Škol (MŠMT) V 21-01
Roční výkaz o vysokoškolské knihovně
za rok 2011
Pokyny a vysvětlivky k vyplnění
Liší-li se text či vysvětlivky uvedené na formuláři výkazu
od těchto „Pokynů a vysvětlivek k vyplnění“, platí verze uvedená
v „Pokynech a vysvětlivkách“.
Kdo výkaz sestavuje
Výkaz sestavují všechny vysokoškolské knihovny (každá
samostatná knihovna nebo skupina knihoven mající jednoho ředitele
nebo společnou správu) a předávají rektorátu. Rektorát pošle
elektronicky zpracované výkazy nejpozději do 16. 1. 2012.
Společné poznámky k vyplňování výkazu
a) Výkaz se zpracovává pomocí pořizovacího programu a data se
předávají prostřednictvím sítě INTERNET. Vedle samotných dat
rektorát posílá namísto vyplněného výkazu podepsaný a
orazítkovaný tiskový výstup z pořizovacího programu.
b) Chyby zjištěné při zpracování výkazu na dalších zpracovatelských
místech (ústřední knihovna/knihovní středisko, rektorát, MŠMT)
lze opravit opětovným zasláním kompletních dat se všemi
náležitostmi.
c) V případě dílčích nejasností přiloží vysokoškolská knihovna
k výkazu komentář, ve kterém blíže vysvětlí takové údaje, o jejichž
správnosti by mohly být při dalším zpracování pochyby.
V komentáři bude uveden název vysokoškolské knihovny a bude
opatřen razítkem školy a podpisem odpovědného pracovníka.
Ústřední knihovna (knihovní středisko), rektorát, popř. MŠMT si
může od vysokoškolské knihovny vyžádat písemné zdůvodnění
i dodatečně.
d) Hodnoty ve výkaze se udávají v celých číslech. Výjimky v odd. V
jsou uvedeny v popise tohoto oddílu.
Vysvětlivky k údajům
Jednotné záhlaví se skládá ze dvou řádků, určených pro kódové
vyznačení identifikací a klasifikací, a z textové části.
V prvním kódovém řádku záhlaví se uvádí identifikační číslo
organizace - vyplní se podle Registru organizací.
Ve druhém kódovém řádku jsou tyto údaje:
Resortní identifikace - uvede se pětimístný kód školy podle resortního
registru organizací.
Území - uvede se kód území (podle celostátního číselníku), v němž má
organizace své sídlo.
V textové části se uvádějí název a adresa knihovny:
Název knihovny - uvádí se v délce max. 25 znaků, používají se přitom
srozumitelné zkratky. Součástí názvu není sídlo vysokoškolské
knihovny.
Místo - uvádí se v délce max. 25 znaků. Není-li sídlo vysokoškolské
knihovny zároveň sídlem dodací pošty, uvede se zde sídlo dodací
pošty. Pokud není součástí adresy ulice (veřejné prostranství), uvádí
se číslo popisné v tomto řádku společně s názvem obce.
PSČ - uvádí se v délce 5 znaků.
Ulice a čp. - uvádí se v délce max. 25 znaků dohromady. Není-li sídlo
vysokoškolské knihovny zároveň sídlem dodací pošty, uvede se zde
sídlo vysokoškolské knihovny a čp.
Oddíl VIII.
ř. 0805:. Ústřední/hlavní knihovna je knihovna (např. celoškolská,
fakultní, areálová), která zajišťuje kompletní knihovnicko-informační
agendu a poskytuje celé spektrum služeb. Jsou tam umístěny také
hlavní administrativní funkce.
ř. 0804: Pobočková knihovna je část organizační jednotky uvedené
v bodě 1, která je jí organizačně podřízena. Zajišťuje v oddělených
prostorách definovaný objem služeb převážně pro omezenou skupinu
uživatelů.
