Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.
R o c n í k X X I I . • P r o sine c 2 0 1 4 • Z d a r m a
12
Klidné a spokojené
vánoční svátky
prožité ve zdraví
Vám přeje
akciová společnost
Lázně Františkovy Lázně
Úvodník
Lymfocentrum – rozhovor MUDr. Mach
Paní herečka Jana Štěpánková
Vánoční svátky
Františkolázeňské noviny
Pověsti a báje Chebska – část 12
Horoskopy
Kulturní program
Bohoslužby
Galerie Brömse
Program Aquaforum Clubu
Sport
Autobusové výlety
Informace a kontakty
Františkova cestovatelská soutěž
Přírodní léčivé zdroje
Nabídka lázeňských pobytů
Využití přírodních léčivých zdrojů v balneoprovozech
Partneři Aquaforum Clubu
strana 2
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
Milé dámy, vážení pánové,
díky akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně jsme již po několikáté 11. listopadu zahájili zimní lázeňskou sezónu v Glauberově dvoraně. Čtyři dny jsme se mohli podívat a koupit si nejrůznější
výrobky, poslechnout si lidovou hudbu, ochutnat klobásku, pečivo
a jiné dobroty. Trhy vyvrcholily na svátek svatého Martina, který
by měl, podle lidové pranostiky, přijet na bílém koni – přivézt sníh.
Pravda je, že Martin přijel, ale i když byl na bílém koni, tak sníh
nepřivezl, přivezl příjemné slunné teplé podzimní dny. U dvorany
Martina přivítaly fanfáry, davy lidí, stánky se svatomartinským vínem, jídlem, hudbou a trhem.
Poslední měsíc v roce, prosinec, v sobě skrývá jakési tajemství.
Dny jsou krátké a navozují atmosféru pohádek, dávných bájí, příběhů a během svátků ožívají různé lidové zvyky. Sváteční dny by měly
být umocněné sněhem nebo alespoň sněhovým popraškem. Ale
i bez sněhu je v dlouhých nocích jakási poezie, která na nás působí
a vše je ještě tajemnější.
Začátkem prosince chodí Mikuláš s čertem, nadělují hodným dětem pamlsky a ty zlobivé mohou odnést do pekla. Ještě, že stačí, když
děti zazpívají nebo přednesou básničku a zlobení je jim odpuštěno.
Vyvrcholením prosince jsou vánoční svátky se svojí nezaměnitelnou krásou, půvabem a vůní. Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější
s dětmi. Dívat se, jak se radují z ozdobeného stromečku a rozbalují
dárky od Ježíška je často větší zážitek než dárky, které dostaneme
sami. Ale i bez dětí na nás, na všechny, ať chceme či nechceme, svátky působí. Jsme nějak vstřícnější, tolerantnější, hodnější a také trochu přemýšlivější a zadumanější, než v jiné dny.
Na adventní čas i na svátky jsme pro vás připravili nejrůznější zábavy. Můžete se těšit na koncerty a další vystoupení, procházet se zasněženými parky, jet na výlet, prohřát se v teplých vodách Aquafora
nebo si jít jen tak na kávičku s přáteli či si jít zatancovat. Pohyb je pro
naše zdraví důležitý a tanec je pohyb příjemný a hlavně si sami určujeme, zdali se pustíme do divokých tanečních figur nebo se prostě
budeme jen tak, pro radost, vlnit na parketu. Na poslední den v roce,
na Silvestra, jsme pro Vás připravili poslední letošní trhy v Glauberově dvoraně a na večer oslavu konce roku starého a začátku roku
nového.
Svátky prožité v lázních, které zde každoročně tráví více a více lidí,
mají tu výhodu, že nám odpadnou nejen starosti, ale vyhneme se
i shonu v obchodech, úklidu a přípravám doma a můžeme se věnovat sobě, svému zdraví a zábavě. Řečeno stručně – vyzobeme si třešničky na dortu svátečních dní, odpočineme si a v pohodě můžeme
promýšlet a naplánovat si další rok. Je příjemné, když se o nás někdo
stará a nejsme o svátcích sami. A ještě k tomu nám určitě udělají
dobře lázeňské procedury a zlepšíme si zdraví. No, řekněte, co může
být lepšího? Přeji vám krásný advent, hezké sváteční dny a hlavně
hodně zdraví, štěstí a samé dobré lidi kolem vás.
Redakce
Františkolázeňské listy č. 12, prosinec 2014, ročník 22. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO: 46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto:
EDa, Barbora Kulová, Vladimír Izák, archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, MgA. Eva Douchová, Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
E-mail: [email protected] Obchodní oddělení Lázně Františkovy Lázně a.s., www.frantiskovylazne.cz. Zdarma.
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
strana 3
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
lázeňský dům Royal - LYMFOCENTRUM
pan MUDr. Vladimír MACH
Pane doktore,
když se podíváte na internetu na nabídky lymfodrenáží musíte mít pocit, že je to něco jako zázračná metoda na všechny potíže – kromě lymfatických edémů léčí žilní otoky a chronickou žilní nedostatečnost, pomáhá
to sportovcům po tréninku, zmírňuje bolesti u pocitů těžkých nohou a artróz, pomáhá po úrazech a operacích, a při léčbě celulitidy a obezity- a to
je jen část nemocí a potíží, při kterých jsou lymfodrenáže leckde doporučovány. Co vy na to?
Určitě to není všelék. Některá pracoviště možná mohou i přehánět při
uvádění všech nemocí a potíží, které jsou schopny léčit. Ale na druhé straně
jste vyjmenovala opravdu ty podstatné indikace pro léčbu lymfodrenážemi,
u kterých dokážeme opravdu pozitivně ovlivnit potíže, které pacient má.
Ráda bych se dozvěděla, co je to vlastně lymfa a jak vzniká?
Každá buňka živé tkáně musí být vyživována včetně výměny plynů
(vlastně obdoby dýchání) a nějak musí být odstraňovány látky, které se při
její činnosti vytvoří včetně odpadu.
To je umožněno funkcí krevního oběhu, ve kterém krev proudí ze srdce
tepnami, dostává se jejich větévkami do nesmírně jemné sítě krevních kapilár a z nich se žilami opět do srdce vrací. Z krevních kapilár se na jejich
počátku filtruje tekutina – tkáňový mok - která je velmi podobná krevní
plasmě, liší se jen obsahem bílkovin. Tkáňový mok předává do buněk látky
potřebné k jejich výživě a buňky do něj zase uvolňují produkty své činnosti.
Část tkáňového moku se vrací na konci krevních kapilár zpět do krve, zbytek tvoří lymfu. Lymfa tedy vzniká v mezibuněčných prostorech z tkáňového moku. Za 24 hodin se v těle vytvoří asi 2,5 l lymfy.
Za normálních okolností je vznikající lymfa průběžně odváděna lymfatickým systémem. Pokud je ale lymfatický systém porušen, např. vrozenou
vadou, nebo je přerušen (nejčastěji operací, odstraněním lymfatických uzlin nebo jejich ozářením), může dojít ke vzniku lymfatického otoku, neboli
lymfedému.
A co je to lymfatický systém?
Lymfatický systém je tvořen systémem lymfatické drenáže, který můžeme lehce nepřesně přirovnat k síti pěšinek, polních cest, silnic a dálnic,
který lymfu sbírá a dopravuje. Tato síť vede do mízních uzlin. Mízní uzliny
mají funkci, kterou lze přirovnat k celní a pasové kontrole, a propouští jen
to, co se může bez rizika dostat do krve. Protože dopravovaným nákladem
mohou být jednak věci žádoucí – od produktů látkové výměny buněk určené k likvidaci v játrech a ledvinách nebo bílkoviny a kapénky tuku, které se
vstřebávají z trávené potravy ve střevech - jednak nežádoucí jako jsou třeba
mikroorganismy nebo i nádorové buňky. Leccos z těch nežádoucích věcí je
likvidováno systémem imunitního dozoru právě v uzlinách.
Z lymfatických uzlin je lymfa dále transportována do hrudních mízovodů a odtud přes velké žíly do krevního oběhu.
Dalšími součástmi mízního systému jsou slezina, krční nosní jazyková
mandle, brzlík, apendix a kostní dřeň, jejich funkce ale není transportní.
Co je to tedy vlastně lymfedém?
Edém neboli otok není nemoc, ale příznak. Příznak toho, že v tkáních je
nepoměr mezi tvorbou tkáňového moku, jeho zpětným vstřebáváním nebo
nedostatečným transportem mízy systémem lymfatické drenáže, případně
kombinací obou poruch. Pokud se soustředíme jen na poruchu transportu
lymfy, tedy na lymfedém, pak mohou být příčinou i jeho vrozená nedostatečnost nebo, daleko častěji, porušení lymfatických cest nějakým zásahem
zvenku, např. poraněním, zánětem, operací nebo zářením. Při vzniku lymfedému spolupůsobí i vyšší obsah bílkovin, který lymfa v postižené oblasti
má.
Jaké nemoci a problémy se v lymfocentru léčí?
Největší skupinou klientů jsou ti, kteří mají lymfedém, nejčastěji sekundární lymfedém vzniklý poškozením lymfatických cest operací. Otok může
být různého stupně, přes lymfedém latentní, který je, díky dobré funkci náhradní drenáže (jakýchsi objížděk) dlouhodobě bez větších projevů, přes
intermitentní lymfedém, který se projevuje např. po větší zátěži, až po chronický lymfedém s jasnými a víceméně trvalými projevy. Nejtěžším postižením je elefantiasa končetiny.
Je ale další velká skupina klientů, nebo častěji klientek, které mají otoky
z jiných příčin i jiné problémy, a kterým můžeme lymfodrenážemi pomoci
nebo snížit intenzitu jejich obtíží. Jsou to lidé, kteří díky svému způsobu
života včetně pracovního zatížení trpí pocitem těžkých nohou, mají artrózu
pokračování na další straně
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 4
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
kolenních kloubů, celulitidu nebo jsou obézní s převahou ukládání tuku do
oblasti hýždí a stehen.
Jak se problémy s transportem lymfy v lymfocentru léčí?
Pacienti jsou nejdříve vyšetřeni, pokud jde o stav po terapii onkologického onemocnění, pak jsou fyzikálně vyšetřeni i onkologicky. Jsou vyšetřeni
vizuálně, je jim definovaně změřena postižená končetina, stanoven stupeň
pravděpodobného postižení. Je jim doporučen režim, který má minimalizovat riziko event. zhoršení stavu.
Léčba je zahájena manuální lymfodrenáží. Při ní sérií speciálních hmatů
lymfoterapeutka jemně vypuzuje lymfu z postižené končetiny a souvisejícího okolí. Následuje přístrojová lymfodrenáž s přirovnatelným účinkem.
Po absolvování obou druhů lymfodrenáží následuje protiotokový tělocvik,
který lymfu vypuzenou z končetiny do hrudníku vrací do krevního oběhu.
Součástí léčby je komprese končetiny, nejčastěji elastickou bandáží. Často je
lymfodrenážní terapie doplňována lymfotapingem, při kterém zlepšujeme
odvod mízy z postižené oblasti nalepením pruhů speciální náplasti. Léčba
bývá doplňována i některými medikamenty.
Jak se může nemocný s lymfedémem dostat do lázní?
Do Františkových Lázní přijíždí klienti jednak s návrhem (dříve se říkalo
poukazem) na léčení, kdy je pobyt úplně nebo částečně hrazen jejich zdravotní pojišťovnou, jednak samoplátci. Pojišťovny hradí léčení u indikace
II/5 - chronický lymfedém a u indikace I/1, což je stav po léčbě nádorového
onemocnění. Pacient musí nejdříve navštívit odborného lékaře – u indikace I/1 nejlépe onkologa, u indikace II/5 angiologa nebo internistu – který
napíše doporučení k lázeňské léčbě. S tím pak navštívit praktického lékaře,
který návrh k lázeňské léčbě sepíše.
Děkuji Vám za rozhovor.
Redakce
Milí čtenáři, přiznám se, že jsem byla tak zvědavá, že jsem si proceduru
nechala udělat. Manuální lymfodrenáž je v podstatě velice jemné, citlivé
a příjemné hlazení, připadala jsem si jako miminko hlazené od maminky.
Absolvovala jsem i přístrojovou lymfodrenáž, která je také příjemná. Trochu mě překvapilo, že tyto dvě procedury trvaly celkem přes dvě hodiny,
a to jsem vynechala tělocvik. Po proceduře jsem se cítila tak dobře, jako
už dlouho ne.
