Na ostrově už to zase žije
7. července 2011
Ročník 20 číslo 7
Poděbradské noviny si vzaly pod
drobnohled stav chodníků ve městě.
Na pomyslném vysvědčení by se jednička u kolonky pozemní komunikace pro
chodce (zatím) nevyjímala.
Barvy léta se blíží
Dunovský jezdí v „Suzance“ a vyhrává
www.podebradskenoviny.cz
Dlaždiči v Poděbradech mají o „zábavu“ postaráno
Vedení města jmenovalo 1. května do
funkce ředitele Městského kulturního
centra Poděbrady Jakuba Charváta.
Tato
instituce
vznikla sloučením
městské knihovny
a oddělení propagace, které dříve bylo součástí
městského úřadu.
V budoucnu by
uvedené centrum
mělo
postupně
splynout se stávajícím Kulturním
a informačním centrem Poděbrady, to
znamená že by ještě zastřešovalo Divadlo
Na Kovárně, Zámecký biograf a kavárnu.
Příčina – následek
Současné vedení města zařadilo po svém
příchodu na radnici zkvalitnění stavu
chodníků mezi své priority. „Někdy si
říkám, že jsme převzali město jako po
válečném bombardování,“ pokračuje ve
vojenské terminologii 1. místostarosta Ivan Uhlíř. Podle jeho slov vyčlenilo
bývalé zastupitelstvo pouze spoluúčast na
budování nových cyklostezek a jim přilehlých chodníků.
Jednu z příčin dřívějšího zanedbání oprav
chodníků nabízí vedoucí odboru dopravy Vlastimil Macháček. „Stav chodníků
v Poděbradech je podle mého soudu obrazem toho, že do nedávné doby nebyly zcela
vyjasněny majetkové vztahy, respektive to,
kdo se bude o chodníky starat. Tato odpovědnost ležela z velké části na majitelích
nemovitostí, které k chodníkům přiléhaly.
Z tohoto důvodu není úroveň chodníků
v mnoha částech města vyhovující.“
Na údržbu a opravy chodníků bylo v rozpočtu připraveném minulým vedením
města pro rok 2011 vyčleněno jen sedm
set tisíc korun. „Proto jsme se ihned po
našem nástupu na radnici rozhodli posílit
tuto kapitolu rozpočtu o dalších pět miliónů korun,“ vysvětluje Uhlíř krok vedení města, který by měl stav chodníků ve
městě výrazně zlepšit.
Výsledky jsou již na některých místech
viditelné. V Budovcově ulici na Žižkově (její severní cíp) se po létech dočkali
nového chodníku. Tamní obyvatele domu
s pečovatelskou službou trápil léta katastrofální stav chodníku, ve kterém se kvůli
jeho nerovnosti držela po dešti voda. Vyjít
z domu tak znamenalo kličkovat mezi hlubokými kalužemi. Dva roky žádali lidé z ulice vedení města o nápravu. Marně. Nedávno podali na město další stížnost a konečně
se dočkali. Oprava chodníku trvala čtrnáct
dní a cenově nepřesáhla dvě stě tisíc korun.
„Jakmile pršelo, tak se tady dřív nedalo
vůbec vyjít z branky. Museli jsme obcházet
laguny s vodou. Teď jsme naprosto spokojení,“ libuje si obyvatelka zmíněného domu
v Budovcově ulici Jiřina Mikšovská.
Nově opravené chodníky v ulicích Budovcova a Československé armády (vlevo). Mnoho dalších na svou úpravu zatím čeká (vpravo).
Na Žižkově byly dále dodělány oboustranné chodníky V Aleji při vyústění do
Mírové ulice. Nové chodníky byly dále
vybudovány ve Velkém Zboží naproti
autobusové zastávce, v ulici za tenisovými kurty (zatravňovací dlažba – viz foto),
u přechodu z Bílkovy ulice do Kluku nebo
na návsi v Kluku. Aktuálně se dokončuje
úprava v ulici Na Valech, kde byly opraveny (v části mezi G-Rexem a OD Albert)
kruhové kryty u stromů a propady chodníků a vozovky.
Chodníkové „horory“
Ve městě se však najdou také místa, která
chodce doslova děsí. Před budovou České
pojišťovny záplatovaná vozovka neodvádí dešťovou vodu a ta v samém centru
města tvoří „jezero“. Tento nešvar by se
měl právě řešit.
Do konce prázdnin by měl být dokončen
i chodník v problematické lokalitě ulice
Heřmánková v Kluku. „Opravy chodníků
chystáme také na trojúhelník sevřený ulicemi Revoluční a Budovcova na Žižkově,
Policie obsadila město
V neděli 26. června nebylo v Česku bezpečnějšího města, než jsou Poděbrady.
Příjemná volba oslavit 20. výročí vzniku
Policie ČR padla právě na naše lázeňské
město a kolonáda (a nejen ta) doslova
zmodrala uniformami všech hodností.
Zaručeně nejvyšší koncentrace policistů
na metr čtvereční přinesla s sebou ukázky
odborné policejní práce, ke které už dávno patří také špičková technika. Městem
projížděla policejní cyklohlídka a velký
respekt budili i dvě policistky a dva policisté na koních. Davy zvědavců vděčným
potleskem odměnily vystoupení Hudby Hradní stráže
a Policie ČR, skvělého
hudebního
tělesa, které se
podle slov samotných
muzikantů
objevilo v Poděbradech opět po sedmi
letech. Vydařené
oslavy, kdy si děti
i dospělí mohli doslova osahat
policejní výstroj
MIKROINTERVIEW
Zpestření kulturního
života ve městě
„No tak tudy nejdu!“ nebo naopak: „Takhle
by tady měly vypadat všechny chodníky!“
I taková zvolání jsou slyšet z úst poděbradských chodců kráčejících po trasách určených pro pěší. V některých částech města
se chodníky blyští novotou, jinde připomínají minové pole po explozi.
Co se povedlo
cena 7 Kč
i výzbroj, projet se na policejním člunu
nebo si pohladit cvičené psy, případně
neformálně pohovořit se strážci zákona,
vyvrcholily slavnostním předáním praporu Dopravní policii Středočeského kraje.
A není bez zajímavosti, že podle slov
krajského policejního ředitele plukovníka Václava Kučery by poděbradský Den
policie mohl do dalších let založit sympatickou tradici.
(red)
těsně za železničním přejezdem. Zde jsou
povrchy zcela nevyhovující,“ uvádí další
z kritických míst Macháček.
Tím ale výčet problémů s městskými
chodníky nekončí. „Víme samozřejmě
i o tragickém stavu chodníků v některých
dalších částech města. Když k tomu připočtu stav veřejného osvětlení v celém
městě, máme několik let o ‚zábavu‘ postaráno,“ míní Uhlíř.
V současné době se zpracovává plán
postupné opravy chodníků, který je nyní
ovšem pozastaven z důvodů reorganizace
Městského úřadu v Poděbradech. „Jedná
se o změnu kompetencí k jednotlivým
pracím. Byla nově zřízena funkce správce
pozemních komunikací a veřejné zeleně
(výběrové řízení vyhrál Daniel Hybler,
pozn. aut.), který bude řešit opravy, drobná poškození a akutní havárie chodníků. Větší opravy bude zajišťovat odbor
dopravy,“ vysvětlil Macháček.
Zcela nových chodníků by se měli postupně dočkat i obyvatelé ulic Za Nádražím,
Moučná, Kunštátská, Poděbradská, Koutecká, Na Hrázi a několika dalších.
Dlaždiči v permanenci
Opravy chodníků zabezpečují v Poděbradech Technické služby města (TSMP).
A práce mají nad hlavu. Ve městě
pracují tři dlaždiči, partu by chtěly
Technické služby rozšířit i s ohledem
na množství práce o dalšího pracovníka.
Obyvatelé Poděbrad se s žádostmi na
opravy chodníků obrací často přímo na
TSMP. Většinou jim však nelze vyhovět okamžitě. „Máme pořadí, kterým
se ve výjezdech na opravy chodníků
řídíme. Navíc musí vše ještě schválit odbor dopravy. Jen když se jedná
o akutní havárie, například spadlý strom
či elektrické vedení, řešíme tyto případy ihned,“ podotkl jednatel společnosti
Luděk Homola.
„Uspávací“ chodníky
Asi nejvíce ztěžují rozbité chodníky chůzi maminkám s kočárky. „V centru města
je to už celkem dobré. Horší je to na Žižkově, tam je to někdy překážková dráha,
jinde zase chodníky úplně chybí,“ svěřila
se jedna z „kočárkářek“ Marta Houdková. „Víte, co je ale zajímavé? Má dcerka
usíná nejčastěji, když jedeme s kočárem
přes kostky nebo rozbitý chodník,“ směje
se při rozloučení. Jedinými fanoušky rozbitých chodníků ve městě tak budou nejspíš jen kojenci a batolata. V městském
zastupitelstvu jim bohudík žádné místo
nepatří...
Aleš Kubelka
Prodej nájemních bytů pokračuje
Lhůta pro možnost odkoupení nájemních bytů je prodloužen do 30. září 2011.
Město Poděbrady vyhlásilo novou vlnu privatizace svých nájemních bytů, pro kterou
vůbec poprvé v historii zdejšího bytového hospodářství zabezpečí možnost čerpat na
nákup bytových jednotek prostřednictvím bankovního ústavu maximálně výhodný
hypoteční úvěr.
Prodej bytů bude uskutečněn v souladu se stávajícími Zásadami převodů bytových
a nebytových jednotek a spoluvlastnických podílů ke společným částem budov
a pozemků z vlastnictví města Poděbrady.
Žádosti o odkoupení (privatizaci) bytů, které budou podány do 30. září 2011, budou
posuzovány podle dosud platných zásad. Po tomto datu bude provedena ekonomická revize uvedených zásad. Současně připomínáme, že k 31. prosinci 2012 skončí
regulace nájemného. Zákon po tomto datu umožní vlastníkům bytů přejít na tržní
nájemné. Právě proto chce město případný negativní dopad deregulace nájemného
snížit formou výhodného odkoupení bytových jednotek jejich nájemníky do osobního vlastnictví.
Město Poděbrady je připravené být nápomocno svým občanům při celém průběhu
procesu privatizace bytového fondu. Veškerou administraci procesu zabezpečuje
Městská realitní Poděbrady, a. s.
Jaké novinky plánujete v knihovně?
Samozřejmě, že zachováme standardní nabídku půjčování knížek, DVD
a videokazet, přístup na veřejný internet
a podobně. Zároveň chci, aby knihovna
žila také jinak. Vedle přednášek lze tady
pořádat různé semináře, večery poezie
nebo hudební pořady. V knihovně skvěle
funguje dětské oddělení s mnoha různými programy. Chtěli bychom s nimi více
pronikat na veřejnost. V červnu proběhla čtenářská soutěž na téma Ostrov. Teď
od července do konce srpna pokračujeme
výtvarnou soutěží, kdy děti budou kreslit
mapu poděbradského ostrova, který byl
24. června otevřen. Na podzim pak vyhlásíme třetí kolo, ale zatím nechci víc prozrazovat.
Kam by podle vás mělo městské kulturní centrum směřovat?
Všechny aktivity povedou ke zpestření kulturního života Poděbrad a okolí.
Důležitá bude i maximální informovanost o všech programech. Promýšlíme
i další způsoby propagace, která by se
měla dostávat daleko za hranice města.
Vedle programů určených pro poděbradský region by se měly objevit přehlídky
významnějšího charakteru. Podobně jako
jsou dobře zavedeny Poděbradské dny
poezie, divadelní festival FEMAD, tak
bychom chtěli uspořádat nějakou hudební přehlídku. Žánrově uvažujeme o jazzu
nebo swingu. Vedle poděbradských kapel
bychom pozvali i skupiny z celé republiky. Možná bychom několikadenní festival
pojali jako soutěž, zkrátka Poděbrady by
ožily hudbou. Máme také za sebou nultý
ročník festivalu magie, kterého se zúčastnilo několik mladých kouzelníků. Přehlídka měla charitativní charakter a jeho
výtěžek byl určen pro Handicap centrum
Srdce. Ve vznikající tradici jakýchsi Kouzelných Poděbrad bychom chtěli pokračovat i v dalších letech.
Nově otevřený ostrov se nabízí k pořádání kulturních a společenských aktivit. Máte plány i s ním?
Ano, program na ostrově bude mít na
starosti právě Městské kulturní centrum.
Budou se tady konat různé koncerty,
divadelní představení, dětské programy
a podobně. Rádi bychom zde uspořádali
i výtvarná sympozia. O prázdninách tady
bude například koncertovat Jaroslav Hutka, skupina Nezmaři, jednáme ještě se
skupinami Jablkoň a Čankišou.
Řadu let jste působil v Divadelním
souboru Symposion Třebechovice pod
Orebem. Pokračujete v ochotnických
aktivitách i v Poděbradech?
Ano, zapojil jsem se do hry Ladislava
Langra Hrabě Chotek zase řádí. Tady se
objevím v roli zámeckého oficiála. Dále
mě oslovil režisér Jan Pavlíček a nabídl
mi roli ve hře Křest svatého Vladimíra.
Text a foto Milan Čejka
w
ZPRAVODAJSTVÍ
stránka 2
PN
7. července 2011
Svatojánské slavnosti aneb Den nabitý událostmi
Socha, cyklostezka, pítko, ostrov. Tak by se daly stručně popsat čtyři základní body scénáře Svatojánských slavností, které začaly v pátek 24. června v půl druhé odpoledne a skončily před jedenáctou
hodinou večer. A stály za to. Město je od uvedeného dne bohatší o několik krásných míst, která občané mohou využívat.
Vysvěcení sochy sv. Jana Nepomuckého
Slavnosti začaly přivítáním
hostů na poděbradské radnici a hned poté následovalo
odhalení a vysvěcení kopie
sochy sv. Jana Nepomuckého u mostu.
Sochu společně odhalili
poslanci parlamentu Helena Langšádlová a Miroslav
Jeník, vícehejtman a starosta Nymburka Miloš Petera
a biskup královehradecký
Mons. Jan Vokál. Ten sochu
následně vysvětil. Slavnostní
okamžik umocnil svým zpěvem Smíšený pěvecký sbor
sv. Cecílie.
Sochu, vážící přibližně jednu
tunu, vysekal akademický
sochař a restaurátor Jan Kracík ze sedmitunového kvádru
božanovského pískovce. „Je
příjemné vidět, že se socha
lidem líbí. Jsem rád, že jsem
práci mohl realizovat, posouvá mě to v oboru dál,“ řekl
spokojený autor.
Jakmile byla páska přestřižena, středočeský hejtman David Rath, poslanci parlamentu ČR Jan Smutný a Miroslav Jeník, spolu se starostou
Ladislavem Langrem nasedli na kola, která zapůjčila městská policie,
a vydali se za doprovodu dětí z cyklistického kroužku DDM po cyklostezce. Neodradil je ani začínající déšť. „Nejsme z cukru,“ pronesl
hejtman Rath, když vyjížděl na trasu. Deštík se však během minuty změnil v pořádný liják, takže se cyklisté vrátili ke kostelíku značně promočeni. V mokrých košilích a sakách absolvovali prohlídku Havířského
kostelíku a výstavu fotografií z archivu Polabského muzea „Zmizelé
Poděbrady“ ve zvoničce.
pochutnat na té nejkvalitnější minerálce ve městě. A zájem o první
natočené litry vzácné tekutiny byl velký. Mezi ochutnávajícími byli
samozřejmě tvůrci samotné stavby, architekti Vít Rejšek a Petr Molhanec. Ti ještě předtím se starostou Ladislavem Langrem, místostarosty
Ivanem Uhlířem a Milošem Mikolandou, historičkou Janou Hrabětovou a poděbradským proboštem Mons. Vladimírem Hronkem přestřihli
sedm pásek natažených mezi ocelovou konstrukcí.
„Musím přiznat, že jsme Poděbradku z tohoto pramene ochutnali ještě
předtím, než jsme zahájili práce. Takže inspirace šla opravdu z hlubin.
Snaha byla obohatit projekt něčím, co bude vyvolávat ducha daného
místa. A ten je díky kostelu, řece, ostrovu, velmi silný. Přestože stavba
vypadá moderně, je to jakýsi pokus o návrat k pramenům. Jedná se
v podstatě o netradiční pergolu, která časem rozkvete popínavými rostlinami. V jejím tvaru můžeme vidět altán v zahradě nějakého kláštera,
ale i inspiraci gotickou klenbou,“ řekl architekt Rejšek.
Slavnostní otevření ostrova
Odhalení kopie sochy
sv. Jana Nepomuckého – mučedníka
zpovědního tajemství a patrona vod.
Otevření cyklostezky u Havířského kostelíku
Po vysvěcení sochy hosté přešli k Havířskému kostelíku, kde byly
slavnostně uvedeny do provozu další úseky vnitroměstské cyklostezky,
kterou stejně jako výrobu kopie sochy realizovalo minulé vedení města.
Hejtman Rath se vrací z „mokré“ projížďky spolu se zastupitelem města
Jaromírem Novákem a poslancem Janem Smutným.
Vysvěcení
Svatojánského
pramene
V devět hodin večer došlo
ke slavnostnímu otevření
a vysvěcení nového pramene Poděbradky, který
nese jméno Svatojánský a
čerpá vodu ze sto dva metrů hlubokého vrtu, jenž se
nachází přímo pod pítkem.
Lidé si tak mohou v Kubových sadech u kostela
Pásku přestřihávají David Rath, Miloš Petera, Tomáš Oliva z vedení
Regionálního operačního programu a Ladislav Langr.
Za přítomnosti několika
stovek diváků Svatojánský
pramen vysvětil
poděbradský probošt
Mons. Vladimír Hronek.
O čem se mluví: poděbradská dioráma Městem chodí
bubeník
Lidé si šuškají, že v parku bude atrakce jako ze Shreka. Povídá se také, že u sochy
Masaryka bude „orloj“. Svůj podíl na tom mají některá média, která přinesla
předčasné a ne zcela přesné informace. Rádi bychom vše uvedli na pravou míru.
Atmosféru Poděbrad oživuje městský
bubeník.
V prvé řadě. Ano, v parku – přesněji řečeno na rohu u vchodu do parku na straně
lázeňského domu Libuše, tedy na opačné
straně, než stojí socha T. G. Masaryka –
bude nová atrakce. Nikoliv však „orloj“,
ale dioráma.
„Jedná se unikátní objekt. V tisku již bylo
zmíněno, že inspirace pro něj pochází
z filmu Shrek. Ale tam se jednalo o jen
taktak držící dřevěnou boudu, což samozřejmě pro lázně nepřipadá v úvahu.
A na rozdíl od pražského orloje, který je
de facto umístěn v budově a ke kterému
lidé s úctou vzhlížejí, v Poděbradech se
bude jednat o solitér vystavený slunci,
větru, dešti a přímému kontaktu s kolemjdoucími ve výši očí,“ vysvětlil člen
sdružení autorů diorámy Jaromír Klaban
a dodal: „Nezaměnitelnou příslušnost
k Poděbradům bude dioráma signalizovat
svým vnějším tvarem – válcovým sloupem se zastřešením, podobným siluetě
věže poděbradského zámku.“
Kolemjdoucí se budou moci zastavit, obejít si sloup a dozvědět se ve zkratce o poděbradských zajímavostech a událostech
Lázeňské město má novou atrakci. Městem chodí bubeník a sděluje občanům
i návštěvníkům, co se kdy a kde děje.
A děti i dospělí se s ním chtějí vyfotit.
„Městský bubeník bude plnit podobnou
funkci jako městský rozhlas. To znamená,
že informace, které hlásíme dvakrát v týdnu
v městském rozhlase – například o přijímání dětí do mateřských škol, uzávěrce vody
z důvodu rekonstrukce vodovodního řadu,
ale současně pozvánky na kulturní akce
nebo sportovní klání – bubeník sdělí po
Poděbradech,“ uvedl starosta Ladislav Langr
a dodal, že stejně jako si lidé mohou zadat do
městského rozhlasu soukromou informaci
o tom, že pořádají vepřové hody nebo sportovní akci, které nejsou akcí města, tak jim je
bubeník vybubnuje za drobnou úplatu.
Obecního bubeníka by lidé měli ve městě potkat zhruba čtyřikrát do týdne, a to
nejen v centrální části města, ale i tam,
kde je větší koncentrace lidí, například
V Aleji na Žižkově.
Text a foto (red)
z obrázků známé výtvarnice Lucie
Seifertové, která již prokázala svůj humorný pohled a cit k historii českého národa.
To se také odrazilo v animovaném seriálu
České televize Dějiny udatného českého
národa.
„Lidé, kteří budou chtít pobavit sebe nebo
své děti, spustí vhozením mince asi minutovou scénku pohybujících se postaviček
s přehlídkou významných staveb města
a typického života v nich. Vše se odvíjí za
doprovodu vtipné písničky, kterou složil
a s poděbradským pěveckým sborem
Kvítek nazpíval Petr Prchal alias Pancho,“
řekl Klaban.
V současnosti je schválen celkový koncept,
tvar a umístění a dolaďují se technické
detaily, které by měly objektu zajistit dlouhodobou provozní spolehlivost a odolnost.
K jeho realizaci by mělo dojít během léta.
Náklady na vytvoření diorámy, jejímž
provozovatelem bude město, jsou financovány ze sponzorského daru Petra Kovaříka. Vhozené mince budou pokrývat provoz a údržbu zařízení.
(red)
Perspektiva Poděbradské diorámy.
Závěrečnou akcí Svatojánských slavností bylo otevření ostrova, který
byl pro poděbradské i návštěvníky města téměř čtyřicet let nepřístupný. „Dnešním dnem se ostrov opět vrací Poděbradům,“ řekl starosta
Ladislav Langr a dodal, že na jeho další rozvoj město dostalo sto tisíc
korun od kolínské automobilky TPCA.
Pak už se účastníci zaposlouchali do zpěvu sopranistky Jany
Heryánové Ryklové, kterou na housle doprovodil František Lamač,
a zhlédli vystoupení harmonikáře Martina Váchy. Prohlédli si také
první stálou atrakci – „hladicí koutek“ s miniaturními prasátky, ovečkami a kozlíkem a opekli si buřty na ohništi. Nečekaný nápor diváků
zaskočil pořadatele, kteří připravili jen dvě stovky buřtů. Ohniště je
veřejnosti volně k dispozici, takže na koho se nedostalo, může si to
kdykoliv sám vynahradit. Mnozí z několika stovek účastníků akce
zavzpomínali na to, jak sem před čtyřiceti lety chodili na schůzky.
