Ceník Internetového připojení
Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP)
Platnost od 1. 10. 2014
A. Tarify služby Internetové připojení
Tarif
Rychlost
Cena (bez DPH) /
zúčt. Období
Cena (včetně DPH) /
zúčt. období
Spolehlivý internet MINI
2 Mb/s
156,20 Kč
189 Kč
Spolehlivý internet
Dle lokality,
4 - 30 Mb/s
288,43 Kč
349 Kč
Spolehlivý internet MAX
Dle lokality,
40 - 100 Mb/s
371,07 Kč
449 Kč
B. Ceny jednorázových úkonů služby Internetové připojení
1. Instalace koncového zařízení
Instalace koncového zařízení*
Cena včetně DPH
Instalace technikem při zřízení služby se závazkem na 12/24 měsíců – v režimu
Speciální nabídky (maximálně 2 hodiny práce)
1 Kč
Instalace technikem při zřízení služby (maximálně 2 hodiny práce)
900 Kč
*Za instalaci jsou považovány úkony do 2 hodin práce a použití maximálně 20 m kabelu. V případě individuálního požadavku
lze domluvit s technikem nadstandardní rozsah instalace.
Internethome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha – Michle, www.internethome.cz,  800 330 073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184323, IČ: 24161357, DIČ: CZ24161357
2. Jednorázové ceny za další úkony
Jednorázový úkon
Cena včetně DPH
Písemné upozornění / upomínka na
nezaplacení vyúčtovaných cen za
služby elektronických komunikací,
včetně poštovného
150 Kč
Znovuzapojení služby po odpojení
z důvodu porušení smluvních
podmínek (neplacení)
150 Kč
Servisní zásah technika
(v pracovní době
Po-Pá 8:00 – 16:00)
Poplatek za každou započatou hodinu práce. V
případě servisního zásahu, k němuž došlo na
základě požadavku Zákazníka a který se následně
ukázal jako neopodstatněný (porucha nebyla
prokazatelně způsobena Poskytovatelem služby)
300 Kč
Servisní zásah technika mimo
pracovní dobu
Poplatek za každou započatou hodinu práce.
600 Kč
Změna tarifu se závazkem
Poplatek při přechodu z tarifu Spolehlivý internet na
tarif Spolehlivý internet MINI;
Poplatek při přechodu z tarifu Spolehlivý internet
MAX na tarif Spolehlivý internet, nebo na tarif
Spolehlivý internet MINI
900 Kč
C. Ceny za doplňkové služby ke službě Internetové připojení
Služba
Cena včetně DPH/zúčt. období
Veřejná IP adresa
50 Kč
Na prázdniny*
50 Kč
*Službu Na prázdniny lze aktivovat na 2, 3, 4, 5, nebo 6 měsíců, a to pouze u služeb s následnou platbou (tzv. post-paid).
Fakturováno je celé požadované období předem. Službu nelze aktivovat u tarifu se závazkem a u jiné služby, než Internetové
připojení (nelze aktivovat např. u pronájmu zařízení, Hlasových služeb, Internetové televize). Od poslední deaktivace služby Na
prázdniny musí uplynout alespoň 6 měsíců. Zákazník musí mít uhrazeny veškeré finanční závazky u společnosti Internethome,
s.r.o. Při deaktivaci služby Na prázdniny dříve, než bylo požadované období, lze přejít pouze na aktuální tarify služby
Internetové připojení.
D. Ceny koncových zařízení a materiálu
Prodej
Cena včetně DPH
Zařízení a materiál nutný k připojení v technologii Wi-Fi (anténa, kabel max. 20 m)
1 499 Kč
Vybavení a materiál nutný k připojení v technologii LAN (anténa, kabel max. 20 m)
499 Kč
Internethome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha – Michle, www.internethome.cz,  800 330 073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184323, IČ: 24161357, DIČ: CZ24161357
E. Vyúčtování
Vyúčtování
Cena včetně DPH
Tištěné vyúčtování
0 Kč
Elektronické vyúčtování
0 Kč
Elektronické vyúčtování je pro účastníky dostupné na internetových stránkách www.internethome.cz, sekce „Samoobsluha“.
V případě, že účastník při sjednání elektronického vyúčtování sdělil společnosti Internethome, s.r.o. e-mailovou adresu, je
vyúčtování zasíláno na tuto e-mailovou adresu.
