Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R o c ník X X . • Z á r í 2 0 1 2 • Z d a r m a
9
Call centrum
Využití přírodních léčivých zdrojů
v balneoprovozech
Kostel Povýšení Sv. Kříže
Přírodní léčivé zdroje
Co ten název vlastně znamená – 2. část
Lázně trochu jinak
Františkolázeňské noviny
Lázeňské léčebné pobyty
Praktické rady...
Dieta – houbový salát
Horoskopy
Nabídka pobytů
Kultura, volný čas:
Infocentrum František:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Program VIP Aquaforum Clubu
Galerie Brömse, muzeum
Františkolázeňské listy č. 9, 2012
strana 3
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
Milé dámy, vážení pánové,
jakmile děti začnou hledat školní aktovku, je to jasný důkaz toho, že začalo
září, školní rok a že pomalu končí léto. Je
zajímavé, že pravidelně během dvou měsíců školních prázdnin, k nemalé radosti
rodičů, vyrostou dětem nohy a všechny
boty jsou jim malé, že se ve skříních zkrátí
rukávy a nohavice u oblečení a školní
pomůcky se samy někam ztratí...
Přelomu mezi létem a podzimem se
říká babí léto. Nevím, proč zrovna babí,
připadá mi to trochu neuctivé. Dnešní
ženy, včetně těch, které už mají vnoučata
a pravnoučata, jsou stále plné energie,
mají zkušenosti, svoje zájmy a záliby,
chodí upravené a mají chuť do života.
My, trochu dříve narození už totiž víme,
co je pro nás dobré, dokážeme oddělit
podstatné od nepodstatného a umíme
si užívat, vychutnávat a radovat se z každé hezké chvilky, hezkého dne a milého
zážitku. Pravda, někdy nám trvá trochu
déle, než vyjdeme schody a po dvou už
je nevybíháme, ale to je proto, že cestou
přemýšlíme o různých důležitých věcech...
A víte, kde je na přemýšlení a na sebe nejlépe? Ano, u nás, v lázních. Celý život se
o někoho staráme, ale tady, v lázních se
o nás starají jiní, kterým záleží na našem
zdraví, na naší pohodě a na nás. V lázních
rychle zapomeneme na běžný denní shon
a můžeme se v klidu najíst, v klidu si zajít
do bazénu, na koncert, do galerie, na
petang, do restaurace, na procházku, jet
na výlet, popovídat si, odpoledne si trošku
zdřímnout a večer si jít třeba zatancovat
- prostě užívat si zářijové slunečné dny
a pomalu se připravovat na podzim, který
je už za dveřmi.
Přeji Vám, aby lázně zlepšily Vaše zdraví,
dodaly Vám energii a ještě větší chuť k životu. Hodně zdraví a samé krásné dny!
Vaše Redakce
CALL CENTRUM
pan Michal ODVODY,
vedoucí referátu komunikačního a rezervačního
Františkolázeňské listy č. 9, září 2012, ročník
20. Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s.,
Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO:
46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto a články: EDa, autoři a archiv. Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, MgA. Eva Douchová,
Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351
01 Františkovy Lázně. E-mail: eva.douchova@
frantiskovylazne.cz, www.frantiskovylazne.cz
Pane Odvody, co je call centrum?
Název „Call centrum“ je mírně zavádějící.
Správný název je komunikační a rezervační
oddělení společnosti Lázně Františkovy Lázně
a.s., které je součástí obchodního úseku. Ve
své podstatě je to centrální kontaktní místo,
kam se sbíhají telefonáty, emailové, faxové
i ručně psané dotazy a objednávky našich klientů. Zde poté dochází obratem k vyřizování
poptávky proškolenými pracovníky, agenty.
Tím se myslí hlavně rezervace či předávání
informací k akcím pro klienty. Nesmím zapomenout také na přepojování ke kolegům v naší akciové společnosti. K práci samozřejmě
využíváme sofistikované informační technologie, které nám umožňují udržet vysoké kvalitativní výsledky. A co je hlavní, spokojenost
klientů. Jak při rezervování pobytů, tak při
zodpovídání možných otázek a v neposlední
řadě realizacích speciálních přání.
Kdy a proč call centrum vzniklo?
Komunikační centrum vzniklo přibližně
v polovině roku 2009. Jednalo se o logický
krok naší společnosti ve prospěch klienta,
který nemusel být složitě přepojován mezi
hotely. Nebo se nemohl dovolat z důvodu
vytížení pracovníků na recepci lázeňských
domů. Nejčastěji, pokud někde bylo ve
zvoleném termínu obsazeno nebo recepční
v hotelu neměla možnost, jak zjistit poptávanou informaci. Centrálně řízené rezervační
oddělení, přidružené k obchodnímu oddělení, značně zjednodušilo také odpovídání na
poptávky klientů v elektronické formě.
V únoru roku 2011 jsme se přesunuli
do nových prostor, které mají lepší zázemí
a hlavně nové vybavení - IP telefony s head-sety a terminálová pracoviště. Ty zajišťují přístup k naší databázi klientů v systému Pramen
a k tzv. „štaflím“, což je vlastně přehled
volných a obsazených kapacit. Systém také
umožňuje monitorování a nahrávání hovorů,
což mohou naši klienti využít ve večerních
hodinách a nahrát nám požadavek na ubytování do počítačové hlásky. Z ní už si hovor
přehrajeme a klientovi zpět zavoláme nebo
ho kontaktujeme jinou formou. V případě
nějaké neshody mezi klientem a operátorem
jsme schopní si jakýkoliv telefonát dohledat
a přehrát, což pomáhá při řešení takovýchto
nestandartních situací.
Kolik lidí v call centru pracuje?
Náš tým zahrnuje čtyři stálé operátorky
a několik brigádníků z řad pracovníků firmy
Lázně Františkovy Lázně a.s., kteří nám
vypomáhají při předpokladu většího počtu
příchozích hovorů. Například během kampaní. Všichni mají několikaleté zkušenosti
z recepcí jednotlivých lázeňských hotelů. Praxe v kontaktu s lidmi je velmi důležitá, i když
vedení telefonického hovoru při rezervaci je
odlišné od rozhovoru mezi čtyřma očima.
Samozřejmě, nemůžeme požadovat detailní
znalosti jednotlivých pokojů, protože je jich
několik set a nejde jen o plochu podlahy či
směr výhledu. Jako příklad uvedu přístup pro
lidi s omezenou hybností – schody, výtahy
a koupelny. Správně mířenými otázkami musí
operátorka umně zjistit poptávaný pobyt,
kategorii pokoje, typ stravování. Dále také
druh dopravy, kterou klient využije, případně
rovnou nabídnout transfer či parkovací místo. S takovým výčtem bych mohl pokračovat
daleko déle. A stále musí přistupovat ke klientovi velmi individuálně. Tato profese vyžaduje
příjemné a hlavně trpělivé pracovníky, které
naštěstí v týmu máme.
pokračování na další straně
Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 23/3, CZ - 351 01 Františkovy Lázně
CAAL CENTRUM
Zákaznická telefonní linka: denně 8 – 20 hod.
tel. 359 604 504
Informace:
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA
- Léčebné programy
Wellness, lázeňské hotely, Balneoprovozy
Aquaforum Club Lázně Františkovy Lázně a.s.
AQUAFORUM - Svět vody a relaxace
[email protected], [email protected] www.frantiskovylazne.cz, www.franzensbad.cz
strana 4
Františkolázeňské listy č. 9, 2012
Kdo může v call centru pracovat?
Do call centra vybíráme hlavně pracovníky se zkušenostmi z recepcí
hotelů naší společnosti. Takže musí splnit stejné požadavky jako recepční – maturita, němčina plynně a pokud možno ještě jeden jazyk,
uživatelská dovednost s naším počítačovým systémem Pramen, přehled
o provozech jak ubytovacích, tak léčebných. Tolik ke znalostem. Pravdou je, že know-how a praxe je nenahraditelná. Při telefonním kontaktu
musíte reagovat okamžitě. Prostor, který bývá při klasickém hovoru
na improvizaci, zde odpadá. A to více či méně pomíjím rozmanitost
služeb, které jako lázně nabízíme a o kterých musíme umět informovat.
Tyto podmínky se samozřejmě týkají i brigádníků, kteří občas zaskakují
či vypomáhají. Pravdou je, že naše výpomoc nyní sestává z převážné
většiny z pracovníků obchodního oddělení.
Jaký je princip telefonních linek?
Máme jednu centrální linku, kterou naši klienti znají jak z webových
stránek, tak z propagačních materiálů a ceníků: (00420) 359 604 504.
Ta se potom dělí na jednotlivá pracoviště operátorů, kterých máme pět
hlavních a dvě vedlejší. Laicky řečeno, automat v ústředně vybere dle
obsazení volný telefon a na ten hovor dále přepojí. Pokud není ani jedno
pracoviště volné, zůstane telefonát ve frontě nebo může dotaz či objednávku klient po sdělení kontaktních údajů nahrát do záznamníku,
který máme pro takové příležitosti
k dispozici. Hovory, které přicházejí
do jednotlivých lázeňských domů,
se přepojují na call centrum jen
v momentě obsazení aparátu na
recepci či nezvednutí sluchátka.
