Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín
Registrační číslo
CZ.1.07/1.5.00/34.0412
Označení DUM
VY_32_INOVACE_Úč24.08
Ročník
Druhý a třetí
Tematická oblast a předmět
Účtové třídy - Účetnictví
Název učebního materiálu
Účtová tř. 0 – Odpisování a způsoby
vyřazení dlouhodobého majetku
Autor
Ing. Lenka Hřibová
Datum vytvoření
18. listopadu 2013
Anotace
Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu
účetnictví.
Žákům rozšiřuje poznatky o odpisech, naznačuje možnosti
vyřazení dlouhodobého hmotného majetku a jejich zaúčtování
a vliv zůstatkové ceny na daně. Prezentace obsahuje 14
snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
Osnova:
1. Účetní odpisy
2. Daňové odpisy
3. Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku
4. Daňové aspekty zůstatkové ceny vyřazeného majetku
5. Úkoly
6. Zdroje
1. Účetní odpisy
časové
výkonové
výpočet je v kompetenci podniku dle odpisového plánu
vyjadřují skutečné opotřebení, účtují se do nákladů
doba odpisování nesmí být kratší než 1 rok
maximální doba odpisování není stanovena (výjimka – goodwill, zřizovací výdaje)
počítají se a účtují měsíčně
rozdíl od daňových ovlivní hospodářský výsledek
2. Daňové odpisy
rovnoměrné
zrychlené
jsou dány zákonem o dani z příjmu (ZDP)
u DHM lze v kterémkoliv roce odpisování přerušit – doba se pak prodlouží
 6 odpisových skupin – viz příloha č. 1 ZDP
způsob odpisování nelze měnit
počítají se ročně
rozdíl od účetních ovlivní hospodářský výsledek
Rovnoměrný způsob odpisování DHM - koeficienty
Odpisová
skupina
První rok
odpisování
Další roky
odpisování
Sazba pro
zvýšenou
vstupní cenu
1
20
40
33,3
2
11
22,25
20
3
5,5
10,5
10
4
2,15
5,15
5
5
1,4
3,4
3,4
6
1,02
2,02
2
Zrychlený způsob odpisování DHM - koeficienty
Orok zvýšení ceny = 2 x ZVC/kzvýšení
On= 2 x ZC / kzvýšení - n
O – odpis
ZC – zůstatková cena
n – počet let
k – koeficient
ZVC – zvýšená cena
Odpisová
skupina
První rok
odpisování
Další roky
odpisování
Pro zvýšenou
zůstatkovou
cenu
1
3
4
3
2
5
6
5
3
10
11
10
4
20
21
20
5
30
31
30
6
50
51
50
Zvýšení odpisu DHM v prvním roce
Rovnoměrný odpis - zvýšení o 10%
Odpisová
skupina
První rok
odpisování
Další roky
odpisování
Pro zvýšenou
zůstatkovou
cenu
1
30,0
35
33,3
2
21,0
19,75
20,0
3
15,4
9,4
10,0
Zrychlený odpis
 odpis lze v prvním roce rovněž navýšit o 10%, 15% nebo 20% vstupní ceny
 změny koeficientů nejsou zapotřebí
Daňové odpisy dlouhodobého nehmotného majetku
 na rozdíl od DHM se počítají s přesností na měsíce
 doba odpisování závisí na právu užívání DNM (určitá, neurčitá)
 DNM na dobu určitou – odpisování po dobu smlouvy
 DNM na dobu neurčitou – rovnoměrné odpisování po dobu stanovenou ZDP:
Druh DNM
Doba odpisování
Audiovizuální díla
18 měsíců
Software, výsledky
výzkumu a vývoje
36 měsíců
Zřizovací výdaje
60 měsíců
Goodwill
60 měsíců
Ostatní DNM
72 měsíců
3. Způsoby vyřazení dlouhodobého majetku
 prodej
 likvidace v důsledku opotřebení
 v důsledku manka nebo škody
 přeřazení z vlastnictví firmy do osobního vlastnictví
 darování
 vklad do základního kapitálu jiného subjektu
Majetek je při vyřazení zcela odepsaný
02x
MD
D
08x
MD
D
Vyřazení DM v PC
VUD
Majetek při vyřazení není zcela odepsaný
MD
02x
D
MD
08x
D
MD
3. vyřazení DM z evidence v PC
1. řádný odpis DM
VUD – zápis o vyřazení
VUD
MD
551
Účet dle způsobu
vyřazení
2. zůstatková cena DM
VUD
D
D
Účty pro zůstatkovou cenu DM
Způsob vyřazení DM
Účet pro zůstatkovou cenu
DM
Prodej
541
Likvidace v důsledku
opotřebení
551
V důsledku manka nebo škody
549, 582
Přeřazení do osobního
vlastnictví
491
Darování
543
Vklad do obchodní společnosti
367*)
*)Před zápisem do obchodního rejstříku se nejdříve použije účet 378
4. Daňové aspekty zůstatkové ceny vyřazeného majetku
dle ZDP lze uplatnit odpis ve výši ½ ročního odpisu z DHM nebo DNM vyřazeného
před koncem zdaňovacího období
Účet
uznatelnost/neznatelnost
541
Odpisovaný majetek – uznatelný
Neodpisovaný pozemek –
uznatelnost jen do výše prodeje
543
Daňově neuznatelné, ale lze
použít za určitých podmínek jako
odčitatelnou položku
551
Plně daňově uznatelné (kromě
stavebních děl)
549, 582
Daňově uznatelné jen do výše
náhrad (kromě neznámého
pachatele a živelné pohromy)
5. Úkoly
Rozhoduje o nich firma
sama, odpisy dle
1. Charakterizuj
účetní
odpisového plánu,
počítají se
měsíčně, doba
odpisy.
odpisování není
stanovena
Opotřebení DM
2. Co je to odpis?
v korunách.
Jsou povinné, dané
4. Charakterizuj daňové
5. Kdo rozhoduje o
ZDP, počítají se ročně, Účetní jednotka sama.
odpisy.
účetních odpisech?
2 způsoby výpočtu
Prodej, likvidace,
manko nebo škoda,
7. Vyjmenuj způsoby
přeřazení do os.
vyřazení DM.
Vlastnictví, dar, vklad
do jiné společnosti
8. VUD – vyřazení auta
prodejem.
541/022
Majetek byl
zcela odepsán.
3. Jaké znáte druhy
Časové a výkonové.
účetních odpisů?
Vyplývá ze ZDP, s
přesností
6. Jak se odepisuje
na měsíce,
každý DNM
DNM?
má svou
dobu odpisování
9. VUD
ZC - Vyřazení
549/082 auta
Vyřazení
v důsledku
- 082/022.
havárie.
6. Zdroje
 Texty jsou tvorbou autora.
 Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd.
Znojmo: Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2013.
ISBN 978-80-87237-59-5.
Download

4. Daňové aspekty zůstatkové ceny vyřazeného majetku