Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
2
R o c n í k X X I . • Ún or 2 0 1 3 • Z d a r m a
Přírodní léčivé zdroje
Františkových Lázní
Přírodní léčivé zdroje –
slatina, plyn, prameny
Využití přírodních léčivých zdrojů
v balneoprovozech
Bingo
Dieta – panenka v listovém těstě
Vyhodnocení fotosoutěže Aquafora
2012
Františkolázeňské noviny –
Císařské lázně
Život v rezervaci Soos – část 2.
Horoskopy
Nabídka pobytů
Kultura, volný čas:
Infocentrum František:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Program VIP Aquaforum Clubu
Galerie Brömse, muzeum, knihovna
Foto: V. Izák
Františkolázeňské listy č. 2, 2013
strana 3
Milé dámy, vážení pánové,
všimli jste si, že ačkoliv je měsíc únor
nejkratším v roce, tak nikdy nevíte, co od
něj můžete čekat? Jsou roky, ve kterých
nás zavalí sněhem a zimou. V jiné roky se
tváří, že vlastně patří k jaru. Je to prostě
měsíc rozmarný, který dokáže střídat zimní
a jarní dny a vůbec mu to nepřijde divné.
Zimní Františkovy Lázně vypadají krásně
– stromy obalené jinovatkou a bílé cesty
v parcích lákají k procházkám, sýkorky jsou
ochotné na hlavní cestě do hotelu Pawlik
doslova zobat z ruky a občas se objeví
i veverka, hledající oříšek. Kavky a všudypřítomní holubi se snaží urvat potravu
kde se dá... Přes to všechno v skrytu duše
doufám, že se letos přikloní únor k jaru
a nebude nás trápit nesjízdnými silnicemi,
namrzlými chodníky a závějemi sněhu.
Vás, naše milé hosty, budou jistě zajímat
nabídky obchodního oddělení. Podobně,
jako vánoční svátky, je možné pobývat
v lázních i o Velikonocích. Letos je tento
největší církevní svátek a také svátek jara
na přelomu března a dubna. Po zimních
měsících potřebujeme všichni nabrat nové
síly, a proto jsme pro Vás připravili programy nejen léčebné, ale také odpočinkové
a kulturní a věřím, že několik dní v lázních
Vám a Vašemu zdraví jistě prospěje.
Od 9. února bude opět, po zimní přestávce, otevřená Galerie Brömse. Začínat
bude větší výstavou výtvarníků z našeho
regionu. Nabídneme Vám i další zajímavé výstavy a v galerii najdete také česky
a německy psané knihy nejrůznějších
žánrů, které si můžete bezplatně vypůjčit,
aby Vám zpříjemnily volný čas. V galerii
jsou také starší vydání Františkolázeňských listů.
Přeji Vám hodně zdraví, příjemné dny
a abyste v lázních už teď nabrali co nejvíce
energie a optimismu do blížícího se jara.
Hezký den!
Vaše redakce
Františkolázeňské listy č. 2, únor 2013, ročník 21. Vydávají Lázně Františkovy Lázně
a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
IČO: 46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto
a články: EDa, autoři a archiv. Adresa: Redakce
Františkolázeňských listů, MgA. Eva Douchová,
Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351
01 Františkovy Lázně. E-mail: eva.douchova@
frantiskovylazne.cz, www.frantiskovylazne.cz
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
pan Ing. Marian MACKOVIČ,
ředitel Správy přírodních léčivých zdrojů a balneoprovozů
Pane inženýre, jaké přírodní léčivé zdroje jsou
ve Františkových Lázních?
Dříve, než Vám zodpovím tuto otázku, dovolím si čtenářům vysvětlit, co znamená pojem přírodní léčivé zdroje. Přírodním léčivým
zdrojem je přirozeně se vyskytující minerální
voda, plyn nebo peloid, které mají vlastnost
vhodnou pro léčebné využití a o tomto zdroji
je vydáno osvědčení dle zákona č. 164/2001
Sb. Peloidem se rozumí rašelina, slatina nebo
bahno. Minerální vodou pro léčebné využití
se rozumí přirozeně se vyskytující podzemní
voda původní čistoty s obsahem rozpuštěných pevných látek nejméně 1 g/l (gram na
litr) nebo s obsahem nejméně 1 g/l rozpuštěného oxidu uhličitého nebo s obsahem
jiného, pro zdraví významného chemického
prvku anebo která má u vývěru přirozenou
teplotu vyšší než 20°C nebo radioaktivitu
radonu nad 1,5 kBq/l.
Františkovy Lázně patří mezi jediné lázně
v České republice, které mají k dispozici
všechny vyjmenované druhy přírodních léčivých zdrojů. Jedná se tedy o minerální vody,
peloidy (slatinu) a oxid uhličitý. Veškeré tyto
přírodní léčivé zdroje se vyskytují přímo v lázeňském území Františkových Lázní.
Můžete porovnat jejich množství a kvalitu s jinými
lázeňskými místy?
Jak již v předchozí odpovědi bylo řečeno,
Františkovy Lázně disponují všemi druhy
vyjmenovaných přírodních léčivých zdrojů.
Vzhledem ke specifičnosti přírodních léčivých
zdrojů lze těžko provést kvalitativní srovnání
s jinými lázeňskými místy. Jen se dá říci, že
např. u peloidů, resp. u františkolázeňské slatiny, se jedná o dlouhodobou zásobu kvalitní
slatiny. Při šetrném využívání předpokládáme
zásoby nejméně na dalších 200 let. Vzhledem
k tomu, že zákon nám umožňuje, za předem
určených podmínek, využívat také regenerát,
tj. jednou nebo vícekrát použitou slatinu, se
tato časová hranice může ještě dále posunout. Regenerát lze použít za předpokladu,
že je zpětně v ložisku uložen minimálně 5 let
a nevykazuje žádné biologické znečištění.
Před použitím regenerátu se musí provést
příslušné hygienické zkoušky, zdali je vhodný
pro další využití. Ze zákona lze regenerát přidávat do výše max. 50% celkového objemu.
Kdo je vlastníkem přírodních léčivých zdrojů?
Dovolím si citovat zákon č. 164/2001 Sb.,
paragraf 4, odst. 1: „Přírodní léčivý zdroj
a zdroj přírodní minerální vody nejsou součástí ani příslušenstvím pozemků a nejsou
předmětem vlastnictví.“ Odstavec 2 dále
hovoří, že: „Výtěžek ze zdroje se stane předmětem vlastnictví, jakmile jej osoba, která
má podle tohoto zákona povolení k využívání
zdroje, odejme ze zdroje.“ Využívat zdroje
lze jen na podkladě povolení vydaného Ministerstvem zdravotnictví ČR. Při vydávání
povolení k využití zdroje ministerstvo dbá,
aby využívání zdroje bylo šetrné a výtěžek ze
zdroje byl využíván především k léčebným
a dietetickým účelům. Ministerstvo vydá
povolení k využívání jen takového zdroje,
o němž bylo vydáno osvědčení a jen tehdy,
když žadatel předložil úplnou žádost o vydání
povolení k využívání zdroje. Při posuzování
žádosti o vydání povolení ministerstvo hodnotí zejména, zda v této žádosti navržené
pokračování na další straně
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně vyhlašuje
FOTOSOUTĚŽ
pro fotografy – amatéry – devátý ročník – téma: Františkovy Lázně – voda a prameny.
uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2013 !
