Valentín
- Deň zaľúbených v uliciach mesta
Valentínske hliadky hľadali v piatok 14. februára v uliciach mesta zaľúbené páry. Vyzvali ich na bozk, a potom ich
patrične ozdobili. Napríklad im
na líca namaľovali srdiečka. Pre
takéto páry mali navyše pripravené sladké srdiečka. V ten istý
deň Mesto Lučenec v spolupráci s Pedagogickou a sociálnou
akadémiou v Lučenci, Fotocolor
Studio Róbert Kozlok organizovali podujatie pod názvom Darujte
Valentínku s vlastnou fotografiou.
Túto netradičnú ponuku využilo
30 jednotlivcov i párov, ktorí sa
odfotili pri krásnom naaranžovanom valentínskom srdiečku.
V deň zamilovaných nežné vyznania nadobudli väčšiu silu, ako
v iné dni. Každý chcel prežiť skutočnú lásku, pri ktorej strácame
dych, podlamujú sa nám kolená
a úplne sa rozplývame pri milovanom človeku.
Text a foto: - JŠ -
Valentínske hry
V deň, keď sa obchody začnú hmýriť červenými srdiečkami
a darčekmi pre zamilovaných si
každoročne pripomíname svia-
tok Sv. Valentína. V tento deň
si vyznávame lásku častejšie a
intenzívnejšie ako inokedy. Aj
na ZŠ s MŠ Nám. Kubínyiho v
Lučenci to 14. februára nebolo inak. Valentínske hry ponúkli
voľbu kráľovnej a kráľa Valentína, tvorbu valentínskeho pozdravu na PC, valentínsku poštu ako
aj rozhlasovú reláciu a pracovné
listy s tematikou Valentína. Najviac však všetkých zaujala tvorba valentínskej kytice. Žiaci z
jednotlivých tried ukázali tvorivosť, nápaditosť, spoluprácu a
vytvorili kytice plné fantázie. Dominovali kytice z rôznych druhov papiera, ale aj z cukríkov a
dokonca aj z ovocia. Cenu originality si určite zaslúžia deviataci, ktorí vytvorili „živú“ kyticu zo
svojich tiel. Ďakujeme žiackemu
parlamentu školy a tešíme sa
Lenka Dymová
znovu o rok.
Valentínska kvapka krvi
Heslo kampane je:
PRE NIEKOHO SI TEN PRAVÝ
l
l
l
Daruješ krásneho Valentína
Daruj kvapku lásky
Daruješ život
Slovenský Červený kríž, územný spolok v Lučenci organizuje XIX. ročník Valentínskej kvapky krvi. Odber sa koná v
priestoroch Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Lučenec na Hematologicko-transfuziologickom oddelení každú stredu v termínoch od 26. 2., 5. 3. a 12. 3.
2014 v čase od 6.00 do 10.00 hodiny.
Každý darca by mal pred odberom prijímať dostatok tekutín (vodu, ovocné šťavy, minerálku, čaj). Nemal by prísť hladný
(treba sa vyhnúť potravinám s obsahom
tuku). Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Slovenský Červený kríž
2
/ MESTO INFORMUJE
MESTSKÉ NOVINY v 21. FEBRUÁRA 2014
Ďalšia materská škola
zrekonštruovaná
Po rekonštrukcii materskej
školy Dr. Herza prešla do nového šatu ďalšia materská
škola. Jedná sa o zariadenie
v centre mesta, a to materskú
školu M. R. Štefánika, ktorá
prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Tá prebehla v mesiaci
december aj napriek tomu, že
termín bol šibeničný.
veľmi prekvapení, lebo táto
škôlka dlho čakala na zrealizovanú rekonštrukciu. Keď
vošli do tried, tak sa im podľa ich slov páčila aj estetická časť. Celkové prostredie
bolo iné, ako pred tou rekonštrukciou. Myslím si, že
rodičia sú spokojní, pretože
záujem o túto škôlku je veľmi veľký,“ povedala riaditeľka
materskej školy M. R. Štefánika Ľubica Szabóová. Táto materská škola potrebovala nutne
rekonštrukciu.
„Samozrejme, najradšej by
Za pomoci firmy PRP s.r.o.,
ktorá realizovala výmenu okien
za plastové, Mestu Lučenec i
rodičom detí z materskej školy sa podarilo takmer nemožné, vymeniť 47 okien za plastové. Kvalitnou, rýchlou prácou
dostala vďaka rekonštrukcii
materská školy v Lučenci za
pár dní doslova nový šat. Bol
to ešte vtedy krásny vianočný
darček zriaďovateľa pre všetky
deti zo škôlky.
„Keď rodičia priniesli svoje ratolesti 8. januára, boli
Budúci prváčikovia
V uplynulých dňoch sa 307 predškoláčikov spolu so svojimi rodičmi zúčastnili zápisu do prvého ročníka základných
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Lučenec. Pre mnohých z nich bol práve tento deň tým prvým kontaktom so
školou, s miestom, kde získajú základy
písania, čítania, počítania, kde sa budú
učiť porozumieť prírodným javom, naučia sa rozumieť cudzej reči, zažijú svoje
prvé vystúpenie, prvú súťaž, kde možno nájdu svoju prvú lásku, kde strávia
významnú časť svojho života. Usmiate
pani učiteľky a páni učitelia si pripravili pre nich úlohy, pri ktorých orientačne
zisťovali pripravenosť detí do školy. Rodičia sa popasovali s vypĺňaním dotaz-
níkov a porozprávali sa s budúcimi učiteľmi o zrelosti svojho dieťaťa. Zo školy
odchádzali spokojné detičky s malým
darčekom, pamätným listom alebo inou
pozornosťou školy. To všetko sú činnosti,
ktoré so vstupom do školy úzko súvisia.
Pokiaľ rodičia z rôznych dôvodov na túto
povinnosť zabudli alebo si ju nesplnili, môžu tak bezodkladne urobiť priamo
u riaditeľa ktorejkoľvek základnej školy. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa dostanú
rodičia najneskôr do 31. mája 2014. Aj
touto cestou sa chceme poďakovať rodičom za prejavenú dôveru v naše základné školy a budúcim prváčikom popriať
veľa úspechov vo „veľkej škole“.
Jana Kamenská, Školský úrad
sme si predstavili komplexnú
rekonštrukciu so zateplením,
aj výmenou všetkých okien.
Ale to, čo sa nám podarilo,
bolo viac ako 47 plastových
okien. Hlavne v triedach boli
okná, ktoré už nezodpovedali jednak bezpečnosti a
už vôbec nie izolácii a ďalším technickým podmienkam. Som veľmi rada, že sme
v rozpočte našli prostriedky na túto investíciu, ktorá
sa nám podarila v takom nezvyčajnom čase. Triedy vyzerajú esteticky veľmi dobre.
Spĺňajú bezpečnosť i technickú stránku. dúfajme, že v
takomto trende budeme pokračovať aj tohto roku na
ďalších škôlkach a školách,”
prezradila pri návšteve škôlky
primátorka Alexandra Pivková.
Riaditeľka spolu s kolegyňami už teraz myslia do budúcna. Projekty sú nachystané. Veď
vďaka nim majú vybudované
dopravné ihrisko, altánky, preliezky. V materskej škole dúfajú a veria v mene svojom, v
mene zamestnancov a rodičov,
že Mesto Lučenec ešte nájde
finančné prostriedky a dokončí výmenu okien na technickej
časti materskej školy, aby celá
dostala nový vzhľad, aj fasádu.
Podľa ďalších slov primátorky
Pivkovej si vie predstaviť, že v
škôlke M. R. Štefánika sa bude
pokračovať. V triedach sú ešte
nevhodné dvere, ktoré majú už
niekoľko rokov po amortizácii.
Dúfa, že aj v tomto roku sa podarí získať ďalšie prostriedky
pre toto zariadenie.
„Ja by som sa chcela poďakovať poslancom mestského zastupiteľstva, pani
primátorke Pivkovej, pánovi
viceprimátorovi Baculíkovi,
vedúcej oddelenia pani Káčeríkovej. Ďakujem aj pani
Fízeľovej, ktorá bola počas
celej rekonštrukcie s nami,
pomáhala nám a zabezpečovala všetky technické prostriedky spolu s firmou PRP,
ktorá bola poverená výmenou okien. Ešte by som chcela poďakovať všetkým pani
učiteľkám, všetkým nepedagogickým zamestnancom, že
dokázali pripraviť celú škôlku (3/4 budovy) na zahájenie
rekonštrukčných prác.”
Čo sa týka počtu detí aj počtu tried, tak momentálne sú v
materskej škole štyri triedy s
počtom 90 detí.
Text a foto: - JŠ -
3
MESTO INFORMUJE /
21. FEBRUÁRA 2014 v MESTSKÉ NOVINY
Vyberáme zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
V utorok 18. februára sa konalo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Lučenci.
Jedným z bodov programu
bolo schválenie Programu
rozvoja bývania (PRB) do
roku 2020.
Mesto Lučenec nemalo doteraz
spracovaný takýto dokument. Tento program má tvoriť súčasť Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Lučenec, ktorého platnosť
sa končí. Preto bolo potrebné spracovať analýzu súčasného stavu bývania v
našom meste a navrhnúť víziu a ciele v
oblasti bývania a jeho rozvoja do roku
2020. Na spracovanie tohto programu bola zostavená 14-členná komisia,
ktorá pripravovala podklady na spracovanie dokumentu a pripomienkovala
jednotlivé jeho kapitoly.
Program rozvoja bývania je strednodobým programovacím dokumentom, ktorý na základe dôkladnej
analýzy podmienok bývania v meste
Lučenec za roky 1991 až 2011 stanovuje ciele a náčrt postupov na ich
dosiahnutie. Je jedným z dokumentov, na základe ktorých sa uskutočňuje rozvoj bývania na území mesta. Bol
vypracovaný na základe informácií
príslušných oddelení mestského úradu, informácií získaných prostredníctvom Štatistického úradu SR Banská
Bystrica, akciovej spoločnosti SPOOL, Stavebného bytového družstva
Lučenec a ďalších zainteresovaných
inštitúcií. Prostredníctvom Mesta Lučenec a SPOOL a.s. bol realizovaný
prieskum záujmu občanov o nájomné
byty formou dotazníkov. Cieľom bolo
zistiť o aký druh, typ a veľkosť bytu
majú občania záujem.
Mestské zastupiteľstvo na svo-
jom zasadnutí schválilo Program rozvoja bývania do roku 2020. Tento dokument sa bude priebežne dopĺňať a
upravovať.
Aktualizácia
PROGRAMU
HOSPODÁRSKEHO
A SOCIÁLNEHO
ROZVOJA
Vzhľadom na končiacu platnosť súčasného Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja Mesta Lučenec
bolo nutné navrhnúť víziu a ciele rozvoja Mesta na ďalšie plánovacie obdobie.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) je strednodobým
programovacím dokumentom, ktorý
na základe dôkladnej analýzy prostredia stanovuje ciele a náčrt postupov na
ich dosiahnutie. PHSR patrí do sústavy dokumentov, na základe ktorých sa
uskutočňuje regionálny rozvoj na území Slovenska. Cieľom týchto nástrojov
rozvoja regiónu je identifikácia reálnych potrieb územia, stanovenie jasných cieľov a určenie vecnej a časovej
postupnosti jednotlivých krokov na ich
dosiahnutie.
Dokument bol vypracovaný na základe informácií príslušných oddelení mestského úradu, prípadne ďalších zainteresovaných inštitúcií. Aby
bol zdroj údajov čo najširší, do procesu aktualizácie zapojil projektový
tím aj občanov a zrealizoval anketový
prieskum.
Projektový tím počas trvania projektu aj následných aktualizácií niekoľkokrát zvolal zainteresované inštitúcie za
účelom pripomienkovania predbežných výstupov. Dokument je doplnený
o aktuálne zmenenú situáciu v jednotlivých sektoroch.
Prestavba
synagógy
Židovská synagóga v Lučenci je jednou z najväčších v strednej Európe a je
na zozname národných kultúrnych pamiatok. Jej stratou by Lučenec prišiel
o jednu z mála svojich dominánt a historických budov. Aby mohla slúžiť ako
multifunkčné kultúrne a spoločenské
centrum, je potrebné získať prostriedky na jej rekonštrukciu.
Ministerstvo pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program vyhlásilo výzvu
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci regionálneho operačného programu. Cieľom výzvy je revitalizácia významných
nevyužitých, resp. nevhodne využitých
nehnuteľných kultúrnych pamiatok v
území vo vlastníctve verejného sektora. V rámci tejto aktivity sa Mesto Lučenec bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok do výšky 2 490 000
€ na projekt „Prestavba synagógy na
multikultúrne priestory“. Výzva vyžaduje 5%-né spolufinancovanie zo stra-
ny Mesta. Na februárovom zasadnutí
mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok za účelom realizácie spomínaného projektu.