Romantické místo, kdysi nazývané „Havaj – ostrov lásky“, je tedy
opět k dispozici, přes letní období v čase od 7 do 21 hodin.
Ostrov se znovu rozezpívá 13. července při koncertu Jaroslava Hutky
a 26. července při vystoupení folkové kapely Nezmaři.
Svatojánské slavnosti zakončil nádherný ohňostroj, který si v ničem
nezadal s oním tradičním novoročním.
(red)
Na ostrově
se zabydlela
zvířata
z poděbradského školního statku.
PRAČKY - MYČKY - CHLAZENÍ
Specializovaná prodejna PRAČEK A OSTATNÍ BÍLÉ TECHNIKY
Velký výběr, super ceny, JEN BEZPROBLÉMOVÉ MODELY,
prodej na splátky, dovoz a uvedení do provozu,
OPRAVY praček, myček, prodej náhradních dílů, atd.
Poděbrady, Na Bělidle 124 (při cestě z města u hasičů zahněte doprava)
Tel.: 325 616 567, mobil: 603 457 320, http://www.pramat.cz
ELEKTRO PRAMAT - radost i po záruce
PN
ZPRAVODAJSTVÍ
7. července 2011
stránka 3
Poděbradské už tolik netrápí
hluk z nadzvukových letadel
Kluk: páchnoucí kanály, hrbolatá
cyklostezka, chybějící chodníky
Armádní letci z Čáslavi změnili cíl střemhlavých útoků a lidem zvláště v severozápadní zóně Poděbrad se ulevilo. Došlo i k dalším protihlukovým opatřením.
Na obchůzku Klukem se vydalo vedení města v doprovodu místních občanů ve
středu 1. června odpoledne. Po Žižkovu a Velkém Zboží byl další částí Poděbrad,
kde se přímo na místě zaznamenával stav vozovek, chodníků, dopravního značení,
zeleně a osvětlení a jiné.
Zástupci 21. základny taktického
letectva Čáslav se
sešli s členy komisí pro životní prostředí a lázeňství,
aby je informovali
o aktuální situaci
letového provozu
v katastru Poděbrady.
Přítomní
se
mimo
jiné
dozvěděli o změně
cílů střemhlavých
útoků armádního
letectva, kdy blízkou lokalitu Sokoleč (areál testova- Gripen – jeden ze dvou typů letounů, kterými je čáslavská základna
vyzbrojena.
cího železničního
a obcí, které jsou více či méně zasaženy
okruhu) nahradil již před dvěma měsíci
hlukem, a pozorně vyslechl jejich přivzdálenější prostor jižně od Žehuně, čímž
pomínky a návrhy. Následně byla prose přilehlá část Poděbrad výrazně zklidnila.
vedena analýza letů, na jejímž základě
O proběhlém jednání a také organizajsme přijali opatření k omezení hlukoci přeletů stíhacích letadel ve vzdušvé zátěže (např. zmíněný cíl pro nácvik
ném prostoru nad lázeňským městem
ztečí letadel na pozemní cíle u Sokolče,
jsme si povídali se zástupcem velitele
pozn. red.). Tato opatření ovšem nikdy
základny, plukovníkem Ondřejem Rejnemohou zcela vyloučit hlučnost,
manem.
mohou ji pouze omezit, k čemuž právě
došlo. Svou roli tady sehrává i přízniJak na vás zapůsobilo setkání s lázeňvá skladba letových úkolů, které právě
skou komisí a komisí pro životní proplníme.
středí v Poděbradech? Byla pro vás
diskuse v něčem přínosná?
Na druhou stranu, armáda musí cvičit.
Společná schůze s oběma komisemi ukáJak se tedy vyrovnáváte s omezením
zala zájem občanů i letectva Armády ČR
letového prostoru nad Poděbrady?
o konstruktivní řešení problému hlukoLetectvo Armády ČR dělá vše pro to,
vé zátěže města. Řekl bych, že jednání
aby plnilo svou zákonnou povinnost
nebyla zatížena zbytečnou diplomacií
při ochraně vzdušného prostoru a zároa eufemismy ze strany členů komisí, což
veň, aby nacházelo cesty jak při plněvedlo k přímému pojmenování problému
ní této povinnosti nerušit naše občany.
a umožnilo nám jasně a konkrétně formuPoděbradský prostor proto nemůže být
lovat odpovědi.
zrušen, neboť takové opatření by nepřijatelně omezilo letecký výcvik, ale
Co bylo důvodem omezení přeletů nadpohyb letounů nad Poděbrady a v jejich
zvukových letadel přes Poděbrady?
bezprostředním okolí byl a bude velmi
Příčinou byla právě dobrá komunikaredukován.
ce mezi letectvem a zástupci občanů.
(red)
Velitel čáslavské základny plukovFoto 21. zTL Čáslav
ník Petr Lanči pozval starosty měst
Zástupci letecké základny Čáslav informují členy komisí o aktuální situaci letového provozu
v katastru Poděbrady.
Skupina asi dvaceti lidí vyrazila od hřbitova po Kolínské ulici a postupně prošla
ulicemi V Olšinách, U Sadu, Na Hrázce,
vrátila se nedostavěnou Heřmánkovou
ulicí zpět ke Kolínské a svoji zhruba hodinu a půl trvající výpravu skončila u hasičské zbrojnice, ve které se ještě asi hodinu
diskutovalo nejen o skutečnostech, které
byly zhlédnuty, ale také o tom, co se prohlédnout nestačilo.
Chybějící chodník a školka
Hned u hřbitova byla vznesena námitka
k sice překrásné, ale málo používané autobusové zastávce. O tři sta metrů dál, na
křížení ulic Kolínské a Sokolečské, je další, která by si investici do renovace rozhodně zasloužila víc. Místní by také rádi
uvítali chodník nebo alespoň jeho vyznačení na vozovce v Kolínské ulici, protože
chůze po silnici není příliš bezpečná.
Během cesty poukazovali občané na další různé vady, které by si přáli napravit.
Z obsahu třech hustě popsaných stránek,
jež bude podkladem úředníkům městského úřadu k postupnému odstraňování
zjištěných nedostatků, lze uvést například
nezpevněné podloží u kontejnerů na tříděný odpad, některá dopravní značení,
která zakrývají výhled nebo taková, která
sice splňují předepsané české i evropské
normy, ale uživatelům nijak neprospívají, ba dokonce škodí. Pozornosti neunikly
také přerostlé keře u krajnice vozovky,
neposekaná tráva, staré a nevyhovující
osvětlení, neprůtočná Sokolečská strouha,
neudržovaná zahrada u stacionáře v Sokolečské ulici i to, že chybí školka.
Kanalizace u soudu
Nejvíc pak místním vadí špatně provedená kanalizace, která se projevuje také
nepříjemným zápachem. Ten je nejvíce obtěžuje v teplém počasí, kdy mají
otevřená okna. Výsledky kamerových
zkoušek a zkoušek vodotěsnosti poukázaly na to, že jedna třetina z nedávno
vybudované kanalizace nevyhověla.
Podle vyjádření starosty Ladislava Langra se vedení radnice v tuto chvíli obrací na dodavatele s reklamací a požaduje
od něho nápravu.
Ten již dříve podal žalobu na město, které mu odmítlo zaplatit zbytek za stavbu
kanalizace (tzv. zádržné) ve výši 10 miliónů korun, protože nebylo s kvalitou
práce spokojeno. Vedení města přiznává,
že soudní jednání nebude jednoduché.
Proto si objednalo specializovanou právnickou firmu a věří, že spor skončí pro
město zdárně.
Reklamaci zřejmě neujde ani hrbolatý
povrch nové cyklistické stezky. Ke zvýšení bezpečnosti v Bílkově ulici mezi
benzínkou a mostem, kde neukáznění řidiči často nedodržují předepsanou
rychlost, proto se k přechodu u konce
ulice Na Hrázce přesune oznamovatel
rychlosti, jenž je v současné době umístěn na mostu přes Labe.
V závěru debaty starosta také občanům
připomněl, že se mohou se svými problémy svěřovat místnímu výboru, jenž byl
k tomu účelu ustanoven, a pochválil spolupráci s paní Soňou Duškovou, která je
v Kluku jeho předsedkyní.
Karel Liška
Do TIC s použitými bateriemi
V centru města je nový kontejner, do kterého lidé mohou
vhazovat vybité baterie.
Kontejner – prosklený box ve tvaru válce se nachází při vstupu
do Turistického informačního centra na Jiřího náměstí. Dále
jsou Poděbraďákům nově k dispozici menší plastové krabice
v knihovně na náměstí a její pobočce na Žižkově, do kterých
lze také dávat použité baterie.
Na všech třech uvedených místech a dále v technických
službách a na odboru životního prostředí MěÚ je zájemcům
k dispozici malý papírový „sběrný boxík“ (Eco cheese battery recycling box), do něhož si mohou doma ukládat vybité baterie do doby, než je odevzdají ve sběrných místech
k recyklaci.
Na www.podebradskenoviny.cz najdete seznam všech sběrných míst, kde je možné v Poděbradech odevzdávat vybité
baterie.
(red)
STRUČNĚ
Více jak tuna ošacení
Dobrá zpráva přišla z Diakonie Broumov,
která zajišťuje odvoz textilií ze sběrného
dvoru technických služeb a jejich následnou distribuci do humanitárních středisek.
Její pracovníci odvezli začátkem června
z plného kontejneru 1 140 kg textilu.
Kontejner na použité oděvy pro dospělé
a děti, obuv, ložní prádlo, ubrusy je lidem
k dispozici v otevírací dobu sběrného
dvoru TSMP.
Socha bude mít ruku
Poškozená a špinavá socha J. E. Purkyně
v Purkyňových sadech se konečně dočká
opravy. Rozhodnutí o opravě však musel
předcházet souhlas Lázní a. s., které sochu
bezúplatně převedly do majetku města.
To byl nezbytný krok, aby se soše vrátil
původní vzhled i ulomená ruka.
Hlína konečně zmizí
Obyvatele ulice Slunečná ve Velkém
Zboží trápí odkladiště hlíny, ze kterého
zejména v suchém období vítr roznáší
prach po okolí. Rada města rozhodla, že
do konce prázdnin bude hlína odvezena.
V nejbližší době pak budou vyčištěné
pozemky zřejmě nabídnuty k prodeji.
Nová školka otevře
Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení nového
detašovaného pracoviště mateřské školy v prostorách ZŠ Na Valech. Během
prázdnin bude provedena rekonstrukce
tří tříd pro potřeby MŠ v pavilonu, kde
jsou současně školní družiny. Město tak
operativně řeší nečekaný počet zapsaných
dětí, který převyšuje kapacitní možnosti
poděbradských mateřinek.
Oprava pramenů
Chátrající přístřešky pramenů Poděbradky na Riegrově náměstí a na Žižkově se
během léta dočkají dlouho odkládané
rekonstrukce.
Stěhování MěÚ
V průběhu prázdnin dojde k přestěhování
stavebního úřadu z historické budovy radnice na Jiřího náměstí do budovy „Pentagonu“. Občané tak budou mít všechny
klíčové odbory pod jednou střechou.
(red)
ÚJOP UK Poděbrady – zámek
přijme na DPČ učitele
matematiky a fyziky
na 0,75 úvazek.
Nástup od 26. 9. 2011.
Životopis s přehledem praxe
zasílejte na:
[email protected]
nebo na adresu:
Jana Tomášová,
ÚJOP UK Poděbrady,
Jiřího nám. 1, Poděbrady
OSOBNOST V PODĚBRADECH
Lidské srdce dosud nikdo dokonale nezná, říká kardiochirurg Jan Černý
Přední evropský kardiochirurg a transplantolog prof. MUDr. Jan Černý, CSc. převzal na zámku v Poděbradech zlatou medaili prof. Václava Libenského.
Medicínu
jste
začal studovat na
Lékařské fakultě
v Brně v neuvěřitelných šestnácti
letech. Bylo to
vaše rozhodnutí?
Začal jsem studovat na doporučení
svého otce, který
viděl, že mám spíše sklony k humanitním než technickým oborům.
Promoval jsem ve
dvaadvaceti letech,
pak jsem nastoupil
na své první působiště, Chirurgické oddělení NsP
v Rumburku.
Udělení Zlaté medaile prof. Libenského
je nejvyšší ocenění, které od roku 2005
uděluje Česká kardiologická společnost
významným kardiologům. Letos tuto
tradici poněkud porušila tím, že cenu
udělila poprvé kardiochirurgovi. „Je to
pro mě velká pocta, které si velice vážím
a beru to jako projev přátelství kardiologů ke svým nejbližším spolupracovníkům – kardiochirurgům,“ řekl na úvod
Jan Černý.
Kdy jste poznal,
že se chcete věnovat chirurgii? Je pravda, že už jste během studií operoval?
Ve třetím ročníku mě můj přítel Zdeněk Pačovský zlákal, abych s ním začal
navštěvovat I. chirurgickou kliniku
v Brně. Asistenti se tam medikům skutečně vzorně věnovali, takže jsem měl
velmi rychle jasno, jakému oboru se budu
věnovat. Do promoce jsem tam provedl
více než padesát operací, byly to převážně
appendektomie a operace tříselné kýly.
V počátku své profese jste tak říkajíc
dělal úplně všechno, od stomatologie
po porody. Na co z této doby nejraději
vzpomínáte?
V rumburské nemocnici jsem dostal dobrou školu od prim. Springera a jeho zástupce Dr. Brichzina. Je pravda, že jsme tam
trhali i zuby, neboť stomatologická pohotovost ve městě nebyla. Kromě nočních
služeb v nemocnici jsem sloužil i pohotovostní služby v terénu, kdy jsme v sanitce
objížděli pacienty. Léčili jsme také děti
a občas jsme byli nuceni v nouzových
podmínkách vést porod u žen, které odmítaly odvoz do porodnice. Na pět let strávených v Rumburku nikdy nezapomenu
už proto, že to byla doba mého mládí.
A pak jste v sedmadvaceti letech nastoupil na chirurgické oddělení brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny
a posléze jste se stal přednostou tamního Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie a jste jím dodnes.
Dá se vůbec stručně popsat, jak se
medicína za tu dobu změnila?
V roce 1968 jsem nastoupil na II. chirurgickou kliniku v Brně, kde se vedle
všeobecné chirurgie prováděla i srdeční
a cévní chirurgie. Tehdy to byly pro mě
všechno nové úžasné věci a poznatky,
a musel jsem se hodně učit kardiologii
a kardiovaskulární chirurgii. Dnes zpětně
se na toto období díváme jako na středo-
věk kardiochirurgie, ale bez pionýrské
práce tehdejších lékařů bychom nikdy
nemohli dosáhnout současného stavu.
Stručně mohu konstatovat, že za těch více
než čtyřicet let se změnilo úplně všechno. K těmto změnám jistě přispěl rozvoj
medicínské techniky, která nám dnes
umožňuje provádět výkony, o kterých se
nám tehdy ani nesnilo. Jako příklad mohu
uvést, že tehdy byla horní věková hranice
pro indikaci srdeční operace v mimotělním krevním oběhu padesát let a patnáctiprocentní úmrtnost byla považována za
vynikající výsledek. Dnes horní věková
hranice neexistuje a mortalita na mnoha
pracovištích klesla pod dvě procenta.
Lékaři pod vaším vedením transplantovali jednomu pacientovi najednou
srdce, játra a ledviny. Nezlobte se, ale
může si lékař přát víc?
V roce 2005 jsme provedli jako první
v Evropě kombinovanou transplantaci tří
orgánů u jednoho pacienta, kterému jsme
transplantovali nejprve srdce, pak ledvinu a játra, operace trvala přes osm hodin.
Dostalo se mi za to nečekaného ocenění
se strany tehdejšího ministra Ratha, který
mě ze dne na den odvolal z funkce ředitele
CKTCH za to, že jsem kritizoval projekt
ICRC (Mezinárodní centrum klinického
výzkumu v˙areálu FN u sv. Anny, pozn.
red.) jako špatně připravený, nepotřebný
a megalomanský.
Letos jste oslavil sedmdesátku, stále
trávíte hodiny na operačním sále, vyučujete mladé mediky, píšete odborné
publikace. Jak se udržujete v kondici?
Stále se snažím něco dělat. Kromě práce
hraji pravidelně tenis, lyžuji, chodím na
houby, pečuji o zahradu na chatě, kde
pěstuji brambory a další zeleninu a bojuji
s věčnou trávou.
Lidské srdce znáte do toho nejmenšího
detailu. Prozradíte nám, čím mu nejvíc
ubližujeme a čím ho naopak posilujeme?
Lidské srdce dosud nikdo dokonale nezná,
ani já, neboť nás i dnes dokáže občas překvapit. Ubližujeme mu hlavně sedavým
způsobem života a nadváhou, kterou dnes
trpí většina našich občanů. Posilujeme
ho správnou životosprávou, jakýmkoliv
pohybem a sportem.
Přijel jste dnes do Poděbrad poprvé,
nebo jste tady už někdy byl?
V Poděbradech jsem byl naposledy asi
před třiceti lety a dnes jsem vaše město
nemohl poznat. Změnilo se moc, je to
krásné město s velmi pěknou parkovou
úpravou, je jenom škoda, že jsem zde
mohl strávit jenom pár hodin. Zámek jste
krásně opravili, náměstí je moc pěkné
a lázně vzkvétají a jsou stále více vyhledávány našimi pacienty. Odjížděl jsem
s pocitem, že jakmile to bude možné, brzo
se sem vrátím.
Text a foto Monika Langrová
ZPRAVODAJSTVÍ
stránka 4
Z DENÍKU
POLICIE ČR
Krádež mobilního
telefonu
V ranních hodinách
2. června došlo
v podniku Savoy ke
krádeži mobilního
telefonu a peněženky
s finanční hotovostí. Host
podniku ponechal v bujaré zábavě své
věci bez dozoru, a když se k ránu rozhodl
odejít domů, zjistil, že mu je někdo ukradl.
Způsobená škoda je 10 200 Kč.
Řízení vozidla s uloženým zákazem
Na obvodním oddělení Poděbrady si
6. června vyslechl 33letý muž z Nymburska obvinění z trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí, kterého se
dopustil tím, že i přes uložený zákaz řízení motorových vozidel, řídil soukromé
osobní vozidlo. Za jeho protizákonné jednání mu v současné době hrozí až tříletý
trest odnětí svobody.
Krádež v obchodním domě
Policie pátrá po pachateli, který 8. června
v době kolem 17.40 hodin v prostorách
obchodního domu Albert využil nepozornosti nakupujícího a v nestřežený
okamžik mu ukradl z nákupního košíku kožený batoh s peněženkou, platební
kartou a mobilním telefonem. Způsobená
škoda je 5 400 Kč.
Vloupání do Music Clubu Inferno
Poděbradští policisté vyšetřují případ
vloupání do Music Clubu Inferno, ke
kterému došlo v době od 23 hodin dne
7. června do 20.25 hodin 9. června. Pachatel odstranil zámek mříží na vstupních
dveřích do clubu, následně překonal neuzamčené vstupní dveře. Poté uvnitř odcizil hudební aparaturu s příslušenstvím,
plechovou kasu s finanční hotovostí
3 500 Kč, alkohol, cigarety, dva hrací
automaty, stolní fotbal a boxer, notebook
zn. Acer, tiskárnu zn. Epson a bourací
kladivo Makitta s příslušenstvím. Celková škoda byla poškozeným předběžně
vyčíslena na 90 500 Kč.
Krádež na zahrádce restaurace
Chvilka nepozornosti stačila pachateli,
aby 9. června v době kolem 15.45 hodin
ukradl peněženku s finanční hotovostí
a platebními kartami, kterou měl poškozený uloženou v odložené příruční tašce na
zahrádce restaurace Bílá růže. Způsobená
škoda je 3 550 Kč.
Poškození autobusové zastávky
Během dvou měsíců došlo už dvakrát
k poškození autobusové zastávky v Poděbradech, ul. Na Valech, kdy pachatel
nezjištěným předmětem rozbil skleněnou výplň s potiskovou fólií. Doposud
se poděbradským policistům nepodařilo
zjistit informace k osobě pachatele.
Nepoučitelní zloději
V předchozím vydání Poděbradských
novin jsme informovali o tom, že poděbradští policisté zadrželi dva muže
z Poděbrad, kteří se dopouštěli od začátku
letošního roku majetkové trestné činnosti.
Bohužel ani po dopadení a sdělení obvinění u nich nedošlo k nápravě. Hrozba
odnětí svobody je neodradila od toho, aby
si nezvyšovali svůj finanční standard. Po
propuštění ze zadržení neváhali a v majetkové trestné činnosti pokračovali dál.
Téměř mravenčí prací se poděbradským
policistům podařilo oběma výtečníkům
prokázat celkem jedenadvacet případů
krádeží. Namátkově lze uvést případ vloupání do rodinného domu v městské části
Polabec – ul. Růžová, v Poděbradech –
ul. Husova, vloupání do restaurace U Poláků v městské části Velké Zboží, krádež
jízdního kola z kolostavu na nám. Riegrovo a nám. T. G. M. atd. Muži byli komisařem služby kriminální policie a vyšetřování ÚO Nymburk obviněni z trestných
činů krádeže, porušování domovní svobody, poškozování cizí věci. Za tyto trestné
činy jim hrozí odnětí svobody až na 5 let.
Způsobená škoda byla předběžně vyčíslena na 150 000 Kč.
(ls)
PN
7. července 2011
Zpráva (nejen) o dopravní situaci Pošta na Žižkově otevře v září
Žižkováci by se měli už za necelé dva měsíce dočkat pošty v prostorách bývalé
ve městě
Pomněnky.
Městská rada na základě návrhu vedení města rozhodla usnesením č. 574/2011
o navrácení autobusové zastávky do prostoru Riegrova náměstí, před hotel Hubert.
Celá věc se stala citlivou, zvláště pro starší občany, kteří dojíždějí k lékaři z okolí
Poděbrad a museli vystupovat přechodně
u nádraží. Po měsíčním přerušení zastávky na Riegrově náměstí, kdy v tomto
prostoru došlo k výměně dvou stožárů
veřejného osvětlení, předláždění chodníku a z našeho pohledu k problematickému
propojení cyklostezky z ulice Jiráskovy
do ulice Fügnerovy, je vše při starém.
