F A K T Ú R A
-
Daňový
Číslo
doklad
DODÁVATEĽ
Čislo obj.
Ing Jozef Vyskoč EKOSTAVING
:
110020
DL : 110020
K.symbol
inžinierska a dodávateľská č i n n o s ť
Podhájska 23
ODBERATEĽ:
Nitra
Obec Ivanka pri Nitre
949 01
IČDPH:
DIČ
SK1020401063
IČO: 22819983
N o v o z á m o c k á 326
:1020401063
Banka
951 12 Ivanka pri Nitre
Slovenská sporiteľňa
č. účtu:
31256340/0900
SWIFT
: GIBASKBX
: 01.03.2011
IČDPH :31827004
Dátum vyhotovenia Fa.
: 01.03.2011
PREVADZKA:
Dátum splatnosti
: 30.04.2011
Forma úhrady
: PP
Dátum dodania
lCO:31827003
DÁTUM:
T/Fax :
037/7769518
"DIČ: 2021253653
OBEC IVANKA PRI NITRE
3. 03. 2011
037/7769516
Číslo spisu:
Okresný úrad v Nitre, Odbor živnostenského podnikania
Prílohy/listy:
č.živ.reg. 403-2179
^
Vybavuje
Faktúrujeme Vám
Názov
Počet MJ
%DPH
Cena/J
Cena/J+DPH
Spolu
v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 11.07.2003 a jej Dodatkov č. 5 zo dňa 05.08.2010 a č. 6 zo dňa 25.11.2010
a podľa priloženého položkovitého súpisu vykonaných prác za práce na stavbe.
"Ivánka pri Nitre - rozšírenie kanalizácie"
objekty:
SO 01 Gravitačná kan. Stoka A PVC Dn 400. dl. 307,14m
0001
1.000
20
82 067.05
98 480.46
82 067.05
1 000
20
38 878.98
46 654.78
38 878.98
1.000
20
27 845.13
33 414.16
27 845.13
1.000
20
7 058.93
8 470.72
7 058.93
1.000
20
27 276.00
32 731.20
27 276.00
1.000
20
1 226.98
1 472.38
1 226.98
SO 02 Výtlak VA HDPE D125 dí. 307,77m
0001
SO 03 ČS1 stavebná časť
0001
SO 04 ČS1 - el. príp. nn a vonkajší rozvod slaboprúd
0001
PS 01 ČS1 - technologická časť
0001
Práce naviac k nn prípojke
0001
184 353.07
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry si vyhradzujeme možnosť účtovať Vám úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý
deň omeškania.
Pri platbe uveďte ako variabilný symbol čislo faktúry.
Cena dohodou.
Doklad číslo : 110020 pokračuje na ďalšej strane
Základ
DPH
Spolu
DPH 20%
184 3 5 3 . 0 7
36 870.61
221 223.68
Celkom
184 353.07
36 8 7 0 . 6 1
221 2 2 3 . 6 8
SunSoft © 2011
FAKTÚRA
Číslo t o v a r u
Pokračovanie d o k l a d u číslo : 110020
Názov
Počet
MJ % DPH
Cena/J
Celkom k úhrade :
Cena/J+DPH
Spolu
221 223.68 EUR
S l o v o m : d v e s t o d v a d s a ť j e d e n t i s í c d v e s t o d v a d s a ť t r i + 0.68
íng. Jozef Vyskoč KKOS ľ A V l N t i
Podhájska 2 3 , 9 4 9 Q J J M W \
R c o ^ y m - 21 •
Vystavil : Naďa Suchanová
Pečiatka a p o d p i s
SunSoft © 2011
Strana č. : 2
Krycí list súpisu vykonaných prác
Rekapitulácia k súpisu vykonaných prác
Stavba: Ivárika pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie
Názov objektu
ZRN
VR N
HZS
Kompl.čin.
