Na Kaskádě začalo Czech
PGA Tour 2014
„ Vítězem se stal Lukáš Tintěra“
ČERVEN 2014 / ČÍSLO 3 / IV
ZPRAVODAJ GOLFOVÉHO CLUBU BRNO • WWW.GOLFBRNO.CZ
čtěte na str. 3
ZDARMA
Operní zpěv je jako golf
EDITORIÁL
Tereza Merklová Kyzlinková
V cyklu Představujeme hvězdy
brněnského kulturního nebe - členy
našeho golfového klubu jsme již přinesli
rozhovor s držitelem Ceny Thálie Petrem
Gazdíkem, šéfem muzikálu v Městském
divadle Brno. Dnes je to rozhovor
se sopranistkou Terezou Merklovou
Kyzlinkovou, sólistkou Janáčkovy opery
Národního divadla v Brně.
Doufám, že Vás tohle číslo klubového zpravodaje Kaskáďan
bude bavit číst, stejně jako mě
bavilo ho připravovat a dělat
Ahoj Terezo. Jaké to je zpívat
dělaly světové inscenace, na které
r o z h ov o r y s d á m a m i , k t e r é
v Brně v opeře?
se dodnes vzpomíná.
jsou spojené s naším klubem.
Já osobně to považuji za svůj ve-
Kromě naš í bý v a l é re c e p č n í
liký úspěch, že jsem dostala an-
Viděl jsem tě už zpívat vícekrát,
Bětky je to také rozhovor s gol-
gažmá tady v Brně. Po všem tom
ale nejčastěji v Janáčkových ope-
fistkou a opěrní pěvkyní z Brna
cestování, kdy jsem zpívala po celé
rách. Jsi specialistka na Janáčka?
Terezou Mrklovou Kyzlinko-
Evropě, ve Státní opeře v Praze,
Ono to teď tak vypadá. Zpívat Ja-
vou. Vážné hudby se týká i in-
hostovala v Národním, jsem vážně
náčka v Brně je zážitek a pocta.
formace o připraveném spojení
ráda, že zpívám tady, protože jsem
Když se ve světě hraje český re-
golfu, gastronomie a hudební-
rodilá Brňačka. Ať je to jak chce,
pertoár, tak je to většinou Janáček
ho festivalu Concentus Mora-
tak si pořád myslím, že tady se dělá
a to mě těší. Jeho hudba mi přijde
viae, který se uskutečňuje pod
kvalitní divadlo.
nádherná a sedí mi. Jsem ráda, že
zášt itou Magd a leny Kožené.
ho ve světě objevili a že se na Ja-
Máme se na co těšit, tato akce
I v porovnání třeba s Vídní?
náčka chodí. A musím říct, že i víc
bude myslím opravdu krásná.
Víš, my v Brně nebudeme mít v ži-
než v Brně. Podle hesla, že doma
votě takový rozpočet jako má Ví-
není nikdo prorokem, což je hroz-
Dále přinášíme exotickou re-
deň, tam se hlavně láká na hvězdy,
ná škoda. Je to náš skvost, velké
por táž od velv yslance Č eské
ale když to porovnám, tak se ne-
bohatství. Jsem v angažmá, to zna-
re p u b l i k y v C h i l e a n a š e h o
máme vůbec za co stydět. Tady se
mená, že zpívám to co je na reper-
věrného dopisovatele Ondřeje
pokračování na str. 2
Chováme se na golfu jako
gentlemani?
ALŽBĚTA ŠTULÍROVÁ
Kašiny. A další a další informace. Golfová sezona je v plném
proudu. Bavte se golfem. Bavte
se při čtení Kaskáďana.
Jaromír Klanica
hřiště Maria Pinto,
foto Ondřej Kašina
Od úplného začátku jste v Jinačovicích, v našem golfovém klubu,
mohli potkávat na recepci Alžbětu Štulírovou. Nebojím se napsat
naši Bětku, protože za tu dobu, kterou u nás pracovala, jsme ji
všichni přijali za vlastní. Píšu záměrně v minulém čase, protože
právě naše Bětka kvůli očekávanému rodičovství odchází.