Rekonštrukcia
lesných ciest
Stav lesných ciest, ktoré zabezpečujú vstup do Mestských lesov je nevyhovujúci. Sťažuje dostupnosť jednotlivých lokalít. Tento fakt zvyšuje
riziko škôd vzniknutých prípadným požiarom. Spoločnosť Mestské lesy s.r.o.,
ako správca lesov Mesta Lučenec, má
zámer na riešenie tohto nevyhovujúceho stavu využiť výzvu, ktorú vyhlásila Pôdohospodárska platobná agentúra. Mestské lesy sa uchádzajú o
nenávratný finančný príspevok (NFP)
z Programu rozvoja vidieka SR 20072013 na dostavbu, prestavbu a rekonštrukciu lesných ciest v rámci protipožiarnych opatrení. Žiadosť o NFP bola
zaslaná a v súčasnosti sa realizuje stavebné konanie. Projekt je financovaný
z prostriedkov EÚ (80%) a zo štátneho
rozpočtu (20%).
- MB -
Modernizujeme služby pre občanov
Od februára 2014 je občanom k dispozícii portál eGOV, prostredníctvom
ktorého môže ktokoľvek a kedykoľvek získať jednoduchým a prehľadným spôsobom užitočné informácie
nielen o zmluvách, objednávkach a
faktúrach.
Zverejnené sú informácie o všetkých
názvoch ulíc, demografickej štruktúre
občanov mesta, prevádzkach a otváracích časoch, štruktúre a čerpaní rozpoč-
tu, zoznamu žiadostí o dotácie, registra
adries, prehľadu evidencie psov, on-line
zoznamu daňových dlžníkov. Mesto Lučenec chce efektívne a objektívne informovať obyvateľov mesta o používaní verejných prostriedkov a nakladaní s
majetkom mesta, čo je jedným z predpokladov transparentnosti a otvorenosti
samosprávy.
Informácie sú k dispozícii na stránke:
http://egov.lucenec.sk alebo na www.lucenec.sk v pravom navigačnom paneli.
Mesto Lučenec sa zároveň zapojilo do
projektu Elektronizácia služieb miest eMestá, kde získalo nenávratný finančný príspevok (NFP) od Úradu vlády SR a
ním riadiaceho orgánu Ministerstva financií SR ako sprostredkovateľského orgánu. Schvaľovací proces bol ukončený a
v súčasnosti Úrad vlády SR pripravuje pre
schválených žiadateľov zmluvy o NFP. Po
podpise zmlúv sa začne verejné obstarávanie na dodávateľa. Predpoklad zahájenia implementácie projektu je máj 2014.
Elektronické služby umožnia poskytovať vyšší komfort pre obyvateľov
mesta a podnikateľské subjekty pri
využívaní služieb samosprávy (ľahší kontakt s úradom, dosledovanie stavu vybavovania žiadosti, atď). Skráti sa čas
vybavovania žiadostí a zvýši sa spokojnosť širokej verejnosti s kvalitou
poskytovaných služieb. Zvýši sa dostupnosť služieb, ktorá zviditeľní mesto
Lučenec z pohľadu investorov. Zvýši sa
kvalita práce, zoptimalizuje sa nastavenie procesov na MsÚ Lučenec. Zvýši sa bezpečnosť správy dát na MsÚ.
- MB -
4
/ MESTO INFORMUJE
MESTSKÉ NOVINY v 21. FEBRUÁRA 2014
Rekonštrukciu polyfunkčného
objektu začnú v marci
Bývalá materská škola na Rúbanisku II/1 v Lučenci sa postupne zmení
na polyfunkčný objekt s obchodmi tak,
ako vám vizualizáciu objektu so súhlasom majiteľov predstavujeme. Podľa
ich slov už postupne končia s búracími prácami a pripravujú sa na rekonštrukciu. Treba ešte podoťahovať niektoré „papierovačky“ a od marca majú
v pláne začať v areáli objektu stavebné práce. Bolo potrebné upraviť okolie,
a to aj tým spôsobom, že tam museli
vypíliť dreviny. Podmienkou Mesta Lučenec je zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín v takom istom počte v loka-
Stav po rekonštrukcii (vizualizácia).
Text a foto: - JŠ -
Súčasný stav objektu.
Údržba vzrastlej zelene v meste Lučenec - orezávanie stromov - Ul. P. Rádayho.
Dopĺňanie chýbajúcich poklopov dažďových
vpustí v meste Lučenec - Ul. J. J. Lermontova.
lite Rúbanisko II. Počas úprav sa stretli
s obyvateľmi sídliska na Rúbanisku v
Lučenci. Niektorí boli radi, že dreviny
vypílili, no našli sa aj takí, ktorí s vypílením nesúhlasili. Ak všetko pôjde
podľa plánu, tak by chceli, aby bol polyfunkčný objekt s obchodmi, službami pre verejnosť otvorený v jesenných
mesiacoch roku 2014. Rekonštrukciou
objektu sa zatraktívni priestor, ktorý
bol doposiaľ nevyužitý, zanedbaný, navštevovaný neprispôsobivými osobami
a chátral. Zároveň sa rozšíria služby
obyvateľom bývajúcim v tejto lokalite.
Obnova a dopĺňanie zvislého dopravného značenia v meste Lučenec.
Prašné vyspravovanie nespevnených komunikácií
v meste Lučenec - lokalita maršala Malinovského.
Úprava odvodňovacích žľabov - Zlatá ulička.
MESTO INFORMUJE /
21. FEBRUÁRA 2014 v MESTSKÉ NOVINY
Pre všetky deti je
vytvorený potrebný čas
na individuálny prístup
September 2013 bol mesiacom, kedy prichádza do jasieľ viac nových malých detí
a tie staršie odchádzajú v
tomto roku do materských
škôl. Krik a plač malého drobizgu je v tomto mesiaci počuť oveľa intenzívnejšie.
Vstup do jaslí je veľkou zmenou v spôsobe života dieťaťa a
môžu ho sprevádzať rozmanité ťažkosti. Doteraz bolo dieťa
stredom pozornosti celej rodiny
a zrazu sa ocitne medzi cudzími
deťmi a dospelými v prostredí,
ktoré je inak zariadené, v ktorom sú iné hračky a vykonávajú
sa tam iné činnosti ako doma.
Dostatočný počet zamestnancov je zárukou toho, že je pre
všetky deti vytvorený potrebný
čas na individuálny prístup, čo
je predpokladom ich úspešného rozvoja. Odborné pracovníčky (detské a zdravotné sestry)
dokážu vo veľkej miere zastúpiť vlastnú mamu a sú schopné poskytnúť dieťaťu pocit bez-
pečia, lásky a opatery. Už roky
nám potvrdzujú, že starať sa o
malé deti je nesmierne náročná
práca ako fyzicky tak aj emocionálne. Deti majú svoj režim
dňa, výchovnú starostlivosť.
Máloktoré mesto sa vie pochváliť detským zariadením, v
ktorom môže pracujúcim rodičom niečo ponúknuť. Mestské detské jasle majú svoju
tradíciu, sú účelovým zariadením Mesta Lučenec, ktoré ho
po stránke ekonomickej, technickej a organizačnej zabezpečuje cez oddelenie školstva,
sociálnych vecí, kultúry a športu. Poskytujú komplexnú starostlivosť pre deti vo veku od
6 mesiacov do 3 rokov. Zriadené sú za účelom poskytovania výchovnej starostlivosti, potrebnej opatery a zabezpečenia
psychického a fyzického vývoja formou celodennej starostlivosti a opatrovateľskej služby
pre deti mladšie ako 3 roky. O
deti sa starajú detské zdravotné
sestry. Celková kapacita vzhľa-
dom na priestorové členenie a
výmeru zariadenia je 40 detí.
Deti po dosiahnutí 3 rokov sú
umiestňované do materských
škôl aj v priebehu roka na základe žiadosti zákonného zástupcu.
Deti sú podľa veku
rozdelené do troch tried:
1. trieda - kojenci od 6 mesiacov - do 12 mesiacov veku
dieťaťa,
2. trieda - mladšie batoľatá
od 12 mesiacov - do 24 mesiacov veku dieťaťa,
3. trieda - staršie batoľatá od
24 mesiacov - do 36 mesiacov
veku dieťaťa.
Z poslednej triedy deti odchádzajú do škôlky a činnosť s
deťmi je už predškôlkárska
Deťom je podávaná pestrá
a vyvážená strava, ktorá je pripravovaná priamo v kuchyni,
podľa receptúr prispôsobených
ich veku. Jasle sú otvorené od
pondelka do piatka, od 6.00
hod. do 17. hod.
„S najstaršími deťmi cvičíme jemnú motoriku, pozornosť, navliekame korálky, čítame si už spolu knižky,
rozoznávame farby, učíme sa
o počasí. O pár týždňov príde jar, budeme sadiť rôzne
semiačka, aby sme potom
pozerali, ako pekne klíčia.
Postupne si budeme znázorňovať, ako plynú ročné obdobia,“ povedala vedúca detských jaslí Natália Ilčíková.
Návštevu primátorky Alexandry Pivkovej v detských jasliach
sme využili na jej postrehy:
Sme v priestoroch, ktoré nie sú
typické pre detské jasle. Je to
účelová budova, ale snažíme
sa ju prispôsobiť tak, aby deti
nemali zlý pocit z budovy. Je
tu živo a veselo, ako v každom
priestore, v ktorom sa potrebujú deti hrať. Nasáva sa tu tvorivosť a láska od tých, ktorí sa o
ne starajú. V tomto roku chceme vylepšiť dvorové priestory.
Budem rada, keď si každý príde
pozrieť jasle, možno namotivujú svoje deti a aj seba, aby ich
zverili do našich jaslí.
Rodičovský poplatok je 100
€ mesačne pre deti z Lučenca. Deti, ktoré majú trvalý pobyt mimo Lučenca, je poplatok
120 € na mesiac a k tomuto poplatku si ešte treba pripočítať
poplatok za stravu 1,34 € (raňajky, ovocná desiata, obed a
olovrant). Zriaďovateľom Mestských detských jaslí je Mesto
Lučenec.
Jasle sú otvorené od pondelka do piatka v čase od 6.00 do
17.00 hodiny.
Text a foto: - JŠ -
5
Medzinárodný deň
bezpečnosti
internetového sveta
Tak ako každoročne,
aj tento rok sa február niesol v znamení bezpečnosti
internetového sveta.
Tohtoročným mottom sa stala myšlienka „Vytvorme spolu lepší internet“. Jedenásteho februára po celom svete, a rovnako aj v našich mestách,
prebiehali rozličné aktivity spojené s problematikou bezpečnosti detí a mládeže v digitálnom svete, vo svete internetu.
Jednou z nich bolo aj predstavenie a uvedenie nového projektu od známeho Zodpovedne.sk - projektu zameraného proti netolerancii a nenávistným prejavom nielen na internete projekt pod názvom NEHEJTUJ.sk
Autori projektu Miro Drobný, psychologička Monika Gregussová a právnik Daniel Milo z Kancelárie ministra vnútra
SR chcú touto aktivitou podporiť myšlienku boja proti prejavom netolerancie a nenávisti u tínedžerov. Projekt pozostáva z
DVD s dvanástimi filmami z domácej a zahraničnej produkcie,
ktoré sa venujú témam ako národnostná neznášanlivosť, homofóbia, rasizmus, základné ľudské práva a ďalšie. Súčasťou
je aj príručka pre učiteľov, ktorá má byť pomôckou pri výučbe
v rámci hodín dejepisu, etiky či občianskej náuky.
Úlohy ambasádorov projektu NEHEJTUJ.sk sa zhostili Viki
Ráková, Janette Motlová a Viktor Horján, ktorí majú vlastné
skúsenosti s nenávistnými prejavmi, či už pre svoju národnosť, farbu pleti alebo sexuálnu orientáciu.
Súbežne boli vyhodnotené aj najúspešnejšie projekty v
oblasti prevencie rizík internetu, kde najlepšie vyhodnotené
projekty a práce získali titul „Najzodpovednejší“. Titul najzodpovednejší preventista získalo OZ Preventista - združenie
pre bezpečnosť a prevenciu z Lučenca, najzodpovednejším
mestom sa za rok 2013 stalo mesto Nové Zámky a najzodpovednejšou školou Základná škola, Ul. M. R. Štefánika, Žiar nad
Hronom. Prehľad všetkých súťažných kategórií a víťazov nájdete na www.zodpovedne.sk
„Internet je neodmysliteľnou súčasťou dnešného
pracovného aj súkromného života väčšiny z nás. Popri
mnohých benefitoch však so sebou prináša i rad rizík,
ktoré si už nie všetci uvedomujú. Našou snahou je šíriť
praktické informácie o používaní internetu a upozornenia na nástrahy a riziká, ktoré virtuálny svet so sebou
prináša. Aspoň takýmto spôsobom sa snažíme reagovať
na rastúce riziká spojené s ochranou osobných údajov
a internetovou kriminalitou,“ povedala Lucia Al Zafari zo
spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o., ktorá je jedným z partJaroslav Oster
nerov projektu Zodpovedne.sk.
n MESTSKÉ NOVINY, dvojtýždenník mesta Lučenec. Vydáva Mesto Lučenec, Novohradská
1, 984 01 Lučenec, IČO: 00316181. EV 3986/10. ISSN 1338-9564. Sídlo redakcie a inzercia:
Mestský úrad, Lučenec, prízemie č. dverí 144. Telefóny: 047/430 72 34, e-mail: [email protected] Redaktor: Ján Šnúrik, [email protected], 0905 614 777. Vychádza v piatok.