Ost. náklady
Cena
SO 0 1 Gravitačná kan. Stoka A PVC DN 400 dl. 307,14m
82 067,05
0,00
0,00
0,00
0,00
82 067,05
SO 02 Výtlak VA HDPE D125 dí 3 0 7 , 7 7 m
38 878,98
0,00
0,00
0,00
0,00
38 878,98
SO 03 ČS1 stavebná časť
27 845,13
0,00
0,00
0,00
0,00
27 845,13
7 058,93
0,00
0,00
0,00
0,00
7 058,93
27 276,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27 276,00
1 226,98
0,00
0,00
0,00
0,00
1 226,98
Celkom bez DPH
184 353,07
0,00
0,00
0,00
0,00
184 353,07
DPH 20% z
184 353,07
SO 04 ČS1 - el. príp. nn a vonkajší rozvod slaboprúd
PS 0 1 ČS 1 - technologická časť
Práce naviac k nn prípojke na ČS 1
Celkom
36 8 7 0 , 6 1
2 2 1 223,68
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / SO02VýtlakVAHDPED125dí307,77m
Odberateľ: Obec Ivánka pri Nitre
Dodávateľ: Ing. Jozef Vyskoč - EKOSTAVING
Stavba: Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie
Objekt: SO 01 Gravitačná kan. Stoka A PVC DN 400 dl. 307,14m
Súpis vykonaných prác
Por.č. Cenník
Kód položky
Názov
Mj
Množstvo
Montáž
Materiál
Cena celkom
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE
1
1/A 1
115101203
Čerpanie vody do výšky 10 m, s priemerným prítokom litrov za minútu
HOD
nad 1000 do 2000 I
D
672,000
6,370
4 280,64
47,000
2,619
123,09
2
1/A 1
115101303
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy do výšky 10 m, s prítokom
litrov za minútu nad 1000 do 2000 I
3
1/A 1
130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy
M3
100,900
11,999
1 210,70
4
1/A 1
130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne
M3
302,700
26,492
8019,13
5
1/A 1
132201203
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3
M3
538,560
5,341
2 876,45
6
1/A 1
132201209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s
urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3
M3
161,570
0,653
105,51
7
1/A 1
133201102
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3
M3
69,720
17,475
1 218,36
8
1/A 1
133201109
Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za
lepivosť horniny 3
M3
20,920
3,864
80,84
9
1/A 1
151201201
Paženie stien výkopu bez rozopretia alebo vzopretia, záťažné hĺbky
do 4 m
M2
202,752
5,444
1 103,78
10
1/A 1
151201211
Odstránemie paženia stien výkopov, záťažné hĺbky do 4 m
M2
202,752
1,496
303,32
11
1/A 1
151831052
Zriadenie paženia a rozoprenia rýh š. do 2m, hľ. do 6m pažiacimi
boxami STANDARD 3x2,25 v hornine stredne tlačivej
M2
816,570
4,912
4 010,99
12
1/A 1
151831152
Odstránenie paženia a rozoprenia rýh š. do 2m, hľ. do 6m pažiacimi
boxami STANDARD 3x2,25 v hornine stredne tlačivej
M2
816,570
6,247
5 101,11
13
1/A 1
162601102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m
M3
320,960
4,365
1 400,99
14
1/A 1
162701105
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m
M3
299,460
5,974
1 788,97
Strana 1 z 4
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / SO02VýtlakVAHDPED125dí307,77m
15
1/A 1
162701109
Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste
M3
2 994,600
0,356
1 066,08
620,420
1,015
629,73
16
1/A 1
167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000
m3
M3
17
1/A 1
171201203
Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3
M3
320,960
0,680
218,25
18
1/A 1
174101003
Zásyp dna kamenivom hr. 0,2m ako drenážnej vrstvy
M3
67,570
2,362
159,60
174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo
M3
objektov nad 1000 do 10000 m3
555,160
2,362
1 311,29
175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia
sypaniny
M3
181,210
10,804
1 957,79
175101109
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene
M3
za prehodenie sypaniny
181,210
6,399
1 159,56
113107112
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100200mm, -0,24000t
M2
2,970
3,024
8,98
113107122
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného,
M2
hr.100 do 200 mm, -0,23500t
2,970
8,305
24,67
24 221/B 1
113107141
Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50
mm, -0,03800t
M2
2,970
2,618
7,78
25 S/S60
583371400
Štrkopiesok 0-32
M3
