Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Súkromnej umeleckej školy EUHŠ
Marcelová
2.ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Súkromnej umeleckej školy EUHŠ
Marcelová
HRA NA KLAVÍRI
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Klavír sa u detí teší veľkej obľube, lebo je to na elementárnej úrovni ľahko
ovládateľný nástroj, tvorba tónu je spojená s jasnou vizuálnou predstavou. Začať
možno už od útleho detstva, čo poskytuje možnosť rozvoja sluchu pri imitovaní
melodických a rytmických prvkov. Veľká prednosť klavíra ako nástroja je jeho
klaviatúra, ktorá je najvhodnejšia na pochopenie harmonického systému. Klavír
najlepšie zo všetkých nástrojov absorbuje súzvuky, čo prospieva rozvoju
harmonického cítenia. Svojimi technickými, dynamickými a zvukomalebnými
možnosťami dokáže najlepšie zo všetkých nástrojovzastúpiť celý orchester a nie
náhodou je preto obligátnym nástrojom všetkých inštrumentalistov, spevákov,
hercov a tanečníkov na vyššom stupni štúdia.
V súčasnosti je dostupné nepreberné množstvo tanečnej literatúry, aj takej ktorá
vedie k vlastným improvizačným pokusom a nabáda k objavovaniu nového
prístupu k vyučovaniu.
Ciele
V nadväznosti na 1. ročník prehlbovať psychomotorické návyky a rozvoj
tvorivosti dieťaťa. Zvyšovať motiváciu k cvičeniu prostredníctvom pozitívneho
vplyvu hudby na dieťa.
Tomuto záujmu podriadiť aj schopnosť čítať notový zápis v súčinnosti s
rozvojom sluchu. Rozvinúť umelecký prejav a zbaviť žiaka trémy. Viesť ho k
samostatnosti a efektívnosti domáceho cvičenia. Vplyvom hudby rozvíjať
osobnosť dieťaťa. Viesť vyučovanie v radostnom duchu.
Hudobný materiál
F. Emonts: Európska klavírna škola II.
Z. Janžurová: Nová klavírna škola
S. Suzuki: Klavírna škola II.
Kleinová, Fischerová, Mullerová: album etud I.
Majstri klasicizmu I.
J.K.Vaňhal: Sonatíny
Prednesové skladby
- výber z uvedených škôl
- tanečné skladby (napr. E. Hradeckého)
- výber autorov z množstva dostupnej literatúry na primeranej technickej
a výrazovej úrovni
Obsah:
- rozvíjanie sluchu ako primárneho predpokladu pre kvalitný hudobný prejav
- pokračovanie v budovaní zručností, návykov a schopností:
rozvoj kantilény
rozvoj harmonického cítenia
pestovanie hry spamäti
vedenie k správnej pedalizácii
vedenie k hre z listu a štvorručnej hre
návyk plynulého čítania nôt
prehlbovanie rytmického cítenia
budovanie zmyslu pre štýlovosť hry
– zaradenie skladieb klasicistických
pestovanie technickej stránky hry v súlade s farebne dynamickými
vyjadrovacími prostriedkami
Kompetencie:
- získanie základných návykov: správne sedenie, postavenie rúk, ovládanie
hracieho aparátu, tvorba tónu
- rozvinúť hru piesní podľa sluchu, s jednoduchým harmonickým sprievodom
na T, S, D aj s transpozíciou do príbuzných tónin
- získať návyky neprerušeného čítania nôt
- plynulá hra stupníc a akordov s obratmi
- rozvinúť základné technické návyky:
nezávislosť rúk, dynamické kontrasty
- schopnosť budovať frázu
- zručnosti v hre
klasicistického štýlu
- hra z listu
- štvorručná hra
Výstup:
- detské piesne so sprievodom aj s transpozíciou
- plynulá hra aj v rýchlejšom tempe s použitím dynamických, artikulačných
Výrazových prostriedkov
- hra spamäti
- zvládnutie 6 etúd, 2 klasicistických skladieb, prednesových skladieb rôzneho
charakteru
- zvládnutie hry z listu na úrovni skladieb prvého polroka prvého ročníka
- zvládnutie súhry pri hre z listu
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Základným princípom je výchova hudbou k hudbe. Tomuto účelu slúži výber
metód a foriem práce.
