén EPS 100S hrúbka 90 mm
m2
1 060,853
5,02
5 325,48
0,000
216
2837640520
Polystyrén EPS 100S hrúbka 80 mm
m2
171,500
4,46
764,89
0,000
217
2837640521
Polystyrén EPS 100S hrúbka 120 mm
m2
46,000
6,62
304,52
0,000
218
2837640524
Polystyrén EPS 100S hrúbka 160 mm
m2
1,000
8,13
8,13
0,000
219
2837640525
Polystyrén EPS 100S hrúbka 100 mm
m2
1,000
5,40
5,40
0,000
220
2837640523
Polystyrén EPS 100S hrúbka 140 mm
m2
3,000
8,09
24,27
0,000
221
2837640521
Polystyrén EPS 100S hrúbka 70 mm
m2
17,500
3,77
65,98
0,000
713141151
Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová
kladenie na sucho
m2
2 133,588
1,02
2 176,26
0,000
223
713191125
Izolácie tepelné podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím
pásom PE fólie s prelepením spojov a vyvedením na zvislé
plochy
m2
2 808,547
1,13
3 173,66
0,000
224
Izolácie tepelné obloženie stien páskami z polyuretánu do
713191221.R výšky 100 mm
m2
1 295,690
0,27
349,84
0,052
222
Strana 6 z 14
P.Č.
Kód položky
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
998713203
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m
do 24 m
%
720
Zdravotechnická inštalácia
72000-001
Vnútorná zdravotechnika - montáž a dodávka
730
Ústredné kúrenie
73000-001
Vykurovanie - dodávka a montáž
763
Konštrukcie - drevostavby
763132110
Sádrokartónový podhľad KNAUF D112, zavesná
dvojvrstvová konštrukcia, profil CD, dosky GKB hr. 12,5 mm
m2
1 574,616
763132310
Sádrokartónový podhľad KNAUF D112, zavesná
dvojvrstvová konštrukcia, profil CD dosky GKBI hr. 12,5 mm
m2
230
763133810
Montáž zavesenej nosnej konštrukcia z oceľových profilov
pre podhľad
231
59030161PC01
Dodávka podkonštrukcie pre montáž podľadu z
drevoštiepkových dosiek
232
Montáž podhľadu z dosiek drevoštiepkových, zavesená
763133821.R nosná konštrukcia z oceľových profilov
233
Drevoštiepkové dosky OSB 3 do vlhkého prostredia hr. 25
59590510056 mm (2500x1250mm)
234
Montáž nosnej konštrukcia kazetový podhľad 600x600,
763137090.R 1200x600 mm
235
763137095.R Montáž kaziet kazetový podhľad 600x600, 1200x600 mm
225
226
227
kpl
kpl
818,244
1,000
0,00
0,000
0,00
0,000
viď. príslušný vv
0,000
0,00
0,000
0,000
47 592,51
0,000
14,63
23 036,63
0,000
83,800
15,85
1 328,23
0,000
m2
52,750
5,62
296,46
0,000
m2
52,750
4,19
221,02
0,000
m2
52,750
6,09
321,25
0,000
m2
60,663
6,65
403,41
0,000
m2
1 109,080
5,42
6 011,21
0,000
m2
932,040
1,35
1 258,25
0,000
236
59030600PC01
Kazetové dosky ARMSTRONG Plain Board 600x600x15mm,
1200x600x15mm
m2
146,160
5,39
787,80
0,000
237
59030600PC02
Kazetové dosky ARMSTRONG Neeva Colortone Perl PF
Board 600x600x15mm, 1200x600x15mm
m2
82,080
11,50
943,92
0,000
238
59030600PC03
Kazetové dosky ARMSTRONG Neeva Colortone Jade JA
Board 600x600x15mm, 1200x600x15mm
m2
14,400
11,50
165,60
0,000
239
59030600PC04
Kazetové dosky ARMSTRONG Sierra OP Board
600x600x17mm, 1200x600x17mm
m2
198,000
7,29
1 443,42
0,000
240
59030600PC05
Kazetové dosky ARMSTRONG Orcal RAL 9006 Tegular
600x600x8mm, 1200x600x8mm
m2
304,920
14,11
4 302,42
0,000
241
59030600PC06
Kazetové dosky ARMSTRONG Orcal RAL 9007 Tegular
600x600x8mm, 1200x600x8mm
m2
55,440
16,52
915,87
0,000
242
59030600PC07
Kazetové dosky ARMSTRONG Graphis Cuadros Tegular
600x600x17mm
m2
9,360
11,85
110,92
0,000
243
59030600PC08
Kazetové dosky ROCKFON Polar Red A24 600x600x15mm,
1200x600x15mm
m2
121,680
10,89
1 325,10
0,000
244
59030600PC01
Závesný systém pre kazetové podhľady
1 109,070
3,35
3 715,38
0,000
245
Úprava v podhľade - profilovaná konštrukcia rampy
763139000.R rš.1000mm
m
16,000
11,70
187,20
0,000
246
Úprava v podhľade - montážny servisný otvor s dvierkami v
763139900.R ráme - montáž
229
m2
0,00
196,38
viď. príslušný vv
228
1,000
0,24
ks
7,000
10,74
75,18
0,000
55301100PC01
Dvierka revízne stropné pre zabudovanie do podhľadu
400x400mm, rám Al, výplň sádrokartón, požiarna odolnosť
30min.
ks
1,000
75,59
75,59
0,000
248
55301100PC00
Dvierka revízne stropné pre zabudovanie do podhľadu
500x500mm, rám Al, výplň sádrokartón, požiarna odolnosť
30min.
ks
1,000
89,95
89,95
0,000
249
55301100PC03
Dvierka revízne stropné pre zabudovanie do podhľadu
400x300mm, rám Al, výplň sádrokartón
ks
1,000
32,77
32,77
0,000
250
55301100PC04
Dvierka revízne stropné pre zabudovanie do podhľadu
400x400mm, rám Al, výplň sádrokartón
ks
2,000
32,77
65,54
0,000
251
55301100PC05
Dvierka revízne stropné pre zabudovanie do podhľadu
700x800mm, rám Al, výplň sádrokartón
ks
2,000
150,78
301,56
0,000
998763403
Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v
stavbách(objektoch )výšky od 12do 24 m
%
658,621
0,27
764
Konštrukcie klampiarske
764465440
Strešné poklopy z plechu Ti-Zn v krytine hladkej a drážkovej
900 x 900 mm
ks
1,000
764730440
Oplechovanie z plechu Ti-Zn múrov a nadmuroviek rš. 450
mm
m
998764203
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky
nad 12 do 24 m
%
247
252
253
254
255
Strana 7 z 14
177,83
0,000
655,34
0,000
99,99
99,99
0,000
28,740
19,02
546,63
0,000
7,151
1,22
8,72
0,000
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
1
2
3
4
5
6
7
8
766
Konštrukcie stolárske
256
766651112
Montáž dverového krídla nekompletiz.otváravého do oceľovej
alebo do fošňovej zárubne,jednokrídlové
ks
56,000
257
61160179PC01
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 800x1970mm,
fólia buk, kovanie, zámok - pol.7L,P
ks
258
61160179PC00
259
260
31 879,48
0,001
10,29
576,24
0,000
15,000
91,11
1 366,65
0,000
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 800x1970mm,
fólia buk, kovanie, zámok, dverná vetracia mriežka - pol.7L,P ks
3,000
105,40
316,20
0,000
61160179PC02
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 700x1970mm,
fólia buk, kovanie, zámok, dverná vetracia mriežka pol.4LM,PM
ks
6,000
105,40
632,40
0,000
61160179PC03
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 900x1970mm,
fólia buk, kovanie, zámok - pol.5L,P,8P,2L,P
ks
8,000
102,03
816,24
0,000
61160179PC06
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 600x1970mm,
fólia buk, kovanie, zámok, dverná vetracia mriežka pol.3LM,PM
ks
24,000
105,40
2 529,60
0,000
262
766651132
Montáž dverového krídla nekompletiz.otváravého do oceľovej
alebo do fošňovej zárubne,dvojkrídlové
ks
4,000
13,55
54,20
0,000
263
61160179PC04
Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 1600x1970mm, fólia
buk, kovanie, zámok - pol.1
ks
4,000
174,15
696,60
0,000
766661422
Montáž dverných krídiel kompletiz. protipožiarnych
jednokrídlových, šírky nad 800 mm bez priezoru
ks
8,000
23,30
186,40
0,000
61164009PC01
Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI
60 D1-C 900x1970mm, fólia buk, samozatvárač, kovanie,
zámok cylindrický - pol.1/PP
ks
1,000
1 591,20
1 591,20
0,000
61164009PC02
Drevené presklené požiarne dvere jednokrídlové, bez
zárubne EW 30D3-C 900x1970mm, fólia buk, samozatvárač,
kovanie, zámok cylindrický - pol.11L/PP,PL
ks
4,000
795,21
3 180,84
0,000
61164009PC03
Drevené presklené požiarne dvere jednokrídlové, bez
zárubne EW 30D3-C 800x1970mm, fólia buk, samozatvárač,
kovanie, zámok cylindrický - pol.10L/PL,PP
ks
3,000
769,72
2 309,16
0,000
766661432
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého
protipožiarneho, dvojkrídlové 1450x1970 mm
ks
2,000
23,30
46,60
0,000
61164009PC70
Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EI
60D1-C 1300x1970mm, fólia buk, samozatvárač, kovanie,
zámok cylindrický - pol.2/PP
ks
1,000
741,95
741,95
0,000
61164009PC75
Drevené plné požiarne dvere dvojkrídlové, bez zárubne EW
60D1-C 1600x1970mm, fólia buk, samozatvárač, kovanie,
zámok cylindrický - pol.1/PP
ks
1,000
786,84
786,84
0,000
271
766669916
Oprava dverného krídla, samozatvárač dverí na drevenú
zárubňu
ks
10,000
38,72
387,20
0,000
272
766695212
Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm
ks
59,000
1,27
74,93
0,001
273
6118713600
Prah dubový dĺžky 72 šírky 10 cm
ks
6,000
4,00
24,00
0,000
274
6118717600
Prah dubový dĺžky 92 šírky 10 cm
ks
6,000
4,81
28,86
0,000
275
6118711600
Prah dubový dĺžky 62 šírky 10cm
ks
24,000
3,45
82,80
0,000
276
6118715600
Prah dubový dlĺžky 82 šírky 10cm
ks
23,000
4,64
106,72
0,000
277
766695232
Montáž prahu dverí, dvojkrídlových šírky do 100 mm
ks
6,000
1,75
10,50
0,000
278
6118725800
Prah dubový dĺžky 162 šírky 10cm
ks
5,000
11,30
56,50
0,000
279
6118725810
Prah dubový dĺžky 132 šírky 10cm
ks
1,000
9,92
9,92
0,000
280
766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny
do 170 mm
ks
37,000
32,65
1 208,05
0,000
281
61171030PC01
Zárubňa obložková, fólia dub/buk, šírka 600-900mm, do
hrúbky múru 220 mm
ks
37,000
92,23
3 412,51
0,000
282
766702111
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny
do 170 mm - protipožiarnych s nadsvetlíkom
ks
8,000
32,65
261,20
0,000
283
61171030PC30
Zárubňa obložková protipožiarna, fólia dub/buk, šírka 600900mm, do hrúbky múru 220 mm s nadsvetlíkom v.680mm
ks
7,000
346,90
2 428,30
0,000
284
61171030PC31
Zárubňa obložková protipožiarna, fólia dub/buk, šírka 600900mm, do hrúbky múru 220 mm s nadsvetlíkom v.380mm
ks
1,000
346,90
346,90
0,000
285
766702111.R Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny
1
do 170 mm s nadsvetlíkom
ks
19,000
65,30
1 240,70
0,000
286
61171030PC20
19,000
224,53
4 266,07
0,000
261
264
265
266
267
268
269
270
Zárubňa obložková, fólia dub/buk, šírka 600-900mm, do
hrúbky múru 220 mm s nadsvetlíkom
Strana 8 z 14
ks
P.Č.