Trefné přirovnání by se dalo vidět
v přísloví – Všechny cesty vedou do
Říma. V naší firmě většina hovorů
od klientely končí na rezervační
lince. Nyní je v testování možnost
napojení centra do systému telefonie po síti P2P. Uživatelům je známý
spíš jako SKYPE. Jde o možnost
bezplatného volání mezi jednotlivými lidmi za pomoci počítače. Ve
třetím čtvrtletí chceme zavést přímé
propojení IP telefonu s terminálem tak, aby umožnil přímé vytáčení
a zobrazení klienta dle telefonního čísla. Ale to je spíš na okraj jako
zajímavost, která nepochybně pomůže pracovníkům.
Stává se, že je telefonní linka přetížená, že se nedovolám? Co se děje
potom?
Jak již bylo zmíněno, máme systém pro nahrávání hovorů, které
nejsou zodpovězené pracovníky. K přetížení linky nedochází, protože
máme dost volných kapacit a pokud pracovnice mají velké zatížení,
nastupují brigádníci. To samé platí i pro hardwarové vybavení. K velkému vytížení dochází jen při zveřejnění různých emailových a dopisních
akcí pro klienty, ale i toto jsme schopni pokrýt. Jako poslední novinku
jsme uvedli do provozu systém, který monitoruje příchozí telefonní čísla
a v momentě, kdy nedojde ke spojení – například přerušení z důvodu
výpadku signálu atd. - voláme klientovi zpět.
Jaké informace poskytujete?
Jedná se vesměs o informace k danému pobytu, který klient poptává. Anebo klientovi vyhledáme ideální pobyt dle jeho přání. Je
pravda, že prvních případů je daleko více. K pobytům dále navazuje
informování o možnosti využití našeho transferu. Někteří klienti chtějí
k pobytu rovnou místo k parkování, takže toto také zařizujeme, ptají
se i na kulturu. A někteří chtějí telefonní čísla na pracovníky přímo
na hotelových provozech. Otázky se liší, proto je důležitý individuální
přístup k jednotlivcům.
Kde získáváte informace ?
Na každém pracovišti máme připravené listy o jednotlivých
aktuálních produktech, používáme také aktuální ceník. Mnoho
informací znají operátoři z hlavy. Znát vše ale není v lidských silách.
Při dotazech na léčení využíváme almanach léčebných postupů, odbornější dotazy pak necháváme zodpovědět lidmi z daného úseku.
Lázně Františkovy Lázně a.s. je velká společnost, a proto si musíme
vypomáhat takříkajíc napříč. Některé informace jsme schopní zjistit
i z internetu, ať jde o dopravní spojení do Františkových Lázní nebo
výhledově počasí.
V jakou dobu je nejvíce telefonátů, odkud a od jakých zájemců?
Špička vytížení bývá v pondělí dopoledne, následuje mírnější odpoledne. Zbytek týdne je přibližně stejný. Oproti tomu je nejmenší zájem
o víkendových dnech. Pak samozřejmě pozorujeme nárůst počtu odbavených hovorů a emailů před určitými termíny a svátky. Příkladem
mohou být Vánoce, kdy lidé nakupují dárkové poukazy. Z pohledu
národností je to tak, že top počet klientů volajících na rezervační
linku je z České republiky, druhé místo drží klientela z Německa. Mohl
bych pokračovat s výčtem dále, ale nehovoříme o statistikách. Jako
zajímavost a odlehčení uvedu emailovou korespondenci s klientem
z Egypta, který se ve Františkových Lázních léčil už v osmdesátých
letech a nyní se k nám chystá vrátit. Rozhovor naštěstí proběhl v angličtině. Hieroglyfy a ideogramy zatím neovládáme.
Co se děje s mým telefonátem, když
si objednám např. lázeňský pobyt?
Operátor po přijetí objednávky
vytvoří kartu klienta. Tam zanese
všechna důležitá data, adresu trvalého bydliště a kontakty. V případě,
že už u nás volající byl, má historii
většiny pobytů od zavedení nového
systému a kartu klienta taktéž.
Potom operátor vybere pokoj dle
požadavků, jehož dostupnost si
ověřil již během telefonního hovoru. Samozřejmě také zajistí stravování a léčení, pokud toto k pobytu
patří. Vytiskne zvací dopis a odešle
jej poštou. Někteří klienti již upřednostňují elektronickou komunikaci.
Pak nám nezbývá, než se těšit na
klientovu návštěvu.
Kolik klientů si objednává pobyt prostřednictvím call centra?
V průměru uděláme za měsíc osm set rezervací výhledově na rok.
Hodně klientů si rezervuje například hned po skončení pobytu.
Lidé, kteří volají na naší zákaznickou linku, většinou rovnou chtějí
objednat pobyt nebo alespoň zaslat materiály k výběru. Takových,
kteří se rozhodují při telefonátu, moc není. Rozdíl mezi rezervacemi
a skutečnými pobyty ale je. Kolem tisíce klientů si pobyt během roku
rozmyslí a stornuje ho. Pro představu uvedu počty. Minulý rok jsme
udělali přibližně šest tisíc rezervací a z toho uskutečněných pobytů
bylo bez stovky pět tisíc. Letos máme podobná čísla, ale mírně za
půlkou roku. Je vidět, že se klienti naučili hot line do lázní využívat.
A tento trend nepochybně poroste.
Souvisí s call centrem webové stránky – a jak?
Na webových stránkách máme zveřejněný kontakt jak telefonní
a faxový, tak emailový. Když nad tím přemýšlím, máme kontakty k našim šikovným telefonistkám uvedené na všech materiálech, které se
v lázních vydávají. Nepochybně i v těchto lázeňských listech najdeme
stránku, kde se uvádí pod slovy REZERVACE A INFORMACE telefonní
číslo 359 604 504 a email [email protected]
Vaše slovo závěrem?
Chci poděkovat kolektivu rezervační linky, že se mu daří držet
vysokou výkonnost a úroveň spokojenosti klientů. Přeji našim klientům příjemné chvilky ve Františkových Lázních. Spolupracovníkům
úspěchy jak v pracovní, tak soukromé rovině. Všem přeji zdraví
a štěstí. A Vám děkuji za rozhovor.
Děkuji za rozhovor.
Redakce
VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ V BALNEOPROVOZECH a.s. Lázně Františkovy Lázně
Nový kostelní pramen: Luisiny lázně, hotely Imperial a Dr. Adler • Glauber III: Luisiny lázně, hotel Imperial
prameny: Adler, Marian, Císařský pramen: Císařské lázně • prameny: Luisa, Cartellieri, Palliardi: Luisiny lázně, Slatinné lázně
pramen Stanislav: hotely Savoy, Metropol, Rubeška • Solný pramen: inhalace - Císařské lázně
františkolázeňská sirnoželezitá slatina: Slatinné lázně, Císařské lázně, Luisiny lázně, hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol
pramen Marie: (plynové injekce) hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere, Pawlik, Dr. Adler
Františkolázeňské listy č. 9, 2012
strana 5
KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE:
Co bylo schované v kouli pod věžním křížem
hlavního františkolázeňského kostela?
P. Jan JANEČEK, O.Cr.
Pane faráři, kdy byl kostel postaven?
Kronika farního úřadu, vedená v letech 1835-1950 vysvětluje, že,
s rozvojem lázeňství v naší oblasti, vyvstala potřeba vystavět větší
kostel. Malá kaple z r. 1748 (dnes již neexistující) poblíž vývěru kyselky
už nestačila. Dvorským dekretem z 28. srpna 1812 povolil císař František I., na prosby chebských a františkolázeňských občanů, stavbu
nového kostela na náklady Náboženského fondu. Se zahájením stavby
se otálelo pro nedostatek peněz a stále rostoucí ceny materiálu. Až
11. srpna 1814 bylo ve Vídni rozhodnuto o rozpočtu stavby a plánu
kostela. Na přímluvu chebského magistrátu byl za 80 zlatých koupen
pozemek (50 zl. darovali majitelé domů ve Františkových Lázních).
Nadto františkolázeňští pronajali ještě za 150 zl. sousední pole pro
uložení stavebního materiálu a pak loketský Krajský úřad pověřil
stavbou krajského inženýra Stöhra.
V létě 1815 bylo započato s hloubením základů a při té příležitosti
byl kostel, oproti původním plánům, rozšířen o 6 stop. Na stavbě,
pod dohledem dílovedoucího Andrease Schuberta, pracovalo 45
zedníků a nepočítaných přidavačů. Stavba
byla dokončena v roce 1820 a její rozpočet
byl dvojnásobně překročen. Už po dobu
stavby se rozhodovalo, jaké zasvěcení bude
kostel mít. Chebský magistrát navrhoval
zasvěcení svatému Františku z Assisi, protože to byl křestní patron panujícího císaře
a iniciátora stavby. Zemský úřad však usoudil, že by kostelu měl dominovat na hlavním
oltáři velký kříž, a proto se nakonec dospělo
i k názoru, že kostel bude zasvěcen nástroji
Kristova umučení - Svatému Kříži. Tak se
i stalo, když byl kostel vysvěcen dne 16.
června 1820 Jeho Milostí kanovníkem Christofem Grasoldem.
Nést náklady, byť i sezónního působení
kněze při nově zbudovaném kostele se však
nechtělo ani Chebanům, ani Františkolázeňským, a proto císař, po předchozích
velmi dobrých zkušenostech s Rytířským
řádem křižovníků s červenou hvězdou, svěřil
duchovní péči o lázeňské město tomuto
řádu.
Součástí stavby byl i kříž na věži a hodiny?
Stavba kostela se velmi prodražila, a proto byl dlouhou dobu
kostel ještě dovybavován a průběžně byla doplňována jeho výzdoba.
Nejspíš to tak bylo i s hodinami a s křížem na věži. V současnosti
provozované hodiny jsou docela nové, ze samého konce 20. století.