Soutěžní fotografie barevné i černobílé, o rozměrech 13x18 cm, max. 6 snímků,
které nebyly nikde publikovány, se stávají majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Na zadní stranu fotografie uveďte své jméno a příjmení, adresu.
Soutěžní snímky zasílejte na adresu:
Redakce Františkolázeňských listů, Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 3,
351 01 Františkovy Lázně.
Vyhodnocení bude uveřejněno v prosincovém čísle Františkolázeňských listů.
Porota si vyhrazuje právo některou cenu neudělit nebo udělit více stejných cen.
Cenami jsou pobyty nebo procedury v akciové společnosti Lázně Františkovy Lázně v hodnotě:
1. cena: do 3.000,- Kč, 2. cena: do 2000,- Kč, 3. cena: do 1000,- Kč.
strana 4
využití zdroje odpovídá charakteru a kapacitě zdroje a zda žadatel
je schopen zajistit dlouhodobé využívání zdroje v požadované kvalitě
a má praktické zkušenosti s využíváním zdrojů. Využívatel musí mít
též osobu s autorizací pro balneotechniku, která zajišťuje odborný
dohled.
Jakým způsobem se financuje správa
zdrojů?
Do společnosti Lázně Františkovy
Lázně a.s. je začleněno středisko
Správy přírodních léčivých zdrojů
a balneosouborů, jehož hlavní náplní
je zajišťování všech prací kolem správy
a využívání přírodních léčivých zdrojů.
Je možné, aby některý přírodní léčivý
zdroj zmizel?
Všichni víme, že v životě je všechno
možné. V případě nepředvídatelných
přírodních katastrof, pádu kosmických
těles a meteoritů na povrch země nelze
a priori vyloučit, že dojde k nenávratnému poškození zdroje. Toto však
patří do hypotetických předpokladů.
Mohu zodpovědně prohlásit, že známé
zemětřesné roje na Chebsku neměly
doposud žádný vliv na stav zdrojů,
resp. nedošlo k jejich poškození. Jedná se však o zemětřesení malá. Větší
nebezpečí vyplývá z činností v lázeňském území, to zn. může dojít např.
k havárii cisterny převážející naftu
nebo k jinému chemickému znečištění.
Dále do dalších činností, které mohou
poškodit nenávratně zdroje je nešetrné
a neodborné zacházení s těmito zdroji. Samozřejmě, během let dochází
ke stárnutí zdrojů, resp. k zestárnutí
jejich výstroje, filtrů a jímacích objektů. V tomto případě je však nezastupitelná úloha správce zdrojů, který má těmto všem událostem
předcházet. Mimo jiné je jedna z hlavních činností správy zdrojů
jejich ochrana a údržba. Účinným nástrojem ochrany jsou ochranná
pásma v lázeňském území, ve kterých je definováno, které činnosti
se zde mohou a nesmí provádět. Součástí ochranných území je též
nejbližší fyzická ochrana zdrojů, tj. oplocení. Veškerá stavební a jiná
činnost v lázeňském území je posuzována Ministerstvem zdravotnictví
ČR, resp. Českým inspektorátem lázní a zřídel, který vydává závazné
posudky k požadovaným činnostem. Zde je stanoveno, jak se práce
musí provádět, aby nedošlo k poškození zdrojů atd.
Jak se stanovuje, k čemu se zdroj bude využívat?
Ve své žádosti žadatel o správu zdroje musí doložit plán využití
zdroje, účel využití výtěžku ze zdroje (např. pro koupele, pitnou
Františkolázeňské listy č. 2, 2013
kúru, stáčení do lahví). Dále návrh množství výtěžku, které má být
odebíráno ze zdroje. Dále způsob nakládání s použitým výtěžkem ze
zdrojů. Na základě této žádosti vydává Ministerstvo zdravotnictví
ČR povolení k využívání zdroje, ve kterém stanoví způsob, rozsah
a podmínky k využívání zdroje; u peloidů též způsob nakládání s použitým peloidem a způsob rekultivace
jeho ložiska. U pramenů pak stanovuje
způsob využití, zda k balneaci (koupelím) nebo k pitné kúře nebo k obojímu.
Většinou je to v souladu s požadavky
správce zdrojů, pokud není překročen
celkový výtěžek ze zdroje. Ministerstvo,
kromě jiné, také stanovuje podmínky
pro hydrogeologické, chemické, fyzikální a mikrobiologické sledování
zdroje a výtěžku z něho. Dále rozsah
a četnost ověřování kvality zdroje
a výtěžku z něho. Zařízení, která je
nutno udržovat a vybudovat k zabezpečení využívání a ochrany zdroje.
Termín započetí využívání zdroje.
U historicky volně přístupných zdrojů
a u nově získaných zdrojů z již využívané zřídelní struktury může ministerstvo
v povolení stanovit uživateli povinnost
umožnit bezplatný odběr minerální
vody ze zdroje fyzickým osobám pro
jejich osobní potřebu, nejvýše však
6 litrů/minutu. Náklady na tuto povinnost nese správce zdrojů.
V čem jsou místní františkolázeňské
zdroje jedinečné?
Jedinečnost vyplývá z více než dvousetleté tradice využívání místních
přírodních léčivých zdrojů. Oblíbenost
léčení ve Františkových Lázních neklesá. Za jedinečnost se dá též považovat chemické složení minerálních
vod a chemické složení františkolázeňské slatiny.
Proč se prameny nemají pít bez lékařského doporučení?
Z podstaty názvu přírodní léčivý zdroj vyplývá, že se jedná o léčivo.
Léky si také nebereme na základě vlastního uvážení, ale na základě
doporučení lékaře. Tak tomu je i u přírodních léčivých zdrojů. Při
pitné proceduře pacient pravidelně popíjí minerální vodu na základě
lékařského předpisu, v němž je stanoveno, ze kterého pramene, ve které
denní době, v jaké souvislosti s jídlem a jaké množství má pacient vypít.
Je třeba zásadně upozornit, že františkolázeňská léčivá minerální voda
není vhodná k běžnému doplňování tekutin a existuje řada onemocnění
a stavů, kdy soustavná pitná léčba není vůbec vhodná. Z těchto důvodů je zapotřebí vždy pitnou kúru konzultovat s ošetřujícím lékařem.
pokračování na další straně
Františkolázeňské listy č. 2, 2013
Má vliv roční období a počasí na kvalitu zdrojů?
Ve Františkových Lázních máme dva typy jímacích objektů minerálních vod: studny a vrty. Studny jsou mělce jímané objekty, max. do
hloubky 5m. V případě většího srážkového úhrnu dochází u studní
se zpoždění 2 – 3 týdnů k různému zvětšení vydatnosti těchto zdrojů.
Obsah kysličníku uhličitého u obou typů jímání klesá s vyšším barometrickým tlakem a stoupá při nízkém barometrickém tlaku. Může
se tedy zdát, že při pěkném počasí není v minerální vodě žádný plyn.
Tento je však rozpuštěn a není v takové míře přítomen ve formě volného plynu (bublinky). Se snižováním barometrického tlaku dochází
ke zvětšování fáze volného kysličníku uhličitého (máme více bublinek).