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
strana 5
Paní herečka JANA ŠTĚPÁNKOVÁ,
známá a oblíbená herečka, navštívila Františkovy Lázně koncem listopadu. V září oslavila, i když na to nevypadá, osmdesáté narozeniny.
Je ze známé herecké rodiny, její pradědeček patřil k zakladatelům českého divadla - Jan Nepomuk Štěpánek. Pradědeček, Vítězslav Hálek,
patří mezi významné české básníky. Rodiče byli známými herci. Její manžel, Jaroslav Dudek, režisér, je dodnes režisérským pojmem.
Jana Štěpánková vystudovala herectví a působila v různých divadlech – Pardubice, Praha, pohostinsky v Mladé Boleslavi aj. Třicet let byla členkou
přední pražské scény – Divadla na Vinohradech. V současné době hraje v různých divadlech pohostinsky. Mnoho let se věnuje také televizní,
rozhlasové a filmové tvorbě a dabingu. Dostala několik vyznamenání za svou hereckou práci, např. Zlatou plaketu prezidenta republiky,
je zapsaná ve Dvoraně slávy, má ocenění za dabing. Jejím koníčkem je vaření, je autorkou kuchařky o cuketách.
S paní Štěpánkovou jsme se sešli na besedě, kterou moderovala paní Petra Matějková, v kavárně Aquafora.
p. Matějková: Vítám vás
na besedě s naším vzácným
hostem, s dámou, kterou netřeba představovat, protože
ji všichni známe, patří mezi
nejlepší herečky, které u nás
v republice máme – paní Jana
Štěpánková... Paní Štěpánková, i když všichni vaši hereckou rodinu známe, chtěla
jsem se zeptat na vaše rodiče,
na vašeho tatínka...?
paní Štěpánková: Co byste
chtěla vědět?
Slyšela jsem, že váš tatínek
byl jako legionář v Rusku a že
prý tam také hrál divadlo?
Otec si ubral rok a šel na
vojnu v sedmnácti letech.
Ano, hrál divadlo, ale byl také
na frontě, byl několikrát zraněný, střelený – to vím z jeho
knížky. Tatínek o tom nerad
mluvil. Ale v Kyjevě, na Ukrajině, hráli divadlo.
S divadelní společností putovali?
Úplně přesně to říci nemůžu, ale jednou říkal, že cestovali a že to bylo dost
nebezpečné. Jednou se zachránil tím, je to hrozné, ale já to řeknu – byl tam
mrtvý kůň, oni ho rozpárali a schovali se do toho koně. Hrozné – to si člověk
dneska vůbec neumí představit, co tam museli zažít. A pak jel dlouhou dobu
domů, protože jeli přes Japonsko. Přijel vlastně o rok později. Přijel a chtěl
k divadlu. Naskytla se situace, kdy ve vinohradském divadle hráli jakousi hru
a on měl hrát důstojníka. Přišel na zkoušku a najednou všichni zpozorněli.
Přišel režisér a řekl, že to nemůže hrát, protože nemluví česky - otec měl přízvuk. Za tu dobu, co byl ve válce, chytil přízvuk. Nakonec to odehrál, protože
hrál cizího důstojníka. Dlouho mu to trvalo, než se toho přízvuku zbavil.
Pamatuji se, že v r. 1945 tady hostovalo divadlo MCHAT z Moskvy, hráli
Višňový sad. Táta mě na to vzal, byla jsem malá holka, vůbec jsem tomu nerozuměla. Věřte mi, nebo ne, dodneška, jak jsem tomu nerozuměla, dodneška
to vidím. Bylo to úžasné představení, úžasní herci. Ale to jsem odběhla. Táta
byl, jak se říká, dramatický herec, měl různé polohy. A máma byla naivka,
v pravém a nejlepším slova smyslu, byla úžasná. To byly dva úplně jiné typy
lidí. Oni se milovali, opravdu milovali, ale být spolu nemohli. Tam to vždycky kříslo – oba byli temperamentní, už to nešlo dohromady. Měli se pořád
rádi a já se pamatuji, že když se rozvedli, tak jsem to vůbec nepoznala, všecko
fungovalo, třeba Vánoce a tak. Rodiče se navzájem stýkali. Máma měla druhé
manželství s doktorem a otec se oženil a v době, kdy se Soně, jeho druhé ženě,
narodil v lednu Martin, tak týden na to se mámě narodila Kateřina. Soňa neměla dost mléka a máma jí ho posílala. To se dneska těžko vysvětluje, když se
dnes lidi rozvedou, nemají se rádi a hážou si klacky pod nohy, pomlouvají se.
U nás to byl pravý opak. Vlastně moje matka odkojila Martina.
Jako dítě jste byla na poezii nebo na sport..?
Ale na nic, proč má být člověk pořád na něco? Na sport ano, já jsem plavala,
při mé „výšce“ jsem hrála basketbal, což dnes nedovedu vůbec pochopit. Jako
dítě mě dali na rytmiku, což dneska vůbec není. Dnes jsou aerobiky a jak se to
všecko jmenuje. To mi bylo čtyři – pět let. A opravdu to na mě mělo vliv. Později, na Akademii múzických umění, jsme měli šerm a jízdu na koni a všecko
– ale já nejsem sportovec. Mám jednu strašnou historku. My jsme natáčeli
Ranč u zelené sedmy a já jsem měla vyjet ze stodoly na koni. Tak to zkusili, já
jsem vyjela, ale režisér mi říkal – to musí být rychlejší, takhle to nejde. No tak
dobře. Ta paní, co vlastnila toho koně, nikomu nic neřekla, já seděla na tom
koni a klapka, jedem. Ta paní tyčí od koštěte toho koně uhodila. Kůň se příšerně lekl, já taky. Se mnou to cuklo a já jsem vyjela tak, že jsem vlastně ležela
na tom koni dozadu a kůň někam utíkal, jak byl vyděšený. Já jsem nevěděla,
co dělat. Koně chytli, ale podruhé už se mi na něj nechtělo.
Vy jste studovala akademii bez maturity?
Já jsem šla z kvarty na konzervatoř a, jak je tady zvykem, tak jsou stále
školské reformy: zrušila se konzervatoř a byla jen Akademie múzických umění. A teď – co s námi, kteří jsme neměli maturitu? Nám bylo patnáct let a na
akademii byli lidi, kterým bylo 18 – 20 let, i starší a měli maturitu. Tak se vzala
pražská i brněnská konzervatoř, pozvali nás všechny do zámku Protivína na
měsíc a dali nám úplné středoškolské vzdělání. Dostali jsme dispenz, že, ač
bez maturity, smíme studovat na vysoké škole. Nebyla to legrace, bylo to těžké, protože to je také generační rozdíl. Když je někomu 20 – 22 a nám bylo
patnáct – dívá se na vás jako na dítě, zcela správně. A tohle ve škole zvládat
nebylo lehké. Vystudovala jsem za čtyři roky. Víte, tam je těžké to, že ta škola
nic nenaučí. Škola vás naučí teorii, ale k praxi vám neřekne nic. Takže když
člověk přijde k divadlu, tak vůbec nic neví, je nepopsaný list. Oni vám neřeknou, že nesmíte tohle a musíte tohle. Člověk se dostává do situací, které jsou
pro něj neřešitelné, jsou zlé. My jsme byli pořád unavení, ospalí. Dopoledne
jsme zkoušeli do dvou hodin, pak byla hodina pauzy a pak se sedlo do autobusu a jelo se na zájezd. Když se dohrálo, tak se počkalo, až se složí kulisy
a jelo se domů, do Pardubic. Člověk přijel v noci úplně mrtvý a ráno zase.
Pořád se nám chtělo spát. Nikdo vám neřekl, že tohle vás čeká. Byly to situace,
ze kterých jsme byli zoufalí, protože jsme to nevěděli.
Jednou se mi stala taková věc. Hráli jsme Kupce benátského, tam bylo „křoví“ - asi deset lidí, kteří obkroužili jeviště a pak zašli do druhého portálu. To
bylo všechno. Já jsem zjistila, že ten večer nehraju, že mám jen to „křoví“ tak
si říkám, dobrý, na chvíli si lehnu. Dneska už má člověk v sobě budíka, ale
tenkrát jsem ho neměla. Padla jsem a spala. Najednou se ozval telefon a volali
– honem, už máš být v divadle. Divadlo bylo kousek, tak jsem vyběhla, ale už
jsem jen viděla, jak zrovna vykroužili ven. No, nic se nestalo, místo deseti tam
bylo devět lidí. Ale druhý den jsem byla pozvaná na koberec k řediteli, že jestliže od této chvíle přijdu pozdě kamkoliv – na zkoušku, představení, odjezd
autobusu, na cokoliv, co pořádá divadlo, tak mám hodinovou výpověď. My
jsme měli náhradní dny – v pondělí jsme měli tzv. volno a jezdili jsme domů a
v úterý zpátky, na zkoušku do divadla. Rychlík do Pardubic mi jel ráno v 6.05.
Já jsem přišla na nádraží a už jsem viděla jen zadní světla toho rychlíku. To
bylo dobrý – to jsem na dlažbě, tak, co teď? Už nic nejelo, abych stihla zkoušku
od 10 hodin. Sehnala jsem taxíka, který mě odvezl do těch Pardubic. Ale já
jsem na něj neměla. Měla jsem gáži 840 korun, ten taxík stál skoro 500 – zachránil mě vrátný, půjčil mi. Pak jsem to dlouho splácela, ale na zkoušce jsem
byla první. A do konce zkoušky na mně nedošla řada...
Jenom chci říct, že jsem tomu řediteli dodnes vděčná. Pochopila jsem, že
se člověk musí jinak chovat, že se neodpouštějí věci, že člověk musí být zodpovědný, musí tu vinu, kterou si zavinil vlastně sám, svojí blbostí, nést. Naučil
mě to. A já od té doby jsem všude vždycky dřív, nepřišla jsem od té doby pozdě, věřte mi. Jen se bojím, abych to nezakřikla. Byla to úžasná zkušenost.
Lidé mají představu, že herci mají celý den volno, jen večer chodí hrát...
Na oblastech je to tvrdé. V té době se ředitelé jezdili na oblasti dívat a „nakupovat“ herce, které by potřebovali. Tak jsem šla z Pardubic, kde jsem hrála
všecko možné, pak do Prahy, do Divadla na Palmovku. Na Velikonoce se nehrálo a všichni herci, režiséři, ředitelé a další lidé z celé republiky se scházeli
v Praze v kavárně Slávie. A tam se dělaly kšefty – handly – kdo kam půjde,
jestli zůstane v tom divadle nebo ne... Pak mě angažovali do vinohradského
divadla a tam jsem byla třicet let.
A teď?
Teď už jsem svobodný člověk. Nemusím se už koukat na fermany, jestli
hraju, nehraju, jestli musím být na telefonu, kdyby byla změna. Teď hostuji
pokračování na další straně
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 6
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
v divadle Ungelt ve hře Na útěku. Je tam principál, který má takovou teorii, že
vám dá přečíst hru a řekne – líbí se ti to? Když řeknete ne, tak řekne – najdeme
něco jiného. V jiném divadle se to nemůže stát. Tam jste obsazený do role
a musíte to hrát, protože jste zaměstnanec. Ale v Ungeltu ne, tam nejste zaměstnanec. Tímto vás chci pozvat do divadla.
Když je člověk zaměstnanec, tak musí pořád sledovat, co se v divadle
hraje. Jednou jsem si nějak nenapsala změnu. A stala se situace, kdy jsem
byla doma, měla puštěnou televizi a zvonil telefon – na obrazovce i u nás.
Telefon zvonil dlouze, syn to nevydržel, šel k telefonu a řekl – mami, hraješ.
Mně se podlomily kolena – a to se mi vyplatilo, že jsem chodila všude včas.
Garderobiérka, když mě tam neviděla v 18 hodin, tak zpanikařila a řekla
– to není normální, něco se stalo a začala mě hledat. No, nic se na štěstí
nestalo, byla jsem tam včas, ale jen díky tomu, že chodím všude včas díky
tomu pardubickému řediteli, který mě dal lekci.
Když jste přišla do Prahy, tak jste začala hrát v televizi, ve filmu...
Vzpomínám si na televizní seriál Taková normální rodinka (r. 1971). Ten
se hrál asi ve dvou kulisách?
Ne, to byla jedna kulisa. Ona totiž Fan Vavřincová napsala tzv. mikrokomedii. Mělo to úžasný úspěch a lidi začali psát do televize, že by chtěli
pokračování. Tak napsala ještě další díl a další – bylo to celkem asi šest dílů.
Hráli tam výborní herci, např. Oldřich Nový. A vedení televize řeklo – to
nejde, to v žádném případě nejde, aby přišel a řekl Rukulíbám, milostpaní.