509,100
1/A 1
20
21
1/A 1
1/A 1
22 221/B 1
23 221/B 1
38 167,597
ZEMNÉ PRÁCE
12,976
6 606,08
6 606,082
44 773,68
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
26 271/A 3
359901111
Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky
M
307,140
673,251
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE
673,25
2,192
0,000
673,25
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
27 271/A 1
451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z
piesku a štrkopiesku do 63 mm
M3
50,680
1 702,848
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1 702,85
33,600
0,000
1 702,85
SPEVNENÉ PLOCHY
28 221/A 1
564661112
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s
rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.210 mm
M2
2,970
6,081
18,06
Strana 1 z 4
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / SO02VýtlakVAHDPED125dí307,77m
29 221/A 1
564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s
rozprestretím a zhutn.hr.200 mm
M2
2,970
5,926
35,661
SPEVNENÉ PLOCHY
17,60
0,000
35,66
POTRUBNÉ ROZVODY
30 271/A 1
871383122
Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 400
mm
M
31 271/A 1
894401111
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová
skruž TBS
32 271/A 1
894421111
33 271/A 1
307,140
2,995
919,88
KUS
24,000
18,195
436,68
Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t
KUS
6,000
33,823
202,94
899104111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad
150 kg
KUS
1,000
22,648
22,65
34 271/A 1
899104111
Osadenie poklopu betonového pre kan. šachtu DN 600
KUS
5,000
19,647
98,24
35 271/A 3
877393123
Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v
otv. výkope jednoosých DN 400
KUS
13,000
2,972
38,64
36 271/A 3
892391000
Skúška tesnosti kanalizácie D 400
M
307,140
2,468
758,02
37 P/PC
5922470254
Tesnenie DN 1000 - šachty
KS
18,000
14,273
256,91
38 S/S20
273224120
Krúžok tesniaci Js 400
KUS
50,000
7,648
382,40
39 S/S20
286110450
Kanalizačné rúry PVC-U korug s hrdlom 400x6000
KUS
51,000
258,003
13 158,15
40 S/S20
286420150
PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 400
KUS
13,000
29,380
381,94
41 S/S50
552421510
Poklop vstupný-nosnosť 40T D60
KUS
1,000
134,420
134,42
42 S/S50
552421510
Poklop vstupný-betonový pre kan. šachtu DN 600
KUS
5,000
69,800
349,00
43 S/S 70
592247007
Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží
KUS
6,000
17,039
102,23
592247015
Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou
TECHNO TIP
KUS
6,000
60,294
361,76
592247017
Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou
TECHNO TIP
KUS
6,000
184,419
1 106,51
592247018
Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou
stupačkou TECHNO TIP
KUS
6,000
113,165
678,99
44 S/S70
45 S/S 70
46 S/S70
TECHNO TIP
Strana 1 z 4
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / SO02VýtlakVAHDPED125dí307,77m
47 S/S70
5922470251
Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H800 s 2-ma otvoromi DN 300
TECHNO TIP
KUS
6,000
2 477,043
POTRUBNÉ ROZVODY
564,073
3 384,44
20 296,767
22 773,81
OSTATNÉ PRÁCE
48 221/B 1
919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50
mm
M
5,400
4,526
24,44
49 321/B 1
979082315
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so
zložením do 3000 m
T
1,524
3,223
4,91
50 321/B 1
979082319
Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m
T
2,508
0,160
0,40
51 321/B 1
979086112
Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej
T
doprave sutiny a vybúraných hmôt
1,524
3,765
5,74
35,491
OSTATNÉ PRÁCE
0,000
35,49
PRESUNY HMÔT
52 271/A 1
998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo
sklolamin. v otvorenom výkope
T
493,856
12 072,31
24,445
PRESUNY HMÔT
12 072,310
0,000
12 072,31
Práce HSV
55 164,201
26 902,849
82 067,05
55 164,200
26 902,849
82 067,05
Celkom
Strana 1 z 4
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / SO 02 Výtlak V A HDPE D125 dí 307,77m
Odberateľ: Obec Ivánka pri Nitre
Dodávateľ: Ing. Jozef Vyskoč - EKOSTAVING