Ty starší měly černé ciferníky, jak je patrné z fotografií z počátku
20. století. Pořízení nového věžního kříže zmiňuje ve svých Dopisech
z Františkových Lázní Božena Němcová*. Uvádí, že v roce 1847 byl
nákladem arcivévody Štěpána pořízen zdobený kříž na věž. Píše se, že
kříž byl „zdobený“ a to mi dlouho nešlo na rozum, protože já znám
náš věžní kříž jen jako prostý latinský docela holý kříž. Až poté, co
jsme kříž sejmuli a když byl podroben odbornému restaurátorskému
zkoumání zjistilo se, že opravdu zdobený byl. Na železné kostře kříže
se našla místa uchycení ozdob, které v průběhu doby vzaly za své. Nejspíš už v roce 1888, podle výsledků zkoumání restaurátorů Roberta
a Davida Ritschela, byl totiž kříž opravován. Oprava proběhla tak,
že železné pozlacenou mědí opláštěné jádro kříže bylo ještě jednou
opláštěno pozlacenou mědí, přičemž byly nejspíš také asi sejmuty
ozdoby a na kříž už se nevrátily, takže vypadal už od té doby tak
prostě, jak ho známe i my. Nyní však, po projednání s památkovým
dohledem, bude přistoupeno k rekonstruování oněch ozdob. Takže
až bude kříž znovu instalován, bude trochu jiný – asi takový, jak jej
znala už zmíněná Božena Němcová a její současníci. Tvar a velikost
kříže budou zachovány. I některé původní části, které ještě docela
nepodlehly zkáze. Ale kříž bude doplněn o nevelké paprsky, které
budou vycházet ze středu kříže. Celek bude včetně glóbu, na němž
kříž stojí opět kompletně pozlacen.
Proč a kdy byl kříž z věže kostela sejmut a jak je kříž velký?
Konstrukce a upevnění kříže vykazovaly dlouhodobě statické poruchy - není divu, když byl už tak starý. Na podzim roku 2011 jsem však
už nechtěl riskovat hrozící havárii a možný pád na střechu kostela
nebo dokonce na lidi a dohodnul jsem s majitelem kostela, tedy
s Řádem Křižovníků, demontáž kříže. Řád zajistil velmi výjimečnou
a drahou plošinu z Mělníka s dosahem až 60m a dne 4. listopadu
2011 byl kříž z věže sejmut. Pak se teprve ukázalo, že železné jádro
kříže značně oslabilo korozí a zatékáním do hrotu věže došlo k vyhnití
osazení v krovu, a proto byl kříž čím dál více nakřivo. Celá konstrukce
kříže má i s kotvou výšku 3,7 metru. Rozpětí ramen je 90 cm. Průměr glóbu je 60 cm. Výška svislého trámce od glóbu je 177cm. Při
opravách v ateliéru restaurátora byl protokolárně otevřen glóbus
pod křížem s nadějí, že bude snad skrývat
nějaké „poselství pro budoucnost“. Avšak
naši předkové měli o budoucnosti velmi
skromné mínění a zanechali nám pouze
poselství v podobě hrstičky rzi a kousků
plechových výztuží. Žádné listiny, mince. Jen
rez a několik litrů vzduchu…
Kdo kříž opravoval?
Akce obnovy věžního kříže byla zařazena
do programu Regenerace městských památkových rezervací, takže se o náklady opravy
podělí Ministerstvo kultury ČR (70%),
Město Františkovy Lázně (20%) a Rytířský
řád křižovníků s červenou hvězdou (10%).
V souladu s podmínkami zákona o zadávání veřejných zakázek byla vybrána jako
zhotovitel firma RE, s.r.o. z Prahy. Náklady
na dílo mají dosáhnout skoro 200.000,-Kč,
ale je více než jisté, že budeme muset ještě
připlatit na vícepráce.
Kdy bude kříž znovu instalován na věž, jakou
technikou a kdo ho bude světit?
Tento rozhovor konáme na počátku měsíce srpna a do tisku půjde až v září, mohu se pohybovat jen v rámci
plánů a úvah, skutečnost se pak od nich může trochu odchýlit. Právě
během měsíce srpna 2012 by měl nastat den instalace kříže. Musí
být jasno, bez hrozících bouřek a bez většího větru. Zatím nevím, kdy
to přesně bude a jsem z toho neklidný. Znovu přijede asi ta plošina,
jejíž pomocí jsme kříž snímali. Bude to trvat dost dlouho také proto,
že se bude opravovat plechování hrotu věže, než se kříž osadí a pak
bude také nutné napojit kříž na systém hromosvodů.
Každopádně v neděli, 16. září 2012 v 9:00 hodin přijede oslavit
pouť Povýšení sv. Kříže do našeho farního kostela Jeho Milost velmistr
Rytířského řádu křižovníků Josef Šedivý, a ten by mohl již instalovaný
kříž posvětit. Jestli pana velmistra budeme nějak dostávat ke kříži na
střechu ještě nevím. Zatím to nepovažuji za docela vyloučené. Pro
jistotu, ještě než bude kříž na svém místě, posvětím ho předběžně
sám, kdyby náhodou došlo k tomu, že z nějakého důvodu nebude
možné o pouti pana velmistra ke kříži na střechu věže dopravit. Sám
se nechám překvapit, sedmadvacetimetrová vysokozdvižná plošina
pro pana velmistra k požehnání kříže je už ale objednaná.
Děkuji Vám za rozhovor.
Žehná Vám P. Jan Nep. Janeček, O.Cr., farář
*Božena Němcová (1820-1862), významná česká spisovatelka, zakladatelka
novodobé české prózy, několikrát navštívila Františkovy Lázně.
strana 6
Františkolázeňské listy č. 9, 2012
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
Ve správě a.s. Lázně Františkovy Lázně
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
PRAMENY
„Prosím Vás, a
co ten název Soos
vlastně znamená...?“
Mgr. Stanislav Macek,
Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem!
ředitel Městského muzea Františkovy Lázně
prameny lázeňského středu:
•• ČÁST 2. ••
FRANTIŠKŮV PRAMEN
Denně 7.30 – 18 hod. Určen k pitné kúře.
Soos byl totiž již od 18. stol. vděčnou palivovou zásobárnou pro
blízké vesnice a hlavně město Cheb. Již v té době se zde těžilo – vypichovalo 5 – 7 milionů borek, rašelinových „cihel“ ročně. V roce 1868
zde postavil v místě dnešního parkoviště solivar sám velký Mattoni
a vyráběl z minerální vody Císařského pramene koupelovou sůl
a louh. Od roku 1880 se těžila také intenzívně křemelina. Ovšem
největší „rabování“ Soosu nastalo po roce 1904, kdy Mattoni prodal
své pozemky a solivar Karlovým Varům. Napravo od dnešní naučné
stezky byla vedena úzkokolejka a těžba slatiny a křemeliny započala
ve velkém, průmyslově. Dnešní podoba Soosu je vlastně výsledkem
tohoto zásahu.
Jak již bylo jednou řečeno, původní podobu Soosu před těžbou
neznáme. No a tady vám, jako předehru, než začneme rozebírat
vlastní název, představím první zajímavost – mapu z roku 1841, která
zachycuje stav před těžbou. Stoupneme si s ní na cestu do Kateřiny,
malé obce uprostřed rezervace – po levé ruce, kde vyvěrá pramen
Věra se toho mnoho nezměnilo. Tady vypichovali sedláci v dlouhých,
úzkých pásech rašelinu k topení. Měli celou plochu dokonale rozparcelovanou, každý vlastnil svůj pás jako při orbě. Bývalé ložisko se
dnes přirozenou cestou obnovilo. Po pravé ruce bychom očekávali
ono slavné jezero, ale také zde je na mapě barevně vyznačena za
dalším těžebním pásem slatina. Muselo se to tady pěkně „houpat“
v duchu krále Šumavy, protože „borky“ se těžily jen na okrajích. Takže
zklamání, žádné Preislerovské jezero, od slatiny temné jako noc, plné
rozsivek, radostně vířících ve slané vodě, dokonce ani malý, malinký
rybníček, jen obyčejné, zatažené, houpací slatiniště. Po jezeře zde ale
nakonec přeci jen něco málo zůstalo – malé rašelinové vodní „oko“,
malý rybníček v místech Císařského pramene. Dnešní vodní plocha
u cesty s kupkami ondater je opět výsledek intenzivní těžby. Prostě
dnešní Soos je zcela jiný než ten původní. (Pokračování příště.)
Glauberova dvorana:
Denně 7 – 12, 12.30 – 18 hod. Prameny:
GLAUBER III Určen k pitné kúře a balneaci.
GLAUBER IV Určen k pitné kúře.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní
je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části
objektu Glauberovy dvorany.
KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN
Denně 7 – 18 hod. Prameny určeny k pitné kúře.
NOVÝ PRAMEN
Denně 7.30 – 18 hod. Určen k pitné kúře a balneaci.
CÍSAŘSKÝ PRAMEN - Aquaforum
Denně 9 – 21 hod. Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN ADLER, PRAMEN MARIAN
Určeny k balneaci.
PRAMEN PALLIARDI Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN STANISLAV Určen k pitné kúře a balneaci.
LUISIN PRAMEN Určen k pitné kúře a balneaci.
východní skupina pramenů:
ŽELEZNATÝ PRAMEN Určen k pitné kúře.
PRAMEN CARTELLIERI Určen k balneaci.
PRAMEN ŽOFIE Určen k pitné kúře.