Upozorňuji, že se nejedná o závadu zdroje, je to přirozená vlastnost.
Vrty, které mají průměrnou hloubku kolem 60m reagují na zvýšený
srážkový úhrn se zhruba tříměsíčním zpožděním. V obou případech
se ale nejedná o markantní změny, ale jsou měřitelné.
Jste spoluautorem výstavy o přírodních léčivých zdrojích. Kde jsme mohli
a kde budeme moci výstavu vidět?
Jedna výstava je v přízemí Galerie Brömse. Výstava návštěvníkům
předkládá základní parametry využívání zdrojů s odkazem na místa,
kde je prováděna léčba v současnosti. Návštěvník Františkových Lázní
tím získá jednotný obraz o způsobu a léčbě přírodními léčivými zdroji
i v jednotlivých lázeňských objektech a.s. Lázně Františkovy Lázně.
V loňském roce jsme připravili novou výstavu, a to k 220. výročí
založení lázní. Výstava byla v květnu 2012 ve Vřídelní kolonádě
v Karlových Varech, od 20. února bude v německém Marktredwitz
a v dubnu bude instalována v Galerii Brömse.
Do Galerii Brömse jste připravil historické technické plány k pramenům...?
Ano. Vedly mě k tomu zhruba tři důvody: 1. na základě ohlasu první výstavy jsem se rozhodl, že by bylo též vhodné seznámit
návštěvníky se způsoby ochrany a využívání přírodních léčivých zdrojů
ve Františkových Lázních během delšího časového období. Dalším
důvodem bylo, aby si lidé uměli představit pod pojmem balneotechnika konkrétní činnosti. A třetím důvodem je důvod čistě osobní,
a to, že jsem chtěl nějakým způsobem ukázat mé více než třicetileté
působení balneotechnika v a.s. Lázně Františkovy Lázně, neboť toto
povolání považuji za své osobní životní poslání.
Na co jsme zapomněli?
Na čistotu ovzduší. Ve Františkových Lázních provádíme již více než
25 let měření čistoty ovzduší a naměřené hodnoty nikdy nepřekročily
parametry požadované pro čisté ovzduší.
Vaše slovo závěrem?
V lednu oslavil významné životní jubileum nestor české hydrogeologie a balneotechniky RNDr. Břetislav Vylita, CSc. Nesmazatelným
způsobem se zapsal do poválečného rozvoje zřídelní struktury Františkovy Lázně. Na základě jeho mnoha výzkumných prací byl, mimo
jiné, navrtán zdroj Stanislav, Císařský pramen, Nový kostelní pramen.
Podílel se značným dílem na ochraně zdrojů a celé Chebské pánve.
Je též autorem nového jímání zřídla v Karlových Varech. Chtěl bych
mu touto cestou vzdát hold a poděkovat mu za jeho práci a s úctou
si jej dovoluji považovat za svého učitele.
Děkuji vám za rozhovor.
Redakce
strana 5
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
Ve správě a.s. Lázně Františkovy Lázně
PRAMEN MARIE
suchý výron oxidu uhličitého - Uhličité lázně plynové
MÍSTNÍ SIRNOŽELEZITÁ SLATINA
zábaly, koupele v balneoprovozech
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
PRAMENY
Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem!
prameny lázeňského středu:
FRANTIŠKŮV PRAMEN
Denně 7 - 18 hod.
Určen k pitné kúře. 1. 1. 2013 zavřeno
Glauberova dvorana:
Denně 7 - 12, 12.30 - 16.30 hod.
Prameny: GLAUBER III
Určen k pitné kúře a balneaci.
GLAUBER IV Určen k pitné kúře.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní
je k dispozici ve venkovním výtoku v pravé zadní části
objektu Glauberovy dvorany.
KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN
7 - 16.30 hodin
Prameny určeny k pitné kúře.
NOVÝ PRAMEN
Denně 7 - 16.30 hod.
Určen k pitné kúře a balneaci.
CÍSAŘSKÝ PRAMEN - Aquaforum
Denně 9 - 21 hod.
Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN ADLER, PRAMEN MARIAN
Určeny k balneaci.
PRAMEN PALLIARDI
Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN STANISLAV
Určen k pitné kúře a balneaci.
LUISIN PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
východní skupina pramenů:
ŽELEZNATÝ PRAMEN Určen k pitné kúře.
PRAMEN CARTELLIERI Určen k balneaci.
PRAMEN ŽOFIE Určen k pitné kúře.
PRAMEN NATÁLIE Určen k pitné kúře.
západní skupina pramenů:
PRAMEN GLAUBER I Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER II Určen k pitné kúře.
SLUNEČNÍ PRAMEN Určen k pitné kúře.
strana 6
Františkolázeňské listy č. 2, 2013
hra Bingo
VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH
LÉČIVÝCH ZDROJŮ
V BALNEOPROVOZECH
a.s. Lázně Františkovy Lázně
Františkolázeňská sirnoželezitá slatina:
Slatinné lázně, Císařské lázně, Luisiny lázně,
hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Metropol
pramen Marie: (plynové injekce)
hotely: Imperial, Tři lilie, Savoy, Belvedere,
Pawlik, Dr. Adler
Nový kostelní pramen:
Luisiny lázně, hotely Imperial a Dr. Adler
Glauber III: Luisiny lázně, hotel Imperial
prameny: Adler, Marian, Císařský pramen:
Císařské lázně
prameny: Luisa, Cartellieri, Palliardi:
Luisiny lázně, Slatinné lázně
pramen Stanislav:
hotely Savoy, Metropol
Solný pramen:
inhalace - Císařské lázně
V posledních letech se i u nás rozšířila hra bingo. Tato hra patří mezi
oblíbené zábavy členů Aquaforum clubu a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Bingo hrajeme v Aquaforum clubu vždy ve středu, a to jednou za 14 dní.
Historie hry bingo sahá až do počátku 15. století, kdy se postupně
začala rozšiřovat z Itálie do celé Evropy. Největší rozmach této hry byl
však ve 20. letech 20. století ve Spojených státech. Hra byla nazývána
„Beano“. Soutěžící k vyznačení čísel používali fazole (ang. „beans“).
Traduje se, že jeden hráč při výhře zakřičel „Bingo“ místo „Beano“.
U této hry byl také podnikatel z New Yorku jménem Edwin Lowe,
který název „Bingo“ skvěle využil a s pomocí profesora matematiky
Carla Lefflera hru zdokonalil do dnešní podoby. Také se postaral
o propagaci a rozšíření hry po celých Spojených státech.
Základem hry bingo je hrací karta, na které jsou již zobrazena
náhodně vybraná čísla. Soutěžící do této karty zaškrtávají vylosovaná
čísla a kdo první vyplní požadovaná pole, vyhrává. V různých mutacích
této hry to bývá většinou celá karta.
V Aquaforum clubu hrajeme vždy několik kratších her během soutěžního večera. Tím se zvyšuje možnost výhry. Jde zejména o zábavu
a zpříjemnění lázeňského pobytu a navíc se výherci mohou těšit z cen.
Partnerem je firma Dr. Adler, která je výrobcem Františkolázeňských
oplatek, likérů, bylinných sirupů a dalších dobrot.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hodně štěstí nejen při bingu!