Stavba: Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie
Objekt: SO 02 Výtlak VA HDPE D125 dí 307,77m
Súpis vykonaných prác
Por.č. Cenník
Kód položky
Názov
Mi
Množstvo
Montáž
Materiál
Cena celkom
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE
53
1/A 1
130001101
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy
M3
27,700
11,999
332,37
54
1/A 1
130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne
M3
91,649
26,492
2 427,97
55
1/A 1
132201203
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3
M3
277,680
5,342
1 483,37
132201209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s
urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3
M3
83,300
0,653
54,40
151831052
Zriadenie paženia a rozoprenia rýh š. do 2m, hľ. do 6m pažiacimi
boxami STANDARD 3x2,25 v hornine stredne tlačivej
M2
923,310
4,912
4 535,30
M2
923,310
6,245
5 766,07
56
57
1/A 1
1/A 1
58
1/A 1
151831152
Odstránenie paženia a rozoprenia rýh š. do 2m, hľ. do 6m pažiacimi
boxami STANDARD 3x2,25 v hornine stredne tlačivej
59
1/A 1
162601102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m
M3
140,730
4,366
614,43
60
1/A 1
162701105
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m
M3
139,730
5,974
834,75
61
1/A 1
162701109
Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste
M3
1 397,300
0,357
498,84
62
1/A 1
167102102
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000
M3
m3
280,460
1,015
284,67
63
1/A 1
171201202
Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3
M3
140,730
0,768
108,08
64
1/A 1
174101002
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo
M3
objektov nad 100 do 1000 m3
228,980
2,579
590,54
65
1/A 1
175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia
sypaniny
M3
102,760
10,804
1 110,22
66
1/A 1
175101109
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene
M3
za prehodenie sypaniny
102,760
6,400
657,66
Strana 1 z 4
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / SO 02 Výtlak VA HDPE D125 dl 307,77m
181101101
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia
M2
615,540
0,212
130,49
113107112
Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr. 100200mm, -0,24000t
M2
2,880
3,024
8,71
69 221/B 1
113107122
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného,
M2
hr.100 do 200 mm, -0,23500t
2,880
8,304
23,92
70 P/PC
174101005
Zásyp kamenivom so zhutnením jám, šachiet, rýh alebo okolo
objektov
SUB
2,002
1,992
3,99
71 S/S60
583371400
Štrkopiesok 0-16 N
T
174,690
12,976
2 266,78
72 S/S60
583371670
Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-22 tr. N I
T
3,403
11,900
40,50
2 311,261
21 773,03
67
1/A 1
68 221/B 1
19 461,768
ZEMNÉ PRÁCE
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
73 271/A 1
451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z
kameniva drobného ťaženého 0-4 mm
M3
36,932
36,186
1 336,421
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
1 336,42
0,000
1 336,42
SPEVNENÉ PLOCHY
74 221/A 1
564661112
Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s
rozprestretlm a zhutnením po zhutnení hr.210 mm
M2
2,880
6,081
17,51
75 221/A 1
564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s
rozprestretím a zhutn.hr.200 mm
M2
2,880
5,926
17,07
34,580
SPEVNENÉ PLOCHY
0,000
34,58
POTRUBNÉ ROZVODY
76 271/A 1
899721111
Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm
M
310,000
0,507
157,17
77 923/M23
230202008
Montáž polyetylénových rúr zváraných elektrotvarovkami D 125 mm
M
307,770
3,362
1 034,72
78 S/S20
286113140
HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 125x11,4 x L
M
307,000
13,056
4 008,19
79 S/S20
286161530
FRIALEN Elektrotvarovkové koleno 30st W30st PE 100 SDR 11 DN
KUS
125
2,000
67,002
134,00
80 S/S20
286161530
Spojka PLASSONd 125
KUS
30,000
22,450
673,50
Strana 2 z 3
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / SO 02 Výtlak VA HDPE D125 dl 307,77m
81 S/S20
286161680
FRIALEN Elektrotvarovkové koleno 45st W45st PE 100 SDR 11 DN
125
KUS
2,000
66,379
132,76