Kód položky
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
287
766702121
Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny
do 170 mm
288
61171030PC02
Zárubňa obložková, fólia dub/buk, šírka 1600mm, do hrúbky
múru 220 mm
ks
4,000
119,91
479,64
0,000
289
Montáž zárubní obložkových protipožiarnych pre dvere
766702121.R dvojkrídlové hr.steny do 170 mm
ks
2,000
48,98
97,96
0,000
290
61171030PC40
ks
2,000
132,23
264,46
0,000
291
Montáž dverného púzdra pre jednokrídlové dvere vrátane
766809990.R obložkovej zárubne a dverného krídla
Zárubňa obložková, fólia dub/buk, šírka 1600mm, do hrúbky
múru 220 mm s protipožiarnou úpravou
ks
4,000
32,65
130,60
0,000
ks
2,000
148,19
296,38
0,000
2,000
184,24
368,48
0,000
292
611001000.1
Stavebné púzdro do murovanej priečky pre dojkrídlové dvere
1735x2060mm
ks
293
61160179PC01A
Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 800x1970mm,
fólia buk, kovanie, zámok - pol.15
ks
2,000
97,56
195,12
0,000
294
61171030PC11
Zárubňa obložková k posuvným dverám, fólia dub/buk, šírka
600-900mm, do hrúbky múru 220 mm
ks
2,000
124,20
248,40
0,000
998766203
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad
12 do 24 m
%
277,062
0,08
767
Konštrukcie doplnkové kovové
76701-PC01
Dodávka a montáž prestrešenia vstupu pre zamestnancov oceľová konštrukcia nerez so zasklením bezpečnostným
sklom Conex vrátane kotviaceho, tesniaceho a spojovacieho
a lemovacieho materiálu
m2
76711-PC01
Montáž a dodávka zasklenej celoštrukturovanej fasády
JANSEN vrátane lemovacích prvkov
76711-PC02
Montáž a dodávka zasklenej celoštrukturovanej interiérovej
steny JANSEN vrátane lemovacích prvkov
299
76721-PC01
Montáž a dodávka oceľového únikového vretenového
schodiska vrátane zábradlia a povrchovej úpravy
300
76722-PC01
Dodávka a montáž oceľových schodiskových zábradlí
301
76722-PC02
302
295
296
22,16
0,000
301 508,16
0,000
5,161
115,09
593,98
0,000
m2
274,973
292,85
80 525,84
0,000
m2
42,525
292,85
12 453,45
0,000
ks
1,000
850,92
850,92
0,000
m
54,496
154,27
8 407,10
0,000
Dodávka a montáž oceľových zábradlí okien
m
91,800
150,18
13 786,52
0,000
76722-PC08
Dodávka a montáž oceľového zábradlia loggie
m
21,615
156,72
3 387,50
0,000
303
76722-PC09
Dodávka a montáž oceľového zábradlia galérií
m
40,500
150,18
6 082,29
0,000
304
76722-PC10
Dodávka a montáž oceľového zábradlia v zasklenej stene
m
19,300
150,18
2 898,47
0,000
305
76722-PC11
Dodávka a montáž oceľového zábradlia v zasklenej stene
m
3,800
150,18
570,68
0,000
306
Montáž opláštenia fasádneho zo systému ALUCOBOND
metalický, imitácia dreva, vrátane roštu, tepelnej izolácie z
767425201.R minerálnej vlny hr.100mm a úpravy detailov
m2
1 329,402
18,29
24 314,76
0,000
Dodávka fasádneho obkladového systému ALUCOBOND
metalický, imitácia dreva, vrátane roštu, tepelnej izolácie
h.60mm, spojovacieho a kotvaceho materiálu, klampiarskych
doplnkov
m2
1 329,402
73,17
97 272,34
0,000
293,536
16,61
4 875,63
0,000
297
298
307
553100PC002
308
767647000.R Montáž otvorových výplní z hliníkových profilov
m2
309
55350000PC01
Okno hliníkové 7-dielne 3000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/1
ks
3,000
997,11
2 991,33
0,000
310
55350000PC02
Okno hliníkové 4-dielne 2000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/2
ks
3,000
624,91
1 874,73
0,000
311
55350000PC03
Okno hliníkové 4-dielne 2000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/3
ks
2,000
624,91
1 249,82
0,000
312
55350000PC04
Okno hliníkové 8-dielne 4000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/4
ks
1,000
1 215,86
1 215,86
0,000
313
55350000PC05
Okno hliníkové 1-dielne 1000x1750mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/5
ks
1,000
168,47
168,47
0,000
314
55350000PC06
Okno hliníkové 1-dielne 1000x1750mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/6
ks
5,000
233,77
1 168,85
0,000
315
55350000PC07
Okno hliníkové 1-dielne 500x1000mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/7
ks
12,000
190,02
2 280,24
0,000
316
55350000PC08
Okno hliníkové 3-dielne 3000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/8
ks
3,000
602,70
1 808,10
0,000
317
55350000PC09
Okno hliníkové 3-dielne 1000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/9
ks
3,000
447,95
1 343,85
0,000
318
55350000PC10
Okno hliníkové 9-dielne 3000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/10
ks
2,000
1 253,73
2 507,46
0,000
319
55350000PC11
Okno hliníkové 6-dielne 6000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/11
ks
4,000
1 141,42
4 565,68
0,000
Strana 9 z 14
P.Č.
Kód položky
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
320
55350000PC12
Okno hliníkové 1-dielne 1000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/12
ks
2,000
365,67
731,34
0,000
321
55350000PC13
Okno hliníkové 4-dielne 4000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/13
ks
2,000
776,39
1 552,78
0,000
322
55350000PC14
Okno hliníkové 5-dielne 5000x2650mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/14
ks
1,000
959,89
959,89
0,000
323
55350000PC15
Okno hliníkové 5-dielne 5000x1750mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/15
ks
2,000
1 042,81
2 085,62
0,000
324
55350000PC16
Okno hliníkové 2-dielne 2000x1750mm, zasklenie izolačné
dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý - poz.O/16
ks
1,000
405,50
405,50
0,000
55350000PC17
Dvere hliníkové 2krd posuvné 3000x1750mm, zasklenie
izolačné bezpečnostné dvojsklo, povrch.úprava eloxovaný
hliník sivý - poz.3
ks
2,000
2 476,12
4 952,24
0,000
55350000PC18
Dvere hliníkové 2krd otváravé 1640x2650mm, zasklenie
izolačné dvojsklo, samozatvárač, povrch.úprava eloxovaný
hliník sivý - poz.4
ks
1,000
1 004,29
1 004,29
0,000
55350000PC19
Dvere hliníkové 2krd otváravé 2500x2650mm, zasklenie
izolačné dvojsklo, samozatvárač, povrch.úprava eloxovaný
hliník sivý - poz.5
ks
1,000
1 124,44
1 124,44
0,000
55350000PC20
Dvere hliníkové 2krd otváravé 2500x2650mm, zasklenie
izolačné dvojsklo, samozatvárač, povrch.úprava eloxovaný
hliník sivý - poz.6
ks
1,000
933,77
933,77
0,000
329
55350000PC23
Dvere hliníkové 2krd otváravé 1100x4600mm, zasklenie
izolačné dvojsklo, samozatvárač, povrch.úprava eloxovaný
hliník sivý - poz.9/P
ks
1,000
1 514,93
1 514,93
0,000
330
55350000PC25
Dvere oceľové plné 1krd 1000x2650mm s nadsvetlíkom,
povrch.úprava náter sivý - poz.13
ks
1,000
803,17
803,17
0,000
331
Montáž otvorových výplní z hliníkových profilov s požiarnou
767647001.R odolnosťou
m2
8,100
70,72
572,83
0,000
332
55350000PC21
Dvere hliníkové 1krd otváravé 1000x3500mm protipožiarne
EI 30D3-C, zasklenie protipožiarne izolačné dvojsklo,
samozatvárač, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý poz.6/PP
ks
1,000
623,60
623,60
0,000
333
55350000PC22
Dvere hliníkové 1krd otváravé 1000x4600mm protipožiarne
EI 30D3-C, zasklenie protipožiarne izolačné dvojsklo,
samozatvárač, povrch.úprava eloxovaný hliník sivý poz.12/PPL
ks
1,000
1 667,72
1 667,72
0,000
334
767649191
Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický
ks
6,000
6,15
36,90
0,000
76783-PC01
Montáž a dodávka oceľového zatepleného výklopného
poklopu 900x900mm s mobilným rebríkom dl.3600mm pre
výlez na strechu - pol.z/1
kpl
1,000
331,39
331,39
0,000
336
767995105
Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg
kg
276,590
0,46
127,23
0,000
337
55310000PC02
Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľový stĺp rátane
povrchovej úpravy
kg
304,249
1,21
368,14
0,000
338
767995108
Montáž ostatných atypických kovových stavebných
doplnkových konštrukcií nad 500 kg
kg
2 604,852
0,41
1 067,99
0,000
339
55310000PC01
Dodávka zámočníckych výrobkov - oceľová statická
konštrukcia stropu nad 3.NP.