Ing. Jan Končel, manažer Aquaforum clubu
a.s. Lázně Františkovy Lázně
Panenka v listovém těstě
Je to taková pěkná večeře a vypadá úžasně a složitě, jako by jí
tvořil šéfkuchař. Zvládne jí ale i kuchař – začátečník. Pro dvě osoby
budeme potřebovat:
1 větší vepřovou panenku, 1 balení listového těsta (koupeného),
100g anglické slaniny, sůl, pepř, zelené bylinky - nejlépe rozmarýn,
vejce (na potření těsta), olej na opečení masa.
Okořeněnou panenku zprudka opečeme ze všech stran na oleji (nejlépe olivovém). Rozvinuté těsto poklademe plátky slaniny, posypeme
bylinkami. Osmahnutou panenku zabalíme takto připraveným těstem. Těsto potřeme rozšlehaným vejcem a vložíme do vyhřáté trouby.
Pečeme 20 minut v teplotě 200°C. Jakmile má těsto barvu jako
pečený štrůdl, je jídlo hotové. Panenku rozkrájíme šikmými řezy na
čtyři díly, rozdělíme na talíře, ozdobíme a můžeme podávat třeba se
šťouchanými bramborami nebo jen doplníme oblíbeným salátem.
Dobrou chuť Vám přeje Jarmila Lednová
Kde získáte
NOVÝ CENÍK
s podrobnými informacemi:
Infocentrum František,
recepce lázeňských hotelů:
Imperial, Tři lilie, Pawlik,
Savoy, Belvedere, Dr. Adler,
Goethe, Metropol, Royal,
Luisa, Radbuza, Máj,
Otava, Jesenius
Lázně Františkovy Lázně a. s.,
Jiráskova 3,
351 01 Františkovy Lázně,
www.frantiskovylazne.cz,
tel.: 359 604 504,
[email protected]
Františkolázeňské listy č. 2, 2013
strana 7
AQUAFORUM – FOTOSOUTĚŽ
Lázně Františkovy Lázně a.s. - AQUAFORUM CLUB - AFC*
po – pá 9 – 17 hod., so 9 – 12 hod., ne 14 – 17 hod.
KLUBOVNA po – ne 9 – 21 hod.
PROGRAM - ÚNOR 2013
PONDĚLÍ, 04.02. - ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členyPOUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
ÚTERÝ, 05.02. - SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 06.02. - CO VYPRÁVĚJÍ SOCHY - Netradiční prohlídka města
15:00, sraz u sochy Františka. Pouze pro členy AFC*
ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč
ČTVRTEK, 07.02. - MALÝ KONCERT VELKÝCH TALENTŮ
Koncert talentovaných účastníků hudebních soutěží ZUŠ Františkovy Lázně
19:00 hod., Císařské lázně. POUZE PRO ČLENY AFC*, Vstupenky v Infocentru František
PÁTEK, 08.02. - ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., pouze pro členy AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
PONDĚLÍ, 11.02. - ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., pouze pro členy AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
ÚTERÝ, 12.02 - VÝTVARNÁ DÍLNA PRO ČLENY AFC*
Vyzkoušejte si vyrobit masopustní masku a přijďte večer soutěžit na masopustní taneční zábavu
14:30 – 17:30 hod. POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena.
Zdarma pro zlaté, 20 Kč pro prémiové a 50 Kč pro standardní členy
POUKAZKA NA DÍLNU K VYZVEDNUTÍ V INFOCENTRU FRANTIŠEK
STŘEDA, 13.02 - BINGO - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč
ČTVRTEK, 14.02. - SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
PÁTEK, 15.02. - ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., pouze pro členy AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
NEDĚLE, 17.02. - NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA
19:30 hod., sraz u fontány (Sadová kavárna). Pouze pro členy AFC*
PONDĚLÍ, 18.02. - ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKAZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
PŘEDNÁŠKA - „PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍ“
Přednáší Ing. M. Mackovič – ředitel správy PLZ a balneoprovozů
19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč. Vstupenky v Infocentru František
ÚTERÝ, 19.02. - SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
STŘEDA, 20.02. - ČLOVĚČE, NEZLOB SE - PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč
PÁTEK, 22.02. - ODPOLEDNE S PALAČINKOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKÁZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
PONDĚLÍ, 25.02. - ODPOLEDNE S ČOKOLÁDOVOU FONTÁNOU V AFC*
14:00 - 15:30 hod., POUZE PRO ČLENY AFC*, kapacita míst omezena
Zdarma pro zlaté a prémiové a 25 Kč pro standardní členy POUKÁZKA K VYZVEDNUTÍ V AFC*
ÚTERÝ, 26.02. - SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ AQUFORUM CLUBU
19:00 hod., hotel Pawlik – společenský sál Aquaforum Clubu
POUZE PRO POZVANÉ ČLENY AFC* DLE TERMÍNU JEJICH POBYTU
HISTORICKÁ PŘEDNÁŠKA - ZMIZELÝ CHEB A ZMIZELÉ CHEBSKO
Vyprávění a promítají PhDr. Jaromír Boháč a MUDr. Roman Salamanczuk
19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč. Vstupenky v Infocentru František
STŘEDA, 27.02. - BINGO – PŘIJĎTE SI ZAHRÁT O CENY!
19:00 hod., AFC*, členové AFC* zdarma, ostatní 50 Kč
V loňském roce vyhlásila společnost Lázně Františkovy Lázně
a.s. prostřednictvím webových stránek první ročník fotosoutěže
„S Františkem“ o nejlepší fotografii z Aquafora. Soutěž probíhala
od 15. dubna do 31. prosince 2012. Účastníkem fotosoutěže se stal
každý, kdo vyplnil a odeslal soutěžní formulář spolu s fotografií, která
byla nafocena v areálu Aquafora ve Františkových Lázních.
Celkem jsme dostali od 29 soutěžících 62 fotografie, ze kterých
pořadí určil největší počet hlasů od odborné poroty. Porota využila
svého práva některou z cen neudělit nebo udělit více cen. Výsledky:
1.místo: HANA DOSTÁLOVÁ, Brno
Cena: Týdenní léčebný pobyt v hotelu Pawlik
2.místo: PETRA STRYALOVÁ, Cheb
Cena: Krátkodobý pobyt VITAL v hotelu Pawlik
3.místo: EVA ZDICHOVÁ, Nové Strašecí
a DANA ONDERKOVÁ, Rudoltice
Cena: Hotelové ubytování se snídaní v hotelu Pawlik
4. – 10. místo: 10 dvouhodinových vstupenek do Aquafora,
11. – 20. místo: 5 dvouhodinových vstupenek do Aquafora.
VÍTĚZŮM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME
A VŠEM SOUTĚŽÍCÍM DĚKUJEME ZA ÚČAST
A KRÁSNÉ FOTOGRAFIE.
Děkuji za spolupráci.
Milan Dušák, ředitel Aquafora Františkovy Lázně
strana 8
Františkolázeňské listy č. 2, 2013
Františkolázeňské listy č. 2, 2013
Lázně Františkovy Lázně a. s.