82 S/S20
286167220
FRIALEN Prírubový T-kus FLT PE 100 SDR 11 d/DN 125/80
KUS
1,000
402,262
402,26
83 S/S20
286167340
FRIALEN Integrovaný lemový nákružok s prírubou EFL PE 100 SDR
11 DN 125
KUS
3,000
115,060
345,18
84 S/S20
286230250
PVC-U tvarovka FNP DN 100
2,000
14,961
29,92
5 725,818
6 917,71
KUS
POTRUBNÉ ROZVODY
1 191,893
OSTATNÉ PRÁCE
85 22MB 1
919735111
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50
mm
M
7,200
4,524
32,57
86 312/B 1
979086213
Vodorovná doprava po suchu alebo naloženie nakladanie na
dopravný prostriedok vybúraných hmôt
T
1,368
21,575
29,52
87 321/B 1
979082315
Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so
zložením do 3000 m
T
1,368
3,222
4,41
88 321/B 1
979082319
Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m
T
2,736
0,160
0,44
OSTATNÉ PRÁCE
66,934
0,000
66,93
PRESUNY HMÔT
89 271/A 1
998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo
sklolamin. v otvorenom výkope
T
372,021
PRESUNY HMÔT
23,521
8 750,300
Práce HSV
Celkom
8 750,30
0,000
8 750,30
30 841,896
8 037,079
38 878,98
30 841,900
8 037,079
38 878,98
Strana 2 z 3
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie ČS1 stavebná časť
Odberateľ: Obec Ivánka pri Nitre
Dodávateľ: Ing. Jozef Vyskoč - EKOSTAVING
Stavba: Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie
Objekt: SO 03 ČS1 stavebná časť
Súpis vykonaných prác
Por.č. Cenník
Kód položky
Názov
Mj
Množstvo
Montáž
Cena celkom
Materiál
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE
50,000
8,152
407,60
hod
261,000
4,859
1 268,20
115101302
Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom
deň
litrov za minútu nad 500 do 10001
5,000
3,691
18,46
115201311
Zariadenie čerpacej stanice - demontáž
ks
3,000
1 186,881
3 560,64
94 R / R 0
134702203
Výkop pre vodárenskú studňu nespúšťanú nad 4m hornina1-4 s
pažením príložným 6-10 m
m3
63,000
69,488
4 377,74
95 R / R 0
162601102
Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m
m3
19,919
4,366
86,97
96 R/RO
167101101
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3
m3
19,919
5,272
105,01
97 R/RO
171201201
Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3
m3
19,919
0,850
16,93
98 R / R 0
181101102
Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením
m2
25,000
0,412
10,30
115001101
Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100
m
115101202
Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad
500 do 1000 I
92 R/RO
93 R / R 0
90 R / R 0
91 R/RO
ZEMNÉ PRÁCE
9 851,851
0,000
9 851,85
ZÁKLADY
99 R / R 0
242111126
Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží dielcových
DN 2000
m
6,500
66,195
430,27
100 R/RO
242111196
Príplatok k cene za každý ďalší i začatý 1 m hĺbky studne nad 4m, pri
m
vnútornom priem, studne 2,00m
2,500
0,375
0,94
101 R/RO
243311112
Výplň na dne vodárenskej studne z betónu vodostavebného tr. V4-C
25/30
7,297
144,422
1 053,85
m3
Strana 1 z 4
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie ČS1 stavebná časť
247531111
Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z
kameniva hrubého drveného 8-16 mm
m3
249791134
Otvory vtokové v plášti vodárenskej studne z rúrok z PVC
(novodurových) vonkajšieho priemeru 140 mm
104 R/RO
270362342
105 R/RO
274313521
Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15
106 R/RO
278311012
Zálievka kotevných otvorov z betónu prost., tr. B 7, 5 pri objeme do
0.10 m3
107 R/RO
279351103
108 R/RO
102 R/RO
19,919
54,203
1 079,67
m
4,396
11,853
52,11
Zváraný spoj pozdĺžny s presahmi na jednej strane nad 150-200mm ,
priem, nad 12-32mm mostných konštrukcií
ks
88,000
10,576
930,69
m3
0,419
106,450
44,60
m3
0,011
134,486
1,48
Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie tradičné
m2
1,396
8,710
12,16
279351104
Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie tradičné
m2
1,396
2,890
4,03
109 P/PC
313955280
Rohož Kari popúšťaná 8 a 6/150x8/150 mm
m2
3,799
7,484
28,43
110 P/PC
592227051
Rúra železobetónová pre splaškové odpadné vody TZR 131-220 Ms