kg
2 865,337
1,19
3 409,75
0,000
998767203
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v
objektoch výšky nad 12 do 24 m
%
4 076,996
0,01
771
Podlahy z dlaždíc
325
326
327
328
335
340
40,77
0,000
54 275,30
0,000
341
Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keram. ukladanie do
tmelu Ceresit CN 17, škárovacia hmota Ceresit CE, bez
771275107.R povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm
m2
45,147
44,71
2 018,52
0,000
342
59764980PC50
Dlaždice keramické mrazuvzdorné protišmykové M5 56
Fusion Grigio Naturale 600x300x11mm
m2
15,964
36,12
576,62
0,000
343
59764980PC51
Dlaždice keramické mrazuvzdorné protišmykové M5 5Y
Fusion Grigio Naturale 600x300x11mm
m2
12,459
34,28
427,09
0,000
344
59764989PC05
Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné M6 AE
Fusion Grigio Naturale 600x600x11mm
m2
17,472
34,28
598,94
0,000
345
Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keram. ukladanie do
tmelu Ceresit CN 12, škárovacia hmota Ceresit CE, bez
771275107.R povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm
m2
91,590
40,24
3 685,58
0,000
346
59764989PC06
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Sahara 62 298x298x9mm
m2
30,744
9,07
278,85
0,000
Strana 10 z 14
P.Č.
1
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
347
59764989PC07
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Nordic 76 298x298x9mm
m2
38,283
5,06
193,71
0,000
348
59764989PC10
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Nordic 76 298x298x9mm schodovka
m2
21,546
5,06
109,02
0,000
349
59764989PC11
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Sahara 76 298x298x9mm schodovka
m2
28,161
12,57
353,98
0,000
771441019
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram.
kladených do malty rovných 300x150 mm
m
556,680
3,80
2 115,38
0,000
351
771441039
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram.
schodiskových stupňovitých veľ. 300x150mm
m
31,350
4,04
126,65
0,000
352
59764989PC07
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Nordic 76 298x298x9mm
m2
18,774
5,06
95,00
0,000
353
59764989PC01
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Tunis 61 448x448x10mm
m2
26,954
9,07
244,47
0,000
354
59764989PC02
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Nordic 76 448x448x10mm
m2
9,399
7,51
70,59
0,000
355
59764989PC04
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Sahara 62 448x448x10mm
m2
2,208
10,13
22,37
0,000
356
771445020
Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do
tmelu, rovné 600x95mm,výška 95mm
m
108,870
3,80
413,71
0,000
357
59764989PC55
Soklová tvarovka Fusion Grigio Naturale 600x95x11mm
ks
187,000
5,96
1 114,52
0,000
358
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu Atrofix,
škárovacia hmota Flexfuge, bez povrchovej úpravy alebo
771575109.R glaz. hladkých 600x600 mm
m2
52,750
12,98
684,70
0,000
359
59764989PC05
m2
55,388
34,28
1 898,70
0,000
360
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu Ceresit
CN 12, škárovacia hmota Ceresit CE, bez povrchovej úpravy
771575110.R alebo glaz. hladkých 400x400 mm
m2
698,331
12,16
8 491,70
0,000
361
59764989PC01
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Tunis 61 448x448x10mm
m2
638,526
9,07
5 791,43
0,000
362
59764989PC02
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Nordic 76 448x448x10mm
m2
65,293
7,51
490,35
0,000
363
59764989PC04
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Sahara 62 448x448x10mm
m2
29,234
10,13
296,14
0,000
364
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu Ceresit
CN 12, škárovacia hmota Ceresit CE, bez povrchovej úpravy
771575111.R alebo glaz. hladkých 300x300 mm
m2
180,786
12,08
2 183,89
0,000
365
59764989PC20
Dlaždice keramické protišmykové Marazzi DL13 Minimal
Biege-S 330x330x8,5mm
m2
30,975
16,00
495,60
0,000
366
59764989PC21
Dlaždice keramické protišmykové Marazzi DL15 Minimal GrisS 330x330x8,5mm
m2
35,427
16,00
566,83
0,000
367
59764989PC07
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Nordic 76 298x298x9mm
m2
96,717
5,06
489,39
0,000
368
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu Ceresit
CN 12, škárovacia hmota Ceresit CE, bez povrchovej úpravy
771575112.R alebo glaz. hladkých 600x600 mm
m2
220,520
12,98
2 862,35
0,000
369
59764989PC05
Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné M6 AE
Fusion Grigio Naturale 600x600x11mm
m2
231,546
34,28
7 937,40
0,000
370
771579811
Montáž prechodového profilu
m
34,925
3,27
114,20
0,000
371
19774010PC01
Lišta prechodová nerez SCHLUTER RENO T9/14AE
m
40,164
2,66
106,84
0,000
372
771579899
Montáž dilatačných profilov
m
322,640
3,27
1 055,03
0,000
373
19774010PC10
Lišta dilatačná hliník SCHLUTER DILEX AKSN 110 HB
m
19,257
11,05
212,79
0,000
374
19774010PC11
Lišta dilatačná hliník SCHLUTER DILEX AKSN 125 HB
m
247,693
11,27
2 791,50
0,000
375
19774010PC12
Profil dilatačný nerez SCHLUTER DILEX EKSN 140 G
m
104,088
22,02
2 292,02
0,000
376
771579999
Montáž ukončovacích profilov
m
65,100
1,63
106,11
0,000
377
19774010PC20
Ukončovací profil pre interiérovú rohož Dural EFAE 23
m
6,900
8,00
55,20
0,000
378
19774010PC21
Ukončovací profil nerez SCHLUTER SCHIENE E45
m
52,440
5,88
308,35
0,000
350
Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné M6 AE
Fusion Grigio Naturale 600x600x11mm
Strana 11 z 14
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
2
3
4
5
6
7
8
1
19774010PC22
Ukončovací profil nerez SCHLUTER SCHIENE E140
m
15,525
7,78
998771203
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12
do 24 m
%
489,921
5,06
772
Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa
381
772211302
Montáž obkladu schodiskových stupňov doskami z mäkkých
a tvrdých kameňov hr. 30 mm
m
9,010
382
58385140PC01
Nástupnica žulová Bianco Perle hr.30mm, úprava hrany a
štokovaná protišmyková drážka š.40mm
m2
772402123
Montáž obkladu soklov doskami z kameňa kaskádových na
schodisku, zvisl., šik. stien s lícom rovným
5838600100
Dosky soklové rovné brúsené žulové Bianco Perle výšky
80mm hrúbky 20mm
998772203
Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky nad 12
do 60 m
776
Podlahy povlakové
379
380
383
384
385
120,78
0,000
2 479,00
0,000
1 905,62
0,000
7,71
69,47
0,000
9,280
138,76
1 287,69
0,000
m
8,100
7,71
62,45
0,000
m
8,910
45,71
407,28
0,000
%
16,859
4,67
78,73
0,000
27 102,34
0,421
386
Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových s
776411000.R vlepením PVC podlahoviny do lišty
m
208,880
0,32
66,84
0,000
387
2841291100
Soklová lišta Dollken S 60
m
219,324
2,28
500,06
0,000
388
776521101
Lepenie povlakových podláh z plastov homogénneho PVC
bez podkladu z pásov vrátane frézovania a zvárania spojov
m2
924,540
2,01
1 858,33
0,421
389
28412910PC01
Podlahovina PVC Forbo Acoustic Project Vinyl Sarlon Traffic
Hoggar 43442
m2
577,845
15,92
9 199,29
0,000
390
28412910PC02
Podlahovina PVC Forbo Acoustic Project Vinyl Sarlon Traffic
Hoggar 43449
m2
129,002
15,92
2 053,71
0,000
391
28412910PC03
Podlahovina PVC Forbo Acoustic Project Vinyl Sarlon Traffic
Hoggar 43452
m2
223,767
15,92
3 562,37
0,000
392
28412910PC07
Podlahovina PVC Forbo Project Vinyl Smaragd New Original
6202
m2
44,781
15,92
712,91
0,000
393
28412910PC08
Podlahovina PVC Tarkett Heterogeneous Acoustic Tapiflex
Excellence 65 3585 004 LED
m2
53,993
16,70
901,68
0,000
394
28412910PC09
Podlahovina PVC Tarkett Heterogeneous Acoustic Tapiflex
Excellence 65 3585 003 LED
m2
33,833
16,70
565,01
0,000
395
776572001
Montáž soklíkov kobercových v PVC lište na hmoždinku
m
198,915
0,32
63,65
0,000
396
69711001PC
Soklík kobercový v PVC lište Dollken TL 55
m
208,441
1,22
254,30
0,000
397
776572100
Položenie povlakových podláh textilných všívaných a
vpichovaných lepenie z pásov
m2
50,320
2,01
101,14
0,000
398
69710000PC03
Textilná podlahovina Forbo Flotex Classic 245060/ Nimbus
m2
57,868
16,70
966,40
0,000
399
776572101
Položenie povlakových podláh textilných všívaných a
vpichovaných lepenie zo štvorcov
m2
227,570
2,01
457,42
0,000
400
69710000PC02
Textilná podlahovina Tarkett Tecsom 3580 DG025
500x500x7mm
m2
131,687
21,92
2 886,58
0,000
401
69710000PC04
Textilná podlahovina Tarkett Tecsom 3580 DG013
500x500x7mm
m2
130,019
21,92
2 850,02
0,000
998776203
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad
12 do 24 m
%
353,902
0,29
102,63
0,000
781
Dokončovacie práce a obklady
15 903,50
0,000
402
403
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických
781445020.R do tmelu 300x300 mm vrátane rohových a ukončujúcich líšt
404
59764989PC06
405
Oprava obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických
do tmelu,veľkosť 380x250 mm vrátane rohových a
781445129.R ukončujúcich líšt
406
59787000PC01
Obklad keramicky Marazzi PEO5 Minimal Gris
380x250x8,5mm
407
59787000PC11
Obklad keramicky Marazzi PEP7 MR Minimal Gris
380x250x8,5mm
408
59787000PC12
Obklad keramicky Marazzi PEPI BP Minimal Gris
380x250x8,5mm
409
59787000PC13
Obklad keramicky Marazzi PEP9 Mix Minimal Gris
380x250x8,5mm
410
59787000PC14
Obklad keramicky Marazzi PEP4 Minimal Biege
380x250x8,5mm
m2
5,145
12,88
66,27
0,000
Dlaždice keramické protišmykové Rako Object Taurus Granit
- Sahara 62 298x298x9mm
m2
5,402
10,09
54,51
0,000
m2
396,321
13,61
5 393,93
0,000
m2
131,943
18,95
2 500,32
0,000
m2
24,255
22,45
544,52
0,000
m2
24,255
20,54
498,20
0,000
m2
24,255
22,45
544,52
0,000
m2
158,130
18,95
2 996,56
0,000
Strana 12 z 14
P.Č.