Ale hrál tam, můj muž, který to režíroval, si ho prosadil. Pak vedení televize
chtělo, aby ti kluci chodili do Pionýra. A paní Vavřincová řekla – tak to ne,
Dotaz z publika: Pokračuje někdo ve vaší herecké rodině v profesi?
Ano, Petr. Ale nikdo jiný a mně to nevadí. Já nejsem, že bych si myslela,
že je to škoda. Není. Když na to ty lidi nejsou, nemají to rádi, nenašli k tomu
vztah, nejsou talentovaní – tak proč uměle to udržovat?
Dotaz z publika: Jak vzpomínáte na film Účastníci zájezdu – točil se
na pláži...
My jsme jezdili autobusem v Čechách. A muselo se hlídat, jaké jsou bilbordy. A když se udělala chyba, tak jsme se museli vrátit na začátek – takže
jsme na silnici strávili dost času. Ale bylo to fajn, natáčení to bylo příjemné.
Jednou jsme jeli do Vídně, a protože jsme museli dávat pasy a já jsem
seděla vedle řidiče, tak mi dal pasy, abych je rozdala. Přijeli jsme do hotelu
a recepční se podíval do mého pasu a říkal – vy máte fousy? Já jsem prostě
dala ten pas šoféra omylem sobě a jemu jsem dala můj. Zpanikařila jsem.
Našla jsem řidiče a pasy se vyměnily. Ale řeknu vám, nebyl to příjemný
pocit. Já jsem se tak hrozně styděla...
Dotaz z publika: Já jsem byla na vašem představení v Ungeltu a je to
hodně namáhavé. Jak se udržujete?
Nijak.
paní Matějková: Jak se vám líbí ve Františkových Lázních?
Abych pravdu řekla, já jsem tady dva dny a ještě venku nebyla. Přijela
jsem a pršelo a už byla tma. Takže dnes nevím nic. Františkovy Lázně znám,
jezdili jsme sem s divadlem – jsou na rovině, je to taková bezvadná placka.
Líbí se mi tady. Říkala jsem si, že tady musí mít hodně práce zahradníci, je
to tady hezky udržované.
to já neumím. Skončilo to tím, že vedení řeklo, že je to buržoazní zábava
a bylo vymalováno.
Váš manžel režíroval i náš asi nejslavnější seriál Nemocnice na kraji
města, ve kterém jste hrála doktorku Královou.
Ano a dlouho mi tak i lidé říkali. Byla jsem v samoobsluze a tam mi
říkali – paní doktorko, prosím vás... pak jsem byla dokonce primářka. Když
jsme šli do obchodu, tak lidé vyzvídali, co bude dál, jak to dopadne. My
to nesměli, samozřejmě, říct, ale když se v televizi promítala nemocnice,
tak byly ulice liduprázdné. Pravda, byl to první seriál, to je také nutno říct.
Autor seriálu, Jaroslav Dietl, ať si každý má proti němu, co chce, ale on uměl
psát, uměl příběhy, uměl vyprávět, byla to radost, opravdu radost už seriál
jenom číst. Vysílal se také v Německu. Když skončilo těch třináct dílů, tak
Němci chtěli pokračování, chtěli vědět, co bude dál.
Dnes jsou seriály každý večer. A točí se i několik set dílů.
A také je dost lidí na ulicích. Já na seriály nekoukám. To je profesionální
deformace, že televizi pustím, teď to chvilku vidím a hned to poznáte. Tak
řeknu – tohle ne, přepnu dál, ale proč si kazit náladu? Tak si nakonec čtu.
To také není špatné.
Co ráda čtete?
Knížky ráda čtu. Čtu, co mi přijde a na co mám čas, nejraději bichle. Teď
jsem dostala knížku MUDr. Vladimíra Beneše, neurochirurga. Říkala jsem si,
to bude strašně učené, tomu nemůžu rozumět. Ale on to řekne a napíše takovým způsobem, že – klobouk dolu – tomu rozumím. A detektivky mám ráda.
Máte vnoučata, jste také babička?
Jsem, ale vnučkám je už sedmnáct. To už jsou jiné starosti. Je hezké, když
holky přijedou na chalupu a mají takový pocit, že mi můžou všecko říct.
Vlezou si ke mně do postele a já se dozvídám věci – je to hezký.
A chystají se na hereckou dráhu?
To ne, jen to ne. Myslím, že ani nemají ambice a kdyby měly, tak jim to
budu horem dolem rozmlouvat, protože v každé hře je vždycky sto tisíc
chlapů a jedna nebo dvě ženské role – Shakespeare, Moliére... takže by měly
tvrdý chleba. Ale ať dělají, co chtějí, je mi to jedno. Říkám jim – cokoliv si
vyberete, je mi to úplně fuk, ale musíte to mít rády. Protože jak je člověk nešťastný, když nemá rád povolání, tak je vlastně nešťastný furt. Přijdete domů
a jste nešťastná a ráno jdete do práce a jste nešťastná – to je hrozný život.
Jsme zelené město.
To je hezký. Já mám procedury, takže asi ani zítra nic neuvidím. Mám
slatinný zábal, bublinky mě pálí a ta voda mi připadá studená, to není v pořádku, ale vevnitř je teplo.
Minerálka musí být chladnější, aby se v ní udržel plyn.
Dotaz z publika: Jak vzpomínáte na školu ve Slezské ulici? Já jsem
s vámi chodila do třídy.
To je teda...! Podívejte, já jsem nebyla dobrý žák. V kvartě mi všichni
říkali – běžte už pryč. Já jsem neměla tu školu ráda – počítat jsem neuměla,
ani fyziku a chemii. To prostě nešlo. Ale tam jsme strašně moc užili. Já jsem
jako žákyně byla hrozná. A vy jste chodila se mnou do třídy? Takže si to
pamatujete...?
Paní z publika: Ano, ale byla jsi oblíbená, my jsme tě měli všichni rádi.
paní Štěpánková: My jsme vyváděli strašlivě. Dávali jsme nějaké napínáčky těm kantorům... no, hrozný. Já to vím, ty asi ne?
Paní z publika: To bylo běžný...
Hrozný, hrozný. A podívej, jak jsem se změnila!
paní Matějková: Váš syn studoval matematiku?
Ano, matematicko-fyzikální fakultu, je doktor přírodních věd. Já jsem
jednou viděla ty jeho skripta a tak jsem zalistovala a zjistila jsem, že rozumím
jedinému slovu, a to bylo sloveso. Skripta byla v naprosto jiné řeči. Syn začal
s matematikou až později, do té doby s ní měl problémy, sotva prolézal. Když
byl asi před padesáti lety v septimě, tak tam přišel kantor. Měl dlouhé vlasy
a přišel na matematiku s kytarou. Kluky si okamžitě získal a výsledek – syn
se přihlásil na matematickou fakultu. Co dokáže nápad a dobrý učitel!
Dotaz z publika: s kým nejraději hrajete?
To je těžké. Máte k lidem osobní vztah, rozumíte si a oceníte, když je
herec profesionál a není dřevo. Tak, to je asi všechno. Jste hodní, že jste
přišli, uzdravte se, odpočívejte, jak mi říká můj syn – což dělám, jak můžu.
Hodně spím. V Savoy také spím, ale musím říct, že také bloudím a chodím
po baráku do Goetha a vždycky někoho prosím, aby mi ukázal cestu. Takže se hodně nachodím, ale je to fajn. Chci si to tady užít, těch pár dní, kdy
mám čas. V Savoy je příjemno, lidé jsou milí, ohleduplní, usměvaví, je tam
milo, je to fajn. Tak, tím jsem skončila, mějte se hezky!
Děkujeme za příjemný večer.
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
FR
AN
FR
ANZENSBAD
.S.
D
G.
A.
BA
Františkolázeňské noviny č. 12, 2014
TIŠ LÁZNĚ NĚ A
KOVY LÁZ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
NOVINY.
pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika,
obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.
Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.
Číslo 12. • Prosinec 2014.
První pokus o založení Františkových Lázní v letech 1789 – 1790.
„Užitek a zisk, který plyne státu z dobře zařízených lázní a z léčivých minerálních vod je zřejmý. Loketský kraj je v tomto ohledu nejšťastnějším z celých Čech, neboť vedle Karlových Varů má
i Chebskou kyselku, která je jedinečná a kterou nelze srovnávat
s žádnými jinými minerálními vodami. Je pouze škoda, že pramen je dosud zcela zpustlý a chebský magistrát a všichni tamější měšťané se každému zlepšení, které již bylo nyní zahájeno a je
i nadále zapotřebí, brání přívalem protestů a výmluv. Jejich argumentace spočívá v tom, že pramen je jejich majetkem a že nesouhlasí s jakýmkoliv zásahem. Prý se o pramen od počátku starají
stále stejně, a proto si vyhrazují jakékoliv novoty. Dále pak, že to
neodpovídá jejich představám, neboť nárůst cizinců a hostů by
vedl k drahotě, která znamená jen nepříjemnosti. Takové naivní výhrady, odporující veškerému zdravému lidskému rozumu,
nestojí za vyvracení. Podepsaný se tímto také nenechal zmást
a prozkoumal co nejpodrobněji nedostatky, které stojí v cestě všem
příslibům a návštěvě lázeňských hostů.“
(Ze zprávy hraběte Philippa Kolowrata pražskému guberniu ze
4. října 1789)
tí, která přispěla k založení Františkových Lázní, byl hrabě PhiProlistujeme-li nejdůležitější starší i nejnovější literaturu, která
lipp Kolowrat.
popisuje proměnu pramene zvaného Chebská kyselka v Pramen
císaře Františka a vznik lázeňské osady,
pojmenované již v době svého oficiálního založení v roce 1793 jako Františkovy Lázně, zjistíme, že za epochální
zlom bývá označován rok 1791. Spory
o úpravy kolem pramene v tomto roce
vrcholí v tzv. ženské rebelii, kdy chebské nosičky vody v létě roku 1791 rozbíjejí zastřešení pramene. Údajné obavy
chebského magistrátu před potrestáním
za to, že nedokázal zabránit nepokojům
a nezajistil klid a pořádek u pramene,
prý vedly k tomu, že magistrát překvapil vyšetřující guberniální komisi návrhem postavit u pramene nové lázně.
Magistrátu tak prý bylo odpuštěno,
nebyl odvolán a výstavba lázní mohla
podle návrhu magistrátu začít.
Události, které vedly k založení lázní,
ovšem probíhaly poněkud jinak. Chebský magistrát se naopak i po nepokojích
v roce 1791 bránil tomu, aby u pramene
vznikla lázeňská kolonie, a trval stále na
tom, aby zde byl postaven pouze nový
lázeňský hotel. Odvolání magistrátu
nehrozilo kvůli rebelii žen, ale už rok
předtím za nedodržení pravidel městského rozpočtu. Guberniální komise,
která měla provést vyšetření nepokojů
u pramene, nepřijela na podzim roku
1791, ale až v létě roku 1792. A jejím
hlavním úkolem nebylo najít po roce
viníky rebélie, nýbrž rozhodnout vše
potřebné k tomu, aby konečně došlo
k založení nových lázní u chebského léčivého pramene. V méně či více chybujících popisech, které tvoří základ stále
opakované a přežívající legendy o založení Františkových Lázní, nenajdeme
žádnou vážnější zmínku o prvním skutečném pokusu o založení nových lázní
v letech 1789 - 1790, ani zmínku o tom,
že jednou z nejvýznamnějších osobnosNávrh na založení Františkových Lázní ze 4. října 1789.
Františkolázeňské noviny č. 12, 2014
řešení založením nové lázeňské osady. K tomu přikládá i souhlasné
Hrabě Philipp Franz Kolowrat-Krakowsky, narozen 17. 4. 1756
dobrozdání zemského účetního Wolfa, který v té době byl v Chebu
v Radeníně, byl příkladným představitelem nové generace vyššího
na kontrole městských financí.