Kromě ní je tam ještě od samého
Myslím, že jsme takovou soutěž
změnilo. Budou si prostě pořád
začátku také oblíbený greenkee-
nehráli, takže mně to nevadí.
hledat nějaký problém. Ti, kteří
per Jiří Kapeš, to jsou lidé, kteří
jsou spokojení, budou i nadále
toho nejvíc vědí a mohou nejvíce
Dobrá, ale řekni, jsou tam něja-
spokojení. Samozřejmě je lepší,
referovat o situaci v klubu a změ-
ké změny za ty roky, chovají se
když se už my z recepce s hráči
nách. Před odchodem jsem se ješ-
k sobě lidi v klubu lépe? Nebo
navzájem známe. Víme, co kdo
tě stihl Bětky zeptat:
hůř? Jsou k sobě slušní a tak?
od koho může čekat, jak se kdo
Víš Jaroušku, já to ani tak moc
jmenuje, aniž bychom se muse-
Bětuško, nevadí ti, že Jirka Ka-
nepozoruji. Mně to přijde pořád
li pořád vzájemně přestavovat.
peš vyhrál, že vydržel v klubu
stejné. Ti lidé, kteří jsou naštva-
Členové nás oslovují jmény a my
nejdéle?
ní, budou stejní, i kdyby se cokoli
už víme, s kým kdo chodí ve flipokračování na str. 3
Kaskáďan
1
Operní zpěv je
Výzva klubu
HOLE IN ONE jako golf
pokračování ze str. 1
toáru, co mi vyberou. Ráda zpívám
V hlavní mužské roli se představil
vání je alfa a omega soustředit se
vím, že drajv 240 metrů prostě
třeba Mozarta, dělám soudobou
Marián Vojtko - který taky hraje
sám na sebe. Prostě se musíš kon-
nedám. Vím, jaké jsou moje mož-
hudbu a teď jsem dělala opere-
golf.
centrovat na svoje tělo, na svoje
nosti. Člověk nesmí být na sebe
pocity a fixovat si je. A když se mi
naštvaný, když něco nejde, pro-
podaří dobrá rána, tak jsem zvyk-
tože to je kontraproduktivní, to
tu Polskou krev. Tam musím víc
hrát a hlavně mluvit a to mě baví.
Jak ty ses dostala ke golfu?
Když zahrajete třípar na jednu
Přivedl mě k němu až manžel
ránu, je to velká událost.
Honza (Kyzlink - známý brněnský
architekt - pozn. red.) Domluvil
Každoročně vyzýváme k zazna-
pro mě lekce, ale začátky byly ve-
menávání takových chvil a pečli-
lice těžké. Teprve trenér mě svojí
vě vedeme seznam všech hráčů,
neustále dobrou náladou přesvěd-
kterým se takovou, ať už mistrov-
čil, že má cenu u toho vytrvat.
skou nebo náhodnou, ránu podařila na našem hřišti zahrát.
Kdo tě trénuje?
Proto tedy se prosím pořádně
Mirek Stehlík. Byli jsme s ním tý-
před každým odpalem na tříparu
den v Turecku a tam mi došlo, že
zkoncentrujte, zahrajte Hole in
„Cvik dělá mistra“ a stejné je to i se
One a nezapomeňte nám o tom
zpíváním. Nejzajímavější na tom
dát zprávu. Do tohoto elitního
pro mě je, že golf mi paradoxně
klubu zapisujeme hráče nejen
opravdu pomohl i v mojí profesi.
když zahrají eso na oficiálním
Je hrozně důležité – u obou věcí
lá ze zpívaní udržet si ten pocit,
nefunguje. Když udělám nějakou
turnaji, ale i když se podaří při
– si udržet pozornost celou dobu
který jsem z toho měla, jak jsem
chybu během představení, tak
tréninkových hrách. Od roku
a koncentrovat se. Zpěváci musí
k tomu dospěla, abych to pak
musím jít rychle dál, nemůžu
2012 zapisujeme i hráče, kteří
být technicky tak dobře vybave-
udělala stejně. Opravdu je to pro
analyzovat, co bylo špatně, musím
zahrají albatros, tedy tři pod par.
ní, aby určité nedostatky dokázali
mě podobné, i s dýcháním, uvol-
si to zapamatovat na příště. To
obejít, hlavně aby si neublížili
něním se, nádech, výdech, vysoký
znamená buď na cvičení ke klaví-
a aby to vypadalo lehce. To mi při-
tón nebo rána, to je stejné, hlavně
ru nebo na trénink. Nepřítel číslo
padá u golfu úplně stejné, taky to
se to musí dělat s radostí...
jedna je pro každého zpěváka psy-
Přidáte se do klubu
Hole in One?
musí působit lehce jako zpívaní.