Kód položky
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
411
59787000PC15
Obklad keramicky Marazzi PEP6 MR Minimal Biege
380x250x8,5mm
m2
26,355
22,45
591,67
0,000
412
59787000PC16
Obklad keramicky Marazzi PEP8 Mix Minimal Biege
380x250x8,5mm
m2
26,355
22,45
591,67
0,000
413
59787000PC17
Obklad keramicky Marazzi PEP0 BP Minimal Biege
380x250x8,5mm
m2
26,355
20,54
541,33
0,000
414
781445308
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických
do tmelu flex., v obmedz. priest., škár. Ceresit CE 33
200x200 mm
m2
20,247
12,88
260,78
0,000
415
59764048PC01
Dlaždice keramické mrazuvzdorné 200x200x10mm
m2
21,259
12,35
262,55
0,000
416
781493112
Motáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu
ks
25,000
4,54
113,50
0,000
417
6420134670
Dvierka vaňové plastové 150x300mm biele
ks
25,000
5,90
147,50
0,000
418
998781203
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad
12 do 24 m
%
141,327
5,63
784
Dokončovacie práce - maľby
419
784452372.R Maľby z maliarskych zmesí Baumit Extra dvojnásobné
1
vrátane penetrácie podkladu
786
420
421
422
423
424
425
m2
6 926,136
0,86
Dokončovacie práce - čalúnnicke
Montáž skladacích stien jednodielnych alebo dvojdieln. typ
786681003.R Wippro plocha nad 7 m2
795,67
0,000
5 956,48
0,000
5 956,48
0,000
3 929,86
0,000
m2
9,825
70,61
693,74
0,000
0,000
61599900PC01
Skladacia priečka WIPPRO PARTHOS typ Progress
3275x3000mm, skladacia, lamely Akoreon š.298mm,
hr.85mm, zvuková izolácia 28 dB - poz.SP
ks
1,000
3 058,61
3 058,61
998786203
Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky)
nad 12 do 24 m
%
41,768
4,25
177,51
0,000
21-M
Elektromontáže
0,00
0,000
21000-001.2
999M21PC01.2
Elektroinštalácia - montáž
HZS-001.2.2
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
Elektroinštalácia - dodávka nosného materiálu a rozvádzačov kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
Komplexné skúšky, skúšobná prevádzka a revízia
elektroinštalácie
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
EPS - montáž, naprogramovanie, oživenie, zaškolenie,
odborná prehliadka a skúška, projektová dokumentácia
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
EPS - dodávka zariadenia a montážneho materiálu
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
427
21000-004
999M21PC04
428
21000-006
Štrukturovaná kabeláž - montáž
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
429
999M21PC06
Štrukturovaná kabeláž - dodávka zariadenia a montážneho
materiálu
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
430
21000-007
Evakuačný rozhlas - montáž
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
431
999M21PC15
Evakuačný rozhlas - dodávka zariadenia a montážneho
materiálu
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
432
21000-009
Meranie a regulácia - montáž, implementácia, odladenie,
zaškolenie obsluhy, revízie
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
433
999M21PC20
Meranie a regulácia - dodávka zariadení, rozvádzačov a
montážneho materiálu
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
24-M
Montáže vzduchotechnických zariad.
0,00
0,000
434
24000-001
Montáž, dodávka, nastavenie, skúšobný chod, východzie
revízie VZT zariadení - časť vetranie
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
435
9992400PC01
Dodávka vzduchotechnických zariadení /vrátane dopravy,
balného a skladného/ - časť vetranie
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
436
24000-002
Montáž, skúšobný chod, vyregulovanie vzduchotechnických
zariadení - časť chladenie
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
437
9992400PC02
Dodávka vzduchotechnických zariadení /vrátane dopravy,
balného a skladného/ - časť chladenie
kpl
1,000
0,00
viď. príslušný vv
0,000
33-M
Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh
34 725,76
0,000
33900-001
Dodávka a montáž osobného výťahu SCHINDLER S5300
675 VF 100/675kg - 4 stanice
kpl
1,000
16 961,27
16 961,27
0,000
33900-002
Dodávka a montáž osobného výťahu SCHINDLER S5300
675 VF 100/675kg - 3 stanice
kpl
1,000
15 377,79
15 377,79
0,000
009000-R02
Hasiaci prístroj PHP práškový 6kg, piktogram, tabuľka dodávka a montáž
sub
20,000
30,84
616,80
0,000
009000-R03
Hasiaci prístroj PHP vodný 9kg, piktogram, tabuľka - dodávka
a montáž
sub
8,000
47,16
377,28
0,000
10000-001
Samočistiaca rohož MARTALL R 3000x2400mm v.22mm v
duralovom zápustnom ráme - dodávka a osadenie
1,000
1 392,62
1 392,62
0,000
426
438
439
440
441
442
Strana 13 z 14
ks
P.Č.
Kód položky
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
1
2
3
4
5
6
7
8
Celkom
1 023 146,94
Strana 14 z 14
2 457,473
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 02 Prípojka NN a vonkajšie osvetlenie
JKSO:
EČO:
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
Elektromontáže
20 616,49
0,000
4,98
14,94
0,000
33,46
105,40
0,000
5,96
0,93
0,000
1,47
0,07
0,000
6,000
3,75
22,50
0,000
0,002
816,23
1,63
0,000
0,013
979,48
12,73
0,000
kg
0,261
5,96
1,56
0,000
Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006
kg
0,087
1,47
0,13
0,000
###
Lišta Niedax 5820/21 kovová
m
4,800
0,42
2,02
0,000
###
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej
koncovky do 240 mm2
ks
52,000
4,12
214,24
0,000
###
G-Káblové oko CU 240x12 KU-L
ks
52,000
5,48
284,96
0,000
###
Koncovka eprosinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 240
mm2
ks
8,000
22,45
179,60
0,000
###
Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s
plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0063 185-300
ks
8,000
77,95
623,60
0,000
###
Spojka epoxidová pre celoplastové káble SVPe do 1 kV do 4
x 240 mm2
ks
2,000
60,40
120,80
0,000
###
Spojky pre káble s plastovou izolaciou do 1 kVSMOE 81515
ks
2,000
25,30
50,60
0,000
###
Montáž odpojovača NN bez zapojenia,jednopólový 500 V O
41- 400 A
ks
1,000
1,71
1,71
0,000
###
Poistkový odpínač 3x400A, 400V
1,000
151,82
151,82
0,000
###
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg rozvádzača
USM D33
ks
2,000
32,24
64,48
0,000
###
Poistkový rozvádzač 12x250A, 400V
ks
1,000
571,37
571,37
0,000
Univerzálna elektromerová slriňa USM D33
ks
1,000
432,60
432,60
0,000
###
Montáž tenkocementového piliera bez základu, kábl.skrine a
zapojenia vodičov. PRIS 4
ks
1,000
46,12
46,12
0,000
###
Skriňa PRIS 4
ks
1,000
718,28
718,28
0,000
###
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia,
izolácie spojov FeZn do 120 mm2
m
330,000
0,63
207,90
0,000
###
HR-Svorka SR 02
ks
7,765
0,73
5,67
0,000
###
Páska uzemňovacia 30x4 mm
kg
310,860
1,54
478,72
0,000
###
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal"
AYKY 1 kV 3x240 +120
m
1 358,000
1,20
1 629,60
0,000
###
Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx240+120
m
1 425,900
10,29
14 672,51
0,000
5 021,74
0,000
###
Rúrka oceľová, ochranná, uložená pevne vč. zákl. náteru D
100/2-4 mm
m
3,000
###
Rúrka bezšvíková 11353.0 D 102 hrúbka 3,6 mm
m
3,150
###
Farba syntetetická suríková S 2005
kg
0,156
###
Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006
kg
0,051
###
Káblový rošt pre voľné i pevné ulož. - výroba a montáž vč.
zákl. náteru (L 25/25/3 mm) š. 200 mm
m
###
Tyč oceľová plochá 11523 20x5mm
t
###
Uholník rovnoramenný 11373 25x25x3
t
###
Farba syntetetická suríková S 2005
###
0
Zemné práce pri extr.mont.prácach
###
Vytýčenie trasy nadzemného oznamovacieho vedenia pozdĺž
cesty
km
0,340
38,37
13,05
0,000
###
Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117
kg
0,170
5,02
0,85
0,000
###
Sňatie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr.
prost. zemina tr. 1 vrstva do 15 cm
m3
20,000
8,16
163,20
0,000
###
Búranie živičných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.
m2
28,000
2,30
64,40
0,000
###
Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie
škár.
m
56,000
1,81
101,36
0,000
Strana 1 z 2
P.Č
Kód položky
.
