Rodinný spevácky zbor
Úvodná modlitba
(od sestry Faustíny Kowalskej)
Ó, Ježišu, večný Bože, ďakujem Ti za
Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia.
Nech každý úder môjho srdca je novým
chválospevom vďakyvzdávania Tebe, Bože.
1. Abba, Otče
1. Ty si nás vytrhol, Pane, z
pút hriechu i od seba samých a
Kristus, stanúc sa bratom, nás
naučil denne volať k Tebe.
Ref: [:Abba Otče,:] Abba, Abba
Otče, Abba Otče.
2. Cirkev je ako strom ţivota,
ktorý má korene vo večnosti.
On preniká našu všednosť a
zjavuje všetkým ľuďom seba.
3. Boh hojným darcom je ţivota, On oslobodil všetkých od
smrti. On privinul si nás k sebe,
a tak sme sa stali jeho deťmi.
4. Všetci sme bratia a sestry,
všetci sme jedna veľká rodina.
Tú pravdu nič nezatemní, bo
teraz uţ nastala jej hodina.
2. Aj keby nekvitol fík
Aj keby nekvitol
fík, aj keby nerodila zem, aj
keby nebesá nedoniesli svetlo,
nové ráno. A aj
keď polia zlyhajú
a sýpky prázdne
zostanú, aj keď všetko vôkol
volá, ţe Boh nie je.
Ref: Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu. Uprostred trápení,
uprostred súţení, Jeţiš je Pán.
Áno, práve vtedy pozdvihnem
svoj hlas a budem spievať chválu, lebo verím, v Neho verím.
3. Aj keď Ťa nevidím
1. Aj keď Ťa nevidím, viem, ţe
si tu. Aj keď Ťa necítim, mám
istotu. V smelej dôvere kráčam
vo viere kaţdý deň. Aj keď zvádzam dnes boj so svetom, aj
keď nevidím hneď víťazstvo, v
smelej dôvere kráčam vo viere
kaţdý deň.
Ref: [:Nemusím zlého sa báť:]
v smelej dôvere kráčam vo viere.
2. Aj keď temnota mi zastrie
zrak, aj keď nepriateľ ma oblieha, v smelej dôvere kráčam
vo viere kaţdý deň. Aj keď ma
obkľúči a zovrie strach, Jeţiš
vţdy víťazí, mňa má v rukách,
v smelej dôvere kráčam vo viere kaţdý deň.
4. Aj ty si jeho brat
1. Aj ty si občas uţ zblúdil,
nenašiel si svoje miesto, Pán
hľadá zblúdených ľudí, Jeţiš je
najlepšou cestou.
Ref: Aj ty si jeho brat, aj ty si
jeho sestra. On dáva, ty smieš
brať, tak uţ sa toľko netráp.
Máš blízko tento zdroj, zdroj ţivej vody zdravej. Srdce s jeho
spoj a lásku, lásku dávaj ďalej.
2. Kaţdý dnes šťastie si hľadá,
denne však vstať musí z pádov, Pán zaňho výkupné skladá, Jeţiš je najkrajšou pravdou.
3. Na cestách tohoto sveta tak
ľahko sa stúpi krivo, neboj sa
mládeţ byť svätá, jediný Jeţiš
je ţivot.
5. Ak ľud môjho mena
Ak ľud môjho mena sa pokorí a
bude sa modliť, ak vyhľadá moju prítomnosť a odvráti sa od
zlých ciest.
Vtedy ich z nebies vypočujem,
z nebies im odpustím. Odpustím ich hriech a uzdravím zem,
áno, uzdravím ich zem.
6. Ak sa milujeme
[:Ak sa milujeme navzájom,
Boh je v nás:],
[:a Jeho láska v nás dosahuje dokonalosť.:]
7. Akým priateľom je Jeţiš
1. Akým priateľom je Jeţiš?
Kríţe naše nesie On. Všetky bôle, všetky ţiale sú i Jeho bremenom. [:Pokoj hľadáš, únik z
biedy, prečo stále kríţe tie.
Sám sa netráp, vraví Jeţiš,
strasti svoje oddaj mne.:]
2. Keď prichodia skúšky ťaţké
a duša sa rozbolí. Nádej pevnú
nestrať nikdy, Boh Ti pokoj
udelí. [:Poznáš priateľa verného, rozpovedz mu, čo bolí.
Jeţiš ťarchu nesie s nami, Jeţiš
bolesť zahojí.:]
8. Anjeli pred trónom
1. Anjeli pred trónom, Ti spievajú. Svoj hlas k nim pridáme
Tebe na chválu.
Ref: Svätý, Svätý, Svätý, Boh,
náš Pán! On bol, On je a príde
zas k nám.
2. Vţdy svätých chvály sú Ti
vzdávané. My s nimi pri tróne,
ich refrén spievame.
3. Keď starci padajú tu pred
trónom. My srdcia pokorne skláňame pred Tebou.
9. Aţ do konca dní
1. Dnes dávaš všetko, čo máš.
Našiel si lásku, a tak ju stráţ.
Boh klope na dvere, kým svet
spí, on aj v noci bdie a dnes aj
ty bdieš s ním.
2. Láska je úsmev a plač, smútok a strach náhle zmýva dáţď.
Cítiš, ţe Boh je tak blízko nás,
cítiš, ţe s ním si tak stále viac
svoj. Boh ti práve dal to znamenie tých nových dní, krásnych dní.
Ref: Aţ do konca dní on chráni
ťa láskou, dnes ti vrátil raj, tak
ho vnútri maj. Aţ do konca dní
má k človeku blízko, s ním nikdy nie si sám, [:aţ do konca
dní.:]
3. Vţdy príde otázok pár, čo
trápia srdce a trápia tvár. Vieš,
ţe ťa nezlomia, kým si s ním,
neboj sa ísť, on vie, čo s tým.
Boh ti práve dal to znamenie
tých nových dní, krásnych dní.
Aj keď svet pominie, však Jeho
láska je tu, naveky.
10. Bless the Lord
Bless the Lord my soul and
bless his holy name. Bless the
Lord my soul, He rescues me
from death.
(Chváľ, duša moja,
Pána a oslavuj
Jeho sväté meno,
Pán ma zachránil
pred smrťou.)
11. Boh je láska
Boh je láska a zákon lásky
nám On dal, miluj blíţneho tak
ako seba, vraví Jeţiš sám.
12. Boh je Pán
1. Vidíš len schmúrenú tvár,
všade je bolesť a ţiaľ. Pozri sa,
pozri na nás, aká to radosť je v
nás. Smútok zahoď a pridaj sa
k nám, s Jeţišom nikdy nie si
tak sám.
Ref: Boh je Pán, Boh je Pán,
my sme Jeho deti, Boh je Pán,
Boh je Pán, radujme sa všetci.
[:Aha, aha, aha, jé.:]
2. Máme liek na všetky problémy. Uvidíš, tvoj ţivot sa zmení.
Celý deň sa usmievaj len, veď
predsa šťastným chceš byť, s
radosťou sa vţdy kaţdému daj,
na problémy viac nespomínaj.
3. Pozri sa, veď ţivot je krásny, usmej sa a niet tu prekáţky. Radostí je na svete dosť,
nemrač sa a nebuď smutný. Pri
nás ţivot nie je nudný, tak poď
k nám, spolu s nami spievaj.
13. Boh je tak blízko nás
[:Boh je tak blízko nás, (3x)
Boh je v nás.:]
[:Ty si ten dar od Otca nám,
Ty si tá láska, čo prišla k nám,
Ty si ma z hriechu vykúpiť
chcel - Emanuel.:]
14. Boh, ktorý planie
[:Ty si ten Boh,
ktorý planie, zošli oheň na nás,
Pane.:] Ty si ten
Boh, ktorý horí,
Ty si ten, čo rany
hojí. Počuť krídla
holubice, bude ako na Turíce.
15. Boh ľúbi ma
Boh ľúbi ma takého aký som,
raduje sa s kaţdým mojím gestom. Aleluja, Boţia radosť ma
napĺňa. [:Fli flaj dţulalaj:] (3x),
gitara tokare.
16. Bohatý stal sa chudobným
1. Prišiel k nám a mal všetko
pre nás, mal náruč plnú kvetov,
láskavých slov pre ľudí. Prinášal nám lásky posolstvo a hoci
všetko bolo jeho, všetko nám
chcel dať.
Ref: Bohatý stal sa chudobným, nemá nič, má len kríţ a
štyri kliny k nemu.
2. Prišiel k nám a nič si nepriniesol, len plnú náruč lásky,
lásku však nik nevidí. Kaţdý
chcel, aby on bol ich Kráľ a
zákon jeho nikto nechcel, nik
ho neprijal.
3. Vzali mu i to málo, čo mal a
to, čo ponúkal nám, to vysmial
výsmech ľudí. Vzali mu česť i
šaty, čo mal a jeho samého
zavrhli, na kríţ chcú ho dať.
17. Bol si tam
1. [:Bol si tam,
keď bol umučený
Pán.:] Nezabudni
v ťaţkej chvíli, ţe
ho všetci opustili.
Bol si tam, keď
bol umučený Pán.
2.
3.
4.
5.
6.
...
...
...
...
...
keď sa krvou potil Pán...
keď ho Peter zapieral...
keď ho vojak bičoval...
keď klesal pod ťarchou rán..
keď bol umučený Pán...
18. Boţe, Otče
Boţe, Otče, teraz vidím, aký
som bol slepý, Ty však si môj
Otec láskyplný, starostlivý Pán.
Teraz som Tvoj syn prijatý,
patrím medzi Tvoje deti, samotu viac nepoznám, veď Boha
Otca pri sebe mám.
Ref: [:Budem spievať chvály,
(3x) kým ţivot mám.:]
19. Boţia láska je ako slnko
Ref: [:Boţia láska je ako slnko,
všade hreje a svieti jej lúč.:]
1. Nikto nemôţe zničiť Boţiu
lásku, veky pretrvá.
2. Ešte dnes svieti, hreje Boţia
láska, cítiš uţ jej moc?
3. Poď do náruče Boţej, večnú
lásku nájdeš v nej, len poď!
20. Boţia láska je tak krásna
1. Boţia láska je tak krásna, a
toľkí pred ňou unikajú, Boţia
láska je tak krásna, ţe nič nie
je nad jej moc.
Ref: [:Keby sme sa ponorili
všetci do lásky Kristovej, bol by
celkom inakší svet, všetky naše
bôle by sa dali ľahšie niesť.:]
2. Boţia láska je tak krásna,
pochop, ţe nás tak miloval, ţe
nám svojho Syna poslal a v
Ňom nám spásu dal.
3. Boţia láska je tak krásna, uţ
poznám cenu Golgoty, ţe Jeţiš
zomrel pre môj hriech a večný
ţivot zvíťazil.
4. Boţia láska je tak krásna,
pochop, ţe nás tak miloval,
Matku Máriu, ţe nám poslal,
keď Ho najväčší bôľ spaľoval.
21. Boţia láska, príď
Boţia láska, príď, ako mocný
oceán. Prúď cez nás, svojou milosťou. Boţia láska, príď k nám.
22. Budem ako strom
Ref: [:Budem ako strom, sadený pri vode, a mojou oporou
je mi ţivý Pán.:]
1. A keď príde des, ja neutečiem preč, ale...
2. A po čase sucha, ja viem, ţe
príde dáţď, a preto...
23. Cestou s nami
1. Cestou s nami
kráčaj, Pane, my
nechceme
na
mieste stáť. Keď
zblúdime, podaj
ruku, keď padneme, pomôţ vstať!
Ref: [:A do svetla:], [:svojho
voveď:], voveď nás!
2. Vezmi smútok, vráť nám
radosť, zoslabnutým dodaj síl.
Chceme iným dnes pomáhať,
ťarchu kríţa chceme si niesť.
3. Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.
V srdciach našich zapáľ plameň,
v ktorom zhorí smútok a ţiaľ.
4. Uţ ideme z tohto miesta plní
Teba, Pane náš, uţ ideme, svet
nás čaká, čaká od nás svedectvá.
24. Či neviete
1. [:Či neviete, ţe ste svätyňou Boţou?:] (3x) Svätyňou,
v ktorej býva Svätý Duch.
Ref: [:Plní Boţej moci, vďačnosti, chvály.:] (3x) Svätyňou,
v ktorej býva Svätý Duch.
2. [:My uţ vieme, ţe sme svätyňou Boţou.:] (3x) Svätyňou,
v ktorej býva Svätý Duch.
3. [:Aleluja, my sme svätyňou
Boţou.:] (3x) Svätyňou, v ktorej býva Svätý Duch.
25. Deň, čo deň
1. Deň, čo deň, túţim ísť za
Tebou, byť Tvojím, Pane môj.
Deň, čo deň, vidíš zas biedu
len, buď so mnou, Pane môj.
Ref: Láska, Ty večná, s nami
zostávaj a daj pokoj svoj všetkým nám. Pán, ţehnaj nás, o
to prosíme a skloň sa milostivo
k nám.
2. Deň, čo deň, liečiš ma z mojich rán, si so mnou, Pane môj.
Deň, čo deň, slúţiť chcem Tebe
len, byť Tvojou, Jeţiš môj.
26. Dnes je nedeľa
1. [:La - la - la,
dnes je nedeľa.:] Do kostola
ideme, v kostole
sa modlíme, la la - la, dnes je
nedeľa.
2. [:Le - le - le, skočím z postele.:] Do kostola ideme, v kostole sa modlíme, le - le - le,
skočím z postele.
3. [:Lo - lo - lo, je nám veselo.:] Do kostola ideme, v kostole sa modlíme, lo - lo - lo, je
nám veselo.
4. [:Lu - lu - lu, kaţdú nedeľu.:] Do kostola ideme, v kostole sa modlíme, lu - lu - lu,
kaţdú nedeľu.
27. Dnes je ten čas
1. Dnes je ten čas vzdávať Bohu chválu vo svätyni Kráľa, ktorou sme my sami, tak otvor si
srdce a začni chváliť Ho, Jeho
chvála nech naplní tento chrám.
Ref: [:Chvála, česť, chváľme
Ho.:]
2. Boh prebýva v chvále svojho
ľudu, On túţi, aby vzýval Jeho
meno, tak otvor si srdce a začni chváliť Ho, jeho chvála nech
naplní tento chrám.
28. Dnes pieseň hrám
Dnes pieseň hrám a nie som
sám, Tebe, Jeţiš, môj Majster.
A stále viac Ťa túţim mať, Ty si
najhlbšou túţbou.
Nech tečie rieka Tvojho ţivota
v nás, chcel by som preţiť dnes
Tvoj vodopád. Daj sa mi napiť
z Tvojho prameňa krás, znovu
chcem v úţase stáť.
[:Nechcem bez Teba ţiť.:] (3x)
29. Dnes pred tvárou Pána
1. [:Dnes pred tvárou Pána pokorme sa.:] Pán sám povýši
nás, Jeho je vesmír a čas, Pán
sám povýši nás.
2. [:Všetky svoje bôle oddajme
Mu.:] Pán sám povýši...
3. [:Oslavujme Ho po všetky
dni.:] Pán sám povýši...
4. [:Zaspievajme Pánovi ešte
raz.:] Pán sám povýši...
30. Dni Eliáša
1. Toto sú dni Eliáša, keď preniká svet Pánov hlas. A toto sú
dni, keď tvoj sluha Mojţiš obnovil zákon tvoj zas. A hoci sú dni
veľkej skúšky, keď hlad, temno vzpiera sa v nás, sme stále
tým hlasom na púšti kričiac:
Tak priprav sa, prichádza Pán!
Ref: Hľa, vchádza Pán na oblakoch k nám ako slnka jas, poľnica uţ znie, zdvihni hlas, je tu
milostivý čas, zo Siona spása
príde k nám.
2. To je čas Ezechiela, keď kosti suché oţijú. A toto je čas,
keď tvoj sluha Dávid zaspieval
pieseň novú. To je čas Pánovej
ţatvy, keď obilie čaká na nás.
A my sme tí pozvaní Jemu slúţiť a ohlásiť, čo zveril nám.
31. Do srdca mi príď
Do srdca mi príď, do srdca mi
príď, Duch Boţí do srdca mi
príď. Môj pokoj si Ty i radosť
mi dáš, Duch Boţí do srdca mi
príď.
32. Do tmy na svet
1. Do tmy na svet prišlo k nám
svetlo sveta. Otvor môj zrak
nech vidím. Krásu lásky, v ktorej srdce Ti spieva. Veď láska
a moc Ti patrí.
Ref: Prišli sme Ťa vzývať, prišli
sme sa skláňať, prišli sme Ti
vyznať: Si náš Boh. Si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám.
2. Kráľ všetkých dní a tieţ najvyšší Vládca, slávnejší nad nebesá. Poníţil sa, prišiel na Zem,
čo stvoril, vzdal sa slávy z lásky k nám.
[:Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú Ťa môj hriech stál.:]
33. Do tmy našich dní
Do tmy našich dní nám dávaš
svoj oheň, ktorý viac nezhasne, ktorý viac
nezhasne.
Do
tmy našich dní
nám dávaš svoj
oheň, ktorý viac
nezhasne, ktorý
nikdy nezhasne.
34. Dobrý Boh
Ref: Dobrý Boh, spievame a
voláme, dobrý Boh, chvála mu
znie. Dobrý Boh, veríme, vyznávame, dobrý Boh, to pravda je.
1. Keď myslím na Jeho lásku k
nám, moje vnútro hneď chválou naplní sa. Veď v srdci má
pre mňa miesto Pán, s radosťou k nemu utekám.
35. Dobrý je
1. [:Niečím úţasným, čím ma
Boh poţehnal, ţe mi dal priateľov, ktorých mám tak rád.:]
Ref: Preto Ho chválim, preto Ho
slávim. Je v nás svojou láskou,
je v nás. [:Dobrý je.:] (4x)
2. [:Niečím úţasným čím ma
Boh poţehnal, ţe mi dal sestričky, ktoré mám tak rád.:]
3. [:Niečím úţasným čím ma
Boh poţehnal, ţe mi dal bračekov, ktorých rada mám.:]
36. Drţ ma bliţšie
Ref: Drţ ma bliţšie sám deň čo
deň, naša láska nech večnosť
zrie. Daj nech pravdy sa nepustím, z očí nikdy Ťa nestratím.
1. V mojich pádoch aj úspechoch, v mojich šťastných aj
smutných dňoch, moje srdce Ti
patrí len. Ty si nádej, ţijem v
nej.
2. Ty si ten, ktorý dýcha v nás,
Ty si ten, ktorý stráţi ma. Srdce preteká pokojom, keď Tvoj
hlas smiem počuť v ňom.
3. Nikto neľúbi ako Ty, nik sa
nestará ako Ty. Zdá sa nebo si
otvoril. Otče, vieš jak mám Ťa
rád.
37. Duchu Svätý, príď
[:Duchu Svätý, príď.:]
Nech zavládne viera, nech zavládne nádej, nech zavládne
láska v nás.
38. Duchu Svätý, príď k nám
Duchu Svätý, príď k nám, naplň
srdcia naše ohňom lásky.
39. Duchu Svätý, volám príď!
[:Duchu
Svätý,
volám: Príď! Oheň
mojej duši daj,
oheň môjmu telu
daj, rozpáľ ma!:]
[:Všemohúci Boh
tu s nami je, nekonečne milostivý je, ukazuje dobrotivú tvár
voči tým, ktorí milovať Ho
chcú.:]
40. Ďakuj Bohu
[:Ďakuj Bohu, rád ťa má, ďakuj,
spievaj pieseň chvál, ďakuj, pretoţe Jeţiš je tvoj Pán a Kráľ.:]
[:Tak ver, keď si slabý silu máš
a uţ núdzu nepoznáš, pretoţe
Pán Jeţiš sa dal za nás.:]
41. El šadaj
Ref: El šadaj, El šadaj, El elione
Adonai, večné meno Pane máš,
ku nám v sláve prichádzaš. El
šadaj, El šadaj, El elione Adonai, od vekov aţ naveky, El
šadaj.
1. Viem, ţe Ty si Syna dal, On
hriechy na kríţi sňal, obetu dal
za nás sám, ţivot večný je náš
Pán. Ty si Pán Boh, ktorý vie,
poznáš srdce úprimné, z hriechov našich oslobodíš nás.
2. To, čo Otec prisľúbil, v Synovi sám naplnil. Nikto z ľudí
netuší, ţe sa Mesiáš zjavil. Veľká je moc Pánova, veľká láska
Kristova, dokonané je pre nás,
dokonané je pre nás.
42. Emanuel
1. Boh je stále medzi nami, je
stále blízko nás, pozná všetky
tvoje rany, pred Ním sa neschováš. Boh je práve blízko pri
nás, môţeš aţ k Nemu prísť,
chce obmyť to, čo skrývaš, báť
sa uţ nemusíš.
Ref: Emanuel, je blízko nás,
Emanuel, dotkni sa nás, Emanuel, nemáme síl, Emanuel, Ty
musíš prísť.
2. Ty si teraz medzi nami, si
blízko znavených, poznáš všetky naše rany, pred Tebou niet
kam ísť. Ty si práve blízko pri
mne, tu končím pred Tebou,
nech Tvoj Duch vanie ku mne,
uţ viacej nemám slov.
2x Ref Boh je stále medzi
nami, je stále blízko nás...
43. Emanuel – Hymna Rím
2000
1. To svetlo, ktoré svieti v nás
uţ mnoho ľudských dní a v kaţdom z nich svoj zápas s tmou
slávne víťazí, aj dnes nám
svieti do duší a ukazuje nám,
ţe bez pravdy svet umiera, ak
uţ nehľadá.
2. Zas cesty
vedú do Ríma,
sú vydláţdené
vierou a slová
evanjelia nám
znejú z jeho múrov. Ten, čo je
s nami a je aj v nás, On Boh aj
človek, láska, a opäť cítiš Jeho
hlas, Kristus náš Pán.
Ref: Sme tu s ním vţdy pod
tým istým slnkom, pod jeho
slávnym kríţom, spievame jedným hlasom: Emanuel, ...