Distribúcia do domácností mesta Lučenec - Slovenskou poštou a.s. Sadzba: DigitalTech, e-mail: [email protected] Tlač: RENO. Autorské práva vyhradené. Ďalšie šírenie, rozmnožovanie textov, fotografií a grafiky je možné len s písomným súhlasom vydavateľa. Vydavateľ nie
je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov a za prípadné spôsobené škody. Uzávierka
materiálov do čísla v utorok do 12.00 hodiny. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť,
redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Anonymné príspevky nezverejňujeme.
6
/ MESTO INFORMUJE
Mesto Lučenec pripravuje
ďalšiu sociálnu službu:
Požičiavanie pomôcok
Mesto Lučenec už obdržalo od Slovenskej humanitárnej rady v Bratislave kompenzačné pomôcky, ktoré budú
slúžiť obyvateľom s ťažkým zdravotným postihnutím:
polohovateľné postele (2 kusy), chodítka (3 kusy), mechanické vozíky (3 kusy), G aparát (1 kus), sprchovacie
stoličky (2 kusy).
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení zmien a doplnení zriadi Mesto Lučenec pre svojich
obyvateľov novú sociálnu službu, a to požičiavanie pomôcok.
Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej
osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na
pomôcku.
Pomôcka sa môže požičiavať fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku
na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu (Zákon
č. 447/2008 Z. z.), z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutie pomôcky.
Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. lekárskym potvrdením). Občan s ťažkým zdravotným postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným
príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného poistenia.
Požičiavanie pomôcok je možné poskytovať aj prijímateľom opatrovateľskej služby v rámci skvalitnenia poskytovanej opatrovateľskej služby, najmä v oblasti sebaobslužných
úkonov.
Spôsob požičiavania kompenzačných pomôcok bude riešiť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lučenec, ktoré sa v
tejto dobe pripravuje na schválenie do mestskej rady a mestText a foto: - JŠ ského zastupiteľstva.
MESTSKÉ NOVINY v 21. FEBRUÁRA 2014
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť s požadovanými dokladmi o
prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo
poštou zaslať na adresu:
Mestský úrad Lučenec
Ulica novohradská č. 1
984 01 Lučenec
alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu
MsÚ, Ulica novohradská č. 1, Lučenec, s označením obálky „Neotvárať - výberové konanie ATSP.“
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 7. marca 2014 do 12.00
hodiny. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky,
nebudú zaradení do výberového konania, pričom
rozhoduje dátum na poštovej pečiatke, alebo dátum osobného doručenia.
Zoznam požadovaných dokladov
k žiadosti o prijatie do zamestnania:
• žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o
ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza,
• životopis uchádzača,
• doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
prípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu,
• iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
• uchádzač môže predložiť aj odporúčania
alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho
zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
• súhlas so spracovaním osobných údajov
Kvalifikačné predpoklady
na pozíciu ATSP sú:
• V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako
TSP alebo ATSP v rámci predchádzajúcich
projektov financovaných FSR alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach s vylúčenou komunitou (od roku 2005):
ukončené základné vzdelanie pod podmienkou,
že uchádzač je riadnym študentom odborného
učilišťa, strednej odbornej školy, gymnázia alebo
konzervatória.
• V prípade ostatných uchádzačov: ukončené neúplné stredoškolské vzdelanie, resp. nižšie
stredné odborné vzdelanie.
Výberové kritériá
na pozíciu ATSP sú:
• Pracovné skúsenosti, prax v oblasti terén-
nej sociálnej práce, prípadne práce v komunitách ohrozených alebo postihnutých sociálnym
vylúčením (zohľadňuje sa napríklad dĺžka praxe,
druh vykonávanej práce a dosiahnuté výsledky a
podobne).
• Odporúčania a pracovné hodnotenie od
predchádzajúcich zamestnávateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval.
• Znalosť cieľovej skupiny (pobyt v nej a podobne).
• Predchádzajúca skúsenosť z vykonávania
aktivít v cieľovej skupine (započítava sa aj účasť
na organizovaní aktivačných prác, účasť na dobrovoľníckej alebo misijnej činnosti, komunitné aktivity a podobne).
• Znalosť jazyka cieľovej skupiny je výhodou.
• Ďalšie osobnostné predpoklady: komunikatívnosť, samostatnosť, ochota nadobúdať nové
vedomosti.
• Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady
na danú pozíciu. Miestom výkonu práce je mesto
Lučenec a kancelária TSP v priestoroch mestského úradu.
• Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je na dobu určitú od 1. apríla 2014
do 31. 10. 2015.
Popis práce ATSP:
Asistuje terénnemu sociálnemu pracovníkovi
pri výkone jeho povinností.
Podľa pokynov TSP vykonáva odborne nenáročné úkony: pomáha klientom pri vyplňovaní
tlačív; sprevádza klienta do jednotlivých inštitúcií; pomáha občanom pri vyplňovaní tlačív; pripravuje stretnutia s rodinami klientov; podieľa
sa na príprave aktivít a opatrení zameraných na
predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine;
pomáha klientom tlmočením (z rómskeho, maďarského jazyka...) v komunikácii s TSP a inými
inštitúciami.
„V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania
alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo
etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku,
sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo
iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch
ustanovuje zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)“.
PhDr. Alexandra Pivková, primátorka Mesta Lučenec
SPRAVODAJSTVO /
21. FEBRUÁRA 2014 v MESTSKÉ NOVINY
Program kina Apollo
6. 3. 2014 štvrtok o 17.00 hod.
Vstupné: 3,50 €
KRÁSNO
ČR - 2014 - 119 min. - 2D - komédia - originál
verzia - uvádza BONTON FILM. Čierna komédia o
návrate dvoch štyridsiatnikov do rodného mesta,
ktorí sa rozhodnú vyriešiť smrť matky jedného z
nich. A rozkrútia špirálu nezadržateľných katastrôf.
Krásno zľahka vychádza z reálnych životných udalostí a do viac či menej fiktívneho príbehu ich previedol herec a režisér Ondřej Sokol. Ten, ktorý sa
okrem réžie a scenára zhostil tiež jednej z hlavných úloh. Tento film je nevhodný pre maloletých
do 15 rokov.
6. 3. - 9. 3. 2014 štvrtok až nedeľa
o 19.30 hod. Vstupné: 6,- €
300: VZOSTUP
IMPÉRIA 3D
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA - USA - 2014 - 110
min. - 2D - akčný - slovenské titulky - uvádza CONTINENTAL FILM. Začína sa nová kapitola veľkého
epického dobrodružstva na ďalšom bitevnom poli na mori. Generál Themistokles sa pokúsi zjednotiť
celé Grécko a v čele vojska sa vydá bojovať proti
perzskej armáde. Na jej čele stojí boh Xerxes, ktorý
bol kedysi človekom, a Artemisia, pomstychtivá veliteľka perzského námorníctva. Tento film je nevhodný pre maloletých do 15 rokov.
7. 3. - 10. 3. 2014 piatok až pondelok
o 17.00 hod. Vstupné: 5 €
V pondelok 2D verzia. Vstupné: 4 €
DOBRODRUŽSTVÁ
PÁNA PEABODYHO
A SHERMANA 3D
CELOSLOVENSKÁ PREMIÉRA - USA - 2014 - 92
min. - 3D/2D - animovaný - SLOVENSKÝ DABING uvádza BARRACUDA MOVIE. Pán Peabody je geniálny ako Einstein, vtipný ako Oscar Wilde, odvážny
ako Indiana Jones, má deduktívne schopnosti Sherlocka Holmesa a štýl ako James Bond. Je svetovo
známa celebrita, držiteľ Nobelovej ceny, olympijský
víťaz v skoku a desaťboji. A naviac je pes. Vďaka
svojim schopnostiam si pán Peabody adoptoval malého chlapca Shermana, ktorého od plienok vychováva tak, ako najlepšie dokáže. Ale niekedy si musí
priznať, že je snáď jediná vec, ktorá mu tak úplne
nejde a že má čo robiť, aby so Shermanom udržal
krok. Tento film je vhodný pre maloletých.
Monitorovanie a signalizácia
potreby pomoci
Mesto Lučenec v zmysle § 52
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre svojich
obyvateľov zaviedlo sociálnu
službu s použitím telekomunikačných technológií - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Táto služba je
zavedená od roku 2012.
Je to služba domáceho tiesňového volania, ktorá má za
cieľ, aby klient, ktorý o túto
službu požiada, čo najdlhšie využíval vlastné domáce prostredie. Hlavným cieľom služby zo
strany Mesta je zabrániť vzniku
krízovej situácie.
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej
hlasovej, písomnej (krátka textová správa) alebo elektronickej
komunikácie s fyzickou osobou
prostredníctvom signalizačného zariadenia alebo audiovizu-
álneho zariadenia napojeného
na centrálny dispečing, ktorý
zabezpečí potrebnú pomoc na
základe vyslaného signálu potreby pomoci.
Klient, ktorý má záujem o
zavedenie uvedenej sociálnej
služby, musí spĺňať nasledovné kritériá:
1. Musí mať trvalý pobyt v
meste Lučenec.
2. Musí byť spôsobilý na
právne úkony.
3. Nevyužíva odľahčovaciu
službu.
4. Žije v osamelej domácnosti a:
a) je zdravotne ťažko postihnutý,
b) je pacient, ktorý sa zotavuje v domácom prostredí,
c) je senior žijúci v rodine, kde
sociálna situácia nedovoľuje zabezpečiť intenzívny dohľad nad
zdravotným stavom seniora.
Klient so svojou žiadosťou o
poskytnutie tejto sociálnej služby - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci - sa obráti na Mestský úrad oddelenie
školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu v Lučenci, klientske
centrum č. dverí 150.
Komisia sociálno-zdravotná a bytová prejedná žiadosť
klienta a vydá svoje odporúčajúce stanovisko k zabezpečovaniu služby. Klient, ktorý túto
službu využíva, platí jedine mesačný poplatok za používanie
komunikačnej technológie vo
výške 8,90 €. Samotné zariadenie je zadarmo. Poplatok je
potrebné uhradiť do pokladne Mestského úradu v Lučenci
mesiac dozadu.
Táto služba monitorovanie
a signalizácia potreby pomoci je zabezpečená v spolupráci
s Asociáciou samaritánov Slovenskej republiky, Joliota Curie
41, 058 01 Poprad.
- KM -
MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
Dňa 11. 2. 2014 o 11.15 hod.
oznámil občan, že na Rúbanisku
III v priestoroch predajne chovateľských potrieb Lili fyzicky napadol neznámy muž ženu a búchal jej hlavu o stenu. Na miesto
bola vyslaná hliadka, chytila
priestupcu a našla aj poškodenú,
ktorá mala viditeľné zranenia na
hlave. Na miesto bola privolaná
hliadka PZ, ktorá vo veci prevzala
ďalšie šetrenie.
Dňa 13. 2. 2014 o 23.20 hod.
oznámil pracovník Shell na Fiľakovskej ceste, že v priestoroch
parkoviska sa nachádza bezdomovec, ktorý tam leží, robí tam
neporiadok a nechce odísť. Hliadka našla priestupcu, ktorý bol pod
vplyvom alkoholu. Miesto na pokyn hliadky vyčistil a odišiel.
Dňa 15. 2. 2014 od 21.00
- 05.00 hod. hliadky vykoná-
vali kontrolu požívania alkoholických nápojov mladistvými a
maloletými osobami. Skontrolovali v meste 14 prevádzkových
jednotiek, kde bolo 10 osôb podrobených dychovej skúške na požitie alkoholu, z toho dve s pozitívnym zistením. Priestupky budú
v zmysle Zákona č. 214/2009
postúpené príslušným obecným
úradom.
- DD -
7
Oznámenie o konaní voľby
prezidenta SR
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.
430 uverejneného v čiastke 101 Zbierky zákonov dňa 19. decembra 2013 podľa § 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej
republiky a § 2 zákona ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov
bola vyhlásená voľba prezidenta Slovenskej republiky a určený deň konania volieb na sobotu 15. marca 2014.