Oficiální Hole
in One:
Jiří Markuzzi ( 2008 ) 3Ž
Hana Zemanová (2008) 8K
Luděk Budík (2009) 5D
Břetislav Beránek (2009) 3K
Jan Musil (2009) 3Ž
Ivan Pergler (2011) 3Ž
Tomáš Böhm (2012) 3K
Lukáš Zušťák (2012) 3K
Luděk Plachký (2012) 7Ž
Marek Nový (2012) 3K
Stanislav Kubů (2012) 7D
chika a to je i v golfu. Stejně jako
Musí to být přirozené, abys dosáhl
Nebojíš se před tolika lidmi
sólistka opery stojím před lidmi
lepšího výsledku. Jakmile se začne
sama na jevišti?
na jevišti sama za sebe, tak golfis-
na hlas nějak tlačit, tak je to sly-
Ne, trému nemám. Umím odhad-
ta hraje sám proti hřišti. Je to jen
šet a každý to pozná. Když je tam
nout svoje síly. To znamená, že
na mně, jaký podám výkon.
„forze“, zvuk pak není příjemný.
vím, co umím zazpívat a nezpí-
Celé to musí být uhlazené. U zpí-
vám, jak se říká: „nad obor“ a taky
ptal se Jaromír Klanica
Zlatí mufloni na golfovém
resortu Kaskáda
Jan Budig tímto příspěvkem plní, co slíbil na valné hromadě klubu, že pro zajímavost předloží návrh loga,
jak by mohlo vypadat, kdyby se uvažovalo o změně.
Neoficiální
Hole in One:
Golfové resorty současnosti se nej-
a tím i rozdílné sportovní zdatnos-
Genius loci - kouzlo místa, kde
me moci hrát golf kousek od svého
po ránu nebo při západu slunce má
častěji zakládají v duchu trendu
ti, zájmů a požadavků. Jednotícím
byl vybudován golfový areál, je
bydliště v České. Je známo, že se
na dohled tato krásná zvířata, pře-
komercionalizace sportu. Jelikož
prvkem členské základny je na-
podvědomě spojováno i s názvem
v těchto smíšených lesích na kop-
stane na chvíli hrát. Je to okamžik,
Lukáš Novák (2008) 3Ž
golf je dnes sportem dostupným
štěstí touha hrát golf.
a logem golfového klubu.
cích Kuřimské hory a Přírodního
kdy cítíte, že je hřiště opravdu do-
Petr Kantor (2009) 7D
pro stále více lidí, kteří se chtějí
Kdo totiž jednou golfu propadne,
Já a moje manželka Dana jsme
parku Baba již po desetiletí, i před
konale skloubeno s přírodou, jak
Adam Vašek (2009) 5D
hýbat v přírodě pod širým nebem,
stane se závislým. V golfu sice ne-
členy GC Brno Kaskáda od jeho
vybudováním golfového hřiště,
praví propagační materiál golfo-
Michal Chaloupka (2010) 3Ž
daly se doposud sehnat na výstav-
jde o život, ale jde v něm o mno-
založení. Golf jsme začali hrát ještě
daří velkému stádu muflonů. Tro-
vého resortu Kaskáda. Mufloni
František Vašíček (2011) 7Ž
bu golfových resortů peníze ze
hem víc!