Vhodné sú metódy:
- motivačné: rozhovor, demonštrácia;
- fixačné: opakovanie, precvičovanie, motorický tréning;
- diagnostické;
- klasifikačné: slovné hodnotenie, pochvala.
Upevňujú sa logické myšlienkové operácie a postupy učenia. Uplatňujú sa
adekvátne formy vyučovacej hodiny: základná, zameraná na určitý problém,
adaptácia na podmienky verejného vystúpenia, návšteva koncertu.
Čo najviac sa využíva didaktická technika: audio, video nahrávky, záznamy
žiakovej hry, záznamy učiteľovej hry, možnosti digitálnych nástrojov: ich
zvukové možnostia spoznávanie rôznych tanečných štýlov, ale aj možnosti
digitálnych prameňov a výukových programov.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Súkromnej umeleckej školy EUHŠ
Marcelová
HRA NA GITARE
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Gitara je hudobný nástroj so všestranným využitím, uplatňujúcim sa vo všetkých
hudobných žánroch.
Súčasná gitarová pedagogika ponúka pedagógom gitarovej hry viacero
gitarových škôl, metodických a koncepčných materiálov a rôznych publikácií,
ktoré umožňujú viacero prístupov k vytváraniu technických a výrazových
prostriedkov v hre na gitare.
Učebné osnovy sú koncipované tak, aby si žiak vytváral trvalý vzťah k hudbe
a k nástroju podľa veku a fyzických dispozícii žiaka.
Ciele
Je potrebné prehlbovať a obohacovať technické a výrazové prostriedky pri hre
na nástroji. Rozširovať žiakov hudobný obzor, rozvíjať hudobnú predstavivosť,
hudobnú pamäť. Systematicky pracovať na skvalitňovaní tvorby tónu prstami a
palcom pravej ruky.
Rozvíjať metrické, rytmické a tempové cítenie žiaka ako aj venovať pozornosť
hre z listu.
Hudobný materiál
J.Jirmal: Škola hry na kytaru
Š.Urban: Prípravná škola na kytaru
M. Pongracz: Škola hry na klarinete
J. Nečekal- P. Mandel: Hra na kytaru, 1. diel
Prednesové skladby
- výber z uvedených škôl
J. Kotík: První prednesové skladby pro kytaru
S. Juřica: 50 ľudových piesní
C. Süsser: Začíname na kytaru
Obsah:
- rozširovanie a upevňovanie poznatkov získaných v 1. ročníku
- dynamická funkcia pravého ramena a pravej ruky, prenášanie prstov a palca
pravej ruky priečne cez struny a pozdĺžne po strunách (nad otvorom)
- hra palcom a prstami pravej ruky striedavo aj súčasne – dvojhlas, trojhlas
- koordinácia činnosti ľavého ramena, zápästia, ruky a prstov
- hra kadencie bez použitia barré T-S-D-T
Kompetencie:
- správne návyky (sedenie, držanie obidvoch rúk)
- hra z listu (plynulé čítanie nôt)
- zdokonalená hra ľudových piesní s harmonickým sprievodom (T-S-D7)
- piesne (ľudové) so sprievodom T-S-D7
Výstup:
- hra krátkych skladbičiek (piesní) spamäti
- hra p, mf, f (rozlíšenie)
- hra z listu na úrovni I. polroka 1. ročníka
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Uplatňovať bohatú literatúru, obsahujúcu všetky štýlové obdobia. Využívať
rôznorodé metódy a formy, smerujúce k rozvíjaniu všeobecného hudobného
vzdelania, hudobnej predstavivosti, sluchového a rytmického vnímania. Tieto
metódy a formy práce musia rešpektovať individuálne schopnosti žiaka, jeho
vek, celkové nadanie, úroveň talentu a rodinné prostredie. Uprednostniť video
nahrávky, záznamy koncertov a ich analýzu.