F. Společná ustanovení
1)
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.
2)
Tarify nemají žádná omezení přenesených dat.
3)
Službu je možné zřídit po ověření technické dostupnosti sítě.
4)
Agregace je u připojení pro domácnosti 1:5.
5)
Obvyklá délka zúčtovacího období je 30, resp. 31 dnů, maximálně však 35 kalendářních dnů, které nemusí
být shodné s kalendářním měsícem. V případě zřízení nebo zrušení služby v průběhu měsíce se cena za
dané období stanovuje jako poměrná část z 30 denního období.
6)
Pro stávající účastníky s tarifem Spolehlivý internet aktivovaným do 21. 10. 2013 platí ceny a podmínky tarifu
uvedené v Ceníku služby připojení k internetu z 11. 12. 2012, zároveň ke dni 22. 10. 2013 dochází ke změně
názvu tarifu „Spolehlivý internet“ nabízeného do 21. 10. 2013 na „Spolehlivý internet 2013“.
7)
IH má právo vystavovat Účastníkovi vyúčtování po celou dobu trvání Speciální nabídky. Souhlas IH se
žádostí o ukončení Speciální nabídky je podmíněn zaplacení paušálního odškodnění ve výši sjednané ceny
tarifu za každý zbývající měsíc do konce trvání závazku
8) Zrušení služby Internetové připojení ze strany IH během doby, po kterou se zákazník zavázal využívat službu
Internetové připojení, se nedotýká nároků IH na zaplacení dlužných částek od zákazníka a doplatku ceny za
zřízení služby Internetové připojení. Toto neplatí v případě, že služba Internetové připojení, která byla
zřízena v režimu Speciální nabídky se závazkem, je převáděna na jiného zákazníka. V takovém případě
přechází povinnost využívat službu Internetové připojení po dobu závazku, resp. po dobu zbývající do
uplynutí závazku, a povinnost uhradit dlužné částky na nového zákazníka. Pokud budoucí zákazník odmítne
převzít smluvní závazek nebo uhradit dlužné částky, je dosavadní zákazník povinen doplatek ceny za zřízení
služby Internetové připojení a dlužné částky uhradit.
Internethome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha – Michle, www.internethome.cz,  800 330 073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184323, IČ: 24161357, DIČ: CZ24161357
G. Krátkodobé marketingové akce
1. Doporučte nového zákazníka a získejte 1 měsíc internetu za 1 Kč oba
a)
Každý účastník služby Internetové připojení s maximálním měsíčním plněním 500 Kč s DPH (fyzická osoba
registrovaná dle RČ), který doporučí nového zákazníka (účastníka), který uzavře smlouvu na službu
Internetové připojení s tarifem Spolehlivého internetu se závazkem minimálně na 12 měsíců od IH, získává 1
měsíc svého současného internetového tarifu od IH za 1 Kč.
b)
Každý nový zákazník (účastník, fyzická osoba registrovaná dle RČ), u kterého je služba Internetové připojení
technicky realizovatelná a uzavře smlouvu na službu Internetové připojení s tarifem Spolehlivého internetu se
závazkem minimálně na 12 měsíců od IH, získává 1 měsíc tarifu Spolehlivý internet od IH za 1 Kč.
c)
Podmínkou poskytnutí výhod plynoucích z využití nabídky podle těchto podmínek, je aby účastníci akce měli
uhrazeny veškeré své závazky vůči IH.
d)
Maximální možná doba poskytnutí internetu za 1 Kč pro doporučujícího účastníka je 12 měsíců. V případě
doporučení většího počtu nových zákazníků nárok na slevu z tarifu 13. a další měsíc nevzniká.
e)
Plnění v rámci nabídky měsíc internetu za 1 Kč není možné požadovat náhradou ve finančním plnění
(hotovosti). Týká se i případů, že dojde k předčasnému ukončení smluvního poměru mezi účastníkem a IH
ze strany účastníka. Účastí na akci vyjadřují účastníci svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují
se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se
zpracováním svých osobních údajů. IH si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv aktualizovat či měnit.
f)
Nabídka platí od 10. 12. 2013. Akční nabídka může být poskytovatelem kdykoliv zrušena.
Internethome, s.r.o., Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha – Michle, www.internethome.cz,  800 330 073
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184323, IČ: 24161357, DIČ: CZ24161357
Download

Ceník připojení k internetu