Ale řešení nebylo tak jednoduché, jak se
ve výsledku může zdát. Původní projekt
počítal s umístěním zastávky do nového
zálivu před hotel Praha. Tím by došlo
k pokácení 4 – 5 kusů vzrostlých javorů. Musím prozradit, že se proti tomuto
záměru zásadně postavil starosta města.
Hledali jsme tedy další varianty a nakonec se jako nejvýhodnější ukázalo vrátit
vše do původního stavu. Museli jsme jen
vyjmout 30 m cyklostezky z dotačního
financování a zaplatíme ji sami. Popsaná změna přijde na cca 70 tisíc korun.
Na druhou stranu město ušetřilo cca
400 tisíc korun za nový záliv u hotelu Praha. Můžeme tedy nakonec konstatovat, že
se vše podařilo vyřešit ke spokojenosti
veřejnosti a město ušetřilo peníze.
Záležitost, která město tíží již několik let –
nezaasfaltovaný úsek v horní části západ-
ní strany Náměstí T. G. M. – už konečně
dozná řešení. V těchto dnech došlo k finální dohodě s architektem Tomášem Jiránkem na změně koncepce úpravy povrchu
kolonády. Bude provedeno pouze odfrézování asfaltových komunikací a jejich
nahrazení novým asfaltovým kobercem
v klasické barvě. Po nezbytných projednáních s příslušnými orgány, zvláště pak
s poskytovatelem dotace ROP Středočeského kraje, budou stavební práce zahájeny po letních prázdninách, abychom
nerušili lázeňskou sezónu. Rozpočet na
tuto opravu celé kolonády, tedy nejenom
od nádraží po květinové hodiny, přinese
úsporu cca 20 milionů korun.
Další důležitou informací je, že městským
zastupitelstvem schválený postup zavádění parkovacího systému do poděbradských
ulic je postupně uváděn do života. Zatím
je podepsána smlouva o dílo s dodavatelem projektové dokumentace a schválený
harmonogram počítá se spuštěním na jaře
příštího roku. O všech novinkách ohledně
městského parkovacího systému budeme
průběžně informovat. Tou nejaktuálnější je
spuštění jednosměrného provozu v severní
části Žižkova, které prošlo schvalovacím
procesem a čeká na vlastní realizaci.
Ivan Uhlíř, 1. místostarosta
Poděbradské farmářské trhy
I během prázdnin se každý pátek ráno zaplní Jiřího náměstí kvalitními českými
potravinami a také krásnými květinami či originálními výrobky.
V centru města nastane čilý ruch, při kterém si návštěvníci trhu sdělují, co se kde
prodává dobrého nebo pěkného, baví se
s prodejci o jejich výrobcích, případně
si jen tak příjemně poklábosí se známými. Při hovorech s prodejci je obvykle
zajímá, odkud výrobky pocházejí, kdo
je vyrábí. A prodávající, kteří jsou často
i výrobci či pěstitelé, jim na otázky rádi
odpoví.
Během letních prázdnin budou trhy
začínat ráno v 9 hodin a končit kolem
15 – 16 hodiny odpoledne.
(ph)
Dne 3. července oslavil
významné životní jubileum náš dlouholetý spolupracovník pan
Josef Eliáš.
Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho spokojených a zdravých let plných síly
a životního nadšení.
Kolektiv zaměstnanců poděbradského kina
Děkujeme
ředitelům i zaměstnancům poděbradských škol, jmenovitě
RNDr. Kamilu Břízovi, Ing. Mileně Kavkové, PhDr. Dagmar Lukavcové,
Mgr. Jindřichu Mončekovi, Mgr. Vlastimilu Špinkovi
za vstřícný a ochotný přístup a pomoc při organizaci
Národního šampionátu mažoretek 2011 v Poděbradech.
KIC Poděbrady, s. r. o.
Blahopřání
Ve 2. polovině t. r. se dožívají významného životního výročí manželé
Jana a Oldřich Krejčí,
bytem Dr. Horákové 268/16. Domovní komise chce touto cestou manželům
Krejčím poblahopřát a popřát jim hodně zdraví a spokojenosti v dalším životě.
Současně jim chceme poděkovat za úsilí a bezplatnou práci, kterou věnovali nejbližšímu okolí domu a založení předzahrádky. Naše předzahrádka se stala okrasou v centru památkové zóny a přináší radost a potěšení nejen obyvatelům domu,
nýbrž i lázeňským hostům, kteří denně ulicí Pionýrů procházejí.
Za domovní komisi domu Dr. Horákové 268/16
Jeřábková–Krumholc–Houžvičková
V květnovém vydání PN tiskový
mluvčí České pošty Ivo Mravinac
uvedl, že by nová
pobočka mohla být
otevřena už v létě.
Podle současného
stavu nutných stavebních úprav se
tak stane začátkem
září.
„V polovině června byla předána
projektová dokumentace, kterou
V tomto místě bude vchod do nové pošty.
v
součinnosti
s Českou poštou
zpracoval Inprojekt, s. r. o. Okamžitě
ce stavby bude taková, aby pošta zahájsme zahájili její veřejnoprávní projedjila provoz prvního září,“ řekl zastupitel
nání. Následně bude probíhat schváleTomáš Klír.
ní uvedené stavby odborem výstavby
Pro úplnost lze dodat, že Česká pošta
a vypsání výběrového řízení na dodanebude pro žižkovskou pobočku nabírat
vatele. Všechny dané úkony se budeme
nové zaměstnance, neboť zde využije
snažit provést v co nejkratších termísvých stávajících pracovníků.
nech. Zahájení a průběžná doba realizaText a foto (red)
Hřiště u ZŠ Na Valech: chodil si
tam v noci někdo zaběhat?
Několik dnů po otevření nového sportoviště ve městě se našel člověk, který poničil
jeho oplocení.
Pokud jsme v minulém vydání novin psali
o hřišti u ZŠ Na Valech, které voní novotou, tak se zřejmě našel sportovec, jenž
mu nemohl odolat ani v nočních hodinách, kdy je pro veřejnost zavřené. Jak
jinak si vysvětlit vylomené ostny na jeho
vratech?
Podle slov správce městských sportovišť
Tomáše Kalendy k dalším škodám nedošlo. Jen na tartanu se objevily šlápoty
od bahna, jež byly okamžitě odstraněny. Také ulomené ostny, které se našly
v okolí, budou co nejdříve přivařeny zpět
a navíc zpevněny, aby k dalším pokusům
o noční návštěvu areálu nedocházelo.
Ten si navíc do svých pochůzek zahrnula městská policie. Pro ještě lepší zabezpečení bude veřejné sportoviště časem
vybaveno osvětlením, které scházelo
v projektové dokumentaci.
Text a foto (red)
ZAZNAMENALI JSME
Nové osvětlení
Parkování Na Skupici
V květnovém vydání jsme psali o zanedbaném veřejném osvětlení (chybějící,
odkryté a jinak zničené lampy) u silnice
mezi úpravnou vody a Střelnicí. Dnes už
jsou v celém úseku nainstalovány nové
– velmi pěkně provedené – lampy.
Fotografie ukazuje víkendovou situaci v ulici Na Skupici. Zvláště pro řidiče
– bruslaře je pohodlné nazout si „kolečka“ hned u cyklostezky bez ohledu na to,
že svým autem ničí trávník. Za to si od
městské policie nezaslouží nic jiného než
„botičku“.
„Se vznikem cyklostezek podél Labe
se v ulici Na Skupici znatelně navýšilo
nedovolené parkování. Zákon 361/2000
přitom zcela jasně hovoří o tom, že řidič
nesmí zastavit a stát na silniční vegetaci,
pokud to není povoleno místní úpravou.
A tomu tak v dané lokalitě není,“ vysvětlil
velitel Městské policie Poděbrady Miloš
Dlabal.
Navíc všichni řidiči, kteří zde zaparkují, porušují další ustanovení uvedeného zákona, které říká, že při stání
musí zůstat volný alespoň jeden jízdní
pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat
volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 metry pro oba směry jízdy.
„Protože řidiči neustále porušují uvedenou obecnou úpravu silničního provozu, zdůrazní se v budoucnu ještě místní
úpravou – na stranu ke Skupici bude
umístěna dopravní značka Zákaz zastavení,“ uvedl Dlabal.
Text a foto (red)
PN
ZPRAVODAJSTVÍ
7. července 2011
Poděbrady mají 23. kulturní památku
Stala se jí Libenského kolonáda, která je unikátní také v tom, že se dochovala v původním stavu, bez jakýchkoliv stavebních
úprav a zásahů.
7. studna (tzv. „Komenského studna“,
Zámostí, u Havířského kostelíka)
8. kašna (1. nádvoří zámku)
9. inundační most (na stát. silnici)
10. zámek (Jiřího nám.)
11. měšťanský dům (č. p. 4, Jiřího nám.)
12. měšťanský dům (č. p. 5, Jiřího nám.)
13. měšťanský dům (č. p. 37, Jiřího nám.)
14. radnice (Palackého)
15. altán – gloriet a terasa se schodištěm
(zahrada evangelické fary)
16. vila Kouřimka (nám. T. G. Masaryka)
17. vodojem (sady S. K. Neumanna)
18. vila Obereignerova (Havlíčkova)
19. špitál (Na Dláždění)
20. děkanství (Palackého)
21. železniční stanice Poděbrady (nám.
T. G. Masaryka)
22. vysílač – radiostanice (Na Zálesí)
23. kolonáda prof. Libenského
(nám. T. G. Masaryka)
Hradisko se podrobí archeologickému výzkumu
Národní kulturní památku Slovanské hradiště Slavníkovců čeká archeologický výzkum.
Na místě bývalého hradiště se nyní
nachází památník se základy přemyslovského paláce a slavníkovského kostela
z poloviny 10. století. Makety základů
jsou rekonstruovány na základě výzkumů archeologa a historika Národního
muzea Rudolfa Turka, které proběhly
v padesátých letech minulého století.
Nově jsou zde instalovány sochy sv. Vojtěcha a sv. Radima. „V srpnu se na hradisku, přímo v areálu otonského kostela,
uskuteční revizní archeologický výzkum.
S ním se na akropoli budeme vracet po
dlouhých osmatřiceti letech. Chceme
se podívat na severní část kostela, kde
se dochovala část
originálního zdiva.
Tady odebereme
vzorky malt pro
výzkum stavebních technologií
a zdrojů vápna.
Součástí prací budou i různá geofyzikální měření,“
uvedl vedoucí výzkumu Jan Mařík
z pražského Archeologického ústavu.
Text a foto (čej)
Před rekonstrukcí
Pamětní kámen vypadající jako kus křídla
letadla. Přímo na místě bude kameník
vysekávat jména osmi vojenských letců,
kteří při nehodě zemřeli.
zde zahynulo osm armádních vojáků, kteří ve velmi křehké poválečné situaci byli
připraveni bránit čerstvě nabytou svobodu
naší země,“ uvedl Ladislav Langr.
Náklady spojené s realizací pomníku
zaplatí společnost Norwit, která si v blízkosti staví novou provozovnu a považuje za zcela samozřejmé přihlásit se touto
cestou k události, jež se stala kousek od
jejich budoucího sídla.
Pro zájemce akce bude připraven
ve 13.30 hodin autobus (zadarmo) na Jiřího náměstí - před zámkem.
(red)
Ve velmi vypjaté atmosféře se v pátek 17. června konalo u Obvodního soudu pro Prahu 9 další kolo jednání ve věci stavby kanalizace v příměstských částech Poděbrad.
Dlouho očekávaná rekonstrukce železniční zastávky ve Velkém Zboží byla provedena takřka ze dne na den.
Před rekonstrukcÍ
Jako připomenutí události bude v místě nehody odhalen pamětní kámen se
jmény všech osmi členů posádky, kteří zde zahynuli. Při té příležitosti jim
hold vzdají mimo jiné letci z čáslavské
základny.
Přestože v minulosti vznikaly na místě
havárie symbolické hroby, byly vždycky časem zničeny. A na dřevěném kříži,
který nešťastnou událost také donedávna připomínal, byly uvedeny nepravdivé
informace.
Skutečnost je následující. K letecké
havárii došlo 14. prosinec 1945. Z ruzyňského letiště v 11.28 hodin odstartovalo
dvoumotorové letadlo československé
armády, aby provedlo cvičný navigační
let směrem na Hradec Králové. Na jeho
palubě se nacházelo pět frekventantů
a tříčlenná posádka, velitelem byl válečný pilot RAF, nadporučík Josef Stach.
Po sedmnácti minutách ve vzduchu se
letadlo u obce Přední Lhota za sněhové
vánice zřítilo z výšky 450 metrů. Podle archivní zprávy Ministerstva národní obrany byl příčinou nehody výbuch
motoru nebo pohonné směsi. Všichni
muži na místě zahynuli.
„Byl jsem na místě tragédie krátce po
havárii. Část posádky letadla byla z trupu vyvržena a poházena po lese. Byl to
nepěkný pohled,“ uvádí svědek události
Čeněk Zikmund.
Zesnulým letcům byly vypraveny pohřby
s vojenskými poctami v místech jejich
bydliště.
„O historii Poděbrad vím docela dost, ale
informace o leteckém neštěstí byla pro
mě nová. Myslím si, že je třeba důstojně
připomenout tragickou událost i proto, že
Kanálstory opět před soudem
Zastávka Velké Zboží v novém kabátě
Z popudu poděbradské radnice se 2. června sešli zástupci města a správci drážní
infrastruktury (SDC Praha), aby projednali nezbytnou rekonstrukci a modernizaci železniční zastávky Velké Zboží.
Některé viditelné úpravy jako například
oprava nástupištních desek na peronech,
Pamětní kámen připomene pád
vojenského letadla
V sobotu 16. července ve dvě hodiny odpoledne dojde k slavnostnímu odhalení
pamětního kamene letecké havárie, která se stala v prosinci 1945 u Přední Lhoty.
Koncem května počet kulturních památek
v Poděbradech dosáhl čísla třiadvacet.
Nejčerstvějším přírůstkem je Kolonáda
prof. Libenského s kioskem v lázeňském
parku. Jedná se o vzácný typ stavby v historii české architektury moderny. „Kolonádu nechala postavit lázeňská společnost uprostřed nově založeného parku v
roce 1932. Vyprojektoval ji poděbradský
rodák arch. Vojtěch Kerhart. Šlo o ‚kiosk‘
pro podávání vody nad pramenem Boček,
krytý unikátní sklobetonovou kupolí a na
něj navazující krytou sloupovou promenádu. S projektem se autor přihlásil v roce
1938 do soutěže a dostal za něj I. cenu.
Kolonáda, tehdy nazvaná Nová, se stavěla
v témže roce,“ uvádí historička Jana Hrabětová.
Další objekt, který je navržen na zápis do
seznamu kulturních památek, je hydroelektrárna na Labi.
(red)
Seznam kulturních památek ve městě
1. kostel Nanebevzetí P. Marie (Zámostí)
2. kostel Povýšení sv. Kříže (Kostelní
nám.)
3. socha sv. Jana Nepomuckého
(městský úřad)
4. sloup se sochou P. Marie Svatohorské
(Zámostí)
5. sloup se sousoším – Mariánský sloup
(Jiřího nám.)
6. pomník krále Jiřího (Jiřího nám.)
stránka 5
úprava zeleně, nový nátěr plechového
zastřešení, oprava zděného přístřešku
(včetně nátěru a vnitřního vymalování),
výměna označovacích cedulí, oprava
a výměna laviček byly následně provedeny do čtrnácti dnů.
V plánu je dále nové osvětlení a rozhlasové
zařízení, současně by mělo dojít k demolici zdevastovaných a nepotřebných objektů
v obvodu zastávky ve směru na Kolín.
Veškeré uvedené úpravy jsou hrazeny
z finančních prostředků Správy železniční
dopravní cesty, s. o.
(red)
Současný stav
Současný stav
Žalující strana (město Poděbrady)
odmítá uhradit tzv. pozastávku ve výši
9 135 307 korun straně žalované (dodavateli stavby, firmě VCES a.s.), přičemž
navíc požadujeme zaplacení částky
1 022 890 korun za pozdní dodání díla.
Náročné celodenní jednání plné emocí
a účelově zmanipulovaných faktů i výpovědí svědků připomínalo spíše tragikomedii.
Vzduchem létaly dokumenty i emotivní
výkřiky: „Podvod!“, přičemž soudkyně opakovaně vyhrožovala udělením pokuty všem
přítomným za nepatřičné vystupování.
Právní zástupce dodavatele VCES a.s., se
zjevnými výpadky znalostí českého jazyka,
přírodních i technických zákonitostí hrubě
napadal právního zástupce města, obviňoval jej z porušení zákona o advokacie
a předkládal soudu řadu bizarních tvrzení.
Jako příklad mohu uvést jeho argumentaci o využití stavebně technického řešení
stavby kanalizace akciovou společností
Poděbradské fórum ke svému regionálnímu
postavení. Sám profesí geofyzik jsem musel
také přetrpět výpovědi o zcela fascinujících
poznatcích z oboru geologie i fyziky, které byly soudu předkládány. Odpadní voda
ve stokách gravitační kanalizace prý může
odtékat samospádem do kopce, či elektrická
čerpadla v šachtách mohou bez problémů
běžet i bez připojení na zdroj elektřiny.
Firma VCES a.s. se neštítila předkládat
soudkyni padělané, tj. zpětně datované dokumenty, jejichž text se odvolával
na listiny, podepsané až o rok později.
V daném případě se jednalo o odkaz na
dodatek smlouvy o dílo, kterým město
pod vedením bývalého starosty Ďurčanského akceptuje dvoumiliónovou slevu
z ceny díla za neodstranitelné vady stavby.
Jak známo, tato suma byla zpětně dodavateli vrácena na úkor města, což považuji
za naprosto bezprecedentní zneužití prostředků ze státních i evropských fondů.
Korupční akcent netřeba zdůrazňovat.
Soudní jednání je odročeno na konec
října letošního roku, předvolán bude mj.
i bývalý starosta Jozef Ďurčanský. I nadále chci věřit tomu, že v naší zemi není rozsudek soudu zbožím s danou tržní cenou.
Na podrobné analýzy a formování naší
další strategie musíme počkat do vyhotovení písemného usnesení soudu. S ohledem na uzávěrku vydání PN se nyní mohu
omezit pouze na své bezprostřední dojmy
z jednání, které jsou ve znamení smutku
a znechucení. Smutek z toho, že náprava
„kanálstory“, otřesného dědictví minulého vedení města, je stále v nedohlednu,
ke škodě našich spoluobčanů. Tato stavba se stala lacinou kořistí bezohledných
jedinců, bez skrupulí tunelujících veřejné zdroje. Dílo, které mělo obyvatelům
příměstských částí usnadnit život se pro
mnohé stalo naopak danajským darem
a utrpením. Znechucení z toho, že bývalý
starosta Jozef Ďurčanský, za jehož aktivní
spoluúčasti se celý příběh odehrál, je dnes
i nadále zastupitelem města.
Miloš Mikolanda, 2. místostarosta
Bezpečné prázdniny bez úrazu
Semilongitudinální studie Státního zdravotního ústavu v ZŠ T. G. Masaryka.
Skutečnost, že s prázdninami přichází nejen radost, ale i starost, dokazují
každoročně statistiky dětské úrazovosti
a nehod. Úraz nebo otrava jsou nejčastější
příčinou úmrtí dětí. Téměř každé čtvrté
dítě je ošetřeno každým rokem pro úraz.
Ten může zcela změnit život dítěte i jeho
rodiny. Přitom mu lze předejít odpovědným chováním, které spočívá ve správném zhodnocení rizik a snaze jim předejít.
A to platí nejen o prázdninách, kdy je
však díky sportovním i jiným aktivitám
k úrazu mnohem blíže. Měli bychom
vědět také o jednom skrytém riziku –
pravděpodobné souvislosti dětské úrazovosti a somatického vývoje, jinými slovy
vyšší pravděpodobnosti úrazu (zejména
zlomenin) v době růstu. To se snaží potvrdit výzkumná studie Státního zdravotního
ústavu v Praze „Semilongitudinální sledování somatického vývoje a úrazovosti
školních dětí“. Jedná se o sledování růstového vývoje po dobu tří let (2009 – 2011)
ve vztahu k riziku dětských úrazů. Vždy
v půlročním intervalu nás navštěvují
odborné pracovnice ústavu, které přímo ve
škole měří po předchozím souhlasu rodičů čtyři tělesné znaky (výšku, hmotnost,
výšku vsedě a délku horní končetiny) žáků
vybraných ročníků 1. a 2. stupně. Zároveň
žáci i rodiče vždy vyplňují dotazníky, kterými jsou získávány další důležité údaje
(úrazovost, sportovní aktivity, spánkový
režim, znalosti rizika dopravního úrazu,
dědičnost…), které by například objasnily
i možnou úlohu životního stylu.
Jsme pyšni na to, že tímto způsobem přispějeme k rozšíření vědeckých poznatků
o příčinách vzniku dětských úrazů a účinných možnostech prevence.
Mgr. Jana Smíšková,
metodička prevence
ZPRAVODAJSTVÍ
stránka 6
Senioři & jejich šikovné ruce
PN
7. července 2011
A král se vezl
V polovině června proběhl již 12. ročník soutěžní výstavy Šikovné ruce našich seniorů – pro radost a potěšení, kterou pořádá
Centrum sociálních zdravotních služeb Poděbrady.
Průvod krále městem se od těch předchozích lišil. Panovník kynul svému lidu
z povozu.
V prostorách Výstaviště v Lysé nad
Labem mohli návštěvníci zhlédnout
3 900 prací, které vytvořilo 1 070 seniorů z Česka a Slovenska. A bylo se na co
dívat. „Včera jsem měla možnost si v klidu výrobky prohlédnout a musím říct, že
jsem vůbec nezáviděla porotcům, kteří
je museli hodnotit. Všechno se mi velmi
líbilo a myslím si, že většina účastníků
soutěže by si mohla otevřít obchůdek
klidně v centru Prahy a svoje ruční práce
tam nabízet,“ řekla radní Středočeského
kraje pro oblast sociálních věcí Zuzana
Jentschke Stöcklová, která měla nad soutěží patronát.