PRAMEN NATÁLIE Určen k pitné kúře.
západní skupina pramenů:
PRAMEN GLAUBER I Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER II Určen k pitné kúře.
SLUNEČNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře.
PRAMEN MARIE
suchý výron oxidu uhličitého – Uhličité lázně plynové
MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA
zábaly, koupele v balneoprovozech
Františkolázeňské listy č. 9, 2012
strana 7
František
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a.s. I N F O C E N T R U M
informace a rezervace denně 9 - 19 hod. Národní tř. 16/19, 351 01 Františkovy Lázně,
tel. 359 604 504, fax: 359 604 304, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY
pondělí, sraz: Aquaforum, 14.00 hod., METROPOL - pátek, sraz: recepce hotelu 15.00 hod.
POZNEJTE HISTORII MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
úterý, sraz: Infocentrum František, 15.00 hod. (s nejméně 10ti člennou skupinou).
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně,
tel.: 354 202 277, 354 202 060, www.galerie-broemse.cz
Otevřeno: út - so 10 – 12 a 13 – 17 hod. Vstup volný.
výstavní síň GB:
STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BECHYNĚ
keramika design, grafika - do 29. 9. 2012
výstavní prostory Švýcarský dvůr:
- přízemí: PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE – fotografie
-1. patro: DETLEV BERTRAM – Obrazy, objekty – do 15. 9. 2012
- 2. patro: MARIAN MACKOVIČ - Přírodní léčivé zdroje
Pohled do historie - dokumenty z archivu
AUGUST BRÖMSE (1873-1925) - grafika, kresby, akvarely
NOVÁ VÝSTAVA:
-1. patro: MIRKA HRDINOVÁ – Obrazy
Vernisáž ve čtvrtek 20. 9. 2012 – 16.00 hod.
Malá galerie + atrium hotelu Tři lilie - do 3. 11. 2012
FOTOSOUTĚŽ 2011 – výsledky fotografické soutěže
HILDA DIASOVÁ – Fotografie, MAREK DIAS – Sochy
PŘIPRAVUJEME: výstavní síň GB:
VÍTĚZSLAVA KLIMTOVÁ „Pohádková země“ – loutky, obrazy
Vernisáž ve čtvrtek 4. 10. 2012 – 16.00 hodin
STÁLÉ VÝSTAVY:
Aquaforum - spojovací chodba:
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie
Dům Beseda - Národní třída:
KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
VÝTVARNÁ DÍLNA
Vás zve k návštěvě každý lichý týden vždy ve středu od 15 do 17 hod.
Vyzkoušíte si u nás zajímavé známé i neznámé výtvarné techniky.
Vyrobíte si dárky pro sebe i své blízké. Posedíte v kolektivu stejně
nadšených lidí. !!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI!!!!!
Bližší informace u pultu galerie nebo telefon: 774 340 473
Dlouhá 194/4, tel: 354 544 307-9,
[email protected], [email protected],
www.muzeum-frantiskovylazne.cz
Otevírací doby: úterý - neděle: 10 – 17 hod.
Výstavy:
LAURA E.R. GARCINUEŇAS
Více než tequila a sombrera - do 11.9.
od 14.9. ANNA VYSTYDOVÁ – Obrazy
LUDĚK VYSTYD – Františkovy Lázně - Projekty
HRAD SEEBERG: denně 10 – 17 hod.
Výstava: JIŘÍ VLACH - Výběr z tvorby
Národní přírodní rezervace Soos:
denně 9 – 17.30 hod.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně
Dlouhá 181/6, tel. 354 542 358,
www.knihovnafl.org, [email protected]
Oddělení pro dospělé:
PO, ST 9 -12, 13 -18 hod., ÚT, ČT, PÁ 9 -12, 13 -17 hod.
Oddělení pro děti: PO, ST, ČT, PÁ 13 -16 hod.
Půjčování knih a časopisů, čítárna, internet, kopírování, skenování
Poplatky: dospělí 80 Kč/rok, děti 40 Kč/rok, lázeňští hosté 30 Kč
28. září 2012 bude knihovna uzavřena – státní svátek.
VARHANNÍ KONCERTY
KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
19.30 hod., vstupné 330 Kč
Čt 13.9. Světoznámá duchovní hudba
Pá 21.9. Když housle kouzlí a varhany zpívají
Čt 27.9. Wagner, Verdi, Dvořák, Mozart…
LÁZNĚ TROCHU JINAK
Příjemný letní večer připravilo vedení lázeňského hotelu Metropol pro své hosty. Každý
měl možnost si vlastnoručně opéci buřta,
doplnit si tekutiny dobrým mokem a k tomu
všemu vyhrávala harmonika.
V srpnu a v září připravilo Město Františkovy Lázně, a.s. Lázně Františkovy Lázně a Sadová kavárna
promenádní koncerty pro všechny zájemce. Na promenádních koncertech vystupují různé orchestry, a to
buď v pavilonu u Sadové kavárny nebo v jejím sále.
Milonga, tanečníci z pražského Studia argentinského
tanga, předvedli své umění na cestě Františkovými Lázněmi. Zastavili se a zatančili v Sadové kavárně, Třech liliích,
Dvoraně Glauberových pramenů, v Belvedere, Imperialu,
Císařských lázních a Aquaforum clubu.
(Red.)
strana 8
Františkolázeňské listy č. 9, 2012
Františkolázeňské listy č. 9, 2012
Lázně Františkovy Lázně a. s.
INFOCENTRUM
denně 9 – 19 hod.
strana 9
František
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected], www.frantiskovylazne.cz, Národní 16/19, 351 01 Františkovy Lázně
ZÁŘÍ 2012
SOBOTA, 01.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – WALDSASSEN
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
PROMENÁDNÍ KONCERT - Kvarteto Cantabile
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
KONCERT – ISHA DUO + FREAGUENCIS
v rámci projektu LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY1
19:00 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
NEDĚLE, 02.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – BAYREUTH
9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
PROMENÁDNÍ KONCERT
Lázeňský orchestr Františkovy Lázně
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 03.09
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
KINO1 - Železná lady
20:00 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
ÚTERÝ, 04.09.
ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři Lilie
OPERNÍ A OPERETNÍ KONCERT2
19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč
STŘEDA, 05.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET – MARIA LORETO, DOUBRAVA
Poutní místo a muzeum lid. architektury
(vstupné, káva a koláč v ceně)
14:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 330,- Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč
VÝLET: FESTIVAL CHEBSKÉ VARHANNÍ LÉTO2
Kostel sv. Mikuláše Cheb - Koncert pro trubku a varhany
Marta Wierzgoń – varhany, Pavel Hromádka - trubka
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 200 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 150 Kč
PIANO BAR
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
FOLKLÓRNÍ FESTIVAL K. VARY hostuje ve Fr. Lázních2
Cookovy ostrovy a Slovensko
19:30 hod., divadlo, vstupné 160, 150, 140 Kč
2
ČTVRTEK, 06.09.
PROMENÁDNÍ KONCERT - Prima Vista Quintet
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 –
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – VEČERNÍ FONTÁNA
19:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
PÁTEK, 07.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 –
STŘEDOVĚKÁ HRADEBNÍ PEVNOST LOKET
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
(vstupné v ceně), cena 430 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 400 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 370 Kč
PROMENÁDNÍ KONCERT - Dětský sbor Kopretiny
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
KONCERT - JAZZPOP & LATIN ORCHESTRAL JAZZ1
BIG BAND THEORY PRAHA
19:00 hod., stan - venk. areál hotelu Luisa,
vstupné 250 Kč, hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
SOBOTA, 8.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET – KARLOVY VARY2
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 320 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
PROMENÁDNÍ KONCERT - Velký akordeonový orchestr
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
NEDĚLE, 09.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2– BAMBERG
Město zapsané na seznam UNESCO
8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 550 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE – DUO MAJA
15:00 hod., hotel Tři lilie
PROMENÁDNÍ KONCERT
Lázeňský orchestr Františkovy Lázně
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 10.09.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
KONCERT Z DĚL ČESKÉ KLAVÍRNÍ LITERATURY1
Klavírní recitál Věry Rezkové
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ÚTERÝ, 11.09.
VÝLET NA KONCERT2 Cheb - Dialogy s harfou
I. Pokorná – harfa, P. Přibyl - viola
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 300 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 250 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 200 Kč
komedie KOUZLO DOMOVA2
19:00 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU – KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
KINO1 - Miláček
20:00 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
STŘEDA, 12.09.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
SHAHAB TOLOUIE QUARTET1- ethnoflamenco koncert
T. Reindl – multiperkusista, skladatel, T. Vychytil – jazzkytara,
Taras Voloshchuk (UKR) – kontrabas, Papis Nyass (Gambie) – perkusista
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 100 Kč
ČTVRTEK, 13.09.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
PROMENÁDNÍ KONCERT - Á Quattro Voci
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
ČESKÉ BUCHTY2
19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč
PÁTEK, 14.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2
BAD BRAMBACH, BAD ELSTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
PROMENÁDNÍ KONCERT - Dětský sbor Kopretiny
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
VÝLET ZA BALETNÍ ROMANCÍ2 Charlotta
König Albert Theater Bad Elster,
B. Kohoutková a P. Münch
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 800 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 700 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 600 Kč
SOUZNĚNÍ - FESTIVAL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
Martin Čárný Band
19:00 hod., divadlo, vstupné dobrovolné
SOBOTA, 15.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
PROMENÁDNÍ KONCERT - folkórní soubory
Piskavice (Bosna a Hercegovina), Světlovanek (Morava)
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
NEDĚLE, 16.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET – BAYREUTH
9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
2
PROMENÁDNÍ KONCERT
Lázeňský orchestr Františkovy Lázně
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
XII. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
MALÝ VÍDEŇSKÝ ŠRAML – komorní trio ve stylu bratří
Johanna a Josefa Schrammelů & menu a´la Strauss
19:00 hod., hotel Tři lilie
PONDĚLÍ, 17.09.
