Sdružení AMICITIA
VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2010
OBSAH:
1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
1.1. Služby klientům
1.2. Vzdělávací činnost
1.3. Podíl financování a kapacita
1.4. Prezentace a spolupráce s veřejností
2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
2.1. Počty zaměstnanců, dobrovolníků
2.2. Vzdělávání zaměstnanců, BOZP
3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
3.1. Výnosy
3.2. Náklady
3.3. Hmotný a nehmotný majetek
3.4. Finanční majetek
3.5. Pohledávky a závazky
3.6. Dotace a investice
4. KONTROLNÍ ČINNOST
4.1. Plán kontrolní činnosti
4.2. Hodnocení kontrolní činnosti
5. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ
6. ZÁVĚR
2
3
4
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
9
10
10
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název organizace: Sdružení AMICITIA
Typ organizace: nestátní nezisková organizace
Sídlo: Jabloňová 609, 679 71 Lysice
IČ: 22859373
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 5656010001/5500
Bankovní spojení (od června 2011): Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2600135821/2010
Kancelář: Sukova 49/4, 602 00 Brno
Telefon: 607 928 532
E-mail: [email protected]
Webové stránky: www.amicitia-brno.cz
Statutární orgán: Vera Vivien Lattenberg, DiS.
Telefon: 606 566 927
1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Sdružení AMICITIA je dobrovolná zájmová organizace působící nejvíce v oblasti Brna a celém
Jihomoravském kraji.
Posláním organizace je umožnění dostupnosti a přístupu ke stejně kvalitnímu vzdělávání po celém
území České republiky a to zejména pomocí vytváření bezbariérového prostředí pro aktivní získávání
vědomostí a osobní výměnu zkušeností.
Sdružení AMICITIA bylo registrováno Ministerstvem vnitra dne 11. 8. 2010.
Hospodaření organizace bylo vyrovnané, v roce 2010 činily celkové
výnosy 78 tis. Kč a celkové náklady dosáhly 63 tis. Kč.
Kladný hospodářský výsledek je 15 tis. Kč.
1.1. SLUŽBY KLIENTŮM
Klientům jsou poskytovány služby vzdělávací, organizační a výchovné.
Pro poskytování informací klientům byla zřízena kancelář v centru Brna a k zajištění provozu
kanceláře byla přijata asistentka na nově vytvořené pracovní místo.
Klientům byla umožněna účast na akcích pořádaných sdružením. Jednalo se o testovací část projektu
Cesty za poznáním.
Členská základna v roce 2010:
Muži
Ženy
Celkem
1
4
5
Průměrný věk členů v roce 2010 je 41,4 let.
Zřízením kanceláře se vytvořil prostor pro vzájemné setkávání členů a organizátorů akcí s veřejností.
Klienti se účastní aktivit jako jsou výlety, vycházky, přednášky.
Lysice
Černá Hora
Dolní Kounice
Josefov
Přehled akcí pro veřejnost:
Výlety:
Dolní Kounice
Mikulov
Těšany
Tišnov a Předklášteří
Slavkov u Brna
Advent v Lysicích
Černá Hora
Josefov
Vycházky:
Bystrc
Procházka Bystrcí
Přednášky:
Řím byl, je a bude
Ostatní akce:
Vánoční posezení
Nejúspěšnější akce z hlediska návštěvnosti:
výlety do Lysic, Černé Hory, Dolních Kounic a Josefova.
41.2. VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Vzdělávací činnost je klientům poskytována na akcích pořádaných organizací.
Z důvodu zabezpečení provozu kanceláře a zajištění kvalitních služeb došlo v roce 2010 k nárůstu
počtu zaměstnanců z 0 na 1. Služby průvodce jsou zajišťovány podle potřeb klientů.
Věková skladba klientů:
Senioři (včetně ZTP)
25%
Výdělečně činní
65%
Studenti
10%
Vzdělávání pracovníků:
Vzdělávání pracovníků probíhá podle individuálních potřeb. Každý zaměstnanec má vypracovaný
vlastní Plán vzdělávání. Dále umožňujeme účast na seminářích, které pořádají vzdělávací agentury.