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
###
Vytrhanie obrubníkov stojatých kladených do malty a ich
uloženie do 3 m,rozobranie lôžka
m
8,000
0,94
7,52
0,000
###
Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 80 cm hlbokej, v
zemine triedy 3
m
320,000
3,55
1 136,00
0,000
###
Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 100 cm hlbokej, v
zemine triedy 3
m
20,000
4,69
93,80
0,000
###
Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehlami naprieč
kábla na šírku 35 cm
m
330,000
3,02
996,60
0,000
###
Kamenivo ťažené drobné 0-1 B
5,775
14,28
82,47
0,000
###
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33
cm
m
330,000
1,29
425,70
0,000
###
Fólia červená v m
m
330,000
0,07
23,10
0,000
###
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr
svetlosti do 15,0 cm bez zemných prác
m
56,000
6,28
351,68
0,000
###
PVC-U rúry odpadové hrdlované 140x2,8x 400
ks
14,000
17,15
240,10
0,000
###
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3
m
310,000
1,36
421,60
0,000
###
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
širokej, 90 cm hlkbokej v zemine tr. 3
m
20,000
1,82
36,40
0,000
###
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a
jazda späť
m3
33,000
6,33
208,89
0,000
###
Osiatie povrchu trávnym semenom ručne,zasekanie
hrablami,postrek,
m2
120,000
0,55
66,00
0,000
###
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2
155,000
0,99
153,45
0,000
###
Provizórne položenie obrubníka s lôžkom,bočnou
oporou,vyškárovaním a vodorovným presunom do 5m
m
15,000
1,05
15,75
0,000
###
Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrku z kameňa - vrstva 25
cm
m2
20,000
2,56
51,20
0,000
###
Kamenivo hrubé ťažené 8-16mm B
t
5,000
18,37
91,85
0,000
###
Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 5 cm
m2
20,000
5,10
102,00
0,000
###
BET KRYT SKI PC PRIS KAM DO 16MM
m3
1,000
97,13
97,13
0,000
###
Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom
múre s hrúbkou 45 cm
ks
4,000
15,26
61,04
0,000
###
MC_15 PR MUROV POJ SPC
0,180
92,23
t
m3
Revízie
16,60
0,000
169,02
0,000
0
Revízie
hod
8,000
9,39
75,12
0,000
0
Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete
hod
2,000
9,39
18,78
0,000
0
Práca montéra pri zapojení do siete
hod
2,000
9,39
18,78
0,000
0
Nešpecifikované práce
hod
5,000
9,39
46,95
0,000
0
Kompletné vyskúšanie
hod
1,000
9,39
9,39
0,000
25 807,25
0,000
Celkom
Strana 2 z 2
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 03 Vodovodná prípojka a preložka vodovodu
JKSO:
EČO:
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
1
Zemné práce
2 071,68
55,606
1 132201101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3
m3
76,000
8,79
668,04
0,000
32 133201101
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3
m3
6,500
11,73
76,25
0,000
33 133201109
Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k
cenám za lepivosť horniny 3
m3
6,500
2,25
14,63
0,000
2 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,
príložné do 2 m
m2
252,000
1,45
365,40
7,106
3 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné
hĺbky do 2 m
m2
252,000
0,68
171,36
0,000
4 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m
m3
82,500
0,57
47,03
0,000
5 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3
55,000
0,52
28,60
0,000
6 171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
m3
27,500
0,56
15,40
0,000
8 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov
alebo okolo objektov do 100 m3
m3
50,000
1,33
66,50
0,000
9 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez
prehodenia sypaniny
m3
16,000
4,65
74,40
0,000
10 5833129000
Kamenivo ťažené drobné 0-2 a
t
48,000
11,22
538,56
48,000
34 5834315300
Kamenivo drvené hrubé 4-16 UB
t
0,500
11,02
5,51
0,500
207,35
14,091
143,39
12,290
4
Vodorovné konštrukcie
11 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
m3
6,500
22,06
35 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3
0,200
21,19
4,24
0,378
36 452311131
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
m3
0,600
99,54
59,72
1,423
1 213,32
0,669
8
Rúrové vedenie
12 871211121
Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru
63 mm
m
8,500
0,10
0,85
0,000
31 2861129500
HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 63 x
3,8 x L
m
8,500
2,07
17,60
0,006
14 871251121
Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru
110 mm
m
69,000
0,51
35,19
0,000
15 2861129800
HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 110 x
6,6 x L
m
69,000
5,95
410,55
0,150
18 891211111
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy
(bez poklopov) DN 50
ks
1,000
6,57
6,57
0,001
19 4229121000
Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 50 mm
ks
1,000
16,40
16,40
0,006
42 4229150012
Vodárenské armatúry Uličný poklop "teleskopický" pre
dom. Prípojky Hawle s.r.o.
ks
1,000
32,23
32,23
0,007
16 891213111
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre
prípojky DN 50
ks
1,000
2,70
2,70
0,000
17 4221470000
Ventil uzatvárací V 30-111-616 II, PN 16, D 50 mm
ks
1,000
44,58
44,58
0,012
39 891244121
Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a
gumového alebo montážnej vložky DN 80
ks
1,000
5,08
5,08
0,001
40 2864818100
SANITAS -T-kus vnútorný závit 20x1/2
ks
1,000
1,18
1,18
0,000
20 891269111
Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr
liat., oceľ., plast., DN 100
ks
1,000
13,46
13,46
0,000
21 4227531004
Vodárenské armatúry HACOM navŕtavací pás DN 100-2"
Hawle s.r.o.
ks
1,000
158,40
158,40
0,000
23 2861659200
FRIALEN prechodka PE/oceľ USTN s vonkajším závitom
PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1"
ks
1,000
32,35
32,35
0,000
Strana 1 z 2
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
2
3
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
4
5
6
7
8
24 2862704000
Redukcia tlaková RPE D 50/40 mm
ks
1,000
0,92
0,92
0,000
37 893810113
Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej
plochy do 1,1 m2, svetlej hĺbky do 1,8 m
ks
1,000
27,32
27,32
0,382
38 2866111411
Kompletná vodomerná plastová šachta s plast.poklopom
1000x1025 KOVO TRADE
ks
1,000
244,09
244,09
0,080
43 899713111
Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch
na stĺpiku oceľovom alebo betónovom
ks
5,000
3,47
17,35
0,001
44 5534644100
Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm
ks
5,000
24,96
124,80
0,000
45 899721111
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm
m
70,000
0,31
21,70
0,023
88,01
0,000
23-M
Montáže potrubia
Príprava pre skúšku tesnosti DN 50 - 80
úse
k
1,000
33,27
33,27
0,000
47 230170003
Príprava pre skúšku tesnosti DN 100 - 125
úse
k
1,000
38,03
38,03
0,000
48 230170012
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 50 - 80
m
8,500
0,18
1,53
0,000
49 230170013
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 100 - 125
m
69,000
0,22
15,18
0,000
3 580,36
70,366
46 230170002
Celkom
Strana 2 z 2
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 04 Kanalizácia splašková
JKSO:
EČO:
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
1
Zemné práce
2 392,80
53,064
1 132201101
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3
m3
86,000
8,80
756,80
0,000
18 132201109
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s
urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3
m3
86,000
2,25
193,50
0,000
19 133201101
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3
m3
4,500
13,03
58,64
0,000
20 133201109
Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k
cenám za lepivosť horniny 3
m3
4,500
1,87
8,42
0,000
2 151101101
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,
príložné do 2 m
m2
286,000
1,45
414,70
8,064
3 151101111
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné
hĺbky do 2 m
m2
286,000
0,68
194,48
0,000
4 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m
m3
90,500
0,57
51,59
0,000
5 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3
61,000
0,52
31,72
0,000
6 171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
m3
29,500
0,50
14,75
0,000
7 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov
alebo okolo objektov do 100 m3
m3
70,000
1,33
93,10
0,000
8 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez
prehodenia sypaniny
m3
15,000
4,65
69,75
0,000
Kamenivo ťažené drobné 0-2 a
t
45,000
11,23
505,35
45,000
120,95
10,399
110,35
9,454
9
5833129000
4
Vodorovné konštrukcie
10 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
m3
5,000
22,07
21 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3
0,500
21,19
8
Rúrové vedenie
10,60
0,945
1 198,58
1,839
11 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn.
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150
m
55,000
0,31
17,05
0,000
12 2861102000
Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm
ks
11,000
23,99
263,89
0,164
15 892311000
Skúška tesnosti kanalizácie D 150
m
55,000
0,58
31,90
0,000
16 893810111
Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej
plochy do 1,1 m2, svetlej hĺbky do 1,0 m
ks
4,000
20,96
83,84
1,528
17 2866111422
Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 200 KOVO
TRADE
ks
1,000
169,64
169,64
0,032
24 2866111423
Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 250 KOVO
TRADE
ks
1,000
199,20
199,20
0,035
25 2866111424
Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 315 KOVO
TRADE
ks
1,000
214,07
214,07
0,038
26 2866111425
Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 400 KOVO
TRADE
ks
1,000
218,99
218,99
0,042
64,96
0,000
23-M
Montáže potrubia
22 230170004
Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 200
úse
k
23 230170014
Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN 150 - 200
m
Celkom
Strana 1 z 1
1,000
46,26
46,26
0,000
55,000
0,34
18,70
0,000
3 777,29
65,303
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 05 Kanalizácia dažďová
JKSO:
EČO:
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 21. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
1
Zemné práce
10 616,18
311,531
32 131201202
Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3
m3
104,000
3,33
346,32
0,000
33 131201209
Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna.