INFOCENTRUM
denně 9 – 18 hod.
strana 9
František
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected], www.frantiskovylazne.cz, Národní 16/19, 351 01 Františkovy Lázně
ÚNOR 2013
PÁTEK, 01.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET – CHEBSKO
Cheb, Starý Hrozňatov, Maria Loreto, Doubrava
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (káva v ceně),
cena: 400 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 380 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 360Kč
2
VÝLET NA KONCERT, DIVADLO
KÖNIG ALBERT THEATER BAD ELSTER2
6. Symfonický koncert:
sbor Chursächsische Philharmonie,
Radim Vojíř – klavír (CZ),
Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach,
dirigent Florin Merze
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 550 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 500 Kč
SOBOTA, 02.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – KARLOVY VARY
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 320 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum
Clubu
NEDĚLE, 03.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2– BAMBERG
Historické město, zapsané na seznam UNESCO.
8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 550 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 04.02.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod. hotel Savoy
ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
ÚTERÝ, 05.02.
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
TROUBA NA VEČEŘI 2 - komedie
19:00 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč
KINO1 - Probudím včera – česká komedie
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
VÝLET NA KONCERT, MUZEUM CHEB2
Valdštejnská obrazárna
Jan Ostrý – flétna, Luděk Šabaka – klavír
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 300 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 250 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 200 Kč
STŘEDA, 06.02.
TANEČNÍ VEČER -DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PIANO BAR
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
KONCERT KLEZMER HUDBY1
Tradiční písně v jidiš z přelomu 19. a 20. století
Hana Frejková – zpěv, doprovod akordeon a klavír
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ČTVRTEK, 07.02.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., Hotel Pawlik
ŽIVÁ HUDBA V BARU – ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum
Clubu
OPERETNÍ A MUZIKÁLOVÉ MELODIE2
19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč
PÁTEK, 08.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 330 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč
(V ceně vstupné do Pravoslavného chrámu sv.
Vladimíra)
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
PONDĚLÍ, 11.02.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
ŽIVÁ HUDBA V BARU –
KOMORNÍ ZPĚV, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
MEZINÁRODNÍ JAZZOVÝ KONCERT1
PVC – PRAGUE –VIENNA- CONNECTION
Nika Zach - zpěv,
Julia Siedl – piano (Rakousko)
František Uhlíř - kontrabas,
Jaromír Helešic – bicí (ČR)
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ÚTERÝ, 12.02.
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
MASOPUSTNÍ TANEČNÍ ZÁBAVA
S PROGRAMEM1
Dechová kapela Starovarka,
folklorní soubor Marjánek – ukázky masopustních
zvyků, soutěž masek o zajímavé ceny...
19:00 hod., Sadová kavárna, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s.100 Kč
STŘEDA, 13.02.
HUDBA STARÝCH MISTRŮ1
Svatava Luhanová/Jiroušková – soprán,
Jitka Smetanová/Navrátilová - cemballo
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
SOBOTA, 09.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET – WALDSASSEN
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
2
TANEČNÍ ODPOLEDNE – PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial – bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum
Clubu
NEDĚLE, 10.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – BAYREUTH
9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč
KONCERT ZUŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
10:00 hod., divadlo, vstupné 50 Kč
2
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
KINO1 - Perfect Days - I ženy mají své dny –
česká komedie
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
ČTVRTEK, 14.02.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., Hotel Pawlik
ŽIVÁ HUDBA V BARU – ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
PÁTEK, 15.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET – BAD BRAMBACH,
BAD ELSTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 330 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 270 Kč
2
VÝLET ZA OPEROU, DIVADLO
KÖNIG ALBERT THEATER BAD ELSTER2
G. VERDI: LA TRAVIATA –
v podání Divadla F.X. Šaldy
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 750 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 700 Kč,
zlatí a prélmioví členové AFC* 650 Kč
SOBOTA, 16.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET –
STŘEDOVĚKÁ HRADEBNÍ PEVNOST LOKET
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (vstupné na
hrad v ceně), cena 430 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 400 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 370 Kč
2
TANEČNÍ ODPOLEDNE – PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial - bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum
Clubu
NEDĚLE, 17.02.
NOVÝ AUTOBUSOVÝ VÝLET2–
REGENSBURG
Jedno z nejstarších měst Německa,
zapsané od r. 2006 do seznamu Unesco
8:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 600 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 580 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 550 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 18.02.
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
ŽIVÁ HUDBA V BARU – KOMORNÍ ZPĚV,
KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři Lilie
ÚTERÝ, 19.02.
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
KINO - Dvojitý agent – kriminální drama
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
1
VEČER OPERETNÍCH ÁRIÍ2
19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum
Clubu
DRAHÉ TETY A JÁ2 - komedie
Jaroslava Obermaierová a Zdenka Herfortová
19:30 hod., divadlo, vstupné 240, 230, 220 Kč
PÁTEK, 22.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – SLAVKOVSKÝ LES
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní (káva
v ceně), cena 400 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 380 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC 360 Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
MORAVSKÝ SKLÍPEK –
HANUŠOVA CIMBÁLOVÁ MUZIKA1
s malou ochutnávkou vín a občerstvením v ceně
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál,
vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 150 Kč
SOBOTA, 23.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – KARLOVY VARY
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 350 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 320 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 300 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE – PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial – bar
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum
Clubu
NEDĚLE, 24.02.
AUTOBUSOVÝ VÝLET2 – BAYREUTH
9:00 hod., odjezd od Luisiných lázní, cena 450 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 420 Kč,
zlatí a prémioví členové AFC* 400 Kč
TANEČNÍ ODPOLEDNE - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Tři lilie
TANEČNÍ VEČER - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
PONDĚLÍ, 25.02
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Savoy
ŽIVÁ HUDBA V BARU – FLÉTNA, KLAVÍR
19:30 hod., hotel Tři lilie
LEGENDY SVĚTOVÉHO POPU1
motto: Neobyčejný příběh, neobyčejný hlas představuje Honza Jareš, klavírista a zpěvák
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ÚTERÝ, 26.02.
PIANO BAR
16:00 hod., hotel Imperial
KINO1 - Jánošík. Pravdivá romance
Česko - slovenský historický film
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
TROUBA NA VEČEŘI2 - komedie
19:00 hod., divadlo, vstupné 80, 70, 60 Kč
STŘEDA, 27.02.
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik
ČTVRTEK, 28.02.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., Hotel Pawlik
ŽIVÁ HUDBA V BARU – ONE LADY SHOW
19:00 hod., hotel Savoy
OLDIES TANEČNÍ PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik – spol. sál Aquaforum
Clubu
VEČER OPERETNÍCH ÁRIÍ 2
19:30 hod., divadlo, vstupné 200, 190, 180 Kč
NETRADIČNÍ PŘEDSTAVENÍ PANTOMIMY1
večer plný humoru a improvizace
Mim Vlado Kulíšek, pianista Radek Michalko
20:00 hod., Hotel Belvedere, vstupné 50 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 20 Kč
STŘEDA, 20.02.
PIANO BAR
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
KOMORNÍ KONCER PRO HOUSLE A KLAVÍR 1
Komorní hráči Chursächsische Philharmonie Bad
Elster: Peter Kostadinov /Bulharsko/– housle,
Radim Vojíř /ČR/- klavír
19:30 hod., Císařské lázně, vstupné 250 Kč,
hosté Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ČTVRTEK, 21.02.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA – SPECIFIKA LÉČBY
VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
15:30 hod., Hotel Pawlik
1
- Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné,
příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské
nebo hotelové karty.
Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej
v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
- Rezervace a předprodej
v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
2
• AFC* - Aquaforum Club, Lázně Františkovy Lázně a.s.
strana 10
Františkolázeňské listy č. 2, 2013
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a.s.
INFOCENTRUM
František
informace a rezervace denně 9 - 18 hod.
Národní tř. 16/19, 351 01 Františkovy Lázně,
tel. 359 604 504, fax: 359 604 304,
[email protected], www.frantiskovylazne.cz
PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ
PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY
pondělí, sraz: Aquaforum, 14.00 hod.,
METROPOL - pátek, sraz: recepce hotelu 15.30 hod.
POZNEJTE HISTORII MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
prohlídka města s průvodcem
(s nejméně 10ti člennou skupinou).
úterý, sraz: Infocentrum František, 15.00 hod.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA Františkovy Lázně
Dlouhá ul. 181/6 , www.knihovnafl.org.
tel. 354 54 23 58, [email protected]
oddělení pro dospělé:
po – st 9 – 12 a 13 – 18 hod., út čt pá 9 – 12 a 13 – 17 hod.
oddělení pro děti: po, st, čt, pá 13 – 16 hod.
* knihy zábavné, naučné, cizojazyčné * časopisy *
* české deníky * internet *
Poplatky: dospělí 80,-Kč/rok, děti 40,-Kč/rok, lázeňští hosté 30,- Kč.
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel:354 544 307-9, [email protected],
[email protected], www.muzeum-frantiskovylazne.cz
Otevírací doby: úterý - neděle: 10 – 17 hod.
Výstavy: do 13.2.2013:
Anna Vystydová - Obrazy a drobné plastiky
Ing. Arch. Luděk Vystyd - Studie a projekty
pro Františkovy Lázně
od 15.2.2013:
Opět spolu - knižní objekty Libora Michaláka
a kresby Milana Vendiho Hůrky.
Vernisáž: 15. 2. od 16. hod. Autory představí
Pavel Marek a Irena Michaláková.
Návštěvníky čeká hudební dárek.
Hrad Seeberg: uzavřen
Národní přírodní rezervace Soos: uzavřena
Poštovní ul. 10, Františkovy Lázně,
tel.: 354 202 277, 354 202 060, www.galerie-broemse.cz
Otevřeno: út - so 10 – 12 a 13 – 17 hod. Vstup volný.
otevřeno od 9. února 2013:
Výstavní síň GB a výstavní prostory Švýcarský dvůr
-1. patro:
výtvarníci regionu Aš, Františkovy Lázně, Cheb – 3+8
Obrazy, sochy, grafika, skleněné a dřevěné plastiky,
kresby, ilustrace, komiks, fotografie…
Vernisáž v sobotu, 9. 2. 2013, 15.00 hodin
výstavní prostory Švýcarský dvůr
- přízemí:
PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE – fotografie
- 2. patro:
MARIAN MACKOVIČ - Přírodní léčivé zdroje
- Pohled do historie - dokumenty z archivu
AUGUST BRÖMSE (1873-1925) - grafika, kresby, akvarely
***
Stálé výstavy:
Aquaforum - spojovací chodba:
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie
Dům Beseda - Národní třída:
KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
FR
AN
FR
ANZENSBAD
.S.
D
G.
A.
BA
Františkolázeňské noviny č. 2, 2013
TIŠ LÁZNĚ NĚ A
KOVY LÁZ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
NOVINY.
pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika,
obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.
Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.
Číslo 2.
•
Únor 2013.
Císařské lázně.
Budova Císařských lázní byla postavena v roce 1880 petrohradským
bankéřem Antonem Singrem na konci parku mezi Kolonádou Solného a Lučního pramene a Grandhotelem Mueller (dnes Aquaforum)
na parcele, která již ležela mimo katastr Františkových Lázní. Pro
městskou zástavbu tehdy neuvěřitelně monumentální budova v neorenesančním stylu architektonicky plně odpovídala svému imperiálnímu názvu. Dvě dlouhá postranní křídla, propojená středním traktem
s výrazným dvoupatrovým centrálním vstupním pavilonem, vytvářela
směrem k parku čestný dvůr na způsob barokních zámků. Vnějšímu
impozantnímu dojmu odpovídalo samozřejmě i řešení interiéru s bohatou štukovou a sochařskou výzdobou.
Z pamětních tabulí v centrální hale se dozvíme, že stavba byla zahájena 26. září 1878 a dokončena 27. května 1880. Autorem projektu byl
františkolázeňský architekt Gustav Wiedermann. Technické vedení
stavby zajišťovali pánové Karl Wiedermann, stavitel ve Františkových
Lázních a Karl Haberzettl, inženýr z Chebu. Stavební kancelář vedli
pánové Stowasser a Cernitzky, uměleckou výzdobu provedl štukatér
a sochař M. Kissling z Vídně.
Technologicky moderní lázeňský provoz se 120 kabinami v křídlech
budovy, ve spojení s přepychem centrálního bloku s císařským salonem
a bazénem, vytvořil nový typ lázeňské architektury, propojující racionálně fungující lázeňskou továrnu s formou pompézně vypadajícího
paláce. Nejmenší město ze známého lázeňského trojúhelníku v západ-
ních Čechách touto reprezentativní stavbou předběhlo o celé desetiletí
jak Karlovy Vary (Císařské lázně 1893-5), tak Mariánské Lázně (Nové
lázně 1892-6). Přitom ještě daleko větší veřejná lázeňská budova měla
být na tomto místě ve Františkových Lázních vybudována již o několik
let dříve.
Počátkem 70. let 19. století dochází k překotnému rozvoji lázeňství
a stále stoupající návštěvnost vede k investiční a stavební explozi. Jen
během roku 1872 bylo ve Františkových Lázních postaveno 18 nových
pensionů pro ubytování hostů a roční příjem všech tří lázní byl odhadován na 230 000 zlatých. Na lukrativní trh vstupují bankovní domy
a zakládají ve Vídni Lázeňskou stavební společnost, která staví v celé
monarchii nové lázeňské domy a luxusní hotely. V roce 1872 zakupuje
společnost ve Slatině za 80 tisíc zlatých pozemky a chce, na pravém
břehu Slatinného potoka, postavit celé sídliště pensionů pro lázeňské
hosty. Zástavbový plán, zpracovaný stavitelem Haberzettlem počítal
s tím, že zde vyrostou Nové Františkovy Lázně.
Ve stejné době vzniká karlovarské bankovní konsorcium, které jedná s městem Chebem o koupi všech pramenů s pozemky za 1 500 000
zlatých. Neúspěch získat takto lázně je neodradil a v roce 1873 zadává
konsorcium pražskému architektovi Elenovi zpracování projektu budovy lázní na pozemcích, které vlastnilo v nezastavěné východní části
obce za Kolonádou Solného a Lučního pramene. Na místě dnešních
Císařských lázní měla vyrůst vznešená dvoupatrová stavba s 216 kabipokračování na další straně
Půdorys
Císařských
lázní.
Františkolázeňské noviny č. 2, 2013
Nešťastný bankéř Singer.
nami pro slatinné a minerální koupele. V centrálním bloku měly být
umístěny první římsko-irské lázně ve Františkových Lázních. Celé druhé patro pak bylo koncipováno jako pension tzv. švýcarského stylu, který představoval celodenní zajištění hotelových služeb dle přání ubytovaných lázeňských hostů. Budova měla být na jaře roku 1874 postavena.