XII. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
VŮNĚ VÍDEŇSKÉ KÁVY V RYTMU VALČÍKU
Pozvánka na vídeňskou kávu za zvuku harfy
15:00 hod. hotel Savoy
XII. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
CÍSAŘSKÝ VALČÍK V CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍCH1
Salonní orchestr Mar. Lázně a I. Obleštilová – soprán
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 150 Kč
(v ceně sklenka sektu)
ÚTERÝ, 18.09.
XII. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
JOHANN STRAUSS KVINTET Coburg
19:30 hod., divadlo, vstupné 220, 210, 200 Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
KINO1 - Odcházení
20:00 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
STŘEDA, 19.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – MARIA LORETO,
DOUBRAVA - Poutní místo a muzeum lid. architektury
14:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 330 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč,
(vstupné, káva a koláč v ceně)
XII. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
PIANO BAR V RYTMU VALČÍKU
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
ČTVRTEK, 20.09.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA –
SPECIFIKA LÉČBY VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
PROMENÁDNÍ KONCERT - Prima Vista Quintet
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
ŽIVÁ HUDBA V BARU – ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 –
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – VEČERNÍ FONTÁNA
19:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC 270 Kč
XII. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
ÚSMĚVY RODINY STRAUSSŮ
Orchestr Františkovy Lázně, zpěv S. Čiháková
19:30 hod., divadlo, vstupné 220, 210, 200 Kč
PÁTEK, 21.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 - SELB
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
PROMENÁDNÍ KONCERT - Karlovarský dívčí sbor
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
XII. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
HUDEBNÍ VÍDEŇ JOHANNA STRAUSSE1
J. Škrdlík – violoncello, R. Ardaševová – piano
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
SOBOTA, 22.09.
XII. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
O FRANTIŠKOLÁZEŇSKÝ POHÁR2
Soutěž ve společenském tanci
13:00 hod., Ingo Casino – spol. sál, vstupné 100 Kč
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – WALDSASSEN
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE – ONE LADY SHOW
15:00 hod., hotel Imperial - bar
PROMENÁDNÍ KONCERT - Velký akordeonový orchestr
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
NEDĚLE, 23.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2– BAMBERG
Město zapsané na seznam UNESCO
8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 550 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
PROMENÁDNÍ KONCERT
Lázeňský orchestr Františkovy Lázně
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
XII. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
MALÝ VÍDEŇSKÝ ŠRAML – komorní trio ve stylu bratří
Johanna a Josefa Schrammelů & menu a´la Strauss
19:00 hod., hotel Tři lilie
PONDĚLÍ, 24.09.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
JAZZOVÝ KONCERT - CLASSIC GOES JAZZ1
PAVLA SCHÖNOVÁ TRIO
P. Schönová – piano, Fr. Uhlíř – kontrabas, M. Vitoch – bicí
19.30 hod. Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně 50 Kč
ÚTERÝ, 25.09.
komedie PANÍ PLUKOVNÍKOVÁ2
19:00 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU – KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
KINO1 - Konspirátor
20:00 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
STŘEDA, 26.09.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
1
NETRADIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PANTOMIMY1
V. Kulíšek – mim, R. Michalko – piano
19:30 hod., Hotel Pawlik – spol. sál, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč,
členové AFC* zdarma
ČTVRTEK, 27.09.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
PROMENÁDNÍ KONCERT - Prima Vista Quintet
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
ŽIVÁ HUDBA V BARU
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
KARLOVARKA2
19:00 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč
PÁTEK, 28.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2
BAD BRAMBACH, BAD ELSTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC 270 Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
PROMENÁDNÍ KONCERT - Karlovarský dívčí sbor
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
VÝLET NA KONCERT - MARIÁNSKÉ LÁZNĚ2, casino
Zpč. symfonický orchestr na téma Romeo a Julie
18:15 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 500 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 450 Kč
SOBOTA, 29.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – HRAD SEEBERG,
sopka KOMORNÍ HŮRKA, CHEB (vstupné v ceně)
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE – DUO MAJA
15:00 hod., hotel Imperial - bar
PROMENÁDNÍ KONCERT - Velký akordeonový orchestr
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
OLDIES TANEČNÍ PARTY AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
NEDĚLE, 30.09.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – BAYREUTH
9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE S PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
PROMENÁDNÍ KONCERT
Lázeňský orchestr Františkovy Lázně
15:30 hod., Hudební pavilon u Sadové kavárny
ŽIVÁ HUDBA V BARU-DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
*AFC – Aquaforum Club
- Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo
hotelové karty. Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
2
- Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s. • AFC* - Aquaforum Club
strana 10
Františkolázeňské listy č. 9, 2012
PONDĚLÍ, 24.09.
ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU**
14:00 - 15:30 hod. AFC*
Lázně Františkovy Lázně a.s.
AQUAFORUM CLUB - AFC*
po – pá 9 – 17 hod., so 10 – 14 hod., ne 14 – 17 hod.
KLUBOVNA po – ne 9 – 21 hod.
PROGRAM - ZÁŘÍ 2012
PONDĚLÍ, 03.09.
ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU**
14:00 - 15:30 hod., AFC*
ÚTERÝ, 04.09.
*SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AFC*
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
STŘEDA, 05.09.
ČLOVĚČE, NEZLOB SE – Přijďte si zahrát o ceny!
19:00 hod., AFC*, členové zdarma, ostatní 50 Kč
PÁTEK, 07.09.
ODPOLEDNE S PALAČINKOU**
14:00 - 15:30 hod., AFC*
NEDĚLE, 09.09.
VEČERNÍ PROHLÍDKA MĚSTA ZA DOPROVODU
DR. BERNHARDA VINCENTA ADLERA
20:30 hod., sraz u fontány (Sadová kavárna), pouze pro členy AFC*
PONDĚLÍ, 10.09.
ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU**
14:00 - 15:30 hod., AFC*
ÚTERÝ, 11.09.
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO ČLENY CLUBU
smaltovaní a drátenické techniky
14:30 – 17:30 hod. AFC*, vstupné: Infocentrum František,
zlatí zdarma, 10 Kč prémioví, 20 Kč standardní členové
*SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AFC*
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
STŘEDA, 12.09.
BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., AFC*, členové zdarma, ostatní 50 Kč
ČTVRTEK, 13.09.
PIKNIK V ATMOSFÉŘE BABÍ HO LÉTA**
14:30 hod., Aquaforum, přihlášky do 10.9. 17 hod. v AFC*
PÁTEK, 14.09.
ODPOLEDNE S PALAČINKOU**
14:00 - 15:30 hod., AFC*
PONDĚLÍ, 17.09.
ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU**
14:00 - 15:30 hod., AFC*
ÚTERÝ, 18.09.
*SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AFC*
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
STŘEDA, 19.09
ČLOVĚČE, NEZLOB SE – přijďte si zahrát o ceny!
19:00 hod., AFC*, členové zdarma, ostatní 50 Kč
PÁTEK, 21.09.
ODPOLEDNE S PALAČINKOU**
14:00 - 15:30 hod., AFC*
ÚTERÝ, 25.09.
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO ČLENY KLUBU
smaltovaní a drátenické techniky
14:30 – 17:30 hod., vstupné: Infocentrum František,
zdarma zlatí, 10 Kč prémioví, 20 Kč standardní členové
*SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AFC*
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál AFC*
STŘEDA, 26.09.
CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY - Netradiční prohlídka města
15:00, sraz u sochy Františka, pouze pro členy AFC*
NETRADIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PANTOMIMY
19:30 hod., Hotel Pawlik – spol. sál, členové zdarma,
vstupenky v Infocentru František
ČTVRTEK, 27.09
BINGO - Přijďte si zahrát o ceny!
19:00 hod., AFC*, členové zdarma, ostatní 50 Kč
PÁTEK, 28.09.
ODPOLEDNE S PALAČINKOU**
14:00 - 15:30 hod., AFC*
AFC* – Aquaforum Club
** pouze pro členy, kapacita míst omezena,
poukázka k vyzvednutí v AFC*, vstupné: 20 Kč zlatí,
30 Kč prémioví, 40 Kč standardní členové
*SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AFC* - POUZE PRO
POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU POBYTU!!!
FR
AN
FR
ANZENSBAD
.S.
D
G.
A.
BA
Františkolázeňské noviny č. 9, 2012
TIŠ LÁZNĚ NĚ A
KOVY LÁZ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
NOVINY.
pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika,
obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.
Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.
Číslo 9.
•
Nová kolonáda.
„V první řadě jde o to, vytvořit zásady pro výstavbu Lázeňského náměstí. Bude-li zde postavena jakákoliv stavba, nemůže být jen libovolně
vybrána a v jakémkoliv stylu provedena tak, jak to kdysi provedlo město Cheb s budovou zasilatelství minerálních vod. Nyní musíme vytvořit
koncept, který určí pravidla pro všechny zde nově stavěné či přestavované budovy. Každý umělec nebo architekt s dobrým vkusem, který
navštíví Františkovy Lázně, je nadšen prostory a vzácným stylem naší
staré kolonády, neboť ta je postavena v ideálním slohu. Každý nám
proto radí, abychom starou kolonádu dle možností co nejdéle zachovali
a při změnách, i při přijetí moderního vkusu, vždy zachovali i starý
styl. Tento koncept také sledoval zhotovitel předložených plánů.“
(Starosta Eugen Loimann, 1912)
Září 2012.
nechali v zimě roku 1911 provést nový rozbor plynového pramene.