V meste Lučenec sa voľba v určený deň uskutoční v čase od 7.00
hod. do 22.00 hod. v 26 volebných okrskoch a v určených volebných
miestnostiach.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil deň konania druhého kola
voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 29. marca 2014. Pre
druhé kolo voľby platí čas konania volieb, t.j. od 7.00 hod. do 22.00
hod. v 26 volebných okrskoch a v určených volebných miestnostiach
pre prvé kolo voľby.
Vydávanie voličských preukazov
Oprávneným voličom, ktorí nebudú môcť voliť vo volebnom okrsku,
v ktorom sú zapísaní do zoznamu oprávnených voličov, vydá obec na
ich žiadosť voličský preukaz a zo zoznamu oprávnených voličov ich vyčiarkne. Vyčiarknutie platí iba na čas vykonania voľby prostredníctvom
voličského preukazu. Voličský preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, zápis platí
iba na čas vykonania voľby. Voliť môžete len na území Slovenskej republiky.
Čo musí obsahovať žiadosť
o voličský preukaz
Údaje o žiadateľovi: meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého
pobytu a presnú adresu doručenia voličského preukazu.
Vydávanie voličských preukazov
O voličský preukaz môžete požiadať:
a) e-mailom s časovým predstihom: [email protected],
[email protected], [email protected] (treba počítať s dobou na
doručenie poštou),
b) osobne - Mestský úrad Lučenec, Novohradská 1, Lučenec, číslo dverí 151 - prízemie v pracovných dňoch do 14. 3. 2014 do 15.00
hod.!!! alebo môžete splnomocniť osobu (nemusí byť overené).
Viac informácií o voličských okrskoch nájdete na www.lucenec.sk.
- JŠ -
Vyrábali medové sviečky
Stalo sa už zaužívanou tradíciou, že Súkromná základná
škola v Lučenci každoročne počas Týždňa vedy ponúka
žiakom rôzne vedomosti rozširujúce aktivity. Ani tento
rok nebol výnimkou.
V týždni sa žiaci mohli pod vedením pani Evy Belanovej zo
Štátnej ochrany prírody SR oboznámiť s prírodnými materiálmi a živočíchmi žijúcimi na našom území. Menší žiaci sa
dostali do gymnaziálneho chemického laboratória, kde mali
možnosť vyskúšať si jednoduché experimenty s chemickými látkami. Dozvedeli sa aj spôsob vyrábania medu a včelích
produktov, pričom si sami pod odborným vedením skúseného včelára pána Davida Turčániho vyrobili medové sviečky
a ochutnali med jeho výroby. Pre deti boli veľmi zaujímavé
prednášky o najjedovatejších živočíchoch sveta a o porovnaní správania sa človeka a zvierat, ktoré viedli učitelia z gymnázia. Žiaci sa zúčastnili aj na exkurziách vo vedecko-náučnom centre Atlantis v Leviciach a v tvorivých priestoroch
Terra Permonia v Banskej Štiavnici. Dozvedeli sa opäť množstvo nových informácií a zaujímavostí, ktoré im spríjemnili
tento týždeň.
8
/ SPRAVODAJSTVO
MESTSKÉ NOVINY v 21. FEBRUÁRA 2014
Aj z každodennej činnosti
sa môže stať závislosť ...
... bol názov odbornej prednášky Ludvika Náběleka, ktorú zorganizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie v Lučenci v rámci aktivít európskeho týždňa Boja proti drogám.
Odborník v psychiatrii v oblasti látkových a nelátkových závislostí, odborným, a pritom ľudským spôsobom, vysvetlil vznik závislostí u človeka. Spomenul závislosť na hracích a výherných automatoch, počítačových hrách,
nakupovaní a iné činnosti, z ktorých sa môže stať závislosť. Prednáška bola
organizovaná pre koordinátorov prevencie drogových a iných závislostí základných a stredných škôl, výchovných poradcov a iných pedagogických
a odborných pracovníkov škôl a školských zariadení v okrese Lučenec a
Poltár.
Aktivity na počítači, internete, nakupovanie, dokonca práca môžu byť zábavou a relaxom. Štíhla postava, zdravá strava, šport sú prevenciou pred
chorobami, únavou depresiou... kým sa týmito činnosťami takpovediac nezaoberáme 24 hodín denne a nezabúdame na svoje okolie. Nebezpečné
však je, ak čas trávený pri týchto aktivitách presiahne rozumnú mieru a stane sa hlavnou náplňou života človeka. Niekto podľahne hraniu počítačovej
hry, iný sa nevie odtrhnúť od četovania, iný nakupuje cez internet, nakupuje
v obchodoch, prezerá si hodnoty na každej potravine, každodenne sa váži a
kontroluje si svoju váhu, neustále pracuje... Činnosti sa stávajú drogou, človek neustále potrebuje ďalšiu dávku. Nadmerné trávenie času pri týchto aktivitách sa zaraďuje medzi tzv. nelátkové závislosti.
Ludvik Nábělek vysvetlil jednotlivé fázy nelátkových závislostí a kedy je
dôležité vyhľadať pomoc a poradenstvo odborníkov v tejto problematike.
V praxi sa čoraz častejšie stretávame s prípadmi, kedy deti svoj voľný čas
trávia pri počítači na internete a výnimkou nie sú ani samotní rodičia detí.
Svoj voľný čas venujú nákupom cez internet, veľký čas trávia na sociálnych
sieťach (facebook...). Deti sú potom v škole unavené a nevedia sa sústrediť
na učivo. Prípadne sa hrajú s mobilnými telefónmi a s kamarátmi sa rozprávajú o počítačových hrách. Ich školský prospech sa zhoršuje.
V prípade závislosti od internetu sa v skutočnosti nejedná o závislosť od
samotného internetu ako takého, ale od aktivít, ktoré pripojenie na internet
umožňuje.
Dieťa môže byť ohrozené závislosťou od internetu alebo závislé, ak:
n väčšinu svojho voľného času trávi pri počítači alebo hraním hier
n prestalo sa zaujímať o iné aktivity, ktoré ho predtým bavili
n stráca prehľad o čase, ktorý trávi na internete
n kontroluje si emaily, správy a statusy na sociálnych sieťach viackrát
denne
n často prekračuje limit, ktorý má stanovený na používanie počítača alebo internetu
n reaguje podráždene, ak mu zakážete ísť na internet
n rozpráva iba o tom, čo zažíva na internete alebo v hre
n má ťažkosti rozlišovať medzi reálnym a virtuálnym svetom
n nové kamarátske vzťahy si vytvára s ľuďmi z internetu
n opakovane si pýta peniaze na nákup lepších súčiastok počítača, nových programov alebo hier
n sa radšej venuje aktivitám na internete, než by trávilo čas s rodinou
alebo kamarátmi
n klame o tom, koľko času trávi na internete a akým činnostiam sa venuje, na otázky tohto druhu reaguje podráždene
n používa internet ako únik pred problémami alebo depresívnou náladou
n v noci nespí, aby mohlo tráviť viac času na internete, cez deň zaspáva v škole
n riskuje stratu kamarátov, zhoršené školské výsledky a vzdáva sa príležitostí, len aby mohlo byť na internete
n často jedáva pri počítači
n ak práve nie je na internete, rozmýšľa iba o tom, ako sa k nemu zase
dostať
n má abstinenčné príznaky, ako úzkosť, nepokoj, triaška rúk, keď nemôže byť na internete
n jeho prospech v škole sa prudko zhoršuje, dokonca tajne vynecháva
školu, aby mohlo zostať doma a tráviť čas na internete
n prestáva sa o seba starať, zanedbáva osobnú hygienu, kvôli aktivitám
na internete zabúda pravidelne jesť.
Pre ďalšie otázky v oblasti závislostí nebojte sa vyhľadať pomoc odborníkov, aby sa z Vašich každodenných činností nestala závislosť ...
Katarína Kropáčová
Víťazkou je 12-ročná
Lucia Gombalová
Prekrásne vyzdobená sála
Súkromnej základnej umeleckej školy, Gemerská 1 v
Lučenci netrpezlivo čakala
na zvonček, ktorý odzvonil
III. školskej súťaži maľby
na plátno s témou „Zviera“.
Technika patrí k tým najnáročnejším, a preto 40 detí
od 6 do 19 rokov čakalo na
verdikt poroty. Tie najvydarenejšie diela nájdete aj
na stránke školy www.sgymlc.sk.
Výtvarný odbor rok 2013
ukončil aj medzinárodným
úspechom. Zúčastnil sa 39.
ročníka súťaže pod názvom
„Náš každodenný život“ - v
Skopje v Macedónii. Tejto medzinárodnej súťaže sa zúčastňujú také krajiny, ako Bosna,
Hercegovina, Bulharsko, Srbsko, Slovinsko, Ukrajina, Česko,
Turecko, Slovensko. Víťazkou,
ktorá získala prestížne ocenenie, je 12-ročná Lucia Gombalová z triedy učiteľky I. Najpaverovej (spoločné foto).
Deti si doniesli diplomy a
darčeky, a deň vyvrcholil prekrásnym bohatým koncertom v
podaní všetkých odborov a ich
pedagógov. Hralo, tancovalo,
spievalo a dramatizovalo sa.
SZUŠ
Pozvánky
na výstavy
Škola v prírode
Už po 16-krát sme sa v
Materskej škole Štvrť M.
R. Štefánika 407/12 rozhodli uskutočniť Zimnú
školu v prírode. Tohtoročná zima nasvedčovala
tomu, že u nás v Lučenci si deti neužijú sánkovanie, bobovanie ani lopárovanie. Dvadsiateho
januára sme teda nasadli do autobusu 18 detí, 4
učiteľky s pani doktorkou
na trasu Lučenec - Hronec Poniklec. Celou cestou nás sprevádzal dážď
a trochu nám to pokazilo
náladu, ale deti z autobusu videli sneh, zaznievali
výkriky radosti.
Za poslednou zákrutou nás už čakala chata
a zrazu sme počuli hlasné: „Hurá sneh“. A na-
ozaj, sneh bol na lyžiarskom svahu a to nám veru
stačilo. Celý týždeň sme
spoznávali krásne prírodné okolie a užívali si výhľad na lyžiarsky areál z
okolitých kopcov. Každý
deň sme využili zasnežený
svah na lopárovanie. Celý
deň ubehol v spokojnej atmosfére bez slzičiek.
Ďakujeme rodičom za
dôveru, že nám učiteľkám zverili svoje ratolesti
na celý týždeň. Ďakujeme
celému personálu chaty
Hronec - Poniklec za milý
a priateľský prístup k deťom. Taktiež sa chceme
poďakovať doktorke Hanke Kurákovej za profesionálny prístup k deťom,
ktoré to potrebovali.
- KU -
n Novohradské múzeum a
galéria v Lučenci Vás srdečne pozýva do svojich priestorov na Kubínyiho nám. 3 na
prehliadku nasledovných výstav: 6. - 28. 2. 2014 - Slovenská cesta do mikrokozmu - informuje o Európskom
laboratóriu pre časticovú fyziku CERN a účasti slovenských vedcov na výskumnom
programe na najväčšom
urýchľovači častíc na svete.
n V dňoch 11. 2. - 30. 3.
2014 - Svetlo... - prezentácia zbierkových predmetov
NMG spojených s prenosom
a uchovaním svetla, oboznamuje aj s duchovným vnímaním svetla v náboženstve a v
ľudových poverách v minulosti, venuje sa histórii a vývoju sviečkárstva ako remesla v našom regióne.
ŠKOLSTVO /
21. FEBRUÁRA 2014 v MESTSKÉ NOVINY
Deň otvorených dverí na Obchodnej
akadémii v Lučenci
Obchodná akadémia v Lučenci privítala žiakov deviatych ročníkov zo základných škôl na Dni otvorených
dverí. Navštívilo nás približne 180 návštevníkov - žiakov z okresov Lučenec a
Poltár, ktorých sprevádzali
ich rodičia alebo výchovní
poradcovia.
Riaditeľka Katarína Benčíková privítala hostí a oficiálne otvorila naše stretnutie v telocvični. Prezentovala všetky
aktivity školy a pripomenula,
že škola je zmodernizovaná po
celkovej rekonštrukcii. Škola sa
zapojila do významného projektu Euroscola a po úspechu v súťaži sa naši žiaci zúčastnili náv-
števy Európskeho parlamentu
v Štrasburgu. Žiačky III. B vo
svojej prezentácii priblížili zážitky a skúsenosti z rokovania,
počas ktorého sa cítili ako skutoční europoslanci. Ďalším dôležitým predmetom je administratíva a korešpondencia, veď
skúsenosti z písania obchodných listov a zásady písania ko-
rešpondencie využívame bežne
v praxi. Oboznámili sme hostí s
počítačovým programom ATF,
ktorý pomáha pri precvičovaní rýchlosti a presnosti písania
hmatovou metódou a niektorí
odvážni si mohli písanie v tomto programe vyskúšať. Spoločnosť im robil aj žiak II. A triedy
Robert Lažík, ktorý minulý týždeň obsadil 1. miesto v krajskom kole 48. ročníka súťaže
žiakov SŠ v spracovaní informácií na počítači v rámci Banskobystrického kraja v súťažnej
disciplíne „Písanie na počítači“
(10-minútový odpis na rýchlosť). Významným projektom
školy je tiež projekt Erasmus+.