úřednictva v duchu nastupujícího osvícenectví a svobodmyslnosti
„Jelikož je zde dostatek místa k výstavbě více budov, nechat tyto
josefínské doby. Vzdělaný, realisticky uvažující a plně oddán výkopodle daného plánu vystavět sedláky a měštany a budou-li jejich
nu služby pro racionální chod státu jako záruky veřejného blaha.
děti osvobozeny na 10 či 20 let od vojenské služby, bude zde za
V roce 1776 se stal skutečným c. k. komořím a již ve svých čtydva či tři roky, neboť zde je mnoho bohatých sedláků a měšťanů,
řiadvaceti letech byl v roce 1780 jmenován krajským hejtmanem
stát tolik domů, že bude muset být další výstavbě bráněno.“ Tento
v Rakovníku. V roce 1782, když byl jako komisař pověřen zruševůbec první návrh na výstavbu nových lázní
ním kláštera v Doksanech a s velkou vervou
u pramene doplňuje Kolowrat důležitým pozse pustil do nového úkolu, zjistil, že konservanatkem o přírodním prostředí jako součástí
tivní síly jsou k neporažení. Prelátem byl obléčby. Jelikož na „celé ploše nenajdeme jediviněn a zažalován v Praze z hrubého jednání.
ný strom, který by poskytl stín, je třeba vyVětšinou vymyšlená udání se rozrostla ve vebudovat procházkové aleje a park s lesíkem.“
řejnou aféru, Kolowrat ani nebyl k samotné
K tomu hned prakticky navrhuje, aby gubervěci oslyšen a jemu nenaklonění konservativnium vydalo nařízení s povinností pro všechní členové gubernia v čele s hrabětem Clarym
ny svatebčany z Chebska, že musí u pramene
dosáhli jeho propuštění. Nepomohlo mu ani
vysadit stromy.
to, že jeho otec byl, jako president dvorské koKolowratův návrh zpracoval v lednu 1790
mory ve Vídni, jedním z nejvyšších státních
jako referát pro jednání gubernia purkrabí
úředníků. Císař ho nakonec, jako nadějného
Cavriani a žádá o další dobrozdání účetního
mladého úředníka, přeřadil k apelačnímu
Dominika Wolfa. V březnu vydává gubersoudu a celá aféra utichla.
nium rozhodnutí, kterým souhlasí se všemi
V dubnu 1788 byl hrabě Kolowrat jmekroky podniknutými krajským hejtmanem
nován krajským hejtmanem v Lokti a opět
s tím, že ohledně výstavby budov bude rozrychle dokázal, že je energickou a výkonnou
hodnuto na základě stanoviska dvorské kanosobností. Již během druhého roku svého
celáře. Dne 15. dubna 1790 odevzdává guberúřadování se zaměřil především na to, aby
niu své další souhlasné stanovisko k návrhu
ze zanedbávaného pramene Kyselky u Chebu vzniklo skutečné lázeňské místo. Aby za- Siluetní portrét hraběte Kolowrata. 1782. hraběte Kolowrata zemský účetní Wolf. Doplňuje jej o návrh přenechat pozemky k nové
bránil stálému znečišťování Kyselky, nechal
výstavbě zdarma a přehledně vypisuje stav financí města Chebu
v létě 1789 pramen zastřešit a rozhodl, že voda z pramene bude
s dodatkem, že město překročilo povolenou výši vydání. Zároveň
čerpána odvodními trubkami s uzávěry. Nařídil, že uzávěry lahdochází k závěru, že i při zadluženosti města je možné stavbu zaví mají být pouze korkové a podpořil chebského lékaře dr. Adlera
hájit. Zmínka o tom, že Cheb nedodržel rozpočtová pravidla, měla
v hledání dalších pramenů a v odkrytí a prozkoumání tzv. divokéovšem nepředvídaný závěr.
ho pramene. Záhy ovšem narazil na neustávající protesty Chebanů,
Dne 18. září 1790 odesílá pražské gubernium celý soubor podkteří byli proti jakýmkoliv změnám. Cech cínařů se v září 1789 dokladů s návrhem hraběte Kolowrata o výstavbě budov u chebského
konce obrátil se stížností přímo na císaře,
pramene k schválení sjednocené dvorské kanceláři ve Vídni. Dne
Hejtman Philipp Kolowrat, veden smutnou zkušeností mar14. října 1790 podepisuje dvorní rada baron Kessel odpověď, ve
ných osobních bojů proti konservativním postojům před sedmi lety
které vyslovuje chebskému magistrátu za překročení rozpočtu ostv Doksanech, se rozhodl pro rázný postup.
rou důtku a co nejpřísněji zakazuje do splacení všech dluhů jakékoDne 4. 1789 října sepsal rozsáhlou zprávu pro pražské guberliv stavby u pramene. A odsouvá celou výstavbu na pozdější dobu.
nium, ve které popisuje hlavní nedostatky u pramene. Vedle poZmínka o tom, že magistrát překročil v roce 1788 povolená vydání
pisu aktuálních problémů (znečištěný pramen, špatná organizace
o 5864 zlatých tak, při závěrečném rozhodování, znamenala ukonzasilatelství, používání zdravotně závadných cínových uzávěrů lahčení tohoto prvního pokusu o založení nových lázní.
ví atd.), které postupně řešil, zároveň předkládá návrh na zásadní
Rodinná hrobka Kolowratů v Hrobech
u Radenína. 2014. Foto M. Kovář.
Zamítavé rozhodnutí z října 1790
ovšem umožňovalo, po vyřešení
otázky pozemků a zpracování řádných plánů nové výstavby, tento návrh znovu projednat. Toho také využil hrabě Kolowrat k tomu, aby od
roku 1791, již jako guberniální rada,
důsledně trval na uskutečnění svého návrhu z roku 1789. Především
díky jeho aktivitě došlo v roce 1793
k rozhodnutí o založení lázní i jejich
další výstavbě. Všemi zmiňovaní
a uznávaní spoluzakladatelé Františkových Lázní, starosta Limbeck
a lázeňský lékař dr. Adler, obdrželi
již v roce 1842 první pomník. Hrabě
Rottenhan, který podepsal dekret
o založení lázní, se dokonce ocitl
v roce 1865 s Adlerem na novém
znaku města. Je proto nanejvýš i potřebné si konečně připomenout, že
nejdůležitější a nejaktivnější osobností, která se nejvíce zasloužila
o založení Františkových Lázní, byl
hrabě Philipp Kolowrat.
Zámek hraběte Philippa Kolowrata v Hrobech
v roce 2014. Foto M. Kovář.
Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, prosinec 2014. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
strana 9
VÁNOČNÍ SVÁTKY
Vánočním svátkům předchází období čekání – advent. Začíná čtyři týdny před Vánocemi a je, hlavně pro hospodyně, obdobím pečení vánočního cukroví, nakupování a uklízení. Moderní ženy už často
doma nepečou, ale cukroví a vánočku si koupí, přihodí do nákupního
košíku i bramborový salát a pokud
rodina nemá ráda tradičního vánočního kapra, tak ho nahradí řízkem.
Na úklid domácnosti si pozvou uklízecí službu nebo nechají uklízení po
svátcích, protože po svátečních dnech
bývá domácnost vzhůru nohama.
Vše se o adventu děje za zvuku koled
a s výzdobou, které nás provázejí téměř na každém kroku a nenechávají
nás klidnými.
Začátkem adventu, na svatou Barboru, si máme uříznout větvičku
z ovocného stromu a dát ji do vázy.
Komu barborka na Vánoce rozkvete,
ten se může těšit na svatbu. Chodí
také svatý Mikuláš s čertem, neděle
mají poetické názvy a jsou otevřené
obchody, aby Ježíšek mohl v klidu
vybrat dárky. Zlatá neděle je poslední
nedělí adventu, pak už se těšíme na
Štědrý den a sváteční dny.
Vánoční svátky jsou, pro většinu
z nás, nejvýraznějšími a nejdůležitějšími svátečními dny celého roku. Váže
se k nim mnoho různých starých pranostik, pověr a tradic. Ačkoliv svátky
jsou 25. a 26. prosince, pro většinu
lidí, ale hlavně pro děti, je nejdůležitější 24. prosinec, kdy večer chodí Ježíšek a přináší dárky. Prý, když se celý
den postíte, tak uvidíte zlaté prasátko.
A nemá se ani uzobávat vánoční cukroví. Pravda, jsou mezi námi jedinci,
kteří říkají, že prasátko viděli, ale už
neříkají, že se poctivě věnovali celý
den pitnému režimu.
Zdobení vánočního stromku za
zvuku koled a s televizními oblíbenými pohádkami je záležitost také na
celý den. A když se k tomu
přidá výzdoba bytu a nečekané situace, které se
určitě stanou, je slavnostní
večeře opravdu odměnou.
Je trochu nespravedlivé, že
se děti dlouho, předlouho
těší na dárečky a Ježíšek
je naděluje až po večeři.
V některých rodinách se
dodržuje zvyk, že od štědrovečerní večeře se nesmí
vstávat, protože ten, kdo
odejde od stolu, by k němu
již další rok nezasedl. Pamatujete se, jak jste, jako
děti, měli pocit, že dospělí
schválně jedí hodně pomalu, jak byla večeře dlouhá
a Ježíšek pořád ne a ne za-
zvonit na zvoneček, abyste mohli jít ke stromečku a konečně rozbalit
dárky?
Ježíška, který přilétá a dává pod vyzdobený stromeček dárky sice ještě
nikdy nikdo neviděl, ale vůbec to nevadí. Čekání na dárky je plné napětí a i malý dárek, který Ježíšek přinese, nám
udělá radost. Někdy bývá Ježíšek zklamaný. To když nadělí dětem lyže, sáňky, počítač nebo kolo a děti si pak zvolí
dárek nejmenší, třeba pastelky nebo
modelínu a hrají si s nimi celý večer.
Před mnoha desetiletími ještě Ježíšek mnoho dárků nenaděloval a byl po
večeři čas na různé zábavy. Do mísy
s vodou se lilo rozpálené olovo a podle
tvaru, který vznikl, se hádalo, jaký bude
další rok. Po vodě se pouštěly skořápky
z ořechů se zapálenými svíčkami. Lodička, která se vydala na cestu znamenala, že se její majitel vydá do světa.
Lodička, která zůstala u okraje nádoby
jasně řekla, že budeme doma. Jablka se
rozřezávala napříč a hvězdička s hezkými jadérky nám předpověděla, že budeme zdraví. Svobodné dívky si stouply
čelem ke dveřím a hodily za sebe botu.
Špička obrácená ode dveří ukazovala,
že dívka do roka odejde z domova, že
se provdá. Za koho se provdá, to se dívka dozvěděla, když na rybníce vysekala
led a podívala se do vody. Na Štědrý
den se nezapomínalo na domácí zvířata, dostávala lepší krmení a drůbež
drobečky od večeře. Ten, kdo nešel na
půlnoční, mohl najít poklad, protože ty
se v tuto hodinu otevíraly.
Na Boží hod vánoční, 25. prosince,
se uzavíraly, hlavně na vesnici, smlouvy na další rok s chasou, chodilo se na
koledu a sousedé se scházeli, nejlépe
v místní hospodě, aby si popřáli hezké svátky. Další den, na svatého Štěpána, patrona koní, bylo nutné s koňmi vyjet ven. Nevím, zdali
to platí i pro koně, které
máme pod kapotou aut,
o tom pranostiky mlčí.
Dnešní vánoční svátky
jsou jiné než ty, které slavili
naši předkové. Tradic a pověr je mnoho. Každý z nás,
podle rodinných zvyklostí,
dodržuje jen některé. Také
Ježíšek naděluje jiné dárky,
než tomu bývalo. A mezi
námi, jeden z nejlepších vánočních dárků je odjet někam, kde se o nás postarají
a můžeme si vánoční atmosféru a dny užít bez stresu, v klidu, odpočinout si
a ještě udělat něco pro své
zdraví. Přeji Vám krásné
Vánoce a svátky v lázních,
hodně zdraví a pohody!
Redakce
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 10
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
Pověsti a báje Chebska část 12.
Podle J.V.Grohmanna 1863, upravil Karel Brož
Osud je prý daný nebo snad každý z nás je svého osudu strůjcem. Vše, co
v životě vykonáme či nevykonáme, bude náš osud dozajista řídit. Co je ale
nejdůležitější, že naše konání zcela jistě ovlivní také osudy lidí kolem nás.
MUŽ BEZ HLAVY
V dobách dávno minulých a dost možná také ještě dnes, se u vsi Horní Lomany, v čas adventní okolo půlnoci, zjevuje bezhlavý muž v botách
s ostruhami. O jeho osudu vyprávěla jednou stará žebračka. Té adventní noci seděla ta stará žena na rozcestí, u strážního přístřešku Horních
Loman, nedaleko hřbitova, kde únava ji přemohla. Bylo již velmi pozdě
a měsíc stál vysoko na nebi, kde jasně svítil. Žebračka se chtěla k přenocování pod stříškou ukrýt a mrazivou noc přetrpět. Náhle ale slyší kroky s cinkáním ostruh. Dívá se kolem a již vidí opodál stát muže, který
je ale bez hlavy. Stará žena, která již mnoho prožila a mnoho pamatuje,
třesoucím se hlasem povídá: „Ty jsi snad ten krutý správce, který zdej-
ší pozemky klášteru spravoval a lidi do roboty honil a ani o svátku jim
odpočinek nedopřál. Sám sis bohatství užíval a lidem za práci neplatil.
