O Pohár Kaskáďana
Trochu jiná pravidla pro Texas
Scramble, než na jaká byla velká
většina z nás zvyklá
čtěte na str. 2
ČERVENEC 2014 / ČÍSLO 4 / IV
ZPRAVODAJ GOLFOVÉHO CLUBU BRNO • WWW.GOLFBRNO.CZ
ZDARMA
Concentus Moraviae
EDITORIÁL
ROZHOVOR S DAVIDEM DITTRICHEM
David Dittrich je ředitelem prestižního
hudebního festivalu Concentus Moraviae.
Na jednom z festivalových koncertů
vystoupili klavírista Karel Košárek
a kytarista Pavel Steidl, mimochodem
patřící mezi deset nejlepších na světě,
na zámku v Miloticích u Kyjova.
A právě tam jsem se s Davidem sešel.
Kromě toho, že se známe od raného
mládí, je také dlouholetý hudební
manažer a producent, který mimo
jiné stál u začátků kariéry světoznámé
mezzosopranistky Magdaleny Kožené
a již 20 let s ní spolupracuje.
Tohle číslo zpravodaje je na prázdniny. Nevím, jestli jedete někam
k moři, do tepla, nebo naopak
do míst, kde není sžíravé vedro.
Pokud ale jedete na rodinnou dovolenou a vláčíte s sebou golfové
hole, jste již pravděpodobně závislí. Zatím jsem neslyšel o nikom,
Davide, co vlastně je Concentus
Na začátku ovšem bylo čiré nad-
devším mladé a střední generace,
zvykli chodit na Concentus Mora-
tomni něčemu výjimečnému, ale
kdo by s tím šel na léčení, ale vše
Moraviae a jak celý vznikl?
šení, vůbec jsme netušili, kam až
ale co pro nás bylo a je nejpodstat-
viae a nechodí tolik na „jméno“, ale
rozhodně to stojí za to.
začíná plíživě. Nechci vás ani před
Velmi zjednodušeně řečeno je to
se festival vyvine. Zaměřili jsme
nější, aby každý koncert měl náboj,
vybírají spíše podle místa nebo ná-
A daří se vám to dokazovat?
touto závislostí varovat. Když to
hudební festival převážně klasické
se hlavně na kvalitní dramaturgii,
aby posluchače oslovil, bez ohledu
strojového obsazení a v otázce vý-
Máme intenzivní pocit, že za těch
ale bude vážné, napište mi, zajde-
hudby, který probíhá v současné
a také na to, aby se špičkové pro-
na to, jestli přijede hvězda, nebo
běru interpretů a jejich kvality nám
devatenáct let už jsme divákům
me spolu na golf a promluvíme
době v 18 městech Jižní Moravy
dukce hodily co nejvíce do urči-
méně známý interpret.
maximálně věří. Přispívá k tomu
dokázali, že takto nastavený sys-
si o tom. Pokud si berete s sebou
a Vysočiny. Za 19 let jeho exis-
tého místa a aby s ním akusticky
i to, že se divákům snažíme přiná-
tém dobře funguje. Zdá se nám,
nějaké čtení na cesty, doufám, že
tence se nám podařilo vybudovat
souzněly. Velká většina koncertů
Jak lákáte publikum třeba právě
šet v dramaturgii něco nového až
že v současné době panuje v po-
Vám Kaskáďan zpříjemní dovo-
událost, která se zařadila mezi vý-
se koná na překrásných místech,
na ty méně známé interprety?
objevného a nejdeme jen cestou
hledu na festival jisté souznění
lenou.
znamné hudební festivaly v České
na zámcích, v kostelech, synago-
Naším cílem je, aby byl opravdu
oblíbených „profláknutých“ skla-
nejen u diváků – návštěvníků, ale
Přeji vám pěkné léto
republice a která má své nezastu-
gách, na místech s jedinečnou at-
každý festivalový koncert pro ná-
deb. Trvá sice delší dobu, než lidem
i u odborné veřejnosti; dávají nám
pitelné místo i v rámci celé střední
mosférou. Dále jsme chtěli lidem
vštěvníky mimořádným zážitkem.
dokážeš, že se jedná o skutečně
najevo, že naše snažení má smysl
Evropy.