Viesť žiaka k predvedeniu naštudovaných skladieb na koncerte (verejnom,
, internom), príp. na seminároch a triednych koncertoch aspoň raz ročne.
Prístupom a používaním adekvátnych metodických postupov a foriem práce
nielen v súvislosti s vekom dieťaťa, ale aj z hľadiska jeho celkového nadania a
úrovne talentu.
Odporúčané gitarové školy, technická a prednesová literatúra slúžia k základnej
orientácii učiteľa, ktorý ich môže podľa svojich skúseností a individuálnych
potrieb vhodne kombinovať a nahrádzať inými materiálmi.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Súkromnej umeleckej školy EUHŠ
Marcelová
HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Vyučovanie hry na zobcovú flautu je vhodnou metódou v systéme hudobnovzdelávacej elementaristiky. Táto skutočnosť má viacero príčin. Základy hry na
tomto nástroji môžuz hľadiska fyziologického a psychologického zvládnuť deti
od 5 rokov. Okrem toho hra na zobcovú flautu je akýmsi základným krokom pre
hru na iných dychových nástrojoch – drevených alebo plechových. Význam
takejto iniciatívy má u dieťaťa aj veľmi vyhranený zdravotný rozmer – dychová
hygiena, držanie tela, práca rúk v súčasnosti s dychom, očný kontakt – to všetko
sú veľmi dôležité atribúty zdravého vývinu detského organizmu. Nie je to isto
náhoda, že hra na zobcovú flautu slúži ako podporná liečba pri astmatických
poruchách, prípadne môže slúžiť ako prevencia pred negatívnymi prejavmi v
dýchaní jedinca.
Zobcová flauta je cenovo jedným z najdostupnejších hudobných nástrojov, čo je
možné využiť pri vytváraní zdroja motivácie.
Ciele
Podporovať detskú tvorivosť. Rozvíjať rytmické, intonačné a tónové cítenie.
Rozvíjať záujem žiakov o hru na nástroj v sólovej hre a v sprievode klavíra.
Rozširovať teoretické a praktické vedomosti.
Hudobný materiál
L. DANIEL: Škola hry na sopránovú zobcovú flautu I. a II. diel
J. MELKOVIČ: Čačky, hračky
R. GRUBER: Ľahké duetá
50 národných ľudových piesní
M. HOŠEK: Zábavné etudy
Krátke prednesy
Obsah:
- nácvik elementárnych úkonov – rytmus, intonácia, tvorba tónu pre zlepšenie
estetického cítenia žiaka
- zavádzanie nácviku hudobných tvarov v 2/4, 3/4, 4/4, 3/8 metre
- rozširovanie tónového rozsahu od c1 – c3
- vokálno-inštrumentálne činnosti
- pokračovanie v pestovaní citlivosti voči základným metrickým predpisom
(takty)
Kompetencie:
- ovládanie hry na zobcovej flaute v dvoch oktávach
- správne reagovanie na zmeny tempa a dynamiky
- spoznať ľudové piesne a jednoduché prednesové skladby
- z nacvičených ľudových piesní a skladbičiek spoznať aspoň štyri a vystihnúť
Výstup:
- hra jednoduchých ľudových piesní s vyjadrením obsahu (veselá, smutná) so
sprievodom klavíra
- v naučenom tónovom rozsahu používanie vlastnej hudobnej fantázie
- obohacovanie skladieb o nové rytmicko – melodické prvky
- realizovanie naučených vedomostí formou koncertných vystúpení a kultúrných
vystúpení
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
V 2.ročníku predmetu hra na zobcovej flaute nadväzovať na výsledky z 1.
ročníka. Základným nástrojom pri výučbe na zobcovú flautu je barokový typ
nástroja – v časovom horizonte PHV – 3. ročník. Naďalej rozvíjať vedomosti a
zručnosti žiaka podľa jeho individuálnych dispozícií. Neustále vzbudzovať
záujem o hru na nástroji štýlovo odlišných skladieb spoločnou hrou (žiak –
učiteľ), ale aj s klavírnym doprovodom. Zvyšovať motiváciu žiaka –
vystúpeniami na koncertoch, prehlbovať výrazové a technické schopnosti žiaka.