3. To mesto patrí Pánovi, on
zomrel za nás z lásky a krvou
zmenil starý svet, dal svetlo
všetkým tmám. S Petrom za
ním kráčame, do sŕdc nám dáva vieru a ţivé Slovo, čo pomáha a rastie v nás.
4. Boh najväčší dar pripravil,
dal svojho Syna nám, len v
ňom sa ľudstvo obnoví, v ňom
človek spásu má. Je pravý človek a pravý Boh, je Chlebom,
čo nám dáva, a s ním sa kaţdý
vráti zas k svojim bratom.
5. Smrť zničená je naveky
a ţivot víťazí, dnes prichádza
k nám Svätý Duch, čo dáva
šancu ţiť. Sme všetci v jedno
spojení, Cirkev je Jeho dielo a
naša Matka Mária stojí pri nás.
44. František
1. Jedny šaty, nohy bosé, umýva sa v rannej rose, chvály
vzdáva, Bohu dáva srdce z lásky úprimnej. Úsmev stály z tváre ţiari, raduje sa z Boţej
slávy, slnku spieva, keď sa
stmieva, s hviezdami sa zhovára.
Ref: [:František, František,
vypros aj nám
lásky dar, nech
aj my ľúbime,
tak ako nás ľúbi Pán.:]
2. K Otcu svojmu ruky spína,
volá k Nemu,
keď usína, aj
keď vstane, volá: Pane, vďaka Ti, ţe svitol
deň. Vďaka, ţe sme Tvoje deti,
ţe nás voláš, ďakujem Ti, kvitnú kvety, slnko svieti, za všetko buď chválený.
45. Galilejskí rybári
1.
Galilejskí
rybári si siete
oprali, veď celú noc lovili
a ryby nemali.
Keď sa Jeţiš vybral s nimi, mali
mnoho rýb. Ukázal im svoju
slávu a povolal ich.
Ref: Poďte za mnou, Jeţiš hovorí. Učiním Vás rybármi ľudí.
Poďte za mnou siete nechajte.
Poďte za mnou, šťastní budete.
2. Tento svet je veľké more
v očiach Pánových. A v ňom je
tieţ ešte mnoho nechytených
rýb. Práve preto Pán nám všetkým aj dnes hovorí, poďte za
mnou učiním vás rybármi ľudí.
3. Opusť aj ty svoje siete za
Pánom dnes poď. Opusť všetko
a poď s Pánom na Pánovu loď.
Pripoj sa k tým ktorí lovia ľudí
stratených,
povedz im,
ţe Jeţiš zomrel práve
pre hriešnych.
46. Hor sa mladí
Ref: Jupajdy, jupajda, jupajdy
-aj-dy-aj-da, jupajdy, jupajda,
jupajdy-aj-da. Aj-dy, aj-da, ajdy, aj-dy, ajdaa.
1. Hor sa mladí, hor sa hor,
jupajdy, jupajda, my ideme
dnes do hôr, jupajdy-aj-da.
Plní chuti, dobrej vôle, prechodíme kopce holé.
2. Ráno prvé čo spravím, jupajdy, jupajda, Stvoriteľa pozdravím, jupajdy-aj-da. Poprosím o dobrú radu, o humor a
o náladu.
3. Potom sadnem k raňajkám,
jupajdy, jupajda, poriadne sa
napapkám, jupajdy-aj-da. Nafutrujem všetky svaly, aby niečo vydrţali.
4. Ruksak vezmem na chrbát,
jupajdy, jupajda, a cez plece
aparát, jupajdy-aj-da. Vo vrecku mám harmoniku a na mysli
niku-niku.
5. Buďme druţní, veselí, jupajdy, jupajda, nech nás hlava
nebolí, jupajdy-aj-da. Zabudnime na otlaky, na trampoty a
mindráky.
47. Chcem oslavovať
[:Chcem oslavovať svojho Pána,
chcem Mu spievať novú pieseň.:]
[:Chcem Ho chváliť, chcem Mu
spievať novú pieseň.:]
[:Aleluja, aleluja, chcem Mu
spievať novú pieseň.:]
48. Chceme spievať pieseň
novú
Chceme spievať pieseň novú,
jak nás vyzval Dávid kráľ, krásnu pieseň Baránkovu a tak kaţdý Pána chváľ: Aleluja, aleluja,
Jeţiš zvíťazil, aleluja, aleluja,
On ma dnes spasil. Aleluja, aleluja, svoje srdce som mu dal,
aleluja, aleluja, Jemu spievam
pieseň chvál.
49. Chválim Ťa Jeţiš
[:Chválim Ťa, Jeţiš.:] (4x)
[:Ani oko nevidelo, ani ucho
nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás.:] Pre tých, ktorí
milujú, pre tých, ktorí vzývajú
meno Pána, pre tých, ktorí
uveria, pre tých, ktorí chvália
Tvoje meno Pane.
50. Chváľ duša moja Hospodina
[:Chváľ duša moja Hospodina.:]
(3x) [:Aleluja, aleluja.:]
Hospodina budem chváliť po
celý svoj ţivot, chváľ duša
moja Hospodina, svojmu Bohu
spievať ţalmy, kým budem ţiť,
chváľ duša moja Hospodina.
51. Chváľ duša moja Pána
[:Chváľ duša moja Pána.:]
[:Chváľ duša moja:] (3x) Pána.
52. Ja pieseň lásky
1. Ja pieseň
lásky v srdci
mám, len
pre Teba,
môj Pán. A
veľkú túţbu
v srdci mám,
len po Tebe, môj Pán.
Ref: La, la, la, la, la, la, la...
2. Tú radosť v srdci neskrývam,
kvôli Tebe, môj Pán. Ja tanec
lásky v srdci mám, len pre Teba, môj Pán.
[:Ja väčšiu lásku nepoznám.:]
53. Ja v srdci svetlo mám
1. [:Ja v srdci svetlo mám,
nech stále vo mne plá,:] (3x)
či je hmla, či je noc, či je tma.
2. Kamkoľvek pôjdem len...
3. Dal mi ho Jeţiš sám...
4. [:This little light of mine I’m
gonna let it shine.:] (3x) Let it
shine, let it shine, let it shine.
5. Everywhere I go ...
6. Jesus gave it to me ...
54. Ja verím v Boha
1. Ja verím v Boha Otca, Stvoriteľa vesmíru a v Krista, Syna
Boţieho, z Panny narodeného.
Ja verím, ţe zachránil ma, mrel
na kríţi za hriech môj a z mŕtvych vstal ako víťaz, vedľa Otca zaujal trón.
Ref: [:Jeţiš, pánov Pán, pánov
Pán.:] [:Chváľ meno Jeţiš.:]
2. Ja verím, ţe Cirkvi svojej dar
Ducha Svätého dal. Zmocňuje
nás Jeho silou, posiela nás k národom. V sláve príde na zem
znova súdiť mŕtvych aj ţivých.
Raz pred Ním sa kaţdý skloní
a raz kaţdý jazyk vyzná:
55. Ja verím, ţe to Jeţiš
Ja verím, ţe to
Jeţiš, verím, ţe
on Boţím Synom je. Zomrel
a vstal, by sme
mohli ţiť. On za
cenu smrti ţivot dal.
Ref:
(Chlapci) Verím, ţe je tu teraz.
(Dievč.) Dáva svoj pokoj nám.
(Spolu) Je uprostred nás.
(Chlapci) Má moc nás teraz uzdraviť.
(Dievč.) Má moc uzdraviť nás.
(Spolu) Má odpustenia dar.
56. Jasaj v Pánovi
1. [:Jasaj v Pánovi celá zem,
toto je veľký Hospodinov deň.:]
Ref: [:Jasaj v Pánovi!:] (4x)
2. [:Toto je deň ktorý dal nám
Pán, radujme sa, zaznej pieseň
chvál.:]
3. [:Chváľme Pána, On je prítomný, On je našich chvál hodný.:]
57. Jasnou rečou hovorí
1. Jasnou rečou hovorí ţivot
svedkov Kristových, ako máš
ţiť, keď spokojným, šťastným
chceš byť. Ţivot prostých rozkoší, nudy, prázdnych starostí,
keď kaţdým dňom sa s veľkým
zlom láska borí.
Ref: Môţeš kráčať proti prúdu,
tieţ v láske všetko spáliť smieš,
[:len na hriech nedaj sa zviesť,
nedaj sa zviesť.:]
2. Jeho tvár je pokojná, zovretú
päsť nepozná a veru tým katom biednym ruka ţehná. Kedykoľvek môţeš prísť, keď ich
spoznáš pochopíš, ţe s Kristom
ţiť znamená zisk, to uvidíš.
3. Kaţdý rub má aj svoj líc,
ţivot nie je iba z kríz, tak vôľu
skoľ, pokor sa, skloň, vezmi
svoj kríţ. Pokora ti osoţí, vôľu
Otca vyplníš a radosť tým skutkom drobným zdvojnásobíš.
58. Je dokonané
Je dokonané, Jeţiš je víťaz, satan je zničený, Jeţiš zlomil smrti moc. Jeţiš je Pán, ó, aleluja,
Jeţiš je Pán, kraľuje naveky.
[:Jeţiš je Pán:] (6x) v tomto
národe.
61. Je stále prítomná
Je stále prítomná Tvoja láska.
Radostne spievame o Tvojej
sláve. [:Nech pieseň zazvoní v
kaţdej chvíli, Teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem.:]
62. Je to krv
1. Je to krv čistá, svätá, krv
Tvoja, čo ţivot nám dá. Je to
krv, čo očistí, ako sneh belších
nás učiní, posvätí.
[:Aleluja.:] (6x) Sláva Pánovi.
Ref: Je to Tvoja krv mocná,
predivná, môj Jeţiš, si seba za
nás dal.
59. Je náš Pán
1. Je náš Pán nádherný? Nádherný je náš Pán. Pokoj sám a
Boţí Syn [:je náš Pán.:] (3x)
2. Je to krv mocná, svätá, krv
Tvoja, čo víťazstvo dá. Je to
krv, krv Kristova, v ktorej moc
nad zlým sa skrýva, víťazí.
2. Je náš Pán úţasný? Úţasný
je náš Pán. Radca náš a mocný
Boh [:je náš Pán.:] (3x)
60. Je pravda to
1. Je pravda to, čo vravia o Tebe, ţe si ţil tu, prinášal obete.
Cítil si v práci, v bôli, v radostiach. A smieme nájsť zas cestu k nebesiam.
2. Kráčal si sám po ceste Golgoty, náš veľký dlh si z lásky
zaplatil, na zemi Ducha raj si
zanechal, aby aj nás si k sebe
povolal.
3. Je pravda to, čo sme Ti spravili, smrť, hanbu, znoj, potupu
na kríţi. Môj Pane, aj to, ţe si
zvíťazil. Je to moţné, ţe si tak
učinil.
63. Jednej noci slzy moje
1. Jednej noci slzy moje zotrel
z očí mi Jeţiš a povedal mi:
Netráp sa, Ja pri tebe stojím.
Ja som prišiel na tento svet,
priniesť svetlo a lásku, ukázať
cestu k Otcovi, dať vám nový
ţivot.
Ref: Povedz ľuďom, ţe mám ich
rád, ţe sa o nich vţdy starám.
A keď zablúdia vo svete, povedz, ţe ich hľadám.
2. Nezabudnem na tú chvíľu,
keď ma našiel môj Jeţiš a povedal mi: Poď ku mne, ja som
pravý ţivot. Zachránil som vás
z moci tmy, keď som umrel na
kríţi, aby ste ţili vo svete v láske môjho Otca.
64. Jeţiš, buď mojím Pánom
Jeţiš, buď mojím Pánom, ţriedlom nám, svetlom v tmách,
Jeţiš. Jeţiš, buď mojím Pánom,
nádejou, piesňou chvál, Jeţiš.
Jeţiš, buď mojím cieľom, veď
ţivot môj za Tebou, Jeţiš.
Ref: Oheň môjmu srdcu daj,
vietor vej na plachtách, buď
zmyslom môjho ţivota. Jeţiš,
Jeţiš.
65. Jeţiš je víťaz
1. [:Jeţiš je víťaz, ó aleluja,
aleluja, Pána chváľ.:]
2. ... Cesta
3. ... Pravda
4. ... Ţivot
5. ... Radosť
6. ... Pokoj
7. ... Láska
66. Jeţiš ma miluje
Ref: Jeţiš ma miluje, Jeţiš ťa
miluje, Jeţiš nás miluje nech
kaţdý o tom vie.
1. Kaţdú chvíľu a kaţdú hodinu
- Jeţiš ma miluje. Vo všetkých
mojich trápeniach - On stále pri
mne je. Kaţdého človeka - Jeţiš
miluje. Nech o tom kaţdý vie.
2. Keď kráčam po cestách - Jeţiš ma miluje. V tichu a samote
- On stále pri mne je. Radostné
srdiečka - Jeţiš miluje. Nech o
tom kaţdý vie.
3. Seba mu darujem - Jeţiš ma
miluje. Láskou nás napĺňa - On
stále pri mne je. Kaţdý dobrý
skutok - Jeţiš miluje. Nech o
tom kaţdý vie.
67. Jeţiš môj
1. Jeţiš môj, pred
Tvojou stojím obetou, stal si sa bláznom, zomrieť si šiel.
Mnohokrát ja ţasnem ako máš ma
rád [:a stojím tu
dnes ešte raz.:]
Ref: A znova hľadím na kríţ,
kde si svoj ţivot dal. Som pokorený láskou srdce zlomené
mám. Znova ďakujem Ti, ďakujem svoj ţivot Ti dám.
2. Najvyšší si teraz Jeţiš na
nebi, nebeský vládca, raz budem tam stáť. Teraz však, ja
ţasnem ako máš ma rád [:a
chválu Ti vzdám ešte raz.:]
[:Vďaka za Tvoj kríţ,:] (3x)
priateľ môj.
68. Jeţiš svojím verným
1. [:Jeţiš svojím verným novú
pieseň dal.:] Svojou radosťou
im srdcia naplnil, Jeţiš novú
pieseň dal svojim verným.
2. [:Jeţiš naučil aj nás ţiť v pokoji.:] Rôznych ľudí spojil v jednej nádeji, Jeţiš naučil aj nás
ţiť v pokoji.
3. [:Jeţiš naučil aj nás byť rodinou.:] Prijímať sa s láskou
Jeho úţasnou, Jeţiš naučil aj
náš byť rodinou.
4. [:Jeţiš zmenil zármutok náš
na radosť.:] Slzy smútku v rieky šťastia premenil, Jeţiš zmenil zármutok náš na radosť.
69. Jeţišu ukriţovaný
Jeţišu ukriţovaný, ľutujem hriechy, ľutujem. Jeţišu ukriţovaný, Kyrie eleison.
70. Jeţiš, Ty máš meno najkrajšie
1. Jeţiš, Ty máš meno najkrajšie, Jeţiš, počuješ moje volanie,
ó, Jeţiš zdvihneš ma vţdy, keď
upadnem, v Tvojej sile verný
zostanem.
2. Jeţiš, klaniam sa Ti, môj
Pane, Jeţiš, trpel si veľmi kvôli
mne, ó, Jeţiš, zobral si moje
trápenie, Tvoje meno je mi
najdrahšie.
3. Jeţiš, Ty si Pán a prichádzaš, Jeţiš, mňa svojou láskou
premieňaš, ó, Jeţiš, dvíham
svoj hlas a vyznávam, ţe svoj
ţivot v tvojich rukách mám.
71. Jeţiš, Ty si ma poznal
1. Jeţiš, Ty si ma poznal a dal
mi odpustenie. Podal si mi ruku
a uţ Ti nepoviem: Nie.
Ref: Ty poznáš moje padanie,
Ty poznáš moje vstávanie, Ty
poznáš moje myslenie.
2. Obkľúčil si ma milosťou a
známosťou, čo preteká. Chválou
si ma naplnil a dal mi Ducha
ţivota.
3. Preskúmaj si ma, môj Boţe,
a poznaj moje myšlienky, preskúmaj moje srdce dnes a veď
ma cestou večnosti.
72. Jeţiš, Ty si môj Jeţiš
[:Jeţiš, Ty si môj
Jeţiš.:]
[:Je mi dobre, keď
si so mnou, je mi
dobre, keď som
s Tebou, Jeţiš, Ty
si môj Jeţiš.:]
73. Jeţiš, Ty si skalou
1. [:Jeţiš, Ty si skalou, Ty si
mojím spasením, v Teba dúfam, mojím štítom si.:]
Ref: [:Aleluja, mojím štítom si.:]
2. [:Jeţiš, Ty si Pánom, nikdy
ma neopustíš, Ty si verný, dôverujem Ti.:]
74. Jeţiš ţije
Ref: [:Jeţiš ţije,
Jeţiš ţije, všetci
ľudia nech to vedia: Jeţiš ţije!:]
1. [:Všetci zmŕtvych vstaneme,:]
(3x) jak On. Aleluja, bratia!
Vtedy, aţ sa skončí čas, Jeţiš
Kristus príde zas a my všetci
zmŕtvych vstaneme jak On.
2. [:A On s nami zostane,:]
(3x) náš Pán. Aleluja, bratia!
Nech sa kaţdý pridá k nám,
nikto nemusí byť sám, Jeţiš
s nami zostane, jak sľúbil nám.
3. [:On je veľký pomocník:]
(3x) aj tvoj. Aleluja, bratia!
Otázniky, ktoré máš, všetko,
s čím sa stretávaš, Jeţiš chce
byť pomocníkom všetkých nás.
75. Jeţišu, Pane môj
1. Jeţišu, Pane môj, dávam Ti
ţivot svoj. Tvoje kráľovstvo
nech príde k nám, Tvoja vôľa
vţdy sa staň.
2. Baránkom si nádherným.
K Tebe prídem v deň posledný.
Ja chválu vzdám Ti kaţdý deň,
veď dal si mi spasenie.
3. Jeţiš, Ty si môj Pán, pieseň
si srdcu dal. V Tvojej láske zvíťazím a na slávu Ti zakričím:
Ref: Mocný víťaz z Júdy, úţasný večný Kráľ. Veľký, nekonečný, Alfa i Omega.
76. Kam by som šiel
Kam by som šiel, keď mi chýba
priateľ ? Kam by som šiel, keď
sa cítim sám? Kam by som
šiel, keď sa cítim slabý? Kam
by som šiel? Pôjdem na kolená!
Ref: Keď sa ma pýtaš, ja odpoveď mám. Boh je vţdy blízko,
keď som tak sám. Vţdy keď sa
modlím, On odpoveď dá, On
pre mňa riešenie má.
77. Keď sa raz Pán
1. [:Keď sa raz Pán navráti k
nám,:] aby sme tieţ tam boli,
keď sa raz Pán navráti k nám.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Keď knihu tú otvorí Boh...
Keď hostinu pripraví Pán...
Keď po mene nazve nás Pán
Keď svätí svoj opustia hrob..
Keď zaznie spev aleluja...
Aleluja, aleluja...
78. Keď trpíš
1. Keď trpíš a to, čo veľmi bolí,
sa vypovedať nedá, aj rozum
nemo stojí. Aţ vtedy, tak troška vtedy spoznáš, čo Jeţiš dostal od nás a čo dal na oltár.
Ref: Len s láskou, len s veľkou
láskou, len s láskou je moţné
niesť tento kríţ. Svet nikdy nedokáţe chápať cenu lásky obetovanej.
2. Je dobré, ak prikázania
poznáš, ak o dobro sa snaţíš
a všetkého sa vzdáš. To všetko
sa vo večnosti cení. No viac neţ
všetko iné je bolesť preţitá.
79. Kríţ je znakom spásy
Ref: Kríţ je znakom
spásy, kríţ ten drevený, Kristom nesený
z lásky, krvou zmáčaný za nás.
1. Sám si, Pane, znášal ťarchu našich vín. Sám si sa
oddával z lásky pod svoj kríţ.
2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa
úbohého, pomôţ znášať ťarchu
kríţa tak ťaţkého.
3. Chcem aj ja niesť svoj kríţ,
ťarchu svojich vín. Krista vţdy
nasledovať, chcem byť stále
s Ním.
80. Kto si, kto som
1. Kto ma chápe, keď nie Ty
hore, kto ma dvíha, keď padám dole, kto ma nájde tam,
kde nikto uţ nehľadá? Kto je
blízko, vţdy na pomoci, kto mi
svieti v najtmavšej noci, kto ma
chráni a nič za to neţiada?
Ref1: Kto si Ty, ţe ma máš,
nado mnou drţíš stráţ? Kto si
Ty, ţe vţdy vieš, kedy prísť?
Zostaneš, zostaneš...
2. Kto si, ţe Ťa nevidím vchádzať, kto si, ţe uţ nechcem Ťa
strácať, kto si, ţe vţdy zlomené zacelíš? Kto si, ţe ma hladíš
a dvíhaš, s láskou moje modlitby prijímaš, kto si, ţe Ti na
mne, na mne tak záleţí? Ref1
Ref2: Kto si Ty, ţe Ťa mám,
kto som ja, biedny chrám? Kto
si Ty? Mi rozumieš, navţdy so
mnou zostaneš.
Ref3: Kto si Ty, kto som ja?
Ty si Svetlo, ja tma. Daj, nech
stanem sa dňom, svetlo vrátiš
doň. Ty si vánok aj dáţď, moje
zlé stopy zmaţ, veď aj tma
mizne napokon nadránom.
Záver: Kto ma ľúbi, keď nie Ty
hore, kto ma dvíha, nech vidím
zore, kto ma láskou najväčšou
naplní?
81. Laudate omnes
[:Laudate omnes gentes, laudate Dominum.:]
(Všetky národy chváľ te Pána.)
82. Láska Boţia
1. Láska Boţia jasným svetlom
ţiari v malých deťoch, čo sú pri
oltári, keď v ich duši prebýva
Duch Boţí, keď sa Jeţiš v Chlebe do nich vloţí.
Ref: Nechajte nás, nebráňte
nám, chceme byť s Jeţišom,
veď iba on má lásky trón, nech
je nám ţivotom.