220/dí.200cm
ks
4,000
1 346,603
5 386,41
5 414,844
9 024,64
103 R/RO
ZÁKLADY
3 609,792
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
111 R/RO
245111111
Osadenie prefabrikovanej krycej dosky vodárenskej studne na maltu
s vyškárovaním dvojdielnej
112 R/RO
411321616
113 R/RO
3,312
33,797
111,94
Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C
30/37
m3
2,060
137,563
283,38
411321727
Zhotovenie stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín,
nosníkov, z betónu železového
m3
2,060
12,624
26,01
114 R/RO
411351107
Debnenie stropov doskových zhotovenie - tradičné
m2
13,926
4,983
69,39
115 R/RO
411351108
Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné
m2
13,926
1,942
27,04
116 R/RO
411361321
Výstuž stropov a klenieb, 11373
t
0,124
1 603,748
198,87
117 R/RO
457451111
Cementový poter hr. do 40 mm bez vložky
m2
3,799
6,868
26,09
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
t
742,715
0,000
742,72
POTRUBNÉ ROZVODY
Strana 2 z 4
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie ČS1 stavebná časť
118 R/RO
899104111
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad
150 kg
ks
1,000
119 P/PC
553401920
Poklop oceľový ťažký studničný s klúčom
ks
1,000
22,650
POTRUBNÉ ROZVODY
22,65
22,650
294,000
294,00
294,000
316,65
OSTATNÉ PRÁCE
I
966008115
Demontáž železobetónových rúr DN 2200, -10.3800t
m
5,500
270,870
1 489,79
121 R/RO
971052441
Vybúranie otvoru v želzobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2,
ks
do 300 mm, -0,18700t
1,000
21,367
21,37
122 R/RO
979084216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so
t
zložením na vzdialenosť do 5 km
29,145
20,329
592,49
123 R/RO
979084219
Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km
145,725
0,977
142,37
120 R/RO
t
2 246,014
OSTATNÉ PRÁCE
0,000
2 246,01
PRESUNY HMÔT
124
1/A 1
998142251
Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.monolitická
t
betónová,výšky do 25 m
125,677
PRESUNY HMÔT
Práce HSV
25,385
3 190,31
3 190,311
0,000
3 190,31
19 663,333
5 708,844
25 372,18
Práce PSV
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
125
1/A 1
126 R/RO
998711101
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m
t
711381022
Izolácia proti vode - náter ANTIKON
m2
1,025
26,451
27,11
63,415
29,916
1 897,12
1 924,235
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI
0,000
1 924,24
ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE
127 R/RO
724111811
Demontáž čerpadla kalového, -0,600t
ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE
súb
2,000
32,000
64,000
64,00
0,000
64,00
Strana 3 z 4
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie ČS1 stavebná časť
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch
výšky do 6 m
t
129 R/RO
767995106
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových
konštrukcií nad 100 do 250 kg
130 P/PC
163553161
131 P/PC
309042380
128
1/A 1
0,534
28,135
15,02
kg
173,200
0,770
133,36
Doplň. oceľ. konštr. atyp. oceľový brit - dodávka a spracovanie
kg
173,200
1,938
335,66
Skrutky s plochou hlavou 021319 4D 8x100 mm
tks
0,008
83,246
0,67
148,388
336,328
484,72
2 136,623
336,328
2 472,95
21 7 9 9 , 9 6 0
6 045,172
27 845,13
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE
Práce PSV
Celkom
Strana 4 z 4
Súpis vykonaných prác ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / SO 04 ČS1 - el. príp. nn a vonkajší rozvod slaboprúd
Odberateľ: Obec Ivánka pri Nitre
Dodávateľ: Ing. Jozef Vyskoč - EKOSTAVING
Stavba: Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie
Objekt: SO 04 ČS1 - el. príp. nn a vonkajší rozvod slaboprúd
Súpis vykonaných prác
Por.č. Cenník
Kód položky
Názov
Mj
Množstvo
Montáž
Materiál
Cena celkom
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE
132 R/RO
162701105
Vodorovné premiestnenie kameniva do 10000 m
m3
11,375
67,909
ZEMNÉ PRÁCE
133
1/A 1
5,970
67,91
0,000
67,91
210010135
Rúrka ochranná KF 09090
m
5,000
1,360
6,80
4,000
12,400
49,60
134
1/A 1
210100254