představit zajímavé muzikanty pře-
Největší deviza festivalu je, že si lidé
neobyčejné koncerty a že jsou pří-
a že se i pro ně jedná o mimořádně
Jaromír Klanica
pokračování na str. 2
Stručná úvaha o „mentálním golfu“
„Každý golfista má možnost být lepší, pokud ovládne mentální
část hry.“
Bob Rotella
ONDŘEJ KAŠINA
Hory okolo Santiaga de Chile se
Není pochyby, že každý golfis-
kontrolu nad golfovým míčkem.
rolovat míček – ale můžete kont-
li během hry něco opravit. Pro
v červnu pokryly sněhem – a to
ta se může zlepšit, když ovládne
A nejspíše tuto dokonalou kon-
rolovat něco velmi důležitého: své
99 % rekreačních hráčů platí, že
mi znovu připomnělo, jak daleko
taje své psychiky. Ale kde začít?
trolu dění na hřišti nebude mít
reakce, stanoviska a rozhodnutí.
soustředění na technické aspekty
jsem od domova a jak je zde vše
Možná nejlépe konstatováním,
nikdy nikdo (stejně jako v životě).
CENA KARTY
švihu jen dále zhorší celou situaci.
odlišné. Právě jsem se zamýšlel
Celosvětově je známo, že golfista
Snažte se i za špatného dne dohrát
K osobnímu členství: 5 500 Kč
nad námětem dalšího příspěvku
na jakékoliv úrovni hraje nejlépe,
bez vědomého myšlení na techni-
(od 1.9. 3 500 Kč)
a přepadla mne obava, zda z té
když se dokáže oprostit od vědo-
ku švihu a až po hře si udělejte
Za další kartu pro partnera s při-
dálky pod zbělelými Andami do-
mého myšlení na techniku hry
pečlivou analýzu, co se vlastně
druženým členstvím: 3 000 Kč
kážu do ČR sdělit něco užiteč-
a přenechá veškerou kontrolu
stalo a jako by to šlo zlepšit.
Kartu Kaskáďan si můžete
ného. Pak jsem náhodou narazil
programu, který můžeme nazvat
na článek golfového psychologa
intuicí či podvědomím. Hrát
Jednou z inspirací, kterou mi při-
z USA Boba Rotelly a uvědomil
v intuitivním programu se větši-
nesl Bob Rotella, je naladění zá-
jsem si, že to je právě mentální ná-
nou daří, dokud golfista neudělá
kladního mentálního východiska.
Slevy na kartě nelze kombinovat
ročnost golfu, která je universálně
závažnou chybu nebo sérii chyb.
Většina rekreačních golfistů sdílí
či kumulovat s jinými slevami
stejná napříč světadíly a rozhodu-
Pak je ihned v pokušení nechat
program mysli, který bychom
(např. slevové karty, aerifikační
jící pro úspěch – od rekreačních
se zcela ovládnout myšlenka-
mohli nazvat „snaha nehrát příliš
a zimní slevy, apod.).
hráčů až po špičky PGA Tour.
mi na techniku švihu, začít se
špatně“. Vzhledem k tomu, že stej-
zakoupit na recepci Golf resortu
Kaskáda.
„pitvat“. Jen velmi málo golfistů
ně všichni golfisté dělají chyby, je
Pro více informací:
doporučení „z dílny“ B. Rotelly
že Ben Hogan, Jack Nicklaus ani
Golf je hra pokusů a chyb. Nikdy
na světě však chápe mechaniku
tento program spíše matoucí a je
tel. +420 541 511 711,
a z mých vlastních zkušeností.
Bubba Watson neměli dokonalou
se vám nepodaří dokonale kont-
švihu tak dobře, aby dokáza-
lepší jej nahradit východiskem: za-
[email protected]
Rozhodl jsem se tedy sepsat směs
pokračování na str. 3
Kaskáďan
1
Concentus
Výzva klubu
HOLE IN ONE Moraviae
nancím a již delší dobu se snaží
V západní Evropě podpora kul-
nem. Pokrmy připraví dva šéfku-
nistka Magdalena Kožená, a jde
zorientovat v tom, jak s nimi za-
turních akcí funguje jinak?