2. Láska detí je milá Pánovi,
chce im dávať stále ţivot nový,
poďme, deti, Kristus, ten nám
svieti, on nás vedie, pravdu
vţdy povie ti.
83. Láska je tu s nami
Ref: [:Láska je tu s nami, buďme s ňou,:] chce sa nás dotknúť.
1. Kadekto súťaţí o rýchlejší
úder, zbitý a bez lásky ťaţko
niekto zmúdrel. Povoľte myšlienky zovreté do pästí.
2. Kadekto hovorí: je to zlé
a vie, čím, láska však vraví, ţe
niet sa z čoho liečiť. Povoľte
myšlienky zovreté do pästí.
3. Veď láska nenosí nikdy ţiaden
nápis, rozdá sa pre všetkých,
s tým sa darmo trápiš. Povoľte
myšlienky zovreté do pästí.
84. Láska nekonečná
1. Veru stačí pár viet, krátke
zastavenie, malé pohladenie,
milé oslovenie. Aby pocítil hneď,
človek, ktorý je sám, ţe ho
niekto má rád, láskou, ktorú
dal nám náš Boh,
láska nekonečná,
kráľ Boh.
Ref: Má nás
rád nech to
kaţdý vie, ţe
náš milý Boh je
k nám láskavý.
Lásku Boh chce i tebe dať, no
tak otvor dlaň, nemusíš sa báť.
2. Často ti do plaču je, keď rútiš sa tmou, nikto ti nepomôţe,
ešte tak poznámkou zlou. Buďte milosrdní, vraví všetkým náš
Pán, majte lásku v sebe, lásky
dar Boh dal nám, z neba sem,
prišiel k nám na túto zem.
85. Len milosťou
Len milosťou môţme vstúpiť,
len pre milosť smieme stáť. Nemôţme si to zaslúţiť, je to pre
krv Baránka. Pred Tvoju tvár
stále zveš nás, Ty vojsť voláš
nás. Pred Tvoju tvár pozývaš
nás a [:preto tu smieme stáť.:]
Ref: Pane, keď odkryješ hriech,
kto obstojí? Vďaka, ţe krvou
Baránka sme očistení.
86. Len tak blúdiť
1. Len tak blúdiť tichou nocou,
vidieť lesk nebeských hviezd,
túţim rozprávať sa s Bohom a
na nič iné nemyslieť. Nazývať
Ho svojim Otcom, rozprávať s
Ním úprimne o veciach, čo deň
mi dáva, naprávať to, čo je zlé.
Ref: Nie si sám, je tu Pán, ktorý pomoc ponúka, ktorý neodmieta ţiadneho človeka, neboj
sa a poď za ním, On ti hriechy
odpustí, urobí ťa novým, lepším
stvorením.
2. Chcem Ťa vidieť v jasnom
svetle, vidieť Tvoju prítomnosť,
v slovách, v skutkoch, v celom
ţití, chcem byť Tvojím obrazom,
lásku, pravdu, Tvoju milosť,
ktorú prijímam z Tvojich slov
odovzdávaj skrz mňa iným,
nech spoznajú Tvoj pokoj.
87. Majster môj
1. On šiel v páľave dňa a po
prašných cestách, učil ľudí milovať a odpúšťať. S mýtnikmi
jedával, uráţky vedel zniesť a
skláňal sa nad tými, ktorí plačú.
Ref: Majster môj, predo mnou
cesta, ktorou kráčať musím ako
Ty. Majster môj, vôkol sú ľudia,
ktorých mám milovať ako Ty.
Majster môj, ťaţko je cudziu
ťarchu vziať na plecia ako Ty.
Majster môj, dokáţem všetko,
keď prebývať budeš so mnou
Ty.
2. On prijal vdovin groš, slzy
Magdalény, poznal, čo je milovať a odpúšťať. Nikodémovi On
v noci bol povedal, ţe pravdu
treba hľadať, po nej túţiť.
3. Ideme v páľave dňa a po
prašných cestách, On nás učí
milovať a odpúšťať, sadnúť si s
hriešnikmi, zabudnúť na rany a
skláňať sa nad tými, ktorí plačú.
88. Malá Lucka
1. Malá Lucka
zobúdza sa, keď
slniečko hreje,
keď škovránok
pri okienku na
Lucku sa smeje.
Celá šťastná usmieva sa a ško-
vránok spieva, do kostola ponáhľa sa, chválu Bohu vzdáva.
va, ţe nemám v pláne útek
zopakovať, uveríš?
Ref: Stále radosť máme, do
kostola utekáme. Pán Jeţiš nás
tam volá, tak poď aj ty do kostola.
Ref: Znova túţba ku Tebe ma
ţenie, z Tvojích rúk mi ţiari
odpustenie, slová strácam, čo
chystal som sa vyriecť, ţe ma
vítaš, z handier dáš ma vyzliecť. Ty ma ľúbiš, som znova
Tvojím synom, Ty si z biedy ku
sebe ma zdvihol, [:prosím, Ty
ma chráň, Ty ma bráň, veď len
Teba mám.:]
2. V malých kvietkoch pri potoku, vidí Boţie diela, na oslavu
svojho Boha, pieseň chvály
spieva. Ó, môj Boţe milostivý,
ako a mám rada. Chcem Ti
stále verne slúţiť, Tvoju lásku
dávať.
3. Tvoju lásku, Pane, chceme
všetkým ľuďom dávať, všade
radosť vôkol seba, vedieť sa
rozdávať. Pod ochranou Tvojej
Matky víťazi sme v boji, radosť,
ktorá v nás prekvitá, všetky
rany zhojí.
89. Márnotratný syn
1. Tak povedz, či smiem sa vrátiť do dverí otcovských, či ďalej
musím sa trápiť, uţ nemám
na to síl. Či
odpustíš
mi,
ţe som všetko
stratil, ţe pastier svíň som,
hanbu som Ti
spravil,
odpustíš?
2. Tak povedz, či dáš mi nádej,
ţe s Tebou zas byť smiem, nič
nechcem, k sluhom len zájdem
a sluţbou dám Ti zmier. Či
uveríš mi, ţe chcem začať zno-
3. Tvoj pokoj ku mne sa vrátil,
zas šťastné srdce mám. Som
krehký, ľahko sa sklátim, to
dobre chápeš sám. Si Baránok,
čo sníma hriechy sveta, si
Záchrancom, keď číha na mňa
bieda, Jeţiš môj!
4. Si Láska, ja lásku hľadám,
len ona cenu má. Vo všetkom
uţ som sa sklamal, len Ty si
pri mne stál. Hoc viem, ţe veľa
výhod má Tvoj domov, len kvôli Tebe chcem sa vrátiť domov,
Jeţiš môj!
90. Milý Jeţiš, priateľ detí
Ref: [:Jeţiš, Jeţiš, milujem Ťa,
Ty si naša spása. Jeţiš, Jeţiš,
Tvoje dieťa, obnoví sa zasa.:]
1. Milý Jeţiš, priateľ detí, sme
tu v Tvojom chráme. Pozri na
nás, veríme Ti, dáme Ti čo máme.
2. Vďaka Jeţiš za Chlieb z neba, to je Tvoje telo. Hriechu sa
nám chrániť treba, milovať Ťa
vrelo.
91. Misericordias
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
(Milosrdenstvo Pánovo ospevovať budem naveky.)
92. Mobil
[:Volám kaţdý deň i noc: Príď
mi Pane na pomoc!:] V mojom
trápení, v mojom súţení, v mojom padaní, v mojom vstávaní.
[:Príď mi Pane na pomoc!:]
(4x)
93. Moja múdrosť
Moja múdrosť a moja nádej,
moja pieseň je Pán. On je Boh
a Spasiteľ náš, tak sa nebojte,
Jeţiš je tu, nebojte sa, veď náš
Pán je tu.
94. Moja sila a chvála je Pán
[:Moja sila a chvála je Pán,
On sa mi stal záchrancom.:]
[:Silný je Pán, On sa mi stal
záchrancom.:]
95. Môj Boh, vďaka Tebe
dýcham
Môj Boh, vďaka Tebe dýcham,
pre Teba tu som. A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol. Smútok je preč, šťastím
ma napĺňaš, učíš ma láskou ţiť.
Tvoja láska je silnejšia neţ vietor, ona vyššia je neţ najvyšší
štít, hlbšia je neţ dno oceánov,
zmenila môj svet.
96. Môj Kráľ
[:Môj Kráľ ma
víta na nádvorí. Svoju náruč
predo mnou otvára. Ja viem,
ţe môţem k
Nemu prísť aj
dnes.
Smelo
prísť, pretoţe túţim do Jeho dlaní vloţiť bolesť, ktorú mám.:]
Môj Kráľ, môj Kráľ.
97. Môj, môj, Jeţiš je môj
1. [:Môj:] (4x), Jeţiš je môj,
keď som strápený, aj keď
veselý. [:Môj:] (4x), Jeţiš je
môj, Jeţiš je vţdycky môj.
2. [:Mám:] (4x), Jeţiša mám,
s Ním som blaţený a v Ňom
spasený. [:Mám:] (4x), Jeţiša
mám, Jeţiša vţdycky mám.
3. [:Sám:] (4x) s Jeţišom sám,
tak často bývam, keď sa modlievam. [:Mám:] (4x), s Jeţišom
sám, s Jeţišom často sám.
4. [:Chcem:] (4x), Jeţiša chcem,
s Ním chcem vţdy chodiť, Jeho
velebiť. [:Chcem:] (4x), Jeţiša
chcem, Jeţiša vţdycky chcem.
5. [:Tvoj:] (4x) chcem byť len
Tvoj, Jeţiš Spasiteľ, môj Vykupiteľ. [:Tvoj:] (4x), chcem byť
len Tvoj, na veky chcem byť
Tvoj.
98. Môj Pán dáva mi lásku
Môj Pán dáva mi lásku, dáva
mi nádej, ţe môţem byť s ním.
99. Môj Pán mojou silou je
1. Môj Pán mojou silou je a
radostnou piesňou. A Pán stal
sa uţ mojím spasením, On je
môj Boh.
Ref: [:Len Jemu odovzdávam
ţivot svoj.:] (3x)
2. Môj Pán vládnuť bude vţdy,
aţ na veky vekov. Amen.
100. Môj Pán vykročí
[:Môj Pán vykročí ako mocný
muţ, ako bojovník vţdy pripravený vyhrať bitku s nadšením.:]
S vojnovým pokrikom povstane
sám, pokrikom, pokrikom, mocným pokrikom, a tak zvíťazí nad
nepriateľom, pokrikom, pokrikom, mocným pokrikom, Jeţiš!
101. Môj si ty
1. Môj si ty, dieťa rád ťa mám,
v mojom náručí
môţeš spať. Môj
si ty, tak mi dôveruj, ja ťa uzdravím z tvojich rán.
Ref: Chcem, aby si vedel, ţe
milujem ťa stále, kaţdý úder
môjho srdca o tom hovorí, ţe
môj si ty.
2. Môj si ty, dieťa, rád ťa mám,
v mojom náručí môţeš spať.
Môj si ty, idem pred tebou, ja
som verný Boh, mám ťa rád.
102. Môjmu Bohu
Môjmu Bohu, Kráľovi budem
spievať a hrať, teraz i na veky
vekov amen. Aleluja, aleluja,
aleluja, amen.
103. Môţe i na pustej púšti
1. Môţe i na
pustej púšti ţivá tráva rásť,
zarodiť i planý
figovník. Môţe
hviezda, ktorú
cez deň vôbec
nevidíš, v noci
ţiariť jasom ohnivým.
2. Môţe i na skalnej pôde krásny kvet vyrásť, mravec uniesť
ťaţké bremená. Môţe i uprostred daţďa slnko preblesknúť,
môţe dúfať človek strápený.
Ref: [:Uver v zázrak vykúpenia,
pozri, Boh chcel, chromí chodia,
slepí vidia, hluchí počujú.:]
3. Môţe človek nepozvaný na
hostinu prísť, lotor sprava byť
zachránený. Môţe ovcu zablúdenú dobrý pastier nájsť, ţivot
zmeniť hriešnik bývalý.
4. Môţe viera malá ako zrnko
horčičné konať divy, veci zázračné. Môţe láska ani za zbraň
nepokladaná, vydobyť kráľovstvo nebeské.
104. Môţem vystúpiť
Môţem vystúpiť na Pánov vrch,
či môţem na tom mieste stáť?
Tam sa priblíţiť sláve Boţej,
prísť a spoznať Tvoju tvár.
Očisť srdce mi a naplň dlane
sám, lebo viem ţe zem, kde
chcem stáť je svätá.
Ja idem Pane za Tebou, len Teba hľadám Pane môj, ja verím,
ţe ma premeníš, pri Tebe láskou horím. Ja hľadám Tvoju prítomnosť, čo zahalí ma na večnosť, ja idem Pane za Tebou,
pri Tebe láskou horím, prichádzam.
[:Túţim Ťa chváliť, túţim sa
skláňať, túţim byť len s Tebou.
:] (4x)
105. My kráčame s radosťou
1. My kráčame s radosťou za
Pánom Jeţišom. On vedie nás
milosťou pozemským ţivotom.
Ref: Poďme za Ním všade, kde
vedie nás, On je verný Pán a
Spasiteľ náš.
2. On duše naše sýti, On dáva
večný mier. On miluje ťa v ţití,
poď s Ním a Jemu ver.
3. My svoje verné srdcia Jeţišovi dáme. V radosti a v súţení
len Jeho vzývame.
4. My chceme kráčať za ním po
ceste zboţnosti. Jeţiša nasledovať, vyprosiť milosti.
106. Na krídlach chvály
[:Teraz Ťa vidím nejasne ako v
zrkadle, potom budem na Teba
hľadieť z tváre do tváre.:]
Ref: Ty snímeš záclonu z mojich očí, z Tvojej krásy sa mi
hlava točí, [:chcem tu stáť pred
Tebou vydaný.:] Na krídlach
chvály túţim lietať, Kráľovi slávy novú pieseň spievať, [:v bázni stáť pred Tebou zlomený.:]
107. Na svoju česť
1. Na svoju česť Ti sľubujem,
Jeţišu môj, ţe všetko Tebe venujem, i ţivot svoj.
Ref: Len sily ráč mi viacej dať
v kaţdej dobe, aby som mohol
vytrvať v svojom sľube.
2. Chcem slúţiť vlasti, národu
bez prestania, pomáhať chcem
svojmu ľudu do skonania.
3. Pre lásku k Tebe, blíţneho
chcem milovať, slabého brata
biedneho, ochraňovať.
108. Nad celou Zemou
1. Nad celou Zemou Pán od vekov, nad kaţdým
vrchom, kaţdou
dolinou. No mojou túţbou Otče
jedinou, je aby
vládol sám Syn Tvoj.
Ref: Ó, vládni mi, vládni s mocou, v čase chvíľ ťaţkých, v krokoch úspešných. Len Ty si Pán
nad tým čo mám, tak prosím
príď a vládni mi.
2. Celým srdcom chcem, celou
mysľou tieţ sa Ti podobať, Boţe nádherný, pre mňa vzácny
si v svete jediný, tak prosím
príď a vládni mi.
109. Naplň ma milosťou
1. Naplň ma milosťou nekonečnou, lásku šíriť chcem, Pane
môj. Naplň ma milosťou nekonečnou, lásku šíriť budem, Pane
môj.
Ref: [:Spievaj Pánu,:] spievaj
radostne mu kaţdý deň. [:Spievaj Pánu,:] spievaj vďačne kaţdý deň.
2. ... pokojom nekonečným
3. ... radosťou nekonečnou
110. Našiel som cestu
1. Našiel som cestu do radosti,
našiel som cestu do raja. Po
tejto ceste do večnosti kráčame spolu: Ty a ja.
nebo..
2. Sme chrámom Boha, má
v nás trón, nebo.. A Kristus je
nám základom, nebo.. On príde domov si nás vziať, nebo..
Duch a nevesta vravia: Príď!
Nebo..
3. Pán zomrel, by som ţivot
mal, nebo.. Ten ţivot, ktorý
nekončí, nebo.. Ja nádej svoju
v Bohu mám, nebo.. A poklad
môj je Kristus Pán, nebo..
113. Nehanbím sa, nehanbím
2. Pán Jeţiš Kristus, priateľ verný, je cesta, pravda, ţivot sám.
S ním z hriechov všetkých očistení kráčame spolu k výšinám.
1. Je mi ľúto dní, čo som premárnil, je mi ľúto dní, čo mali
krásne byť, je mi ľúto dní, čo
som len tak zabil. Viem, ţe čas
nevrátim, viem, ţe ho nevrátim.
Potom si vstúpil Ty, a s Tebou
príchuť neba. Ako ma premieňaš‚ to vyspievať sa nedá. Ţiť
pre staré ciele ma uţ nebaví,
dnes ţijem pre Teba a za Tvoj
kríţ sa nehanbím.
111. Náš Pán
Náš Pán, On je kráľov Kráľ,
Jeho trón, bude naveky stáť.
On má všetku vládu a moc,
náš Pán, On je kráľov Kráľ.
Ref: Nehanbím sa, nehanbím,
za Tvoj kríţ. Nehanbím sa, nehanbím, ţe si ma spasil Jeţiš.
Nehanbím sa, ţe som Tvoj, ó,
Pane. Na kríţi získal si ma, je
dokonané.
Ref: [:Aleluja, aleluja, alelualelu-alelu-alelu-aleluja.:]
112. Nebo uţ v srdci mám
Ref: [:Óooo, nebo uţ v srdci
mám.:] (4x)
1. To kráľovstvo dnes prišlo k
nám, nebo uţ v srdci mám. Boh
sám zavítal medzi nás, nebo..
On radosť svoju dáva nám, nebo.. A svätosť ţiari vôkol nás,
114. Nech dobrý Pán
1. Nech dobrý Pán je stále s
nami, všetko zlé nech premáha,
pokoj, lásku našim srdciam rozdáva. Nech dobrý Pán je stále
s nami, všetko zlé nech premáha, medzi nami mier a lásku
rozdáva.
Ref: [:S láskou, ó, s láskou,
sám Jeţiš k nám prichádza.:]
2. Do ríše tmy a temných nocí
prichádza a svieti nám, kde bol
plač, tam slzy smútku zotrie
nám. Nech dobrý Pán je stále s
nami, všetko zlé nech premáha,
v Jeho mene nový ţivot začína.
115. Nech slnko svieti, kde
si Ty
1. Nečakaj na svoj deň, na
svoj veľký čin, kaţdá chvíľa sa
Ti ponúka. Lásku Krista prinášaj bratom, sestrám svojim,
nech slnko svieti, kde si Ty.
Ref: [:Nech slnko
svieti, kde si Ty,
nech slnko svieti,
kde si Ty, nech
oţiari celú zem a
všetko zlé na dobré zmení,
nech slnko svieti, kde si Ty.:]
chrám naplní zástup sŕdc veselých,
muţov, ţien, detí,
nech jasá svet
celý.
[:Lebo Pán je
ţivý, (2x) ţije v
nás, (2x):] ţije
v ná-á-á-á-ás.
117. Nech Tvoj Duch preteká
1. [:Nech Tvoj Duch preteká,
ako rieka mohutná.:]
2. [:A rany uzdraví, ako rieka
mohutná.:]
3. [:A bolesť odplaví, ako rieka
mohutná.:]
4. [:Pokojom naplní, ako rieka
mohutná.:]
5. [:Nech zaznie hymna chvál,
ako rieka mohutná.:]
2. Nie si sám, je tu Pán, On je
blízko nás, na cestách nás verne
sprevádza. Ruka v ruke choď s
Ním ďalej, odolávaj tmám, nech
slnko svieti, kde si Ty.
118. Nech vás poţehnáva Pán
3. Staň sa soľou, staň sa kvasom chleba nového, po ktorom
toľko túţi náš svet. Staň sa
sviecou, ktorá svetlom Boţím
ţiariť smie, nech slnko svieti,
kde si Ty.
2. Nech k vám obráti svoj zrak
a svoj pokoj nech vám dá,
a preto volám ešte raz, nech
vás poţehnáva Pán.
116. Nech ten chrám
Nech ten chrám zaplaví svetlo
sviec jagavé, nech nám z úst
znejú zvolania jasavé. Nech ten
1. Nech vás poţehnáva Pán,
nech vás ochraňuje Pán, nech
vám ukáţe svoju tvár a nech je
milostivý k vám.
119. Nemyslel som
1. Nemyslel som, ţe práve touto
cestou Ty skloníš ku mne svoju
tvár. Našiel si ma hynúceho v
hriechu, nádhernú lásku si mi
dal.
Ref: [:Tu sme v Tvojej prítomnosti, dvíhame ruky k Tebe,
Pane, tu sme a chváľme Jeţiša
za všetko, čo nám bolo dané.:]
2. Nemám slov povedať to, čo
cítim, neviem vlastne, čo vravieť mám. Si svätý a ja nehodným sa vidím, Ty hovoríš mi:
Rád ťa mám.
120. Nespokojné srdce
1. Stavím sa, ţe práve podávaš mi dlane. Keď smutný som
tu stál, teplo Tvojej nehy, Ty
vieš, ţe tak veľmi som potreboval.
Ref: A nespokojné je moje srdce,
Pane, kým si neoddýchne v Tvojej dlani.
2. Stavím sa, ţe práve hľadíš
na mňa, Pane, hm, takto ma
máš rád? Lásku Tvojho zraku
cítim v svojej tvári - vo mne sa
máš rád.
3. Jeţišu, napĺňaš mi moje srdce láskou takou mohutnou. Vravíš: Ty máš väčšiu cenu, neţ
bohatstvo sveta, tak poď za
mnou.
4. Všetky svoje slová šepkáš
mi do duše s takou neţnosťou.
Kieţ by Ťa spoznali všetci bratia, sestry, veď si ich radosťou.
5. Stavím sa, ţe práve miluješ
ma, Pane, láskou mohutnou. Ja
túţim po tom, Pane, milovať Ťa
stále láskou najväčšou.