K žádné stavbě ale nedošlo. Nové luxusní stavby vídeňské společnosti
nepřinášely očekávaný zisk a investované peníze do Nových Františkových Lázní se stávají negativním saldem banky. Karlovarské konsorcium zůstalo u ztráty z nerealizovaného plánu a zbavuje se pozemků. Vídeňská společnost pak vrací v roce 1878 slatinským sedlákům pozemky
s velkou ztrátou za pouhých 10 procent původní ceny.
Do této hospodářsky ne příliš příznivé situace vstupuje bankéř
Singer, kupuje stavební parcelu a nezbytné pozemky se čtyřmi nepodchycenými prameny u Dlouhých mostů. Pomocí obce Třebeň získává
v září 1878 v katastru Horní Vsi, kam tehdy parcela budoucích lázní
patřila, stavební povolení a jeho kancelář vypisuje zakázky na práce ve
výši půl milionu zlatých. Dne 16. října byl slavnostně položen základní
kámen a denně na stavbě pracovala více než stovka dělníků, neboť budova měla být již na jaře příštího roku dokončena.
Leč proti Singerovi nastupuje soupeř nečekaný a vytrvalý - město
Cheb. Jeho obava před konkurencí pro Lázně města Chebu, tak i před
ohrožením vydatnosti pramenů, z nichž většina Chebu patřila, vedly
k četným soudním sporům. Chebu se daří několikrát dosáhnout dočasného zastavení stavby i zákazu podchycení nových pramenů. Až rozhodnutí Vrchního správního soudu ve Vídni na podzim 1879 zamítlo
chebská odvolání a Singer mohl v létě roku 1880 Císařské lázně otevřít.
Očekávaný zisk z provozu nových lázní se ale nedostavoval a po několika letech provozu končí Singerovy podnikatelské aktivity bankrotem.
V roce 1885 kupuje Císařské lázně v dražbě generální rada Rakousko-uherské banky Friedrich Suess, který je vlastní až do roku 1902, kdy
majitelé všech čtyř lázní souhlasí s jejich odprodejm městu Františkovy
Lázně. Suess podepisuje v únoru 1903 kupní smlouvu, ve které prodává Císařské lázně za 1 milion 100 tisíc korun. Po roce 1918 Císařské lázně již nesměly připomínat monarchii. Město pro jistotu přejmenovalo
všechny své lázeňské domy číslicemi v pořadí jejich vzniku a Císařské
lázně se staly Lázněmi č. IV. Pro větší nepřehlednost v pojmenování
lázeňských budov bylo po zbourání Lázní číslo II (bývalé Lázně města
Chebu) po roce 1948 přeneseno na Lázně IV. Po roce 1990 dostaly
zpět původní název Císařské lázně a ve Františkových Lázních je opět
možné se orientovat stejně dobře, jako tomu bylo před 110 lety.
Anton Singer, mladý podomní obchodník ve Vídni, odešel kolem
roku 1860 do Petrohradu a otevřel zde obchod se slezským a holandským plátnem. Úspěch v obchodování jej přivádí do peněžnictví, kde získal velký majetek v akciích srbské železnice a prodejem
prémiovaných půjček. Singerův bankovní dům na Něvském prospektu se stal prosperující makléřskou kanceláří a Singer milonářem. Majetný Singer se vrací do Vídně a investuje své peníze do lázeňství. V roce 1878 zahájil svůj největší investiční záměr výstavbou
Císařských lázní ve Františkových Lázních. Zpočátku vypadalo vše
dobře. Singer překonal všechny překážky, které mu město Cheb stavělo do cesty a lázně postavil. Po skončení první sezóny v roce 1880
byl dokonce srbským knížetem Milanem vyznamenán a jmenován
dvorním dodavatelem minerálních vod. Císařské lázně ovšem neprosperovaly a z bankéře se stal chudák.
Patrně nevzal vážně náhodné, ale varovné poselství ze začátku
svého působení ve Františkových Lázních z položení základního kamene Císařských lázní dne 16. října 1878. Na slavnost dokonce přijel
jeho syn z dalekého Petrohradu a vše proběhlo s veškerou očekávanou slávou. Stavitel Wiedermann přečetl text listiny, která byla společně s pokladničkou se zlatými mincemi nejrůznějších měn v hodnotě 130 zlatých vložena do základního kamene. Dělníci, najatí na
stavební práce, byli pohoštěni pivem a chlebem, pozvaní hosté a honorace poté zasedli k bohaté tabuli v Hotelu Huebner. Zapomněli
ovšem zabezpečit základní kámen a neobezdili jej ani během následujích 14 dnů. A tak 1. listopadu večer začala hořet u stavby velká
hromada hoblin a k požáru se sběhli všichni přítomní. Jak se ukázalo, byl to promyšlný tah několika zlodějů, kteří, mezitím, na druhém konci stavby ukradli ze základního kamene pokladnu s penězi.
Po neúspěchu ve Františkových Lázních a prohraných soudech
o svůj majetek se Anton Singer vrátil do Petrohradu, půjčil si peníze
a začal jako bankéř opět vydělávat. V roce 1887 otevřel dokonce
filiálku v Moskvě a vedením pověřil své dva syny. Patrně ani nyní
nebral vážně zprávy, že jeho synové a jednatelé filiálky vedou banku podivným způsobem. V roce 1889 musel ohlásit bankrot a jeho
povedení synové utekli do zahraničí. Přestože o podvodných obchodech nic nevěděl, byl Anton Singer zatčen a v roce 1891 odsouzen
k jednoročnímu vězení. Z bankéře se opět stal chudákem, jako po
svém působení ve Františkových Lázních. Vskutku nešťastný bankéř Singer.
Císařské lázně. Kolem roku 1905.
Vstupní hala. Kolem roku 1905.
IMPERIAL****
hotel lázeňský luxusní patřící a. s. Lázně Františkovy Lázně dovoluje si uctivě pozvati p. t. Vážené hosty k návštěvě i pobytu. Hotel jest
umístěn v parku, má příjemné pokoje s hezkou vyhlídkou, kuchyně jest taktéž skvělá, bazén a procedury nacházejí se v domě,
jakož i lékaři medicíny a adborný personál zdravotní. Parkovati automobil jest možno přímo před hotelem.
Ctěné hosty dovolujeme si poprositi, by si svůj pobyt dopředu ráčiti rezervovati písemně, telefonicky ba i mailem:
Hotel Imperial, ul. Dr. Pohoreckého 151/3, CZ - 351 01 Františkovy Lázně, Tel. 00420 354 206 600, 00420 359 604 504,
E-mail: [email protected], www.frantiskovylazne.cz, www.franzensbad.cz
Veleváženým hostům dovolujeme si též přáti krásného pobytu.
Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, únor 2013. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aloise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.
Františkolázeňské listy č. 2, 2013
strana 13
Život v rezervaci Soos - část 2.
Karel Brož
Ptáci jsou živočichové, kteří se mohou rychle a bezpečně přemisťovat i na značně velké vzdálenosti. Proto je pro ptáky území
Soosu poměrně malé a velmi důležitá je návaznost na okolní lesní
a zemědělskou krajinu. Přesto se v Soosu zdržuje řada druhů ptáků
a jejich početnost přímo závisí na potravní nabídce území. Ve střední
Evropě se běžně ve volné přírodě vyskytuje přes 400 druhů ptáků,
a to počítáme i zdivočelé druhy uniklé ze zajetí, jako je například
kachnička mandarínská nebo papoušek mniší, včetně záměrně vysazených bažantů.