Porota přece jen musela ty nejlepší výrobky v kategoriích ruční práce, počítačové
prezentace, literární práce a fotografie
vybrat. Při slavnostním vyhodnocení
obdržela ocenění více jak padesátka účastníků, mezi nimi i poděbradští zástupci:
Vlasta Santolíková za výrobky z patchworku a Danuška Matolínová za malbu
na hedvábí v soutěži ručních prací, Josef
Proč letos král Jiří
v rámci tradičních
„Slavností“ neosedlal
svého oře a nepředstavil se lidu poděbradskému v plné parádě?
„Bylo to proto, aby zde
poddaní neměli stereotyp a věděli, že král
nejenom koně má, ale
i povoz zdobný. A myslím si, že důstojný této
akce dnešní,“ vysvětlil
vzletně sám král Jiří.
Kolik členů čítal jeho
doprovod přesně nevěděl a zvolil (jak jinak)
diplomatickou odpověď: „Družina je mnohopočetná. Fraucimor
se snaží rozmnožit řady
našich rytířů a válečníků, abychom mohli
království a také toto
krásné město dále zvelebovat.“
Královská družina – poté, co v pátek večer
dobyla zámeckou bránu – se v sobotu na
druhém nádvoří starala o zábavu příchozích. K vidění byly tance, šermířské sou-
Bubeník za prózu
„Pekař“ v literární
tvorbě. Zvláštní
ocenění České asociace pečovatelské služby dostalo
Centrum sociálních a zdravotních
služeb – Denní stacionář Kluk a dále
Jaroslav Richter za
soubor fotografií
Cesty, který prezentoval v rámci
fotografické soutěže.
Hosty
letošního
ročníku
soutěžOcenění za krásnou ruční práci z patchworku získala
ní výstavy byli
Vlasta Santolíková ze SPCCH ZO Poděbrady.
zástupci
města Na snímku je se středočeskou radní Zuzanou Jentschke Stöcklovou.
Havířova a sdružení Parkinson ČR a SR, senátor Pavel
několikadenního nabitého programu je
Lebeda a předseda pro sociální věci Střepřivítal starosta Ladislav Langr a mimo
dočeského kraje Jiří Svoboda. V rámci
jiné je seznámil s historií a zajímavostmi
Poděbrad.
„Ředitel Sociálních služeb a současně zástupce primátora města Havířova
Milan Černý je podobným poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb
jako naše centrum. Má prakticky stejně
velkou organizaci ve svém osmdesátitisícovém městě jako my v obdobně početném nymburském regionu. Takže jsme
se v průběhu let tak nějak ‚našli‘. A proč
zástupci sdružení Parkinson ČR? Protože
i v Poděbradech jsou lidé s touto diagnózou. Abychom jim zajistili nejideálnější
rozsah služeb, potřebujeme spolupracovat
s odborníky přes uvedené sdružení. Navíc
pro každého jedince s touto chorobou je
důležitý kontakt s lidmi, kteří jsou na tom
podobně jako on,“ vysvětlila Emilie Třísková, ředitelka CSZS Poděbrady a místopředsedkyně sociálního výboru Středočeského kraje.
Početná návštěva představitelů Havířova a sdružení Parkinson se starostou města, dalšími
hosty a organizátory soutěžní výstavy na poděbradské radnici.
Text a foto (red)
Léto očima
Mobilobraní na EKO Gymnáziu
preventisty požární Podle průzkumů leží v českých domácnostech osm milionů nepoužívaných mobilních telefonů. Ty představují nejen cenný zdroj surovin, ale také velkou ekologicochrany aneb
kou zátěž.
Mobilní operátoři se opakovaně
Dovolená v klidu
snažili naučit lidi telefony odeNastává doba prázdnin a dovolených.
Proto je třeba připomenout, že dlouhodobější opuštění domova souvisí
s nutností překontrolovat obydlí jak
z hlediska bezpečnosti, tak i zabezpečení požární ochrany.
V souvislosti s tím připomínáme nezbytnou nutnost vypnutí všech plynových
a elektrických spotřebičů, zejména pak
vařičů, kávových konvic, žehliček, či
jiných topných zařízení. Jejich stoprocentní vypnutí zajišťuje odpojení daných
spotřebičů od elektrických napájecích
zdrojů. V objektech, kde je zaveden
plyn, je třeba zajistit jeho řádné uzavření
u hlavního přívodu a v městských budovách se zaměřit i na vypnutí hlavního
uzávěru vody ve stoupačkách tak, aby
po příjezdu z dovolené na vás nečekaly
nepříjemné záležitosti týkající se vyplavených sousedů, případně zatopené sklepy a podobně. Dalším objektem, kterému
je třeba věnovat pozornost, jsou garáže.
I v nich by mělo dojít k odpojení elektrických spotřebičů. U vozidel, jež zůstanou
po dobu vaší dovolené v garáži, je nutné
zajistit odpojení jejich elektrického zařízení od akumulátoru. Pokud v garáži ponecháváte zásoby benzínu povolené normou,
je třeba zkontrolovat celistvost kanistrů. Protože v rodinných domcích ještě
v mnoha případech slouží k vaření a ohřevu plyn propan-butan, je potřeba lahve
s tímto médiem řádně uzavřít na ventilovém kohoutu každé bomby s PB a zajistit,
aby tyto (případně náhradní) lahve byly
zastíněny proti sálajícímu slunečnímu
záření a nedošlo tak k výbuchu plynu.
Pokud máte u svých objektů dílničky,
ve kterých provádíte natěračské práce, je
vhodné umístit barvy a ředidla do kovových skříní a zkontrolovat zda nádoby
(většinou plechové) nejsou porušeny.
Doporučujeme pak ještě zkontrolovat stav
hromosvodů, zejména na hospodářských
budovách, a jejich technickou účinnost
– to znamená, jestli nejsou svody někde
přerušeny a jsou plně funkční.
Věříme, že těchto pár doporučení si jako
občané našeho krásného města vezmete
k srdci a prožijete skutečně dovolenou bez
starostí a po návratu najdete svůj domov ve
stavu, v jakém byl před vaším odjezdem.
Jiří Vorlíček, preventista
požární ochrany města Poděbrady
Osoba OOZ, osvědčení Š 90/2000
vzdávat, ale ani jedna z vyzkoušených metod neměla potřebný
efekt. Proto přišla společnost
T-Mobile spolu s občanským
sdružením Aisis s nápadem na
studentský projekt. Projekt se
jmenuje Mobilobraní a účastní se
ho pět škol z celé České republiky. Mezi nimi i EKO Gymnázium
Poděbrady. Na školách vznikly
studentské týmy, jejichž cílem
je zkusit vymyslet nové metody,
jak naučit lidi odevzdávat staré mobilní telefony k recyklaci,
a tyto metody ověřit. Projekt má
tedy přínos pro životní prostředí
a zároveň pro studenty, kteří se
jeho prostřednictvím naučí spoustu věcí.
Na naší škole byla vyhlášena soutěž ve
sběru mobilních telefonů. Mezi samotnými
studenty se vybralo více než čtyři sta kusů.
Naši studenti se také pravidelně objevovali
se stánkem před obchodním domem Albert
v Poděbradech, kde se snažili lidem vysvět-
lit, proč, jak a kde staré mobilní telefony
odevzdávat. Studenti narazili i na neochotu
některých z nich, přesto zkušenosti získané
z realizace projektu považují za důležité
a cenné.
Anita Balvínová,
EKO Gymnázium Poděbrady
IV. Poděbradský voříšek
aneb Fredíkův memoriál
I přes nepříznivé počasí se v sobotu 18. června v areálu kynologického cvičiště
a útulku konala poděbradská voříškiáda. Zúčastnila se jí více jak stovka psů.
Ze všeho nejdřív se účastníkům výstavy
představili psi z Poděbradského útulku,
v jehož prospěch šel veškerý výtěžek
z akce. Poté už soutěžili odděleně voříšci
a psi bez průkazu původu ve třídě štěňat
a veteránů, psů a fenek do a nad 40 cm,
hendikepovaných jedinců. Své chlupaté miláčky mohly mimo soutěž předvést
také děti. Nejtěžší práci ovšem měli porotci. Vybrat ty „nej“ pejsky, kteří si domů
odvezli poháry a medaile, bylo opravdu
obtížné. To ostatně řekla na úvod výstavy
také jedna z porotkyň, známá právnička
a velká milovnice psů JUDr. Klára Slámová.
Snad i proto každý pejsek dostal za účast na
akci odměnu. Příjemně strávený den doplnili ještě soutěže a vystoupení psů ZKO.
O pejskovi Fredíkovi a lidské bezohlednosti se lze dočíst na stránkách ZKO Poděbrady www.zkopodebrady.cz, kde jsou také
informace o útulku a jeho svěřencích.
Text a foto (red)
Ocenění psi bez PP v třídě veteránů. Vítězem se stal „westík“ Fido.
boje, rytířský turnaj a další kousky Šermířské a divadelní společnosti Batalion
sv. Martina. Na prvním nádvoří současně
probíhal dobový trh.
Text a foto (red)
Čínská delegace v Poděbradech
Lázeňské město navštívila šestice představitelů nejjižnějšího města Číny.
Pokud bychom hledali město Sanya na
jižním cípu ostrova Hainan ve starších
zeměpisných atlasech, neuspěli bychom.
Avšak již před deseti lety mělo město více
než 500 tisíc obyvatel. Lázeňské letovisko Sanya na břehu Jihočínského moře je
nejjižnějším čínským městem s tropickým
podnebím, které ročně navštíví až 7 milionů turistů a lázeňských hostů. Většinu
tvoří Číňané, ale i Rusové, Američané či
Evropané. Destinace je dostupná necelou
hodinu letu z Hong Kongu či Macaa.
Místostarostka paní Rong Li ping, v čele
šestičlenné čínské delegace, nám vysvětlila, na jakých základech město buduje svoji prosperitu. Vyjma ekonomické
zóny se zvláštním režimem, důležitého
přepravního a komunikačního centra
jsou to zejména přírodní podmínky této
„jižní brány Číny“. Více než 65 % území ostrova Hainan pokrývají lesy, pobřeží
lemují bílé písčité pláže a zeměpisná šířka
shodná s Havajským souostrovím zaručuje celoroční nápor turistů (průměrná
teplota monzunového pásma v lednu je
21 a v červenci 28 °C). Město výrazně
podporuje lázeňství, založené na rehabilitačních koupelích v termálních vodách
z místních zřídel. Lázně jsou ve vlastnictví státu, avšak provozují je různé privátní společnosti. Vedle bezpočtu hotelů
má město také stovky škol, výzkumných
institucí a zdravotnických zařízení. Řada
lázeňských hostů oceňuje možnost podstoupit terapie založené na celostní, tradičně čínské medicíně oproti euro-americkému modelu konzumace produktů
farmaceutických společností. Člen rady
města pan Pei Keshan, v jehož gesci jsou
zahraniční styky města Sanya, uvítal náš
návrh na rozvoj dalších kontaktů s Poděbrady prostřednictvím naší komise pro
lázeňství, propagaci a cestovní ruch.
Ačkoli jsou obě města v mnohém nesouměřitelná (dnes šestimilionová Sanya
má 200 zastupitelů, 27 členů rady města,
jednoho starostu a 6 místostarostů vzešlých ze svobodných voleb s téměř 100 %
volební účastí), přesto mohly i Poděbrady
nabídnout čínským hostům leccos zajímavého. Kromě oficiálního přijetí čínské
delegace vedením města na poděbradské
radnici, kde proběhla video prezentace
Poděbrad v čínském jazyce, zaujala také
prohlídka výrobních provozů ručně foukaného skla, tradiční design květinových
hodin v lázeňském parku i degustace naší
minerální vody.
Na pracovním obědě v lázeňské restauraci Swiss, kam jsme přizvali ředitele Lázní
Poděbrad a. s., pokračovaly rozhovory
o tématech zajímajících obě strany. Čínští
představitelé města Sanya ocenili srdečné
přijetí, otevřenost rozhovorů a vyjádřili
zájem na další spolupráci obou měst.
Miloš Mikolanda, 2. místostarosta
Hasičské slavnosti se opět vydařily
Ve sportovním areálu ve Velkém Zboží proběhly oslavy 103. výročí založení místního Sboru dobrovolných hasičů.
V rámci tradičních hasičských slavností
začala hodinu po poledni soutěž v požárním útoku. Dvacítka sedmičlenných
mužských týmů bojovala o putovní pohár
starosty města. Jelikož potřetí za sebou
vyhráli hasiči z Úmyslovic (čas 18,03
s), odvezli si trofej natrvalo domů. Borci
z Velkého Zboží se skoro do konce soutěže drželi na bronzové příčce, ale nakonec skončili na krásném 4. místě.
Mezi sedmičkou ženských týmů byly
nejrychlejší závodnice z Dymokur (čas
25,41 s). Domácí děvčata bohužel zastihla
technická závada a obsadila 7. místo.
Po skončení závodů dospělých ukázaly také
týmy malých hasičů, co dovedou. Program
pokračoval štafetou 10 x 1 pivo a hudební
a taneční zábavou až do večerních hodin.
„Letošní slavnosti voněly pohodou, zábavou a uvolněním. Byli jsme rádi, že nás
navštívili kolegové hasiči ze spřáteleného SDH Štítina, kteří si atmosféru oslav
náležitě užili,“ zhodnotila akci starostka
OSH Nymburk Blanka Blechová.
Víte, že…? Na akci pořádané Sborem dobrovolných hasičů Velké Zboží
15. července 1997 vytvořila domácí štafeta světový rekord ve štafetě na 100 piv.
Sto účastníků pokusu vypilo 100 půllitrů
piva v čase 9 minut a 52 vteřin s tím, že
štafeta byla předávána ťuknutím.
Text a foto (red)
Závodníci vítězného týmu SDH Úmyslovice čekají na výsledný čas.
PN
ZPRAVODAJSTVÍ / NÁZORY
7. července 2011
stránka 7
Bezdůvodná štvanice zastupitele Michla Stožáry u bývalé radiostanice
Mimořádně nekorektní příspěvek zastupitele Václava Michla (ODS) v minulém
vydání PN je zcela zavádějící.
V minulém redakčním příspěvku byla sice malá, přesto docela zásadní nepřesnost.
Uvádí se zde, že se stožárům údržba za posledních dvacet let jaksi vyhnula.
Pan Michl se snaží čtenářům vnutit obraz
radnice jako levné „realitky“, která na
požádání prodává v centru města stavební parcely po 300 korunách za čtvereční
metr. Opak je pravdou: pokud město prodává jakékoli nemovitosti, tak zásadně za
nejvyšší možnou cenu, a vždy v souladu se
zájmy města. Právě tyto zájmy pan Michl
jaksi zapomněl k uvedenému výjimečnému případu čtenářům ozřejmit. Nejedná
se o žádné stavební parcely, na kterých by
bylo možno stavět, nýbrž místa předzahrádek před třemi rodinnými domy v Labské
ulici o výměrách 74, 72 a 33 metrů čtverečních. Jejich užívání bez právního důvodu
je zásadním pochybením minulého vedení
města pod taktovkou ODS.
Vzhledem k tomu, že užíváním těchto předzahrádek byla naplněna 10letá
lhůta vydržení, hrozící soudní spor ze
Informace je, kulantně řečeno, mylná.
Přesná data údržby stožárů není možné
jednoduchým způsobem okamžitě dohledat, protože reorganizace Českých radiokomunikací udělala své. Přesto si dovolím oponovat, neboť jsem se posledních
údržeb účastnil. Opravu základního nátěru a vrchní nátěr prováděl zaměstnanec
Radiomontáží Praha na konci devadesátých let na základě pravidelných ročních
kontrol. Nátěr se prováděl v cyklu přibližně patnácti let. Dnes tedy je zcela určitě
zralý na obnovu, aby se časem nemuselo
konstatovat, že stožáry jsou nebezpečné
a je nutné jejich zbourání.
Kotevní lana byla na konci osmdesátých
let měněna a kotvena do nových betonových bloků. Každý z nich je z cca deseti
strany uživatelů by město velmi pravděpodobně prohrálo. Nezískalo by nic, jen
účet za soudní výdaje. Tím, že byly tyto
k jinému účelu nepoužitelné předzahrádky jejich uživatelům prodány za úhrnnou
částku 53 700 Kč, přistoupilo město na
poctivý, oboustranně vyvážený kompromis, mimosoudně vypořádalo a narovnalo
případné majetkové spory. Ostatně, sám
zastupitel Michl nehlasoval proti tomuto
usnesení (18 bylo pro, 8 se zdrželo, proti
nebyl nikdo).
Budu rád, když napříště Václav Michl
nebude čtenářům poskytovat zkreslené
dezinformace. Více než půl roku poté,
kdy ODS v Poděbradech prohrála volby,
bych ocenil raději aktivní zapojení do práce pro město. U zastupitele Michla jsem
toto zatím nezaregistroval.
Miloš Mikolanda, 2. místostarosta
kubíků betonu. Tah na nejdelších lanech
je 6 tun. Lana byla konzervována každé
dva roky asfaltovým lakem Rubol. Tedy
za dobu, co kulturní památku vlastní golfový klub, měl být nátěr již proveden. Zda
byl, či nebyl, nevím, nicméně i zde platí
– z důvodů zachování památky – nutnost
pravidelné údržby.
Ještě jednu maličkost však mám na
srdci. Rádiovka, jako národní kulturní
památka, by měla být přístupná veřejnosti. Myslím tím hlavně očím veřejnosti. Vnější architekturu však není
téměř možné ocenit, ani vyfotografovat,
protože ji zakrývají reklamní plachty
sponzorů. Ptám se – hlavně památkářů
– zda to je přípustné.
Miroslav Malovec
Pan Michl a jeho lekce politické demagogie SPCCH Poděbrady aneb Spolek dobrodějek
Václav Michl, zastupitel za ODS, by měl
v politice skončit. V předcházejícím vydání
Poděbradských novin se totiž prezentoval
jako učebnicový politický populista, který
se chce zalíbit zdánlivým odhalením podvodů na radnici, přitom však pravdu překrucuje nebo ji rovnou vynechává. Mimochodem, pokud bude mít místní ODS ve
svém čele dál takové lidi, budou se na ni
místní obyvatelé dál dívat skrz prsty.
Pan Michl se snaží vytvořit kauzu z prodeje
předzahrádek několika domů v Labské ulici. A tak zde minule zveřejnil článek s titulkem Chcete získat stavební parcelu v centru
Poděbrad a za 300 Kč, nebo dokonce zadarmo? Promineme panu Michlovi skutečnost,
že ho psal perem žáka základní školy, nebo
že si pomáhá banálním humorem, když
se snaží svoje údajné zjištění přirovnat
k „opožděnému aprílovému žertíku“.
Kdyby se jednalo jen o styl, šlo by se textu pousmát. Michlovo pochybení je však
mnohem společensky závažnější.
Se dvěma sousedy jsme zažádali o převod předzahrádek u našich domů, když
jsme nedávno náhodou zjistili, že jsou
evidovány v majetku Městského úřadu
Poděbrady. Jako předzahrádky zde podle pamětníků fungují nejméně sto let. Po
dohodě s MěÚ, že převod budeme řešit
mimosoudně (a nebudeme tedy usilovat
o nárokové bezplatné vydržení), byla cena
předzahrádky stanovena na 300 korun za
metr čtvereční.
Toto se pan Michl ve svém článku vysvětlit neobtěžoval. Namísto toho napsal, že
se jedná o stavební parcelu. Aneb první
nesmysl – o žádnou stavební parcelu
(pokud nechceme stavět boudu pro psa)
nejde, stále jde o předzahrádku. Není
proto divné (a na tom Michl svůj objev
staví), když se za metr předzahrádky platí
300 korun a ne 3 000 korun jako u skutečných stavebních parcel jinde ve středu
města. Usnesení o prodeji bylo podle
Michla schváleno jen těsnou většinou.
Další nesmysl, snadno k dohledání na
záznamu schůze na internetu.
Posléze už Michlův článek působí téměř
zdrogovaně. Uvažuje o tom, že cena předzahrádek je odvozena od číhosi úmyslu
nebo vděku, že jde o návyk přenesený ze
soukromé firmy, kde „bylo třeba zvykem
dávat něco zadarmo“. (!)
Osobní lahůdkou je pro mě závěr textu,
v němž volá po tom, aby poděbradské
noviny měly tak schopné investigativní
novináře jako Mladá fronta DNES – prý
bychom se dozvěděli něco zajímavého.
V Mladé frontě DNES pracuji téměř deset
let jako vedoucí rubriky Kultura a magazínu Víkend. Mohu pana Michla ujistit, že
nejen kolegům z investigativního oddělení, ale jakémukoliv řadovému editorovi
v našem deníku by se z jeho zcela neprofesionálního textu obrátily oči v sloup.
V novinách totiž ctíme objektivitu – uvedeme celou pravdu, nezkreslujeme ji,
dáváme prostor všem zúčastněným stranám. Jinými slovy: ctíme hodnoty, které
jsou panu Michlovi bohužel zatím cizí.
Jan Kábrt
Úspěch debatérů z Poděbrad
Jen málo měst v České republice se může pochlubit účastí v projektu Debatování napříč osnovami, s kterým aktivně spolupracuje hrstka vybraných studentů
z Gymnázia Jiřího z Poděbrad.
Vše se zrodilo ve třídách poděbradského gymnázia. Zde organizátoři debatních
dnů provedli studenty přísnými pravidly
sportovní debaty. Ti si je hned v zápětí
vyzkoušeli. A na základě výsledků si hlavní organizátor a garant pro Středočeský
kraj Roman Petr vybral své favority, kteří
byli pozváni do rodného města génia Járy
Cimrmana – Letohradu. Studenti si osvojili
strategie debat a soutěžili celkem ve třech
profesionálně hodnocených debatách.