121. Nevidia Ťa moje oči
Nevidia Ťa moje oči, nepočujú
moje uši. Ty svetlom si mi aj
v mraku, tak spievam v svojej
duši: Ó, Jeţiš, môj Jeţiš, tak
veľmi ľúbim Ťa. Len s Tebou,
Jeţiš, môj Jeţiš, chcem preţiť
kaţdý deň. S Ním kaţdý deň.
122. Nie nás, ó, Boţe, nie nás
[:Nie nás, ó, Boţe, nie nás, ale
svoje meno osláv.:]
[:Stojím tu pred Tebou, pred
Tvojím trónom, pred Tebou
skláňam si svoju tvár. Ty si
baránkom, Ty si tým kráľom,
pred ktorým kaţdý skloní svoje
kolená.:]
123. Nie Pane nám
Nie Pane nám, nie Pane nám,
leţ svojmu menu daj česť a slávu.
124. Nie vţdy je slnko
1. Nie vţdy je
slnko na oblohe, nie vţdy sú
kvety rozkvitnuté, nie vţdy
je pokoj, láska v dome, nie
vţdy Ťa vidím,
cítim, Pane.
Nie vţdy viem ľúbiť ľudí, Boţe,
nie vţdy viem otvárať im dlane,
nie vţdy Ti dávam ruky svoje,
nie vţdy viem dobojovať boje.
Ref: Ale vţdy viem, ţe Ty si so
mnou, ja viem, ţe Ty ma ľúbiš,
to viem, Ty si ten istý včera,
zajtra, dnes.
Ale vţdy viem, ţe meníš srdce,
ja viem, si mojou silou, to
viem, ľúbiš ma, Otče, Tebe patriť smiem.
Dnes uţ to viem, Ty si ten
víťaz, ja viem, golgotský víťaz,
to viem, si Jeţiš Kristus, Tebe
patriť chcem.
125. Nikto ma nemôţe
[:Nikto ma nemôţe odlúčiť od
Tvojej lásky.:] (3x)
Tebe patrím, Tebe patrím.
126. Nohy jeleníc
1. Ty mi dávaš nohy jeleníc, s
Tebou naberiem denne nových
síl. S tebou preskočím aj múry
trápenia, a mojej ceste dáš,
pečať víťazstva.
2. Kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi a hymnu slobody
mi do úst poloţíš, nikto uţ nevezme čo si mi zasľúbil, so
ţalmom na perách zaspávaš
v pokoji.
3. Na na na ...
127. Ocko
Ref: [:Nebojím sa, keď je veľká tma, Ocko za rúčku vţdy
drţí ma.:]
1. Ďakujem Ti, Ocko, za všetko,
čo robíš, hrávaš sa so mnou,
na rukách ma nosíš. Ďakujem
Ti, Ocko a viem to s istotou, po
celý deň Ty bedlíš nado mnou.
2. Niekedy sa trápim, niečo ešte neviem, Ty ma potešíš, Ty
mi rozumieš. Smejem sa nahlas, keď Ty ţartuješ, veľmi Ťa
ľúbim a potrebujem.
3. Náš Ocko v nebi býva, ľúbi
mňa i teba, On nás ľúbi, ľúbi
mňa i teba.
4. V zime sú sánky, v lete je
kupko, mamka to nie je to isté,
čo tatko.
128. Odpusť
1. Odpusť, ţe dnes tak ako včera som Tebe vernosť sľuboval,
[:odpusť, ţe z rána do večera
som Teba skutkom zradzoval.:]
2. Odpusť, ţe zas som sklamal
brata, ktorý radu potreboval,
[:odpusť, ţe som sa díval zhora na toho, čo sa potkýnal.:]
3. Odpusť, ţe nad hnevom do
noci, nechal som slnko zapadnúť, [:odpusť, ţe som zas bez
pomoci, slepého nechal upadnúť.:]
4. Odpusť mi, Pane, zase znova, odpusť zradený lásky plán,
[:odpusť všetky zbytočné slová, veď láskavý si Pán.:]
129. Ochotný som
1. Ochotný som všetko stratiť,
len lásku nie. Vlastný ţivot
v dare skrátiť, len lásku nie.
Ochotný som všetko stratiť, len
lásku nie, najväčší poklad je
lásku mať.
2. Svet mi núka všetko, Pane,
len lásku nie. Svet mi vezme
všetko, Pane, len lásku nie.
Svet mi núka všetko, Pane, len
lásku nie, najväčší poklad je
lásku mať.
3. Bez radosti zmiera viera, len
láska nie. Kto má lásku, neumiera, to láska vie. Bez radosti
zmiera viera, len láska nie,
najväčší poklad je lásku mať.
4. Ty si, Pane, lásky prameň,
chcem lásku mať. Moje srdce
svojím zameň, chcem lásku
mať. Ty si, Pane, lásky prameň, chcem lásku mať, najväčší poklad je lásku mať.
131. Ostanem stáť
1. Ostanem stáť, pevne stáť,
na Tvojom slove, Pane môj,
s Tebou len, silu mám zdvihnúť
štít, začať boj. Ostanem stáť,
pevne stáť, na Tvojom slove,
Pane môj, s Tebou len, silu
mám zdvihnúť štít, vyhrať boj.
130. On vstal zmŕtvych
Ref: On vstal
zmŕtvych,
aleluja, aleluja. On vstal
zmŕtvych,
Kristus náš
Pán, aleluja.
Veď náš Boh bude bojovať za
nás, ako v údolí Jozafat, veď
náš Pán, ten sa oslávi znova,
len skús vo viere pevne stáť.
1. Ó, láska, Tvoj
skončil sa boj, stratila smrť svoju moc.
On znovu vstal, by kraľoval,
Jeţiš, náš víťazný Kráľ.
2. Pán nad hriechom, Pán nad
smrťou, satan mu padol k nohám. Nech pokľakne a kaţdý
vyzná: Jeţiš je nad všetkým
Pán!
3. Dnes ráno vstal, Jeţiš náš
Pán. Kričte, nech kaţdý to vie!
Vyjdime z tmy a v radosti prinesme obetu chvál.
Ref: Ty silu mi dávaš, Ty láskou ma svojou napĺňaš, Tvoj
pokoj smiem cítiť, si úţasný
Pán.
Veď náš Boh bude bojovať za
nás vtedy, keď v Jeho vôli sme,
veď náš Pán vďačne potvrdí slová, ktoré s vierou vyznáme.
132. Otče, Ťa chválim
1. Otče, Ťa chválim a vzývam
Tvoje meno, slávny si môj Boh,
Ty si môj Pán.
Ref: [:Slávny si môj Boh.:] (3x)
Ty si môj Pán.
2. Jeţiš ...
3. Duchu ...
133. Otvor mi oči, Duch Svätý
Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor
mi oči môj Pán, vidieť Ťa túţim, vidieť Ťa túţim.
Chcem vidieť Teba vo mne rásť
a ţiariť svetlom Tvojej slávy,
vylej na mňa lásku a moc, spievam svätý, svätý, svätý.
[:Vidieť Ťa túţim.:]
134. Otvorte brány dokorán
[:Otvorte brány dokorán.:]
[:Prichádza Pán, prichádza Pán,
prichádza, prichádza Kráľ.:]
135. Ovečka
1.
Blúdila
ovečka, blúdila
lesom,
pastier
ju
zavolal láskavým hlasom: Ovečka
malá, vráť sa späť, vráť, ja
som tvoj pastier, budem ťa
pásť.
2. Po pastvách voňavých, potôčkoch čistých, po lúkach zelených, po cestách istých, vedie
ju Pán Jeţiš, ten dobrý Pastier,
ktorý svoj ţivot dal, aby ju
našiel.
136. Pane, čuj hlas náš
1. Pane, čuj hlas náš, obnov
nás, obnov znova nás. Kvôli
Tvojej sláve, obnov nás, obnov
znova nás.
Ref: [:Ó, čuj hlas náš, ó, skloň
sa k nám.:]
2. Pane, čuj hlas náš, obnov
nás, obnov znova nás. Kvôli
Tvojim dietkam, obnov nás,
obnov znova nás.
137. Pane, málo mám
Pane, málo mám Ťa rád, sklamal som Ťa toľkokrát. Preto
chcem Ti dať niečo na oltár.
[:Tak prijmi aj to málo, čo my
máme, no s vďakou Ti všetko
dáme, aj svoj ţivot.:]
138. Pane náš, mračná
1. Pane náš, mračná sa sťahujú, oheň pravdy horí, akí sme
hriešni! Vidíš sám, Tvoj zákon
lásky je tak veľmi zlomený,
ţivot náš biedny.
Ref: [:Ó, zmiluj sa:] [:a odpusť
nám,:] obnov nás sám a obţiv
Cirkev zas. [:Nech prúdi súd,:]
[:jak rieky,:] spravodlivosť ako
vody večný prúd.
2. Pane náš, kde je holubica,
čo pokoj prináša? Krídla má
zlomené. Pane náš, vojny sa
vzmáhajú, kým Tvoje deti sú
aj hladom skúšané.
3. Pane náš, kým moc tmy
vzmáha sa, rozsieva strach a
hnev, nechceme driemať. Pane
náš, čo hriech uţ zotročil, nech
láska uzdraví, obnoví v nás
Tvoj chrám.
4. Pane, viem, navţdy Tvoj
slávny kríţ na zemi zvíťazil,
všetko zlo zničí. Cez oheň Tvojho utrpenia sa cirkev obnoví,
zazvučí chválami.
139. Pane, smädní sme
[:Pane, smädní sme po Tebe.:]
Nech táto oslava naplní ulice,
chceme tancovať z lásky ku
Tebe. A všetko, čo mám, dám
na oltár, svoj ţivot nesiem
pred Tvoju tvár.
140. Pane, som tak rád
1. Pane, som tak rád, ţe som
uţ Tvoj, pevne drţ ma, chráň,
keď hrozí boj.
Ref: [:Pane mám Ťa rád, lebo
Ty mňa tieţ svojou veľkou láskou miluješ.:]
2. Pane, keď som sám, Ty pri
mne stoj, cestou ţivota mi
svetlo stroj.
3. Svoje srdce dnes
Ti venujem, dávam
na oltár, čo dlhujem.
141. Pane, som tak veľmi rád
Pane, som tak veľmi rád, ţivot
s Tebou som uţ skúsil. Tak Ti
spievam pieseň chvál, poznať
Teba vţdy som túţil.
Ref: [:Z nebies zostúpil si k
nám na túto zem, tu na kríţi
musel's mrieť, aj za môj hriech.
Kríţ pred hrobom v krvi stál,
z hrobu Otec si Ťa vzal, tak Ti
spievam pieseň chvál.:]
142. Pán, hoden chvál
Ref: [:Pán, hoden chvál, mocný
Kráľ, je Jeţiš sám.:]
1. Slovom svojich úst zachránil
si ma, prúdom milosti oslobodil
ma, Ducha ţivota teraz zosielaš, plameň môjmu srdcu dáš.
2. V mene Jeţiša si ma pozdvihol, hanby pozbavil, z hriechu
vytrhol, presvätým Duchom si
ma pomazal, plameň môjmu
srdcu dal.
3. Teraz milosť mám uveriac
Bohu, nie však skrze mňa, ale
krv svätú, v Duchu si mi dnes
silu daroval, plameň môjmu
srdcu dal.
143. Pán veľkú svadbu chystá
1. Pán veľkú svadbu chystá a
všetko zaplatí, pozvaní sú na
ňu všetci bohatí. Keď sluha
Otcov volá, tak čujte Pánov
hlas, chodí kol do kola a nikto
nemá čas.
Ref: [:Len múdri ľudia majú
sviece zaţaté. Pánovi, Pánovi v
ústrety idú.:]
2. Aj boháč kúpil voly a má ich
vyskúšať, iný v šírom poli zas
pšenicu má ţať. Tretí sa dnes
ţení, pre lásku jedinú nie je
pripravený na tú hostinu.
3. Keď bohatí sú tejto hostiny
nehodní, pozvaní sú na ňu všetci chudobní. Nech prinesú si
srdce len Jemu podobné, vieru,
nádej, lásku, rúcho svadobné.
144. Pán, zastavil sa
1. Pán, zastavil sa na brehu,
hľadať ľudí ochotných ísť za
Ním a loviť srdcia slov Boţích
pravdou.
Ref: Ó, Pane, aj na mňa si sa
pozrel, Tvoje ústa vyriekli moje
meno. Svoju loďku zanechal
som na brehu, spolu s Tebou
nový chcem začať lov.
2. Pane úbohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné,
pracovať s Tebou i čisté srdce.
3. Pane, chceš mať i moje dlane, môjho srdca mladistvý zápal, samotu duše i kvapky potu.
4. Pane, ideme spolu s Tebou
loviť srdcia na moriach ľudských, do siete pravdy, ţivota,
lásky.
145. Pesničku Ti zaspievam
1. Pesničku Ti zaspievam,
aleluja,
poviem
Ti jak rád
Ťa mám, aleluja.
2. Aj keď bývam sám a sám,
aleluja. V Tebe spoločníka mám,
aleluja.
3. Zarmútiť ma nemôţeš, aleluja, najlepšie mi rozumieš, aleluja.
4. Túţim, aby mal Ťa rád, aleluja, kaţdučký môj kamarát,
aleluja.
5. Prijmi vďaky, Otče náš, aleluja, milostivo ţehnaj nás, aleluja.
6. Najmilší a najbliţší, aleluja,
dobrý Jeţiš len Ty si, aleluja.
146. Pevní vo viere
Ref: Pevní vo viere, pevní vo
viere, kráčame za Kristom, naším priateľom, naším Pánom.
[:Sláva nech mu znie, sláva
nech mu znie, chceme kráčať
len s Kristom pevní vo viere.:]
1. Tvoj kríţ nám pevnosť skál a
silu dáva a Tvoja láska, chrám
náš upevňuje. Krv Tvoja nás
obnoví a napája a Telo nám
prináša vykúpenie. Ó, Kriste,
Ty si náš brat, ó, Kriste, si náš
priateľ, si náš Pán, upevni vieru v nás, upevni vieru v nás.
2. Tvoj dotyk uzdravuje naše
rany a tisíckrát z pier počuť odpustenie. Zrak očistíš nám pohľadom láskavým, a Tvoj krok
nás do večnosti povedie. Ó,
Kriste, Ty si náš brat, ó, Kriste,
si náš priateľ, si náš Pán, upevni vieru v nás, upevni vieru v
nás.
3. Dnes Tvoji mladí kráčajú s
Máriou, tá spieva sťa nevesta
ozdobená, s ňou ospevujeme
Tvoje víťazstvo, Ty pokoril si
navţdy vládu temna. Ó, Kriste,
Ty si náš brat, ó, Kriste, si náš
priateľ, si náš
Pán, upevni vieru v nás, upevni vieru v nás.
147. Poď, drahý brat
1. [:Poď, drahý brat, zavediem
Ťa pred oltár.:] [:Tam uvidíš,
tam objavíš, kto je Tvoj nebeský Pán.:]
2.[:Na oltári Spasiteľ sveta ţiari.:] [:On volá nás, on ţehná
nás, tak nemeškaj a príď zas.:]
3. [:Oddávam Ti, Pane môj,
svoje srdce.:] [:Naplň ho tým,
čím ho Ty máš, láska moja jediná.:]
148. Poď s nami
1. Poď s nami vzývať Kráľa, Pána tvorstva celého. Milosrdného, slávneho, majestátneho.
bené. No či tie nádherné sály
Tvojím domovom sa stali? A či
kríţe prezdobené, vyjadrujú
utrpenie?
Ref: Jeţiš, národov je Kráľ, Jeţiš, pánov Pán. Jeţiš, národov
je Kráľ, pánov Pán.
Ref: Pane, Ty si trpel za nás,
ľudsky, obyčajne, kríţ z dreva,
úzkosť, bolesť, smrť, či nebolo
to márne? Veď staviame Ti
chrámy, no nie sme nimi sami,
dávame veci cenné, no podľa
Teba neţijeme.
2. (ţeny): Úţasnou láskou, chválou, naše srdcia naplnil. Rozličnosť rás i jazykov, predivne
spojil.
3. (muţi): Vzdajme hold všetci
ľudia, príďte k nemu s radosťou. Spojení Jeho láskou, Jeho
milosťou.
4. Príď, Pane, naplň slávou, poţehnaj svoj svätý chrám, kým
kaţdý národ neuzrie Pravdu
tvárou v tvár.
5. Vzdaj Bohu slávu a česť,
Jeho súd sa priblíţil. Stvoriteľ
všemocný je, Pán náš jediný.
149. Poď, teraz je čas
Poď, teraz je čas vzdať chválu.
Poď, srdce svoje mu s láskou
daj. Poď, taký aký si chváľ ho.
Poď, predstúp pred Kráľa, príjme ťa, tak poď.
Ref: [:Kaţdý jazyk v ten deň
vyzná, Ty si Pán. Kaţdý Ti raz
úctu vzdá. Tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú, Ty poklad vzácny dáš.:]
150. Postavili sme Ti, Pane
1. Postavili sme Ti, Pane, veľkolepé katedrály, do nich zlaté
kríţe dali, drahocenne vyzdo-
2. Ty si oslavoval Otca, ţe si
plnil jeho vôľu, a my Ťa oslavujeme, ţe zlatíme Ti gloriolu.
A keď Ťa oslavujeme tým, čo
je pre nás tak cenné, prečo,
Pane aj svoj ţivot k oslave Ti
nenesieme?
Pane, pomôţ nám
Tvojimi sa stať,
svoj ţivot ako
chrám vystavať.
151. Pozri, ako mení ma Jeţiš
1. [:Pozri, ako mení ma Jeţiš.:]
On dvíha ma, slobodu dáva mi.
Pozri, ako mení ma Jeţiš.
2. [:Kráčať chcem na stretnutie
s Ním.:] Od skúšky ku skúške,
aţ do víťazstva, kráčať chcem
na stretnutie s Ním.
152. Práve teraz
Práve teraz, počúvame Boţí
hlas, v tieto dni Boţia láska
drieme v nás. Spája nás Boţia
láska, ktorá všetkých napĺňa,
láska, ktorá v kaţdom srdci
prebýva.
Zostaňme navţdy s láskou spojení, v tieto dni, ktoré nám Boh
naplní. Prinesme všetci spolu
lásku medzi ostatných, vyplňme Boţiu vôľu pre všetkých.
153. Priateľ, poď s nami
Priateľ, poď s nami, náš Pán ťa
dnes volá, hostinu chystá, má
miesto pre teba tieţ.
Ref: [:Tak poďme, priatelia,
náš Pán nás dnes volá, hostinu
chystá, má miesto aj pre nás.:]
1. On pozýva všetkých na svoju hostinu. On hľadí na srdce,
na lásku a vieru.
2. On chce mať pri stole nás
všetkých chudobných, On štedro nás sýti a robí podobných.
3. On v láske pre šťastie nám
seba rozdáva, tu pokoj si nájde
aj duša boľavá.
4. Krv svoju a Telo nám dáva
za pokrm, tu stoja bez moci i
zmysly i rozum.
5. Buď sláva, ó, Pane, za prijímania dar, ten pokrm nás sýti
na cestu uzrieť raj.
154. Prichádzame k Tebe
Ref: [:Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a
spoločne Ti chceme poďakovať.:]
1. Za dni, ktoré nám dávaš, Ti
ďakujeme. Za všetky plody
zeme, Ti ďakujeme. A tieţ za
prácu, za radosti ţivota, Ti ďakujeme.
2. Za všetky Tvoje slová, Ti ďakujeme. Lebo si nám dal ţivot,
Ti ďakujeme. A tieţ za Cirkev,
ktorá nás spája, Ti ďakujeme.
155. Prišiel na Zem
1. Prišiel na Zem
konať dielo spásy
a ľuďom biednym
s láskou pomáhal,
ku slobode zval
zotročených hriechom, môj Pán.
2. Svetom šiel a ľudskú niesol
biedu, chcel z lásky splniť Otcov spásny plán, na kríţi mrel,
však tretí deň vstal z hrobu,
môj Pán.
Ref: Môj Pán Jeţiš ma miloval,
aţ na smrť šiel, svoj ţivot dal.
Môj Pán Jeţiš dnes Teba zve,
poď domov, vráť sa späť.
3. Jeho láska stále rany hojí, a
ku spáse nám náruč otvára,
dnes ako predtým búrku upokojí, môj Pán.
4. Jeho milosť stále ešte trvá,
chce zmieriť ľudí s Otcom nebeským a krvou splatiť dlh za
vykúpených, môj Pán.
156. Prišli sme Ťa chváliť
Prišli sme Ťa chváliť, celkom
blízko stáť. Prišli sme Ti dávať
to, čo máš najviac rád. Je to
naša láska rastúca zo sŕdc,
všetko, čo je v nás, volá: Abba,
Ocko! Pomôţ nám Ti dávať radosť našich chvál. Srdce, myseľ, vôľa vie, ţe mám Ťa rád.
157. Privítajme Pána
Všade tam, kde sú ľudia zídení
v mene Jeţiš, v láske zjednotení. Práve tam Boh zasľúbil,
ţe bude prítomný. Dnes viem,
ţe náš Boh je na tomto mieste
prítomný.
Ref: Privítajme Pána v tomto
chráme, nech ho Boţia sláva
naplní, svojmu Bohu spievame
a hráme pieseň spasených.
3. Príď, Duchu a zjednoť nás.
Príď, Duchu a naplň nás. Príď,
Duchu a obnov nás, poznať daj
sa nám.
158. Príď k nám
Ref: [:Príď k nám, Tvoj ľud Ťa
čaká, príď k nám, ako priateľ
náš.:]
Ref: Duchu Svätý, svojou mocou
v láske obnov nás. Nenechaj
nás kráčať nocou, osvieť rozum
náš.
2. Prebuď nás svojím dychom
svätým, zaţeň temnotu, navráť
zblúdilých, uzdrav hluchých,
ţehnaj ţivotu.
3. Prebuď svedomie otupené,
zbliţuj národy, hriechom srdcia
zotročené vyveď z temnoty.