Ide o prax v zahraničí vo Veľkej Británii, Nemecku, Česku a
Maďarsku, kde žiaci využívajú
svoje teoretické znalosti z odborných predmetov. Komuni-
9
kovať musia v cudzom jazyku,
a preto táto prax má vplyv aj
na úroveň vedomostí z jazykov,
ktoré žiaci získavajú v škole. V
učebni vybavenej interaktívnou
tabuľou vyučujúci matematiky
deviatakom prezentoval vyučovanie matematiky zaujímavou
hravou formou. V učebni cvičnej firmy boli žiakom prezentované informácie o cvičných
firmách fungujúcich v škole.
Žiakov veľmi zaujala učebňa,
ktorá slúži ako fiktívna kancelária ako aj predaj produktov formou e-shopu. Všetci vieme, že
v súčasnosti je dôležitý aj pohyb a šport. Preto sme spestrili
program športovými aktivitami
a prezentáciou úspechov našich žiakov v športe.
Tento deň bol veľmi hodnotný a zaujímavý. Mohli sme
predstaviť našu školu a ukázať
jej prednosti. Chceme poďakovať žiakom tretích ročníkov,
ktorí jednotlivé aktivity pripravili a preukázali tým svoje manažérske schopnosti. Tešíme sa
na našich budúcich prvákov.
Klára Hricová, Edita Gálová
Živá knižnica - Izrael
Okresné kolá
Študenti štvrtého, tretieho a prvého ročníka študijného odboru
pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch sa v dňoch
6.,7. a 12. februára 2014 zúčastnili projektu Živá knižnica v Novohradskej knižnici v Lučenci. Tento projekt rozumie človeka - živú
bytosť pod pojmom „kniha”. Človeka ako zaujímavú osobnosť s
pútavým životným príbehom. Práve pán Ladislav Kurák z Lučenca
bol prvou „knihou“ s názvom IZRAEL. Študenti mali možnosť počúvať zážitky, skúsenosti a všeličo iné o živote v Izraeli z prvej ruky,
Lucia Spodniaková
keďže tam pán Kurák nejaký čas pôsobil.
jazykových olympiád
V dňoch 16. januára a 24. januára 2014 organizovalo Gymnázium Boženy Slančíkovej - Timravy v Lučenci okresné kolá
Olympiády v anglickom jazyku a Olympiády v nemeckom jazyku
pre študentov stredných škôl. Do okresného kola môžu postúpiť
iba víťazi školských kôl, takže na gymnáziu sa ráno stretli naozaj tí najlepší z najlepších, ktorí spolu súťažili v nasledovných
kategóriách - 2A a 2B pre študentov gymnázií, obchodnej a hotelovej akadémie, 2C2 pre študentov, ktorí strávili istý čas v zahraničí a 2D pre študentov odborných škôl. V písomnej časti ich
čakali náročné úlohy, ktoré preverili ich gramatické znalosti a
schopnosti počúvať a čítať s porozumením. Po krátkej prestávke a malom občerstvení súťaž pokračovala ústnym kolom. Tu sa
súťažiaci „zapotili“ pri tvorení príbehu na základe obrázkov, a
hlavne pri dialógoch s členmi poroty, ktorú tvorili vyučujúci jednotlivých jazykov z rôznych škôl. Na nich potom čakala najnáročnejšia úloha - vybrať víťazov, ktorí si odnesú diplomy a vecné ceny. Na základe získaných bodov boli výsledky nasledovné:
Anglický jazyk, kategória 2A: 1. Júlia Gonová (Súkromné gymnázium), 2. Álmos Puntigán (Gymnázium Fiľakovo), 3.
Daniel Štefánik (Hotelová akadémia), kategória 2B: 1. Dominik
Tkáč (GBST), 2. Denisa Gombalová (Súkromné gymnázium), 3.
Rafael Labanc (Gymnázium Fiľakovo), kategória 2C2: 1. Martina Pechová (PaSA), kategória 2D: 1. Jana Dobrocká (PaSA), 2.
Miroslava Meličková (SOŠ hotelových služieb a dopravy), 3. Miroslav Holec (SOŠ technická).
Nemecký jazyk, kategória 2A: 1. Martina Fekiačová
(GBST), 2. Ema Kulichová (Súkromné gymnázium), kategória
2B: 1. miesto Dominik Ladoš (Súkromné gymnázium), 2. Dominika Melišová (GBST), 3. Gabriel Jonáš (Gymnázium Fiľakovo),
kategória 2D: 1. Ján Fekiač (SOŠ hotelových služieb a dopravy), 2. Róbert Teknös (SOŠ technická).
Víťazi jednotlivých kategórií budú náš okres reprezentovať v
krajskom kole. Držíme im palce a ďakujeme všetkým žiakom aj
vyučujúcim za účasť v okresnom kole. Boli ste skvelí!
Klienti DSS SLATINKA Lučenec, prevádzka J. D. Matejovie
sa zúčastnili relaxačného pobytu v Aquatermal Dolná Strehová, ktorý bol realizovaný v rámci malého projektu Kom Prax
- Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Pobytu sa zúčastnilo 15 klientov s
mentálnym a kombinovaným
postihnutím. Cieľom projektu
bolo v rámci transformácie sociálnych služieb sociálna integrácia ľudí s ťažkým zdravotným
znevýhodnením do širšej komunity. Prostredníctvom projektu „ Vodný svet“ prežili jeden
krásny, veselý a „mokrý“ deň.
Zabudli na svoj handicap a prežili ho plnohodnotne ako ich rovesníci. Tento deň dlho ostane v
ich spomienkach.
L. Segečová, A. Gmitterová, GBST
K. Mokráňová, vedúca prevádzky
Ako každý rok, ani tento sa neobišiel bez karnevalu. V stredu 12.
2. 2014 sa Špeciálna materská škola na M. R. Štefánika zmenila
na nepoznanie. V ten deň by ste tam nenašli žiadne dieťa, pretože
všetky malé slečny sa zmenili napríklad na princezné, víly, či strigy. A malí páni? Z nich sa stali piráti, vojaci a nemohol chýbať ani
kocúr v čižmách. Pre rodičov pripravili program, v ktorom v prvom
rade predstavili svoje masky, zaspievali, zatancovali na veselé pesničky a nesmelo chýbať ani občerstvenie. Po skončení programu
sa tie najkrajšie masky ohodnotili cenami. Bol to deň plný zábavy a
smiechu a už teraz môžu detičky spolu s pani učiteľkami rozmýšľať
nad maskami na budúcoročný karneval.
a realizačný tím
Text a foto: Nikoleta Juhaniaková
Návšteva
vodného sveta
Karnevalová zábava v škôlke
10
/ OZNAMY - INZERCIA
n OZNAMY n POZVÁNKY N KURZY N
n 
Na základe plánu práce,
uznesenie Rady ZO SZTP Lučenec a v zmysle Stanov zvoláva Slovenský zväz telesne
postihnutých ZO Lučenec členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v piatok 21. februára 2014
o 15.00 hod. v jedálni reštaurácie Novohrad. Žiadame všetkých
členov, aby si so sebou priniesli
členské preukazy, za účelom
kontroly. Zároveň vyzývame
tých členov, ktorí si ešte nevyrovnali členské príspevky, aby
tak urobili pred konaním členskej schôdze. Členský príspevok
pre rok 2014 zostáva 2 eurá. Na
posedenie srdečne pozývame
aj vašich rodinných príslušníkov. Poplatok za večeru na jednu osobu činí 3 eurá, pre nečlenov 3,50 eur. Pre vozičkárov je
zabezpečená preprava výťahom
a osobitný stôl.
Karol Spurný
n Samospráva
Denného
centra pre seniorov v Lučenci - Opatová oznamuje svojim
členom, že plánovaná výročná
schôdza, ktorá sa mala konať
dňa 27. marca 2014 sa z dôvodu konania volieb prekladá na
3. apríla 2014. Helena Brindáková
n Jednota dôchodcov v Lučenci organizuje pre svojich členov pampuškové posedenie 6.
marca 2014 od 15.00 hod. v
reštaurácii Hviezda v Lučenci.
Tešíme sa na Vás!
n Diskobar Pelikán Vás pozýva na I. ročník DISKOPLESU, ktorý sa uskutoční dňa 1. 3. 2014
vo všetkých priestoroch hotela.
Počas podujatia budú prebiehať
súbežne dve diskotéky so štyrmi
DJ. Na diskoplese vystúpia spoločenské tance. Organizátori pre
Vás pripravili zaujímavú tombolu. Moderuje Erika Barkolová.
Predpredaj vstupeniek: Pizzéria
Mondo Tesco.
(PO 026)
 Akadémia vzdelávania
NOVOHRAD, o.z.
Vám ponúka
kurzy: Opatrovanie, Lektor,
Manikúra, Nemčina pre opatrovateľky, Podvojné účtovníctvo,
Kurz bezpečnostných technikov,
technikov požiarnej ochrany.
v piatok 28. 2. 2014 seminár: Ročné zúčtovanie dane zo
závislej činnosti, lektor Ing. Pavol Kukučka.
v stredu 5. 3. 2014 seminár:
Zákon o DPH v roku 2014, lektor
JUDr. Oľga Groszová.
základná odborná príprava
členov hasičských jednotiek
- začíname už v mesiaci marec
2014.
n
MESTSKÉ NOVINY v 21. FEBRUÁRA 2014
pripravujeme: Aplikácia rozpočtových pravidiel po novelách
zákonov od 1. 1. 2014 a výkon
predbežnej a priebežnej finančnej kontroly, lektor Ing. Ingrid
Veverková.
Informácie a kontakt: Lučenec, Ulica A. Sládkoviča 9, tel.:
0911 936 120, 0902 930 235,
[email protected], jan.belko@
avnovohrad.sk.
(PO 027)
n Záujemcovia o 5-dňový poznávací zájazd do Paríža v dobe
od 14. 5. do 18. 5. 2014 sa môžu
prihlásiť u Márie Gilanovej na tel.:
0902 308 127 do 28. 2. 2014.
n Srdečne vás pozývame na
stretnutie s významným slovenským historikom Pavlom
Dvořákom, ktoré sa bude konať
27. februára 2014 o 16.00 hodine v priestoroch Domu Matice slovenskej. Filmové rozprávanie Pavla Dvořáka o histórii,
ktorá uviazla medzi nami a beseda s tvorcom, to je podujatie, ktoré sme pre vás pripravili.
Bitka pri Lučenci sa odohrala 7.
septembra 1451. Napriek veľkej presile v nej vojská vedené slávnym bojovníkom Jánom
Huňadym utrpeli drvivú porážku. Dokumentárny film zachytáva bratrícku kapitolu slovenských dejín. Rekonštrukciou
historických skutočností na
autentických, ale zabudnutých
miestach, vyvracia nepravdivé
mýty, ktorými je opradený slovenský stredovek.
Kúpim byt, dom, peniaze ihneď
0905 660 174 008
Predám záhradku v II. Záhradkárskej osade.
013
Predám dom v Lučenci.
0915 802 494 PO 24
» MEGHÍVÓ
A losonci Kármán József Színház, a Nógrádi Könyvtár és
Losonc Városa Szeretettel meghívják Önt 2014. február 28-án
16.00 órakor a színház megalapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett „ILYENEK VOLTUNK…”című kiállítás megnyitójára. Helyszín: Nógrádi Könyvtár (bejárat az udvar felől). A
kiállítás március 28-ig tekinthető meg.
(PO 029)
RIADKOVÁ INZERCIA
0918 100 678 » POZVÁNKA
Pri príležitosti 25. výročia založenia divadelného súboru
Divadlo Jozefa Kármána, Novohradská knižnica a Mesto Lučenec Vás srdečne pozývajú na otvorenie výstavy s názvom
„TAKÍ SME BOLI ...“ Vernisáž výstavy sa uskutoční dňa 28.
februára 2014 o 16.00 hod. v Novohradskej knižnici (vchod z
dvora). Výstava je otvorená do 28. marca 2014
025
Prijmem predavačku do predajne keramických obkladov v Lučenci. Žiadosť, životopis, foto zaslať na: [email protected] ale028
bo Termal, Záhradná 22, 984 01 Lučenec.
PL 2014/019
ŠPORT /
21. FEBRUÁRA 2014 v MESTSKÉ NOVINY
Olympionik
Juraj Tužinský
v Mníchove
V prvý deň podujatia o Veľkú cenu Mníchova sa
v súťaži vo vzduchovej pištoli 60 v kategórii mužov prebojovali do finálovej časti dvaja Slováci.