1.3. PODÍL FINANCOVÁNÍ A KAPACITA
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Podíl financování
Náklady
Výnosy
průměr/měsíc
průměr/měsíc
12 600 Kč
15 600 Kč
Kapacita
Počet akcí celkem
9
Průměrný počet výletů na měsíc
1,8
Počet klientů celkem
34
Průměrný počet klientů na akci
3,8
Průměrný věk klientů
39,1
Komentář
Kapacita v testovací fázi projektu byla využita v maximální možné míře.
Výnosy činily průměrně 15 600 Kč za měsíc díky darům a příspěvkům. Celková výše nákladů je
spojena s provozem kanceláře nutné ke komunikaci s veřejností.
1.4. PREZENTACE A SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
V důsledku zřízení kanceláře je naší snahou informovat širokou veřejnost o nově poskytovaných
službách. K tomu využíváme letáky i sdělovací prostředky zejména tisk a internet. Pro tyto účely byly
vytvořeny webové stránky www.amicitia-brno.cz. Veřejnost byla o novinkách informována také
prostřednictvím bulletinu "Šalina" a informačních letáků. Pro účely prezentace jsou využívány
informační letáky, internetové stránky, tisk a digitální videozáznamy o uskutečněných akcích.
K setkávání členů s veřejností a klienty dochází při výletech, vycházkách a přednáškách, které
pořádáme. Každý měsíc vydáváme elektronický E-Z zpravodaj se zážitky a fotografiemi z
uskutečněných akcí. Je v něm uvedený také program na další měsíc.
Spolupráce se školami
Studenti vysokých škol spolupracovali s naším sdružením formou dobrovolné činnosti a spoluprací při
dotazníkových šetřeních a exkurzích.
2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
2.1. POČTY ZAMĚSTNANCŮ, DOBROVOLNÍKŮ
Počty zaměstnanců
Počet
Plán
Skutečnost
Z toho ZPS
Průměrný
1
1
0
Přepočtený
1
1
0
Evidenční
1
1
0
Skutečný stav byl 1 zaměstnanec. Počet pracovníků byl dodržen.
Počty dobrovolníků
Počet
Plán
Skutečnost
Z toho ZPS
Průměrný
1
1
0
Přepočtený
1
1
0
Evidenční
1
1
0
Skutečný počet dobrovolníků byl 1. Počet dobrovolníků byl dodržen.
Kvalifikační struktura pracovníků:
Vzdělávání
Muži
Ženy
Počet celkem
Základní
0
0
0
Střední s maturitou
0
2
2
Vysokoškolské
0
0
0
2.2. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, BOZP
Vzdělávání pracovníků SA je věnována soustavná pozornost. Ti se zúčastňují vzdělávacích akcí
zaměřených především na legislativu neziskového sektoru. Velký důraz je kladený na vzdělávání
samostudiem. Pravidelně jsou zajišťována vstupní a opakovaná školení BOZP a PO.
V průběhu roku 2010 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz. Oblasti bezpečnosti práce a ochrany
zdraví je věnována náležitá pozornost, každoročně v červenci probíhají prověrky BOZP. Závěry jsou
vyhodnoceny a zjištěné nedostatky jsou průběžně odstraňovány.
3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
3.1. VÝNOSY
Účet výnosy
VÝNOSY v tis. Kč
Rozpočet
Skutečnost
Srovnání v %
Tržby za vlastní výkony
1
0
0
Tržby z prodeje služeb
0
0
0
Přijaté členské příspěvky
2
2
100
Přijaté příspěvky (dary)
45
46
102
Provozní dotace
30
30
100
Celkem
78
78
100
Hospodářský výsledek v tis. Kč
rok 2010
Náklady celkem
63
Výnosy celkem
78
Hospodářský výsledek (+,-)
15
Komentář
V roce 2010 byl dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 15 tis. Kč.
Kladný hospodářský výsledek byl převeden do fondu rezerv. Z prostředků rezervního fondu budou
hrazeny mzdy.