jsou plachá zvířata a při vizuálním
Dušan Hozák (2012) 7Ž
všech možných zdrojů. Vznikl
Vedle snahy zlepšit svůj golfový
setkání s nimi golfisté prožívají
René Políšenský (2012) 7D
tak nový obor: Moderní design
švih a handicap golfisté hojně
krásný pocit. Je velmi vzrušující, že
Juraj Šitina (2012) 5D
golfových hřišť. Současně je to
cestují a porovnávají, co poznali,
se náš krásný sport dá provozovat
Martin Vítek (2012) 5D
výzva pro architekty – navrho-
ochutnali a viděli v jiných golfo-
v těsném sousedství téměř divoké
Jan Krontorád (2012) 7Ž
vat a dohlížet na výstavbu nových
vých klubech doma i v zahrani-
přírody. Právě zvířata jsou velmi
Zdeněk Chmelíček (2013) 8K
golfových klubů a všeho, co k nim
čí. Rádi nakupují čepice a trička
často v názvech golfových klubů
Jiří Štefl (2014) 7Ž
Hole in One –
akademie:
a jsou zpodobněna v logu golfových klubů. Nejčastěji jsou to ptá-
greenkeeper nejásá, když mu stádo muflonů
zaparkuje na greenu
ci, žáby, želvy, medvědi, sloni atd.
Je mi jasné, že na zahrnutí muflona
do loga GC Brno Kaskáda je již
pozdě a i tak by mělo své oponen-
Adam Vašek (2008) AK
patří – včetně pro-shopu, restau-
s logy jiných klubů, která je něčím
ty. Zlatý muflon by však na golfo-
Saša Navrátil (2009) 1AK
race, hotelu, wellness, kongresové
zaujala.
vém resortu Kaskáda mohl plnit
Adam Studený (2010) 4AK
haly a kdo ví čeho ještě. Často není
Prozíravé golfové kluby kladou již
funkci maskota klubu. Podívejte
Matyáš Hlavinka (2010) 6AK
mnoho času na dozrání a pro-
od počátku důraz na své tradice,
se, jak se lišácky vyjímá například
Lucie Kirchnerová(2010) 6AK
sazení marketinkově důležitých
protože vědí, že čas letí a golfisté
na návrhu designu golfové čepice
Petr Hřebíček (2010) 6AK
rozhodnutí jako je název a logo
všeobecně doceňují historii a mají
(viz obrázek).
Pavel Hřebíček (2011) 2AK
golfového klubu. Tento úkol se
rádi příběhy, které jsou spojeny
Všem golfistkám a golfistům na-
Petr Moučka (2012) 4AK
zadá profesionálům, kteří vytvoří
s golfovými hřišti. Instalují foto-
moderní, graficky čisté, jednodu-
ALBATROS
galerie obdivovaných sportovců
na Kořenci v GC Sokrates, kde
feje těch nejlepších kusů dosahují
přejeme krásné léto a úspěšnou
ché logo za použití teplých barev.
a populárních golfových vzorů či
jsme v roce 2002 získali zelenou
hodnocení ZLATÍ MUFLONI.
golfovou sezónu 2014.
Souběžně s budovatelským úsilím
alespoň mediálně známých osob-
kartu. Se zájmem jsme chodili
Je pochopitelné, že greenkeeper
Filip Knotek (2012) 1Ž
investorů a majitelů klubu roste
ností, kteří klub navštívili a chvá-
na kontrolní dny výstavby hřiště
nejásá, když mu stádo muflonů
členská základna v pestré škále
lili například jeho spojení s okolní
v tomto kouzelném údolí nedaleko
zaparkuje na greenu nebo přes něj
věkových i hmotnostních kategorií
přírodou.
Jinačovic a těšili jsme se, až bude-
jen přeběhne. Ale golfista, který
Aktualizace 7/2103 (5/2014)
2 Kaskáďan
šeho golfového klubu na Kaskádě
Dana a Jan Budigovi
Chováme se
na golfu jako
gentlemani?
odnesou ty moje holky na recepci,
tovo. Ale my nevíme, jestli jdou
do flajtu někoho dalšího, že chtějí
cepční za nic nemohou, jen dělají
to mi je líto. Místo, aby si stěžo-
hrát, kolik jich bude, atd.
o něčem jednat během hry. Ale
svoji práci. To bych chtěla vzkázat
ve dnech, kdy je plné hřiště, mu-
všem, než odejdu.
vali na správných místech, napří-
Czech PGA
Tour 2014
klad napsali do Kaskáďana nebo
Ale když je tam fronta lidí, kte-
síme zaplnit všechna volná místa
na web, tak jako hromosvod pou-
ří dělají check-out z hotelu a já
pro hru. To jinak nejde. Ti co si
Ale bude se ti stýskat, ne?