Pavol Kopp (SŠŠR MV SR) obsadil piate miesto so
ziskom 138,8 bodov, pričom dosiahol kvalifikačných 582 bodov. Hneď za ním skončil odchovanec lučeneckej streľby Juraj Tužinský z VŠC Dukla Banská Bystrica, ktorý bol s 585 bodmi druhý
najlepší v kvalifikácii, finálový výkon 118,7 bodov
mu stačil na šiestu pozíciu. Tretí Slovák v štartovom poli v bavorskej metropole Ján Fabo (SŠŠR
MV SR) sa s 575 bodmi umiestnil v kvalitnej konkurencii na 27. stupienku.
Výsledky, vzduchová pištoľ 60, muži: 1. Dimitrije Grgič (Srb.) 203,8 b. (v kvalifikácii 588),
... 5. Pavol Kopp 138,8 (582), 6. Juraj Tužinský
118,7 (585), 27. Ján Fabo (všetci SR) 575.
V záverečný súťažný deň na medzinárodných
pretekoch v streľbe zo vzduchových zbraní VC
Mníchova sa opäť slovenskí reprezentanti prebojovali do finálovej časti svojich disciplín. Vo vzduchovej pištoli mužov na 60 výstrelov obsadil Ju-
Florbal
n Dievčenská liga (stredoškoláčky a ženy), výsledky po
17. kole: SOŠ technická - SZŠ 3:4, góly: Cseriová 3 - Šulajová 2,
Purgatová, Capová, PaSA - SOŠ technická 8:0, góly: Valocková 6,
Stančíková 2.
Najlepšie strelkyne: Valocková 40, Cseriová 16, Capová 15,
Stančíková 12, Varechová 7, Slosiarová 7, Purgatová 6, Berkyová
5, Kurčíková 5.
1. PaSA 17 10 7 0 0 58:43 30
2. SZŠ 18 6 10 2 0 36:62 21
3. SOŠ Technická 18 4 12 0 2 39:82 14
raj Tužinský 5. priečku výkonom 138,9 bodov (v
kvalifikácii 583) a oproti piatku si polepšil o jeden
stupienok. Pavol Kopp (SŠŠR MV SR) po 5. pozícii
z predchádzajúceho dňa skončil tentoraz ôsmy
so 77,5 bodov (580).
Výsledky, vzduchová pištoľ 60, muži: 1. Denis Kulakov (Rus.) 200,2 (584), ... 5. Juraj Tužinský 138,9 (583), 8. Pavol Kopp 77,5 (580), 30.
- JŠ Ján Fabo (všetci SR) 574.
Junior BK Lučenec
víťazom prvého kola
Pekným úspechom sa skončilo I. kolo už
v poradí X. ročníka Dunajskej ligy zmiešaných tímov (muži, ženy, juniori) - trojíc v boccii, športe raffa. Po celodenných
zápoleniach na bocciadrome v Budapešti brali prvé tri miesta slovenskí bočisti,
keď sa celkovým víťazom stal tím Junior
z BK Lučenec, ktorý prešiel turnajom bez
zaváhania v zložení (foto): Mário Šnúrik,
Peter Domok, Tomáš Štolc.
A. skupina: ----------------------------BK Junior Lučenec - ŠK Novoker Lučenec
11
12:8, BK Fortino Lučenec - BK Lučenec 12:5,
MIX Lučenec - Ászgárd Junior Budapešť 11:12,
FESTO/AM SE Budapešť - ARES HC Budapešť
12:10.
B. skupina: -----------------------------ŠK Novoker Lučenec - MIX Lučenec 6:12, BK
Lučenec - ARES HC Budapešť 12:4, BK Lučenec
- Junior Ászgárd Junior Budapešť 12:3, BK Fortino Lučenec - FESTO/AM SE Budapešť 12:4.
------------------------------------------Baráž: MIX Lučenec - Ászgárd Junior Budapešť 5:12, BK Lučenec - FESTO/AM SE Budapešť 12:1.
Semifinále, 1. - 4. miesto: BK Junior Lučenec - BK Lučenec 12:5, BK Fortino Lučenec Ászgárd Junior Budapešť 12:11, ARES HC Budapešť - MIX Lučenec 8:9.
O 5. - 8. miesto: ŠK Novoker Lučenec FESTO/AM SE Budapešť 9:2, ARES HC Budapešť - MIX Lučenec 8:9.
O 7. miesto: FESTO/AM SE Budapešť - ARES
HC Budapešť 4:9.
O 5. miesto: ŠK Novoker Lučenec - MIX Lučenec 9:3.
O 3. miesto: BK Lucenec Ászgárd Junior
12:0 k.
O 1. miesto: BK Junior Lučenec - BK Fortino
Lučenec 12:4.
Konečné poradie: -----------------------1. BK Junior Lučenec, 2. BK Fortino Lučenec,
3. BK Lučenec, 4. Ászgárd Junior Budapešť, 5.
ŠK Novoker Lučenec, 6. MIX Lučenec, 7. ARES
HC Budapešť, 8. FESTO/AM SE Budapešť.
Péter Kecskés, riaditeľ podujatia
n Chlapčenská liga, výsledky zápasov 15. kolo: Kings Blues 3:2sn, góly: Kóša 2, Kolimár 2 - Kelemen 2, Rising Stars Blues 3:2, góly: Adamec 3 - Halász, Novodomský, Black Devils - Rising Stars 1:4, góly: Havran - Košík 3, Mázor.
1. Blues 15 11 1 0 3 55:18 36
2. Black Devils 15 6 6 2 1 56:39 23
3. Kings 16 5 7 3 1 55:35 22
4. Rising Stars 13 7 5 0 1 43:32 19
5.Green Hell 13 5 7 1 0 37:55 17
Najlepší strelci: Havran. Kolimár obaja po 24, Novodomský,
Adamec obaja po 20, Štolc, T. Lamocký obaja po 18, Halász 16, Palička 15, Košík 14 gólov.
n Mužská liga, výsledky zápasov 13. kolo: Kolek - PaSA
7:4, góly: Rác, Škantár 5 - Mišo 2, Slosiar, Paulovič, Flyers - PaSA
10:1, góly: Bíro 3, Slovák, Pajtáš 3, Šprlák 3 - Mišo, OZ florbalovaligalc - SOŠ technická 7:4, góly: Král, Benčo 2, Jakuba 2, Karásek
2 - Zadrobilek 2, Krško, Fiľo.
1. Flyers 11 9 1 1 0 89:31 29
2. OZ Florbalovaligalc 10 9 1 0 0 72:37 27
3. Finanzpartner 10 6 4 0 0 48:34 18
4. Kolek 11 6 5 0 0 59:54 18
5. PaSA 11 3 7 1 0 48:65 11
6. Agrospa 10 3 6 1 0 42:67 11
7. SOŠ Technická 9 1 5 0 3 43:52 6
8. SOŠ Technická B 10 1 9 0 0 30:79 3
Najlepší strelci po 13. kole: Škantár 23, Jakuba 21, Š. Paučo
19, Máč, Slovák, Benčo, Bíro, Pajtáš všetci po 18, Zadrobilek, KaJán Benčo
rásek obaja po 16 gólov.
Predstavujeme tím Flyers
V minulej sezóne obsadili 3. miesto a v tejto patria medzi favoritov celej ligy. Kostru mužstva tvoria hráči P. Bíro, J. Kurák, M. Škrovánek a M. Pajtáš. Hrajú posilnení o hráčov z mužstva vlaňajších
víťazov. S I. Slovákom, J. Šprlákom a H. Gašparovičom v bráne sú
vyrovnaným súperom najlepším mužstvám ligy. Momentálne vedú
tabuľku, ale ďalšie kolá preveria ich kvality. Uvidíme, možno vyhrajú základnú časť a postúpia do play-off z 1. miesta. Tím má ambície
Vladislav Král
i v Rimavskej Sobote, kde hrá miniflorbalovú ligu.
Na fotke sú stojaci zľava: Igor Slovák, Peter Bíro, Martin Pajtáš, Juraj Šprlák. Zľava dole: Ján Kurák, Milan Škrovánek a
brankár Henrich Gašparovič.
12
/ ŠPORT
MESTSKÉ NOVINY v 21. FEBRUÁRA 2014
Venujme mu tichú
spomienku!
Lučenec osirel. Smúti rodina, priatelia, športovci. Dňa
12. 2. 2014 nás náhle opustil
v nedožitom 59. roku svojho
života manžel, otec, príbuzný, priateľ, kamarát Ernest
Oláh. Vo štvrtok 14. 2. 2014
sme sa so zosnulým rozlúčili na cintoríne v Opatovej.
Odišiel jeden z nás.
SPOMÍNAME NA ErnestA OláhA
Z ČIAS ŠPORTOVEJ SLÁVY HAMBURGER LC
Bývalí majstri Slovenska, vicemajstri Československa a
viacnásobní majstri okresu si potriasli rukami, pričom zaznel
aj ich bojový pokrik, ktorý ich hnal za víťazstvami: „Ideme
naplno a pomaly pridávame.“
Lučeneckí futbalisti v príprave
LAFC Lučenec - Baník Ružiná 1:5 (0:3)
Prvý polčas začali hostia s veľkým elánom,
napádali domácich na ich polovici. Mladý tím
Lučenca znervóznel, robil individuálne chyby,
po ktorých domáci inkasovali 3 góly.
V druhom polčase LAFC ožil, Husaník znížil
po peknej akcii na 1:3. O pár minút mohol dať
kontaktný gól Iskra, neskôr zas rozhodca prehliadol faul na Husaníka v 16-ke. Hostia v závere dvoma gólmi po individuálnych chybách
domácej obrany spečatili výhru, pre LAFC až
príliš krutú, 1:5.
Zostava LAFC: Dohnálek (Vilhan) - J. Marcinek, Fízeľ, Pipíška, Sarvaš - Lavrík, Rácz, M.
Marcinek, Kupček - Iskra, Husaník. Striedali:
Bajzík, Kováč, Imrovič.
Gól za LAFC: P. Husaník.
Nehrali (zranení): Kovanič, Schvantner,
Nociar.
Lučenec - Detva
(hostia na poslednú chvíľu odriekli zápas)
„Tento týždeň nám už príprava vrcholí.
Od budúceho týždňa už zrejme tréner Do-
hnálek v intenzite tréningov poľaví. Tím
sa bude venovať viac herným situáciám,
bude viac hry s loptou. Tak, ako som v predošlom vydaní Mestských novín avizoval,
náš káder sme doplnili našim odchovancom, dorastencom Róbertom Fízeľom, ktorý sa vrátil z hosťovania v Dukle Banská
Bystrica. Máme v pláne ešte doplniť káder
o jedného skúseného hráča. Žiaľ, meno
ešte neprezradím, všetko je v štádiu riešenia,“ povedal manažér A mužstva dospelých
Ján Lavrík.
Najbližšie prípravné zápasy:
22. 2. 2014 (sobota) o 11.00 hod.: Lučenec
- Trebeľovce/Láza
1. 3. 2014 (sobota) o 11.00 hod.: Lučenec
- Fiľakovo
Zápasy sa odohrajú na umelom trávniku v
Lučenci.
Starší dorast v príprave:
Lučenec - Rimavská Sobota 2:1 (1:1)
Góly za LC: Beľa, Darányi (11 m)
- JŠ -
Pravá hokejová atmosféra v miestnom kine Apollo
„Teší ma, že sa naša skvelá partia stretáva a vždy si
máme čo povedať. Roky pribúdajú, no spomienky zostávajú a sú naozaj krásne,“ hovorí Ernest Oláh, bývalý sponzor a
manažér lučeneckého Hamburgeru, ktorý sa v čase svojej
najväčšej slávy pýšil cennými trofejami z prestížnych šampionátov a turnajov.
„Môj najkrajší zážitok je z medzinárodného turnaja v Maďarsku, na ktorom nechýbali ani mužstvá Talianska či Švajčiarska. Je doslova dojímavé, keď sedíte v reštaurácii, na
ktorej veje spolu s ostatnými aj slovenská zástava. Vtedy
som bol hrdý na to, čo sme dosiahli,“ spomína Ernest Oláh,
alias Čmuro.
Hamburger vicemajstrom
Československa a majstrom SR
Mesto Lučenec pripravilo pre
priaznivcov ľadového hokeja lahôdku v podobe sledovania zápasov na veľkom premietacom plátne v kine Apollo. Takmer dva týždne
žilo celé Slovensko hokejom. Ani
Lučenec nebol výnimkou. Do kina
prišlo povzbudiť slovenských hokejistov na prvý zápas olympiády v
Soči 240 priaznivcov ľadového hokeja, čo bolo v tom čase viac, ako
ich bolo na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave! Na zápasy slovenského hokejového tímu prišli
deti, žiaci základných škôl, stredoškoláci, vysokoškoláci, juniori i seniori. Napriek domu, že dlho oča-
kávané zápasy našim hokejistom
nevyšli (s výnimkou Ruska), takmer
500 priaznivcov hokeja malo o je-
den zážitok viac - videli kvalitný hokej na veľkom premietacom plátne.