1. Ja spievam o šťastí, moja
duša horí, príď k nám, ako
priateľ náš. Tá radosť, Kriste,
hradby smútku zborí, príď k
nám, ako priateľ náš.
2. Tou cestou tak mnohí, idú
ubolení, príď k nám, ako priateľ náš. Zbor hradby i to, čo
nás ešte delí, príď k nám, ako
priateľ náš.
159. Príď, Svätý Duch
Ref: Príď, Svätý Duch, vojdi do
nás. Príď, Svätý Duch, plápolaj
v nás. Príď, Svätý Duch, oţivuj
nás, Duchu Svätý, príď.
1. Príď, Duchu, prenikni nás.
Príď, Duchu, zastav sa pri nás.
Príď, Duchu, vloţ ţivot do nás,
poznať daj sa nám.
2. Príď, ty Duch, Duch svätosti.
Príď, ty Duch, Duch múdrosti.
Príď, ty Duch, Duch lásky, poznať daj sa nám.
160. Príď uţ, príď Duchu
1. Príď uţ, príď
Duchu Stvoriteľu,
Duchu zmierenia.
Príď uţ a premeň
ľudstvo celé v nové stvorenia.
161. Radosťou veľkou
Ref: Radosťou veľkou srdce mi
jasá, radosť mám v duši, vţdy
ju nosím. Boh mi ju dáva, Cirkev prináša, sám ju preţívam,
preto prosím:
1. Daj, Pane, vieru celému svetu, daj svoju milosť tomuto veku, nech kaţdý spozná, ţe len
Ty si radosť.
2. Pochopte, ľudia, ţe je svet
krásny, Boh ho vytvoril a nám
daroval, ţiť na ňom, zveľadiť
ho, prikazoval.
3. Dokáţme všetci, ţe sme si
bratia, ţe hnev, nenávisť, uţ
viac neplatia, ţe v nás horí a
vládne veľká láska.
162. Raduj sa
Raduj sa, Boh dal nám novú
zem. Raduj sa, nový Jeruzalem. Raduj sa,
buď
hotový,
pre Cirkev prichádza, On je
Alfa i Omega,
On je Pán.
163. Rozhodol som sa ísť za
Jeţišom
1. [:Rozhodol som sa ísť za Jeţišom:] (3x) [:nehľadím späť.:]
2. [:Sám hoci budem, ja pôjdem za Ním,:] (3x) [:nehľadím
späť.:]
3. [:Strach som opustil, idem
ku kríţu,:] (3x) [:nehľadím
späť.:]
164. S láskou Kristovou
Ref: [:S láskou, s láskou Kristovou chceme niesť, radostnú
a slávnu zvesť.:]
1. Boh sa človekom stal, svojho
Syna nám dal, k hriešnym nám
prišiel Pán. Z tŕnia korunu mal,
hriech náš na seba vzal, z mŕtvych vstal náš Jeţiš – Kráľ.
2. Počuj, volá ťa Pán, dnes
sa rozhodni sám, môţeš byť
slobodný. Z hriechu očistí ťa,
Duchom naplní ťa, môţeš mať
ţivot nový.
165. S Tebou, Pane, je nám
fajn
Ref: S Tebou, Pane, je nám
fajn, pred Tebou sa nám skrývať netreba, zďaleka sa usmievaš, ponúkaš nám seba.
1. Nechcem byť ako farizej, čo
v chráme pyšne stojí sám, ak
nie čo vo mne dobré je, to od
veľkého Boha mám.
2. Ako mýtnik prichádzam, odpusť, Pane, slabý som. Ty mi
srdce otváraš, prebývať chcem
stále v ňom.
3. My sme deti, ktoré Ty
nekonečne miluješ, ak prídeme
s ľútosťou, odpustenie daruješ.
166. Salve, don Bosco santo
Ref: Salve, don
Bosco santo! Ty
mladé srdce máš.
Mládeţ viedol si
láskou, znova ju
preukáţ.
1. Koľko mladých
svetom blúdi, čo
nevedia kadiaľ ísť.
Koľkých mladých ničia bludy!
Sú bez viery, pokoja, bez svetla krás, don Bosco, prídi medzi
nás!
2. Ty vieš dobre koľko stojí,
ponúknutie slobody, ty vieš ako
zle sa hojí vidieť násilie, klamstvo, bolesť a strach, don Bosco, prídi medzi nás!
3. Pomáhaj nám v našej práci,
aby pravde slúţila. Mnoho mla-
dých sa ti hlási, chcú dať svetu
dych ţivota, záchranný pás, don
Bosco, prídi medzi nás!
170. Skúste a presvedčte sa
1. [:Skúste a presvedčte sa,
aký dobrý je Pán.:]
167. Si mojou skrýšou
1. Si mojou skrýšou v čase
búrok, keď nemám síl. Si mojím hradom,
kde sa cítim
bezpečným.
V Tvojich dlaniach ukrytý,
Tvojou láskou
prikrytý, preto
vţdy spievam
Tebe, Jeţiš,
zo všetkých síl.
2. Skúsme a presvedčme sa...
168. Si môj Pán
Ref: Si môj Pán, Jeţiš Kráľ.
Kaţdý deň sa zhováram s Tebou rád.
1. Ty si stvoril
strom aj kvet,
slniečko a celý
svet, vysadil si
aj náš sad,
mám Ťa rád.
2. Ty si nebu hviezdy dal, kaţdý hriech si zo mňa sňal, odpustil si toľkokrát, mám Ťa rád.
3. Ty si vtáčkom piesne dal, aby
som sa radoval, si môj verný
kamarát, mám Ťa rád.
169. Si večný Boh
Si večný Boh, si mocný Kráľ,
plesám nad všetkým, čo urobil
si nám.
3. Uţ sme sa presvedčili...
4. Stále sa presviedčame...
5. Ešte sa presvedčíme...
6. Aj vy sa presvedčíte...
7. Skúste a presvedčte sa...
8. (Zajtra sa presvedčíme...)
9. (O rok sa presvedčíme...)
171. Slnko Kristovej lásky
Slnko Kristovej lásky nech oţiari nás. Oheň Svätého Ducha
nech zapáli nás. Nech netlejeme len, nech nezhasína deň.
Deň, v ktorom sa Jeho milosť
oslavovať má.
172. Slnko vyšlo, je tu deň
1. Slnko vyšlo, je tu deň, ţe
Boh rád ma má, to viem.
Chcem ho preţiť v milosti,
nech je ako sen.
2. Vtáčik lieta v záhrade, nevie,
čo je blúdiť v tme, miesto hriechov, nerestí, ţije v radosti.
Ref: Ţivot krásny je v taký
deň, keď Boţiu vôľu plniť
chcem, dá mi silu vytrvať, ak
chcem ţiť len preň.
3. Na na na ... uţ chcem ţiť len
preň.
Daj, nech lásku šíriť viem, Pane, kaţdý deň.
173. Sloboda v krvi Jeţiša
[:Sloboda v krvi Jeţiša.:]
Všetci démoni sa trasú, musia
pokľaknúť, je tu víťazstvo pre
Boţí ľud.
[:A my máme slobodu, slobodu
v krvi Jeţiša!:]
174. Sme Tvoje dietky
Sme tvoje dietky, čo stoja pred
Tebou, kaţdý z nás túţi dotknúť sa Ti rúk. Sme Tvoje dietky, Baránka nemého, na svojho
Kráľa nik nesmie zabudnúť.
Ty vchádzaš priamo k nám, so
svojou láskou sa nás chceš dotknúť, srdce Ti dávam zranené
do Tvojich rúk.
175. Smieme kráčať
1. [:Smieme kráčať vo svetle
Boţom.:] (4x)
2. [:Boţiu lásku smieme preţívať.:] (4x)
176. Spája nás nádej a láska
Ref: [:Spája nás
nádej
a láska:]
(3x), tak neváhaj
a daj sa k nám.
1. Vedľa teba
láska beţí, bez
nej ţiť, to radšej
neţiť, vedľa teba láska beţí,
všetko prehráš, ak si sám.
2. Keď ti strom vyrastie hadí,
keď ti vo výhľade vadí, keď ti
strom vyrastie hadí, tak ho ohňom lásky spáľ.
3. Cestou k svetlu rany znášaš,
únavou do prachu padáš, cestou k svetlu rany znášaš, však
len s nádejou si kráľ.
177. Spásu mám
1. Spásu mám, ku mne príď,
národ kaţdý. [:Veď ja som Boh
a iný uţ nie je.:] [:Veď Ty si
Boh a iný uţ nie je.:]
2. Spásu má, k nemu príď,
národ kaţdý. [:Veď On je Boh
a iný uţ nie je.:] [:Veď Ty si
Boh a iný uţ nie je.:]
178. Spievaj Pánovi, duša
Spievaj Pánovi, duša, spievaj,
aleluja, aleluja.
Hosťa vzácneho v srdci vítaj,
aleluja, aleluja.
Bohu spievajme, aleluja. Vďaky
vzdávajme, aleluja.
179. Spievaj so mnou aleluja
Ref: Spievaj so mnou aleluja,
spievaj ďakovania ţalm, ţalm,
ţalm. Z piesne vďačnej sila príšti, chválu v ďakovaní vzdám.
1. Za ten daţďov sivý čas, za
slniečka úsmev jas, za ten
vzduch, čo zdarma dýchať
smiem.
2. Za lúč lásky priateľa, čo ma
denne ohrieva, za tú milosť,
ktorá nekončí.
3. Za ten zázrak vďačný som
tam na kríţi Golgotskom, zomrel Jeţiš a ja ţivot mám.
4. Za to, ţe dnes ţije Pán, aby
vţdy tu pri mne stál, z veľkej
lásky nado mnou, ţe bdie.
180. Spievajte Pánovi
Spievajte Pánovi, všetky národy, chváľ te Ho, ľudia celej zeme. Spievajte Pánovi, všetky
národy, chváľ te Ho s radosťou.
[:Spievajte aleluja, aleluja.:]
181. Srdce chvály
1. Hudba dohráva, všetko stíši
sa a ja prichádzam, priniesť
niečo snáď, čo pravú cenu má,
čo by si mal rád.
Ref: Viac ako pieseň Ti dám,
lebo to, čo ţiadaš, nie je len
pieseň sama. Ak niečo iné sa
zdá, Ty vieš čo je pravda, Ty
vidíš, čo v srdci mám. Túţim
sa vrátiť do srdca chvály, kde
si jedine Ty, jedine Ty, Jeţiš.
Odpusť mi Pane, ţe neverný
som, si to jedine Ty, jedine Ty,
Jeţiš.
2. Nekonečný Kráľ, nik nevysloví, čo Ti patriť má. Aj keď
nič nemám, celý Ti patrím, aj
svoj dych Ti dám.
182. Srdečný pozdrav
1. Srdečný pozdrav zneje dnes,
zo sŕdc vašich detí. A blahoprianie radosti s prosbou k nebu
letí.
Ref: Nech ţehná vás Trojjediný, chráni ţitia kroky. [:A
v sluţbe Jeho oltára dá ţiť dlhé
roky.:]
2. Prijmite, otče, v tento deň
náš prejav vďačnosti, za vaše
denné obety, premnohé milosti.
3. Z rúk vašich kňazských
vznáša sa denne obeť čistá,
by ľudské duše sýtila Telom,
krvou Krista.
4. Keď my Boha zarmútime,
vina nás skľučuje, Kristus nám
skrz vás odpúšťa, s Otcom nás
zmieruje.
5. Za vaše slová humoru i čo
prednášate, sme vám zo srdca
povďační, vţdy takým ostaňte.
6. Ţe sme vašimi dietkami, je
Boţím riadením. Chceme sa
snaţiť naďalej pod vašim vedením.
183. Srdiečko ku srdiečku
Ref: [:Srdiečko ku srdiečku
a kamienok ku kamienku, tehlička na tehličku na spoločný
dom.:]
1. Kaţdé ráno,
kaţdý večer budujeme Cirkev
Boţiu kaţdým
slovom, kaţdou
piesňou – budujeme Cirkev
Boţiu. Budujeme Cirkev Boţiu,
najväčší na svete dom.
2. Kaţdou prácou i modlitbou budujeme Cirkev Boţiu. Kaţdým svojim dobrým skutkom –
budujeme Cirkev Boţiu. Budujeme Cirkev Boţiu, najväčší na
svete dom.
184. Stáť pred Tebou
1. [:Stáť pred Tebou,:] ja chcem
stáť pred Tebou a cítiť Tvoju
slávu.
2. [:Chcem milovať,:] ja chcem
dnes milovať a cítiť Tvoju slávu.
3. [:Chcem, uzdrav ma:] prosím
uzdrav ma dnes, chcem cítiť
Tvoju moc.
4. [:Slávny si Boh,:] Ty si slávny môj Boh, chcem milovať
Tvoju slávu.
185. Stojíme pred tvárou
Ref: [:Stojíme pred tvárou ţivého Kráľa kráľov. Dnes spievame a hlásame: Jeţiš je Pán.:]
1. Náš Pán dáva
ţivot radostný, radostný, radostný.
Náš Pán dáva ţivot radostný, On
voľnosť dáva nám.
186. Stretol ma dnes Pán
Stretol ma dnes Pán a novú
radosť mi do srdca vlial. Z tej
radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi. [:Tak všetci spolu
chváľme Ho, za to, ţe drţí nás
v náručí.:]
187. Svadobná 1
1. Keď dievča
v bielom závoji
stane si s tebou
pred oltár, jej
neţné „áno“ zazvoní, [:dáte si seba ako dar.:]
2. A potom spolu ţivotom po
ceste, ktorá svietiť má, pôjdete
spolu v dobrom, v zlom [:aţ
kdesi hore, do neba.:]
Nech Boh stále bdie nad vami,
nech vám svoju milosť dá, aby
ste kráčali vţdy jeho cestami,
tam je láska úprimná.
188. Svadobná 2
Dovoľ mi blízko
dnes stáť, dovoľ mi
pred oltár s tebou
ísť. Dovoľ mi vziať
tvoju dlaň, dovoľ
mi ísť do Boţích nádvorí.
Na oltár sviece a plátno čisté,
ako symbol, čo chrániť nás má.
Zo sŕdc nám brieţdia slová
čisté, [:kedy do dlaní Pán nás
schová.:]
Hovorím áno a túţim tam ísť,
ticho pretkané láskou, tie slová
prijíma. Hovorím áno a dávam
ti dlaň, [:svoje srdce ti dnes
predkladám.:]
189. Svätosť je
1. Svätosť je, svätosť je to, po
čom túţim. Svätosť je, čo potrebujem. Svätosť je, svätosť
je to, čo chceš odo mňa Ty.
Ref: [:Vezmi si moje srdce,
vezmi si moju myseľ, vezmi si
moju vôľu, chcem byť Tvojím,
Pane.:]
2. Vernosť ...
3. Pravda ...
4. Radosť ...
5. Láska ...
190. Sviečka
1. Som sviečka,
ktorá chce svietiť, nemám na
to dosť síl. Som
sviečka, ktorá
chce svietiť, Ty
ma Boţe zaţni.
Ref: Chcem svietiť, zaţni ma,
lásky plam vloţ do mňa. Chcem
svietiť pre ľudí, by nik od Teba
nezblúdil.
2. Tá pýcha moja je sťa dáţď,
lásky plam uháša. Však viera
malá hoc jak zrnko aj hory prenáša.
3. Vravíš: „Kto verí, ten nájde
aj v búrke dosť svetla.“ Chcem
sviečkou byť, čo svetlo Tvoje
roznáša do sveta.
191. Svieť, Jeţiš, svieť
[:Svieť, Jeţiš, svieť, naplň zem
slávou svojho Otca. Príď, Duchu, príď, naplň srdcia nám.
Prúď, rieka, prúď, zaplav národy láskou Boha. Vrav k nám
Slovom, Pane, daj svetlo nám.:]
192. Svojmu Bohu, Kráľovi
Svojmu Bohu, Kráľovi, budem
spievať a hrať teraz, i na veky
vekov. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja, amen.
193. Šiel, kadiaľ ja chodím
1. Šiel, kadiaľ ja chodím (ozvena), stál tam, kde ja stojím,
cítil, čo ja cítim, rozumie mi.
2. Krehkosť moju pozná, ţil v
tele ako ja, diabol Ho pokúšal,
On neprehral.
Ref: [:Boh je s nami, tak blízko nás. Boh je s nami. Emanuel.:]
3. Ľudia Ho zavrhli, predčasne
súdili, trpel to neprávom, odpúšťa nám.
4. Trápil sa nado mnou, zaplatil za hriech môj, zomrel namiesto mňa, a ja smiem ţiť.
194. Tam, tam pred Tvoju
Ref: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš, mám ťa
rád, tam sa večer ponáhľam.
Tam, keď tam stojím v tichu
sám a Tvoj pokrm prijímam,
tam sa často modlievam.
1. Odpusť, ţe zrádzam Tvoje
slová, odpusť, ţe nepodávam
pohár. Odpusť, ţe som dnes
brata urazil. Odpusť, ţe zabúdam na Teba. Odpusť, ţe nedúfal som v Teba. Odpusť mi,
Pane, lásku nevernú.
2. Vďaka, ţe odpúšťaš mi znova. Vďaka, ţe poznám Tvoje
slová. Vďaka, ţe môţem znova
začínať. Vďaka za bratov a za
sestry. Vďaka, ţe poznám koniec cesty. Vďaka, ţe som sa
vôbec narodil.
Ref: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš, mám ťa
rád, tam sa večer ponáhľam.
Tam, som tak šťastný a nie
sám, veď k nám všetkým pri-
chádzaš, v láske všetkých objímaš.
195. Tancujem, spievam si
[:Tancujem, spievam si, som
do Kráľa zbláznený. Nedokáţem ukrývať, ţe radosť v srdci
mám.:] Strácam hlas, no pre
Jeţiša oplatí sa viac! Niekto povie ţe som mimo. Strácam hlas
no pre Jeţiša oplatí sa viac!
[:Na, na, na, na, na, na! Hej!:]
196. Tebe patrí chvála
[:Tebe patrí chvála a sláva, pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno.:]
Ref: [:Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám, nikto nie je ako
Ty, nikto nie je ako Ty.:]
197. Tebe spievam ţalmy
[:Tebe spievam ţalmy chvál,
môj Pán, spievam ţalmy chvál,
môj Pán, lebo predivné a sväté
meno máš.:]
198. Teraz príď
[:Teraz príď,:] (5x) príď k nám,
[:lebo viem:], ţe máš s nami,
so všetkými, nádherný plán.
199. Toto je deň
[:Toto je deň,:] [:ktorý dal nám
Pán.:] [:Veseľme sa:] [:i radujme sa v ňom.:]
Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
veseľme sa i radujme sa v ňom.
Toto je deň, toto je deň, ktorý
dal nám Pán.
200. Tvoj ľud
1. [:Tvoj ľud dnes sa s láskou
schádza, Boţe náš.:] [:K Tebe
kráčame, lebo Ty si dobrotivý,
k Tebe kráčame, Ty Pán a Otec
náš.:]
2. [:Aj ja chcem tu v úcte stáť,
môj Boh a Pán.:] [:Svojim blíţnym a tebe slúţiť zo všetkých
síl, plný nádeje ti šepkať, Otče
náš.:]
201. Ty odpúšťaš
[:Ty odpúšťaš (2x),
kaţdý hriech, (2x)
vyznaný, (2x) a
nespomínaš viac.:]
Ref: [:Biele rúcho
dal si nám.:]
202. Ty si mi radosť dal
1. [:Ty si mi radosť dal,:]
Jeţiš, Ty si Pán a Kráľ, Ty si mi
radosť dal.
2. vieru ...
3. nádej ...
4. lásku ...
5. pokoj ...
6. milosť ... 7. ţivot ...
8. seba ...
9. všetko ...
203. Ty si mojou láskou
1. Ty si mojou láskou, nemennou a stálou, mojím pevným
miestom, na ňom môţem stáť.
Tajomne ma dvíhaš, lásku vo
mne skrývaš, keď si pri mne
blízko, láska nesie ma.
Ref: [:Aleluja, aleluja, aleluja,
Tebe spievať chcem.:]
2. Prekvapíš ma láskou, prenikneš ma krásou, radosť prúdi z
vnútra môjho srdca von. Vţdy,
keď ku mne prídeš, svetlom
zaplavíš svet, a ja cítim pieseň
v mojom srdci rásť.
204. Ty si môj Boh
Ty si môj Boh - Milosrdenstvo,
Ty si môj Pán, moje všetko,
Ty si môj Kráľ, moja spása,
Teba chválim.
205. Ty si môj Pán
[:Ty si môj Pán,
Ty dvíhaš ma,
Ty krvou z rán,
Ty obmývaš ma.:]
Tak príď a zachráň
ma, ja padám pod
ťarchou svojich vín.
Tak príď a nenechaj ma tam,
tak príď a naplň svoj chrám.
206. Ty si najvyšší
[:Ty si najvyšší, Ty si Pán. To,
čo mám, Tebe ponúkam.:]
[:Obnov ma svojím Duchom
Svätým, nech ako Ty stále svietim.:]
207. Ty si, Pane
Ty si, Pane, stále pri mne, ja
Ťa však necítim. Ty sa mi ukazuješ, ja Ťa však nevidím.
Ref: Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe, moje oči od
mamony sú zaslepené. Daj mi
dole závoj z očí, by som Ťa uvidel a za Tebou, ó, môj Pane,
vţdy rád som šiel.
208. Ty si Pánom
[:Ty si Pánom (2x),Ty si Kráľom
(2x), ó, Kráľom je Boh.:]
Ref: Tak pozdvihnime svoje
srdcia, pozdvihnime svoje dlane
(ó, aleluja), postavme sa pred
tvár Pána a velebme Ho!
209. Ty si Pánom mojich dní
1. Ty si Pánom mojich dní, Ty
napĺňaš ma láskou, Ty si Pánom mojich dní, po svojich
cestách vedieš ma. Ty si Pánom
mojich dní, keď Ťa volám, vţdy
si blízko. Ty si Pánom mojich
dní, Tebe patrím so všetkým
čo mám.