Študijný materiál variovať podľa pedagogických skúseností učiteľa a podľa
individuálnych dispozícií žiaka.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Súkromnej umeleckej školy EUHŠ
Marcelová
HLASOVÁ VÝCHOVA, SPEV
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(hlasová výchova - v skupine 2 žiakov 1,5 hod. týždenne)
(spev - individuálne štúdium 1,5 hod. týždenne)
(obligátny nástroj: kláves. nástroje, príp. iný harm. nástroj 0,5 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Hlas je nástroj veľmi jemný a zložitý. Jeho štruktúra je obdivuhodné dielo
prírody.
Žiadny iný hudobný nástroj vyrobený ľudskou rukou a umom nie je tak
výrazovo bohatý a tvárny a nemá toľko farieb a odtieňov. Žiadny iný nástroj, iba
ľudský hlas znie hudobne a súčasne aj hovorí. Spev je oddávna najprirodzenejší
hudobný prejav človeka. Kultivovaný spevácky prejav sa uplatňuje v jeho
vokálnej hudbe všetkých štýlových období a žánrov v skladbách sólových,
komorných i zborových.
Udržiavanie a rozvíjanie speváckej tradície prostredníctvom hlasovej
a speváckej výchovy poskytovaním základov hudobného vzdelania nadaným
záujemcom je úloha speváckych oddelení ZUŠ.
Ciele
V druhom ročníku primárneho umeleckého vzdelania v odbore spev
výchovnovzdelávací proces vychádza z prehlbovania a obohacovania
technických a výrazových schopností. Žiak si postupne rozširuje spontánny
hudobný prejav, zdokonaľuje kantilénu, intonačné, rytmické a tempové cítenie.
U žiaka postupne rozširujeme hlasový rozsah.
Je potrebné sústavne rozvíjať žiakovu pamäť, pripravovať ho na spievanie
dvojhlasu a rozvíjať spev s inštrumentálnym sprievodom. Taktiež rozširovať
hudobný obzor žiaka poznávaním piesní rozličného obsahu a nálad.
Hudobný materiál
M. Smutná – Vlková : Metodika spevu I. – II.
J. Soukup: Hlas, spev, spevácke umenie
B. Chládková – J. Snížková: Šlabikár začínajúceho speváčika ( Metodická
príručka)
Umelecké spracovanie a aranžmán ľud. Piesní
A. Moyzes: Dvanásť ľudových piesní zo Šariša
V. Novák: 25 slovenských ľudových piesní
P. Cón: Slov. ľud. piesne I. , II , III
K. Lapšanská: Do, re, mi, fa
Piesňová tvorba skladateľov
A. Moyzes: Detské pesničky
L. Burlas: Deti z nášho domu
D. Kardoš: Pomôžeme slávikovi
A. Zemanovský: Žabky, slimák a vietor
T. Frešo: Stupnica piesní
J. Meier: Mojim deťom
J. Kowalsky: Zverinček
OBSAH
- správne a prirodzené držanie tela pri speve
- zdokonaľovanie pokojného a hlbokého dýchania na bránici
- spájanie a zvukové vyrovnávanie vokálov pri zachovaní zásad správnej
speváckej výslovnosti
- rozširovanie hlasového rozsahu žiaka do oktávy
- zdokonaľovanie kantilény
- vyrovnávanie hlasu v celej hlasovej pohode
- rozvíjanie pamäťových schopností
- príprava dvojhlasu
- rozvíjanie intonačnej, rytmickej a harmonickej predstavivosti
Kompetencie:
- osvojenie si speváckych návykov
- naštudovanie jednoduchších ľudových alebo umelých piesní s inštrumentálnym
sprievodom s primeraným výrazom
- ovládanie hlasu vo všetkých polohách svojho hlasového rozsahu
- zdokonalenie intonačného, rytmického a tempového cítenia žiaka
Výstup:
- spievanie piesní v rozsahu, v ktorom žiak uplatní svoj hlasový rozsah vo
všetkých polohách
- spievanie s uplatnením zásad správneho, prirodzeného držania tela
- intonačná čistota spevu
- zvládnutie zásad speváckej výslovnosti, funkčne a prirodzene ovládať rečové
orgány (prirodzená poloha jazyka)
- pri reprodukcii piesní žiak vychádza z pochopenia ich hudobného a slovného
Obsahu
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Metódy a formy výchovno-vzdelávacej práce, ako aj počet a zameranie piesní
na splnenie stanovených cieľov voliť na základe individuálnych schopností
žiaka (individuálna forma výučby).V nižších ročníkoch uplatňovať imitačnú
metódu, pričom s narastajúcim vekom k nej pridružiť metódu intonačnú.