Text a foto: - JŠ -
POZVÁNKA NA VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Trinástka vraj niektorým prináša šťastie, iným smolu. Oni
budú na tento dátum spomínať len v dobrom. V októbrovú
nedeľu roku 1990 porazil Hamburger vo finálovom zápase
Orchideu Košice 3:1 a stal sa tak majstrom Slovenska v malom futbale. A o necelý mesiac 8. decembra 1990 nastúpil v
Nitre Hamburger na zápas o titul majstra ČSFR proti súperovi Ajax Morisovy domy Zlín. Chlapci pod vedením manažéra
a sponzora tímu Ernesta Oláha viedli ešte necelé dve minúty
pred koncom zápasu 3:2 (góly Kovanič, Lavrík 2), no záver
nezvládli. Na 3:3 vyrovnal Smetana a v 3. min. predĺženia
rozhodol o zápase opäť Smetana 3:4.
Zostava Hamburger Lučenec: Š. Kelemen, D. Jezný, F.
varga, J. Lavrík (reprezentant ČSFR), Z. Csaba, Z. Blažek, M.
Kovanič, R. Daniš, J. Knoška, P. Sacher.
Ernest Oláh (vedúci mužstva Hamburger LC): „Zápas
mal vysokú úroveň. Za stavu 3:2 sme urobili taktickú chybu
a tá rozhodla. Ďakujem divákom, som spokojný. Mrzí ma, že
sme nedotiahli tento zápas do víťazného konca, lebo takáto
príležitosť sa v živote športovcov vyskytne len málokedy.“
- JŠ -
Volejbalisti a primátorka mesta Lučenec Alexandra
Pivková vás srdečne pozývajú na I. ročník volejbalového
turnaja amatérov o Pohár primátorky mesta Lučenec,
ktorý sa uskutoční dňa 1. marca 2014 (sobota) o 9.00
hod. v športovej hale na Fándlyho ulici v Lučenci. V každom družstve musia byť dve ženy. Hrá sa systém „kaž-
dý s každým“ na dva víťazné sety do 25 bodov (v prípade nerozhodného stavu sa bude hrať tretí set do 15). Pri
poradí družstiev rozhoduje počet bodov, v prípade rovnosti vzájomný zápas. Na konci hrajú prvé dve družstvá
finále o prvé miesto. Hrá sa bez štartovného poplatku.
Občerstvenie je zabezpečené.
- JŠ -
PETANGISTI SÚŤAŽILI V MAĎARSKU
Lučeneckí petangisti absolvovali
v dňoch 25. - 26. 1. 2014 prvý tohtoročný turnaj, ktorý sa konal v susednom Maďarsku. Príjemné prostredie obce Sitke a hojná zahraničná
účasť bola predpokladom kvalitného petangového turnaja (Pétanque,
petank, petang je francúzska spoločenská hra pre dve 1-3 členné družstvá, ktoré sa snažia umiestniť gule
čo najbližšie k cieľu, ktorý tvorí drevená gulička, tzv. prasiatko).
Prvý deň v súťaži trojíc sa do tur-
naja zapojilo družstvo v zložení Ján
Török, Ján Macko, Milan Vojtek. Finálová skupina im tesne unikla, nepostúpili len o skóre. Druhý deň sa
konala súťaž dvojíc. Dvojica Török,
Macko mala smolu na žreb a súťažili v skupine, v ktorej mali za súperov dvojicu neskorších víťazov.
Tretí Lučenčan Milan Vojtek hral v
zmiešanom družstve s petangistom
z Maďarska. Prehral v skupine len
jeden zápas, ale kvôli zhode bodov
rozhodol o postupe žreb a riaditeľ
turnaja. Nemal pri žrebe šťastie a
nepostúpil.
Výsledky na turnaji, družstvo
Lučenec: Budapešť 10:13, Sitke
13:6, Hungaria 13:10, Veszprém
13:11, Sarvár-top 10:13.
„Celkovo turnaj hodnotíme
pozitívne, nazbierané skúsenosti sa budeme snažiť využiť v petangovej lige v Lučenci, ktorá
začne od marca 2014,“ povedal
pre Mestské noviny Milan Vojtek.
- JŠ -
MESTO INFORMUJE /
21. FEBRUÁRA 2014 v MESTSKÉ NOVINY
13
Pozvánka na Fašiangy 2014
Fašiangy opäť klopú na dvere a my Vás pozývame 2. 3.
2014 na obľúbené podujatie s
odkazom na ľudové tradície.
V priestoroch mestskej tržnice v Lučenci bude vládnuť
len vynikajúca nálada, hrať
dobrá muzika, voňať tradičné zabíjačkové špeciality, a to
všetko samozrejme za vynikajúce ľudové ceny. Po úspešnom I. ročníku Klobása Cup,
súťaži doma urobených klobás, vyhlasujeme aj II. ročník
tejto súťaže! Novinkou a veľkým lákadlom určite bude aj
súťaž družstiev v robení klobás priamo počas akcie. Keďže sa Klobása Cup rozrástol,
organizátori nazvali celú túto
súťaž LUČENSKÁ KLOBÁSOVÁ
OFENZÍVA!
Vstupné na celé podujatie
sú 2 eurá. V cene vstupenky ponúkame čerstvú šišku,
teplý čaj, bohatý kultúrny
program: vystúpenia folklórnych súborov, ukážka tradičnej
zabíjačky a príprava zabíjačkových špecialít, ukážka drania
barana; ochutnávka súťažných
klobás; aktivity pre najmenších
(výroba fašiangových masiek,
maľovanie masiek na tvár, hry a
súťaže...). Priamo na akcii bude
možnosť zakúpiť si pripravené
zabíjačkové špeciality, čerstvé
mäsové výrobky a iné fajnoty za veľmi prijateľné a ĽUDOVÉ CENY.
Podujatie sa koná za každého počasia, všetky aktivity sú
pod strechou - v budove tržnice a vo veľkokapacitnom stane!
n LUČENSKÁ KLOBÁSOVÁ
OFENZÍVA
Veľká klobásová súťaž
Vyhlásené sú dve kategórie:
I. kategória: Najlepšia doma robená klobása (tzv. home made)
II. kategória: Najlepšia na mieste
robená klobása (tzv. self made)
n PROPOZÍCIE
I. kategória (Home Made)
•registrácia klobás od 9:00 do
12:00 hod.
•do súťaže sa prihlasuje jedna
nožička doma vyrobenej klobásy
•víťaz dostane všetky ostatné súťažné klobásy (alebo ich
tak ako v minulom roku nechá rozkrájať a ponúkne prítomným) + vecnú cenu
•vzorky hodnotí odborná mäsiarska porota
II. kategória (Self Made)
•registrácia družstiev do 26. 2.
2014 na tel.: 0905 266 521
alebo mailom na stanislav.
[email protected]
alebo
[email protected]
•max. počet členov jedného
družstva je 6
•prezentácia družstiev od 9.00
do 9.30 hod.
•každé družstvo dostane 5 kg
mäsa od organizátora
•každé družstvo si mäso pomelie vlastným mlynčekom
•klobásy musia byť vyrobené
v časovom limite od 9.30 do
11.00 hod.
•po vyhotovení surových klobás budú tieto odovzdané organizátorovi a spoločne upečené
•vzorka z upečených klobás
bude odovzdaná porote na
hodnotenie
•porota vyhodnotí upečené
vzorky pri zachovaní anonymity súťažiacich
•každé družstvo poskytne minimálne polovicu vyrobených
klobás (2,5 kg) na ochutnávku
zúčastnenej verejnosti
14
/ ŠPORT
MESTSKÉ NOVINY v 21. FEBRUÁRA 2014
Prvé víťazstvo s „čerešničkou na torte“
Lučenec - Sereď 101:81 (22:20, 48:40, 73:66)
MBK: Žingor 24, S. Jackuliak 24, Galovič 18, Golian
17, J. Jackuliak 10, Čemerička 6, Paška 1, Dirbák 1,
Uhl 0. Tréner: Michal Tarabus.
Sereď: Melotík 25, Uljacký 15, Sečeň 10, Fiala 10,
Pasovský 9, Zarovskij 5, Čomaj 4, Šimko 3. TH 27/21
- TH 38/22, Trojky 6 - Trojky 5, Fauly 25 - 25. Divákov: 267.
Zápas o predposledné miesto v prvoligovej tabuľke, skupine o 9. - 15. miesto zvládli lučeneckí basketbalisti na výbornú. Porazili svojho tabuľkového suseda 101:81, keď čerešničkou na torte bol v záverečných
sekundách smeč Milana Goliana (hostia sa prekvapujúco do hry nezapojili). Domáci už nastúpili v zostave aj
so Žingorom, ktorý nemalou mierou prispel k vytúženému prvému víťazstvu Lučenčanov. Napriek tomu, že
záverečný rozdiel skóre hovorí jasnou rečou, na palubovke bol priebeh zápasu dlho vyrovnaný.
V prvej časti zápasu sa súperi striedali vo vedení.
MBK načal Melotík, ktorému ihneď kontroval Galovič
2:2. Pätica Čemerička - Galovič - Golian - Žingor - S.
Jackuliak bojovala o každý centimeter na palubovke.
Prvú trojku premenil Čemerička, strelecky sa darilo Galovičovi, S. Jackuliakovi, Žingorovi. Golianove strelecké
pokusy za tri body ostali nevyužité. Posledné slovo mal
opäť Melotík, 22:20.
V druhej časti sa konečne presadil pod košom najvyšší hráč na ihrisku Golian, ktorému dobre strelecky
asistoval Žingor, Simeon Jackuliak, 29:23. Domáci postupne bodovali čistými trestnými hodmi, no v defenzíve mali čo doháňať. Veď Sereď za pár minút ukrojila z
náskoku Lučenčanov až na tesný rozdiel, 39:37 vďaka
Čomajovi, Melotíkovi, Uljackému. Ozdobou záveru prvého polčasu bol nádherný trojbodový pokus Žingora.
Ten trafil s klaksónom a upravil tak skóre, 48:40.
Mladý domáci odchovanec Žingor žiaril aj po prestávke. Po premenených TH famózne trafil za tri body a
potom po milimetrovej S. Jackuliakovej prihrávke zvýšil rozdiel skóre na 16 bodov. Neskôr domáci zbytočne
odhadzovali lopty po nepripravených trojbodových pokusoch (Golian, S. Jackuliak). Hostia postupne odkrajovali z náskoku Lučenca 64:56, až musel nakoniec v 27.
min. zasiahnuť tréner Tarabus (oddychový čas). Golian
potom síce trojkou zvýšil stav, ale hostia hrýzli aj naďalej (Fiala, Melotík, Pasovský), 66:63. Tesne pred koncom tretej desaťminútovky Simeon Jackuliak lišiacky
vďaka súperovmu zadku bodoval, 68:63, Žingor po samostatnej akcii dal technický kôš a dôležitou bodkou v
závere tejto časti hry bola klaksónová lahôdka z ruky
Jakuba Jackuliaka, 73:66.
Po krátkej prestávke znížil Uljacký (73:68), Čemerička nepremenil pokus za 3 body, Golian taktiež nedal.
Ešteže Čemerička s faulom bodoval (76:68). To sa už
z ihriska v 32. min. porúčal po povinnom striedaní (5
OCH) Uljacký. Rozhodnutie padlo po pár minútach hry.
Žingor vybojoval loptu a zavesil, Golian z otočky premenil, Golian výborne doskočil, Žingor opäť dal po milimetrovej prihrávke od S. Jackuliaka, 82:69. Do varu
sa konečne dostali aj domáci priaznivci, ktorí v týchto
fázach hry hnali Lučenčanov k vytúženému víťazstvu.
Na ihrisko postupne Tarabus posielal domácich odchovancov (Paška, Dirbák, Uhl). Pre taktiež mladého Jakuba Jackuliaka mala výmena asi povzbudzujúci vplyv.
Ten sa blysol trojbodovým padáčikom, 87:69. Dokonca sa perfektnou ľavačkou pod súperovým košom presadil bojovník Galovič. Do streleckej listiny sa zapísali
po 50% úspešnosti z TH Dirbák s Paškom. A keď 2,5
minúty pred koncom zápasu opúšťal palubovku pre 5
OCH najlepší strelec zápasu Melotík, domáci diváci,
spoločne s hráčmi vycítili príležitosť na pokorenie stobodovej hranice. Do bodovej naháňačky ako prvý zavelil Galovič s Golianom. Postupne sa k nim pridal S.
Jackuliak (parádna finta), 99:81. V záverečnej minúte
pri pokuse o stovku mal Golian prešľap a tak si tréner
Tarabus zobral oddychový čas. Hostia presne vedeli o
čo ide domácemu trénerovi, hráčom i divákom. Pár sekúnd pred koncom zahrávali domáci z boku, no hostia
na rozohrávku vôbec nereagovali! Lopta sa dostala ku
Golianovi a ten vedel, čo má robiť. Krásnym smečom
upravil záverečný stav zápasu na 101:81!