Profesoři Tůma a Gintl zjistili, že pramen obsahuje radiaktivní plyn
radon a na pořad dne se dostala nezbytnost vybudovat emanatorium - lázně na inhalaci radonu.
Léčba radioaktivní vodou s obsahem radonu se stala módním
trendem a Františkovy Lázně nechtěly zůstat pozadu. Být před
konkurecí bylo požadavkem doby. V Bad Elsteru se již nabízely
radonové koupele, Karlovy Vary a Teplice plánovaly výstavbu radonových léčeben. Na sílící požadavky františkolázeňských lékařů,
zavést urychleně radonovou terapii, reagovala městská rada bezprostředně. Město zakoupilo v Oberreutu u saských hranic vydatný radioaktivní pramen s radonem a v květnu 1911 rada rozhodla
vybudovat nákladem 7 550 korun vlastní emanatorium. Umístěno mělo být ve dvou místnostech Centrálních lázní, neboť rychlá
přestavba Plynových lázní by byla příliš komplikovaná. Práce byly
zadány firmě Radiumwerke. K jeho výstavbě v bývalých Loimannových lázních 2 ovšem již nedošlo.
Během léta roku 1911 dospěli hlavní iniciátoři výstavby moderních Františkových Lázní, starosta Eugen Loimann, radní Franz
Koeppl a Gustav Wiedermann, k zásadnímu rozhodnutí. Znamenalo to nepokračovat cestou drobných úprav a oprav, ale pokusit se
prosadit v zastupitelstvu zásadní řešení celé zástavby východní části Lázeňského náměstí. Výsledkem několikaměsíční diskuse této
trojice předních představitelů města se stal plán výstavby nových
Plynových lázní a kolonády, který do podzimu roku 1911 zpracoval
emeritní starosta a architekt Gustav Wiedermann.
Nová a stará kolonáda, 1912.
Úvodní proslov starosty Loimana na zasedání městských zastupitelů dne 21. února roku 1912 byl nejen programovým prohlášením k další proměně a modernizaci lázní, ale i výzvou pro přítomné, aby schválili předkládaný plán výstavby nové kolonády ve východní části Lázeňského náměstí. Tato druhá kolonáda zde vlastně
měla stát, podle původního plánu, již od dob založení lázní, avšak
celých dalších 100 let k tomu nedošlo. Zpočátku zbývaly peníze
jen na opravu staré stáčírny, a ta stála v místech původně plánované druhé kolonády vedle Františkova pramene. V roce 1816 zde
chebský magistrát postavil novou budovu stáčírny a stavba další
kolonády přestala být aktuální. Po roce 1852, kdy se Františkovy
Lázně staly samostatnou obcí, zabránily věčné a malicherné spory
s městem Chebem, kterému stále patřila většina pozemků, jakékoliv dohodě o způsobu dostavby Lázeňského náměstí. Dokládá to
i nová neobarokní budova zasilatelství minerálních vod (dnes Infocentrum), kterou Cheb postavil v roce 1896 bez ohledu na mínění
františkolázeňských.
Až nástupem Gustava Wiedermanna do úřadu starosty v roce
1900 dochází k zásadní změně. Zakoupením veškerého majetku
města Chebu v roce 1904 se město Františkovy Lázně stalo skutečným suverénem a mohlo samostatně rozhodovat o další podobě
města a lázní. Podnětem k výstavbě nové kolonády nebyla zpočátku žádná velká vize modernizace místa u Františkova pramene,
ale nevyhovující stav Plynových lázní, umístěných v budově z roku
1826. Rekonstrukce a rozšiření provozních prostor, které by uspokojily rostoucí počet návštěvníků, byl původní záměr radních, když
Nová kolonáda, kolem 1916.
Dominantou neoklasicistní budovy Plynových lázní s emanatoriem se stává centrální zvýšený kubický blok nad pramenem.
Přízemní stavby doplňují křížový půdorys lázeňské budovy v propojení s kolonádou tak, že zastupují funkci neexistujícího jižního
křídla kolonády. To nebylo možné postavit, neboť na jeho původně plánovém místě z doby počátků lázní stála budova zasilatelství
z roku 1896. Obě křídla kolonády tvořilo otevřené zastřešené sloupořadí. Východní křídlo uzavíralo náměstí směrem ke Kostelní ulici, severní pak bylo doplněno o jedenáct vestavěných krámů. Wiedermannovi se podařilo, v proměněné podobě, vytvořit slohově
zdařilý, novodobý pandán ke staré kolonádě a vlastně tak v jiných
podmínkách dokončit záměr plánu abé Grubera z roku 1795.
Potvrdila to i slova známého architekta Gabriela von Seidla, kterému Wiedermann spolu s Loimannem a Koepplem osobně odvezli
celý projekt do Mnichova k posouzení a případnému dopracování.
Seidl jim sdělil, že provede na plánu drobné technické změny, které
Františkolázeňské noviny č. 9, 2012
Jižní vstup do nové kolonády, 1912.
Jižní vstup do nové kolonády, kolem 1930.
Spor o kaštanový lesík.
„Františkovy Lázně na kráse ztrácí.
Stromy mizí, pořád něco řežou a kácí.
A teď staví kolonádu, ta však je
obdařena vzhledem stáje.“
(Egerer Neueste Nachrichten, duben 1912)
Kaštanový lesík, kdysi chválená oáza stínu a oddychu mezi budovou plynového pramene a terasou hotelu Palace (dnes Kijev) se
stal, při budování nové kolonády na jaře roku 1912, zástupným
problémem sporu s odpůrci modernizace lázní. Stromy nechal vysázet v roce 1826 Vinzenz Prökl, projektant lázeňské budovy nad
plynovým pramenem. Do té doby nevábné a neupravené místo dostalo charakter parčíku uprostřed lázní. Kolem roku 1900 to ale již
byl zpustlý, neudržovaný lesík, kde se u kavárenských stolků začali
během sezóny usazovat a skrytě pohybovat podomní obchodníci
a trhovci pochybné pověsti. Odpudivý bleší trh a ostuda Lázeňského náměstí byla nejmírnější pojmenování místa, kterému se lázeňští hosté začínali vyhýbat.
Vykácení stromů na místě stavby nové kolonády mělo vyřešit
i tento problém. Pod zdánlivě ekologicky laděným heslem záchrany romantického místa s vzrostlými kaštany se ale, od března 1912,
rozpoutala téměř nesmiřetelná bitva o stavbu Plynových lázní a nové kolonády. Vedle žádosti o předběžné zastavení stavby u okresního úřadu byla sepsána petice, ve které měli svými podpisy všichni
majitelé domů a obchodníci stvrdit svůj nesouhlas se stavbou. Zaplacené články v novinách vyzývaly k jednotnému protestu.
Žádost o zastavení stavby byla okresním shromážděním jednomyslně zamítnuta. Petici údajně podepsalo dvacet devět osob, ale
ukázalo se, že ve skutečnosti jde o malou skupinu osob, kterým
vadila předveším možná konkurence obchodů v plánované kolonádě. Dva dny běhalo šest staromilců a iniciátorů protestu po městě
a shromažďovalo, často s výhrůžkami, podpisy těch, kteří se měli
jako jeden muž postavit proti stavbě. Pak vyšlo najevo, že pravých podpisů bylo pouhých šestnáct. Když byl, počátkem dubna,
vystaven ve výloze knihkupectví Kobrtsch&Gschihay na náměstí
ovšem nejsou rozhodující, neboť celá idea dostavby je naprosto
správná a dle požadavků dobrého vkusu zde nelze ani jinou stavbu
postavit. Signatura von Seidla, uznávané kapacity a představitele
historizující architektury, vyjadřující souhlas s plánem zástavby
východní části Lázeňského náměstí, vedla mnohé k tomu, že byl
označován za tvůrce celého projektu. Autorství je ovšem třeba jednoznačně připsat Gustavu Wiedermannovi.
V únoru 1912 schválilo městské zastupitelstvo výstavbu Plynových lázní, kolonády s 11 prodejnami a otevřené kolonády na východní straně náměstí s rozpočtem 150 000 korun a s termínem
dokončení do 10. května 1912. Vzhledem ke specifikaci prací s plynovým pramenem bylo rozhodnuto provést stavbu v režii města,
pod dohledem starosty s radou, stavební komise a stavebního rady
Palliardiho. Vedení stavby bylo zadáno Gustavu Wiedermannovi
za tarifní honorář inženýrského sdružení ze stavební částky 112 tisíc korun.
V březnu byly okamžitě zahájeny stavební práce. Pracovalo se
i o nedělích a v neuvěřitelně krátké době dvou měsíců byla stavba Plynových lázní a kolonády dokončena. Ve čtvrtek, 16. května
1912, ve sváteční den Nanebevstoupení Páně, proběhla v lázních
čtyřnásobná slavnost. V 9 hodin dopoledne vyznamenal okresní hejtman ve velkém sále Společenského domu přední zástupce
města vojenskými řády za aktivní a záslužnou činnost v lázeňském
vojenském spolku. Poté proběhla u hudebního pavilonu dekorace
zasloužilých členů nastoupeného spolku ostrostřelců, která byla zakončena polní mší na terase Společenského domu. Dalším bodem
programu bylo vysvěcení budovy Plynového pramene a kolonády.