Príplatok za lepivosť horniny 3
m3
104,000
2,24
232,96
0,000
1 132201102
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3
m3
459,000
4,91
2 253,69
0,000
3 151101102
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,
príložné do 4 m
m2
1 530,000
1,45
2 218,50
40,031
4 151101112
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné
hĺbky do 4 m
m2
1 530,000
0,68
1 040,40
0,000
5 162201101
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m
m3
563,000
0,57
320,91
0,000
6 171201101
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo
vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených
m3
375,000
0,52
195,00
0,000
7 171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3
m3
188,000
0,46
86,48
0,000
8 174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3
m3
342,000
1,33
454,86
0,000
9 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez
prehodenia sypaniny
m3
Kamenivo ťažené drobné 0-2 a
t
10 5833129000
3
90,500
4,65
420,83
0,000
271,500
11,22
3 046,23
271,500
Zvislé a kompletné konštrukcie
5 618,16
0,005
30 386941115
Montáž odlučovača benzínu a olejov, veľkosť V
ks
1,000
36,13
36,13
0,005
31 4292000134
Odlučovač ropných látok BMTO LOP 10D 0,2mg/l NEL
plastový
ks
1,000
5 582,03
5 582,03
0,000
798,78
59,336
617,68
52,942
4
Vodorovné konštrukcie
11 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
m3
28,000
22,06
34 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom
výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3
1,500
21,19
31,79
2,836
35 452311131
Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15
m3
1,500
99,54
149,31
3,558
15 590,24
15,647
8
Rúrové vedenie
12 871313121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn.
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150
m
71,000
0,31
22,01
0,000
13 2861102000
Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 160x3,9x5000 mm
ks
14,000
23,99
335,86
0,209
36 2861101700
Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm ks
1,000
5,48
5,48
0,003
16 871353121
Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn.
gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200
m
235,000
0,27
63,45
0,002
17 2861103400
Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm
ks
47,000
36,37
1 709,39
1,088
20 892311000
Skúška tesnosti kanalizácie D 150
m
71,000
0,58
41,18
0,000
21 892351000
Skúška tesnosti kanalizácie D 200
m
235,000
0,73
171,55
0,000
22 893810111
Osadenie vodomernej šachty hranatej z PP samonosnej
plochy do 1,1 m2, svetlej hĺbky do 1,0 m
ks
8,000
20,96
167,68
3,056
23 2866111422
Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 200 KOVO
TRADE
ks
1,000
169,64
169,64
0,032
40 2866111422
Plastová šachta D3 TEGRA 600 (šachtové dno-182E,
teleskop. rúra-129,50E, tesnenie-27,5E, poklop-247,54E)
ks
1,000
644,14
644,14
0,000
41 2866111422
Plastová šachta D4 TEGRA 600 (šachtové dno-195E, šacht.
rúra 2m-188,50E, teleskop. rúra-129,50E, tesnenie-27,5E,
poklop-247,54E)
ks
1,000
644,14
644,14
0,000
42 2866111422
Plastová šachta D5 TEGRA 600 (šachtové dno-170,50E,
teleskop. rúra-129,50E, tesnenie-27,5E, poklop-247,54E)
1,000
644,14
644,14
0,000
ks
Strana 1 z 2
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
43 2866111422
Plastová šachta D6 TEGRA 600 (šachtové dno-170,50E,
šacht. rúra 2m-188,50E, teleskop. rúra-129,50E, tesnenie27,5E, poklop-247,54E)
ks
1,000
644,14
644,14
0,000
44 2866111422
Plastová šachta Z1 TEGRA 600 (šachtové dno-170E, šacht.
rúra 2m-188,50E, teleskop. rúra-129,50E, tesnenie-27,5E,
poklop-247,54E)
ks
1,000
644,14
644,14
0,000
45 2866111422
Plastová šachta Z6 TEGRA 600 (šachtové dno-177,50E,
teleskop. rúra-129,50E, tesnenie-27,5E, poklop-247,54E)
ks
1,000
644,14
644,14
0,000
27 2866111429
Plastová šachta TEGRA 600,šachtová nadstaviteľná rúra
6000mm KOVO TRADE
ks
1,000
1 816,11
1 816,11
0,180
24 8938101111
Osadenie šachty Tegra 1000
ks
1,000
43,11
43,11
0,000
25 2866111421
Plastová šachta TEGRA 600,šachtové dno DN 160 KOVO
TRADE
ks
1,000
1 172,11
1 172,11
0,030
26 893810122
Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D
do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m
ks
4,000
15,24
60,96
1,358
28 2866111428
Plastová šachta TEGRA 600,šachtová nadstaviteľná rúra
3000mm KOVO TRADE
ks
1,000
257,81
257,81
0,090
37 2866111428
Plastová šachta Z3 425 (šacht. dno-130E, rúra-106E,
telesk.rúra-53E, tesnenie-10,5E, poklop-159,19E)
ks
1,000
182,27
182,27
0,000
38 2866111428
Plastová šachta Z4 425 (šacht. dno-130E, telesk.rúra-53E,
tesnenie-10,5E, poklop-159,19E)
ks
1,000
182,27
182,27
0,000
39 2866111428
Plastová šachta Z5 425 (šacht. dno-130E, telesk.rúra-53E,
tesnenie-10,5E, poklop-159,19E)
ks
1,000
182,27
182,27
0,000
29 5928000100
Odlučovač oleja betónový SEP.2000 MOA 1,5-1-1, prietok
1,5 l/s, výstup 5 mg NEL/l TECHNO TIP
ks
1,000
5 142,25
5 142,25
9,600
32 623,36
386,519
Celkom
Strana 2 z 2
ROZPOČET
Stavba: Knižnično - informačné, výpočtové a simulačné stredisko JLF UK Martin
Objekt: SO 07 Komunikácie a spevnené plochy
JKSO:
EČO:
Objednávateľ: UK v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava
Spracoval: Ing. Kyselová
Zhotoviteľ: BCI, a.s., M.R.Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 18. 2. 2011
P.Č
Kód položky
.
1
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2
1 - ZEMNE
PRÁCE
1 - ZEMNE PRÁCE
221113101 7132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30
cm, do 200 m2
m2
221113152 1214
Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. nad 75 cm alebo nad
500m2, bez prekážok
272121103 1102
001122104 2201
001122205 2202
272131206 1209
272131217 1101
13 240,71
0,000
140,000
18,30
2 562,00
0,000
m2
1 120,000
2,48
2 777,60
0,000
Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m
m3
141,750
10,78
1 528,07
0,000
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 1-2 do 100 m3
m3
22,000
1,75
38,50
0,000
Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3
m3
330,750
1,76
582,12
0,000
Príplatok za lepivosť horn. tr. 3
m3
4,394
0,50
2,20
0,000
Hĺbenie jám v hornine 3 ručne
m3
4,394
23,27
102,25
0,000
2721511011 1201
Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m
m2
15,680
1,74
27,28
0,000
2721511012 1211
Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m
m2
15,680
0,55
8,62
0,000
0011511014 1301
Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m m3
4,394
0,99
4,35
0,000
0011511013 1311
Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4
m
m3
4,394
0,22
0,97
0,000
2721623015 1101
Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4
m3
22,500
1,14
25,65
0,000
2721627016 1105
Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4
m3
457,644
0,32
146,45
0,000
2721627017 1109
Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 14
m3
2 288,220
0,69
1 578,87
0,000
001167109 1100
Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne
m3
4,394
20,40
89,64
0,000
2721671010 1101
Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4
m3
22,500
3,81
85,73
0,000
272171208 1201
Uloženie sypaniny na skládku
m3
457,644
0,63
288,32
0,000
001171200 1201R
Poplatok za uloženie výkopu na skládku
t
640,702
3,27
2 095,10
0,000
0011741018 1001
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo
objektov do 100 m3
m3
3,644
2,06
7,51
0,000
MAT583
0 313460
Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4
t
7,376
10,40
76,71
0,000
2721804019 2111
Založenie parkového trávnika výsevom v rovine
m2
225,000
0,39
87,75
0,000
MAT005
0 724200
Zmes trávna parková okrasná
kg
9,000
6,00
54,00
0,000
2721811020 1102
Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením
m2
2 250,000
0,31
697,50
0,000
0011813021 1101
Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm
m2
225,000
0,67
150,75
0,000
2311813022 5111
Prevrstvenie ornice na skládke
m3
22,550
5,01
112,98
0,000
Strana 1 z 3
P.Č
Kód položky
.