začala letos netradičně na Kaskádě
pokračování ze str. 1
žívají recepční. Toto mě opravdu
mám teetime a spěchám?
platí příspěvky, chtějí hrát, to je
No jasně že to obrečím! Za ty roky
při turnaji OPEN Cup Kaskáda
ghtu. Kdo je fajn a věčně usměvavý
štve. Je to velice těžká a stresující
No musíš chodit včas a odbavit se,
jasné. Recepční jsou mezi mlýn-
už jsem toho na Kaskádě tolik za-
ve dnech 2.-4. května 2014.
a s kým naopak může být problém.
práce, zvláště když je velký provoz.
to je golfové hřiště - musí být pře-
skými kameny. Někteří hráči se
žila a mám vás tam ráda. Byl to
Vítězové si mezi sebou rozdělovali
Ale to se zase všechno vrátí, až se
Musí být současně recepční hotelu
hled, kdo je na hřišti a kdo nevy-
tedy snaží podvádět a nahlásí člo-
pro mě kus života, na který budu
400 000 Kč.
tam podaří sestavit kolektiv, který
a také odbavovat hráče na hřiště.
užil svoji rezervaci teetimu. Nebo
věka, o kterém už předem vědí, že
ráda vzpomínat. Bude se mi po vás
se nebude neustále obměňovat. To
A ještě mají v popisu práce hlídat,
recepční musí hlídat, aby hráči
nepřijde. Ten je pak na black listu,
stýskat.
chce jen čas.“
aby všichni hráči dodržovali svoje
dodržovali golfovou etiku a ne-
že blokoval hřiště a že nepřišel
povinnosti.
procházeli s bagem kolem recepce
hrát. Hosté mohou být naštvaní,
Díky za všechno, jak ses o nás
dobře vedl náš Petr Gál, který
a tak, no je toho hodně.
ale ať to neventilují na nesprávném
na recepci starala, a přeji Ti
byl dělený 4. Bohužel druhý den
místě.
a Tvojí rodině hodně zdraví
se mu moc nedařilo. Nejlepší
To je jasné, když něco nefunguje,
Ve velice těžkých povětrnostních
podmínkách si po prvním dnu
musí se tak dlouho hledat kolek-
Jaké povinnosti?
tiv, až si sedne. Musí dostat i ti
Aby se například hráči odbavili.
Aha, co ještě je těžké pro recepční?
Když pak někdo na nás křičí, tak
a štěstí za všechny moje kamará-
z našich profesionálů byl nakonec
noví šanci.
Někteří si myslí, že když vejdou
Když mají svoje nařízení jak dělat
je to nepříjemné. Kolikrát nám
dy z golfového klubu!
po druhém kole Vilém Ráček,
Ano to určitě, ale štve mě, že když
a pozdraví nás, objednají si kafe
práci. A hosté si přejí něco jiné-
vhrknou slzy do očí a velmi těžko
je někdo z hostů nespokojený, že to
a odejdou, že tím je odbavení ho-
ho. Třeba, abychom jim nedávali
se potom pracuje dál. A přitom re-
Jaromír Klanica
který skončil dělený dvanáctý
a hned za ním se umístil právě Petr
Gál s o ránu horším výsledkem.
Vítězem se stal Lukáš Tintěra,
inzerce
GOLF FOR
MUSIC
FOR GOLF
který vedl již po prvním dnu a jako
jediný ze všech dokázal ve špatném
Pod záštitou mezzosopranistky
Magdaleny Kožené
počasí jít celé hřiště za dva dny
v záporných
Hlavním smyslem akce je získání
finanční podpory pro organizaci hudebního festivalu Concentus Moraviae
a vytvoření ojedinělé společensko-sportovní události, při níž se golf
bude snoubit s hudbou.
BENEFIČNÍ
GOLFOVÝ TURNAJ
1. — 2. 8. 2014
GOLF RESORT
KASKÁDA
číslech.
Celkově
mínus dva (70 a 72). Druhý Ondřej
Liesner však na Lukáše dotahoval
a bylo to velice napínavé, protože
musel hrát na 18. jamce birdie
a odvážně riskoval v silném větru
druhou na green. Nakonec to však
Máte-li rádi golf a hudba je pro Vás
inspirací, podpořte touto netradiční
cestou festival Concentus Moraviae.
pro něj znamenalo dělené druhé
místo namísto samostatného, které
by získal, kdyby hrál na jistý par.