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do
4 x 95 mm2
ks
135
1/A 1
210120102
Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V
ks
3,000
0,128
0,38
136
1/A 1
210190003
Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg
ks
1,000
10,660
10,66
m
10,000
0,701
7,01
137
1/A 1
210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včit. svoriek,prepojenia, izolácie spojov
FeZn do 120 mm2
138
1/A 1
210220302
Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)
ks
4,000
3,235
12,94
139
1/A 1
210220361
Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m
ks
2,000
13,374
26,75
140
1/A 1
210901073
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený
m
345,000
0,964
332,58
141
1/A 1
210901094
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený NAYY 1 kV 4x95
m
15,000
1,573
23,60
142 P/PC
283013700
Zmršťovacie bužírky čierne 12,7-6,4 mm typ: ZS127
ks
2,400
1,137
2,73
143 P/PC
283014100
Zmršťovacie bužírky zel.žlté 12,7-6,4 mm typ: ZS127ZS
ks
1,200
1,575
1,89
Strana 1 z 3
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / SO 04 ČS1 - el. príp. nn a vonkajší rozvod slaboprúd
144 P/PC
286112020
Rúrka KF 09090
m
5,250
2,750
14,44
145 P/PC
341020480
Kábel silový hliníkový NAYY-J 4x95
m
15,000
8,740
131,10
146 P/PC
341020630
Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx70
m
345,000
6,050
2 087,25
147 P/PC
354040650
HR-Svorka SR 02
ks
2,000
0,675
1,35
148 P/PC
354040830
HR-Svorka SZ
ks
4,000
1,704
6,82
149 P/PC
354050110
HR-Zemniaca tyč ZT 2 m
ks
2,000
13,727
27,45
150 P/PC
354411200
Páska uzemňovacia 30x4 mm
kg
9,420
1,292
12,17
151 P/PC
357015680
Rozvádzač Hasma ER.PM-F663
ks
1,000
1 487,180
1 487,18
152 P/PC
358153180
Poistková patróna PHN 00 125AgF
ks
3,000
10,660
31,98
3 804,358
4 274,68
470,317
15,000
28,745
431,18
m
325,000
3,683
1 196,98
Zriad. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehlami,
tehlami v smere kábla na šírku 35 cm
m
325,000
0,950
308,75
460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy.šírka 33 cm
m
325,000
0,276
89,70
460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej,
80 cm hlbokej v zemine tr. 3
m
325,000
1,391
452,08
283000200
Fólia červená v m
m
325,000
153
1/A 1
460010022
Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty
km
154
1/A 1
460200163
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v zemine triedy
3
155
1/A 1
4604200301
156
1/A 1
157
1/A 1
158 P/PC
2 478,675
159
1/A 1
HZS-001
Revízie
hod
8,000
10,000
0,439
142,68
142,675
2 621,35
80,00
Strana 2 z 3
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / SO 04 ČS1 - el. príp. nn a vonkajší rozvod slaboprúd
160
1/A 1
HZS-003
Práca montéra pri zapojení do siete
hod
3,000
Práce HSV
Celkom
15,00
5,000
95,000
0,000
95,00
3111,901
3 947,033
7 058,93
3111,900
3 947,033
7 058,93
Strana 3 z 3
Súpis vykonaných prác ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / PS 0 1 ČS 1 - technologická časť
Odberateľ: Obec Ivánka pri Nitre
Dodávateľ: Ing. Jozef Vyskoč - EKOSTAVING
Stavba: Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie
Objekt: PS 01 ČS 1 - technologická časť
Súpis vykonaných prác
Por.č. Cenník
Kód položky
Názov
Mj
Množstvo
Montáž
Cena celkom
Materiál
Práce HSV
161
1/A 1
350330050
Výroba-doprava-montáž technologickej časti
ks
1,000
1 630,000
1 630,00
162
1/A 1
350330060
Odskúšanie+zaškolenie
ks
1,000
300,000
300,00
163 P/PC
426815430
Čerpadlo GRUNDFOS SV.80.80.210.2.54H
ks
2,000
7 821,000
15 642,00
164 P/PC
426922001
Pedestal+kompl.sada pre montáž pedestalu DN 80
ks
2,000
480,000
960,00
165 P/PC
426922002
Guľová spätná klapka DN 80
ks
2,000
330,000
660,00
166 P/PC
426922003
Posúvadlový uzáver DN 80
ks
2,000
215,000
430,00
167 P/PC
426922004
Sada potrubia DN 80 (potrubie, kolena, príruby, reťaz, spoj. materiál) ks
oceľ
2,000
1 890,000
3 780,00
168 P/PC
426922005
Plavákový spínač uchyt vo vodiacich plast, rtrubkách
ks
4,000
96,000
384,00
169 P/PC
426922006
Riadiaca jedn. eaton - 25C všetky funkcie vrátane možnosti ZZ a príp.