Učiteľ má vychádzať z metódy postupnosti od známeho k menej známemu,
preto pri výbere študijného materiálu postupovať od jednoduchých známych
ľudových piesní, detských piesní postupne k náročnejším (metóda vzájomnej
spätnej väzby) t.j. veku primerane zvyšovať nároky na vystihnutie charakteru
piesní.
Upevňovať a kultivovať spevácke návyky a vedomosti, zjemňovať zmysel
žiaka
pre krásu plynulej kantilény hudobnej frázy. Dbať, aby vokalizácia a spevácka
dikcia bola primeraná obsahu spievaného textu aj veku žiaka. Vhodným
spôsobom rozširovať hudobný rozhľad žiaka.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Súkromnej umeleckej školy EUHŠ
Marcelová
HUDOBNÁ NÁUKA
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Hudobný odbor
(1 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Charakteristickým rysom predmetu Hudobná náuka je jeho muzický a prevažne
činnostný ráz.
Podstatou predmetu sú vzájomné závislosti činností interpretačných,
rytmickopohybových, speváckych, percepčných a tvorivých, ktoré majú
pomáhať rozvíjať ako povahové vlastnosti žiakov, tak aj schopnosť sústrediť
sa, byť vytrvalý.
Úlohou učiteľa je novými spôsobmi vyvolať citovú účasť detí hudobnými
emóciami a svoje výchovno-vzdelávacie spôsoby smerovať k tomu, aby žiaci
mali na konci školského roku všetko uložené v pamäti bez nutnosti učiť sa
doma.
Ciele
Nadväzne na 1. ročník rozvíjať kreatívne myslenie a emočnú inteligenciu.
Rozvíjať záujem o hudbu a pestovať zmysel pre dobro a krásu.
Poskytnúť žiakovi zážitok, rozvíjať hudobnú predstavivosť a pamäť,
rozširovať
piesňový repertoár a upevňovať správne spevácke návyky. Viesť žiakov k
uvedomovaniu si hodnoty a krásy ľudovej piesne. Zvýšiť záujem počúvať
hudbu a pripraviť žiakov na vlastnú interpretačnú činnosť.
Hľadať spolu širšie súvislosti s históriou i s inými druhmi umenia.
Hudobný materiál
I.HURNÍK: Umění poslouchat hudbu
P.I.ČAJKOVSKIJ: Album pre mládež
W.A.MOZART: Turecký pochod
B.BARTÓK: Duo
J.HATRÍK: Záhadné pesničky
A.MOYZES: Trávnice
J.HATRÍK: Rozprávka o sláčikovom kvartete
R.SCHUMANN: Detské scény
A.VIVALDI: Štyri ročné obdobia
J.S.BACH: Knižočka pre Annu Magdalénu Bachovú
J.ERDEN: My posloucháme, my pozor dáme
B.BRITTEN: Sprievodca mladého človeka orchestrom
Koledy, piesne so zimnou tematikou
Veľkonočné zvyky, jarné hudobné hry a tance
Možnosť doplniť iným vhodným hudobným materiálom.