J.K.
Partneři turnaje
www.concentus-moraviae.cz/golf
Konce světa jsou různé – aneb o chilském golfu
Možná si ze školy pamatujete
pídit po možnosti, kde hrát. Sho-
být závislý na stavu a přežití dvou
je bohaté flórou i faunou. Potkáte
dojem z chilských hřišť, pak to
na Jiráskovu knihu „Z Čech až
dou okolností je 146 metrů od am-
hřišť, ale zatím to naštěstí funguje
tam rudě kvetoucí trsy cizopasné-
určitě bude čejka jihoamerická. Je
na konec světa“. Popisuje cestu po-
basády, ve které pracuji, vchod
a obě jsou zajímavá. Hřiště Golf
ho tristerixu (česky nelibozvučně
všude. Vzhledem k tomu, že naši
selstva, které vyslal král Jiří z Podě-
do golfového klubu Los Leones.
Mapocho začalo vznikat poblíž le-
Ochmet), ve kterých se hašteří
milovníci vína znají čejku z obráz-
brad po královstvích evropských
Tam si ovšem můžete zahrát, jen
tiště na okraji Santiaga v roce 2006
černí kolibříci. Uvidíte a uslyšíte
ku vinařství Čejkovice, přikládám
a které dojelo až na tehdejší „ko-
když si koupíte jejich akcie v hod-
a dnes jeho design a povrchy do-
skřehotat dravého tiuque (Milvago
foto jihoamerické sestřenice. Je to
nec světa“ – neboli do Portugalska.
notě vyšší než 150 000,- USD. Vel-
spěly do vysoké kvality. Je to velmi
chimango) neboli čimango šedo-
pták, který umí povykovat a před-
Na tom portugalském „konci svě-
mi podobné je to s naprostou vět-
dlouhé hřiště s pary 4 značně nad
nohého. A nyní v květnu, kdy je
stírat útoky, když chrání svá malá
ta“ jsem žil v letech 2005 až 2010
šinou klubů v Chile.
400 metrů a s pary 5 například 563,
zde podzim, trvá hra v Maria Pin-
kuřátka, ale pro klidného golfistu
544 a 525 metrů. V zásadě jsou
to podstatně déle, protože člověku
a znalce přírody je to dobrý spo-
a moc se mi tam líbilo – a vůbec
to tam nevypadá jako konec světa,
Abych se dozvěděl více, vydal jsem
pouze dvě cesty jak zvládat toto
nedá, aby okolo borovic nesbíral
lečník. Dívám se na ně každý wee-
spíše jako předsálí ráje pro golfisty.
se za prezidentem Chilské golfové
krásné a dlouhé hřiště – buďto se
klouzky a suchohřiby (mimocho-
kend a čejky jako by už věděly, že
Teď jsem přesídlil do končin, kte-
federace Mauríciem Galenem. Ten
naučit hrát opravdu dobře férve-
dem – zde nečerviví).
chápu jejich starosti a občasné vo-
ré mají ke „konci světa“ z pohledu
mi sdělil, že v Chile je 54 golfových
jová dřeva nebo spolknout ego
Středoevropana podstatně blíže
hřišť se stejným počtem klubů. To
a hrát pary 4 jako pary 5 a pary pět
Pro hřiště Maria Pinto rovněž pla-
ceptují jako souseda. Jako vždycky
– do Chile. Určitě to není golfový
není mnoho na zemi se 17 miliony
jako pary 6. Zahrát si může každý
tí, že je – stejně jako Golf Mapo-
a všude v životě – je důležitější po-
ráj, ale zdejší golf rovněž není bez
obyvatel. Federace má 12 000 čle-
za ekvivalent 770,- korun českých.
cho – vysokou školou ve zvládání
chopit než kritizovat nebo se bát.
zajímavosti. Pokusím se stručně
nů, ale z toho jen 8 000 skutečně
popsat, jak vnímá chilské golfové
aktivních. Členy federace se mo-
Dalším útočištěm pro golfisty,
„kousek“ v délce téměř 600 metrů.