ks
na CP
1,000
2 920,000
2 920,00
170 P/PC
426922007
Revízna správa
ks
1,000
150,000
150,00
171 P/PC
426922008
Oceľová rozpera pre uchyt. čerpadiel + spoj. materiál
ks
1,000
420,000
420,00
25 346,000
27 276,00
1 930,000
Práce HSV
Celkom
1 930,000
25 346,000
27 276,00
1 930,000
25 346,000
27 276,00
Strana 1 z 1
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / Práce naviac k nn prípojke na ČS 1
Odberateľ: Obec Ivánka pri Nitre
Dodávateľ: Ing. Jozef Vyskoč - EKOSTAVING
Stavba: Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie
Objekt: Práce naviac k nn prípojke na ČS 1
Súpis vykonaných prác
Por.č. Cenník
Kód položky
Názov
Mj
Množstvo
Montáž
Materiál
Cena celkom
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE
172 R/RO
130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne
m3
7,800
26,492
206,64
173 R/RO
174101003
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo
objektov nad 1000 do 10000 m3
m3
4,290
2,361
10,13
174 R/RO
175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia
sypaniny
m3
2,340
10,804
25,28
175 R/RO
175101109
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene
za prehodenie sypaniny
m3
2,340
6,400
14,98
176 P/PC
583371400
Štrkopiesok 0-16 N
7,293
t
ZEMNÉ PRÁCE
257,024
12,976
94,63
94,634
351,66
177
1/A 1
210901094
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený
m
16,000
1,573
25,17
178
1/A 1
219319010
Montáž a demontáž rozvádzača ER 1.0
ks
1,000
230,000
230,00
179 P/PC
3410204801
Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx95+70 SM RE
m
16,000
9,300
148,80
180 P/PC
345071000
Chránička pancierová D40
m
2,000
2,174
4,35
181 P/PC
3570115401
rel. EMR4 - F500 - 2
ks
1,000
91,200
91,20
182 P/PC
3570115402
rel EMR4 - W500 - 2 - D
ks
1,000
193,000
193,00
183 P/PC
3580587001
Istič PL7 - B 6/3
ks
1,000
13,490
13,49
Strana 1 z 2
Súpis vykonaných prác Ivánka pri Nitre - Rozšírenie kanalizácie / Práce naviac k nn prípojke na ČS 1
255,168
450,838
706,01
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
184 R/RO
451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z
piesku a štrkopiesku do 63 mm
m3
1,170
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
33,602
39,314
39,31
0,000
39,31
185 R/RO
HZS-001
Revízia
hod
4,000
10,000
40,00
186 R/RO
HZ-S003
Práca montéra pri zapojení do siete
hod
6,000
15,000
90,00
Práce HSV
Celkom
130,000
0,000
130,00
681,506
545,472
1 226,98
681,510
545,472
1 226,98
Strana 2 z 2
Download

OBEC IVANKA PRI NITRE