Nakonec ani vybraný pacht klášteru neodváděl a za svou nenasytnost jsi
byl po zásluze katem potrestán. Sám si za svůj osud můžeš a mně již neublížíš. Já sama jsem si dost ublížila, když jen o sebe se celý život starala,
nikdy nic nevykonala a jen žebrotou chodila. Můj vlastní osud je jako ta
jedlová šiška, kterou nelze uchopit, neboť se ještě na stromě rozpadne.
Přesto jsem v životě nikdy nikomu neublížila a po smrti budu moci tiše na
věčnosti spočinout. Tvým osudem, urozený pane, přes všechno nahromaděné bohatství, je po nocích bez cíle bloudit, na věčnosti své dluhy platit
a odpuštění hledat, dokud všechny zlé osudy svých poddaných do poslední chvilky sám neokusíš.“ A tak i dnes, vždy o půlnoci, v době Vánoc,
zjevuje se bezhlavý muž na křižovatce cest u Horních Loman a za svou
lakotu odpuštění hledá.
Foto: V. Izák
Horoskopy na měsíc prosinec
BERANI 21.3. – 20.4. - Energii vám dodá talisman pro štěstí,
ve vašem znamení ametyst. Nemusí to být zrovna prsten nebo
přívěšek, stačí, když ho budete nosit při sobě.
VÁHY 24.9. – 23.10. - Před zákeřnými nepřáteli i nehodami vás
ochrání tyrkys. Budete-li ho mít zasazený ve stříbrném šperku
a nosit ho při sobě, jeho účinek se znásobí.
BÝCI 21.4. – 20.5. - Zelená barva smaragdu je uklidňující, je příjemné se na něj dívat a také prý je dobrý pro vztahy. Barvu prý
mění v rukách toho, kdo vás podvádí.
ŠTÍŘI 24.10. – 22.11. - Pravý granát ve šperku je nejen krásný,
ale i tajemný. Přitom dokáže povzbudit organismus víc, než si
myslíte.
BLÍŽENCI 21.5. – 21.6. - Achát připomíná letokruhy stromu. Je
to váš kámen, který prý má schopnost položením na konkrétní
část těla zlepšit jeho vitalitu.
STŘELCI 23.11. – 21.12. - Zkamenělá pryskyřice, zářící jako
slunce ukryté v jantaru, ovlivní pozitivně vaši štítnou žlázu i zažívací ústrojí, podpoří vaši paměť i kreativitu.
RACI 22.6. – 22.7. - Fialový achát připomíná vodu v podvečer,
čistí krev a reguluje hladinu inzulinu. Je dobré nosit ho při sobě
jako šperk či volně v kapse.
KOZOROZI 22.12. – 20.1. - Onyx si pro sebe, svůj krevní tlak
a proti stresu kupte sami. Nenechte si ho darovat, jeho účinek by
se neprojevil, ba naopak.
LVI 23.7. – 23.8. - Kámen zvaný tygří oko pro vás ten pravý.
Pomůže vám přemýšlet a řešit problémy, bude-li vás bolet hlava,
přiložte si jej k čelu.
VODNÁŘI 21.1. – 19.2. - Není to levná záležitost, ale vaším kamenem je diamant. Čím větší, tím lepší. Ochrání vás před chronickými potížemi, podpoří myšlení.
PANNY 24.8. – 23.9. - Nechat si darovat safír je pro vás prostě
nutností. Ochrání vás před různými nemocemi, zlými nočními
sny a posílí vaši soustředěnost.
RYBY 20.2. – 20.3. - Akvamarín, který má barvu moře, posílí
vaši imunitu a uklidní vás. Je vhodné nosit ho jako šperk nebo ho
mít prostě jako krásný kámen u sebe.
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
strana 11
INFORMACE A KONTAKTY
PROSINEC 2014
INFOCENTRUM FRANTIŠEK – LFL a.s.*
Národní tř. 16/19, tel. 354 201 170,
[email protected], www.frantiskovylazne.cz
otevírací doba: denně 9.00 – 17.00 hod.
Informace o lázních, pobytech, vycházkách, výletech,
kultuře, sportu, mapy, informační materiály.
otevírací doba o svátcích:
24.12.: 9.00 – 14.00 hod.
25. a 26.12.: 12.00 – 18.00 hod.
31.12.: 9.00 – 16.00 hod.
1.1.2015: ZAVŘENO
sraz – recepce hotelů:
pondělí, 14.00 hod. Imperial
pondělí 15.00 hod. Pawlik
středa, 15.00 hod. Belvedere (sraz) + Dr. Adler
středa, 16.00 hod. Savoy + Goethe
pátek, 15.00 hod. Metropol
AQUAFORUM CLUB
Aquaforum, 1. poschodí, ul. 5. května 19, Františkovy Lázně
Otevírací doba klubu: po – pá: 9:00 – 12:00 hod. a 13:00 – 16:00 hod.
24.12., 25.12. 2014 a 01.01.2015 zavřeno
Informace a rezervace: Aquaforum Club, tel. 354 206 570,
[email protected], www.frantiskovylazne.cz
Členská klubovna: denně 9.00 – 18 hod.
DIVADLO Boženy Němcové
Ruská 102, tel. 354 542 641, www.divadlofl.org
Předprodej vstupenek: po - pá 13.00 – 15.00 hod.
Pokladna otevřena hodinu před představením
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně
Dlouhá 181/6, tel. 354 542 358
www.knihovnafl.org, [email protected]
Oddělení pro dospělé:
po a st: 9 -12,13 -18 hod., út, čt, pá: 9 -12,13 -17 hod.
Oddělení pro děti: po, st 13 – 17 hod., čt, pá 13 – 16 hod.
Půjčování knih a časopisů, čítárna, internet,
kopírování, skenování. Poplatky: dospělí 80 Kč/rok,
děti 40 Kč/rok, lázeňští hosté 30 Kč
22.12. 2014 – 1.1.2015 ZAVŘENO
BOHOSLUŽBY:
Římskokatolický farní Kostel Povýšení Sv. Kříže:
po, st, čt, pá, so 16.15 hod., ne 9 hod.
Pravoslavný Chrám Sv. Olgy:
st 18.30, pá 17.00, so 17.30, ne 10.00 hod.
Evangelický kostel sv. Petra a Pavla: ne 8.45 hod.
POZNEJTE HISTORII MĚSTA
prohlídka města s průvodcem
(s nejméně 10-ti člennou skupinou) – LFL a.s.*
úterý, 15.00 hod., česky, čtvrtek 15.00 hod. německy
sraz u Infocentra František
*Informace o prohlídkách a výletech v ruském jazyce – Infocentrum František
GALERIE BRÖMSE.
Národní tř. 11, Františkovy Lázně, vstupné zdarma
výstava: Krajina v nás
Otevřeno: denně 13 – 17 hod. do 23.12.
Otevírací doba o svátcích:
24.12.: ZAVŘENO
25. a 26.12.: 10.00 – 12.00 a 13.00 – 16.00 hod.
31.12.: ZAVŘENO
1.1.2015: ZAVŘENO
Foto: V. Izák
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel: 354 544 307-9,
[email protected], www.muzeum-frantiskovylazne.cz
Otevřeno: út – ne: 10 – 17 hod. – do 14.12.2014
29, 12. a 30.12. 2014: 10 – 16 hod. (leden – otevřeno od 17.1.2015)
Výstava: „Z atelieru“- Lenka a Břetislav Charwotovi
NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE SOOS
obec Kateřina - v prosinci uzavřena
HRAD SEEBERG
obec Ostroh, v prosinci uzavřen, OTEVŘENO POUZE PŘI AKCI:
13. 12. 2014 Vánoční zvyky na hradě Seeberg od 13:30 hod.
Bus ZDARMA od Divadla Boženy Němcové ve13:00 hod.
Vstupné 50 Kč, děti do 10-ti let zdarma
Agentura Fidelio:
VARHANNÍ KONCERTY
v kostele Povýšení svatého Kříže, vstupné 330 Kč
čt, 4.12., 19.30 hod. – Když trumpeta kouzlí a varhany zpívají:
Vivaldi,Schubert, Mozart, Händel, Franck
pá, 26.12. 15:30 a 19:30 hod. - Slavnostní vánoční koncert:
Světoznámá duchovní hudba. Wagner, Verdi, Dvořák, Mozart…
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
LFL a.s.* = akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH
HOTELŮ – LFL a.s.
strana 12
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
strana 13
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s.
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ PRAMENY
Pitnou kúru konzultujte s lázeňským lékařem!
VÝCHODNÍ SKUPINA PRAMENŮ:
ŽELEZNATÝ PRAMEN - pitná kúra
PRAMEN CARTELLIERI - balneace
PRAMENY LÁZEŇSKÉHO STŘEDU:
PRAMEN ŽOFIE - pitná kúra
PRAMEN NATÁLIE - pitná kúra
ZÁPADNÍ SKUPINA PRAMENŮ:
PRAMEN GLAUBER I - pitná kúra
FRANTIŠKŮV PRAMEN
Denně 7 – 17 hod. Určen k pitné kúře.
24.12. 2014 – ZAVŘENO, 1.1.2015 - ZAVŘENO
KOLONÁDA
SOLNÉHO A LUČNÍHO PRAMENE
Denně 7 – 16.30 hod. Prameny určeny k pitné kúře.
24.12.2014 – ZAVŘENO, 1.1.2015 - ZAVŘENO.
CÍSAŘSKÝ PRAMEN - AQUAFORUM
Denně 9 – 21 hod. Určen k pitné kúře a balneaci.
15.12. – 21.12. 2014 – ZAVŘENO
24.12. 2014 – 9 – 14 hod.
31.12.2014 – 9 – 17 hod.
1.1.2015 – 12 – 21 hod.
SLUNEČNÍ PRAMEN - pitná kúra
PRAMEN GLAUBER II - pitná kúra
GLAUBEROVA DVORANA
Denně 7 – 16.30 hod.
24.12.2014 - ZAVŘENO, 1.1.2015 - ZAVŘENO
GLAUBER III - pitná kúra a balneace
GLAUBER IV - pitná kúra
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN - pitná kúra a balneace
Minerální voda z pramenů Glauber III
a Nový Kostelní je k dispozici ve venkovním výtoku
v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany.
NOVÝ PRAMEN - Denně 7.00 – 16.30 hod.
Určen k pitné kúře a balneaci.
24.12.2014 – ZAVŘENO, 1.1.2015 - ZAVŘENO
PRAMEN PALLIARDI - pitná kúra
PRAMEN STANISLAV - pitná kúra a balneace
PRAMEN ADLER - balneace,
PRAMEN MARIAN - balneace
LUISIN PRAMEN - pitná kúra
MÍSTNÍ
SIRNOŽELEZITÁ
SLATINA
zábaly, koupele v balneoprovozech
PŘÍRODNÍ
ZŘÍDELNÍ PLYN
PRAMEN MARIE
- suchý výron oxidu uhličitého
Uhličité lázně plynové
VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V BALNEOPROVOZECH
SPOLEČNOSTI LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ A.S.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN:
hotely Imperial, Dr. Adler, Belvedere
GLAUBER III:
hotely Imperial a Belvedere
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ
SIRNOŽELEZITÁ SLATINA:
balneoprovoz Císařské lázně
hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol, Dr.Adler, Belvedere
PRAMENY: ADLER, MARIAN, CÍSAŘSKÝ:
balneoprovoz Císařské lázně
PRAMEN MARIE:
společné plynové koupele a gynekologický plyn
PRAMEN STANISLAV:
hotely Savoy, Metropol
PLYN SEPAROVANÝ
Z PRAMENŮ GLAUBER III A NOVÝ KOSTELNÍ
(plynové injekce) hotely:
Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Pawlik, Dr. Adler, Metropol
SOLNÝ PRAMEN:
inhalace - Císařské lázně
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 14
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
strana 15
KULTURNÍ PROGRAM
PONDĚLÍ, 1.12.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
FLÉTNA A KLAVÍR
19:00 hod., hotel Pawlik
I. ADVENTNÍ KONCERT
ADVENTNÍ KALENDÁŘ
soubor MUSICA DOLCE VITA
Zbyňka Šolcová - harfa,
Daniela Demuthová – mezzosoprán,
Žofie Vokálková - flétna
24 skladeb - 14. a 15. stol.