1
2
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
2311858023 2113
Hnojenie umelým hnojivom na široko v rovine
t
0,113
109,85
12,41
0,000
MAT251
0 911550
Cererit bal. po 50kg
t
0,119
553,64
65,88
0,000
23118580424 3111
Ošetrenie trávnika v rovine
m2
225,000
0,14
31,50
0,000
151,93
0,000
VODOROV
NÉ
KONŠTR
4 - VODOROVNÉ KONŠTR
2714515437 1111
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy
m3
1,875
24,08
45,15
0,000
2714515738 2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého
m3
0,512
30,40
15,56
0,000
271452310 3141
Podkladné bloky z betónu tr. C 16/20 v otvorenom výkope
m3
0,176
79,99
14,08
0,000
271452350 1101
Debnenie podkl. dosák a sedl. lôžok pod potrubie v otv. výk.
m2
1,860
8,26
15,36
0,000
271452380 6171
Vyrov. prstenec z pros.bet. tr.B15(C 12/15) pod poklopy a
mreže, v nad 200mm
kus
2,000
30,89
61,78
0,000
40 502,04
0,000
5KOMUNIKÁ
CIE
5 - KOMUNIKÁCIE
2215642539 1111
Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm
m2
1 020,000
3,24
3 304,80
0,000
2215648540 1111
Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm
m2
28,875
3,67
105,97
0,000
2215648641 1111
Podklad zo štrkodrte hr. 20 cm
m2
1 020,000
4,03
4 110,60
0,000
2215648742 1111
Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm
m2
110,000
5,81
639,10
0,000
2215651743 1221
Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 2, š. nad 3m hr. 10 cm m2
1 020,000
11,20
11 424,00
0,000
2215699044 3311
Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením
m3
19,000
8,33
158,27
0,000
2215732145 1111
Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2
m2
2 140,000
0,22
470,80
0,000
2215771448 4221
Asfaltový betón ABS II hr. 50 mm š nad 3 m
m2
2 140,000
7,93
16 970,20
0,000
2215962146 1122
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B do
300m2
m2
110,000
10,57
1 162,70
0,000
2215962147 1123
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. B nad
300m2
m2
110,000
9,07
997,70
0,000
MAT592
0 4511501
8-
Dlažba zámk. KLASIKO PREMAC200x100x60, sivá
m2
112,200
10,32
1 157,90
0,000
944,78
0,000
RÚROVÉ
VEDENIA
8 - RÚROVÉ VEDENIA
271895940 1111R
Zhot. vpusti uličnej PVC-U DN400
kus
2,000
10,29
20,58
0,000
MAT286
0 5C02104
Uličná vpusť PVC-U korugovaná DN 400, kompletná
kus
2,000
173,04
346,08
0,000
271899200 4111
Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6
kus
2,000
28,05
56,10
0,000
MAT552
0 4251004
Mreža pre vozovku s nálevkou 615x480 mm, STN 13 6331
kus
2,000
130,76
261,52
0,000
221899230 1111
Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením
mreže
kus
3,000
83,49
250,47
0,000
271899620 3141
Obetónovanie potrubia z betónu tr. B12,5-B15 v otvor.
výkope
m3
0,062
93,67
5,81
0,000
271899640 3111
Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvor. výkope
m2
0,480
8,79
4,22
0,000
Strana 2 z 3
P.Č
Kód položky
.
1
9- 2
OSTATNÉ
KONŠTRU
K
Popis
MJ
Množstvo
celkom
Cena
jednotková
Cena celkom
Hmotnosť
celkom
3
4
5
6
7
8
9 - OSTATNÉ KONŠTRUK
17 073,37
0,000
13,61
27,22
0,000
2,000
53,97
107,94
0,000
kus
2,000
34,42
68,84
0,000
m
5,600
9,47
53,03
0,000
30,500
10,80
329,40
0,000
m
75,000
4,59
344,25
0,000
kus
75,750
2,87
217,40
0,000
218,000
6,22
1 355,96
0,000
kus
220,180
6,66
1 466,40
0,000
Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B
15
m3
7,478
88,51
661,88
0,000
10,000
0,83
8,30
0,000
m
97,500
1,15
112,13
0,000
m
9,000
1,48
13,32
0,000
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5
cm
m
10,000
3,67
36,70
0,000
m
52,500
41,97
2 203,43
0,000
BIRCO SIR NW150 1000X236X30 oceľový mriežkový rošt
kus
51,000
48,81
2 489,31
0,000
BIRCO SIR NW150 500x236x30 oceľový mriežkový rošt
kus
3,000
61,09
183,27
0,000
Žľab BIRCO SIR NW150 - 1000x250x230/235 - 300/305 s
vnútor.spádom
kus
2,000
49,77
99,54
0,000
MAT592
0 2786102
Žľab BIRCO SIR NW150 - 1000x250x305/310 - 325/330 s
vnútor.spádom
kus
1,000
48,73
48,73
0,000
MAT592
0 2786103
Žľab BIRCO SIR NW150 - 1000x250x230 bez vnútor.spádu
kus
16,000
48,88
782,08
0,000
MAT592
0 278620
BIRCO SIR NW150 začiatočné (koncové) dosky
kus
3,000
21,07
63,21
0,000
MAT592
0 2786301
BIRCO SIR NW150 - 500x250x710 líniový odvodňovací vtok
jednodielny
kus
3,000
50,93
152,79
0,000
2729790825 2213
Vodor. doprava sute po suchu do 1 km
t
213,360
1,31
279,50
0,000
272979080 2219
Príplatok za každý ďalší 1 km sute
t
2 987,040
0,26
776,63
0,000
2729790827 7212
Nakladanie sute na dopravný prostriedok
t
213,360
3,34
712,62
0,000
272979130 1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z
demol.vozoviek "O"-ost.odpad
t
213,360
9,79
2 088,79
0,000
2219982226 5111
Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný
t
1 406,297
1,70
2 390,70
0,000
71 912,83
0,000
2219140036 1111
Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly
alebo objekty
kus
2,000
MAT404
0 4558551
Značka dopravná informat. IP16 ZN lisovaná
ks
MAT404
0 4575701
Tabuľka dopravná dodatková E 15
MAT404
0 459600
Stĺpik Fe 60/6 s povrchovou úpravou
221915700 1111
Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary,
zebry, šípky, nápisy
m2
2219165628 1111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z
betónu s bočnou oporou
MAT592
0 173208
Obrubník parkový PREMAC 100x5x20 cm
2219178629 2111
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou
do lôžka z betónu
m
MAT592
0 174910
Obrubník cestný PREMAC 100X26X15 cm, bez skosenia
2219181030 1111
2729197332 1121
Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do 5
cm
m
2729197333 1122
Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do
10 cm
2729197334 1123
Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živič. hr. do
20 cm
2729197335 5111
2219351131 2410R
Osadenie žľabu BIRCO SIR sv.š.150 mm, do lôžka z bet.
hr.200 mm
MAT553
0 4715001
MAT553
0 4715201
MAT592
0 2786101
Celkom
Strana 3 z 3
Odberateľ: UK v Bratislave a JLF UK v Martine
Spracoval:
Projektant:
JKSO :
Dodávateľ: BCI a.s., M.R. Štefánika 32, 012 39 Žilina
Dátum: 30.03.2012
Stavba :Knižnica a štúdijno-informačné stredisko JLF UK v Martine
Objekt :Doplňujúce stavebné práce
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
BCI a.s. Žilina
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
a práce
materiál
Spolu
Hmotnosť v tonách
Jednotková
DPH
Spolu
%
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1
221
11310-7132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2
54,020 m2
18,30
988,57
988,57
20
142,104 m3
21,39
3 039,60
3 039,60
20
753,200 m3
78,32
58 990,62
58 990,62
1,98
1 492,84
20
266,900 m2
4,44
1 185,04
1 185,04
0,00
0,07
20
0,00
0,12
"búranie betónovej plochy pri garážach" 7,30*7,40 = 54.020
2
001
12230-1102
Odkopávky v horn. tr. 4 ,odvoz, uloženie
"výkop kufra cesty"
236,84*0,60 = 142.104
3
001
12260-1
Výmena nevhodného zemného podložia štrkopieskom
.
4
272
15110-1201
Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m
"paženie časti stav.jamy" 3,40*78,5 = 266.900
5
272
15110-1211
Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m
266,900 m2
2,79
744,65
744,65
6
001
15110-1301
Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m
266,900 m3
2,24
597,86
597,86
7
001
15110-1311
Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m
266,900 m3
0,72
192,17
192,17
20
8
001
16270-1107
Vodorovné premiestnenie výkopu do 12000 m horn. tr. 1-4
753,200 m3
6,85
5 159,42
5 159,42
20
753,200 m3
0,82
617,62
617,62
20
753,200 m3
0,27
"odvoz zeminy z výmeny podložia"
20
20
753,20 = 753.200
9
001
17120-1202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1 000 m3
10
001
17120-1209
Poplatok za uloženie prebytočného výkopku na skládku
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:
71 718,91
203,36
71 718,91
203,36
0,00
20
71 718,91
1 493,03
2 - ZÁKLADY
11
002
21151-1111
Výplň odvodňovacích rebier štrkodrvinou
218,200 m3
2 - ZÁKLADY spolu:
64,20
14 008,44
14 008,44
14 008,44
14 008,44
0,00
2,05
14 008,44
447,75
20
447,75
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
12
011
31127-1305
Murivo nosné z bet.tvárnic hr.400mm s výplňou C35/30
-137,427 m3
89,59
-12 312,08
-12 312,08
2,32
-318,76
20
-49,369 m3
87,08
-4 299,05
-4 299,05
2,30
-113,43
20
"odpočet pol.č.41" -137,427 = -137.427
13
011
31127-1306
Murivo nosné z bet.tvárnic hr.300mm s výplňou C25/30
"odpočet pol.č.38 podľa rozpočtu" -49,369 = -49.369
Strana
1
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
BCI a.s. Žilina
Por.
Kód
číslo
cenníka
14
011
Kód položky
31127-1307
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
a práce
materiál
Murivo nosné z bet.tvárnic hr.200mm s výplňou C25/30
Spolu
Hmotnosť v tonách
Jednotková
DPH
Spolu
%
-2,473 m3
84,16
-208,13
-208,13
2,30
-5,68
20
-19,732 m3
86,06
-1 698,14
-1 698,14
2,29
-45,20
20
209,001 m3
93,22
19 483,07
19 483,07
2,45
511,89
20
1 198,920 m2
18,30
21 940,24
21 940,24
0,00
3,94
20
1 198,920 m2
8,32
"odpočet pol.č.39" -2,473 = -2.473
15
011
31127-1308
Murivo nosné z bet.tvárnic hr.250mm s výplňou C25/30
"odpočet pool.č.40" -19,732 = -19.732
16
011
31131-1952
Nadzákladové múry nosné z betónu tr. B37(C 30/37)
"náhrada muriva zo šalovacích dielcov"
"hr. 30 cm" 49,369 = 49.369
"hr.20 cm"
2,473 = 2.473
"hr.25 cm"
19,732 = 19.732
"hr.40 cm" 137,427 = 137.427
17
011
31135-1105
Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie
"hr.30 cm" 164,56*2 = 329.120
"hr.20 cm"
12,36*2 = 24.720
"hr. 25 cm" 78,98*2 = 157.960
"hr.40 cm" 343,56*2 = 687.120
18
011
31135-1106
Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:
32 880,92
9 975,01
32 880,92
9 975,01
0,00
20
32 880,92
32,76
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
19
221
46712-2114
Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 20 cm
236,600 m2
39,40
9 322,04
9 322,04
0,38
90,62
20
"plocha poškodená ťažkými vozidlami"
24*4,9+14*17/2 = 236.600
.