prostředí průměrný golfista z Čes-
hou stát i cizinci, ale žádný velký
kterým zrovna nepřebývá na účtu
Párkrát člověk chce tu jamku po-
ké republiky.
užitek z toho neplyne. Zejména
zbytečných 150 000,- USD, může
kořit a odnáší si 8 nebo 9. Pak už
Ondřej Kašina
proto, že v Chile je jedno jediné
být hřiště Maria Pinto. Cena hry
raději hraje rozvážně na bogey –
Santiago de Chile
Kdyby vám někdo nabízel golfový
veřejné hřiště. Kromě toho pět či
je podobná jako v Golf Mapocho
a když se to podaří, je to jako jinde
druženým členstvím: 3 000 Kč
zájezd do Chile, tak raději zdvo-
šest klubů/hřišť toleruje hraní hos-
a je to velmi malebné místo, které
birdie.
Kartu Kaskáďan si můžete
řile odmítněte. V Chile je totiž
tů na green fee. Pokud by se vám
každému čtenáři V. Vančury ihned
mnoho lepších věcí k vidění nežli
někdy zdálo, že náš golf není dosti
připomene atmosféru „Rozmarné-
Má zkušenost s chilským golfem
golf. Horami počínaje a vinicemi
otevřený či demokratický, zajeďte
ho léta“. Ona přívětivá kombinace
je zatím krátká. Vím, že to není
konče. Samo Santiago de Chile je
se vyléčit do Chile.
venkovské atmosféry a přívětivos-
ideální místo k poznávání většího
Slevy na kartě nelze kombinovat
ti. Hřiště je schováno v jakési „mis-
počtu hřišť. Zatím jsem různým
či kumulovat s jinými slevami
obklopeno množstvím národních
lání na poplach, a tak už mne ak-
dlouhých jamek. Mají tam jeden
Exkluzivně pro Kaskáďan
CENA KARTY
K osobnímu členství: 5 500 Kč
(od 1.9. 3 500 Kč)
Za další kartu pro partnera s při-
zakoupit na recepci Golf resortu
Kaskáda.
parků, ze kterých můžete podnikat
Má golfová identita je tedy nyní
ce“ mezi pohořími a přítomnost
způsobem navštívil čtyři hřiště
(např. slevové karty, aerifikační
zajímavé výstupy až do výšek pro
spojena s oním jediným veřejným
stromořadí osik a topolů a starých
(ještě Hacienda Santa Martina
a zimní slevy, apod.).
Evropu
Je-
hřištěm v Chile jménem Golf Ma-
usedlostí německého stylu dává
a Palmas de Oliveto), ale opravdu
nomže, co naplat, fanatický golfis-
pocho a s hřištěm Maria Pinto,
zprávu o přítomnosti evropských
doma se cítím v Mapocho a v Ma-
Pro více informací:
ta potřebuje svou drogu, a tak jsem
které je asi 60 km od Santiaga. Je
osadníků. Přijde si tam na své
ria Pinto. Kdybych měl pojmeno-
tel. +420 541 511 711,
se ihned po příjezdu do Chile začal
to poněkud zneklidňující pocit
milovník přírody, protože hřiště
vat nějaký převládající jednotící
[email protected]
nepředstavitelných.
Kaskáďan
3
10 let
u golfu
Našel jsem v archivu svoje potvrzení o způsobilosti vyjít na golfové hřiště, tak zvanou zelenou
kartu. Tuhle zkoušku jsem složil
11. července 2004. Budu tedy
v červenci slavit výročí deset
let s golfem. Znám kolem sebe
Turnaj o pohár kapitána klubu
TURNAJE
27. dubna 2014
se uskutečnil
historicky třetí
Turnaj o pohár
kapitána klubu.
spoustu lidí, kteří hrají golf déle
než já, nechvástám se tím, jak
dlouho jsem „golfista“. Vede mě
to jen k zamyšlení. Nikdy jsem
u ničeho tak dlouho nevydržel.
Tradičně se hrál ve formátu Texas
Scramble, kdy soupeřící flajt vedl
buď profesionál, vynikající amatér
nebo člen reprezentace GC Brno.