chaři, Jakub Novotný a Jan Pýcha,
o návštěvu koncertu Berlínských
cházet. Protože v tomto ohledu ne-
Ano, v Německu, ve Francii, v Itálii
a s vínem hosty seznámí somme-
filharmoniků s jejich šéfdirigen-
bylo na co navazovat, v komunis-
či v Anglii jsou návštěvy takových
lier Pavel Chrást. Na závěr večera
tem Sirem Simonem Rattlem s ná-
pokračování ze str. 1
mu neexistovala tradice filantropie,
festivalů, jako je náš, nedílnou
zahraje na klavír geniální jazzman
slednou návštěvou zákulisí přímo
Když zahrajete třípar na jednu
zajímavou a inspirativní akci. Že
to je pro řadu majetných lidí nová
součástí života lidí a pro majetné
a entertainer Mirek Lacko z Havel-
v sídle Berlínské filharmonie.
ránu, je to velká událost.
jim nenabízíme pouhou sérii oby-
oblast zájmu. Většina z nich měla
jedince představuje velikou prestiž,
kových Melody Makers. Vlastně to
čejných koncertů, ale promyšlené
stejnou startovací pozici a pochá-
když se podílejí na podpoře po-
celé bude příjemný večer s hudbou,
Co přesně znamená, že festival
a jedinečné spektákly.
zeli vlastně z podobných poměrů.
dobných akcí. U nás k tomu musí
dobrým jídlem a krásným vínem.
podporuje Magdalena Kožená?
Získat peníze je jedna věc, ale umět
společnost znovu dospět, byla zde
Každoročně vyzýváme k zaznamenávání takových chvil a pečli-
Magdalena Kožená je skutečná
vě vedeme seznam všech hráčů,
Kolik si vaši diváci zaplatí za ta-
s nimi zacházet, je věc druhá. Pod-
tvrdě přerušena kulturní tradice
Bude to nějak speciální víno?
patronka festivalu. Není to od ní
kterým se takovou, ať už mistrov-
kové „jedinečné spektákly“?
pora výjimečných projektů, které
a je potřeba ji krok po kroku znovu
Bude z festivalové vinotéky, kterou
jen formální podpora, tzv. propůj-
skou nebo náhodnou, ránu poda-
Je pro nás důležité, abychom udr-
přímo nevytvářejí další zisk, je
vybudovat.
otevíráme v Hustopečích a do kte-
čení jména, tak jako to má řada
řilo na našem hřišti zahrát.
želi cenu vstupenek v takové výši,
jedna ze základních součástí filan-
ré bude vína vybírat tým 8 respek-
festivalů, v jejím případě se jedná
Proto se tedy prosím pořádně
aby si ji mohl dovolit opravdu
tropie. Do toho patří charita, což
Vraťme se k benefičnímu golfové-
tovaných odborníků. Rádi bychom
o opravdu aktivní podporu. Pomá-
před každým odpalem na tříparu
každý, nechceme se stát nějakým
je nesporně důležitá věc, ale stejně
mu turnaji…
každý rok vybrali 10 špičkových
há nám s prezentací festivalu doma
zkoncentrujte, zahrajte Hole in
elitním klubem. Pokud ale máme
tak by k tomu měla patřit kultura.
Ano, v pátek 1. srpna proběhne
vín z jihomoravské produkce. Stej-
i v zahraničí, potkává se s part-
One a nezapomeňte nám o tom
zachovat vysokou kvalitu a nechce-
U nás bohužel nefungují daňové
společenský večer a 2. srpna nava-
ně jako organizujeme hudbu vyso-
nery festivalu atd. Navíc minulý
dát zprávu. Do tohoto elitního
me dramaticky navyšovat vstupné,
asignace, poplatník si nesmí sám
zující golfový turnaj, který chystá-
ké kvality, chtěli bychom, aby naše
rok přislíbila, že bude na festivalu
klubu zapisujeme hráče nejen
musíme získávat další finance; bez
rozhodnout, na co dá část svých
me s významnou podporou golfo-
festivalové víno bylo mimořádné
Concentus Moraviae vystupovat
tehdy když zahrají eso na oficiál-
nich prostě tak špičkovou úroveň
kvality, tak aby se s hudbou krásně
čtyřikrát po sobě, což je absolut-
ním turnaji, ale i když se podaří
festivalu neudržíme. Nedosáhne-
pojilo.
ně výjimečná věc! Vždyť kterému
při tréninkových hrách. Od roku
me toho, že lidé přijdou a budou
2012 zapisujeme i hráče, kteří
nadšení opravdu z každé produk-
A po víně?
kat Magdalenu Koženou na hosto-
zahrají albatros, tedy tři pod par.