(Jistebnický kancionál), adventní písně
(A. Michna), barokní, klasicistní
a romantičtí skladatelé
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 2.12.
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
PIANO BAR
15:30 hod., hotel Belvedere
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
18:00 hod., hudební pavilon
u Františkova pramene
ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
ČESKÉ A MORAVSKÉ VÁNOCE
netradičně zábavný folklórní „Štědrý večer“:
slavnostní menu, cimbál, Dětský folklórní
soubor – adventní zvyky, s Třemi králi
dojdeme až do Betléma
18:00 - 22:00 hod., Ingo Casino, restaurace,
vstupné:
500 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
600 Kč ostatní hosté
PÁTEK, 5.12.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
TANEČNÍ VEČER
KAPELA BLACK & WHITE
19:30 hod., hotel Pawlik
vstupné: ZDARMA
ADVENTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Přijďte si vyzkoušet a prohlédnout různé
umělecké techniky, příp. zakoupit malý dárek
10:00 – 17:00 hod., Galerie Brömse
KOUZLO DOMOVA - komedie
19:00 hod., divadlo, vstupné: 60, 80,90 Kč
KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA
19:00 hod., hotel Pawlik
NOČNÍ PROCHÁZKA MĚSTEM
s průvodcem
na závěr svařené víno v sále Císařských lázní
19:30 hod., od Infocentra František, cena:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
rezervace míst v Infocentrum František
STŘEDA 3.12.
PIANO BAR
19:00 hod., hotel Pawlik
ČTVRTEK, 4.12.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA
LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15.30 hod. Aquaforum club
SOBOTA, 6.12.
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial
VELKÁ ADVENTNÍ SHOW aneb
MALÝ SILVESTR - předsilvestrovská oslava:
kapela Starovarka, program, překvapení,
slavnostní menu:
Kir Royal, carpaccio z červené řepy s kozím
sýrem, silné hovězí consomé se sherry
a zeleninovými perlami, filírované jehněčí
hřebínky s tymianovým pommes duchess,
teplé jahody se zeleným pepřem
18:00 hod., Ingo Casino – restaurace, vstupné:
600 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
700 Kč ostatní hosté
NEDĚLE, 7.12.
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
VÝLET NA ADVENTNÍ KONCERT
KOSTEL SV. KLÁRY CHEB
ZUZANA STIRSKÁ A FINE GOSPEL TIME
17:30 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
300 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu,
320 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.
340 Kč ostatní hosté
PONDĚLÍ, 8.12.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
FLÉTNA A KLAVÍR
19:00 hod., hotel Pawlik
II. ADVENTNÍ KONCERT – ŠPALÍČEK
Třicet žen z Chebu pod vedením Evy Kůrkové
Adventně a vánočně laděný program
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 9.12.
NOČNÍ PROCHÁZKA MĚSTEM
s průvodcem,
na závěr svařené víno v sále Císařských lázní
19:30 hod., od Infocentra František, cena:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
rezervace míst v Infocentrum František
STŘEDA 10.12.
PIANO BAR
19:00 hod., hotel Pawlik
ČTVRTEK, 11.12.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA - SPECIFIKA
LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., Aquaforum club
ČESKÉ A MORAVSKÉ VÁNOCE
zábavný folklórní večer:
slavnostní menu, cimbál, Dětský folklórní
soubor – adventní zvyky, společně s Třemi králi
dojdeme až do Betléma
18:00 - 22:00 hod., Ingo Casino – restaurace,
vstupné:
500 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
600 Kč ostatní hosté
ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
PÁTEK, 12.12
ADVENTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA
Přijďte si vyzkoušet a prohlédnout různé
umělecké techniky, příp. zakoupit malý dárek
10:00 – 17:00, Galerie Brömse
ADVENTNÍ KONCERT
ZUŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
19:00 hod., divadlo, vstupné: 50 Kč
KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA
19:00 hod., hotel Pawlik
SOBOTA, 13.12.
VELKÁ ADVENTNÍ SHOW aneb
MALÝ SILVESTR – předsilvestrovská oslava
kapela Starovarka, program, překvapení,
slavnostní menu: Kir Royal, carpaccio z červené řepy s kozím sýrem, silné hovězí consomé se
sherry a zeleninovými perlami, filírované jehněčí hřebínky s tymiánovým pommes duchess,
teplé jahody se zeleným pepřem
18:00 hod., Ingo Casino – restaurace, vstupné:
500 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
600 Kč ostatní hosté
NEDĚLE, 14.12.
TŘETÍ ADVETNÍ NEDĚLE
V TANEČNÍM RYTMU
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie - kavárna
TANEČNÍ VEČER - ONE MAN BAND
v nejstarším lázeňském hotelu
19:00 hod., hotel Tři lilie - kavárna
PONDĚLÍ, 15.12.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
MALÍ UMĚLCI HRAJÍ VELKÉ MISTRY
Cyklus koncertů žáků ZUŠ Františkovy Lázně.
Každý koncertní večer se Vám představí
jiné hudební oddělení.
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 16.12.
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
MALÍ UMĚLCI HRAJÍ VELKÉ MISTRY
Cyklus koncertů žáků ZUŠ Františkovy Lázně.
Každý koncertní večer se Vám představí
jiné hudební oddělení.
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
STŘEDA, 17.12.
MALÍ UMĚLCI HRAJÍ VELKÉ MISTRY
Cyklus koncertů žáků ZUŠ Františkovy Lázně.
Každý koncertní večer se Vám představí
jiné hudební oddělení.
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
ČTVRTEK, 18.12.
ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
VÁNOČNÍ KONCERT
CHRÁMOVÉHO SBORU
19.00 hod. Pravoslavný chrám sv. Olgy
PÁTEK, 19.12.
VÁNOČNÍ OSLAVA – staré písně:
V.A. Michna z Otradovic,
hudba Anglie a Německa
Brian Wright, Anglie – loutna
Jarmila Chaloupková - zpěv
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 20.12.
TANEČNÍ ODPOLEDNE
ONE MAN BAND
15:00 hod., hotel Imperial
VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA …
Přijďte si vyzkoušet a prohlédnout různé
umělecké techniky, příp. zakoupit malý dárek
10:00 – 17:00, Galerie Brömse,
NEDĚLE, 21.12.
V PŮLNOČNÍ HODINU…
VÁNOČNÍ PÍSNĚ Z ČECH,
MORAVY A VÝCHODNÍ EVROPY
folklórní soubor SLOVACZECH
klasická a lidová hudba - zpěv, housle,
violo, kontrabas
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
PONDĚLÍ, 22.12.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
KOMORNÍ KONCERT
PRO FLÉTNU A KLAVÍR
Jana Juričová – flétna,
Radim Vojíř, člen Chursächsische filharmonie
- klavír
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 23.12.
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
TANEČNÍ VEČER
KAPELA BLACK & WHITE
19:30 hod., hotel Pawlik
vstupné: ZDARMA
RETRO KINO - Tři oříšky pro popelku
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
(v ceně kornout popcornu)
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 16
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
KULTURNÍ PROGRAM
STŘEDA, 24.12.
VÁNOČNÍ prohlídka města s průvodcem
na závěr svařené víno před budovou
Císařských lázní.
14:00 hod., od Infocentra František, cena:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
rezervace míst v Infocentrum František
HUDEBNÍ PŘEKVAPENÍ
NA BALKÓNĚ CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ
Žesťový kvintet hraje vánoční koledy
a melodie z celého světa
15:30 hod., Císařské lázně
ŠTĚDROVEČERNÍ KONCERT
V RODINNÉM KRUHU
FAMILY CONCERT – rodina Pitrových:
otec Petr – violoncello, matka Renata – klavír,
syn Daniel – flétna, bicí, dcera Magdaléna –
flétna, violoncello, zpěv
20:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
ČTVRTEK, 25.12
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
ŽIVÝ BETLÉM
dětský folklórní soubor Marjánek
staré české zvyky, jesličky, Tři králové, Ježíšek
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
PÁTEK, 26.12.
KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA
19:00 hod., hotel Pawlik
SWINGOVÉ VÁNOCE - ORCHESTR
MELODY SWING OSTROV
Hudba 20., 30. a 40. let min. století:
saxofony, housle, trubka, klavír, kontrabas,
kytara, bicí, zpěvák, dámské vokální trio
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 27.12.
TANEČNÍ ODPOLEDNE - ONE MAN BAND
15:00 hod., hotel Imperial
HUDEBNÍ KOUZLO PAŘÍŽE 30. LET
duo SWING DE PARIS
Jakub Jedlinský – akordeon, Petr Beneš - kytara
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
NEDĚLE, 28.12.
JAN JAKUB RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
pěvecký sbor Špalíček.
Nejslavnější vánoční skladba Čech a Moravy
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
PONDĚLÍ, 29.12.
ŽIVÁ HUDBA V BARU
FLÉTNA A KLAVÍR
19:00 hod., hotel Pawlik
DO NOVÉHO ROKU ZVESELA
S LEDECKOU DUDÁCKOU KAPELOU
písničky jihozápadních Čech
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 30.12.
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
DO VÍRU TANCE
S JOHANNEM STRAUSSEM ML.
Salonní kvartet Johan, taneční skupina Wings
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
STŘEDA, 31.12.
SILVESTROVSKÝ TRH
ručně vyráběné krajky, šperky, dřevěné hračky,
přírodní kosmetika, svíčky, ozdoby českých
sklářů, český med, domácí uzeniny, svařené
víno, silvestrovský punč
10:00 – 16:00 hod., dvorana Glauberových
pramenů
SILVESTROVSKÁ PARTY
19:00 hod., hotely Lázně Františkovy Lázně a.s.
SILVESTROVSKÁ STREET PARTY
20:00 hod., Národní třída
-----------------------------------PŘIPRAVUJEME:
ČTVRTEK, 1. 1. 2015
NOVOROČNÍ KONCERT
ROZLOUČENÍ S ROKEM ČESKÉ HUDBY
aneb TO NEJLEPŠÍ Z ČESKÉ OPERY
Árie a dueta z oper Mistrů: Bedřich Smetana,
Antonín Dvořák, Leoš Janáček
15:00 hod., divadlo
19:00 hod., divadlo
Vstupné:
150 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
PÁTEK, 2.1. 2015
VÝLET NA KONCERT
DIVADLO KRÁLE ALBERTA, BAD ELSTER
Salonní orchestr Chursächsische Filharmonie,
virtuoska na kastaněty Friederike von Krosigk.
Díla Franze von Suppe, Emile Waldteufel a
Johanna Strausse
18:30 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
600 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu,
630 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.
650 Kč ostatní hosté
ŽIVÁ HUDBA V BARU
KLASICKÁ A JAZZOVÁ KYTARA
19:00 hod., hotel Pawlik
SOBOTA, 3.1. 2015
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial
NEDĚLE, 4.1. 2015
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
PONDĚLÍ, 5.1. 2015
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
ÚTERÝ, 6.1. 2015
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
TRADIČNÍ KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ
dětský folklórní soubor Rozmarýnek
s dudáckou kapelou
19:30 hod., Císařské lázně,
Vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
250 Kč ostatní hosté
STŘEDA, 7.1. 2015
VEČER FILMOVÉ NOSTALGIE
KDYBY TISÍC KLARINETŮ
V roce 1964 se ve Františkových Lázních
natáčel český filmový muzikál, v lednu 1965,
před 50 lety, byla premiéra.
20:30 hod., Aquaforum club, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
ČTVRTEK, 8.1. 2015
NOČNÍ PROCHÁZKA MĚSTEM
s průvodcem
19:30 hod., od Infocentra František, cena:
30 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
50 Kč ostatní hosté
rezervace míst v Infocentrum František
PÁTEK, 9.1. 2015
KONCERT MALÝCH UMĚLCŮ
ZUŠ Františkovy Lázně
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné:
50 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
100 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 10.1. 2015
VÝLET DO DIVADLA, CHEB
ZLOČIN V POSÁZAVSKÉM P ACIFIKU
Hudební retrokomedie od tvůrčího týmu
Ondřeje Havelky
Hrají: Bohumil Klepl, Anna Polívková,
Jaroslava Kretschmerová a další
18:30 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
610 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum
Clubu,
640 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.
670 Kč ostatní hosté
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
strana 17
BOHOSLUŽBY
PROSINEC 2014
ŘÍMSKOKATOLICKÝ FARNÍ KOSTEL
POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Pořad bohoslužeb ve vánočním období 2014:
ne, 21.12. - 09.00 hod.
po, 22.12. - 16.15 hod.
út, 23.12.
st, 24.12. - 22.00 hod.