„Studenti z Gymnázia Jiřího z Poděbrad
na výjezdovém semináři projevili dobré předpoklady pro úspěch v debatním
světě. Navzdory tomu, že se potkávali
s konkurencí, která často měla daleko
větší debatní zkušenosti, umístili se na
krásném pátém až sedmém místě z celkového počtu zhruba sedmnácti týmů. Bez
ohledu na úroveň předpokladů doufáme,
že se poděbradských studentů ujme někdo
z proškolených místních pedagogů,
a v této jedinečné aktivitě je bude dál rozvíjet a vést k úspěchu v životě tak, jak se
to děje na jiných školách, kde má debata
již svou tradici,“ říká Roman Petr. Jeden
ze soutěžících dodává: „Největší výhodu
soutěžních debat vidím v rozšíření úhlu
pohledu, protože nikdy nevíte, co budete
obhajovat, či vyvracet.“
Pro vysvětlenou, družstvo debatérů dostane nejednoznačné téma a je mu sděleno,
zda s ním v debatě bude souhlasit, nebo
nebude. Družstvo tedy musí přemýšlet jak
nad pozitivními, tak negativními pohledy
na věc. A zejména toto je cílem celého
projektu. Učit přemýšlet a stmelovat studenty v celé zemi.
Gratulujeme debatérům z Poděbrad.
Tomáš Maux
Abeceda rodinných financí
V době maturit nabídlo Sdružení přátel domu dětí, o. s. nematuritním třídám poděbradských středních škol zajímavý projekt
Abeceda rodinných financí.
Jeho obsahem bylo jednoduchou a srozumitelnou formou seznámit studenty
s rodinným rozpočtem, s náležitostmi
smluv, nejčastějšími finančními produkty
a dalšími každodenními situacemi spojenými s financemi.
Žáci z každé vybrané třídy si vytvořili
imaginární rodiny, v nichž po dvě dopoledne společně sestavovali rodinné rozpočty, počítali čisté příjmy, lepili koláže
týdenních jídelníčků a soutěžili o „zlaté“
nugátové cihličky.
Celkem bylo proškoleno 143 studentů.
Projekt byl uskutečněn díky grantu CSR
Consult s. r. o. za finanční
podpory dalších partnerů.
Více o projektu na www.
abecedarodinnychfinanci.
cz.
V rámci téhož projektu
byli proškoleni i poděbradští senioři, které zaujaly především novinky
v nabídce finančních produktů.
Text a foto
Pavlína Špeldová
Mám na mysli Svaz postižených civilizačními chorobami. Spolu se ženou jsme ho objevili brzy potom, co jsme ze západu Čech
přesídlili do Poděbrad. Je to organizace veskrze seniorská (kdo ze seniorů nemá nějakou civilizační chorobu?) s převahou žen
a vede ji Ivana Tomková s výborem dam moudrých a laskavých, se smyslem pro humor a životním nadhledem.
Akce tohoto spolku zpříjemňují a zpestřují život více jak třem stovkám seniorek a čtyřicítce seniorů. Ale dobrodějky
nemyslí jen na sebe... Jsou moudré a vědí,
že kdo chce brát, měl by umět také dávat.
V programu SPCCH jsou mimo jiné pracovní, úklidové brigády veřejných prostorů, vystoupení tanečního a pěveckého kroužku při různých společenských
příležitostech apod.
Dnes se chci zmínit o zajímavé akci, které
jsem se nedávno také zúčastnil. Cyklistický výlet do Českého Ráje. Vynikajícím
způsobem připravený, promyšlený do
nejmenších detailů. Doprovodné vozidlo
s vlekem na kola. Základna na bývalém
statku rodiny Dáši Manželové. Hvězdicové výlety do okolí. Poznávání nádherné
romantické přírody a národních pamětihodností. A krásné večery u společného
stolu a nekonečné legrácky a šprajcky
Jany Pospíšilové. Nenápadný, ale dokonalý technický servis Vaška Martince
v pelotonu a Jirky Pospíšila za volantem
doprovodného vozidla. Tábornické spaní ve spacácích – jako za mlada. Provizorní, ale dokonalá sprcha se slunečním
ohřevem vody na
travnatém dvoře.
A společné stravování – jednoduché,
ale o to více chutné
a zdravé. (Nežijeme
abychom
jedli, ale jíme,
abychom žili…).
Prostě, nemělo to
chybu. Gratulace
vedoucí
cyklistického kroužku
Janě Pospíšilové
a všem, kdo se na
zdaru akce podíleli. A velké uznání
za nadšenou účast
dvaceti
cyklistů,
Skupina seniorských cyklistů SPCCH před hradem Kost.
včetně osmdesátiZa skupinou je vidět doprovodné vozidlo s vlekem na kola,
letých.
které zajišťovalo bezpečnost účastníků.
Takových a podobBezpečné, hřejivé, konejšivé, inspirující
ných akcí pořádá SPCCH Poděbrady
a laskavé.
během roku tolik, že zaplňuje velkou část
Už se těším na další vymyšlenost dobrovolného času svých členů a ze spolku
dějek.
vytváří rodinné prostředí, které senioři
Text a foto Dr. Josef Bubeník
tolik potřebují.
Kapela Screwdriver „rozproudila“ kolonádu
Kdo si v podvečer 26. května nenechal ujít charitativní koncert školní kapely Screwdriver na poděbradské kolonádě, rozhodně
neodcházel zklamán. Jednalo se totiž o nevšední zážitek.
Pět studentů 2. ročníku Hotelové školy
v Poděbradech, zpěvačka Eliška Machková s Adamem Glembou (sólo kytara), Filipem Finraškem (basová kytara),
Honzou Kružíkem (2. kytara) a Richardem Kratochvílem (bubny), fungují jako
kapela Screwdriver (v překladu šroubovák) zhruba rok. Jejich čtvrteční výkon
byl ovšem takřka profesionální. Kapela
ze sebe, za mohutné podpory fanoušků,
vydala maximum a musela několikrát
přidávat. Kolonádou zněly rockové hity
jako Liquido od The Narcotic, Holiday od
Green day, Zombie od The Cranberries,
Forever od Papa roach nebo Fluorescent
Adolescent od Arctic monkeys. Atmosféra byla úžasná! O zpestření programu se
v přestávce postaral „hotelovácký David
Copperfield“ Jakub Koutský.
Kdo si však myslí, že dnešní mládež se
jen baví a nemyslí na druhé, je v tomto
případě na velkém omylu. Hlavním „hnacím motorem“ daného projektu byl charitativní účel. Výtěžek z akce byl totiž
věnován Speciální základní škole v Poděbradech U Bažantnice. Kasičky s nemalým finančním obnosem si v závěru kon-
certu přišla osobně
převzít paní Lenka
Říhová, zástupkyně ředitelky. Peníze budou použity
na testování počítačových aplikací
iPad, které mohou
nahradit
papírové
komunikační
tabulky
dětem,
které z různých
důvodů nemohou
používat mluvenou
řeč a komunikují
náhradním způsobem.
Celá akce nesla název „Rock for charity
aneb Škola pro školu“ a jednalo se o jeden
z projektů realizovaných v rámci Malých
grantů, což jsou studentské projekty, jež
jsou financovány společností T-Mobile.
Všem, kteří do sbírky přispěli, velice
děkujeme!
Text a foto Mgr. Jitka Soukalová
Děkujeme všem milým náhodně procházejícím spoluobčanům a hostům
Poděbrad za příspěvky pro Speciální základní školu U Bažantnice, pro kterou jsme uspořádali charitativní koncert naší školní kapely Screwdriver.
Zároveň se omlouváme všem rozhořčeným spoluobčanům za obtěžování hlukem a jim nepříjemným hudebním žánrem, kterého jsme se naším
koncertem dopustili ve čtvrtek 26. května od sedmi do půl deváté večer na
lázeňské kolonádě.
Screwdriver:
Eliška Machková, Adam Glemba,
Filip Finrašek, Jan Kružík,
Richard Kratochvíl
PhDr. Jana Podoláková
ředitelka
ZPRAVODAJSTVÍ / PUBLICISTIKA
stránka 8
PN
7. července 2011
Ještě k ČOV Poděbrady…
Rekondiční pobyt členů SPCCH
Zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod je měřítkem vyspělosti civilizace. Čištění městských odpadních
vod odpovídajícím způsobem je nezbytnou nutností, která se stala v Poděbradech skutečností až v roce 1996.
Členové poděbradského Svazu postižených civilizačními chorobami putovali
do lázní.
Ovšem od té doby, kdy byla poděbradská
čistírna uvedena do provozu se neustále
vyskytují různé problémy, zejména její
kapacitní nedostatečnost. Samotný proces
čištění odpadních vod je složitou technickou záležitostí a rozhodujícími kritérii
pro specifikaci způsobu čištění je kvalita přitékajících odpadních vod a potom
jejich množství. Protože existuje značné
množství způsobů čištění, je prioritou stanovení a přijmutí optimálního technického řešení. Teprve potom následuje zpracování projektu, schvalovací řízení atd.
Právě původní technické řešení poděbradské ČOV (instalace a provozování
biofiltrů) se ihned po zahájení zkušebního
provozu ukázalo jako nevhodné. Přitom
projekt byl jistě zpracován řádným způsobem a následné kroky rovněž. Schvalovací proces i tzv. EIA nezkoumá úroveň
technického řešení, inženýrské výpočty
atd. Proto následovala dílčí (pouze) úprava, kdy biofiltry byly doplněny o čištění
části odpadních vod na aktivaci. Třebaže
v době této částečné rekonstrukce byly
známy požadavky na kvalitu vyčištěných
odpadních vod, zakotvené ve směrnici
Rady č. 91/271/EHS o čištění městských
odpadních vod z 21. 5. 1991, kterou ČR
převzala, přijaté a realizované technické řešení bylo opět neúplné. A tak ČOV
neplní emisní ukazatele Ncelk. ČOV má
být vždy vybudována s rezervou.
Čistírna je od počátku městským majetkem. A jako vlastník má město povinnost
Barokní arcibiskupský zámek v Kroměříži
byl první zastávkou na naší cestě do známých lázní. Nejdříve jsme se prošli Květnou zahradou, ranně barokním unikátem,
který se v podobném rozsahu jinde v Evropě nedochoval, a poté jsme již obdivovali
jedny z nejhodnotnějších zámeckých interiérů ve střední Evropě. Zaujal nás Trůnní,
Lovecký, Poradní ale především nádherný
Sněmovní sál, ve kterém v letech 1848 –
1849 zasedal ústavodárný říšský sněm. Pro
nedostatek času jsme však museli vynechat
proslulou zámeckou obrazárnu a Podzámeckou zahradu.
Po příjezdu do Luhačovic následovalo
ubytování ve dvou soukromých, velmi
dobře vybavených penzionech. Někteří
z nás ještě absolvovali krátkou večerní
procházku, ostatní šetřili síly na druhý den,
který byl věnován pěší turistice. Dopolední
trasa vedla kolem nejznámějších léčivých
pramenů a lázeňských domů, odpolední
z nedalekých Pozlovic, kolem vypuštěné
přehrady zpět do města. Netřeba dodávat,
že jsme využívali lákavých nabídek místních restaurací a kaváren.
Třetí den jsme rozšířili počet poutníků
ke Svaté Panně Marii na Hostýně. Kostel
má své počátky v pověsti o vpádu Tatarů
a pohnutou historii, ve které se střídala období naprostého zmaru i velké slávy. Prohlédli
jsme si také známou Jurkovičovu křížovou
cestu a po krátké zastávce v Bystřici pod
Hostýnem pokračovali přes Rusavu do
zámku a zoologické zahrady v Lešné.
Zámek v dnešní podobě vybudoval
v roce 1891 hrabě Fr. Seilern a stavba již
tehdy splňovala všechny podmínky, které
dnes klademe na moderní bydlení. O tři
roky dříve byl dokončen zámecký anglický park, který byl přístupný veřejnosti
uvést současnou technologii čištění do
takového stavu, aby vypouštěná odpadní
voda odpovídala zákonným požadavkům.
Jakým způsobem toho bude dosaženo, to
musí město řešit ihned. Vodoprávní rozhodnutí je termínováno.
Dosavadní vývoj ukazuje, jak zásadní význam má rozhodnutí o zvolené technologii
čištění, která zohlední kvalitu i kvantitu
přitékajících odpadních vod na základě
procesních a bilančních výpočtů. Teprve
potom se vypracuje projekt. Co se týče
kvantity nátoku odpadních vod na poděbradskou ČOV, tak více jak polovina tohoto množství je voda balastní, dílem dešťová
a dílem infiltrovaná podzemní voda vnikající do netěsné kanalizace. Toto množství
vod není nutno čistit a proto tímto nátokem
na ČOV se zbytečně zatěžuje hydraulicky
čisticí linka, zvyšují se provozní náklady
a zvyšují se i náklady investiční, protože
dimenzování čisticí linky tuto skutečnost
musí respektovat. Snižování nátoku balastních vod na ČOV je nutností. Proto město
tak důsledně trvá na vodotěsnosti nové
kanalizace v příměstských částech, která
je rovněž ve vlastnictví města (na rozdíl od
kanalizace ve vnitřním městě, která je ve
správě VaK a. s. Nymburk).
Vlastnictví ČOV městem nemusí být nutně spojeno s jejím provozováním, pokud
město si nechce pro tuto činnost vytvořit
podmínky a získat příslušné oprávnění.
Město může ČOV pouze majetkově spravovat a svěřit provozování na základě
smlouvy vybranému kvalitnímu provozovatelskému subjektu, který má příslušná oprávnění. Anebo město může ČOV
pronajmout nájemci, který rovněž splňuje podmínky provozovatele a je městem
vybrán. Provozování ČOV nemůže být při
aplikaci věcně usměrňované ceny stočného nikdy ztrátové.
ČOV patří do strategického majetku
města, není zatížena žádnými splátkami
úvěru, ale je zárukou za poskytnutý úvěr
na výstavbu vodovodu a kanalizace v příměstských částech, který bude splacen
v roce 2019. Nutnou intensifikací se
samozřejmě zvýší její hodnota a to o vynaložené náklady. Město bude sledovat, aby
náklady byly co nejnižší. To především
závisí na technickém řešení, jak bylo
uvedeno, dále na výši přiznané dotace,
o kterou by město na základě optimálního
projektu mělo požádat. Tato ekonomická
stránka problému musí být pod důslednou
kontrolou města a všechny nabízející se
varianty musí být pečlivě zváženy.
Město musí ihned zahájit aktivity směřující k řešení problému, který má svůj počátek v dřívějších nesprávných politických
rozhodnutích, jež nerespektovala realitu
a vycházela z nekvalifikovaného přístupu a musí dohnat to, co bylo zanedbáno.
Město si v minulosti nedokázalo vytvořit
spolehlivou strategii, opřenou o kvalifikované návrhy. To je nutné změnit.
Ing. Josef Kutil
vodohospodář, zastupitel
Jakub Rož: Školní sešit.cz míří do světa
Jakub Rož je sedmnáctiletý student, který vytvořil internetovou službu Školní sešit.cz. Ta mu přináší úspěch v Česku a od září
by se projekt měl rozšířit i za moře.
sdílet s kamarády přes Facebook,“ řekl
na úvod Jakub Rož.
Řečeno jednou větou, Školní sešit.cz je
webová služba pro vedení online sešitu. „Znamená to, že studentům dovoluje zapisovat si ve škole do notebooku
zápisky a ty následně přímo ukládat do
našeho systému. Mohou si své zápisky
roztřídit do hodin, témat. Vytvoří si tak
komplexní sešit, který se dá následně
Kdy vás napadlo takovýto online sešit
vytvořit?
Školní sešit.cz vzniknul s mým nástupem
na střední školu. Řešil jsem problém, jak
si zapisovat školní látku. Naše třída byla
plná lidí s notebooky a nikdo v tom neměl
pořádný systém, takže v zápiscích vznikal
nepořádek. Když máte ve Wordu třeba sto
hodin a k tomu ještě mnoho předmětů,
pak těch souborů je moc a ukládání a hledání v počítači je problém. A proto jsem
si udělal vlastní systém, který následně
chtěli spolužáci také využívat. Zájem neustále stoupal, a tak jsme z toho s kamarádem udělali veřejnou službu. Celé jsme
to pojali jako start-up (začínající projekt,
pozn. red.) a v tuto chvíli je to normální
společnost s ručením omezeným. Školní
sešit.cz dnes používá v Česku již osmnáct
tisíc lidí.
Získali jste zahraničního investora, co
to pro Školní sešit.cz znamená?
Už přes rok máme ambici udělat ze Školního sešitu.cz globální službu. Trh v Česku je pro takovýhle internetový projekt
malý, a nedá se na něm vydělat. Není tady
již pro nás potenciál růstu. Osmnáct tisíc
uživatelů je už poměrně hodně, a proto
expandovat je prakticky nutnost. Chceme,
aby se z toho stala masová celosvětová
služba. Na druhou stranu je tu velká bariéra ze strany škol, protože některé nepodporují notebooky v hodinách. Což třeba
v Americe nebo Británii na školách úplně
neplatí. To jsou vlastně důvody, proč jdeme do projektu mySchoolNotebook.com.
Startujeme ho v září v Americe a v Británii s tím, že jej budeme dál rozšiřovat do
Španělska, Brazílie a Německa. Ze začátku jsme vlastně o investorovi ani neuvažovali, ale teď se naskytla velmi výhodná
příležitost díky švýcarskému investičnímu fondu, který do projektu vstoupil. Získal patnáct procent společnosti za částku
v řádu milionů korun. V danou chvíli je
to strategický partner, který nám pomáhá
dosáhnout rychleji zahraničních styků.
Díky penězům, které jsme získali, najímáme více zaměstnanců a všechno se tím
velmi urychluje. Zaměstnáváme sedm lidí
a pořád hledáme další.
Jste ředitelem projektu, staráte se
o řízení společnosti. Stihnete pracovat
i na něčem jiném?
Již delší dobu mám internetovou agenturu Flow Media, kde vytváříme složitější
webové a mobilní aplikace. Patříme mezi
přední české internetové agentury.
Neláká vás studovat nebo dokonce žít
v Americe? Přece jen to je centrum veškeré techniky.
Pokud bychom dosáhli cílů, které jsme si
stanovili se Školním sešitem.cz, například,
aby ho do roka používalo tolik uživatelů,
kolik bychom chtěli, plánujeme otevřít
americkou pobočku. Facebook, Apple,
Google mají pobočky v Kalifornii v Silicon Valley a dá se říct, že kdo není v Silicon Valley, nemůže uspět. Na světě není
jiné místo, kde by bylo tolik peněz, jež se
dávají do technologických firem. Existuje tam komunita, která pořádá různé akce
a párty a všichni tam společně žijí.
Už tedy víte, kde budete pokračovat ve
studiu?
Nemůžu to říct přesně. V úvahu připadá
třeba VŠE. Ale kdyby se Školní sešit.cz
rozjel opravdu ve velké míře a časově mě
zcela pohltil, tak bych na vysokou školu
asi vůbec nešel. Takže v tuto chvíli je vše
ve stádiu rozvah. Myslím si, že mi vysoká
škola nemůže dát to, co bych od ní očekával. Uvažoval jsem také o dálkovém
studiu.
Co děláte ve volném čase?
Tak hlavně pořád chodím do školy. Rád
navštěvuji s přáteli kavárny a občas zajdu
na tenis.
Text a foto (orga)
a představuje významný dendrologický,
botanický a zoologický celek.
Předposlední den jsme obdivovali krásu
Bílých Karpat. Zdatnější turisté absolvovali krátkou vycházku na Javořinu v náročnějším horském terénu, ostatní potom
naučnou přírodovědnou stezku v údolí.
Na cestě domů jsme se rozloučili s tímto
krásným regionem Moravy na Velehradě.
Hluboký dojem z katedrály nenarušilo ani
lešení restaurátorů nástropních fresek.
Připravit poznávací zájezd s výše uvedeným programem není jistě maličkost.
Hlavní tíhu odpovědnosti nesla naše
předsedkyně, paní Ivana Tomková. Patří
jí proto poděkování a obdiv spokojených
účastníků zájezdu, stejně jako dalším
členkám výboru a panu řidiči Šafránkovi,
který nás bezpečně a ochotně vozil. Již
teď se těšíme na další rekondiční pobyt,
tentokráte v Novohradských horách.
Text a foto Jaroslav Richter
Přehlídka kroužků DDM
Závěrečné vystoupení kroužků DDM Symfonie Poděbrady bylo letos poprvé rozděleno do dvou částí s patnáctiminutovou přestávkou, která umožnila rodičům
a prarodičům zhlédnout přesně tu část vystoupení, která je nejvíc zajímala.
Taneční vystoupení první poloviny přehlídky zahájil kroužek Taneční průprava, na který navázala Taneční průprava
pokročilých. Poté baletky také pod vedením Kláry Nechvílové předvedly v klasických bílých sukýnkách a baletních piškotech úžasnou Pizzicato polku. Cvičení
na hudbu odstartovali svěřenci Michaely
Petrákové vystoupením „Radujeme se
z pohybu“. Aerobic ukázal svoji sestavu
pod taktovkou Anety Langrové a Zumbu
fitness se svými svěřenci v latinsko americkém rytmu předvedly lektorky Jana
Žabková a Alena Potočková.
Jednotlivá vystoupení uváděli mladí
moderátoři z kroužku S TEAM.
Poté proběhl v sálu Symfonii přímo kytarový koncert. Nejdříve se na pódiu představili kytaristé začátečníci, poté je stále
pod vedením Heleny Píšové vystřídali
pokročilí kytaristé. Hudební blok uzavřely
čtyři klasické a dvě
elektronické kytary
z kroužku Kytara od
13ti let, jenž vede
Michael Hlaváč.
Závěr
programu
patřil tanečníkům
z kroužku Disko
tanec pod vedením
Veroniky Brodilové, kteří předvedli
výstupy, s nimiž
postoupili do krajského kola Středočeského taneč-
ního poháru. Po nich nastoupily tanečnice
ze Street dance Lucie Šebestové, které si
z uvedené soutěže odvezly hned dvě zlaté
medaile.
Na výsledky celoroční práce pohybových
a hudebních kroužků si musí – na rozdíl od těch výtvarných, ze kterých děti
nosí své výtvory průběžně domů – rodiče obvykle počkat až na konec školního
roku. Myslím, že letošní rok se čekání
obzvlášť vyplatilo. Ráda bych všem lektorům a jejich svěřencům pogratulovala
a zároveň poděkovala za příjemně strávený čtvrteční podvečer v DDM.
Nabídka kroužků, které budou otevřeny
v DDM Symfonie příští školní rok, bude
vyvěšena na webových stránkách DDM
www.ddmpodebrady.cz od 29. srpna.