Po mši, u zde postaveného oltáře, obešlo celé procesí nové stavby
a přešlo k Františkovu prameni na závěrečnou slavnost vysvěcení pramenů. Oslava vskutku velkolepá a důstojná. Když město
v roce 1913 provádělo soupis veškerého nemovitého majetku, byla
hodnota Plynových lázní s emanatoriem a nové kolonády oceněna
částkou 273 507 korun.
v Chebu plán nové kolonády, byl veřejností přijat téměř všeobecným souhlasem. Anonymní šestice vbouřenců se vrátila do své
tiché ilegality a jejich jediným protiargumentem zůstala úvodní
posměšná báseň.
Poslední šťouchanec najdeme v opozičních novinách po úspěšném dokončení novostavby Plynových lázní a především nenáviděné kolonády. Její vstup ze západní strany tvořila symbolická brána
s dvěma sfingami. Další dvě měly být u jižního vstupu do kolonády,
leč při slavnostním vysvěcení stavby, v květnu 1912, zde ještě stály dva prázdné sokly. A ty byly pro kritiky důkazem neschopnosti radnice. V roce 1913 radní dvě chybějící sfingy, zakoupené za
1 300 korun, nechali usadit a dílo bylo dokonáno.
Nakonec vše dopadlo, jak předpokládala veřejná odpověď protestujícím staromilcům ve smyslu Schillerových veršů: „A tím jsme
snad konečně vnesli světlo do záležitosti kaštanového lesíka a každý si už zajisté dávno učinil svůj úsudek. A ještě na něm budoval,
věren Schillerovým slovům o potu, který je podmínkou pro dílo,
jež chválí mistra. A dílo bude mistra chválit a všechny ty, kteří ve
zdravé předvídavosti jen blaho a rozkvět lázeňského místa a jeho
obyvatel na zřeteli měli a toto dílo dokončili. Lázním bude požehnáním, každý se bude radovat a nezbyde než jeden muž, který
i potom se odváží vystupovat s malichernou kritikou, jejíž důvody
sám nám zjevil.“
Kaštanový lesík, kolem 1890.
Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, září 2012. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.
Františkolázeňské listy č. 9, 2012
LÁZEŇSKÉ LÉČEBNÉ
POBYTY
HRAZENÉ ZDRAVOTNÍMI
POJIŠŤOVNAMI
MUDr. Robert Michalič,
ředitel léčebné péče a.s. Lázně Františkovy Lázně
Nová vyhláška a nový indikační seznam pro příspěvkovou a komplexní lázeňskou péči, hrazenou zdravotními pojišťovnami, přináší
změny s účinností od 1. října 2012. Návrhy na lázeňskou péči, vystavené do 30. září 2012, budou realizované dle původní vyhlášky
č. 58/1997 Sb. Při platnosti návrhu 3 měsíce to znamená, že do konce
letošního roku bude možné poskytnout lázeňskou péči dle pravidel
původní vyhlášky.
Nejvýraznější změny v nové vyhlášce jsou v délce pobytů. Délka
základního léčebného pobytu u dospělých je stanovená pro všechny
indikace na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní. Prodloužení v případě
komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče nebude schvalovat,
jako doposud, vedoucí lékař-primář daného lázeňského zařízení,
ale bude podléhat souhlasu revizního lékaře příslušné zdravotní
pojišťovny.
Délka opakovaného pobytu formou komplexní lázeňské léčebně
rehabilitační péče je stanovena na 21 dní, u dětí a dorostu na 28 dní
a prodloužení bude schvalovat také revizní lékař.
Délka opakovaného pobytu formou příspěvkové lázeňské léčebně
rehabilitační péče je u dospělých stanovená na 14 nebo 21 dnů. Péči,
poskytnutou v délce 14 dnů, je možné prodloužit na 21 dní na návrh
vedoucího lékaře zařízení a se souhlasem revizního lékaře.
Pobyt v trvání 14 dnů je určen pro ty, kteří z důvodu zaměstnání
nebo jiných důvodů nemůžou čerpat pobyt v základní délce tj. 21 dní.
Nová vyhláška dává tím prostor absolvovat lázeňskou léčbu i klientům
v produktivním věku, kteří chodí do práce a lázeňskou léčbu potřebují
k zlepšení nebo udržení svého zdravotního stavu a z pracovních nebo
časových důvodů ji doposud nemohli čerpat.
Pozitivní se v nové vyhlášce jeví také možnost, dle místních přírodních zdrojů, léčit širší spektrum nemocí - indikací. Zde, ve společnosti
Lázně Františkovy Lázně a.s. se připravujeme na to, že s platností nové
vyhlášky budeme moci přivítat také hosty, kteří mají nemoci trávicího
ústrojí, jsou po operaci žaludku a střev, trpí na Crohnovou nemocí ulcerózní kolitidou či trpí na nemoci žlučníku, jater a pankreatu nebo
jsou po operaci těchto orgánů. Naši neurologové jsou připravení na
následnou léčbu vybraných neurologických nemocí, mezi které patří
polyneuropatie různého původu včetně diabetické polyneuropatie
a polyneuropatie po onkologické léčbě, kdy pacienti pociťují pálení
či brnění končetin nebo naopak mají sníženou citlivost končetin.
Naše místní přírodní léčivé zdroje nám umožní léčit také kořenové
syndromy, tj. pacienty, kterým vyzařuje bolest z páteře do končetin
event. do hlavy nebo mají závratě pro výhřez či prolaps ploténky,
dále pacienti po poraněních mozku, míchy nebo periferních nervů
a nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní nebo
jsou po dětské mozkové obrně nebo trpí na Parkinsonovou nemoc.
Rozšíří se nám spektrum nemocí pohybového aparátu o revmatoidní
artritidu, Bechtěrevovou nemoc, psoriatickou artritidu a další zánětlivé
nemoci kloubů a svalů, léčbu osteoporózy a doléčení po ortopedických
operacích včetně náhrady kyčelního a kolenního kloubu. Dále stavů
po operacích pohybového ústrojí obecně, včetně stavů po operacích
meziobratlových plotének a stenóz páteřního kanálu. Naše slatina
zajisté pomůže i klientům s kožními nemocemi typu atopického exému
či psoriázy, budou nás moci navštívit pacienti s různými typy ekzémů
a dermatóz včetně doléčení stavu po popáleninách.
Gynekologickým klientkám budeme moci i nadále poskytovat léčbu
primární a sekundární sterility a infertility, ve kterých máme úspěchy
i v případech, kdy selhaly opakované pokusy o umělé oplodnění (tzv.
IVF) a tradičně pooperační stavy po operacích gynekologických orgánů či po operacích v oblasti malé pánve, např. appendektomii.
Věříme, že i nadále se budou čeští pacienti léčit a doléčovat v našich lázních, že bude přetrvávat ochota lékařů návrhy na lázeňskou
léčebně rehabilitační péči vystavovat a přízeň zdravotních pojišťoven
tyto návrhy schvalovat.
strana 13
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
PRAKTICKÉ RADY
A INFORMACE
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ:
Česká republika, Karlovarský kraj, Městská památková rezervace,
cca 5600 obyvatel, 450 m.n.m., rovinatá krajina.
Místní přírodní léčivé zdroje - minerální prameny, sirno-železitá slatina, vývěr uhličitého plynu.
a.s. Lázně Františkovy Lázně:
INFOCENTRUM FRANTIŠEK, CALL CENTRUM
a OBCHODNÍ ODDĚLENÍ – u Františkova pramene,
otevřeno denně 9- 21 hod., tel.: 359 604 504, 354 201 170,
fax: 359 604 304, E-mail: [email protected],
[email protected], Informace a rezervace pro individuální léčebné,
víkendové, wellness aj. pobyty, o kultuře, výletech, propagační materiály, vstupenky aj., www.frantiskovylazne.cz, www.franzensbad.cz
Vnitřní televizní lázeňský okruh - vysílá 24 hod. ve společnosti Lázně
Františkovy Lázně a.s.
Městské informační centrum - u zast. bus Sady, tel. 354 543 162.
SOS telefony:
městská policie Františkovy Lázně - služebna: 354 479 241
fax: 354 542 239, mobil: 602 136 315
policie 158, městská policie Cheb 156
hasiči (linka integrovaného záchranného systému) 150
jednotná linka tísňového volání 112
záchranná služba 155
lékařská služba první pomoci 354 430 000
(areál chebské nemocnice – budova ZZS Cheb)
dítě v nouzi - zelená linka 800 155 555
Z D R A V O T N Í P É Č E:
POHOTOVOSTNÍ LÉKAŘSKÁ SLUŽBA je zřízena pro klienty a.s. Lázně
Františkovy Lázně mimo ordinační dobu ošetřujících lékařů, pro klienty
balneoprovozů a.s. Lázně Františkovy Lázně a pro návštěvníky Aquafora.
V případě zdravotních obtíží je možné kdykoliv zavolat sestru, příp.
recepci, které zajistí další potřebné náležitosti.
SPA recepce Luisiny lázně - po – so 7 – 15 hod., tel. 354 201 515-16,
739 489 845, [email protected], [email protected] Informace a prodej léčebných služeb,
informace o balneoprovozech aj.
SPA recepce Císařské lázně – po – so 7 – 15 hod.
L É K Á R N Y:
Anthemis – Ruská ul., tel. 354 542 465,
otevřeno: po-pá 8-12, 13-17 hod., so 9-12 hod.