ce. Také proto jsme se rozhodli
V sobotu 2. srpna nás pak čeká sa-
vání čtyřikrát za sebou? Pokud
uspořádat golfový turnaj a pokusit
motný turnaj, který bude orámova-
to půjde, zúčastní se v budoucnu
se takto najít velkorysé donátory,
ný hudebním překvapením. Další
i večera před golfovým turnajem.
kteří si uvědomují význam naší hu-
zvláštností a propojením turnaje
V letošním roce to nevyjde vzhle-
dební přehlídky nejen pro hudební
s festivalem bude pojmenování
dem k tomu, že ji čekají mateřské
obec, ale jako celkové kultivovaní
jednotlivých jamek podle měst na-
povinnosti.
prostoru, ve kterém žijeme.
šeho festivalu. Hráči tedy nepůjdou
V příštím roce ale s jistotou Mag-
Hráčům nabízíme účast v našem
od jedničky na dvojku, ale z Bos-
dalena na náš festival přijede; rádi
turnaji s tím, že velká část účast-
kovic do Břeclavi a pak do Bystřice
bychom k výročí 20 let pořádání
nického poplatku přispěje k udr-
nad Pernštejnem atd.; během tur-
festivalu Concentus Moraviae vy-
Jiří Markuzzi ( 2008 ) 3Ž
žení festivalu mimořádně vysoké
naje takto „procestují“ velkou část
slali vzkaz, že je to opravdu dobrá
Hana Zemanová (2008) 8K
kvality a oni se tak stanou malými
daní. Přitom má Ministerstvo kul-
vého resortu Kaskáda. Doufáme, že
Jihomoravského kraje a Vysočiny.
akce. A já doufám, že si ji přijdete
Luděk Budík (2009) 5D
donátory festivalu.
tury tak žalostně málo peněz, že
vytvoříme událost, která bude mít
Také ceny pro úspěšné hráče v růz-
užít s námi.
nemůže kulturní akce řádně pod-
neopakovatelnou atmosféru a sta-
ných kategoriích turnaje budou
Přidáte se do klubu
Hole in One?
Oficiální Hole
in One:
Břetislav Beránek (2009) 3K
světovému festivalu se podaří zís-
Jan Musil (2009) 3Ž
Proč by měli soukromníci podpo-
porovat.
ne se z ní tradice.
mimořádně zajímavé. Připravili
Já určitě chybět nebudu ani
Ivan Pergler (2011) 3Ž
rovat festival? Protože nefunguje
Pokud tedy neexistuje odpovídající
Vše odstartujeme 1. 8. večer krát-
jsme nabídku, která bude mixem
na turnaji ani na festivalu. Děku-
Tomáš Böhm (2012) 3K
podpora státu?
podpora státu, je nezbytné hledat
kým koncertem světoznámé harfe-
cen hudebních, vinných, golfových
ju Ti za rozhovor!
Lukáš Zušťák (2012) 3K
Podle mého názoru se u nás
jedince a firmy, kteří kromě charity
nistky Jany Bouškové, kterým bude
a cen od festivalových měst.
Luděk Plachký (2012) 7Ž
po roce 1989 vytvořila skupina lidí,
vyváženě podporují také kulturu
provázet generální ředitel České
Ale hlavně cena za Hole in One
Více informací o turnaji a podmínky
Marek Nový (2012) 3K
kteří se vlastní pílí, určitou shodou
i sport. Věřím, že si to lidé dříve
filharmonie David Mareček. Na-
bude jedinečná, věnovala ji do tur-
účasti naleznete na: Stanislav Kubů (2012) 7D
okolností nebo štěstím dostali k fi-
nebo později uvědomí.
vazovat bude večeře snoubená s ví-
naje jeho patronka, mezzosopra-
www.concentus-moraviae.cz/golf
Neoficiální
Hole in One:
Lukáš Novák (2008) 3Ž
Petr Kantor (2009) 7D
Adam Vašek (2009) 5D
Michal Chaloupka (2010) 3Ž
František Vašíček (2011) 7Ž
O Pohár Kaskáďana
Jeden z klubových turnajů, který umožňuje potkat se a sdílet společnou klubovou atmosféru, je turnaj
O pohár Kaskáďana. Díky cannon startu se účastníci potkají před hrou a potom počkají na vyhlášení
výsledků a zatleskají nejlepším, což se při běžném klubovém turnaji nestává.