Ref: Príliš dlho som uţ slúţil
pánom falošným, príliš dlho
som bol spútaný. Ty si mi putá
zlámal, Ty si ma oslobodil, Ty
si ma vyviedol do víťazných dní.
210. Ty si ten Boh, ktorý
planie
[:Ty si ten Boh, ktorý planie
zošli oheň na nás, Pane.:]
[:Ty si ten Boh, ktorý horí, Ty si
ten, čo rany hojí. Počuť krídla
holubice, bude ako na Turíce.:]
211. Uţ som nové stvorenie
Uţ som nové stvorenie, uţ viac
niet odsúdenie, Boh mi dal milosť pred Ním stáť. Srdce mi
preteká, môj lásky cit sa vzmáha, Boh mi dal milosť pred Ním
stáť.
[:Preto vţdy chválim Ťa, áno,
vţdy chválim Ťa, preto vţdy
spievam: Všetko v Tebe mám.
Radosť, ktorá nekončí, s radosťou duch môj svedčí. Boh mi
dal milosť pred Ním stáť.:]
212. V jeho náručí
1. Jeţiš nám povedal, ţe by
rád pozor dal, na všetky cestičky, cestičky dozeral. Všetkých
nás miluje, stále ochraňuje, túţi
aj po tebe, po tebe, neboj sa.
Ref: On ťa dvíha, keď padáš.
On počuje, keď voláš. On ťa
stále sprevádza, kaţdú chvíľku,
kaţdý deň, len mu povedz: Tvoj
byť chcem.
2. Neboj sa maličký, Boh má
rád detičky, On
pozná moje sny,
tvoje sny tajomné. Povedz mu
v modlitbách
všetko, čo ukrývaš, veď On je
Otecko, Otecko, dobrý náš.
213. Valčík na rozlúčku
1. Prečoţe máme opustiť, čo
kaţdý z nás má rád, prečo sa
máme rozlúčiť bez viery na
návrat.
Ref: To nie je, nie je lúčenie,
hoc chveje sa nám hlas, sme
navţdy v láske spojení a zídeme sa zas.
2. Prečoţe slza trbliece sa v
tvojom oku zas, hľa ruka ruku
prepletá a sŕdc nám vraví hlas.
3. To lúčenie len časné je, však
večný je náš cieľ, tam všetci
raz sa zídeme, kto za pravdou,
láskou šiel.
214. Vďaka
1. Vďaka za toto krásne ráno,
vďaka za kaţdý nový deň, vďaka za to, čo uţ je za mnou ako
ťaţký sen.
2. Vďaka za všetkých verných
druhov, vďaka, ó, Pane, za Tvoj
ľud, vďaka, ţe radi odpúšťame
uráţky aj blud.
3. Vďaka za kaţdý úspech v
škole, vďaka Ti Pane za vieru,
vďaka za všetkých kamarátov,
vďaka za lásku.
4. Vďaka za to, čo zarmútilo,
vďaka za to, čo poteší, vďaka,
ţe vedieš boţskou silou, Priateľ
najlepší.
5. Vďaka, ţe Ty nám dávaš
spásu, vďaka, toho sa pridrţím,
vďaka, ţe verím Tvojmu hlasu,
ţe Ti náleţím.
215. Vďaka Jeţiš
Vďaka Jeţiš, vďaka za dnešný
deň, vďaka Jeţiš, s Tebou preţiť
ho chcem. Vďaka Jeţiš, ţe mi
lásku dávaš, volám Abba, Abba
Otče, volám Abba, Abba Otče.
216. Vďaka rodičom
1. Vďačiť ti chcem, mama, za
neţnosť a za lásku, ktorú si mi
dala, vďaka aj za ţivot môj.
Ukryla si v srdci kaţdé trápenie
a bôľ, všetko si mi dala aj ten
milý úsmev tvoj.
Ref: Vďaka za to, ţe si mi dala
ţivot, zatiaľ čo ty si mala len
bolesť. Teraz, moje srdce ti volá, mama, vďaka ti za lásku.
2. Aj keď moţno zajtra nebudem uţ pri tebe, svetlo tvojej
lásky bude ţiariť vţdy vo mne.
3. Vďačiť ti chcem, otec, za
kríţe a za strasti, ktoré si pre
mňa znášal, vďaka, otec, za
všetko. Nikdy nezabudnem, nikdy, otec, na teba, ţe si sa o
mňa staral a ţe si mi dal chleba.
Ref: Vďaka za to, ţe si sa pre
mňa trápil, hoci neraz bolo ti
priťaţko. Teraz, moje srdce ti
volá, otec, vďaka ti za lásku. 2.
4. Vďačiť vám
chcem
teraz,
vďačiť
vám
chcem, rodičia,
ţe ste ma vychovali, ţe ma
máte vţdy radi.
217. Vďaky Ti, Pane
Ref: Vďaky Ti, Pane, vzdávame
vďaky, Tebe, čo kraľuješ v nebi
na veky.
1. Pretoţe dávaš nám vieru...
2. Pretoţe dávaš nám nádej...
3. Pretoţe dávaš nám lásku...
4. Pretoţe dávaš nám chleba...
5. Pretoţe odpúšťaš hriechy...
6. Navraciaš hriešnikom ţivot..
7. Preto buď naveky s nami...
8. S radosťou spievame pieseň..
218. Velebiť Ťa budem
1. [:Velebiť Ťa budem, Pane,
Hospodin a Kráľ môj, chváliť
Teba, Boha Spasiteľa svojho.:]
2. Ďakovať Ti budem, Pane ...
3. Tebe spievať budem, Pane ...
219. Verný Otec - Faithful
Father
1. Father I can't explain this
kind of love, this kind of grace.
I know, I still break your heart
and yet you run to welcome
me.
Ref: This is my song of praise
to you, for who you are and all
that you do, from the moment
my life began, you have been
faithful.
2. Father, I love the way you
hold me close and say my
name. I know, when my life is
through my heart will find its
home in you.
Ref: This is my song of praise
to you, for who you are and all
that you do, from before the
world began, you have been
faithful. You will be faithful.
(1. Otče, nedokáţem si vysvetliť tento druh lásky, tento druh
milosti. Viem, ţe stále lámem
Tvoje srdce a Ty vţdy beţíš,
aby si ma privítal.
Ref: Toto je moja pieseň chvály pre Teba, za to, kým si a čo
všetko robíš. Od chvíle, keď začal môj ţivot, Ty si bol verný.
2. Otče, milujem to, ako ma
drţíš pevne a vyslovuješ moje
meno. Viem, ţe keď sa môj ţivot skončí, moje srdce nájde
svoj domov v Tebe.
Ref: Toto je moja pieseň chvály pre Teba, za to, kým si a čo
všetko robíš. Ešte predtým, ako
začal svet, Ty si bol verný. Ty
budeš verný.)
220. Vesmírom znie
1. Vesmírom znie o Zmŕtvychvstalom pieseň chvál. On krásny je, kto sa Jemu vyrovná?
Ref: [:Naveky bude stáť raz
Baránkovi trón, kolená skláňam
rád a všetkým je mi On.:]
2. Ja spievať chcem o Zmŕtvychvstalom pieseň chvál, ktorý raz
mrel, aby s Otcom zmieril nás.
221. Vezmi si, vezmi
1. Jeţišu len Tebe dám, dám Ti
celý ţivot svoj, to jediné, čo
mám Ti ponúkam. Nechcem ţiť
len pre seba, veď pozývaš ma
za sebou a ja s radosťou sa Ti
dávam, Pane môj.
Ref: [:Vezmi si, vezmi, moje
plány aj sny, cestou v mojom
ţivote si Ty.:]
2. Ísť za Tebou, čo to znamená,
zodrať si dlane a či kolená?
Ukáţ mi správnu cestu, Pane
môj. Pozri sa na mňa a uvidíš,
takto mi, cítim to, hovoríš. A Ty
si nás miloval aţ po kríţ.
3. Pane chcem byť konkrétny,
veď v kaţdom blíţnom si Ty.
Kde inde Ťa nájdem, ak nie v
nich? Tak dobre, Pane, skúsim
to, milovať ľudí ako Ty a nebáť
sa dať i ţivot pre druhých.
222. Viac lásky, viac moci
Ref: Viac lásky, viac moci, viac
túţim Teba mať. Viac lásky,
viac sily, viac túţim si vziať.
1. Teba chváliť chcem celou silou, Teba chváliť chcem mysľou
celou, Teba chváliť chcem srdcom celým, Ty si môj Pán, Ty
si môj Pán.
223. Viac lásky - anglicky
Ref: [:More love, more power,
more of You in my life.:]
1. I will worship You with all of
my heart, and I will worship
You with all of my mind. And I
will worship You with all of my
strength, for you are my Lord,
You are my Lord.
Ref: [:More faith, more passion
more of You in my life.:]
224. Vlak do neba
1. Rýchlo nastúpte do vlaku,
čo ide do neba, Pán Jeţiš vedie
ho sám. Je tam miesta dosť
pre všetkých, pre mňa i pre
Teba, z lásky ho pripravil nám.
Ref 1: Fí-fí-fí, dvere zavrieť,
tú-tú-tú, húka vlak, šu-šu-šu,
syčí para a uţ letíme nad oblak.
Ref 2: Fí-fí-fí, rýchlo nastúpme, tú-tú-tú, kým je čas, šušu-šu, poďte s nami, Jeţiš chce
spasiť všetkých nás.
2. Cesta je ďaleká, musíš však
lístok mať. Jeţiš chce ti ho zadarmo dať. Tak len ver, ţe Pán
Boh dáva
spasenie
nám, lebo
má ľudí
nesmierne rád.
225. Vstal, vstal
1. Skončila sa dlhá tmavá noc,
pozri slnko uţ vychádza, smrť
nad Ním nemá ţiadnu moc, Víťaz za ňou prichádza.
Ref: [:Vstal, (4x) zmŕtvych vstal,
zmŕtvych vstal náš Pán.:]
2. Radujme sa bratia, sestry,
spievajme, mocný je náš Pán.
A za naše vykúpenie ďakujme,
veľký je náš Pán.
3. Vyzlečme sa zo starého človeka, všetku špinu treba zmyť.
Starý ţivot musíme zanechať,
do nového sa narodiť.
226. Vstúpme do Jeho brán
Vstúpme do Jeho brán s piesňou chvály, pred Jeho trónom
vzdávajme česť. Vstúpme do Jeho brán s piesňou chvály, s radosťou Bohu spievajme ţalm.
Tak raduj sa v Ňom, veď On ťa
stvoril. Tak raduj sa v Ňom, On
je tvoj Pán. Tak raduj sa v
Ňom, veď On ťa spasil. Tak ra-
duj sa v Ňom, stále oslavuj Ho.
227. Všetci sme svet
1. Prichádza čas, keď uţ svet
počuje ten hlas, ty a ja, vieme,
jedno je v nás. Tam svet čaká
ľudí, ó, je čas ţivot ţiť, veď On
je ten najväčší dar.
2. Nedá sa ísť a predstierať
kaţdý deň, ţe raz tak ktosi
zmení náš svet. My všetci sme
z Boţej obrovskej rodiny, pravdou je, vieš láska je ten liek.
Ref: Všetci sme svet, všetci
sme deti. Všetci sme to, čo robí
krajším deň, začnime dávať. Je
tu veľká šanca rozdať sa pre
druhých, urobiť lepším dnešný
deň, len ty a ja.
3. Vedieť im daj, ţe ich predsa
má niekto rád. Sila a nádej bude v nich rásť. Boh nám lásku
dáva a dal chlieb, keď bol hlad
a teraz ho chce dať ľuďom aj
cez nás. Ref.
Keď si na dne a sám a nádej ti
uniká, ale ty len ver, padnúť
nemáš kam. Dokáţme všetkým,
zmeniť sa všetko dá, musíme
chcieť, stále ty a ja.
228. Všetko čo mám
Ref: Všetko čo mám, dal mi
Pán, môj Pán, môj Pán, môj
Pán, môj Pán. Všetko čo mám,
dal mi Pán, nič mi nechýba.
1. Láskavý aj dobrý k svojim
deťom, Ty si Pane, veľmi chcem
a preto musím Tvoju lásku dávať ďalej.
2. Kaţdé ráno, kaţdý deň, tieţ
je darom čo mi dal Pán, za
všetko mu ďakujem, vďačne
spievam a-le-lu-ja.
3. Naplno vyuţiť túţim, Pane,
kaţdú chvíľu, neviem koľko budem ţiť, idem ďalej, kým mám
silu.
Žalm 118
229. Vykupiteľ ţije
1. Vykupiteľ
ţije, Jeţiš,
Boţí Syn.
Baránok Boţí, Mesiáš,
svätý, jediný Boh.
2. Jeţiš, Spasiteľ môj, drahé
meno máš. Baránok Boţí, Mesiáš, zabitý pre hriešnikov.
Ref: [:Ďakujem Ti, Otče, ţe si
nám svojho Syna dal a zanechal si svojho Ducha, čo Tvoje
dielo v nás koná.:]
3. Keď raz vstanem v sláve, uzriem Tvoju tvár. A budem slúţiť Tebe, Pane, na veky vekov.
Amen.
230. Vyvyšujem Teba Pane
Vyvyšujem Teba, Pane, nad
týmto dňom. Vyvyšujem Teba,
Pane, nad kaţdým človekom.
Vyvyšujem Teba, Pane, nad
všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím
ţivotom.
[:Vyvyšujem Tvoje meno nad
kaţdé meno.:] (4x)
231. Vzdajme vďaku
Ref: [:Vzdajme vďaku nášmu
Bohu, vzdajme vďaku Pánovi.:]
1. On stvoril nebesia i zem je
plná jeho slávy. On sám je
mocný a láskavý.
2. On jediný mi rozumie, sám
mi stiera slzy, vraví, ţe ma miluje, On je tým Bohom pravým.
232. Vzdám Ti chválu
1. Vzdám Ti chválu, srdcom celým, spievam pieseň zo všetkých síl, (všetkých síl). Nájsť Ťa
túţim, kaţdý môj deň, kráčať s
Tebou, kam budeš chcieť, (kam
Ty chceš).
Ref: Tebe vzdávam česť a slávu, Tebe spievam pieseň chvál.
Len Ty sám mi dávaš lásku, len
Ty sám si hoden mojich chvál.
2. Rád sa skláňam, Ty si môj
Kráľ. Rád Ti slúţim, dám Ti
všetko, čo mám, (všetko dám).
Zrak svoj dvíham, vidím Tvoj
trón. Ty si nádej, Tebe dám ţivot svoj, (ţivot svoj).
233. Vznešený
Vznešený, tak jemný iba Ty
vieš ku nám byť. Zranení, zlomení bez obáv môţeme prísť.
Ty stále čakáš, novú nádej nám
dáš, Ty odnímaš hriech, v tichu
modlitba znie.
234. Zapálení
1. Zapálení ohňom v srdci, obídeme Zem s modlitbou. Nádej
stúpa, deň zobúdza, spevom
piesní Zem plní. Od dávnych
čias plameň horí, okolo nás
svetlom jasným. Srdcia túţbou
naplnené prebudenie čakajú.
Ref: Nech ten plameň ţiari a
zmení v srdciach chmúrnych,
noc temnú v deň nádherný.
Nech vţdy väčšou láskou, spolu s našou piesňou [:ţiari z
nás.:]
2. Chceme vţdy ísť s láskou,
pravdou, posilnení v mene Jeţiš, zomdlených dvíhať, slabých
zachrániť, Zem Tvojou piesňou
naplniť.
235. Zem i nebo hlása
Ref: Zem i nebo hlása Boţiu
slávu, stíš sa, budeš počuť výzvy hlas, Zem i nebo hlása Boţiu slávu, spievať novú pieseň
volá i nás.
1. Struny harfy, zvuky trúby
zahlahoľte: Aleluja! Ku oslave,
ďakovaniu prebúdzajte tých,
ktorí spia.
2. Koľko lásky Boh Ti dáva,
s vďačným hlasom vyspievať
skús, oslavuj Ho neprestajne
harfou srdca, cimbalom úst.
236. Zídení
Zídení ako rodina sme spolu
pred Tebou. Jednotní spievame
zo srdca Kráľovi kráľov.
Nech znie: Abba
Otče, vzácny si
pre nás. Nech
znie: Abba Otče,
sväté meno máš.
237. Zjednotení v Duchu
1. [:Zjednotení v Duchu, zjednotení s Ním,:] prosíme, by
jednota bola obnovená v nás,
aby svet celý poznal svedkov
Kristových v nás, aby svet celý
uzrel lásku v nás.
2. [:Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň.:] Budeme
ľuďom hlásať radostnú zvesť nádeje, ţe náš Pán kráča s nami,
ţe náš Pán s nami je, ţe nás
všetkých nekonečne miluje.
3. [:Pán nám dáva poslanie
posvätiť tento svet.:] Chrániť
dôstojnosť ľudskú, ktorou Boh
obdaril nás, rozvíjať dary srdca,
rozvíjať viery jas, šíriť lásku
Krista, ktorý ţije v nás.
4. [:Nech znie chvála Otcovi,
ktorý stvoril náš svet.:] Chvála
buď Jeţišovi, ktorý je náš Spasiteľ. Duchu tieţ vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás, Duchu
vzdajme chválu, ktorý býva v
nás.
238. Zloţ svoju starosť
[:Zloţ svoju starosť na Pána:]
a On sa uţ postará.
[:Nebudem sa báť, lebo Ty si
so mnou, nebudem sa báť, Pane
môj.:]
239. Zvelebený buď
1. Zvelebený buď, Pane náš,
lebo Tvoja láska nekončí, láska
nikdy nekončí.
2. Oslávený buď, Pane náš,
lebo Tvoja láska nekončí, láska
nikdy nekončí.
3. Milovaný buď, Pane náš,
lebo Tvoja láska nekončí, láska
nikdy nekončí.
[:Amen, amen, amen, zvelebený buď náš Pán.:]
240. Zvelebujte Pána
Zvelebujte Pána, ľudské srdcia
ako zvony, padni na kolená
pred Ním, človek ubiedený.
On osuší tvoje slzy, v trápení
ťa neopustí. U Jeho nôh padni
v prach, lebo je Boh všemohúci.
Nemá hraníc Jeho múdrosť,
svätý, svätý, plný lásky! Spievaj Pánu zem, vzdávaj chválu
Pánu, všetko s nami.
241. Ţiť, ţiť, pre lásku ţiť
Ref: Ţiť, ţiť, pre lásku ţiť, úsmev rozdávať, šťastie rozdávať. Ţiť, ţiť, pre lásku ţiť, ona
jediná je toho hodná.
1. Jeţiš, moja láska jediná, tým
sa moja pieseň začína. Teba,
Pane, chcem vţdy milovať, Tvoju lásku ľuďom rozdávať.
2. Vtedy, keď ma môj bôľ
premáha, tak mi Tvoja láska
pomáha. Hlavu zdvihnúť, ďalej
kráčať vpred, tam je môj cieľ,
inej cesty niet.
3. Hoc ţivot chudobný sa Ti
zdá, ona je v ňom, v Tebe prebýva. To poklad veľký máš, len
ho chráň, svoje šťastie môţeš
stavať naň.
Ukazovačky
242. Ak si šťastný
1. [:Ak si šťastný a vieš o tom,
zatlieskaj.:] Ak si šťastný a
vieš o tom ukáţ nám to aspoň
potom, ak si šťastný a vieš o
tom, zatlieskaj.
2. Zadupaj ...
3. Zalúskaj ...
4. Urob drep..
5. Chyť si nos..
6. Krič: Ahoj!
7. Krič: Jeţiš!
8. Zamňaukaj..
9. Zabrechaj..
10. Zopakuj to ešte raz.
243. Aleluja, gloria Signor
[:Alelu - alelu - aleluja, gloria
Signor.:] (2x)
[:Gloria Signor aleluja,:] (3x)
gloria Signor.
244. Aleluja šaba laba
1. [:Aleluja šaba laba labambam.:] (3x) Amen, amen.
2. Jeţiš zomrel a zmŕtvych vstal..
3. Svojho Ducha nám On dal...
4. Boţie slovo zanechal...
5. Jeţiš ţije a príde zas...
6. Ty si môj Pán a ja Ťa mám
rád...
7. Všetci sme jedna rodina...
245. Ani brat môj
1. [:Ani brat môj, ani sestra,
ale Pane ja, musím viacej modliť sa.:]
Ref: [:Áno ja, áno ja, áno Pane ja, musím viacej modliť sa.:]
2. odpúšťať ...
3. milovať ...
246. Anjelik
Ref: Ráno, celý
deň, anjelik nado
mnou bdie, môj
Pane. Ráno, celý
deň, anjelik nado
mnou bdie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Keď sa ráno zobúdzam ...
Keď sa ráno umývam ...
Keď sa ráno pomodlím ...
Keď utekám do školy ...
Keď sedím nad učením ...
Keď pomáham pri riadoch ...
Keď pokúšam ostatných ...
Keď zo srdca odpustím ...
A keď večer usínam ...
247. Boh nám z lásky
Ref: Boh nám z lásky svojho
Syna dáva, Emanuel meno má.
Nech sa svetom nesie táto
správa. Aleluja!
1. Prišiel k nám nebeskou bránou, keď Otec povedal áno,
v ľudskom tele On ku nám šiel,
ó Emanuel.
2. Pravý Boh, čo s nami bývaš,
od vekov v srdciach ukrývaš so
svetlom i ţivú nádej, ó Emanuel.
3. Nad biednym si sa vţdy skláňal, okovy väzneným zlámal,
berieš na seba náš údel, ó Emanuel.
4. Patríme do Boţích plánov,
nech sa zem ozýva chválou objavíme pohľad z krídel, ó Emanuel.
248. Boh nezomrel
[:Boh nezomrel, Jeţiš ţije:] (3x)
Ruky jemu daj, nohy jemu daj,
srdce jemu daj, dušu jemu daj,
hej! On mojím Pánom je.