Poliklinika - Americká ul., tel. 354 542 242,
otevřeno: po-pá 8-12.30, 13.30 -17 hod. so - zavřeno
Na Slatince, tel. 354 593 139, otevřeno: po-pá 8-17.30,
so - ne 9-17.30 hod.
Zubní ordinace: Jiráskova 6, tel. 354 542 990. Doporučujeme předchozí telefonické objednání!
DOPRAVA:
Autobusy: Pravidelné linky označené Cheb - Františkovy Lázně
(cca 6 km) a zpět jezdí přes den zhruba v každou půlhodinu
a celou hodinu. V centru Františkových Lázních - zastávka „Sady“,
konečná - nádraží či sídliště. V centru Chebu - zastávka „Křižovatka“,
konečná - nádraží Cheb. Jízdenka 18,- Kč, platí se u řidiče.
Na výlety autobusem do okolí doporučujeme využít nabídky a služeb
Infocentra František.
Vlak: informace: nádraží FL, tel. 972 444 652
Auta: Františkovy Lázně - město: 40 km/hod. Při vjezdu do centra
se platí v automatu poplatek, který ale neopravňuje k bezplatnému
parkování ve městě. Pozn. pozor na cyklisty a děti i dospělé na kolečkových bruslích.
Parkování: Pouze na vyhrazených parkovištích, NUTNÉ parkovací
lístky zakoupíte v automatech, další informace dostanete v recepci
Vašeho hotelu.
Sběrná parkoviště: parkoviště sever - u nádraží. Parkoviště jih - na
slatině.
pokračování na další straně
strana 14
Čerpací stanice: u výjezdů. V případě uzamčených toalet vydá klíč na
požádání obsluha čerpací stanice.
PENÍZE:
Česká spořitelna, Anglická ul. (u zast. autobusů Sady,
tel.956 748 341-3), bankomat.
Bankomaty: u České spořitelny, u rest. Gruzie, u pošty.
PŘÍRODNÍZAJÍMAVOSTI:
SOOS - Národní přírodní rezervace, obec Nový Drahov, cca 9 km.
Sezóna: březen – listopad.
Amerika - rybník - rezervace ptactva, restaurace, cca 3 km od centra
města.
Komorní hůrka - původně sopka, dnes kopeček, cca 2 km od centra
města směrem k Americe.
Jadran - přírodní koupaliště, cca 4 km směrem k Americe.
KULTURA:
společnost Lázně Františkovy Lázně a.s.:
INFOCENTRUM FRANTIŠEK, otevřeno denně 9-18 hod.
tel. 359 604 504
Kulturní, turistický a sportovní informační servis: koncerty, přednášky,
tanec, golf, minigolf aj. Vycházky po městě s výkladem. Výlety do okolí.
Prospekty, brožury, Františkolázeňské listy aj. Informace o pobytech
v lázeňských domech a hotelech a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Galerie Brömse - Poštovní ul. č. 10, tel.: 354 202 277,
otevřeno: út-so 10 – 12, 13 – 17 hod. Vstup volný.
Malá galerie Tři lilie - atrium lázeňského hotelu Tři lilie,
vstup z Národní tř., denně 10 – 18 hod. Vstup volný.
Františkolázeňské listy č. 9, 2012
Astropředpověď
na měsíc září 2012
BERAN 21.3. – 20.4.
Daří se Vám dobře zvládat nepříjemné situace, do kterých
jste se nedostali vlastní vinou. Vaše okolí si toho cení.
BÝK 21.4. – 20.5.
Plánování zimní dovolené je jistě potřebné, ale dejte si pozor, aby Vám neunikly mnohem důležitější věci, a to hlavně
v osobním životě.
BLÍŽENCI 21.5. – 21.6.
Optimismus a dobrá nálada z Vás přímo sálají. Oceňují to
Vaši blízcí, a tak si náladu nenechte zkazit nikým a ničím.
RACI 22.6. – 22.7.
Uklidněte se, nic se nejí tak horké, jak se to uvaří. Nechte
lidem a situacím volný průběh, vše se v dobré obrátí.
LEV 23.7. – 23.8.
Nemůžete stihnout všechno najednou. Raději trochu odpočívejte, nabírejte síly, budete je brzy potřebovat.
PANNA 24.8. – 23.9.
Neuškodilo by Vám více rozhodnosti. Někdy je zapotřebí
i bouchnout do stolu, i když to není zrovna Váš styl.
organizace města:
Divadlo Boženy Němcové - Městské kulturní středisko,
tel. 354 542 641. Předprodej vstupenek: po-pá 13–15 hod.
Městská knihovna – Dlouhá ul., tel. 354 542 358.
Městské muzeum - Dlouhá ul., tel. 354 542 344. Muzeum spravuje
hrad Seeberg a Soos.
Hrad Seeberg - Ostroh - cca 7 km od Fr. Lázní směr Aš,
tel. 354 595 360 Sezóna: 15.3. – 15.11.
VÁHY 24.9. – 23.10.
Dívejte se více kolem sebe a snažte se naslouchat tomu, co
Vám Vaši drazí říkají. Uvidíte, že to bude ku prospěchu Vám
i Vašim vztahům.
SPORT:
AQUAFORUM – otevřeno denně 9 -21 hod. Tel.: 354 206 500
1500 m2 vodních ploch. Bazény: rekreační, plavecký, dětský,
venkovní vyhřívaný. Vířivky, masážní trysky, skluzavky,
přelivová váza, jeskyně, letní venkovní bazény aj. Snackbar, prodejna
sport. zboží. Aquaforum je propojeno s lázeňským domem Pawlik
a Císařskými lázněmi.
Aquaforum - Fitforum - tel.: 354 206 575. Různé druhy cvičení,
sauny, masáže, solárium aj.
Golf Resort Františkovy Lázně – u obce Hazlov, cca 10 km od Fr.
Lázní, 18 jamek, restaurace, tel. 354 595 402.
Minigolf, pétanque: v sezóně u lázeňského domu Imperial.
Půjčovna kol: v sezóně parkoviště u Luisiných lázní.
Sauna: ve Fitforu v Aquaforu, tel. 354 201 525.
Tanec: Pawlik, Sadová kavárna, Gruzie aj.
STŘELEC 23.11. – 21.12.
Máte pocit, že se nic nedaří tak, jak byste si přáli. Je to do
značné míry únavou, protože skutečnost není tak černá,
jak si ji malujete.
SLUŽBY:
Holičství, kadeřnictví, manikúra, pedikúra - několik provozoven,
domluva na místě.
Obchody: otevřeno individuálně, cca po-pá 9-17 hod.,
so – dopoledne, v sezóně i v neděli.
Opravy oblečení - prodejna dět. oblečení NIKA, Americká ulice.
Opravy obuvi - dvůr LD Morávie, u cukrárny Toša.
Pošta - Lidická ul. (naproti potravinám). Tel.: 354 542 381
Restaurace, kavárny, cukrárny: otevřeno individuálně, jídelní lístky
bývají v českém a německém jazyce.
Taxi - non stop: Taxi AAT Royal – tel.: 354 544 444.
Taxi Labuť – tel. 354 542 123.
Taxi Vocelka Pavel – tel.: 354 543 110, 603 725 230.
CÍRKVE:
Evangelická: Anglická ulice. Bohoslužby: ne 8.45 hod.
Pravoslavná: Chrám svaté Olgy, Kollárova ulice.
Bohoslužby: so 16.30 hod., ne 10 hod.
Římsko-katolická: Kostel Povýšení sv. Kříže
- mše: po, st - so: 16.15 hod., ne 9 hod. (út bez bohosl.).
Kostel sv. Jakuba - Horní Lomany - pouze ne 11.30 hod.
ŠTÍR 24.10. – 22.11.
S humorem je svět veselejší a lépe budete řešit s trochou
nadhledu problémy nejen své, ale i Vašich nejbližších. Smích
je kořením života.
KOZOROH 22.12. – 20.1.
K těšení se na další léto přidejte i těšení na volné dny, které
si teď můžete konečně dopřát. Nemějte výčitky svědomí,
volno si zasloužíte.
VODNÁŘI 21.1. – 19.2.
Nastává období, ve kterém se cítíte snad nejlépe z celého
roku. Užívejte si, ale pozor na úrazy a zbytečné ztráty věcí.
RYBY 20.2. – 20.3.
Do druhé poloviny roku můžete jít s klidem, bude pro Vás
lepší, než ta, kterou máte za sebou. Vše se uklidní a bude
Vám dobře.
Houbový salát
se zelenými lístky
Tak je tu houbové září. Z hub jsme zvyklí vařit skoro vše. Polévky
- alespoň tři druhy, smaženici, řízky, přidáváme je do rizota, nudlí,
brambor. Zkrátka dají se použít na mnoho způsobů. Mohli bychom
je vyzkoušet ve studeném salátu. Příprava trvá asi 20 minut a je úplně
snadná, třeba i pro kuchařské začátečníky.
Potřebujeme: 1 lžíci olivového oleje, lžičku másla, 4 šalotky (červená cibule), 500g lesních hub (nejlépe lišek), 200g salátových lístků
(polníček, rukola).
Olej a máslo rozehřejeme na pánvi. Na rozehřátém tuku restujeme
šalotku 3min. Na sklovatou šalotku vhodíme houby a ještě restujeme doměkka. Houby necháme zchladnout. V míse promícháme se
zelenými lístky salátů a podáváme třeba jen s chlebem.
DOBROU CHUŤ VÁM PŘEJE JARMILA LEDNOVÁ
Download

Září 2012 - Lázně Františkovy Lázně as