čt, 25.12. - 09.00 hod.
pá, 26.12. - 09.00 hod.
so, 27.12. - 16.15 hod.
ne, 28.12. - 09.00 hod.
po, 29.12. - 16.15 hod.
út, 30.12.
st, 31.12. - 16.15 hod.
čt, 01.01.2015 - 9.00 hod.
- Čtvrtá neděle adventní
- Pondělí po čtvrté neděli adventní
- mše svatá není
- Vigilie slavnosti Narození Páně - „Půlnoční“
- Slavnost Narození Páně
- Svátek sv. Štěpána
- Svátek sv. Jana Evangelisty
- Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
- Památka sv. Tomáše Becketa
- mše svatá není
- Památka sv. Silvestra I.
- Slavnost Matky Boží Panny Marie
Další běh bohoslužeb již bude pravidelný:
po 16.15 hod., út - mše sv. není, st - so 16.15 hod., ne 9.00 hod.
Avšak v období od 5. do 10. ledna 2015 včetně zde nebudou žádné
bohoslužby.
PRAVOSLAVNÝ CHRÁM SVATÉ OLGY
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Vánoční a novoroční sváteční bohoslužby 2014/2015
18.12. čtvrtek 19:00 hod. vánoční koncert chrámového sboru
24.12. středa
16:00 hod. jitřní bohoslužba svátku
Narození Páně se zpěvem koled
25.12. čtvrtek 10:00 hod.
sv. liturgie – Narození Páně
26.12. pátek 10:00 hod.
sv. liturgie – Sbor přesvaté
Bohorodice
2015:
01.01. čtvrtek 10:00 hod.
novoroční sv. liturgie
– Obřezání Páně
06.01. úterý 17:30 hod.
jitřní bohoslužba
Narození Páně
(podle starého stylu)
07.01. středa 10:00 hod.
sv. liturgie – Narození Páně
(podle starého stylu)
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 18
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
GALERIE BRÖMSE.
PROSINEC 2014
Národní ulice 11, Františkovy Lázně, tel.: 354 201 191, vstup volný
1. 12. – 23. 12. 2014 otevřeno denně: po - ne 13:00 – 17:00 hod.
24. 12.: ZAVŘENO
25. 12. + 26. 12. 2014 otevřeno 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
27. 12. – 30. 12. 2014 otevřeno: 13:00 – 16:00 hod.
31. 12. 2014: ZAVŘENO 1. 1. 2015: ZAVŘENO
ELIŠKA KOVANDOVÁ, EVA TOMEŠOVÁ - KRAJINA V NÁS – keramika + textil
NOVÁ VÝSTAVA 2015: DAVID KURZ – FOTOGRAFIE, vernisáž 8. 1. 2015 od 16:00 hod.
STÁLÉ VÝSTAVY: PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ
Aquaforum - spojovací chodba: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie
Dům Beseda - Národní třída: KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
***
VÝTVARNÁ DÍLNA: Vás zve k návštěvě každý týden vždy ve středu od 15 do 17 hod. !!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI!!!!!
Bližší informace u pultu galerie nebo telefon: 774 340 473
ADVENTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA: v galerii Brömse: 5. 12. + 12. 12. + 20. 12. 2014 10:00 – 17:00 hod.
AQUAFORUM CLUB
PROSINEC 2014
Aquaforum, 1. poschodí, ul. 5. května 19, Františkovy Lázně
Otevírací doba: pondělí – pátek: 9:00 – 12:00 hod. / 13:00 – 16:00 hod., 24.12., 25.12. 2014 a 01.01.2015 zavřeno
ČLENSKÁ KLUBOVNA - denně: 9:00 – 18:00 hod.
PONDĚLÍ, 01.12., 08.12., 15.12., 22.12., 29.12.
ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU1
ČTVRTEK, 04.12., 11.12., 18.12.
NORDIC WALKING PROCHÁZKA S INSTRUKTOREM
ÚTERÝ, 02.12., 09.12., 16.12., 23.12., 30.12.
NORDIC WALKING PROCHÁZKA S INSTRUKTOREM
PÁTEK, 05.12., 12.12., 19.12.,
ODPOLEDNE S PALAČINKOU1
14:00 - 15:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu,
vstupné: zdarma zlatí a prémioví členové, 25 Kč standardní člen
15:00 hod., sraz v Aquaforum Clubu,
přihlášky do pondělí 16:00 hod.
vstupné: 60 Kč členové Aquaforum Clubu, 80 Kč ostatní hosté
STŘEDA, 03.12., 10.12., 17.12.
VÝTVARNÉ DÍLNY
Přijďte si vyzkoušet zajímavé
výtvarné techniky a vyrobit pěkný dárek z lázní
15:00 hod., Galerie Brömse,
cena: 150 Kč členové Aquaforum Clubu, 250 Kč ostatní hosté
Přihlášky v Galerii Brömse, nebo tel. č. 2277
z Vašeho hotelového pokoje
STŘEDA, 03.12., 10.12., 17.12.
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY
15:00 hod., sraz v Aquaforum Clubu,
přihlášky do středy 16:00 hod.,
cena: 60 Kč členové Aquaforum Clubu, 80 Kč ostatní hosté
14:00 - 15:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu,
vstupné: zdarma zlatí a prémioví členové, 25 Kč standardní člen
ÚTERÝ, 23.12.
VÁNOČNÍ PUNČ V AQUAFORUM CLUBU1
14:00 – 15:00 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu,
Poukázka k vyzvednutí v kanceláři klubu.
PÁTEK, 26.12.
VÁNOČNÍ PALAČINKOVÉ ODPOLEDNE1
14:00 - 15:30 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu,
vstupné: zdarma zlatí a prémioví členové, 25 Kč standardní člen
ÚTERÝ, 30.12.,
SILVESTROVSKÁ „BOWLE“ V AQUAFORUM CLUBU1
14:00 – 15:00 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu,
Poukázka k vyzvednutí v kanceláři klubu.
19:00 hod., členská klubovna Aquaforum Clubu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
Určeno pouze pro členy Aquaforum Clubu. Rezervace a poukázka k vyzvednutí v kanceláři Aquaforum Clubu, kapacita omezena.
2
Rezervace a předprodej v Infocentru František.
INFORMACE A REZERVACE,
Aquaforum Club,
tel. 354 206 570, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
strana 19
SPORT
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
AQUAFORUM
Svět vody a relaxace ul. 5. května 19 (u hotelu
Pawlik), cena: 130 Kč/2 hod. Neomezený nebo
zvýhodněný vstup mají hosté LFL a.s.*
pondělí – neděle: 9.00 – 21.00 hod.
otevírací doba o svátcích:
15.12. – 21.12.: ZAVŘENO
24.12. : 9.00 – 14.00 hod.
31.12.: 9.00 – 17.00 hod.
1.1.2015: 12.00 – 21.00 hod.
AQUAFORUM – SAUNA
Pro milovníky saunování a skalní saunaře
denně 10:30 – 19:30 hod.
vstupné: 140 Kč/2 hod. (ve vstupném je
zapůjčení prostěradla nebo ručníku)
otevírací doba o svátcích:
15.12. – 21.12.: ZAVŘENO
24.12.: 9.00 – 14.00 hod.
31.12.: 9.00 – 17.00 hod.
1.1.2015: 12.00 – 21.00 hod.
FITFORUM
ul. 5. května 19 – 1. patro, cena: od 75 Kč/hod.
Hosté LFL a.s.* mají volný vstup do posilovny.
Aerobní cvičení od 85 Kč/hod.,
rozpis cvičení na www.fitforum.cz
po – čt: 9:00 – 21:00 hod., pá: 9:00 – 20:00 hod.
so – ne: 10:00 – 12:00 hod., 16:00 – 20:00 hod.
otevírací doba o svátcích:
24.12.: ZAVŘENO
25. a 26.12.: 16.00 – 21.00 hod.
1.1.2015: 16.00 – 21.00 hod.
Fitfórum - JÓGA
cena: od 50 Kč - cvičení vždy pondělí,
středa a pátek:
gynekologická jóga: 8:00 – 9:00 hod.
onkologická jóga: 9:00 – 10:30 hod.
pohybová jóga: 10:30 – 11:30 hod.
Rezervace: Fitforum 354 206 575
STOLNÍ TENIS
lázeňský hotel Dr. Adler,
pouze pro hosty hotelu (zdarma)
rezervace: recepce hotelu,
po - ne: 14:00 - 20:00 hod.
STOLNÍ TENIS
lázeňský hotel Pawlik
pouze pro hosty hotelu (zdarma)
rezervace – není nutná, pálky a míčky zdarma
k zapůjčení v recepci hotelu
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek: 14:30 – 19:30 hod.
středa: 14:30 – 18:00 hod
LFL a.s.* = akciová společnost Lázně
Františkovy Lázně - hotely: Pawlik,
Imperial, Savoy - Goethe,
Belvedere - Dr. Adler, Tři lilie, Metropol.
*AFC = Aquaforum Club
SEVERSKÁ CHŮZE
NORDIC WAKING
Hosté LFL a.s.* - možnost vypůjčit si hole
(vratná záloha 200 Kč) v hotelu
nebo v Infocentru František
(tam možno hole i zakoupit)
hole Nordic Walking – ceník půjčovného/den:
host LFL a.s.* 60 Kč,
člen Aquaforum Clubu 48 Kč
společné procházky s instruktorem:
cena za procházku včetně holí: 80 Kč,
člen Aquaforum Clubu 60 Kč
Přihlášky v Aquaforum Clubu vždy
do pondělí a středy, do 16 hod.
Procházky od kavárny Aquaforum Clubu:
úterý - pro náročné od 15:00 do 16:30 hod.
čtvrtek - pro začátečníky od 15:00 do 16:30 hod.
Procházky organizujeme za každého počasí.
BIKE STATION PAWLIK
půjčovna kol, koloběžek a elektrokol
lázeňský hotel Pawlik, ul. 5. května 19
cena: hosté LFL a.s.*: 300 Kč celý den,
200 Kč/6 hod.
Členové Aquaforum Clubu
240 Kč celý den, 160 Kč/6 hod.
Dětské kolo/koloběžka pro dítě hosta LFL a.s.*:
150 Kč celý den, 100 Kč/6 hod.,
pro dítě člena Aquaforum Clubu 120 Kč
celý den, 80 Kč/6 hod.
Elektrokolo - cena: 620 Kč celý den,
400 Kč/6 hod.
Členové Aquaforum Clubu
500 Kč celý den, 320 Kč/6 hod.
Rezervace – recepce hotelu Pawlik
Při zapůjčení je na hotelový účet načtena
vratná záloha (kolo: 1000 Kč, dětské kolo/koloběžka: 500 Kč, elektrokolo: 2500 Kč). Uvedená
cena zahrnuje zapůjčení kola, cyklistické přilby
a reflexní vesty.
pondělí – neděle: 7.00 – 19.00 hod
sobota a neděle: 8:00 – 19:30 hod.
KROKET
hra k zapůjčení
v recepci lázeňského hotelu Belvedere
cena: 60 Kč/90 min.,
členové Aquaforum Clubu 30 Kč/90 min.
GOLF Resort
Františkovy Lázně
hosté LFL a.s.* sleva 20%
Rezervace telefonicky: 354 595 402, 608 944 987
Astoria GOLF Resort
Cihelny – Karlovy Vary
Hosté LFL a.s.* sleva 20%
Rezervace telefonicky:
353 972 281, 730 899 544
Na tyto sportovní aktivity rádi zprostředkujeme rezervaci v Infocentru František:
BADMINTON - tenisová hala Cheb TENIS – tenisový klub Cheb
INDOOR GOLF, SQUASH,
RICOCHET, BOWLING
SPORTOVNÍ BALÍČKY
INFORMACE A REZERVACE:
INFOCENTRUM FRANTIŠEK
Národní 16/19, denně: 9:00 - 17:00 hod.
Tel.: (00420) 359 604 504
NORDIC WALKING INDIVIDUÁL
cena: 500 Kč. Služby v ceně:
1x individuální lekce s proškoleným
instruktorem vč. zapůjčení holí
Lze dokoupit: hole na NW
za zvýhodněnou cenu 400 Kč
NORDIC WALKING PRO DVA
cena: 600 Kč. Služby v ceně:
1x individuální lekce s proškoleným
instruktorem vč. zapůjčení holí
Lze dokoupit: hole na NW
za zvýhodněnou cenu 400 Kč
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 20
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
Františkolázeňské listy č. 12, 2014
AUTOBUSOVÉ VÝLETY
REZERVACE A PRODEJ VÝLETŮ – INFOCENTRUM FRANTIŠEK, Františkovy Lázně, Národní 16/19, denně 9 – 17 hod.