Zápis proběhne v pondělí 5. 9. od 17 do
21 hodin a v úterý 6. 9. od 7 do 17 hodin.
Za DDM Symfonie Pavlína Špeldová
Turistické informační centrum Poděbrady má přes sezónu otevřeno každý den
(Po-Pá 9.30 – 18.00, víkendy 9.30 – 17.00). Najdete nás na dobře viditelném místě
přímo v centru Poděbrad vedle radnice (náměstí Jiřího 19). Přístup k nám je bezbariérový. Rádi Vám podáme informace, které se týkají města Poděbrady, cestovního
ruchu v regionu, zajímavé tipy na výlet. Vyhledáme Vám dopravní spojení po České
republice, najdete u nás zajímavé tištěné materiály s turistickou tematikou, vyberete
si zde z široké škály suvenýrů, map, regionálních produktů atd.
Zakoupit si u nás můžete také vstupenky do místního kina a divadla, a krom toho na
vybraná představení v síti Ticket-art, Ticketportal, Ticketstream a rezervaci místenek na dálkové autobusové spoje. Příznivci portálu www.slevypodebrady.cz si u nás
mohou zaplatit slevové voachery.
K dispozici Vám je po celou otevírací dobu veřejný internet. Méně obvyklou službou,
která není stále ještě běžně nabízena, je diskrétní a pohodlně vybavený kojící a přebalovací koutek pro naše nejmenší a jejich maminky. Příjemnou atmosféru dotváří
minigalerie, kde se budou střídat výstavy různých autorů a o jejichž průběhu Vás
budeme na našich stránkách informovat.
TIC Poděbrady, Nám. Jiřího 19, tel.: 325 511 946, www.polabi.com
PN
7. července 2011
PUBLICISTIKA / LIDÉ
Radio Poděbrady –
Československo aneb Historie vysílání z Poděbrad
Pokračování z Poděbradských novin 6/2011
Poděbrady – St. Assise
První oficiální vysílání z radiotelegrafního
vysílače Poděbrady se uskutečnilo z provizorní dřevěné boudy 19. března 1923,
a to 5 kW vysílačem mezi stanicí poděbradskou a stanicí u St. Assise u Paříže.
„Radiocentrum poděbradské je drátem
přímo spojeno s radiotelegrafní stanicí na
Vinohradech odkud se telegramy, které
přicházejí potrubní poštou z ústřední telegrafní stanice pražské, vysílají přímo do
antény poděbradské, aniž by tedy ve stanici poděbradské musely být přetelegrafovány,“ psalo se v dobovém tisku.
V dubnu 1923 přivítaly Poděbrady
váženého hosta. Byl jím zakladatel francouzské radiotelegrafie generál Ferrié. Se
svým doprovodem si přijel prohlédnout
radiocentrum Československé republiky.
Když byla v roce 1924 dokončena stavba
nové budovy, byl z ní zahájen pravidelný
provoz alternátorových vysílačů. O rok
později byla dlouhovlnná anténa přestavěna na tři samostatné střechové antény,
v sále byl instalován 5 kW elektronkový
vysílač telefunken, v dřevěné boudě – tzv.
dřeváku se vysílalo na dlouhých vlnách.
Poděbradská stanice sloužila bezdrátovému mezistátnímu poštovnímu styku.
Pod kódem OLP vysílala na vlnové délce
6 170 m i zprávy povětrnostní a tiskové.
slovensky, anglicky, příležitostně
rusínsky). Ze slovesných útvarů se
vysílaly především
přednášky, zpočátku jen v češtině,
méně v angličtině.
Americký deník
Buffalo
napsal:
„Československá
stanice je největším překvapením
ve světě rozhlasu.
Rázem se vyhoupla na první místo Originalita poděbradské stavby rovněž spočívá v exkluzivitě vstupní
mezi evropskými
haly s krásným ornamentálním kazetovým stropem.
stanicemi. Po technické stránce je její vysílání znamenité
na krátkou dobu zastavena v roce 1968.
a její program vyvážený. Má výbornou
Od 21. srpna tohoto roku se podařilo vysíhlasatelku (Zdeňka Walló) a vysílání stanilat z Poděbrad program Československéce vítězí u všech anglicky mluvících posluho rozhlasu i přes ostražitost okupační
chačů.“ V roce 1937 bylo vysílání rozšířepolské armády. Vysílání bylo ukončeno
no pro Blízký východ a Jižní Ameriku.
výměnou polských okupantů za sovětské.
V době mobilizace v září 1938 byl objekt
V následujících dnech bylo obnoveno
chráněn
Československou
armádou
rušení a vyvozeny postihy zaměstnanců.
– útvarem obrany proti letadlům pod kryČestní lidé byli potrestáni, nečestní zaujacím názvem Bekyně.
li jejich, nebo i vyšší postavení.
Úspěšnou práci krátkovlnného vysíláRušení se v průběhu 80. let omezilo na
ní ukončily německé okupační úřady.
Svobodnou Evropu a Rádio Svoboda
Písemné doklady o tom, jak prožívalo
a v roce 1988, když rušit přestali v SSSR,
Radio
Poděbrabylo rušení ukončeno i v Poděbradech.
dy léta německé
Mnozí zaměstnanci se přestali za svou
okupace
nejsou
práci stydět.
k dispozici a pamětníci již nežijí.
Kulturní památka
Ale vraťme se ještě zpět do padesátých
Zápis v pamětní
let. K významné události došlo v roce
knize Radio Podě1957, kdy Akademie věd v Praze začala
brady
1. dubna vysílat z Poděbrad permanentPo téměř šesní časový signál na kmitočtu 3 170 kHz
ti
letech,
dne
pod značkou OLB5 a od 17. května na
8. května 1945
kmitočtu 48,5 kHz. Signál byl přiváděn
o 10. hodině dopoz přesného kmitočtového generátoru
lední osvobozena
z laboratoře akademie. V dubnu 1958 byl
byla vysílací stakmitočet přeladěn na 50 kHz s označením
nice
Poděbrady
OMA a poděbradská radiostanice se stala
oddílem vyslaným
důležitým, mezinárodně uznávaným kmiZ dřeváku se vysílalo na dlouhých vlnách.
okresním národním
točtovým etalonem. Československo bylo
První vysílání rozhlasu
výborem v Nymburce za vedení poručíka
jednou z prvních zemí světa, vysílajících
S rozvojem poznatků o šíření rádiových
dělostřelectva v záloze Františka Jiránka
stálý časový signál pro vědecké účely na
vln docházelo ke změnám na poděbradz Nymburka, když byl dříve velitel
dlouhé vlně.
ské stanici, kde byly postupně montovány
německé posádky přinucen ke kapitulaci
Významná přestavba a modernizace začakrátkovlnné vysílače a směrové antény.
a předání stanice bez poškození.
la v roce 1959. Byla vybudována rozvodProvozní náklady díky menšímu potřebV době, kdy zuřil ještě nelítostný boj
na vysokého napětí, v roce 1962 odstřenému výkonu byly nižší, a tak se začala
o Prahu, byla již tato vysílací stanice
lem apsidy začaly stavební úpravy hlavní
pro radiotelefonní styk se světem využív provozu. Počala vysílati ve 14 hodin
budovy.
vat krátkovlnná pásma. V roce 1935 prana krátké vlně 2 534 kHz. Dík pohotové
Koncem roku 1967 bylo v Poděbradech
covalo v Poděbradech 21 krátkovlnných
obětavosti a rychlému nástupu všeho perinstalováno 20 vysílačů, z toho 2 dlouhovysílačů udržujících spojení s Evropou,
sonálu uvedena stanice v nejkratší době
vlnné, a zaměstnáno téměř 100 pracovAmerikou, Argentinou a Středním východo bezvadného stavu, v jakém byla před
níků.
dem. „Dřevák“ vysílal na dlouhé vlně pro
zločinným vpádem Němců do Čech. Zdar
Přestože středisko bylo určeno především
Ankaru a Bělehrad.
jejímu vysílání! Ať žije svobodná Čespro radiotelegrafní provoz, univerzální
První vysílání Československého rozkoslovenská republika! Zapsal: Por. děl.
vysílače umožňovaly i vysílání rozhlasu.
hlasu do zahraničí začalo 31. srpna 1936
v zál. František Jiránek v. r.
Tak tomu bylo od roku 1936 do okupace
v 10 hodin středoevropského času na vlně
a po válce až do jara 1952, kdy zahraniční
19,7 m, 25,26 m a 49,05 m. Denní rozvrh
Vysílače coby rušičky
vysílání převzal vysílač Velké Kostolany.
vysílání byl zpočátku skromný. Vysílal
Po válce došlo k dalšímu rozvoji stanice.
Zahraniční rozhlas byl naposledy vysíse jeden souvislý program od 20.30 h do
Zastaralé typy vysílačů byly nahrazeny nolán ještě mezi léty 1979 – 1982 po dobu
22.30 h pražského času. Během září bylo
vými od firmy Radioslavia, později Tesla,
rekonstrukce vysílače Rimavská Sobota.
vysílání rozšířeno o úterní a páteční prorozšiřován byl i anténní park výstavbou
Za zmínku ještě stojí provoz dlouhovlngram pro Severní Ameriku od 2.00 h do
všesměrových antén. Od roku 1955 byly
ného 80 kW vysílače (jeho anténa byla
4.50 hodin. Jedním z cílů zahraničního
montovány vysílače Tesla KUV 18/30,
napnuta mezi stožáry), který zajišťoval
vysílání bylo zajistit spojení s velkým
z nichž některé byly nasazeny jako rušičpřenos meteorologických map pro HMÚ
počtem Čechů a Slováků žijících v zahraky. Padesátá léta znamenají tedy – jak již
a armádu.
ničí. Pořady byly sestavovány z hudby
bylo v úvodu napovězeno – počátek tzv.
S rozvojem radiového vysílání přes družiz gramofonových desek a občasného ohlázvláštního provozu. Kromě uživatelů jako
ce ztratilo spojení na krátkých vlnách
šení stanice – Radio Poděbrady z ČeskoČTK, HMÚ vstupuje z Poděbrad do éteru
význam a po roce 1989 přestaly z techslovenska. Mluvené slovo bylo v meni ministerstvo vnitra. Po direktivě 50.
nických a ekonomických důvodů vysílat
šině a vysílalo se živě. Šlo o ohlašování
schůze předsednictva ÚV KSČ se vláda
z Poděbrad postupně všichni uživatelé.
pořadů a zprávy (ve vysílání pro Evropu
ČSR výnosem č. 70 dne 6. ledna 1954
Vysílače a antény byly zlikvidovány,
česky/slovensky, německy, francouzsky
usnesla na zřízení „rušící soustavy“ zahrazaměstnanci postupně propuštěni. Z vysía anglicky, ve vysílání pro Ameriku česky/
ničního vysílání na území naší republiky.
lacího střediska se načas stalo školicí
Tímto úkolem bylo pověřeno ministerstředisko. Posléze budova a dva stopadestvo vnitra a ministerstvo spojů. Cílem
sátimetrové stožáry byly Ministerstvem
bylo rušit vysílání Svobodné Evropy,
kultury ČR vyhlášeny kulturní památkou.
Hlasu Ameriky, Radia Liberty, DeutStalo se tak 3. května 2004.
sche Welle, Deutschland-Funk a souJako taková Rádiovka požívá ochrany
časně tyto stanice monitorovat.
státu, nemohou se na ní provádět stavební
Informační bariéra a systém cenzury
zásahy bez svolení Národního památkobyl v období, kdy zde vládly komuvého ústavu a musí se o ní řádně pečonisté, dobře promyšlen. Našim rušícím
vat. Údržba však vyžaduje nejen peníze,
stanicím v Poděbradech, Litomyšale taky lidi se zkušenostmi, kteří mají
li, Litovli a v Rimavské Sobotě byla
potřebné technické zázemí a hlavně vědí,
svěřena evropská část SSSR a sovětjak na to. A těch již není mnoho a nepřibýské rušičky „obhospodařovaly“ území
vají. Oboje bude jistě problém pro současnaše a ostatních evropských socialisného vlastníka – Golfový klub Poděbratických zemí. Do roku 1977 rušičky
dy. Nicméně klub se stožáry nemovitost
provozovaly Československé spoje
kupoval.
a vnitro nařizovalo kdy a na jakém
Text a foto Miroslav Malovec,
kmitočtu a jakým směrem se má rušíZdeněk Ronz
cí signál vysílat. Pro Poděbrady bylo
Prameny: Československý strojník
řídící středisko v lese mezi Libicí
a elektrotechnik, orgán klubu inženýrů
a Velkým Osekem. Přijímací antény
a stavitelů ročník 17, číslo 6; Rezonance,
(viditelné napravo od silnice) dodávaly
čtvrtletník pro zaměstnance společnosti
rozhlasový signál „štvavých stanic“ do
č. 2/2002; VCPD ČVUT Praha, Pamětpřijímačů tamních zaměstnanců, kteří
ní list k 60. výročí založení radiostanice
na základě zahraničních relací řídili
Historické zařízení dispečinku.
Poděbrady, archiv pana Zdeňka Ronze.
provoz rušiček. Činnost rušiček byla
stránka 9
FÓRUM ČTENÁŘŮ
„Černé“ a staré plakáty
Ve městě jsou plakátovací plochy, o něž
se starají technické služby. Za poplatek
vylepí plakáty, které předtím orazítkují,
aby bylo vidět, že vylepení bylo povoleno
a zaplaceno. A ejhle, najednou se objeví
veliké plakáty Svojšice bez razítka (tedy
bez povolení a zaplacení) a navíc zakryjí
i ty zaplacené, informující o městských
akcích. Plakáty se objeví i na místech,
které nejsou pro ně vyčleněny. Jedná se
o plakáty organizací, soukromé, nebo
oznamující akci a inzerci. Půjdete-li městem a zaměříte se na domy, ploty, zdi, uvidíte množství těchto „černých“ plakátů,
které naše město hyzdí. Některé tam visí
i déle než rok, příkladem je upoutávka na
pořad Afrika pana Šimánka na plotě v ulici Kunštátská. Naskýtají se otázky:
1. Proč se tito neplatiči či vylepovači
nepokutují, když je na plakátě uvedena
organizace nebo telefonní číslo, pří padně odkaz na internetové stránky?
2. Kdo má tyto plakáty odstraňovat?
Zdeňka Formánková
Chodník, nikoliv parkoviště
V červnovém čísle PN váš stálý spolupracovník Karel Liška ve svém článku
Žižkováci si změn všímají uvedl zavádějící informaci. Při výjezdu v ulici V Aleji
směrem od dětského hřiště (není na hřišti) skutečně nahradila rozježděný trávník
dlažba, není však, jak uvádí pan Liška,
určena k legálnímu parkování, ale slouží
jako chodník. Na tuto skutečnost byli
upozorněni všichni uživatelé bytů přilehlých samospráv a na dodržování dohlíží
policie.
Pokud by došlo ke změně užívání na parkovací místa, měli by uživatelé přilehlých
samospráv být informováni. Věřím, že
tomu tak není a přimlouvám se o zachování alespoň jedné strany chodníku. I skladbou podloží stavba neodpovídá parkování,
auta by v krátké době tato místa rozbila.
Pan Karel Liška by se měl informovat na
odboru dopravy a případně u pana 1. místostarosty pana Uhlíře. V případě mylné
informace by měl provést opravu v Poděbradských novinách, aby uživatelé nedostávali zbytečně pokuty.
Chtěla bych ještě dodat, že jinak s panem
Liškou plně souhlasím a vyslovit poděkování za změny, jež jsou přímo viditelné,
i za ty, které objevíme později.
Olga Želichovská
V době obchůzky zaznělo přání, aby se
popisované místo vydláždilo a poté aby
jedna strana sloužila chodcům a druhá
osobním autům. Chodec dnes přirozeně
bere nově upravenou plochu jako chodník, a řidič, který tu odstaví své auto, se
domnívá, že stojí na místě vyhrazeném
k parkování. Na pravou míru to 23. června přivádí Mgr. Vlastimil Macháček,
vedoucí odboru dopravy MěÚ Poděbrady: „Tyto plochy byly a jsou vedeny jako
chodníky. V minulosti byly vedeny jako
mlatové, ale protože došlo k jejich postupnému zničení parkujícími vozidly, došlo
k jejich zadláždění.“
Vážená (a pozorná) Olgo Želichovská,
je mi líto, že jsem informaci zcela přesně
neformuloval.
Karel Liška
Květinový dar pro MŠ
Děkujeme Zahradnictví Štěpán za poskytnutí sponzorského daru. Květiny, které
nám zahradnictví věnovalo, zkrášlí průčelí a zahrady poděbradských mateřských
škol.
Zaměstnanci MŠ
Pochvala zastupitelstvu
Nechci si stěžovat, ale chválit za to, co
zatím zastupitelstvo města udělalo. Soudný člověk musí uznat, že věci se dějí
správným směrem a je to již všude vidět.
A tak vám patří vřelý dík za všechno
a do další práce vám přeji hodně úspěchů
a co nejméně překážek. Ať se vám vaše
záslužná práce daří i nadále.
Zdeněk Ronz
Díky za krásné setkání seniorů
V posledním květnovém dni se tři sta
seniorů z Poděbrad a okolních měst sjelo na setkání na soutoku Labe s Cidlinou.
To již poněkolikáté organizovalo Centrum sociálních zdravotních služeb Poděbrady v čele se svou ředitelkou Emilií
Třískovou, a také Marií Chromečkovou
a všemi pečovatelkami. Akci zahájila paní
ředitelka se starostou Ladislavem Langrem. V malebném přírodním prostředí
připravili organizátoři velké altány se stoly a lavicemi, po celé odpoledne vyhrával orchestr TOX, pečovatelky roznášely
kávu a koláče všem účastníkům hned po
jejich příjezdu, grilovaly se klobásy. Bylo
možné soutěžit i v tvorbě básní na zadaných šest slov. Všichni jsme se výborně
bavili, a když jsme se kolem půl šesté rozjížděli domů, zůstala nám zase jedna krásná vzpomínka. Díky všem, kteří se o toto
tradiční setkání seniorů zasloužili.
Marie Farkašová, ved. Klubu dobré
pohody, Dům peč. služby Tyršova ulice
Koncerty na soutoku
pokračují
Folkově laděné večery v areálu restaurace na soutoku Labe s Cidlinou pokračují
koncertem písničkáře a kytaristy Standy
Haláčka z Kostelní Lhoty. Jako host se
tady představí jeho bratr Pepa a pražská
country kapela Miks.
Vystoupení se uskuteční v sobotu 30. července od 19 hodin.
(čej)
KULTURA
stránka 10
LETNÍ KINO
8. 7. / Pá / 21.30 / PIRÁTI Z KARIBIKU
– NA VLNÁCH PODIVNA / Fantasy /
USA / přístupný / dabing / 141 min. /
80 Kč
Johnny Depp se vrací ke své ikonické roli
kapitána Jacka Sparrowa v akčním příběhu plném pravdy, zrady, mládí a odchodů.
Když se Jack setká se ženou ze své minulosti (Penélope Cruz), není si jistý, zda jde
o lásku – nebo zda tato žena jen „hraje na
city“ a využívá ho, aby našla legendární
Pramen mládí.
Režie: Rob Marshall
Hrají: Johnny Depp, Penélope Cruz,
Geoffrey Rush
14. – 15. 7. / Čt – Pá / 21.30 / PAŘBA
V BANGKOKU / Komedie / USA /
od 12 let / titulky / 102 min. / 80 Kč
Ve filmu „Pařba v Bangkoku“ jedou
Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms),
Alan (Zach Galifianakis) a Doug (Justin
Bartha) do exotického Thajska na Stuovu
svatbu. Po nezapomenutelné rozlučce v Las Vegas nenechá Stu nic náhodě
a naplánuje zcela bezpečnou, poklidnou
pozdní snídani. Jenže ne všechno se vždy
děje tak, jak se naplánuje. Co se stane ve
Vegas, sice může zůstat ve Vegas, ale co
se stane v Bangkoku, si nedokážete ani
představit.
Režie: Todd Phillips
Hrají: Zach Galifianakis, Ed Helms,
Bradley Cooper
17. 7. / Ne / 21.30 / TRANSFORMERS 3 /
Akční / USA / přístupný / titulky /
134 min. / 75 Kč
V originále nese třetí díl Transformers
podtitul „Temná strana Měsíce“. Právě
tady před lety posádka první americké měsíční expedice Apollo 11 objevila
mimozemské vesmírné plavidlo a moudře
si to nechala pro sebe, respektive pro tajné služby. Podle Autobotů, kteří už dvakrát dokázali ochránit Pozemšťany před
ničivou invazí jejich zlých konkurentů
Deceptikonů, to ale byla zásadní chyba.
Chyba, která by mohla zničit celou naši
civilizaci, pokud nám Autoboti znovu
nepomůžou.
Režie: Michael Bay
Hrají: Shia LaBeouf, Hugo Weaving,
Tyrese Gibson
19. 7. / Út / 21.30 / X-MEN – PRVNÍ
TŘÍDA / Akční / USA / od 12 let /
titulky / 132 min. / 75 Kč
Film se dějově vrací ještě před film
X-Men Origins: Wolverine a odehrává se
v polovině minulého století. V době, kdy
mladý Charles Xavier (James McAvoy)
a Erik Lensherr (Michael Fassbender) byli
velmi blízcí přátelé a teprve odkrývali své
jedinečné schopnosti. V době studené války, kdy společně s dalšími mutanty museli čelit největší hrozbě, jakou kdy zatím
lidstvo poznalo. Proč se ale z nejlepších
přátel stali nepřátelé na život a na smrt?
Co předcházelo okamžiku, kdy se z Charlese stal Profesor X a z Erika Magneto?
Režie: Matthew Vaughn
Hrají: James McAvoy, Michael Fassbender, January Jones
23. 7. / So / 21.30 / VODA PRO SLONY /
Drama / USA / přístupný / titulky /
121 min. / 75 Kč
Jacob Jankowski (Robert Pattinson) skládal závěrečné zkoušky na veterině, když
se dozvěděl, že oba jeho rodiče zemřeli při
autonehodě. Bez rodiny a bez peněz Jacob
netušil jak dál, ale osud ho zavál do vlaku
světového cirkusu Benzini. Hospodářská
krize právě vrcholila a pro Jacoba, stejně
jako pro spoustu dalších, cirkus znamenal
spásu. Jako téměř dostudovaný veterinář
dostal Jacob na starost cirkusový zvěřinec
včetně cirkusových běloušů.