Výskyt ptáků na ohraničeném území Soosu rozdělíme na druhy
zde hnízdící, ti jsou pro daný biotop nejcennější. A dále na druhy,
které do lokality zalétají pravidelně za potravou nebo se zde zdržují
na tahu. Nakonec si připomeneme druhy, které se do Soosu občas
zatoulají, ale běžně se zde nevyskytují. Ti většinou patří
k těm nejzajímavějším.
Hnízdních druhů ptáků je v Soosu zjištěno přes 100 druhů. Je zde ale řada druhů, které v současnosti z rezervace
vymizely, například ještě v 70. letech hojný tetřívek obecný
nebo hnízdní kolonie racka chechtavého, která zanikla v 80.
letech minulého století. Také labuť velká zde naposledy
hnízdila v roce 1990, stejně tak jako moudivláček lužní,
který byl, v předchozích letech, velmi hojný. Nově se ovšem
objevují takové druhy, jako je velmi vzácný slavík modráček
ale i slavík obecný, kteří v Soosu dnes hnízdí ve více jak desítce párů. Jiným navrátilcem je jeřáb popelavý, ještě v 80.
letech považovaný za vyhynulý druh české přírody. Od roku
1992 pravidelně v Soosu hnízdí a vyvádí mladé. Vyjmenovat
ale všechny druhy, které zde v současnosti hnízdí, je téměř
nemožné. Řada z nich v počtu hnízdních párů rychle klesá,
jako je například bekasina otavní nebo kulík říční. Naopak
u mnoha druhů je zaznamenán vzestup, například krkavec
velký, luňák červený a moták pochop. Počet druhů ptáků,
kteří se v Soosu zdržují pouze při hledání potravy a na
tahu, je také velmi proměnlivý. Je doloženo téměř dalších
100 druhů ptáků. Téměř denně je zde pozorován čáp bílý i
čáp černý, kteří hnízdí v širším okolí a Soos je láká bohatým
lovištěm potravy. To platí bezezbytku i pro vlaštovky, jiřičky, břehule a mnohé další. Také volavky, popelavá a bílá,
jsou zde téměř každodenními hosty i v zimním období. Na
Chebsku ale vůbec nehnízdí.
Každoročně na jarním i podzimním tahu se zde zdržují například hejna kulíků, vodoušů či jespáků. Vzácní
zatoulanci se v Soosu vyskytnou úplně náhodně jednou
za několik let nebo pouze přelétají a v místě se nezdržují.
Taková vzácná pozorování jsou i u druhů, které by mohly
v rezervaci i hnízdit, například malá volavka kvakoš noční
nebo velmi vzácný tenkozobec opačný. Častěji pak nad
Soosem krouží dravci jako orel mořský nebo přelétávají
husy, polní a běločelá. V roce 2011 zde byla také nalezena
v mofetě uhynulá vlha pestrá, teplomilný druh poprvé
zjištěný na Chebsku právě zde.
Svět ptáků je velmi rozmanitý a výskyt opeřenců v Soosu je
daný jednak vhodným biotopem mokřadů, malých vodních ploch
a rozptýlenými skupinami stromů nebo listnatých lesíků nebo rozlehlými drnovými plochami travin. Zejména ale bohatou potravní
nabídkou, která uživí i početná mláďata. Nezastihneme zde proto
druhy, které vyhledávají větší vodní plochy, jako potápky a potápivé
kachny. Přesto biotop Národní přírodní rezervace Soos je, na výskyt
ptačích druhů, velmi bohatý a patří k nejcennějším ptačím lokalitám
Chebska. Není ale ptačí oblastí podle směrnic Evropské unie. Území
Soosu je, z tohoto hlediska, příliš malé a nemůže hostit cenné druhy
ptáků ve velkém počtu. Přesto je významným hnízdištěm tří druhů
ptáků kriticky ohrožených, devíti druhů silně ohrožených a jedenácti
druhů ohrožených.
Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 23/3, CZ - 351 01 Františkovy Lázně
[email protected], [email protected], www.frantiskovylazne.cz, www.franzensbad.cz
Zákaznická telefonní linka: tel. 359 604 504
denně 8 – 20 hod.
Informace:
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA - Léčebné programy
WELLNESS, LÁZEŇSKÉ HOTELY, BALNEOPROVOZY
AQUAFORUM - Největší a nejkrásnější aquapark českých lázní
AQUAFORUM CLUB Lázně Františkovy Lázně a. s.
Foto: ČAD
strana 14
Františkolázeňské listy č. 2, 2013
HOROSKOPY na měsíc únor 2013
BERAN 21.3. – 20.4.
VÁHY 24.9. – 23.10.
Uplatnit se a vydělávat peníze zvyšuje sebevědomí a těší
Vás to, ale najděte si také čas na odpočinek a utrácení.
Vážíte si toho, čeho jste dosáhli a pečlivě to bráníte.
Včetně lásek, které už možná ani láskami nejsou.
BÝK 21.4. – 20.5.
Nepřehánějte svou pečlivost a přehled všeho, co děláte.
Ostatní by Vás mohli považovat za pedanta a začít se
Vám vyhýbat.
BLÍŽENCI 21.5. – 21.6.
Svoboda a nezávislost jsou báječné, ale k rodině se
vždycky budete vracet. Je to jedna z Vašich největších
životních hodnot.
RACI 22.6. – 22.7.
Snažte se nedostat do situace, kdy se budete muset
rozhodovat mezi rodinou a kariérou. Jakkoliv se rozhodnete, nebude se Vám to později líbit.
LEV 23.7. – 23.8.
ŠTÍR 24.10. – 22.11.
Mít rád peníze není nic špatného. Usnadňují život
nejen Vám, ale, je-li to zapotřebí, zbavují starostí
i Vaše blízké.
STŘELEC 23.11. – 21.12.
Vykašlete se na plané tlachy ostatních lidí. Zodpovídáte jen sami sobě za své myšlenky, plány i cíle a jejich
dosažení.
KOZOROH 22.12. – 20.1.
Protože se snažíte odvádět opravdu dobrou práci, považujete její ocenění penězi jen za spravedlivé. Otázkou
je, zdali ostatní jsou stejného názoru.
Žít s tím, že všichni kolem mají jen špatné úmysly, Vám
zbytečně znepříjemňuje život. A ještě k tomu to není
úplně pravda.
VODNÁŘI 21.1. – 19.2.
PANNA 24.8. – 23.9.
RYBY 20.2. – 20.3.
Vaše dobrá nálada vychází z Vašeho přesvědčení, že
je-li špatně, bude zase lépe. Nejlepší na tom je, že máte
pravdu.
Máte-li dostatečné materiální zabezpečení, nic Vám
nebrání v tom, pokusit se proniknout do světa šoubyznysu. Chcete to?
Pomáhat druhým je jistě šlechetné, ale nic se nemá
přehánět. Kdo pomůže Vám, dostanete-li se do potíží?
Download

Únor 2013 - Lázně Františkovy Lázně as