Hosté společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. si mohou výlet objednat také bezplatnou telefonní linkou 11 70 přímo z hotelového pokoje.
(hotely: Pawlik, Imperial, Metropol, Belvedere, Dr. Adler, Savoy, Goethe) Časy odjezdů jsou vyznačené u každého výletu.
MÍSTO ODJEZDU JE VOLITELNÉ.
Odjezdová stanoviště jsou: u hotelu Pawlik, u divadla Boženy Němcové, u hotelu Metropol a u Luisiných lázní.
STŘEDA, 3.12.
KRUŠNÉ HORY s adventním trhem
v Annabergu a projížďkou parní lokálkou
Boží Dar, Oberwiesenthal, Annaberg
09:00 hod, místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně jízdné parní drahou)
560 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
530 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
590 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 6.12.
SELB + HOHENBERG
Po stopách vývoje porcelánu se zastávkou u středověkého hradu
Hohenberg a návštěva prodejní výstavy světoznámého porcelánu
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
300 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
270 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
330 Kč ostatní hosté
NEDĚLE, 7.12.
BAMBERG
08:00 hod, místo odjezdu volitelné, cena:
580 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
550 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
600 Kč ostatní hosté
STŘEDA, 10.12.
KRUŠNÉ HORY s adventním trhem
v Annabergu a projížďkou parní lokálkou
Boží Dar, Oberwiesenthal, Annaberg
09:00 hod, místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně jízdné parní drahou)
560Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
530Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
590 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 13.12.
Slavkovským lesem za jedno odpoledne
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně káva+koláč)
360 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
330 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
390 Kč ostatní hosté
NEDĚLE, 14.12.
CHEB – HRANÁ PROHLÍDKA MĚSTA
Ojedinělá hraná prohlídka města v podání herců
Západočeského divadla Cheb
9:30 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstupné za prohlídku)
320 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
290 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
350 Kč ostatní hosté
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
strana 21
PROSINEC 2014
STŘEDA, 17.12.
THUN+FLORIAN - CESTA ZA PORCELÁNEM A PIVEM
exkluzivně jen u společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.
Návštěva porcelánky Thun, největšího výrobce porcelánu
v České republice + loketského pivovaru Florian
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstupné za prohlídku i ochutnávku piva)
360 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
340 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
410 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 20.12.
SKLENĚNÝ ADVENT V MOSERU – nový!!!
Cesta až k samé podstatě skla – křišťálového,
exkluzivního, světoznámého - značky MOSER
Adventní trh se zvýhodněnými cenami křišťálového skla
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně vstup do Sklářské hutě a muzea Moseru)
420 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
400 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
450 Kč ostatní hosté
NEDĚLE, 21.12.
ANNABERG
KRUŠNOHORSKÁ „BERGPARADE“ – nový!
Velkolepá přehlídka hornických krojů celého
Krušnohoří + projížďka parní lokálkou
08:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně jízdné parní drahou)
560 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
530 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
590 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 23.12.
WALDSASSEN s chutí a vůní perníčků – nový!
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně exkurze do manufaktury Rosner + ochutnávka
perníčků a káva)
360 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
330Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
390 Kč ostatní hosté
ÚTERÝ, 30.12.
OKRUŽNÍ CESTA MĚSÍČNÍ KRAJINOU
SOKOLOVSKA – nový!!!
Cesta přes známé doly Sokolovska se zastávkou
na pivo v renovovaném pivovaru v Kynšperku nad Ohří
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně ochutnávka piva Zajíc)
380 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
350Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
410 Kč ostatní hosté
----------------------------------PŘIPRAVUJEME:
SOBOTA, 3.1. 2015
SELB + HOHENBERG
Po stopách vývoje porcelánu se zastávkou
u středověkého hradu Hohenberg
a návštěva prodejní výstavy světoznámého porcelánu
NEDĚLE, 4.1.2015
BAYREUTH S PROHLÍDKOU MARKRABĚCÍ OPERY
*AFC = Aquaforum Club
PÁTEK, 26.12.
CHEB - historické město s nejhezčím
vánočním trhem v regionu
14:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
230 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
200 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
250 Kč ostatní hosté
SOBOTA, 27.12.
Slavkovským lesem za jedno odpoledne
13:00 hod., místo odjezdu volitelné, cena:
(v ceně káva+koláč)
360 Kč hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.,
330 Kč zlatí a prémioví členové Aquaforum Clubu,
390 Kč ostatní hosté
INFORMACE
Infocentrum František, denně 9 – 17 hod.,
tel. 354 201 170, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
PŘEDCHOZÍ SOUTĚŽNÍ KOLO
Správné odpovědi: 1a, 2b, 3b
Výherce: 30.10. - Ingrid Fink, Selb
15.11. - Jitka Winklerová, Všeruby u Plzně
Soutěžte s námi, odpovězte správně na tři otázky a vyhrajte výlet
do okolí Františkových Lázní pro jednu osobu.
Otázky měsíce prosinec:
U Sokolova v Královském Poříčí v blízkosti
důlní „divočiny“
se nachází krásně
zrenovovaný historický
statek Bernard, nyní
centrum řemesel
a kulturní stánek
v jednom. Co si můžete zkusit na tomto
statku vymlátit?
Jakou sbírkou
se může pochlubit
hrad Seeberg
ležící nedaleko
Františkových Lázní?
Jak se nazývají
cyklostezky protkané
oblastí bavorského
Tirschenreuthu,
proslulou také jako
„krajina 1000 jezer“?
PraViDLa SOUTĚŽE:
• Zodpověztesprávnětřiotázkyavyhrajtezájezdprojednuosobudlevašehovýběruz nabídkyInfocentraFrantišek.
• Účastníkemsoutěžesestávákaždý,kdořádněvyplníapřinesesoutěžníkupóndoInfocentraFrantišek,Národní16/19.Všechnyvyplněnéúdajeaodpovědi
musí být správné.
• Slosováníproběhnevždypatnáctéhoatřicátéhodnevdanémměsíciv InfocentruFrantišekve12:00hodin.Doslosovánípatnáctéhodnevměsíci,jdouvšechnyodpovědidošléodpředchozíhoslosovánídotohotodnedo11:30hodin.Doslosovánítřicátéhodnev měsíci,jdouvšechnyodpovědidošléodpředchozího
slosování do tohoto data do 11:30 hodin.
• VýhercebudekontaktovánosobnězástupciInfocentraFrantišek.
• Výhercesoutěžeasprávnéodpovědibudouzveřejněnyv následujícímčísleFrantiškolázeňskýchlistů.
• Výhrajeplatná12měsícůoddatajejichoznámení.Výhrajepřenosnáamůžebýtdarována.Nesmíbýtprodánanebojinakdálekomerčněvyužívána.
• Soutěžesenesmějízúčastnitzaměstnancipořadatele,zaměstnancijinýchsubjektůpodílejícíchsenaorganizacitétosoutěžeajejichpřímípříbuzní.
✂
✂
Odpovědi na soutěžní otázky:
Zakřížkujte správnou odpověď.
1.
U Sokolova Královském Poříčí v blízkosti důlní „divočiny“ se nachází krásně zrenovovaný historický statek Bernard,
nyní centrum řemesel a kulturní stánek v jednom. Co si můžete zkusit na tomto statku vymlátit?
a) z někoho duši
2.
c) obilí pomocí cepu
Jakou sbírkou se může pochlubit hrad Seeberg ležící nedaleko Františkových Lázní?
a) sbírkou historických
kočárů bez kol
3.
b) okna v restauraci
b) sbírkou starého nábytku
c) sbírkou vycpaných netopýrů
Jak se nazývají cyklostezky protkané oblastí bavorského Tirschenreuthu, proslulou také jako „krajina 1000 jezer“?
a) cyklostezky utopených
cyklistů
b) vodnické cyklostezky
c) kaprové cyklostezky
Jméno a příjmení*:
Adresa*:
Hotel + číslo pokoje:
Telefon*:
E-mail:
V případě výhry Vás budeme kontaktovat
*povinné údaje
*Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu se Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Údaje budou využity pro zasílání obchodních
nabídek společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. a nebudou předány jiným subjektům. Tento souhlas je možné kdykoliv odvolat. Souhlasím se zveřejněním svého
jména a města ve Františkolázeňských listech v případě, že se stanu vítězem soutěže.
1.
2.
Kavárny Lázně Františkovy Lázně a.s. Tři lilie, Savoy, Pawlik, Imperial
10 %
10 %
10 % bezhotovostní platba
Belvedere, Metropol, Dr. Adler
10 %
10 %
10 % platba v hotovosti
Národní 10
10 %
10 %
10 %
Zlatnictví Adelina
3.
Zlatnictví Margarita
Národní 12/9
10 %
10 %
10 %
4.
Dr. Adler
Jiráskova 13 / Infocentrum František
10 %
10 %
10 %
5.
Lékárna Manitera
Chebská 31/2
3%
5%
8%
6.
Golfový Resort Františkovy Lázně
Hazlov
20 %
20 %
20 %
7.
Město Loket
Loket
8.
Jan Becher Muzeum
Karlovy Vary
25 %
25 %
25 % na vstup
Thun 1974 a.s.
Nová Role
15 %
15 %
15 % na produkty
10.
Návštěvnické centrum Moser
Karlovy Vary
5%
5%
5 % na produkty
11.
Fitforum
Aquaforum
5%
10 %
15 %
12.
Aquashop
Aquaforum
10 %
15 %
20 %
13.
Zdraví z Přírody
Poštovní / Anglická 15
10 %
10 %
10 %
14.
Impala Souvenirs
Francouzská 5
15 %
15 %
15 %
15.
Asklepion
Karlovy Vary
5%
8%
10 %
10 %
9.
10 % při útratě nad 300 Kč
16.
Ingo Casino – Restaurant Goethe
Národní 1
10 %
17.
Grand Casino Aš
Selbská 2721 Aš
vstup zdarma + koktejl
18.
Restaurace Selská Jizba
Jiráskova 7/21
19.
Restaurace Wellness hotel Ida
20.
21.
5%
10 %
15 % při útratě nad 500 Kč
Jiráskova
10 %
10 %
10 % při útratě nad 600 Kč
Park Boheminium
Mariánské Lázně
20 %
20 %
30 % na vstup
Lázeňské Taxi
Americká 7
10 %
10 %
10 %
22.
Oděvy Damila
Boženy Němcové 9
5%
7%
10 %
23.
Solná jeskyně
Americká 20
20 %
25 %
30 %
24.
Suvenýry
Dvorana Glauberových pramenů
10 %
10 %
10 %
25.
Hrad Seeberg
obec Ostroh
15 %
15 %
15 % na vstup
26.
Přírodní rezervace SOOS
obec Nový Drahov
15 %
15 %
15 % na vstup
27.
Městské muzeum
Dlouhá 194/4
15 %
15 %
15 % na vstup
28.
Auto – moto muzeum
Kolonáda Solného a Lučního pramene
20 %
20 %
20 %
29.
Galerie Brömse
Národní třída 11
vstupné zdarma, slevy na výtvarnou dílnu
30.
Infocentrum František
Národní 16
slevy na výlety a kulturu
31.
Resort Stein
Skalka u Chebu 10
10 %
10 %
10 %
32.
Restaurace Adamhof
Hardeck 8 - Neualbenreuth
10 %
10 %
10 % při útratě nad 10 € za osobu
33.
Hospůdka na Chaloupce
Potoční 34 – Skalná
10 %
13 %
15 %
34.
Oděvy Trend
Poštovní 9
5%
5%
5%
35.
Galanterie-textil-spodní prádlo
Svobody 40 - Cheb
5%
8%
10 %
36.
Desire Fashion
Národní 9
5%
7%
10 % při útratě nad 1000 Kč
37.
Vinotéka u Bačů
Americká 372/7A
5%
8%
10 % kromě sudového vína
38.
Pedikúra / manikúra / kosmetika
Lázeňský hotel Pawlik
5%
10 %
15 %
39.
Kadeřnictví
Lázeňský hotel Pawlik
5%
10 %
15 %
40.
Bike Station
Waldsassen
5%
5%
10 %
41.
Coffee & Tea shop
Boženy Němcové 4
10 %
10 %
10 %
42.
Bike Station Pawlik
Lázeňský hotel Pawlik
20 %
20 %
20 %
Podrobnější informace o partnerech klubu, jejich nabízených službách a otevíracích dobách vám rádi sdělíme přímo v Aquaforum Clubu. Případné změny vyhrazeny.
211923
Download

Prosinec 2014 - Lázně Františkovy Lázně as