Dušan Hozák (2012) 7Ž
René Polišenský (2012) 7D
Ing. Petr Vávrů, klubový manažer,
tím, že se ten první hráč musí
Juraj Šitina (2012) 5D
nám před samotnou hrou vysvětlil
hned koncentrovat a zahrát svoji
Martin Vítek (2012) 5D
trochu jiná pravidla pro Texas
riskantní ránu co nejlépe- V pří-
Jan Krontorád (2012) 7Ž
Scramble, než na jaká byla velká
padě, že se nepodaří, musí se i ten
Zdeněk Chmelíček (2013) 8K
většina z nás zvyklá. V této vari-
druhý na svoji ránu dobře soustře-
Jiří Štefl (2014) 7Ž
antě se musí jako první odehrát
dit. Hra tedy nepostrádá napětí,
Daniel Lípa (2014) 5D
konkrétně ten míč, který byl vy-
a kdybych měl porovnávat, možná
Radek Cupák (2014) 3K
brán. V praxi to znamená, že ten
bych se nyní přikláněl spíše k této
kdo poslal dobrou ránu a jehož
variantě, přestože varianta „klasic-
míč se hraje, musí hrát jako první
ká“ umožňuje donést do klubovny
Hole in One –
akademie:
– svým míčem – a musí ten míč
lepší výsledky, což dvojici taky
hrát, jak leží. Bývá to většinou míč
vždy potěší.
tohoto pravidla ale nejde hrát tak,
Nakonec v tomto souboji zvítězili
Adam Vašek (2008) AK
že by ten druhý hráč hrál první,
Ondřej Krejza s Davidem Ospa-
Saša Navrátil (2009) 1AK
zahrál ránu na jistotu, nějakou
lým, kteří šli hřiště 5 nad par, ale
Adam Studený (2010) 4AK
přihrávku bez rizika, a ten druhý,
díky hcp vyrovnání porazili dvo-
Matyáš Hlavinka (2010) 6AK
zpravidla „delší“ hráč, pak zkouší
jici Van Dung Nguyen a Van Tien
Lucie Kirchnerová (2010) 6AK
zázračnou dlouhou druhou ránu
Nguyen, kteří šli hřiště v paru.
Petr Hřebíček (2010) 6AK
na grín.
Jako třetí skončila dvojice Michal
Pavel Hřebíček (2011) 2AK
Někteří účastníci turnaje měli po-
Klimeš s Janem Dočkalem (76
Petr Moučka (2012) 4AK
cit, že právě tohle přísné pravidlo
ran).
toho lepšího hráče z dvojice. Podle
jde proti duchu hry Texas Scram-
ALBATROS
ble – kde bývají nízká čísla právě
Filip Knotek (2012) 1Ž
hra. Ukázalo se však, že i tahle
proto, že někdy vyjde riskantní
varianta hry má svoje neoddis-
Aktualizace 7/2103 (6/2014)
2 Kaskáďan
kutovatelné kouzlo. Je to právě
Celé hřiště dokázali jít za mínus
jedna, tedy 71 ran, jen tři dvojice:
Bedřich Foukal a Alois Stehno, Eliška
Mechlová a Marie Biolková, Miroslav
Stehlík a Kateřina Němcová
Stručná úvaha
o „mentálním
golfu“
pokračování ze str. 1
na jamkách, kde je to vhodné.
horšího než amatér, který vzteky
srovnáme dva hráče naprosto stej-
více parů. To následně zmenší tlak
Bob Rotella říká, že „golf je inhe-
vytuhne a chce pokažený drajv
né výkonnosti, vždy vyhraje ten,
na vaše delší přihrávky a konse-
rentně nedokonalá hra“. Pokud
napravit třísetmetrovou ranou fé-
který bude více věřit tomu, co se
kventně i psychický tlak při draj-
nejste schopni přijmout, že bu-
rvejovým dřevem. Každá golfová
chystá udělat. Celé naše tělo rea-
vování. Uvidíte, kolik ran lze takto
dete dělat chyby a trpět, zvolte
rána je jako nota zahraná na hou-
guje složitými elektro-chemickými
ušetřit. Ale dopředu je nepočítejte,
raději jiný sport, třeba kulečník.