Režie: Francis Lawrence
Hrají: Reese Witherspoon, Christoph
Waltz, Robert Pattinson
27. 7. / St / 21.30 / KUNG-FU PANDA 2 /
Rodinný / USA / přístupný / dabing /
91 min. / 75 Kč
Po si plnými doušky užívá život legendárního Dračího bojovníka, který společně
s pěti přáteli, Tygřicí, Jeřábem, Kudlankou, Zmijí a Opičákem, hájí rodné údolí.
Všudypřítomnou pohodu ale naruší zprávy o zlosynovi, který plánuje krádež mocné zbraně, jež by mu mohla pomoci dobýt
Čínu a zničit umění kung fu.
Režie: Jennifer Yuh
Hrají: Jack Black, Angelina Jolie, Seth
Rogen
28. 7. / Čt / 21.30 / LIDICE / Drama /
ČR, Polsko / od 12 let / 126 min. /
80 Kč
Příběh Lidic, je příběhem obyčejných
lidí, kteří se absurdní shodou náhod připletli do cesty dějinám. Podle scénáře
Zdeňka Mahlera, oceněného cenou Sazky
v r. 2007, nabízí pohled na tragický osud
Lidic za 2. světové války z neobvyklé perspektivy.
Režie: Petr Nikolaev
Hrají: Karel Roden, Zuzana Fialová,
Roman Luknár
30. 7. / So / 21.30 / RYCHLE
A ZBĚSILE 5 / Akční / USA / od 12 let /
titulky / 130 min. / 75 Kč
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy, jednou rukou řídí a v té druhé třímají
zbraň nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou prostě rychlí a zběsilí. Už
popáté. Česká policie může zůstat v klidu,
veškeré silniční běsnění se bude odehrávat
v rozpálených ulicích brazilského Ria.
Režie: Justin Lin
Hrají: Vin Diesel, Paul Walker, Jordana
Brewster
Připravujeme:
PRINC A PRUĎAS, ČERTOVA
NEVĚSTA, THOR, HARRY POTTER
A RELIKVIE SMRTI – 2. část
S Jaroslavem Uhlířem zpívali
úplně všichni
Po dva dny zněla začátkem června parkem filmová hudba. Pohádkovou atmosféru tam v sobotním odpoledni naladil skladatel Jaroslav Uhlíř.
Dvoudenní festival Dny filmové hudby
začal v pátek odpoledne, kdy jej slavnostně zahájil středočeský hejtman David
Rath. Filmové písničky zazpívali na pódiu
u Kolonády například Ilona Csáková,
Martin Chodúr nebo studenti konzervatoře za doprovodu Big Bandu Felixe Slováčka. Sobotní dopoledne patřilo divadelním představením pro děti.
V pohádkovém duchu pokračoval festival
i odpoledne, kdy si písničky z filmů Ať žijí
duchové, Princové jsou na draka nebo Lotrando a Zubejda, a také třeba Holubí dům
zpívaly s Jaroslavem Uhlířem na zaplněné
kolonádě mrňata i jejich babičky.
Po skončení koncertu Jaroslav Uhlíř
prozradil Poděbradským novinám, že
do lázeňského města nejezdí jen zpívat
a hrát, ale i relaxovat. „V Poděbradech jsem byl už
dvakrát na takové
kratší
dovolené.
Chodil jsem do
parku poslouchat
Jakuba Smolíka,
Marcelu
Holanovou, kteří tam
zrovna vystupovali. A taky jsem si
rád jen tak poseděl
na lavičce a užíval
klidu. Letos přijedu
zase. Vaše město
mě chytlo za srdce
už když Zdeněk
Svěrák napsal písničku, která se jmenuje Semiška. Zpívá se v ní: …vzpomínáš,
neříkej že ne, jak jsme byli v Poděbradech
na dovolené. Spojil jsem si to s filmem
Hrdinný kapitán Korkorán, ve kterém
Vlasta Burian jede do Poděbrad. A tenkrát
to byla pěkná štrapác. Byl tu text a ještě
Burian, takže jsem si řekl, že tam pojedu
také,“ vysvětlil Uhlíř.
Víte, že...? První písnička, kterou spolu
složili Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák
je Strašidýlko Emílek z roku 1967. Oba
pánové tedy spolu tvoří již čtyřiačtyřicet
let.
Vůbec první filmová hudba, kterou
Jaroslav Uhlíř složil, zazněla v komedii
„Ať žijí duchové“ (rok 1977).
Text foto (red)
PN
Na housle cvičím „jen“ šest hodin
denně, říká Julie Svěcená
Julie Svěcená vystoupila 28. května v Koncertním sále Lázeňské Kolonády
za doprovodu klavíristy Václava Máchy. Sklidila dlouhý potlesk.
Nedávno oslavila sedmnácté narozeniny.
Není jen usměvavou blondýnkou a dcerou
slavného otce. Hraje od čtyř let a za nic
by prý neměnila. Je skromná, ale cílevědomá. I když prochází pubertou, je Julie
Svěcená dříč, který se chce jednou živit
tím, co ji už třináct let tolik baví – hrou
na housle.
Jste dnes v Poděbradech poprvé?
V Poděbradech jsem vystupovala už před
tři čtvrtě rokem s kytaristkou Veronikou
Hrdovou. Bylo to během rozhlasové soutěže Prix Bohemia Rádio. Ráda se sem
vracím.
Kolik hodin denně strávíte s houslemi
v ruce?
Liší se to podle toho, co mám zrovna před
sebou, ale snažím se cvičit šest hodin denně. Přes všední dny to je pro mě někdy
dost náročné, takže se mi stává, že hraji
třeba i do dvou do rána. Naštěstí bydlíme
v rodinném domku. V paneláku by tohle
asi moc nešlo... Jinak cvičení nejvíc doháním o víkendech.
Jak dlouho trvá nacvičit jednu skladbu?
Většinu skladeb vylaďujete celý život
a pracujete na nich od jednoho hraní
k druhému. Pořád je co vylepšovat, takže
se to nedá říct.
Vaše vrstevnice tráví určitě mnoho
času debatováním o klucích, o tom, „co
se nosí“ a tak dále. Jak jste na tom vy?
Nejvíc času na kamarádky a probírání všeho možného se mi naskytne asi ve škole.
A když mám náhodou odcvičeno a není
přede mnou nic důležitého, jsem schopna
udělat si na kamarády třeba dvě hodiny
a jít s nimi ven.
Houslím se věnujete od čtyř let. Neztratila jste tím dětství?
Myslím si, že jsem zažila to pravé dětství.
Když se ohlídnu zpátky, tak i kdybych
měla jinou možnost, vybrala bych si zase
tuhle. Jsem ráda, že jsem mohla už od
čtyř let začít cvičit a technicky se rozvíjet.
Hraní na housle je, pokud jde o techniku,
velice obtížné. Je dobré začít brzy. Kdybych nezačala už ve čtyřech, nestačilo by
mi dnes cvičit šest hodin, ale musela bych
hrát devět. (smích)
Která část těla hrou na housle nejvíce
trpí?
Páteř. Hlavně krk a záda. Když jsem byla
menší, trpěla jsem skoliózou a chodila na
rehabilitace. Naštěstí už jsem v pořádku,
dávám si pozor. Záleží hodně na stylu,
jakým housle držíte a jak se při hře uvolníte. Když to s cvičením hodně přeháním,
bolí mě šlachy. Jakmile naopak třeba
nějaký den vynechám, což se mi moc
nestává, odnášejí to klouby. Tři dny jsou
nejdelší doba, jakou jsem v kuse necvičila. Jednou jsem si totiž nevzala housle
k moři. Od té doby se mi to už nestalo.
Takže je to spíš makačka, nebo zábava?
Určitě obojí. Někdy je to skutečně hlavně
KULTURNÍ AKCE
9. 7. / So / Lázeňská Kolonáda
DANCE BOHEMIA
Mezinárodní přehlídka folklorních tanečních souborů. Bližší informace na speciálních plakátech.
13. 7. / St / 20.00 / Ostrov
KONCERT JAROSLAVA HUTKY
Cena vstupenky: 70 Kč
16. 7. / So
100 LET VÝROČÍ 1. LETU E. ČIHÁKA
Bližší informace na speciálních plakátech.
22. 7. / Pá / 21.00 / Zámecká zahrada
ZAPOMEŇTE NA HÉROSTRATA
Tragikomedie autora Grigorie Gorina
v režii Miroslava Fišera v podání DS Jiří
a Pavlem Trávníčkem j.h.
(mokrá varianta Divadlo Na Kovárně)
Cena vstupenky: 100 Kč
26. 7. / Út / 20.00 / Ostrov
NEZMAŘI
Koncert folkové kapely Nezmaři.
Cena vstupenky: 150 Kč (předprodej),
180 Kč (na místě)
dřina, ale mám štěstí, že i když hraji už
třináct let, pořád mě to hodně baví.
Máte nějaký recept na boj s trémou?
Nejlepší je říkat si, že žádná tréma není
a že to dělám, protože mě to baví. Chci
hlavně potěšit lidi, kterým hraji. I kdyby
si všimli nějaké té chyby, je třeba to umět
hodit za hlavu. Záleží totiž i na skutečnosti, jaká jste na pódiu osobnost, jak na své
posluchače působíte.
Jaký je život mezi houslemi?
Na jednu stranu náročný a na druhou
krásný. S tatínkem jsme se hodně míjeli,
když jsem byla menší. Pořád někde hrál.
Když přijel, už jsem spala, a než se vzbudil, byla jsem ve škole. Ani dnes se spolu
moc nevidíme, i když spolu koncertujeme. Maminka si dělá legraci, že jednou
napíše paměti nazvané „Můj život s houslemi“. Hodně mi pomáhá tím, že se mnou
jezdí po koncertech a dělá mi technické
a psychické zázemí. Dřív byla klavíristka.
Sestra studuje na vysoké škole ekonomické, takže se dala na úplně jinou dráhu,
i když dřív na housle samozřejmě také
hrála. Celkově tedy pocházím opravdu
z velmi hudební rodiny.
A jak vnímáte vystoupení se svým
otcem, známým virtuosem Jaroslavem
Svěceným?
První společný koncert jsme měli, když
mi bylo deset let. Hrát s mým tatínkem je
moc krásné. Nepoštěstí se totiž, že spolu hrají dva houslisté, kteří se mají rádi
tolik, jako my dva. Vím, že mě na pódiu
podpoří, mám jistotu a je to příjemný
pocit. Moc si toho vážím. Samozřejmě je
Na Kovárně řádil hrabě Chotek
Divadelní spolek Jiří uvedl v autorské režii Ladislava Langra premiéru mystifikační komediální hříčky Hrabě Chotek zase řádí.
Herci opět zavedli diváky na zámek Kačina, ale tentokrát koncem 19. století. Tady
se svérázný hrabě Rudolf Chotek díky svému bohémskému způsobu života dostává
do problémů, které ohrožují hospodaření celého panství. Na jevišti Divadla
Na Kovárně se během večera představila většina členů spolku ve třech alternacích.
Podle ohlasu diváků se mystifikace líbila
a splnila očekávání. Inscenace nepřímo
navázala na úspěšné divácké představení, které bylo vloni nabízeno zejména
7. července 2011
Připravujeme:
5. 8. ZAPOMEŇTE NA HÉROSTRATA
(Zámecká zahrada)
16. 8 KONCERT KAPELY JABLKOŇ
(Ostrov)
21. – 27. 8. WOODOO SEASSION 2011
(Ostrov)
24. 8. KONCERT KAPELY ČANKIŠOU
(Ostrov)
Abonmá 2011 - 2012
Abonentní vstupenky pro příští sezónu
lze zakoupit v Kavárně Na Zámku. Více
informací na www.ipodebrady.cz.
také zážitek hrát s tak vynikajícím houslistou.
Hrajete jenom „klasiku“?
Zatím jsem neměla příležitost hrát něco
jiného než klasiku. Už mě dokonce párkrát napadlo, že bych si ráda zahrála i jiný
styl hudby. Minimálně kvůli té zkušenosti. Zatím se chci věnovat hlavně klasice
a rozvíjet se po technické stránce. Třeba
až si jednou budu chtít od ní trochu odpočinout, vyzkouším to.
Máte už představu o budoucí kariéře?
Chtěla bych se pokusit o kariéru houslistky. Jednoho dne bych ráda hrála třeba v triu. Myslím si, že na nic jiného ani
nemám předpoklady. Matika, fyzika nebo
chemie totiž vůbec nepatří mezi mé silné
stránky. (smích)
Co si pouštíte do sluchátek?
Můžu poslouchat úplně cokoliv, ve sluchátkách mám asi všechno kromě dechovky.
Jaký je váš dosavadní největší hudební
zážitek?
Vždycky jsem si moc přála dostat příležitost zahrát si v Rudolfinu. Minulý rok
jsem byla oceněna v soutěži Concertino
Praga, a tak se mi to poštěstilo. Byl to můj
velký sen, který se mi splnil.
Text a foto Lucie Procházková
Xavier Baumaxa
zahrál v OPIU
na zámku Kačina. Letos budou poděbradští ochotníci opět zapojeni od 2. července
do projektu Kutnohorské léto 2011. Vždy
o víkendech nabídnou návštěvníkům zmíněného zámku komponovaný večer, tedy
netradiční oživlou prohlídku po zámeckých komnatách a dovolí tak nahlédnout
do života šlechtické rodiny. Prohlídka
nakonec vyvrcholí představením v empírovém zámeckém divadle. O prázdninách
by se mystifikační hříčka měla objevit i na
poděbradské zámecké zahradě.
Text a foto (čej)
Populární písničkář Xavier Baumaxa
odehrál 3. června velmi vydařený koncert
v žižkovských Otevřených ateliérech OPIO
(bývalý hotel Paříž).
Atmosféra akce byla příjemná, k čemuž
dopomohla jistě i hojná účast posluchačů.
Text foto (orga)
PN
KALEIDOSKOP
7. července 2011
Přežije kino v Poděbradech rok 2013?
Dnes tato otázka stále palčivěji zaznívá v kuloárech KICu i nově zřizovaného Městského kulturního centra Poděbrady.
Naposledy svět něco podobného zažil
v roce 1927, kdy vysoce zadlužená filmová společnost Warner Brothers přichází do
kin s prvním zvukovým filmem „Jazzový
zpěvák“, který nadchl tehdejšího diváka
a přinesl společnosti vysoké zisky. Warner
Brothers působí na filmovém trhu dodnes.
Píšeme o digitalizaci filmového průmyslu, která byla „nastartována“ v roce 2002.
V roce 2005 byl vydán první souborný
materiál, který formou doporučení definoval velmi exaktně celý digitální řetězec
od výroby digitálních kopií, po distribuci
a projekci v kinech. Tento materiál dodal
jistotu výrobcům technologií a provozovatelům kin a nastala masivní digitalizace
hlavně v USA. V každém případě je forma
digitalizace jednoznačným následovníkem analogových projekcí a dle celosvětového vývoje je velmi pravděpodobné,
že je tento proces nezvratný. Oficiálně by
se rokem 2013 měly přestat v USA vyrábět 35 mm kopie.
Digitalizace přináší obrovské úspory hlavně na straně producentů, neboť se přestanou vyrábět velmi nákladné 35 mm filmové kopie. Digitální kopie se po vyrobení
distribuuje na přenosných hard discích.
Další úsporou jsou náklady na přepravu
a manipulaci.
Pro filmové diváky přináší digitalizace
několik výhod. Kopie se neopotřebovává,
a tudíž je každá projekce stejně kvalitní.
Nedochází k nešvarům 35 mm kopie,
tedy poškrábání, pohyb titulků, zkreslení zvuku a podobně. Další výhodou pro
diváky jsou 3D projekce. Neopominutelným důvodem pro digitalizace je také
možnost dostat se do premiérových termínů komerčních titulů, což bylo pro menší
kina velmi obtížné. S tím má poděbradské
kino své neblahé zkušenosti.
Na počátku digitalizace v ČR zde byla velká obava, zda distributoři opravdu „pustí“
menší kina do premiérových termínů. Tato
obava byla rozptýlena v prosinci 2009, kdy
nový Cameronův film „Avatar“ ve 3D, byl
v premiérovém týdnu nasazen do všech
tehdejších digitálních kin v ČR.
V neposlední řadě umožňuje digitální
technologie projekce tzv. alternativního
obsahu (přímé přenosy kulturních akcí
jako divadlo, opera, populární hudební
koncerty), dále umožňuje různé prezentace a multimediální akce, které mohou
oživit dramaturgii kina.
Nevýhodou digitálního systému je hlavně
vysoká pořizovací cena. Nutnost úpravy zvukového řetězce, který většina kin
z důvodu absence „kinových“ norem
zanedbávala. V neposlední řadě je to nutnost změnit zažité postupy v dramaturgii
a celkovém vedení kina.
Dle průběhu digitalizace v ČR se hovoří
o roce 2012, jako o roce, kdy začne mít
kino bez digitální technologie velmi
závažné problémy s dostupností nových
filmů. Toto již deklarovala také Unie filmových distributorů.
Úbytek 35 mm kopií pocítí hlavně menší
kina a po roce 2012 již může být výroba
35 mm omezena velmi radikálně. Jedna
z mála možností, jak v tuto chvíli přímo
z digitalizace profitovat, jsou 3D projekce.
Ty sice zvýší náklady na digitalizaci, ale tím,
že je 3D v současné době na velmi strmém
vzestupu, je to v této chvíli velmi smysluplná investice s velmi reálnou návratností.
Naštěstí jedna ze stran koaličního současného vedení města má ve svém volebním programu digitalizaci Zámeckého
biografu a tak tu určitá naděje je. Když
se šikovně požádá ministerstvo kultury,
které pomocí Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie může na
určitou část vybavení přispět.
A tak nám nezbývá než si přát, aby se
i v tomto případě volební program plnil.
Z odborného tisku připravil
MgA. Čestmír Církva
Prázdninový filmový test o ceny pro studenty (případně jejich rodiče)
Správné odpovědi na následujících 10 otázek určí vítěze. Při rovnosti počtu dobrých odpovědí vítěze určí los. Podmínkou účasti není
nutnost odpovědět na všechny otázky. Prohraje-li někdo v boji o první místo losem, automaticky spadá na druhé místo – není vyřazen.
Cenami pro vítěze na prvních 3 místech budou zajímavé knihy ze světa filmu a DVD se slavnými filmovými díly.
Otázky:
1. Kdo byl kameraman slavného Formanova filmu „Vlasy“? ............................................................
2. Jak se jmenoval režisér prvního československého filmu? .............................................................
3. Ve kterém roce režisér J. Menzl natočil film „Postřižiny“? ............................................................
4. Ve které zemi bylo v historii kinematografie nejvíce kin? .............................................................
5. První veřejné promítání pohyblivých „obrázků“ – filmů bylo: – den, měsíc, rok, země, město, ulice,
podnik? ........................................................................................................................................
6. Režisérem filmu Markéta Lazarová byl? .......................................................................................
7. Ve kterém roce byl promítnut první zvukový film a jak se jmenoval? ............................................
8. Filmy z normalizační trilogie Otakara Vávry se jmenují? ..............................................................
9. Kolik bylo kin v ČSR (přibližný odhad) před rozdělením na ČR a SR? .........................................
10. Režisérem filmu „Karamazovi“ byl? .............................................................................................
Jméno: ............................................................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................................
Telefon: ..........................................................................................................................................
Výstava fotografií
POLABINY
1. 7. – 30. 9. 2011
TIC Poděbrady
Výstava fotografií původní polabské krajiny, která se ještě ve zbytcích
zachovala podél toku Labe po jeho regulaci.
Lužní lesy, tůně a slepá ramena jsou od jara do zimy fotogenická
a plná kouzla.
Autor snímků: Jiří Krátky
Fotografická soutěž zná vítěze
Reality – Polabí s. r. o. vyhlásilo výsledky fotografické soutěže na téma „Polabí
pod nebem“. Tématem bylo zachycení krás polabské přírody tak, aby součástí
snímku bylo nebe.
1. cena: Jaroslava Vokrouhlecká – název 16. září 2011. Veškeré informace o soutěži naleznete na www.reality-polabi.cz.
fotografie – Bod setkání
digitální kniha Amazon Kindle
2. cena: Martin Soldát – název fotografie
– Brandýs nad Labem studentská alej
digitální fotoaparát Samsung 12 Mpx
3. cena: Leoš Jeřábek – název fotografie
– Tam za vodou v rákosí
fotobrašna Canon
Dále bylo porotou vybráno 40 fotografií, které budou zvětšeny a instalovány
na lampách veřejného osvětlení. Stanou
se tak součástí galerií pod širým nebem
„Polabí pod nebem“. Tato výstava proběhne postupně ve čtyřech polabských
městech: Poděbradech, Kolíně, Nymburce a Lysé nad Labem.
Od 1. července je instalována v Poděbradech na Jiřího náměstí. Lidé ji budou
moci zhlédnout do 31. srpna 2011.
Zároveň byla organizátory vyhlášena
nová fotografická soutěž pro amatérské
fotografy, tentokrát na téma „Kontrasty
polabské přírody“, uzávěrka soutěže je Vítězná fotografie Jaroslavy Vokrouhlecké
stránka 11
Barvy léta 2011: Punkový festival
zve i na Annu K.
Festival Barvy léta odpočítává poslední dny do zahájení svého 10. ročníku.
Na co se mohou jeho návštěvnici těšit?
Už nejen svižný punk a rock zazní z louky
u poděbradského Jezera. Organizátoři tradičního polabského festivalu se rozhodli
oslavit kulaté narozeniny multižánrovým
složením vystupujících interpretů. K tradičním stálicím festivalu (Tři sestry, E!E,
Doctor P.P.) přilákali do Poděbrad osobitou Annu K. nebo zástupce české ska scény – kapelu Tleskač. Ostré kytarové rify
zastoupí stálice českého rocku Vypsaná
fixa a Wohnout, metaloví Krucipüsk
a provokativní slovenská Zóna A.
Jako každý rok nebude v areálu festivalu
chybět stanové městečko a velké množství
stánků s občerstvením. Novinkou bude
speciální dětský koutek.