Uvádějí se pouze pobočky s evidovaným pracovním úvazkem na
poskytování knihovnicko-informačních služeb a/nebo s výpůjčkami
registrovanými v automatizovaném knihovním systému (AKS), pokud
pracoviště výpůjční služby poskytuje. Jako pobočky se neuvádějí místa
(např. katedry), kde je určitá část fondu pouze deponována a slouží pro
potřeby pracovníků.
.
Oddíl IA.
Klasický knihovní fond - uvádějí se údaje o knihovním fondu
evidovaném v přírůstkovém seznamu jako fyzická jednotka bez ohledu
na druh dokumentu. Zde se evidují všechny dokumenty vázané na
jakýkoliv fyzický nosič (papír, CD, DVD, kazeta atd).
Seriálové publikace - uvádí se přesný počet titulů získaných
předplatným, výměnou nebo darem (včetně novin). Do počtu periodik
v elektronické formě se nepočítají tituly přístupné v rámci účasti školy
v konsorciích na plnotextové zdroje. Do počtu titulů v obou formách se
uvádějí pouze tituly, kde jsou obě formy placené zvlášť, tj. např.
elektronická forma = plná cena + tištěná forma = 10% z ceny za
elektronickou formu. V případě, že je předplácena tištěná forma a
elektronická je jako bonus zdarma, uvádí se pouze tištěná forma.
Oddíl IB.
Elektronické knihy - uvádějí se pouze tituly získané na základě
jednorázového nákupu, případně výměny či daru zpřístupňované online
a tituly bez vazby na konkrétní nosič (tj. např. pdf soubor uložitelný do
e-čteček). Elektronické knihy na fyzických nosičích (např. na CD) se
evidují v přírůstkovém seznamu a uvádějí se v oddílu IA Klasický
knihovní fond. Neuvádějí se tituly zpřístupněné v rámci předplatného
kolekcí. Předplácené kolekce elektronických knih nebo jednotlivě
předplácené referenční zdroje (např. encyklopedické tituly) se uvádějí
v oddíle VII. Elektronické informační zdroje.
Oddíl II.
Uvádí se počet uživatelů s registrací platnou pro vykazované
období ve stavu k 31. 12. Platná registrace zahrnuje uživatele, kteří byli
během vykazovaného období nově zaregistrování, jejichž registrace
byla obnovena nebo je platná v delším časovém období a vykazované
období je jím pokryto.
Veřejností se rozumí uživatelé mimo akademickou obec a
zaměstnance vykazující instituce včetně registrovaných právnických
osob.
Vykázání způsobu evidence uživatelů je důležité pro následnou
interpretaci dat. Knihovny s přibližně stejnou výší obsluhované
populace mohou mít významně rozdílné počty registrovaných uživatelů
z důvodu vícenásobné registrace (tj. registrace v centrální databázi a
současně v dílčí/dílčích databázi/databázích. POZOR! Centrální
databáze uživatelů není totéž co tzv. centrální registry udržované na
některých školách, v nichž jsou vedeni všichni zaměstnanci a studenti
školy, a z nichž si knihovna přebírá údaje o uživatelích do své databáze.
Centrální databáze uživatelů znamená databázi vedenou
v automatizovaném knihovním systému.
Oddíl III.
Meziknihovní výpůjční služba na mezistátní úrovni: vykazují
se pouze přímé interakce se zahraničím. Mezinárodní meziknihovní
výpůjční služba přes české zprostředkovatele (Národní knihovna,
Národní technická knihovna atd.) se vykazují v oddíle Meziknihovní
výpůjční služba v rámci státu.
Oddíl IVA.
Ruční počítání znamená, že se čárkuje každý den vykazovaného
období a výsledek je prostý součet.
Kvalifikovaný odhad znamená, že ve zvoleném období (např. 1
měsíc v semestru, 1 týden ve zkouškovém období, 1 týden o
prázdninách) se čárkuje a výsledek se vynásobí příslušným počtem
jednotlivých období.
Oddíl IVB.