249. Boh ťa miluje
Ref: [:Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť.:]
1. [:Mal by som byť šťastný, aj
ty by si mal byť šťastný a tak
by to malo byť.:]. Pretoţe... R:
2. [:Mohol by som byť smutný,
aj ty by si mohol byť smutný a
tak by to nemalo byť.:]. Pretoţe... R:
3. [:Máme sa mať radi ako bratia a sestry a tak by to malo
byť.:]. Pretoţe... R:
250. Či si veľký a či malý
Či si veľký a či malý,
taký akurát, Boh Ťa
má rád! Či si tučný
a či chudý, taký akurát, Boh Ťa má rád!
On ťa miluje, keď sa
smeješ, On ťa miluje, aj keď plačeš, On ťa miluje,
keď sa mračíš, On ťa miluje, aj
keď spíš.
Je to jedno, jak sa cítiš a jak
vyzeráš, [:Boh ťa má rád!:]
251. Daj pravú ruku vpred
1. Daj pravú ruku vpred, daj
pravú ruku vzad, daj pravú ruku vpred a poriadne ňou tras.
A tancuj šugi bugi a zatoč sa a
s nami Pána chváľ.
2. ... ľavú ruku ...
3. ... pravú nohu ...
4. ... ľavú nohu ...
5. ... celé telo ...
252. Dávaj pozor
1. [:Dávaj pozor malé oko, kam
hľadíš.:] Pán sa z neba pozerá,
aká je tvoja viera. Dávaj pozor
malé oko, kam hľadíš.
2. ... malé ucho, čo čuješ.
3. ... malý jazyk, čo vravíš.
4. ... malá ruka, čo robíš.
5. ... malá noha, kam ideš.
6. ... malé srdce, čo ľúbiš.
7. ... malý človek, aký si.
253. Hlava, ramená, kolená
Hlava, ramená, kolená, palce,
kolená, palce, kolená, palce.
Hlava, ramená, kolená, palce,
oči, uši, ústa, nos.
254. Ide Jeţiš
1. Ide Jeţiš, pozri, kráča po jazere, On dvíha ma a pomáha
mi stáť. Ide Jeţiš, On je Pánom
aj búrlivých vĺn, ide Jeţiš, On
mi dáva smer.
2.
3.
4.
5.
6.
...
...
...
...
...
On
On
On
On
On
riadi ma
ma poteší
mi odpustí
ma poţehná
ma miluje
255. Je veľký náš Boh
1. [:Je veľký náš Boh, je silný
a mocný, nič nie je čo neučinil:]
On hory stvoril, aj rieky všetky,
aj hviezdy jasné rozsvietil. Je
veľký náš Boh, je silný a mocný, nič nie je čo neučinil.
2. [:Môj Boh ma má rád, tá
láska je veľká, On Jeţiša dal za
môj hriech.:] Za mňa zomieral,
potom z hrobu vstal a príde si
pre mňa na zem. Môj Boh ma
má rád, tá láska je veľká, On
Jeţiša dal za môj hriech.
256. Kde je Boţie kráľovstvo
1. [:Kde je Boţie kráľovstvo,
kde je Boţie kráľovstvo, kde
kráľovstvo Boţie len je?:]
2. [:Kde je, tu je, hen je, tam
je, vpravo, vľavo, hore, dole,
na kopci či na povale.:]
3. [:Tu je Boţie kráľovstvo, tu
je Boţie kráľovstvo, všade medzi nami tu je.:]
257. Keby si mal
[:Keby si mal takúto
malú vieru, vrchy by
si prenášal.:]
[:Povedal by si tomuto vrchu: Presuň
sa, presuň sa.:]
[:A vrch by sa presunul.:]
[:V mene Pána Jeţiša vrch by
sa ti presunul.:]
[:Vanie, vanie, Duch Svätý vanie.:]
258. Keby som bol kengurou
Keby som bol kengurou, priskákal by som k Tebe hneď.
Keby som bol pavúkom, ušil by
som Ti krásnu
sieť. Keby som
bol motýľom, ja
chválil by som Ťa
za kaţdý kvet.
No ja som rád, aký som a za to
Ti dnes ďakujem. Lebo stvoril
si svet a v ňom stvoril si mňa
a vďaka Jeţišovi som dnes Tvoje dieťa. No ja som rád, aký
som a za to Ti dnes ďakujem.
259. Keď Duch Boţí
1. [:Keď Duch Boţí ma naplní,
ako Dávid spievať chcem.:]
[:Ako Dávid, ako Dávid, ako
Dávid spievať chcem.:]
2. ... tlieskať
3. ... dupať
4. ... lúskať
5. ... skákať
6. ... tancovať
260. Keď Pán Jeţiš bol maličký
Keď Pán Jeţiš bol maličký nikdy neleňošil. S Matkou Boţou
i s Jozefom usilovne robil. Tu
hobľoval, tu piloval, tu vlničku
zvíjal, vodu nosil, drevo rúbal
i klince pribíjal.
261. Keď som ráno vstával
1. [:Keď som ráno vstával,
niekto sa ma dotkol.:] (3x)
Ref: Bola to ruka Boţia.
2. [:Keď som sa modlil, niekto
sa ma dotkol.:] (3x)
3. [:Keď som si spieval, niekto
sa ma dotkol.:] (3x)
4. [:Keď som sa potkol, niekto
sa ma dotkol.:] (3x)
5. [:Sláva, aleluja, niekto sa
ma dotkol.:] (3x)
262. Krok sem, krok tam
Krok sem, krok tam, Jeţiš ma
miluje! Napravo a naľavo, nech
to kaţdý vie. Zadupaj, zatlieskaj, srdce láskou zahorí. Chyťme sa za ruky, veď v Láske
sme jednotní.
263. Kto je Pánom dţungle
Kto je Pánom dţungle hu-hu,
kto Pánom vody bubla-bublabubla, kto je Pánom vesmíru i
Pánom mojim. Poviem Vám to:
J e ţ i š – Jeţiš je Pánom
mojím, On je Pánom vesmíru,
dţungle i vody, bubla-bublabubla-ţblnk.
264. Kto stvoril
1. Kto stvoril ţmurkajúce hviezdy, ţmurkajúce
hviezdy, ţmurkajúce hviezdy? Kto stvoril ţmurkajúce hviezdy?
Náš Otec Boh!
2. ... vlniace sa more ...
3. ... lietajúce vtáčky ...
4. ... skákajúce ţabky ...
5. ... pichľavého jeţka ...
6. ... našu dobrú mamku ...
7. ... teba, jeho i mňa ...
265. Malé koníky ľúbi Boh
1. Malé koníky ľúbi Boh, hoc sú
len zvieratká. A keďţe malé
koníky ľúbi Boh, On ľúbi tieţ aj
mňa. On ľúbi ma, On ľúbi ma,
On veľmi ľúbi ma. A keďţe malé koníky ľúbi Boh, On ľúbi tieţ
aj mňa.
2. ... ţabky
4. ... vtáčiky
3. ... mravčeky
5. ... rybičky
266. Maličký
1. [:Maličký, moţno si maličký,
tak práve teba má Pán Jeţiš
rád.:]
Ref: Nemá rád závisť, nemá
rád pýchu, keď k nemu zavoláš, zbaví ťa hriechu. On za to
zaplatil a vylial krv svoju. Preto
ťa nenechá padnúť a klesnúť.
2. [:Najmenší, moţno si najmenší, Tak práve teba má Pán
Jeţiš rád.:]
3. [:Posledný, moţno si posledný, tak práve teba má Pán
Jeţiš rád.:]
267. Milosť uţ prší
1. Milosť uţ prší, uţ prší, uţ
prší, milosť uţ prší ako jarný
dáţď. Milosť uţ prší, uţ prší na
kaţdého z nás.
Ref: Hej, hou, prijímam Tvoju
lásku. Hej, hou, prijímam Tvoju
moc. Hej, hou, budem spievať
Tebe naveky.
268. Moje malé svetielko
1. [:Moje malé
svetielko, chcem,
aby
svietilo:],
svietilo, svietilo.
2. Jeţiš mi ho zapálil, chcem, aby
svietilo...
3. Nikto mi ho nesfúkne,
chcem, aby svietilo...
4. Skryť ho pod nádobu - nie,
chcem, aby svietilo...
269. Muţ múdry
1. [:Muţ múdry
postavil
dom
na skale,:] (3x)
aţ prišiel veľký
dáţď.
[:Dáţď padal a
voda stúpala,:]
(3x) dom na skale pevne stál.
2. [:Muţ hlúpy postavil dom na
piesku,:] (3x) aţ prišiel veľký
dáţď.
[:Dáţď padal a voda stúpala,:]
(3x) dom na piesku príval vzal.
270. Na jazere
[:Na jazere, je veľká búrka, Jeţiš so mnou v loďke je.:] On za
ruku drţí ma, loďka sa nekolenbá. Na jazere, je veľká búrka, Jeţiš so mnou v loďke je.
271. Pane Boţe, Tebe spievam
Pane Boţe, Tebe spievam, tlieskam tučnými rúčkami. Pane Boţe, čuj jak spievam, pozri aký
milučký som.
Ďakujem Ti, Boţe dobrý za obe
moje krivé nohy. Za môj nos a
pehy na ňom. Za to ţe si mojím Tatom!
272. Preţívam radosť
1. Preţívam radosť, radosť v
srdci svojom. [:Kde? V srdci
svojom.:] Preţívam radosť, radosť v srdci svojom, v srdci
svojom ju mám.
Ref: [:Som taký šťastný, tak
veľmi šťastný, ţe Jeţiša uţ v
srdci svojom mám.:]
2. ... pokoj
3. ... lásku
4. ... nádej
5. ... vďaku
273. Som v Boţej armáde
1. Som moc
malý, by som
bol vojakom,
jazdil na koni
s puškou, bodákom. Som
moc malý, by
som bol vojakom, [:som v Boţej armáde.:] (3x)
Som moc malý, by som bol vojakom, som v Boţej armáde.
2. Som moc malá, by som sa
vydala, prádlo pláchala, plienky
ţehlila. ...
3. Som moc malý, by som bol
pilotom, lietal v oblakoch, jazdil trabantom. ...
4. Som moc malý, by som bol
biskupom, hriechy odpúšťal,
svätil yzopom. ...
274. Spievaj aleluja
1. [:Spievaj, aleluja,
s radosťou!:] (3x)
S radosťou, Pánovi, celá Zem.
2. Tlieskaj ...
3. Krič ...
275. Taký veľký, taký malý
Ref: Taký veľký, taký malý,
môţe svätým byť. Taký tučný,
taký
chudý
môţe svätým
byť, aj plešatý, aj vlasatý
môţe svätým
byť, ako ja,
tak aj ty môţeš svätým
byť.
1. Svätý ľúbi Boha, všetko mu
odovzdá. Miluje blíţneho jak seba samého. Kto sa raz obráti,
ten sa viac netrápi, preto kaţdý svätý chodieva usmiaty.
2. Nič nepotrebuje, stále sa raduje. Boh mu radosť dáva a on
ju rozdáva. Kde môţeme aj
dnes svätých uvidieť, v škole a
v práci, v meste i dedine.
Mariánske piesne
276. Čakajú ťa nástrahy
1. Čakajú ťa nástrahy tohoto
sveta, Mária ťa volá: Poď moje
dieťa!
Ref: Mária ma ochraňuje, ja sa
nebojím, skryjem sa pod jej
ochranný plášť. Ona podá ruku
a ja smelo kráčam s ňou, Mária
je Matkou najdrahšou.
2. Ona nám vţdy vyprosí hojné
milosti, na ňu sa spoľahni v
kaţdej ťaţkosti.
3. Matka moja láskavá, ja ťa
milujem, svoje srdce mladé
tebe darujem.
277. Keď kľačím pred tebou
1. Keď kľačím pred tebou,
v srdci svojom radosť mám.
Ó, Mária, Pani naša, svieť mi
na ceste v tmách.
Ref: [:Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum, benedictatum.:]
2. Pani naša dobrá, ty vieš,
ako ťaţí ţiaľ. Horké slzy, ľudský nevďak, svieť mi na ceste
v tmách.
278. Letí, letí naša pieseň
1. Letí, letí naša pieseň, letí šírim svetom, pozdravuje Pomocnicu všetkých nás kresťanov.
[:Nech to vedia všetci ľudia, ţe
ju máme radi, sme s ňou šťastní, drţíme s ňou, vţdycky nám
poradí.:]
Ref: [:Dobrá naša Mama
v nebi, (Kde? – V nebi),
Pomocnica kresťanov,
(Koho? – Kresťanov),
k tebe idú tvoje deti
(Kto? – Deti), buď
nám stálou ochranou.:]
2. Tak sa volá – Pomocnica, lebo vţdy je s nami, pomáha nám
v škole, doma, my ju máme
radi. [:Keď sa hráme, keď spievame, keď sa modlievame, na
jej tvári úsmev ţiari, vţdy je
medzi nami.:]
279. Madona, svätá Madona
1. Nájdeš miesta v našej zemi,
kde sa radi vraciame, kde kraľuje láskavá tvár Matky Boţej,
Márie. Zrak má smutný, ustaraný, akoby ťa prosila a do materskej ochrany volala.
Ref: Madona, svätá Madona,
chcem tvojim dieťaťom byť. Ó,
dovoľ svätá Madona, v náručie
tvoje sa skryť.
2. V jej náručí nájdeš pokoj
a ochrániš sa od zla, veď pre
všetky svoje deti ona srdce veľké má. A ochráni ťa od hriechu,
keď jej srdce daruješ, keď jej
vrúcne opakuješ slová tie.
3. Dnes, keď vôkol nás nepokoj, kde sa človek schúliť má,
kde sa vrhnúť, keď nie k Matke, ktorá útechu mi dá. Ó, Madona, prosíme ťa, milosť svoju
dietkam daj i vypočuj keď spievame, prosiac ťa.
280. Mária, ty chráň
Ref: Mária, Mária, ty chráň naše srdcia láskou. Mária, Mária,
ty v nás svietiš večnou ľúbosťou.
282. Mladá deva
1. Mladá deva z rodu Dávida, v
Nazarete kľačí, modlí sa. Anjel
k nej vstúpil, zvláštne pozdravil:
1. My v láske chceme rásť, nás
viera posvätí. Chráň nás, Matka, chráň vţdy v svojom náručí.
Ref: [:Ave Mária, milostí si plná, ave Mária,:] medzi ţenami
poţehnaná.
2. Za dobrých i za zlých, za
všetkých prosíme. Máme lásky
dar, bo v teba veríme.
2. Pochytil ju zrazu zvláštny
strach, pri tých slovách, ktoré
počúva: Tvoj Syn bude Kráľ,
spásu všetkým dá.
281. Mária, ty Matka naša
Ref: Mária, ty Matka naša, tvoje dieťa k tebe kráča, úsmev
máš vţdy, stále svieţi, dobrota
ti v očiach leţí.
1. Chceme byť stále tvoje deti,
prichádzať k tebe a spievať ti,
kráčať vţdy s úsmevom a dobrou náladou, tak ako ty, drahá
Mať!
2. Pomôţ
nám, Matka,
vţdy pevne
stáť a srdcia
strápené
potešovať,
milosťou
obdar nás
s láskou, čo
chýba nám,
Mária stoj vţdy pri nás!
3. Úsmev rozdávať - to je náš
cieľ, k nám sa pridaj a pevne
nám ver, veď sme pod ochranou tej, ktorá nesklame, tak uţ
neváhaj a poď!
3. Predsa sa to všetko môţe
stať, z vôle Otca, ktorý nás má
rád. Nech tvoja, Pane, vôľa sa
stane.
283. Päťdesiat perál
1. Päťdesiat perál vo vrecku
mám, kaţdý si myslí, ţe som
boháč, päťdesiat perál si ukrývam, jednu po
druhej ich preberám. Modlitbu vďaky, modlitbu prosby tu
ti predkladám
na oltár, zrnká
perál viaţu nás, tak ti modlitbu
predkladám.
2. Tajomstvá v sebe ukrývajú,
tajomstvá, ktoré spať nedajú.
Ťaţko je kľúčik od zámky nájsť
a tak pochopiť význam tvojich
právd. Modlitbu vďaky, modlitbu prosby tu ti predkladám na
oltár, zrnká perál viaţu nás,
pomôţ mi správny kľúčik nájsť.
284. Poslal Boh anjela
1. Poslal Boh anjela, meno má
Gabriel,
navštívi
s posolstvom zem
zvanú Izrael. Tam
čaká Mária v mestečku Nazaret, syn
sa jej narodí, vykúpi celý svet.
2. Cestu mu pripravil, hlas Boţích prorokov, tí nás zvú k pokániu, vzdávať sa nárokov. Veď
sa Boh poníţil, slávy trón nečaká, prichádza s nami ţiť ako
Syn človeka.
3. Preto dnes s Máriou duša Ťa
velebí, Ty si Boh spasenia,
svetlo si na nebi. S kráľovstvom pokoja prichádzaš teraz
k nám, srdce Ti, Pane môj
pripravím ako chrám.
4. Pomôţ mi, Pane môj, dieťaťom dobrým byť, radosť len
rozdávať, v milosti Tvojej ţiť.
Prídi uţ, Pane náš, vrúcne Ťa
voláme, príchod Tvoj medzi
nás radostne čakáme.
285. Pre teba ţije
1. Pre teba ţije
kaţdý kvet, fialka
i ruţička, i kaţdá myška, kaţdý
vták, aj psíček
i mačička.
Ref: La la la...
2. A kaţdý pieseň spieva ti,
Mária na oslavu, my všetci
s nimi spoločne tu vzdávame ti
chválu.
3. I ja chcem chváliť Máriu, so
všetkou svojou láskou a spievať, spievať kaţdý deň, so slávikom a zajkom.
286. Svätá Mária, kráľovná
1. Svätá Mária, kráľovná, kaţdé
svoje dieťa chráň.
Ref: [:Sprevádzaj jasnou cestou, sprevádzaj jasnou cestou,
aţ do nebeských brán.:]
2. Svätá Mária, kráľovná kaţdého nového dňa.
287. Šťastie
1. Je dnes taký zvláštne krásny
deň, ktorý zmení všetko na
dobré. A naše úmysly trochu
rozjasní, skúsme sa zamyslieť
o šťastí. Šťastie, to je úsmev
na tvári, šťastie je byť tu pri
oltári, tak blízko pri Mamke,
ktorá poteší, s Máriou je ţivot
najlepší!
Ref: Stále medzi
nami ţije Mária,
stále medzi nami
Mamka Mária.
2. Všetko je z lásky a pre lásku,
všetko to nám
dáva otázku, ţe prečo je človek
taký strašne zlý, skúsme sa zamyslieť čo robí. Hľadá šťastie,
ktoré nenájde, preto, lebo šťastie nerastie. On musí pochopiť, ţe s Máriou ţiť, to je tváre
druhých rozjasniť.
3. Skúsme sa častejšie pomodliť, skúsme neţné teplo pocítiť,
ktoré zavanie v našich srdiečkach a z duší nám odoţenie
strach. Zoberme si, ľudia, vedomie. Pozrite, čo robí svedomie.
Uţ nikdy nechceme zlosť a nenávisť, pokúsme sa len s Máriou ţiť.
288. Velebí s radosťou
Ref: [:Velebí s radosťou duša
moja Pána, velebí, velebí duša
moja Pána. Lebo veľké veci
urobil mi Pán a sväté, sväté je
Jeho meno.:]
1. Pán zhliadol na poníţenosť a
pokoru sluţobnice, ajhľa od teraz ma budú blaţenou volať,
všetky pokolenia.
2. Mocných zosadil z trónov
a povýšil poníţených, hladných
nakŕmil dobrotami, boháčov
prepustil naprázdno.
289. Vţdy je s nami tá
1. Vţdy je s nami tá, čo viem,
ţe ľúbi moje srdce, ruky, moju
tvár. Vţdy je blízko tá, čo viem,
ţe chráni kaţdý úsmev, čo mi
ţivot dal.
Ref: Ty nás vítaš v chráme
plnom lásky, na tom tvojom
tichom nádvorí. Čakáme ťa kaţdú chvíľu, prosíme Ťa, daj nám
silu, [:Mária, ty naša Kráľovná.:]
2. Spojme svoje hlasy v jednu
pieseň, ktorá všetky srdcia
otvorí, silu viery mladosť naša
nesie a s ňou naše pevné názory.
290. Zdravas, Kráľovná
Zdravas, Kráľovná ruţenca, si
matkou Pána Jeţiša, od anjela
pozdravená, pros za nás u svojho Syna.
291. Zdravas Mária
Zdravas Mária, milosti plná,
Pán s tebou, poţehnaná si,
poţehnaná si medzi ţenami
a poţehnaný je Jeţiš.
Svätá Mária, Matka Boţia, pros
za nás, za nás hriešnych, teraz
i v hodinu smrti našej. Amen.
Amen, Mária, amen.
292. Znej pieseň Márii
1. Znej pieseň Márii, spievaj
duša moja, tej bielej ľalii, Matke Spasiteľa.
Ref: Ó, Panna Mária, ty biela
ľalia, ave Mária, ave Mária. Ó,
Panna Mária, ty biela ľalia, ave,
ave Mária.
2. Tou piesňou vábi nás zvon v
nebies diale, keď bolesť znášame, srdce trápia ţiale.
3. Tá pieseň znie ti dnes aj z
vône hája, a s ňou sa i v láske
naše srdce spája.
4. Náš ţivot je často ako víchrica, ty si v ňom jediná istá
pomocnica.
5. Kráľovná vesmíru naše kroky príjmi, ohrozených dietok
láskavo sa ujmi.
Piesne cez deň
Piesne pred jedlom
293. Ranná pieseň
1. Keď sa budia ranné zore,
Tebe Pane zem i more, piesňou
vďaky úctu vzdáva, buď Ti, Boţe, večná sláva.
295. Boţe náš, Otče náš
1. Boţe náš, Otče náš, z vysokého neba, [:keď si nám dal
zuby,:] dajţe nám aj chleba.