Barvy léta
kdy: sobota 23. července 2011
kde: areál před koupalištěm Jezero
z programu: Tři sestry, Anna K.,
Tleskač, Wohnout, Vypsaná fixa ad.
Vstupenky: 350 Kč na místě,
275 Kč v předprodeji
info: www.barvyleta.cz
Poděbradské noviny přinášejí vizitky
třech hvězd 10. ročníku festivalu Barvy léta, které by si návštěvníci rozhodně
neměli nechat ujít.
Tři sestry:
Pojede „supice“ až do rána?
Oceněni budou 3 nejúspěšnější autoři odpovědí. Nejzazší
termín doručení odpovědí je
20. 7. 2011.
areál u Jezera není příliš prostorný. Barvy
léta v Poděbradech jsou pro mě jediným
festivalem, který si mohu užít až do rána.
Takže pokud jde o mě, do Poděbrad se
vždy těším,“ prozradila.
Anna K.: Dvojí premiéra
Premiéra na festivalu čeká charismatickou zpěvačku Annu K. Její zařazení do
tradičního punkového „line upu“ překvapilo, dle organizátorů se bude jednat
o příjemné popové osvěžení festivalu.
Rodačka z Vrchlabí vyhrála teprve nedávno těžký boj s rakovinou prsu. I tato perná zkušenost ji vedla k tomu, že začala
pracovat v kampani na podporu prevence
rakoviny prsu s názvem Chceš žít jako já.
V současné době tráví Lucianna Krecarová (jak zní občanské jméno Anny K.)
většinu svého času v nahrávacím studiu.
Čtenářům Poděbradských novin však alespoň vzkázala: „Právě intenzivně pracuji na své nové desce, která by měla vyjít
na podzim. Fanoušci si na Barvách léta
budou moci poslechnout už první novinku
z připravované desky.“
Tleskač: Živelná „dechovka“
V e-mailu s odpověďmi nezapomeňte uvést svoje jméno,
adresu a telefonní číslo.
Další soutěžní kolo s novými otázkami a červencového
vítěze oznámíme v srpnovém
vydání Poděbradských novin.
E-mail pro odpovědi:
[email protected]
Adresa: KIC s.r.o.
Jiřího nám. 1/I.
290 01 Poděbrady
Ostrovní soutěž -
Dobrodružství pokračuje
U příležitosti zpřístupnění ostrova
vyhlašuje Městské kulturní centrum
Poděbrady tříkolovou vědomostní
a dovednostní soutěž pro děti.
Městské kulturní centrum děkuje všem
účastníkům prvního kola Ostrovní soutěže a blahopřeje úspěšným řešitelům,
kteří odhalili, z jakých knížek byly soutěžní otázky. Jsou jimi: Matouš Adam,
Pavel Vicher, Vladimír Karban,
Danuška Víšková, Tereza Havlinová,
Ondřej Doležal, Vojtěch Fencl, Václav
Znamínko, Klára Vláčilová a Gabriela
Špeldová.
Případní zájemci mohou první kolo soutěže absolvovat i zpětně, ale teď už se
mohou hlásit do kola druhého, ve kterém budou pro změnu kreslit! Napovíme,
že inspirací může být ostrov na Labi...
Podrobnosti najdou zájemci v dětském
oddělení knihovny a ve všech jejích
pobočkách. Na splnění druhého úkolu
budou mít celé letní prázdniny. A v září
proběhne kolo třetí, kterým se velká Ostrovní soutěž završí.
(jch)
Představovat hlavní tahák festivalu
– kapelu Tři sestry – je tak trochu nošením minerální vody do Poděbrad. Veselá
parta kolem rozverného „kapelníka“ Lou
Fanánka baví už více než čtvrt století
fanoušky českého rocku. Texty písní Tří
sester v českých luzích a hájích dokonale
zlidověly a v Poděbradech se opět čekají
stovky fanoušků v tričkách s kosočtvercem
a třemi čárkami, známým to symbolem
této pub-rockové bandy. A proto jsme se
spíše než na výčet hitů Tří sester zaměřili
na jednu unikátní postavu pražské party,
která už předlouho ví, že „život je takovej
a jinej nebude.“ Harmonikářka Veronika
Borovková, které se v kapele neřekne jinak
než supice, je jedinou zástupkyní něžného
pohlaví ve skupině. „Víte, že mi už nějak
ani nepřijde zvláštní být jedinou ženou
mezi partou chlapů? Od dětství jsem tíhla
spíš ke klukům. Přijde mi, že jsou upřímnější a všechno si řeknou na rovinu. Nikdy
jsem neřešila problém spojený s tím, že
jsem jediná ženská v kapele. Spíš někdy
srovnávám já kluky,“ usmála se „supice“
Borovková. Barvy léta v Poděbradech jsou
jedním z jejích nejoblíbenějších festivalů.
„Kluci z kapely se vždycky trochu ,ofrňujou‘, že tam jsou jak v kleci, protože tamní
Lístky na hudební festival BARVY LÉTA
si můžete koupit v TURISTICKÉM INFORMAČNÍM CENTRU
(Nám. Jiřího 19, Poděbrady – vedle budovy MěÚ).
Otevřeno denně.
Straší na zámku?
Do redakce přišla těsně před uzávěrkou fotografie od čtenáře, který v sobotu večer
zachytil na zámeckých hradbách zvláštní úkaz.
V doprovodném e-mailu čtenář napsal:
„Hodiny zrovna odbíjely půl jedenáctou.
Jel jsem na kole po nábřeží pod zámkem
a najednou vidím, že se na hradbách mihla postava v bílé kápi. Sáhl jsem do tašky pro foťák a zkusil to vyfotit. Nejdřív
jsem si myslel, že se mi to zdá, nebo, že
je na zahradě nějaké divadlo, ale podivně osvětlená postava se mihla v dalším
výklenku a ze zahrady byly slyšet podivné zvuky. Docela mi při tom přeběhl mráz
po zádech. Mám snad začít věřit na duchy
nebo strašidla?...“
Jedná se o žert, nebo čtenář opravdu viděl
na hradbách poděbradského zámku strašidlo? Rozhodli jsme se v redakci, že se
Plzeňská formace Tleskač rozšíří pestrou
škálu žánrů na Barvách léta o ska. Veselé,
kolísavé ska (předchůdce známější reggae
hudby) v podání „dechového orchestru“
Tleskač rozeSKÁče jistě i nejednoho
zarytého rockera. „Fanoušci v Poděbradech se mohou těšit na typicky energické tleskačovské vystoupení, okořeněné
o pár nových písní z připravované desky,“ uvedla teprve devatenáctiletá zpěvačka Tleskače Karolína Jägerová. Jediná
dívka v kapele se ale netěší na levý břeh
Labe jen na koncert své kapely. „Bohužel
musím přiznat, že jsem ještě neměla příležitost Poděbrady navštívit. Doufám, že
se po festivalu najde čas, abych to napravila,“ vyhlíží předposlední červencovou
sobotu účastnice soutěže Československá
superstar.
Aleš Kubelka
staneme investigativními novináři a přijdeme záhadě na kloub. V příštím vydání
vám sdělíme, co jsme zjistili. Je možné,
aby se v 21. století zjevovaly na veřejných
prostranstvích přízraky?
PS: Výše uvedený článek berte s lehkou
nadsázkou. Přesto se popsané zjištění
zakládá na pravdě. V pátek a sobotu v půl
jedenácté večer se na hradbách poděbradského zámku objevuje duch. Kdo nevěří,
může se o tom sám přesvědčit.
(red)
Podivný úkaz se objevil na hradbách
poděbradského zámku. Je to duch?
SPORT
stránka 12
PN
7. července 2011
Z cesty! Řítí se pilot Dunovský a „babička Suzanka“
Náhoda co se hodila
Jméno Václav Dunovský se začíná skloňovat už i v garážích těch nejvěhlasnějších českých rallye jezdců. Loni si šestadvacetiletý závodník z Poděbrad vyjel mistrovský titul ve třídě A6.
V polovině června se na golfovém hřišti v Poděbradech konalo mezinárodní mistrovství železničářů. Termín turnaje zvolili pořadatelé (nevědomky) dost nešťastně.
Leckdo považuje jezdce rallye za bezduché blázny za volantem. Toto dogma Václav Dunovský spolehlivě vyvrací. Působí
jako přemýšlivý mladík, jenž si plní svůj
dětský sen.
Jak jste se vůbec k rallye závodům
dostal?
Už od dětství jsem jezdil s čím se dalo…
Velkou roli v tom sehrál můj otec, který
měl k rallye velice blízko. Auta byla již
od školy součástí mého života a vydrželo
mi to dodnes.
Za sebou máte vítězství v kategorii A6
a N, nyní vedete ve třídě 5. Můžete uvést
rozdíly mezi těmito kategoriemi?
Letos došlo k úpravám těchto tříd. Dříve byly v České republice dvě skupiny
rallye, A a N. Skupinu A jezdily speciály,
ve druhé skupině N byly především vozy
upravené z klasického sériového auta. Obě
skupiny byly ještě dále rozděleny podle
objemu. Nyní už existuje deset tříd rozdělených podle výkonu vozu. Naše posádka
spadá do třídy 5, tedy bývalé A6.
A právě v této kategorii jste loni dominoval.
A to jsem v ní byl nováček, takže mohu
být opravdu spokojený; i kvůli konkurenci, která se v této třídě sešla. Ze začátku jsem byl asi přemotivovaný, z čehož
pramenilo dost chyb. Ale postupem času
jsem se zklidnil a dostavily se i výsledky.
Celý tým se posunul dopředu.
Třetím rokem jezdíte v Suzuki Ignis
S1600. Jak takový speciál vypadá?
Dva roky s tímto vozem jezdil Martin
Prokop (juniorský mistr světa, pozn.
aut.). Přestože už je to taková babička
mezi vozy rallye, tak jsem se „Suzankou“ spokojený. Sice jde o starší vůz,
ale motorově a převodově je plně konkurenceschopný.
Jaká je přibližná cena takovéhoto speciálu?
To se asi radši ani neptejte… Pořizovací
cena vozu s tak vyspělou technikou je
kolem šedesáti tisíc eur.
Jak moc je pro vás důležitý spolujezdec?
Bez něho bych neodjel ani z hotelu.
(smích). Mým nynějším spolujezdcem je
Petr Machů. Není to jen navigátor, který
čte informace o trati, ale také organizátor technických věcí, jako je doplňování
paliva a podobně. V neposlední řadě je to
i takový psycholog a „hecíř“.
Letošní sezónu jste zahájil famózně.
Vítězství na náročné Valašské rallye
vás jistě muselo potěšit.
Určitě. Před startem sezóny jsme se dost
věnovali testování vozu, což nám určitě
pomohlo. Od začátku podniku jsme byli
v čele a vítězství už nepustili. Navíc
jsem poprvé v životě absolvoval noční
rychlostní zkoušku, to byl opravdu zážitek.
Jaké máte osobní auto a jezdíte „v civilu“ rychle?
Jezdím Škodou Fabií. Nebudu ze sebe
dělat svatouška, také na to někdy na dálnici šlápnu. Ale jinak jezdím v rámci zákonů a bezpečně.
Rallye závody jsou přeci jen dost
nebezpečným sportem, ve kterém není
o nehody nouze. Nemáte někdy před
závodem strach?
Toho rizika jsem si samozřejmě vědom.
A když se pak stane něco takového jako
letos na Šumavě (po těžké havárii zde
v dubnu zahynul pilot Jiří Skoupil,
pozn. aut.), tak je to něco strašného. Přesto už v tu chvíli každý z nás
věděl, že za čtrnáct dní pojede zase
další závod. Člověk si prostě nemůže
nehodu připouštět, jinak by za volant
nemohl ani sednout.
Měl jste nějaký jezdecký vzor?
Vždycky jsem obdivoval Ayrtona Sennu
a Sebastiana Loeba. Ale také – musím
poděkovat svému otci, který mě toho moc
naučil.
Aleš Kubelka
Po pěti podnicích
ve své třídě vedete. Jiný cíl než celkové vítězství mít
asi nemůžete, že?
To ano, ale vzhledem k tomu, že je
soutěž tak dlouhá
a náročná, mohou
rozhodovat opravdu detaily. Snad se
nám vyhne smůla
a na konci budeme
moci slavit.
Poklidné setkání
železničářů z patnácti zemí světa
se změnilo v ostře
sledovanou událost. Důvod? V den
turnaje v České
republice proběhla stávka, kterou
železničáři ovlivnili chod celého
státu.
Náhoda, která se
„hodila“
Domácí média se předháněla se zprávami, kterak železničáři relaxují na poděbradských greenech a z obyvatel země
se díky výluce veřejné dopravy stává na
jeden den cyklistický národ. Informace o dostaveníčku železničářů působila
na mnohé jako rudý prapor před očima
rozzuřeného býka. Nutno ovšem spravedlivě dodat, že bulvární lovci senzací
osočili železničáře s golfovými holemi
neprávem. „Termín tohoto turnaje byl
naplánovaný dva roky v předstihu. Bylo
shodou náhod, že se konal v den stávky,“
vysvětlil člen organizačního výboru turnaje Miroslav Kaprálek.
Turnaje se zúčastnili současní i bývalí zaměstnanci železnic a jejich rodinní
příslušníci. Dva slunečné dny strávili
v poděbradském areálu a bojovali o body
do žebříčku federace USIC (mezinárodní
sportovní sdružení železničářů). „Cílem
těchto turnajů je navazovat nová přátelství
se železničáři a poznávat odlišné země
a kultury. Výpravy se už znají a vždycky se rádi opět vidí,“ podotkl Kaprálek
a dodal, že hřiště v Poděbradech bylo
vybráno hlavně s ohledem na finanční
Poděbradské mažoretky vybojovaly postup na ME
Ve dnech 17. až 19. června hostily Poděbrady zhruba sedm set „dívek s hůlkou“, které postoupily do finále národního
šampionátu 2011 v soutěži klasická mažoretka.
Do lázeňského města se sjelo celkem
šestapadesát skupin mažoretek z šestadvaceti českých měst. Samozřejmě nechyběly
ani Poděbradské mažoretky. Ty soutěžily
v kategoriích děti mladší a juniorky.
V pátek večer prošel slavnostní průvod
mažoretek za velkého zájmu diváků po
kolonádě od nádraží ke květinovým hodinám, kde bylo finále šampionátu oficiálně
zahájeno. V sobotu dopoledne děvčata
bojovala o prvenství v pochodovém defilé, odpoledne v soutěži pódiová formace
klasická mažoretka. Večer se nejprve
představily semifinalistky Mažoretky
roku a pak se rozeběhla klání exhibičních skupin, která pokračovala druhý den
dopoledne.
Při závěrečném ceremoniálu v neděli odpoledne pak ti, kteří drželi palce Poděbradským mažoretkám, přijali s radostí vyhlá-
Poděbradské mažoretky po úspěšném finále.
šení vítězů. Naše juniorky získaly druhé
místo a postoupily na mistrovství Evropy.
Gratulujeme a přejeme jim úspěšnou
reprezentaci ve Velké Británii, kde šampionát proběhne 30. září – 2. října 2011.
Text a foto Karel Liška
Basketbalový den s americkými hráčkami
Poděbradští basketbalisté oslavili úspěšnou sezónu tím nejlepším způsobem – pod vysokými koši.
V sobotu 4. června se konal v prostorách
MSH Bios a přilehlých venkovních hřištích Den s basketbalem. Nebyly to pouze
oslavy místního oddílu Basket Poděbrady
po velice úspěšné sezóně, ale také vzpomenutí na osobnosti poděbradského basketbalu. Velkým lákadlem byly basketbalistky z americké Houghton College,
které celý program absolvovaly společně
se všemi týmy basketbalistů od přípravek
po dospělé. Během dopoledne proběhly
tréninkové jednotky, kde si hráči a hráčky mohli vyzkoušet trénink po americku.
Odpoledne se uskutečnil samostatný trénink družstva starších dorostenek společně s trenérem Skipem a jeho družstvem.
Poté již následoval zápas mužů a vyvrcholením dne byl zápas žen se studentkami Houghton College, který po šťastné
koncovce skončil dobře pro náš celek.
„Počasí nám přálo, takže po celý den probíhaly doprovodné venkovní akce, jako
například házení dětí na koš nebo obří
nafukovací koš. Pro všechny příchozí
fungovalo venkovní občerstvení s grilem,
kde se někteří zdrželi dlouho do večera.
Hudební program zajistil osobně hráč
mužského týmu Matěj Sýkora se svým
kolegou,“ zhodnotil Den s basketbalem
trenér žáků Olda Špelda. A kouč amerického družstva dodal, že se akce organizátorům velmi povedla. Děti si zahrály
a rodičům se to líbilo, což je podle něj to
hlavní. S úsměvem ještě podotkl, že snad
není na světě lepší místo pro pořádání
podobného podniku, protože město je tak
malé, že si lidé mezi sebou řeknou, co se
tam děje.
Text (bp, red)
náklady, které jsou v Poděbradech nižší
než na většině českých hřišť.
Indům Poděbrady učarovaly
Nejexotičnějšími účastníky turnaje byli
golfisté z Indie. „V letadle jsme strávili deset hodin, ale jsme moc rádi, že tu
jsme. Poděbrady jsou moc krásné, je to
klidné a upravené město,“ chválil Sinngh
Hira Gurinder, úředník indických drah
z města nedaleko Bombaje. Také na poděbradský golfový areál pěli Asiaté chválu.
„Hřiště se nám opravdu líbí, přestože má
dost náročný profil. Je úplně odlišné, než
na jaká jsme zvyklí z Indie. U nás máme
jen keře a vodní příkopy, tady jsme uprostřed lesa,“ řekl druhý z usměvavé indické
výpravy S. P. Sharma. V Čechách byli
tito Indové vůbec poprvé a stihli navštívit
i nedalekou Kutnou Horu, která je okouzlila. Sympatické duo z druhé nejlidnatější
země světa prozradilo, že golf je jejich
oblíbeným sportem. A tak nebylo divu,
že se indická vlajka pohybovala na čele
výsledkových listin i v Poděbradech.
Naopak reprezentanti pořádající země
v turnaji příliš neuspěli. „Ale výsledky
nejsou zvlášť podstatné. Spíš jde o to, aby
se hráči pobavili a strávili spolu příjemné
chvíle. Navíc golf není
sportem, ve kterém vynikáme. Jiné je to v tenise
nebo fotbale, tam jsme
jedni z nejlepších,“ usmál
se při loučení Kaprálek.
Výsledky:
Týmy: 1. – 2. Dánsko
a
Velká
Británie,
3. Rakousko,... 14. – 16. ČR
Jednotlivci: 1. G. Harish
(Indie), 2. P. Taberhofer (Rakousko), 3. Lioyd
Wringht (Velká Británie).
Text a foto Aleš Kubelka
Úspěšné tažení
Anny a Michaela
Vrbenských
Poděbradští tenisoví odchovanci začínají slavit úspěchy i v Evropě.
Po vydařené zimní sezóně, kdy se Anna
Vrbenská umístila na 5. místě celostátního žebříčku v ročníku 1996 a Michael
Vrbenský na 3. místě v ročníku 1999,
se oba hráči úspěšně probojovávají na
mezinárodních turnajích. Anna Vrbenská,
v současnosti 142. hráčka evropského
žebříčku do 16ti let, zaznamenala v turnajích ETA v uvedené kategorii tyto úspěchy: Maribor (Slovinsko) – vítězství ve
čtyřhře, Brno – semifinále čtyřhry, Hrádek nad Nisou – semifinále ve dvouhře,
finále čtyřhry. Její bratr Michael zvítězil
na turnaji ETA do 12 let v Hrádku nad Nisou ve čtyřhře a v Rakovníku pak skončil
ve čtyřhře v semifinále, nedávno opět ve
čtyřhře vyhrál A turnaj Neridé Praha.
(red)
Běh krále Jiřího
14. ročníku běhu mužů a žen se zúčastnilo rekordních 117 účastníků. Desetikilometrovou trať, která nově startovala na
koupališti Jezero a vedla ve třech okruzích po cyklostezce, zaběhl nejrychleji
Michal Kunst (SK Nové Město nad Metují, 31:56) a mezi ženami Jana Klimešová
(USK Praha, 38:55).
Poděbradský triatlon
V úvodní části seriálu triatlonových
závodů pro veřejnost Tritour 2011 zvítězili v absolutním pořadí na tratích
0,7 – 30 – 7 km Jakub Krsňák a Lenka
Cibulková. Startovní pole tvořilo 94 mužů
a 17 žen. Ve zkrácené verzi, tzv. minitriatlonu, závodilo celkem třináct mužů
a pět žen.
98. Primátorky
Na tradičním závodu osmiveslic zaznamenal úspěch poděbradský Šimon Janák,
který seděl na háčku vítězné dorostenecké
posádky – společenství ČVK Praha, VK
Ústí n. L., VK Břeclav a VK Nymburk.
POZVÁNKA
Poděbradský oddíl nohejbalu zve
všechny příznivce na 5. ročník turnaje trojic o Poděbradský pohár, který
se koná 16. července na dvorcích ve
Vrbové Lhotě.
Prezentace na tel.: 603 731 111.
Úspěšný trojlístek poděbradských týmů žákyň, žáků a dorostenek se svými trenéry, kteří během Dne s basketbalem dostali medaile
za vítězství v krajském přeboru.
Další výsledky a články
a fotografie, například o úspěších
poděbradských sokolů,
najdete na
www.poděbradskenoviny.cz.
Poděbradské noviny Vydavatel KIC Poděbrady s. r. o., IČO 26421666, redakce: Mgr. Monika Langrová, korektury a grafická úprava: Jitka Niebauerová. Redakční rada a stálí spolupracovníci: MgA. Čestmír Církva, Milan Čejka,
Petra Geldnerová, Aleš Kubelka, Karel Liška, Miloš Novák, Lucie Procházková, Jaroslav Richter, Lucie Škarvadová. Inzerce: [email protected]
Adresa redakce: Poděbradské noviny, Jiřího náměstí 1/1, 290 01 Poděbrady, telefon: 325 612 505, www.ipodebrady.cz, e-mail: [email protected]
Tisk: Tiskárna Petr Pošík. Registrační číslo: MK ČR E 10868* Příští číslo vyjde ve čtvrtek 4. 8. 2011.
Download

Dlaždiči v Poděbradech mají o „zábavu“ postaráno