3.2. NÁKLADY
NÁKLADY v tis. Kč
Rozpočet
Skutečnost
Srovnání v %
Spotřeba materiálu
1
1
0
Spotřeba energií
4
4
100
Ostatní služby
28
28
100
Mzdové náklady
20
20
100
Zákon. sociální pojištění
10
10
100
Ostatní sociální pojištění
0
0
0
Zákon. sociální náklady
0
0
0
Ostatní sociální náklady
0
0
0
Ostatní daně a poplatky
0
0
0
Úroky
0
0
0
Daň z příjmů
0
0
0
Celkem
63
63
100
Komentář
Mzdové náklady
Prostředky z rozpočtu na rok 2010 byly čerpány rovnoměrně v souladu se schváleným
finančním plánem.
3.3. HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
Majetkový účet v tis. Kč
stav k 31.12. 2010
(028) Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3
Celkem
3
Komentář
Organizace nevlastní žádný dlouhodobý nehmotný majetek.
3.4. FINANČNÍ MAJETEK
Finanční majetek v tis. Kč
stav k 31.12. 2010
(221) Bankovní účet
15
Celkem
15
3.5. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Závazky v tis. Kč
stav k 31.12. 2010
Zaměstnanci
10
Zúčtování s institucemi - soc. a zdrav. poj.
5
Daň ze mzdy
0
Celkem
15
Komentář
Organizace nemá nedobytné pohledávky a své závazky v termínu uhradila.
3.6. DOTACE A INVESTICE
DOTACE
Požadované dotace ze sociálních fondů ESF prostřednictvím Úřadu práce byly poskytnuty na nově
zřízené pracovní místo ve výši 30 tis. Kč
INVESTICE
V průběhu roku 2010 neprobíhaly žádné investiční akce, investiční příspěvek nebyl požadován.
4. . KONTROLNÍ ČINNOST
4.1. PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI
Předmět kontroly
Termín
Odpovídá
Preventivní prohlídky PO
1x měsíčně
předseda SA
Dodržování předpisů BOZP
průběžně
předseda SA
Interní audit organizace
průběžně
předseda SA
Inventarizace (majetek)
1x ročně
asistentka SA
Inventarizace (pokladní hotovost)
4x ročně
asistentka SA
Dodržování pracovní doby
namátkově
předseda SA
Čerpání dovolené zaměstnanců
4x ročně
předseda SA
(kontrola účetnictví, kontrola hospodaření,
dodržování předpisů)
4.2. HODNOCENÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI
Kontrolní činnost organizace probíhá jednak na úrovni vnitřního kontrolního systému
a jednak na úrovni možných kontrol veřejně správních, řídících a dalších orgánů státní správy.
Zhodnocení výsledků kontrol
Systém kontroly zavedený v SA je dostatečně účinný, přiměřený a průkazný.
Důraz je kladen na předběžnou kontrolu, jejímž důsledným prováděním se minimalizují rizika spojená
s plánovanými finančními operacemi. Při kontrolách nebyla zjištěna žádná manka, škody ani závažné
nedostatky. Na činnost organizace nebyly zaznamenány žádné stížnosti. Ve sledovaném období
nebyly zjištěny závažnější nedostatky, vzniklé problémy jsou řešeny v součinnosti s interními
kontrolami.
Interní kontroly byly zaměřeny především na:
- finanční audit (správnost údajů v účetních a jiných výkazech)
- účtování a čerpání dotace
- předběžnou a průběžnou finanční kontrolu
5, INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ k 31. 12. 2010
Inventarizace majetku a závazků probíhala v roce 2010 podle platných předpisů.
Fyzická inventarizace drobného dlouhodobého hmotného majetku proběhla k 31. 12. 2010.
Fyzická inventarizace pokladní hotovosti byla provedena k 31. 12. 2010. Ostatní majetek a závazky
byly dokladově inventarizovány k 31. 12. 2010.
6, ZÁVĚR
Rok 2010 byl prvním rokem existence Sdružení AMICITIA jako právnické osoby. Naše organizace se
postupně dostává do povědomí veřejnosti. Provoz organizace je spojen se vznikem nákladů na provoz
kanceláře a organizováním akcí odpovídajících cílové skupině klientů, kteří i přes svůj věk či zdravotní
znevýhodnění chtějí být aktivní a potřebují pomoc druhých osob. Členové sdružení se setkávají
s účastníky akcí a ti zjišťují, že i s handicapem lze kvalitně a levně cestovat a vzdělávat se. Je to pro
obě strany přínosné společné setkávání.
Download

Vyrocni-zprava-2010-fin