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:
9 322,04
9 322,04
0,00
9 322,04
90,62
5 - KOMUNIKÁCIE
20
221
57714-4221
Asfaltový betón ABS II hr. 50 mm š nad 3 m
1 014,175 m2
7,93
8 042,41
8 042,41
0,12
125,16
20
8,40
1 987,44
1 987,44
0,17
39,75
20
oprava jestvujúcej komunikácie
55*4,9+(4,9+14)/2*7,5+8*13/2+19*21/2+63*4,5+(17+6,2)/2*5+11*11/2+3,5*5,80 = 1014.175
.
21
221
57719-1116
Betón asfaltový tr. 1 AC 11 hr. 50 mm
236,600 m2
24*4,9+14*17/2 = 236.600
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:
10 029,85
10 029,85
0,00
10 029,85
164,91
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
22
011
63157-101
Podklad zo štrkodrvy hr. 30 cm
236,600 m3
17,50
4 140,50
4 140,50
1,84
434,63
20
24*4,9+14*17/2 = 236.600
Strana
2
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
BCI a.s. Žilina
Por.
Kód
číslo
cenníka
23
011
Kód položky
63224-631
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
a práce
materiál
Dlažba betonová vr.podkladných vrstiev
7,470 m2
Spolu
Hmotnosť v tonách
Jednotková
DPH
Spolu
%
34,50
257,72
257,72
0,19
1,43
20
342,900 m2
48,20
16 527,78
16 527,78
0,34
115,85
20
1 250,775 m2
1,18
1 475,91
1 475,91
0,00
0,03
20
236,600 m2
12,00
2 839,20
2 839,20
0,24
57,23
20
135,300 t
93,50
12 650,55
12 650,55
1,03
138,84
20
"doplnenie chodníka ku rampe pre telesne postihnutých" (1,50-0,60)*8,30 = 7.470
24
011
63229-11.12
Rozbratie kamennej dlažby, obrubníky, úprava podkladu
"lemovanie opr.jestv.komunikácie"
15+11+55-19+22+63+5+20+63-17+8+8+21+4,9+8+22 = 289.900
55-13-14+8,5+11,5+5 = 53.000
25
221
63890-8411
Očistenie povrchu krytu alebo podkl.
očistenie jestv.vozovky
236,6+1014,175 = 1250.775
26
221
66517-3111
Podklad z kameniva drv. obal. asf. š. do 3m hr. 10 cm
24*4,9+14*17/2 = 236.600
27
221
67271-31.1
Vyrovnanie povrchov jestv. krytov živ. zmesou pre koberec otv.
"vyrovnanie nerovnosti na jestv.prístupovej vozovke" 135,3 = 135.300
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:
37 891,66
37 891,66
0,00
37 891,66
748,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA
28
271
87135-312
Potrubie PVC DN 200 , uličná vpusť
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:
22,500 m
290,00
6 525,00
6 525,00
6 525,00
6 525,00
0,00
20
6 525,00
0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
29
221
91656-1111
Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou
122,400 m
4,59
561,82
561,82
0,11
12,93
20
354,80
0,02
2,72
20
177,27
0,14
3,86
20
191,71
0,08
2,30
20
0,00
0,09
20
"parkové obrubníky pri okapových chodníkoch"
13,80+2,9+5,3+4,4+5,8+13,0+4,8+2,4+2,2+2,7+3,5*2+8,2+8,3+15,5+26,10 = 122.400
30
MAT
592 173208
31
221
91786-2111
Obrubník záhonový 100x5x20
123,624 kus
2,87
354,80
122,40*1,01 = 123.624
Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu 28,500 m
6,22
177,27
9+8,5+11 = 28.500
32
MAT
592 174910
Obrubník cestný 100x26x15 bez skosenia
28,785 kus
6,66
191,71
28,5*1,01 = 28.785
33
272
91973-5115
Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu
712,300 m
20,10
14 317,23
14 317,23
"rezanie krytu na jestv.komunikácii pre zapustenie obrubníkov" 712,3 = 712.300
34
272
97908-2213
Vodor. doprava sute po suchu do 1 km
35
272
97908-2219
Príplatok za každý ďalší 1 km sute
156,824 t
1,31
205,44
205,44
20
2 195,536 t
0,26
570,84
570,84
20
156,824*14 = 2195.536
36
272
97908-7212
Nakladanie sute na dopravný prostriedok
156,824 t
3,34
523,79
523,79
20
37
272
97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad
156,824 t
9,79
1 535,31
1 535,31
20
38
011
99801-1003
Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m
2,09
6 267,83
6 267,83
20
2 998,963 t
Strana
3
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
BCI a.s. Žilina
Por.
Kód
číslo
cenníka
Kód položky
Popis položky, stavebného dielu, remesla,
Množstvo
Merná
Jednotková
Konštrukcie
Špecifikovaný
výkaz-výmer
výmera
jednotka
cena
a práce
materiál
Spolu
Hmotnosť v tonách
Jednotková
DPH
Spolu
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:
24 706,04
24 159,53
546,51
24 706,04
21,90
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:
207 082,860
206 536,35
546,51
207 082,86
2 998,96
%
PRÁCE A DODÁVKY PSV
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti
39
711
71174-7788
Opracovanie rúrových prestupov
40
711
71176-8188
Zhotovenie detailov - tesniaci pás medzi základ.doskou a stenami
418,00
2 090,00
2 090,00
0,02
0,08
20
114,890 m
5,000 kus
143,20
16 452,25
16 452,25
0,00
0,04
20
185,422 %
2,54
24,66+29,20+2,66+21,60+28,8 = 106.920
(2,035+1,95)*2 = 7.970
41
711
99871-1203
Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch
Za rozpočet celkom
470,97
470,97
20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:
19 013,22
19 013,22
0,00
19 013,22
0,12
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:
19 013,22
19 013,22
0,00
19 013,22
0,12
226 096,08
225 549,57
546,51
226 096,08
2 999,09
Strana
4
ITMS kód Projektu: 26250120031
Príloha č. 3 dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP
PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU
Harmonogram realizácie projektu
Začiatok realizácie aktivity
Ukončenie realizácie aktivity
(štvrťrok/rok)
(štvrťrok/rok)
Hlavné aktivity
Číslo a Názov aktivity
Aktivita 1.1
Vybudovanie knižničnoinformačného, výpočtového
a simulačného centra JLF UK
Aktivita 2.1
Vytvorenie dokumentového
pracoviska
III./2010
I./2013
III./2010
III./2013
III./2010
III./2013
III./2010
III./2013
III./2010
I./2013
III./2010
III./2013
Podporné aktivity
III./2010
III./2010
III./2013
III./2013
Aktivita 2.2
Vytvorenie multifunkčných
multimediálnych učební
(výučba cudzích jazykov, EKS,
e-learning)
Aktivita 2.3
Modernizácia sieťových
technológií a vybavenie
centrálneho sieťového
a záložného uzla
Aktivita 2.4
3D stereoskopická projekcia
Aktivita 2.5
Podpora E-learningu a iných
multimediálnych foriem
výučby
Riadenie projektu
Publicita a informovanosť
Číslo a Názov aktivity
Cieľ aktivity
Termín realizácie
aktivity (štvrťrok/rok)
Opis aktivity
Podrobný opis aktivity
Aktivita 1.1
Vybudovanie knižnično-informačného, výpočtového a simulačného
centra JLF UK
III./2010 - I./2013
ITMS kód Projektu: 26250120031
Metodológia aktivity
ITMS kód Projektu: 26250120031
Výstupy (výsledky)
aktivity
Číslo a Názov aktivity
Cieľ aktivity
Termín realizácie
aktivity (štvrťrok/rok)
Opis aktivity
Podrobný opis aktivity
Aktivita 2.1
Vytvorenie dokumentového pracoviska
III./2010 - III./2013
ITMS kód Projektu: 26250120031
Metodológia aktivity
ITMS kód Projektu: 26250120031
Výstupy (výsledky)
aktivity
Číslo a Názov aktivity
Cieľ aktivity
Termín realizácie
aktivity (štvrťrok/rok)
Opis aktivity
Podrobný opis aktivity
Aktivita 2.2
Vytvorenie multifunkčných multimediálnych učební (výučba cudzích
jazykov, EKS, e-learning)
III./2010 - III./2013
ITMS kód Projektu: 26250120031
Metodológia aktivity
Výstupy (výsledky)
aktivity
Číslo a Názov aktivity
Podrobný opis aktivity
Aktivita 2.3
Modernizácia sieťových technológií a vybavenie centrálneho
ITMS kód Projektu: 26250120031
Cieľ aktivity
Termín realizácie
aktivity (štvrťrok/rok)
Opis aktivity
sieťového a záložného uzla
III./2010 - III./2013
ITMS kód Projektu: 26250120031
Metodológia aktivity
Výstupy (výsledky)
aktivity
Číslo a Názov aktivity
Cieľ aktivity
Termín realizácie
aktivity (štvrťrok/rok)
Opis aktivity
Podrobný opis aktivity
Aktivita 2.4
3D stereoskopická projekcia
III./2010 - I./2013
ITMS kód Projektu: 26250120031
Metodológia aktivity
Výstupy (výsledky)
aktivity
Číslo a Názov aktivity
Cieľ aktivity
Termín realizácie
aktivity (štvrťrok/rok)
Podrobný opis aktivity
Aktivita 2.5
Podpora E-learningu a iných multimediálnych foriem výučby
III./2010 - III./2013
ITMS kód Projektu: 26250120031
Opis aktivity
Metodológia aktivity
ITMS kód Projektu: 26250120031
Výstupy (výsledky)
aktivity
Download

ITMS kód Projektu: 26250120031 DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O