slích nebo na kytaře. Má svoji
procesy na úroveň důvěry, se kte-
to by bylo v rozporu s orientací
hraji to skvěle. Celé to silně souvisí
Jsou však mentální přístupy, kte-
optimální dynamiku, ani moc
rou přistupujeme ke složité fyzic-
na proces namísto výsledku. Mož-
se samotnou láskou ke golfu. Po-
ré dokáží strádání golfisty během
ani málo. Když budete hrát příští
ké akci. Nedostatek víry v úspěch
ná zkuste trik, kterým si ulehču-
kud je silná a autentická, není tak
hry zmírnit. Zejména je to změna
ránu bez negativních vzpomínek
vede ke strnulosti a zhoršuje koor-
ji tu situaci já. Když minu grýn,
těžké si uvědomit, že rád drajvuji
základního zaměření a hodnoce-
na předešlou a bez obav z příští,
dinaci.
na němž už bezpečně leží spolu-
a těším se na to, spíše než si říkat:
ní. Namísto výsledku považujte
„Hlavně to nepokazit!“ (Vzpo-
za důležitý proces hry a postup-
meňte si, jak odlišně hrajete dlou-
ného zdokonalování. Ačkoliv náš
hé paty v uvolněné atmosféře for-
národ není zcela zabydlen v ty-
mátu Texas Scramble, kde je vaše
pické „západní kultuře“, přece jen
19:00 hod, Dřevěná devítka,
mysl naladěná na birdie. Jak snad-
s ní sdílíme styl hodnocení, podle
jamka číslo 5.
né jsou potom pary! Vzhledem
kterého je důležitý pouze výsle-
Hráli jsme jamkovku na Dřevěné
k tomu, že jste amatéři, můžete si
dek. Když se dokážete odpoutat
o kafe a já jsem zrovna domastil čtver-
toto myšlenkové naladění dovolit
od výsledků a čísel – a budete se
ku, bylo takřka bezvětří, krásnej podve-
v každém formátu!) S využitím
více radovat z procesu hry, bude
čer, nikdo nikde, celou dřevěnou jsme
pozitivního myšlení sice nadále
se vaše hra zlepšovat snadněji.
měli pro sebe, Laďa byl tedy na forhon-
Hole in One
Daniel Lípa - 11. června,
budete dělat chyby, ale bude jich
méně a budou menší.
tu a zahrál nádhernou ránu cca 2,5 m
Mnoho se toho napsalo o potřebě
od jamky. Já jsem si v duchu říkal, že
setrvání v přítomném okamžiku.
lepší můžu být už jen když ji dám do-
Cesta ke golfové velikosti vede
Zní to snadno, ale znám velmi
vnitř, a tak jsem hrál 3 dřevo. Odpaliště
přes nalezení vlastního procesu
mnoho golfistů, kteří se vztekají
je posunuté úplně vzadu, takže je to
rozhodování a v umění přijmout
po špatné ráně. Když takového
přes 200 m, mírný protivítr, trefil jsem
výsledky těch rozhodnutí. Rozdíl
(nebo takovou) vidím, hned vím,
to tak, že rána dopadla pod levý bun-
mezi dobrými a velkými golfisty
že je to člověk, který nedokáže
ker a skočila na grín a já sledoval, jak se
spočívá právě v této oblasti. Ben
přebývat v přítomném okamžiku.
přibližuje napřed k Laďově míčku, a to
Hogan kdysi varoval, že „některé
Vztek nad špatnou ránou je totiž
jsem si říkal: ještě jeď, a pak už se blížila
jamky nejsou míněny tak, aby se
z drtivé většiny složen z „výletů“
k jamce a já si říkal, jen aby moc nepře-
na nich hrálo birdie“. Pro rekrean-
do minulosti a do budoucnos-
ty zaměňme birdie za par. Moudrý
ti. Z minulosti mohou vyskočit
bude častěji zdařilá.
Mějte rádi své wedže a patr. Ka-
hráčův míček, říkám nadšeně: „Jo,
jasné, že mám eso!!!!!
golfista pečlivě váží rozhodnutí,
přízraky starých selhání a kiksů,
Nepostradatelnou částí dobrého
ždý golfista chybuje a každý je
to je skvělé! Mám šanci pocvičit si
Pocit nádhernej, akorát jsem si říkal,
kdy je riziko smysluplné, zda má
z budoucnosti se šklebí ošklivý
„mentálního golfu“ je sebedůvěra.
v pokušení bát se důsledků toho,
přihrávku a zkusím to čipnout in!“
proč to nepřišlo při turnaji.
