číslo smlouvy:_________________
Smlouva o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací
Smlouva uzavřená dle zákona c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a zákona c. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.
(dále jen Smlouva)
Smluvní strany:
1. Poskytovatel
AZOR, s.r.o., se sídlem Šmahova 311/113, 627 00 Brno
IČ: 26268744, DIČ: CZ26268744, zapsaná u Krajského soudu v Brně, C 41098, registrovaná v ČTÚ s osvědčením č. 3579
Číslo účtu.: 163592493/0600
2. Účastník
________________________________________
_______________________________________________
Příjmení a jméno zákazníka (jednatele společnosti)
Datum narození
________________________________________
_______________________________________________
Název firmy
IČO, DIČ
________________________________________
_______________________________________________
Ulice, č.p.
PSČ, místo
________________________________________
_______________________________________________
Číslo občanského průkazu zákazníka (jednatele společnosti)
Telefon pro komunikaci s MG
________________________________________
_______________________________________________
Kontaktní e-mail
Číslo bankovního účtu / kód banky
___________________________________________________________________________________________________________________________
Korespondenční adresa (vyplňte jen, je-li jiná, než výše uvedená)
3. Mobilní telefonní číslo
Žádám o nové telefonní číslo
Žádám o portaci mého stávajícího čísla
__________________________________
Moje telefonní číslo k portaci
________________________________________
_______________________________________________
Číslo SIM karty
ČVOP
Název sjednaného tarifu: AZOR 1
___________________________________________________________________________________________________________________________
Účastník je po dobu trvání Smlouvy oprávněn objednat další služby dle nabídky Poskytovatele, a to jak písemnou formou, tak i elektronicky prostřednictvím zákaznického centra
Poskytovatele na [email protected] .Okamžikem aktivace těchto služeb je Účastník povinen za tyto hradit cenu dle Ceníku služeb.
4. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ
Poskytovatel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytovat Účastníkovi sjednané služby elektronických komunikací a Účastník se zavazuje platit stanovenou cenu za
poskytování služeb.
Obsah Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací je tvořen:
a) touto Smlouvou, b) aktuálně platným Ceníkem služeb, c) aktuálně platným zněním Všeobecných podmínek poskytování služeb společností AZOR, s.r.o.
5. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a lze ji ukončit v souladu se Všeobecnými podmínkami.
6. VYÚČTOVÁNÍ ZA SLUŽBY
Fakturace bude prováděna elektronicky, nezvolil-li Účastník níže, že trvá na zasílání faktur poštovní zásilkou. Zasílání faktur poštovní zásilkou je zpoplatněno dle Ceníku služeb.
V případě elektronické fakturace budou faktury zasílány na e-mail uvedený v záhlaví této Smlouvy. V případě zasílání faktur poštovní zásilkou budou faktury zasílány na
korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy a není-li tato uvedena, budou faktury zasílány na adresu trvalého bydliště či sídla Účastníka.
Služby budou Účastníkem hrazeny inkasem z účtu, který je uveden v záhlaví této Smlouvy.
Způsob fakturace
elektronická
poštovní zásilka (zpoplatněno dle ceníku)
7. OCHRANA OSOBNÍCH, IDENTIFIKAČNÍCH, PROVOZNÍCH A LOKALIZAČNÍCH ÚDAJŮ
Účastník potvrzuje, že byl řádně seznámen s možností využití zapsaných údajů.
Po poučení uděluji svůj souhlas s poskytnutím těchto údajů subdodavatelům společnosti AZOR, s.r.o.
Smlouva se dle výslovné dohody smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku a zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických
komunikacích. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy o poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací, a to včetně aktuálně
platného Ceníku služeb a Všeobecných podmínek poskytování služeb a s tímto zněním bez výhrad souhlasí. Účastník uděluje Poskytovateli svůj souhlas se zpracováním údajů
pro marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Oprávněný zástupce Účastníka
Oprávněný zástupce Poskytovatele
________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Jméno a příjmení:
Jméno a příjmení:
______________________________________________________
Místo, datum
__________________________________________________________________
Místo, datum
______________________________________________________
Podpis Účastníka
__________________________________________________________________
Podpis zástupce Poskytovatele
Příloha: 1.Ceník služeb, 2.Paušální poplatky, 3.Všeobecné podmínky poskytování služeb
Download

Vzor maloobchodní smlouvy