Školení organizované pro uživatele: uvádějí se vzdělávací a
výchovné akce pro uživatele (exkurze po knihovně s výkladem,
přednášky a instruktáže pro využívání OPAC a EIZ včetně seminářů
realizovaných v rámci různých akreditovaných předmětů).
Rešerše: Uvádějí se všechny zpracované rešerše bez ohledu na
počet výsledků v soupisu.
Výuka zajišťovaná knihovníky: uvádí se pouze výuka v předmětu,
který je vyučován v rámci akreditovaného studijního programu, a kde je
knihovník osobou, která výuku realizuje.
Oddíl V.
Uvádějí se pouze pracovníci vykonávající činnost v
zaměstnaneckém poměru (nikoli pracovníci přijatí na dohodu o
pracovní činnosti), kteří jsou přímo podřízeni řediteli/vedoucímu
ústřední/hlavní knihovny. Fyzický počet i přepočtené úvazky se uvádějí
podle stavu k 31. 12. vykazovaného období. U každého zaměstnance se
uvádí pouze nejvyšší dosažené vzdělání.
- sl. 2: Uvede se počet zaměstnanců knihovny ve fyzických osobách
podle stavu k 31. 12. 2011.
- sl. 3: Uvede se průměrný evidenční počet zaměstnanců knihovny
přepočtený na plně zaměstnané s přesností na dvě desetinná místa.
- ř. 0502: Vysokoškolské vzdělání se rozumí včetně bakalářského.
- ř. 0504: Středoškolské vzdělání se rozumí včetně oborů bez maturity.
- ř. 0501, 0502, 506 a 0504: Rozdíl mezi celkovým počtem zaměstnanců
a součtem zaměstnanců se vzděláním vysokoškolským, vyšším
odborným a středoškolským představuje tedy počet zaměstnanců
knihovny se základním vzděláním.
Oddíl VIA.
Počet otevřených dnů – uvádí se počet dnů, kdy byly k dispozici
uživatelům hlavní služby, a to v organizační jednotce s největším
počtem otevřených dnů.
Dostupnost hlavních služeb (počet hodin v týdnu) – uvádí se
počet hodin z organizační jednotky s nejdelší otevírací dobou. Hlavní
služby zahrnují absenční výpůjční služby a přístupné studovny se
zajištěním kopírování a přístupu na internet. V případě, že v pobočkové
knihovně nejsou oba typy služeb poskytovány, považuje se za hlavní
ten typ služeb, který pobočka poskytuje (tj. buď jeden nebo druhý) a
uvádí se počet hodin, po které jsou v pobočce k dispozici.
Náklady na akvizici: Uvádějí se souhrnně prostředky vynaložené
na nákup fondů a předplatné seriálů a elektronických informačních
zdrojů ve výši skutečných nákladů(nikoliv v plánované výši) a bez
ohledu na zdroj financování (nejen dotace knihovny, ale i dalších
pracovišť či grantové prostředky).
Oddíl VIB.
Ve všech položkách se uvádí součet ze všech organizačních
jednotek. V položce z toho s možností WIFI připojení se uvádí počet
současných možných připojení z access point instalovaných v
prostorách organizačních jednotek. Je-li počet připojení vyšší než počet
míst k sezení, uvádí se počet míst k sezení.
Oddíl VII.
Zpřístupňované: Uvádějí se pouze tituly EIZ, které instituce
sama financuje (úplně či částečně). Pokud je na jedné platformě
(jedním zprostředkovatelem) zpřístupněno více titulů databází, počítá se
každý zvlášť. Naopak předplácená kolekce elektronických knih se
uvádí jako jeden titul, ne jako součet jednotlivých titulů v kolekci.
Vytvářené: Za samostatnou databázi se považuje knihovní
katalog, bibliografická databáze (tématická nebo jinak specifikovaná,
např. článková, registrující publikační aktivity vykazující instituce atd.)
a institucionální repozitář obsahující plné texty. Vykazují se pouze ty
databáze, které knihovna sama vytváří nebo na jejichž tvorbě se podílí.
Download

Roční výkaz o vysokoškolské knihovně