Tematické celky:
Čo hudba vie
- v nadväznosti na 1.ročník doplnenie agogických znamienok,
- piesne z 1.ročníka
Hudobná abeceda a gramatika
- základné intervaly,
- kvintakord durový a molový,
- predznamenanie,
- opakovacie znamienka.
- noty v husľovom kľúči od g
- g3, v basovom kľúči C – c1,
- stupnice durové s krížikmi a s 3 béčkami;
O čom hudba hovorí
- ľudová hudba na Slovensku,
- sólo, duo, trio,
- dvojhlas, trojhlas,
- výrazové prostriedky;
Pohyb v hudbe
- hry s rytmom a metrom,
- bodka pri note, triola, fermata, synkopa,
- tempové označenia;
Hudobný príbeh
- zbory, sláčikové a bicie nástroje,
- rozvoj sluchovej predstavivosti;
Ideme na koncert
- baroko,
- ústne vyjadrenie hudobných dojmov
Kompetencie:
Interpretačné činnosti
- rozpoznať jednotlivé časti piesne, samostatne zaspievať jednoduchú pieseň s
doprovodom, rozširovať svoj hlasový rozsah,
- schopnosť rozlíšiť durové a molové melódie,
- s udávaním základného metra interpretovať rytmické útvary osminových
a šestnástinových nôt,
- schopnosť interpretovať
základné metrické hodnoty.
Percepčné schopnosti
- rozoznať
zvukovokontrastné nástroje, rozlišovať vokálne a inštrumentálne nástroje
(sólo, duo, trio, zbory),
- určovať metrum skladby a rytmické zvláštnosti
Hudobno-teoretické poznatky
- noty v husľovom, basovom kľúči,
- dynamické znamienka (pp, ff, cresc., decresc. )
- posuvky
- stupnice durové a ich
kvintakordy
- základné intervaly, prima –
seconda volta
- ligatúra, legato, staccato
Výstup:
podľa schopnosti žiaka:
- dokáže samostatne zaspievať jednoduchú pieseň s doprovodom,
- vie prečítať noty v notovej osnove,
- rozpoznáva jednotlivé časti piesne,
- podľa sluchu rozoznáva hudobné nástroje,
- rytmizuje a melodizuje jednoduché texty,
- ovláda základné hudobné pojmy,
- rozpozná hudobné žánre,
- pohybom reaguje na zmenu hudby, vyjadruje tempo,
- dokáže sa správne chovať na návštebe kultúrno- spoločenskej akcie,
- vníma umenie ako bohatstvo svojej zeme
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
Zafixovanie poznatkov robíme formou hier, súťaží, rozhovorov v kruhu - pri
speve a rytmizácii robíme stále hru na telo. Tlieskanie, plieskanie a podupy sú
prípravou na dodržanie a cítenie základného tempa.
Dôležitá je dobrá nálada detí a pohoda na hodine.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Súkromnej umeleckej školy EUHŠ
Marcelová
TANEC
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Tanečný odbor
( 3 hod. týždenne – tanečná príprava, tanečná prax)
Charakteristika predmetu
Tanec je nerozlučne spätý s človekom a má dôležitú úlohu viesť láske k
umeniu.
Vyučovanie tanca má funkciu naučiť správnemu dýchaniu, držaniu tela,
a zdokonaľuje harmóniu, koordináciu a techniku pohybov. Dopomáha zdravému
vývoju tela a uvoľňuje stres, ktorému sú naše deti vystavené už od detstva. Má i
nemalý vplyv na psychiku u našich ratolestí. U tanca zabúdajú na ich malé
starosti a majú pocit uvoľnenia, blaženosti, veselosti a radosti. Jedným slovom,
tanec učí už od ranného veku hudobnému cíteniu a je najideálnejším
pomocníkom pre zdravý vývin detského organizmu.
Ciele
V druhom ročníku v predmete tanec nadviazať na znalosti z prípravného štúdia
a prvého ročníka. Každá vyučovacia hodina má za cieľ naučiť dieťa milovať
tanečné a hudobné umenie a:
- naučiť deti nové tanečné prvky a štýly,
- orientovať sa v priestore pomocou harmonických pohybov,
- improvizovať,
- počúvať a precítiť hudbu pomocou tanečných pohybov a rytmických cvičení.