2. Boţe náš, Otče náš, z vysokého neba, [:keď si nám dal
chleba,:] poţehnať ho treba.
3. Boţe náš, Otče náš, z vysokého neba, [:keď si nám dal
chleba,:] poďakovať treba.
2. Človeka, čo pevne verí, obsyp darmi pevnej miery, stvoreného z útrob hliny, do nebies
veď domoviny.
3. Sotva oči pretrieť stačí, uţ
sa svätým kríţom značí, uţ Ťa
vzýva tuná dolu, odovzdaný
v Tvoju vôľu.
4. Boţe veľký, Boţe mocný, buď
nám všade nápomocný, [:bez
Teba nám sila hasne, buď pri
nás, ó, svetlo jasné.:]
294. Večerná pieseň
1. Všetky naše denné činy, prijmi, Boţe, v blankyt sivý,
a keď spánok oči
skalí, nech Ťa náš
sen vrúcne chváli.
2. Oddiaľ nočné nepohody, zaţeň ruku ktorá škodí, maj nás
v láske na starosti, Boţe dobrý, odpusť zlosti.
3. Anjelom, čo ľudí chránia,
prikáţ tu stáť do svitania, aby
sme jak stromov listy, pod
oblohou spali istí.
4. Boţe veľký, Boţe mocný, buď
nám všade nápomocný, [:bez
Teba nám sila hasne, buď pri
nás, ó, svetlo jasné.:]
296. Otče náš, Všemohúci
Otče náš, Všemohúci Pane,
otvor nám svoje štedré dlane,
[:zveme Ťa ku našemu stolu,
prisadni, budeme jesť spolu.:]
297. Poďme jesť
Poďme jesť, Pán nás volá, poďme jesť, môţeš jesť pri Jeho
stole koľko chceš. On tisíce
nasýtil, víno z vody učinil, teraz
volá všetkých hladných: Poďme
jesť! Ham, ham.
Lyţičky štrngajú a zúbky hryzkajú, polievku i mäsko, spapkáme my všetko.
V ţalúdku
nám
ţaby skáču od
hladu, zdvihnite
nám vy kuchárky
náladu.
298. Questa familia
[:Questa familia ti benedice, ti
benedice Signore.:]
(Táto rodina Ťa chváli, Pane.)
Piesne po jedle
299. Vďaka Ti
Vďaka Ti, dobrý Boţe, vďaka,
štedro dáš, čo len duša ţiada.
[:Ďakujte s nami všetky tvory,
ďakujte, veď Pán Boh je dobrý.:]
300. Za chleba dar
[:Za chleba dar, za práce zdar,
Ti, Boţe, ďakujem.:]
Liturgické piesne
301. Agnus Dei
[:Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.:]
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, [:dona nobis pacem.:]
(3x)
(Baránok Boţí, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boţí, ktorý snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.)
302. Baránok Boţí
[:Baránok Boţí, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.:]
Baránok Boţí, ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.
303. Dávam všetko
1. Dnes chcel by som Ti dať to,
čo v srdci mám, dávam na
oltár, k Tvojim nohám, kráľov
Kráľ. Dnes kladiem svoje sny,
ja sa zriekam svojich práv, uţ
nechcem pyšný stáť, chcem nový ţivot mať.
Ref: [:A dávam všetko to, čo
mám, Tebe, Kráľ.:]
2. Keď túto pieseň hrám, pod
kríţom stojím sám a všetky
bohatstvá za smeti pokladám.
Chcem poznať Teba, Kráľ, slávu
mena, ktoré máš. Tá radosť
nekončí, aj keď s Tebou trpieť
mám.
304. Hosanna na výsosti
1. [:Hosanna, hosanna, hosanna
na výsosti.:] Vyvyšujeme Ťa,
(ó, aleluja), Jeţiš vzývame Ťa,
(ó, aleluja), všetci chválu Ti
vzdávame, hosanna na výsosti.
2. [:Sláva, sláva, sláva Kráľovi
kráľov.:] Vyvyšujeme Ťa, (ó,
aleluja), Jeţiš vzývame Ťa, (ó,
aleluja), všetci chválu Ti vzdávame, sláva Kráľovi kráľov.:]
305. Chlieb, ktorý sa premieňa
1. Chlieb, ktorý sa premieňa v
Pánovo telo z mnohých zrniek
pšeničných pochádza. Víno, čo
sa krvou Jeţišovou stalo, z mnohých kvapiek hroznových sa
zlialo.
Ref: [:Jak ten chlieb, čo spojil
zlaté klásky, nech nás spojí sila
Jeho lásky. Jak kalich, čo objal
kvapky vína, tak aj Cirkev svätá nás objíma.:]
2. Dobrý Pastier, priveď do
svojho ovčinca stratené ovečky, ktoré hynú. Zjednoť Cirkev
svoju, aby sme tvorili v Tvojej
láske jedinú rodinu.
3. Na ramená vezmi dobrý
Pane tých, čo s nami ísť uţ
nedokáţu. A nech zjednotenia
všetkých div sa stane, vrúcne
prosme, vyslyš prosbu našu.
306. Chlieb Ti a víno
Ref: [:Chlieb Ti a víno prinášame, prijmi tie dary, prosíme.:]
1. Mám prázdne ruky, Pane, ţe
skutkom som ich nenaplnil.
Mám ťaţké nohy, Pane, k blíţnemu som sa nepriblíţil.
2. Mám nemé ústa, Pane, veď
súcit svoj som nevyslovil. Mám
choré oči, Pane, pred biednym
som ich neotvoril.
3. Mám v srdci bolesť, Pane, ţe
som Ťa v blíţnych neobjavil.
Mám veľkú túţbu, Pane, bys'
láskou srdcia nám naplnil.
307. Kaţdý deň je veľký dar
1. Kaţdý deň je veľký dar, kaţdý deň, dar k obeti, o Tvojej
láske Pane rozjímam, ktorá
všetko dobré posvätí. Deň prináša radosti, ale aj smútok,
trápenie, keď všetko s Pánom
preţívam, pripájam sa k jeho
obeti.
Ref: Pridajme všetci na oltár
k vínu a chlebu ten svoj dar,
kaţdú snahu príkorie, ale aj to,
čo poteší. Premieňaš tajomne
tento chlieb, víno a vchádzaš
doňho sám, spoj nás v jedno
Pane náš, spoj nás v svätej
obeti.
2. Kaţdý deň je veľký dar, kaţdý deň, dar k obeti, o Tvojej
láske Pane rozjímam, ktorá
všetko dobré posvätí. Nič nie
je samé od seba, ako víno tak
aj chlieb, všetko máme od
Teba, za všetko Boţe ďakujem.
308. Keď pozerám
1. Keď pozerám na oltár, len
víno a chlieb je tam a človek je
slabý tvor, chcel by poznať tajomstvá.
Ref: [:Áno, Pane, verím to,
hoci Ťa aj nevidím, na oltári víno a chlieb, to je Kristus, Boţí
Syn.:]
2. Keď pozerám na oltár, kňaz
naň ruky vystiera, koná sa tam
obeta, je to druhá Golgota.
309. Nesieme, Pane
Nesieme, Pane,
chlieb a víno,
nesieme celý
ţivot náš. Nesieme, Pane,
chlieb a víno
a hľadáme
Tvoju tvár,
Tvoju tvár,
Tvoju svätú tvár.
310. Odpusť mi, Boţe
[:Odpusť mi, Boţe, v zranenom
človeku, odpusťte mi všetci vy.
Ľutujem za všetko, je to moja
vina.:] (3x)
311. Otče náš
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa
Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,
chlieb náš kaţdodenný daj nám
dnes a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim
vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
312. Otče, príjmi chlieb
[:Otče, príjmi chlieb a víno
tieţ, my ho skladáme k Tvojím
nohám dnes, aj dnes.:] Tvoja
láska nech zotrie kaţdý hriech,
Tvoja krv, Pane, nech nás očistí. Ty nám dávaš dnes svojho
Syna niesť, Tvoja moc, Pane,
nech nás zjednotí.
313. Pane, zmiluj sa I.
[:Pane, zmiluj sa.:]
[:Kriste, zmiluj sa.:]
[:Pane, zmiluj sa.:]
314. Pane, zmiluj sa II.
Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. Pane,
zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa, zmiluj sa. Pane,
zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
Zmiluj sa.
315. Prijmi, Pane, obetu
1. Prijmi, Pane, obetu, ktorú Ti
tu skladám, naše malé snaţenia, v ktorých veľkosť hľadám.
Verím, Pane, ţe si tu, kaţdý
deň a všade, všetky naše tajomstvá nech sú v Tvojej sláve.
Ref: Všetkým nám raz si dal
zákon Tvojej lásky, všetkých
nás máš nás rád, nech si spieva kaţdý.
316. Prijmi tieto naše dary
1. Prijmi tieto naše
dary, Pane, ukry
sa vo víne a chlebe. Nech sa naša
túţba skutkom
stane, tieto dary
nesieme z lásky ku Tebe.
2. Táto obeť je obeťou všetkých,
ktorí chcú svoj ţivot obnoviť.
Podľa Tvojich príkazov vţdy
chcú ţiť, nikto, Pane, nemôţe
Teba nahradiť.
317. Som pravá Cesta
1. Som pravá Cesta, Pravda
i Ţivot a vraviac ľuďom, pre
vás som ţil. Ţe v pote tváre na
kríţi zomrel a ţijem ďalej, by
kaţdý ţil.
Ref: Jeţiš, si tu medzi nami,
blízko, tu na jeden krok, tu na
oltári v Eucharistii, poznáva Ťa
len môj viery zrak.
2. Prichádzaj ku mne, ja Ti
dám silu, príď ku mne ty, čo uţ
nevieš ţiť. Ja ti dám silu, svetlo
ţivota, dám svoje dlane na kríţ
pribiť.
3. Som studňa lásky, som čistá
radosť, som priateľ všetkých,
ja som len tvoj. Som milosť
duší, ohnisko viery, som Synom
Boţím, ja som len tvoj.
318. Svätý, svätý I.
[:Svätý:] (4x) je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia
i zem Tvojej slávy.
[:Hosana:] (3x)
na výsostiach.
Poţehnaný, ktorý
prichádza v mene Pánovom.
[:Hosana:] (3x)
na výsostiach.
319. Svätý, svätý II.
[:Svätý:] (3x) je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia
i zem Tvojej slávy.
[:Hosana:] (5x) na výsostiach.
Poţehnaný, ktorý
v mene Pánovom.
prichádza
[:Hosana:] (5x) na výsostiach.
320. To je zvláštny chlieb
[:To je zvláštny chlieb a víno
tieţ, my ho skladáme k Tvojím
nohám dnes aj dnes.:] [:Tvoja
láska nech, zotrie kaţdý hriech,
Tvoja krv Pane, nech nás očistí, Ty nám dávaš dnes, svojho
Syna niesť, Tvoja moc Pane,
nech nás zjednotí.:]
321. Túţim priniesť na oltár
1. Túţim priniesť na oltár ţivot,
čo v sebe mám. Tvojou láskou
zlomený chcem Ťa chváliť, môj
Pán. Chcem Ti vydať práve
dnes kaţdú časť ţivota. Viem,
ţe prijmeš kaţdý dar zlomeného srdca.
Ref: Povedz, čo Ti smiem dať,
čo priniesť Ti smiem. Si môj
láskavý Kráľ, ja len miznúci
tieň. Jeţiš, viac nemám slov,
pieseň doznieva tieţ. Aj keď
nehodný som, chcem Ti niečo
priniesť, moţno len tichý plač,
len bolesť čo mám, svoju hĺbku
srdca Ti dám, môj láskavý Pán.
2. Kvôli Tebe dýchať smiem,
môj dlh splatil si sám, ţivot
svoj si za môj dal, bol to víťazný plán, sňal si hanbu z mojich
pliec, bol to posledný boj. Otvoril si bránu nebies, dnes som
iba Tvoj.
322. V mene Otca
V mene Otca i Syna i Ducha
Svätého, tak moţno najľahšie
modliť sa k nemu, [:k Otcovi,
čo z neba na nás sa usmieva
a nebo priblíţiť svojim deťom
chce.:]
323. Zvelebený si, Boţe
Zvelebený si, Boţe, naveky,
z Tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si, Boţe naveky,
- chlieb Ti tu prinášame.
- víno / dary Ti prinášame.
OBSAH
1. Abba, Otče
2. Aj keby nekvitol fík
3. Aj keď Ťa nevidím
4. Aj ty si jeho brat
5. Ak ľud môjho mena
6. Ak sa milujeme
7. Akým priateľom je Jeţiš
8. Anjeli pred trónom
9. Aţ do konca dní
10. Bless the Lord
11. Boh je láska
12. Boh je Pán
13. Boh je tak blízko nás
14. Boh, ktorý planie
15. Boh ľúbi ma
16. Bohatý stal sa chudobným
17. Bol si tam
18. Boţe, Otče
19. Boţia láska je ako slnko
20. Boţia láska je tak krásna
21. Boţia láska, príď
22. Budem ako strom
23. Cestou s nami
24. Či neviete
25. Deň, čo deň
26. Dnes je nedeľa
27. Dnes je ten čas
28. Dnes pieseň hrám
29. Dnes pred tvárou Pána
30. Dni Eliáša
31. Do srdca mi príď
32. Do tmy na svet
33. Do tmy našich dní
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Dobrý Boh
Dobrý je
Drţ ma bliţšie
Duchu Svätý, príď
Duchu Svätý, príď k nám
Duchu Svätý, volám príď!
Ďakuj Bohu
El šadaj
Emanuel
Emanuel - Hymna Rím 2000
František
Galilejskí rybári
Hor sa mladí
Chcem oslavovať
Chceme spievať pieseň novú
Chválim Ťa Jeţiš
Chváľ duša moja Hospodina
Chváľ duša moja Pána
Ja pieseň lásky
Ja v srdci svetlo mám
Ja verím v Boha
Ja verím, ţe to Jeţiš
Jasaj v Pánovi
Jasnou rečou hovorí
Je dokonané
Je náš Pán
Je pravda to
Je stále prítomná
Je to krv
Jednej noci slzy moje
Jeţiš, buď mojím Pánom
Jeţiš je víťaz
Jeţiš ma miluje
Jeţiš môj
Jeţiš svojím verným
Jeţišu ukriţovaný
70. Jeţiš, Ty máš meno najkrajšie
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Jeţiš, Ty si ma poznal
Jeţiš, Ty si môj Jeţiš
Jeţiš, Ty si skalou
Jeţiš ţije
Jeţišu, Pane môj
Kam by som šiel
Keď sa raz Pán
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
Keď trpíš
Kríţ je znakom spásy
Kto si, kto som
Laudate omnes
Láska Boţia
Láska je tu s nami
Láska nekonečná
Len milosťou
Len tak blúdiť
Majster môj
Malá Lucka
Márnotratný syn
Milý Jeţiš, priateľ detí
Misericordias
Mobil
Moja múdrosť
Moja sila a chvála je Pán
Môj Boh, vďaka Tebe
dýcham
96. Môj Kráľ
97. Môj, môj, Jeţiš je môj
98. Môj Pán dáva mi lásku
99. Môj Pán mojou silou je
100. Môj Pán vykročí
101. Môj si ty
102. Môjmu Bohu
103. Môţe i na pustej púšti
104. Môţem vystúpiť
105. My kráčame s radosťou
106. Na krídlach chvály
107. Na svoju česť
108. Nad celou Zemou
109. Naplň ma milosťou
110. Našiel som cestu
111. Náš Pán
112. Nebo uţ v srdci mám
113. Nehanbím sa, nehanbím
114. Nech dobrý Pán
115. Nech slnko svieti, kde si Ty
116. Nech ten chrám
117. Nech Tvoj Duch preteká
118. Nech vás poţehnáva Pán
119. Nemyslel som
120. Nespokojné srdce
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
Nevidia Ťa moje oči
Nie nás, ó, Boţe, nie nás
Nie Pane nám
Nie vţdy je slnko
Nikto ma nemôţe
Nohy jeleníc
Ocko
Odpusť
Ochotný som
On vstal zmŕtvych
Ostanem stáť
Otče, Ťa chválim
Otvor mi oči, Duch Svätý
Otvorte brány dokorán
Ovečka
Pane, čuj hlas náš
Pane, málo mám
Pane náš, mračná
Pane, smädní sme
Pane, som tak rád
Pane, som tak veľmi rád
Pán, hoden chvál
Pán veľkú svadbu chystá
Pán, zastavil sa
Pesničku Ti zaspievam
Pevní vo viere
Poď, drahý brat
Poď s nami
Poď, teraz je čas
Postavili sme Ti, Pane
Pozri, ako mení ma Jeţiš
Práve teraz
Priateľ, poď s nami
Prichádzame k Tebe
Prišiel na Zem
Prišli sme Ťa chváliť
Privítajme Pána
Príď k nám
Príď, Svätý Duch
Príď uţ, príď Duchu
Radosťou veľkou
Raduj sa
Rozhodol som sa ísť za
Jeţišom
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
S láskou Kristovou
S Tebou, Pane, je nám fajn
Salve, don Bosco Santo
Si mojou skrýšou
Si môj Pán
Si večný Boh
Skúste a presvedčte sa
Slnko Kristovej lásky
Slnko vyšlo, je tu deň
Sloboda v krvi Jeţiša
Sme Tvoje dietky
Smieme kráčať
Spája nás nádej a láska
Spásu mám
Spievaj Pánovi, duša
Spievaj so mnou aleluja
Spievajte Pánovi
Srdce chvály
Srdečný pozdrav
Srdiečko ku srdiečku
Stáť pred Tebou
Stojíme pred tvárou
Stretol ma dnes Pán
Svadobná 1
Svadobná 2
Svätosť je
Sviečka
Svieť, Jeţiš, svieť
Svojmu Bohu, Kráľovi
Šiel, kadiaľ ja chodím
Tam, tam pred Tvoju
Tancujem, spievam si
Tebe patrí chvála
Tebe spievam ţalmy
Teraz príď
Toto je deň
Tvoj ľud
Ty odpúšťaš
Ty si mi radosť dal
Ty si mojou láskou
Ty si môj Boh
Ty si môj Pán
Ty si najvyšší
Ty si, Pane
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
Ty si Pánom
Ty si Pánom mojich dní
Ty si ten Boh, ktorý planie
Uţ som nové stvorenie
V jeho náručí
Valčík na rozlúčku
Vďaka
Vďaka Jeţiš
Vďaka rodičom
Vďaky Ti, Pane
Velebiť Ťa budem
Verný Otec - Faithful
Father
Vesmírom znie
Vezmi si, vezmi
Viac lásky, viac moci
Viac lásky - anglicky
Vlak do neba
Vstal, vstal
Vstúpme do Jeho brán
Všetci sme svet
Všetko čo mám
Vykupiteľ ţije
Vyvyšujem Teba Pane
Vzdajme vďaku
Vzdám Ti chválu
Vznešený
Zapálení
Zem i nebo hlása
Zídení
Zjednotení v Duchu
Zloţ svoju starosť
Zvelebený buď
Zvelebujte Pána
Ţiť, ţiť, pre lásku ţiť
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
UKAZOVAČKY
Ak si šťastný
Aleluja, gloria Signor
Aleluja šaba laba
Ani brat môj
Anjelik
Boh nám z lásky
Boh nezomrel
Boh ťa miluje
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
Či si veľký a či malý
Daj pravú ruku vpred
Dávaj pozor
Hlava, ramená, kolená
Ide Jeţiš
Je veľký náš Boh
Kde je Boţie kráľovstvo
Keby si mal
Keby som bol kengurou
Keď Duch Boţí
Keď Pán Jeţiš bol maličký
Keď som ráno vstával
Krok sem, krok tam
Kto je Pánom dţungle
Kto stvoril
Malé koníky ľúbi Boh
Maličký
Milosť uţ prší
Moje malé svetielko
Muţ múdry
Na jazere
Pane Boţe, Tebe spievam
Preţívam radosť
Som v Boţej armáde
Spievaj aleluja
Taký veľký, taký malý
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
MARIÁNSKE
Čakajú ťa nástrahy
Keď kľačím pred tebou
Letí, letí naša pieseň
Madona, svätá Madona
Mária, ty chráň
Mária, ty Matka naša
Mladá deva
Päťdesiat perál
Poslal Boh anjela
Pre teba ţije
Svätá Mária, kráľovná
Šťastie
Velebí s radosťou
Vţdy je s nami tá
Zdravas, Kráľovná
Zdravas Mária
Znej pieseň Márii
PIESNE CEZ DEŇ
293. Ranná pieseň
294. Večerná pieseň
295.
296.
297.
298.
PIESNE PRED JEDLOM
Boţe náš, Otče náš
Otče náš, Všemohúci
Poďme jesť
Questa familia
PIESNE PO JEDLE
299. Vďaka Ti
300. Za chleba dar
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
LITURGICKÉ PIESNE
Agnus Dei
Baránok Boţí
Dávam všetko
Hosanna na výsosti
Chlieb, ktorý sa premieňa
Chlieb Ti a víno
Kaţdý deň je veľký dar
Keď pozerám
Nesieme, Pane
Odpusť mi, Boţe
Otče náš
Otče, príjmi chlieb
Pane, zmiluj sa I.
Pane, zmiluj sa II.
Prijmi, Pane, obetu
Prijmi tieto naše dary
Som pravá Cesta
Svätý, svätý I.
Svätý, svätý II.
To je zvláštny chlieb
Túţim priniesť na oltár
V mene Otca
Zvelebený si, Boţe
Spievajte
spoločnú
pieseň,
zvelebujte
Pána pre
jeho diela!
Sir 39, 19
Korunka Božieho milosrdenstva
(modlí sa na zrnkách ruženca)
Na začiatku:
Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha.
Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti telo a krv,
dušu i boţstvo Tvojho najmilšieho Syna
a nášho Pána Jeţiša Krista na odčinenie
našich hriechov i hriechov celého sveta.
Na malých zrnkách:
Pre Jeho bolestné umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
Na zakončenie (3x):
Svätý Boţe, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým
svetom.
Download

Ref - Webnode