Tak proč vlastně golf ? Kolikrát
Výtěžek turnaje šel na transparent-
jsem toho už chtěl nechat? Koli-
ní účet reprezentace a celý turnaj
krát jsem chtěl svůj čas věnovat
se konal pod záštitou radnice měs-
něčemu užitečnějšímu? Kolikrát
ta Kuřim.
jsem zažíval frustraci z toho,
Po skončení turnaje nás svými vý-
kolik času věnuji hře a tréninku
kony přišli potěšit pěvecký sbor
a pak na hřišti trefím takovou
a mladí hudebníci ze ZUŠ Kuřim
(s odpuštěním) „jebku“. Proč?
pod vedením vynikajícího hudeb-
Musím říct, že až teď po těch
ního pedagoga Petra Jedličky ml.
skoro deseti letech mě to opravdu pořádně baví. Už to není
inzerce
posunování míčku po malých
přískocích, už to nejsou rány
z jednoho bankru do druhého na druhé straně grínu. Moje
dráhy patovaní už také většinou nepřipomínají stěrače, tam
a zpět, tam a zpět, tam a zpět
kolem jamky. Ten pocit, když
se rána podaří a letí dost daleko
na střed ferveje, a pak než k míčku přijdu, to zabere nějaký čas.
Teprve tehdy mám čas kochat
se procházkou a dívat se kolem.
SKOČTE SI PRO FRESH
Přistihl jsem se, jak jdu k míčku
po dobrém drajvu a už se těším,
až budu moci zahrát další ránu.
Jsem plný víry, že bude také tak
dobrá jako ta první. Je to radost.
Konečně po deseti letech hry zažívám na golfu radost. Ale Bůh
ví, že to tak nebylo vždycky a že
jsem se dost trápil a vzdával
to. A že jsou dny, kdy to nejde,
a zase se trápím a nikdy se hrou
trápit nepřestanu. Nikdy to nebude úplně ono. To prostě nejde.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid Spaceback:
3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km
A v tom je tuším to tajemství
golfu. Nedá se to prokouknout,
naučit. Pořád je kam jít, kam se
zlepšovat a pořád je pro mě hřiště velký neporazitelný soupeř.
Pokaždé výzva. Mám to rád.
Jaromír Klanica
Tiráž
Kaskáďan
zpravodaj Golfového Clubu Brno
Vydavatel: GOLF CLUB BRNO,
č. p. 1772, 664 34 Kuřim
Nová ŠKODA Rapid Spaceback Fresh
Se ŠKODA Finance od ŠkoFINu můžete nyní mít za 284 900 Kč vůz s motorem
1,2 TSI/63 kW a s výbavou jako klimatizace, rádio Blues, přední mlhovky, šest airbagů
aj. V ceně je i čtyřletá záruka, a navíc si ještě odvezete kompletní zimní kola zdarma!
Navštivte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA a uvidíte sami.
Vzorová kalkulace modelu Rapid Spaceback Fresh 1,2 TSI/63 kW:
Cena vozu 284 900 Kč, délka financování 60 měsíců, splátka předem 85 470 Kč (30 %), výše úvěru 199 430 Kč, pravidelná
měsíční splátka úvěru 3 402 Kč, RPSN 14,5 %, úrok 9,2 %, nerovnoměrná poslední splátka 56 980 Kč, měsíční splátka úvěru
vč. pojištění 3 932 Kč, celkové platby úvěru vč. pojištění 292 907 Kč. Pojištění obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení
(10% spoluúčast, bez zabezpečení) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (48 měsíců).
mujrapid.cz
skoda-auto.cz
/skodacz
/skodacz
/skodacz
Šéfredaktor: Jaromír Klanica
Redakční rada: Václav Jirásek,
Jiří Hůrek, Michal Král,
Veronika Tumová
Grafické zpracování: adFabrik
Tisk: vydavatelství CCB
Místo vydání: Brno
mail: [email protected] cz
www.golfbrno.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTONOVA BRNO
Masná 20, 602 00 Brno
Tel.: 543 424 222
[email protected]
www.autonova.cz
RapidSB_Biker_C2_2c4a3ea6227a4d7e83db83fcd9254fdd_indd 1
4 Kaskáďan
5/16/2014 1:22:01 AM
Download

Kaskáďan 2014 / červen