Odporúčaná literatúra
Jarmila JEŘÁBKOVÁ: Tanečná príprava
A.J.VAGANOVÁ: Základy klasického tanca
Jozef HRČKA, Zlata WÁLOVÁ: Gymnastika pri modernej hudbe
Hudobný sprievod
- klavírna korepetícia,
- moderná, jazzová a tanečná hudba rôznych autorov a hudobných skladateľov
za pomoci CD prehrávača.
Obsah:
- chôdza po kruhu s vytlieskávaním kombinovaných rytmov
- poskočný krok v priestore so zmenami smeru a s točkami, jednotlivo a vo
dvojici
- polkové variácie
- valčíkový krok po diagonále s pohybom rúk
- bočný a točený krok latinskoamerického tanca “cha-cha„
- základné tanečné kroky disco štýlu osemdesiatych rokov
- cvičenia na žinienke:
passé vtočené a vytočené v sede a v ľahu,
švihy s vytočenými dolnými končatinami vpred a na stranu v ľahu,
mostík, šnúra, kotúle vpred a vzad rozkročmo, stojka do kotúľa
- základy klasického tanca a výučba odbornej tanečnej terminológie
- tanečná spolupráca v skupine
- pohybová improvizácia
v priestore na hudobný sprievod
- nácvik choreografie
- dodržiavanie základných hygienických pravidiel
Kompetencie:
- poznať základné informácie o tanečných technikách
- rozvinúť prácu nôh v koordinácií s rukami
- poznať tanečnú terminológiu
- vedieť využívať rekvizity v tanci
- zvládnuť konfrontáciu s mladšími a staršími žiakmi
- získať odvahu tancovať pred žiakmi iných ročníkov
Výstup:
- správne využívanie základnej tanečnej techniky
- tvorba koordinovaných pohybov
- vedieť nazvať tanečné prvky podľa tanečnej terminológie
- zatancovanie malej choreografie s rekvizitou
- spolupráca s mladšími a staršími žiakmi
- vystupovanie na verejných predstaveniach
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
2. ročník I. stupňa výučby tanca, nadväzuje na vedomosti z 1. ročníka I. stupňa.
Základným princípom je upevňovanie a rozvíjanie vedomostí, usilovnosti,
disciplíny, tvorivosti, sústredenosti, vnímavosti, vytrvalosti a talentu. Tomuto
účelu slúži výber metód a foriem práce.
Vhodné sú metódy:
- motivačné: rozhovor, demonštrácia,
- praktické: návšteva baletných a tanečných predstavení,
- klasifikačné: slovné hodnotenie, pochvala.
Upevňuje sa spolupráca v skupine, rozvíja rytmické cítenie, pohyb, pamäť.
Uplatňuje a využíva sa odborná tanečná terminológia, príprava na verejné
vystúpenia, návšteva baletných a tanečných predstavení.
Čo najviac využívať didaktickú techniku: audio, digitálne zdroje a video,
využitie internetových informácií, videozáznamy žiakovej práce na tanečnej sále
a na verejných vystúpeniach, ale aj možnosti digitálnych prameňov a výukových
programov.
Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie
Súkromnej umeleckej školy EUHŠ
Marcelová
VÝTVARNÁ VÝCHOVA
2. ročník primárneho umeleckého vzdelávania
Výtvarný odbor
( 3 hod. týždenne)
Charakteristika predmetu
Štúdium je orientované od materiálovo-technického experimentovania v nižších
ročníkoch, cez štúdie vecné, aspektívne, analyticko-syntetické, k samostatnej
operatívnej tvorbe, prostredníctvom autentických skúseností získaných z
vybraných výtvarných činností v jednotlivých predmetoch: kresba, maľba,
grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a práce s materiálom.
Hravé výtvarné činnosti sprostredkujú spoznávanie jednoduchých výrazových
prostriedkov, technických postupov, možností využitia materiálov v spojení so
spontánnym sebavyjadrovaním.