Po zápase diváci odmenili svojich miláčikov ďakovným potleskom na otvorenej scéne.
Michal Tarabus (tréner, Lučenec):
„Bol to pre nás zápas sezóny, keďže sa stretli dva
tímy, ktoré ešte nevyhrali. Nastupovali sme do hry s
cieľom zvíťaziť, hlavne nesklamať našich divákov. Hráčom som prízvukoval, že všetko je to v obrane. Úvod
bol z našej strany nervózny, no neskôr chlapci pochopili, že sa dá zvíťaziť. Trošku nám víťazstvo zväzovalo
ruky, ale chlapci videli, že sa dá vyhrať. V druhom polčase som už dal príležitosť aj našim mladším hráčom,
ktorí ukázali na palubovke, že majú potenciál. V závere, kedy sme mali na dosah stovku, sme už taktizovali.
Súper sa zachoval férovo a pochopil náš zámer, a tak
Milan Golian mohol pohodlne smečovať na konečných
101:81 a toto bola čerešnička na našej torte ... Ďakujem súperovi, ďakujem mojim hráčom, ďakujem divákom za podporu.“
I. LIGA, MUŽI - skupina o 9. - 15. miesto
4. kolo: Prešov - Inter Bratislava B 88:78 (43:33),
Kežmarok - B.S.C. Bratislava 75:68 (37:40)
5. kolo: Žiar nad Hronom - Sereď 106:93 (50:39),
Prešov - B.S.C. 90:65 (44:25), Inter B 90:78 (41:42)
9. Prešov 10. Kežmarok 11. Inter B 12. Žiar n. Hronom 13. B.S.C. 14. MBK Lučenec 15. Sereď 5
5
4
4
4
4
4
5
4
2
2
1
1
0
0
1
2
2
3
3
4
459:364 10
407:377 9
339:316 6
353:343 6
297:334 5
284:332 5
312:385 4
Najbližšie odohrá Lučenec domáce zápasy počas víkendu v dňoch 21. 3. 2014, keď privíta Kežmarok a 22.
3. 2014 pricestuje do Lučenca Prešov.
Text a foto: - JŠ -
Majstrovstvo oblasti krajov
B. Bystrica, Trenčín, Žilina
Žiaci: Prievidza - Lučenec 50:30 a 55:27. S1:
Hrabovský 10, J. Hromada 8 - Marčok 12, Drábik 9.
S2: Šturcel 10, Hupka 8 - Marčok 12, Šturc 5.
1. P. Bystrica 2. Prievidza mládež 3. OZ MBK Lučenec 4. B. Bystrica A 5. Victoria Žilina 6. Handlová 7. ŠKP BB-Zvolen 12
12
14
10
8
12
12
11
11
4
6
6
2
0
1
1
10
4
2
10
12
1391:507
891:559
744:998
692:489
640:540
526:1123
498:1076
23
23
18
16
14
14
12
Igor Juhás
ŠPORT /
21. FEBRUÁRA 2014 v MESTSKÉ NOVINY
Medzi najúspešnejšími
športovcami kickboxu
Slovenska aj David Zöld
Mená najúspešnejších športovcov a trénerov za rok 2013, ktorých združuje Slovenský zväz kickboxu, sú už známe. Medzi ocenenými mal zastúpenie aj Lučenec.
ta v tureckej Antalyi, kde mal zastúpenie
aj klub Fortis Team Lučenec,“ informoval
Dado Zöld, tréner a manažér Box Teamu Lučenec, ktorý úzko spolupracuje so spomína- JŠ ným Fortis Teamom.
V prvú februárovú sobotu si v
prešovskom hoteli Dukla prevzal
cenu aj David Zöld (ilustračné foto
vpravo) z lučeneckého klubu Fortis Team, ktorý si na decembrovom svetovom šampionáte mužov
vybojoval vo full contacte do 60 kg
bronzovú medailu.
„Uplynulý rok bol mimoriadne úspešný a nabitý vynikajúcimi výsledkami. To sa prejavilo aj v nominácii na ocenenie
najúspešnejších športovcov. V
kategóriách kadetov a juniorov
boli nominovaní len majstri Európy zo šampionátu v poľskej
Krynici. Medzi seniormi boli
nominovaní len medailisti z decembrových majstrovstiev sve-
Dnes môžem potvrdiť, že boli
úspešné a David je boxerom
Box Teamu Lučenec. Samozrejme, že v budúcnosti môže
nastúpiť aj v dresoch iných
kluboch, no už len ako hosťujúci pästiar,“ povedal tréner
a manažér Box Teamu Lučenec
Dado Zöld.
Okrem toho, že David Zöld
vzbudzuje u svojich súpe-
rov rešpekt, je aj kvalifikovaným trénerom boxu a kickboxu. Reprezentant Slovenska si
v pästiarskom ringu vybojoval
päť titulov majstra našej krajiny. Pred štyrmi rokmi sa predstavil na svetovom šampionáte
v Baku. Nechýbal ani na európskych šampionátoch v bulharskom Plovdive (2008) a poľskom Štetíne (2009). David si
vybojoval miestenku v reprezentačnom tíme SR aj v kickboxe. Je majstrom Slovenska a na
sklonku uplynulého roka ho na
majstrovstvách sveta v tureckej
Antalyi ovenčili bronzom. - JŠ -
Lucia v Liptovskom Mikuláši víťazne
Prišli z rôznych kútov Slovenska. Zo Senice, Lučenca, Kežmarku, ale aj Lendaku.
Okrem turnaja pre deti, mali svoj program
aj rodičia, učitelia a tréneri.
Zdokonaľovali sa v pravidlách šachu a získavali skúsenosti, ako lepšie a rýchlejšie naučiť deti hrať šach. Viac ako šesťdesiat mladých šachistov už tradične súťažilo v dlhých
a dramatických súbojoch. Na prvých dvoch
miestach skončili dve dievčatá. Dokonca mali
rovnaký šesťbodový zisk.
Takmer 40 učiteľov, rodičov a šachových
trénerov sa zúčastnilo seminára. Prvú časť
venovali pravidlám šachu, ktoré predniesol
n Na bedni skončili:
Sarvaš, Sýkora, Alštock
Na 8. ročníku medzinárodných pretekov v skoku do výšky Latka piatich miest sa v Banskej Bystrici predstavili aj pretekári z Lučenca. Darilo sa atlétom z Mestského atletického klubu Redox Sarvašovi (2. miesto) a Sýkora s Alštockom
obsadili vo svojich kategóriách 3. miesto. Medzi mužmi
odchovanec lučeneckej atletiky Kabelka (Dubnica) skončil
na výške 210 cm a obsadil 5. miesto.
Muži: 1. Beer (Slávia TU Košice) - 224, 2. Bubeník (Stavbár Nitra) 224, 3. Horák (Dukla B. Bystrica) 221, 5. Kabelka - 210. Ženy:
1. Silnicová - 177, 2. Nová (obe ČR) - 174. Juniori: 1. Ľ. Zeman
(Dukla B. Bystrica) - 210, 2. T. Zeman (Vital Bratislava) - 205, 3.
Erdélyi (Maď.) - 200. Juniorky: 1. Kuštárová (Dukla B. Bystrica)
- 165, 2. Lajčáková (Spartak Dubnica) - 165, 3. Z. Karaffová (ŠOG
Nitra) - 165, 4. Poništová (Spartak Dubnica) - 165. Dorastenci: 1.
M. Jankov (JAK Bardejov) - 195, 2. Adamov (UMB B. Bystrica) -182,
3. Sýkora (MAC Redox Lučenec) - 178. Dorastenky: 1. Butkovská
(Slávia STU Bratislava) 165, 2. Frantová (ČR) 160, 3. Ostrožlíková
(ŠK ŠOG Nitra) 150. Žiaci: 1. Jankov (JAK Bardejov) - 170, 2. Sarvaš - 154, 3. Alštock (obaja MAC Redox Lučenec) - 162. Žiačky: 1.
Stredanská (Slávia Trnava) 150, 2. Bošková (Olympia Pov. Bystri- JŠ ca) -145, 3. Ďuricová (STU Košice) - 145.
n Dávid Alštock vybojoval
v Bardejove druhé miesto
Všestranný talent už
háji farby Lučenca
Úspešný lučenecký boxer a
kickboxer, ktorý má za sebou
aj niekoľko predstavení v ringu
MMA, bude hájiť farby nášho
mesta. Doposiaľ síce trénoval v
Lučenci, no do ringu vstupoval
v drese nitrianskeho klubu BCS.
„Rokovania s Nitranmi
ohľadom Davidovho prestupu do Lučenca prebiehali od konca uplynulého roka.
15
medzinárodný rozhodca Karol Pekár. Najväčším ťahákom bola prednáška Rudolfa Diviaka,
skúseného mládežníckeho trénera. V odpoludňajšej časti sa účastníci dozvedeli o šachovom
živote v Liptovskej šachovej škole.
Dievčatá do 8 rokov: Lucia Kapičáková, ZŠ
J. Kármána Lučenec. Chlapci do 8 rokov: Oliver Kelčík Oliver Šk Ružomberok. Dievčatá do
11 rokov: Simona Koreňová Šk Ružomberok.
Chlapci do 11 rokov: Tomáš Brnušák Liptovská šachová škola. Dievčatá do 14 rokov:
Zuzana Tomčíková Šk Rajec. Chlapci do 14
rokov: Adam Ďurica Liptovská šachová škola.
Najmladšou účastníčkou bola päťročná Marti- JŠ na Šošovičková z Novej Dubnice.
Aj keď 9. ročník atletického Memoriálu Vladimíra Savčinského v Bardejove sa niesol v znamení rekordných výkonov, spokojnosť mohla zavládnuť akurát vo výprave atlétov z Ukrajiny. Prekonali štyri doterajšie najlepšie výkony a o ten piaty sa
postarala Magdaléna Nová z Vítkovíc. Medzi 64 skokanmi v
štyroch vekových kategóriách bolo len 32 zo Slovenska, ostatní z Ukrajiny, Poľska a Česka. A nás teší, že v kategórii žiakov
skončil na 2. mieste atlét MAC REDOX Lučenec D. Alštock
výkonom 183 cm.
Žiačky: 1. O. Melnyčuková (Ukrajina), 163 cm. Žiaci: 1. Nikitin
204 cm (rekord, Ukrajina), 2. D. Alštock, Lučenec, 183, 3. D. Javorský, Sp. Nová Ves, 168. Dorastenky: 1. A. Piľavecová, (Ukrajina),
166, 3. Klaudia Farkašová, Sp. Nová Ves, 148. Dorastenci: 1. Baranikov 215, 3. M. Jankov 192. Juniorky: 1. L. Poništová 166, 2. Z.
Karaffová 166. Juniori: 1. Mazur 215. Dospelí: 1. M. Nová, Vítkovice (Česká republika), 178 cm (R) - Šapoval 222, 2. Beer 219, 3.
- JŠ M. Bodnár, UK Bratislava 210.
Stolný tenis, II. liga
15. kolo: Banská Bystrica A - Lučenec B 5:9, Tvrdošín A - Vrútky
A 7:7, Nižná A - Martin A 9:5, Bytča A - Námestovo A 10:4, Zákopčie
A - Ružomberok C 4:10, Krupina A - Zvolen A 14:0.
16. kolo: Krupina A - Lučenec B 5:9, Zákopčie A - Námestovo A
5:9, Tvrdošín A - Martin A 7:7, Nižná A - Vrútky A 9:5, Bytča A - Ružomberok C 9:5, B. Bystrica A - Zvolen A 10:4.
1. Lučenec B 2. Krupina A 3. Bytča A 4. Tvrdošín A 5. Nižná A 6. Ružomberok C 7. Námestovo A 8. Martin A 9. Vrútky A 10. B. Bystrica A 11. Zákopčie A 12. Zvolen A 16
15
16
16
16
16
16
16
14
15
16
16
14
14
9
8
8
7
7
6
4
3
1
1
1
0
4
6
1
3
1
2
2
2
1
1
1
1
3
2
7
6
8
8
8
10
14
14
155:69
159:51
131:93
124:100
121:103
119:105
105:119
104:120
90:106
89:121
64:160
55:169
59
57
47
46
41
40
38
36
28
26
20
20
16
/ INZERCIA - POZVÁNKY
-bruá2r 0- apríl%2014
fe
MESTSKÉ NOVINY v 21. FEBRUÁRA 2014
Interiérové
dvere a zárubne
ubňa a kľučka
SET-dvere, obložková zár
kovových zárubní)
(možnosť obloženia aj
 0905 274 433
PL 2014/017
PL 2014/020
PL 2014/014
Download

mn-04-2014-16 web