Dôležitým faktorom je rozvoj jemnej motoriky – práca rúk u dieťaťa je
ťažkopádna, pohyby neobratné, nepresné. Dieťa kreslí, čo ho zaujme, s čím sú
spojené jeho záporné alebo kladné city. V kresbe nevystihne podobu, vyjadruje
však svoje myšlienky a túžby. Kreslí schematicky, sústreďuje sa na rôzne
detaily, nesprávne zachytáva proporcie, všetko je na jednej čiare. Kreslí podľa
pamäti nie podľa predlohy, dieťa nie je realista. Kreslí predmety, ktoré v danom
jave nie sú viditeľné (transparencia, priesvitnosť, röntgenové obrázky).
Hlavným námetom je človek, okno, rebrík, kvet, auto, slnko... postupne
dochádza k zrýchleniu telesného vývinu, k skvalitňovaniu jemnej motoriky.
Práca rúk je pevnejšia, pohyby presné, čo sa doráža najmä na dekoračnom
vytváraní- navlekanie korálikov, skladanie obrázkov z prírodnín.
Ciele
Podporovať pozitívny vzťah žiaka k výtvarnému umeniu. Zlepšiť pozornosť,
vnímavosť a sústredenosť žiaka. Motivovať žiaka súťažami v triede,
mimoškolskými hrami, vychádzkami v prírode, návštevou obchodov s
umeleckými predmetmi, návštevou galérie, besedami so staršími žiakmi,
besedami s umelcom, premietaním filmov.
Odporúčaná literatúra
BANÁS, J.: Didaktika výtvarnej výchovy
BANÁS J.: Teória vyučovania výtvarnej výchovy
VOJČÍKOVÁ, A.: Manuál učiteľa výtvarnej výchovy
Obsah:
- upevňovanie získaných vedomostí, zručností a návykov z 1. ročníka
- základy kresby, maľby
- rozvíjanie jemnej motoriky modelovaním a dekoračnými činnosťami
- rozvíjanie tvorivosti a fantázie, predstavivosti, kreativity
- učenie sa spolupráci v skupine
- základy práce s počítačom
- poznávanie filmov s výtvarnou tematikou
- poznávanie života a tvorby akademického maliara pri návšteve v ateliéri
Kompetencie:
- poznať základné informácie o výtvarných technikách
- nadobudnutie schopnosti vnímavosti zmyslov
- rozvinutie práce rúk, odstránenie neobratných, nepresných pohybov
- schopnosť vytvárať vlastnú výtvarnú krajinu
- poznať základné informácie o grafických programoch na PC
Výstup:
- správne využitie výtvarných prostriedkov
- tvorba plošných prác – tempera, akryl, akvarel a
priestorové práce – figúrky z plastelíny a hliny, postavičky z papiera,ozdoby
- uskutočnenie výstavy žiackych prác v rámci školy a mesta
- tvorba pohľadnice a novoročenky, jednoduchý plagát, koláž
Metodické a didaktické pokyny (Metódy a formy práce)
V 2. ročníku predmetu výtvarná výchova nadväzovať na 1.ročník. Zapojiť
každého žiaka do výtvarných aktivít. Uplatňovať všetky druhy výtvarných
činností, z ktorých dominuje kresba a maľba. Klásť dôraz na výtvarné zážitky,
proces sebarealizácie, pocit úspešnosti.
Prostredníctvom hry s výtvarným umením prehlbovať počiatočný spontánny
záujem o výtvarné prejavy tak, aby ich vnímanie prinášalo radosť, relax,
uvoľnenie.
Usilovať sa o to, aby žiakom boli poskytované optimálne podnety pre ich
výtvarnú aktivitu, preto striedať rôzne výtvarné činnosti, uprednostňovať
zážitkové a skúsenostné metódy.
Je dôležité, aby každá vyučovacia hodina mala svoj cieľ, k splneniu ktorého
smeruje každá práca žiaka a usmerňujúca práca učiteľov.
Download

2. ročník