smysl atakovat nebezpečně umís-
chřtán ostudy. Nic takového však
Prosím – nezaměňovat s pýchou
když mine grýn. Tento psychický
Ne vždy se to povede, ale určitě
Hraji golf od r 2006, je to moje první
těnou jamku atd. Výsledek je souč-
nehrozí v přítomnosti, kde exi-
a arogancí. Nikdo dosud dokonale
tlak však méně pociťují golfisté,
častěji než těm, kteří v takové chví-
eso, ale doufám, že ne poslední!
tem správných rozhodnutí. Když
stuje pouze míček a příští rána.
nepopsal, jak přesně funguje ten
kteří jsou mistry krátké hry a pa-
li zahazují hůl…
se dokážete vyhnout „velkým čís-
Jde jen o to, abychom ji hráli ne-
proces, ale věřím, že neuropsy-
tování. Pracujte obzvláště pilně
Ondřej Kašina
lům“ na obtížných jamkách, uvolní
utrálně. Jako jedinou ránu izolo-
chologové (jako Prof. Koukolík)
na této části vaší hry – a uvidíte, že
Santiago de Chile
to vaši mysl i tělo k agresivnější hře
vanou v čase a prostoru. Není nic
to záhy dokáží. Faktem je, že když
se vám podaří zachránit o hodně
Exkluzivně pro Zpravodaj
Hole in One
Radek Cupák
jela… a najednou míček zmizel a bylo
Vracím se tímto k vyjímečnému zážit-
V minulém číslo zpravodaje Kaskáďan bylo mojí vinou chybně uvedeno, že pan Ondřej Kašina je velvyslanec v Chile. Omlouvám se za svou nepřesnost, pan Kašina
pracuje v Chile jako obchodní rada. Děkuji za pochopení. J.K.
Dětský turnaj JGA 2014
Neděle 1. června je dnem dětí a ten letošní byl na Kaskádě oslaven „Dětským turnajem Junior Golf
Academy 2014“.
ku, kterého se dostane asi minimálnímu počtu aktivních golfistů, Jedná se
o mystický zásah jamky jednou jedinou
ranou – hole-in-one.
Povedlo se mně to v neděli 15. června
kolem 17. hodiny na třetí jamce Kamenné devítky. Šli jsme si jako obvykle
zahrát s mým kamarádem Martinem
Novákem předvečerní nedělní devítku
o následnou útratu v klubové restauraci. Martin měl od začátku „našlápnuto“
k výbornému výsledku a já se sotva vle-
Turnaje se zúčastnilo celkem 38
kl po dlouhodobých zdravotních pro-
dětí ve věku od 5 do 14 let. Věk
blémech s oběma koleny. Na odpaliště
a herní pokročilost děti rozdělily
trojky jsem šel naštěstí až jako druhý
do 4
se
a stačil se vydýchat. Martin poslal mí-
na Železné devítce a veřejném hřišti
kategorií.
Soutěžilo
ček do pravého bunkru a mě svitla na-
známém pod pojmem akademie -
děje na srovnání našeho „mače“.
tu nejmladší děti ve věku 5-7 let
Vzal jsem si železo č.9, natýčkoval
obešly jedenkrát, starší od 8 do 12
a poslal poměrně dobře trefenou ránu
let dvakrát. Dětský úsměv a radost
proti mírnému větru a sluníčku někam
z výhry za umístění na bedně
na green. Oba jsme viděli míček do-
mnohdy střídaly též posmutnělé
padnout vpravo nad jamkou a kutálet
pohledy ostatních zúčastněných -
se po greenu. Dál jsme mu nevěnovali
doufáme tedy, že doprovod rodičů
pozornost, já se sehnul pro týčko a vyšli
nezapomíná vštěpovat heslo „Není
jsme směrem k další ráně. Při sestupu
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“.
k jamkovišti jsme žádný míček na plo-
Turnaj byl krásný, dojal nejednoho
še neviděli a já jsem byl přesvědčený,
z přihlížejících
konkrétně
že leží za jamkou v nějaké terénní vlně.
gentlemanská gesta těchto malých
Když jsme se přiblížili asi tak na 10
golfistů vůči golfistkám, potřesení
metrů, stále nic, a v té chvíli nás to
rukou před hrou a po jejím
napadlo. Martin to první vyslovil na-
skončení, úsměvné podepisování
hlas: „Ten je určitě tam!“ V té chvíli se
score karet a v neposlední řadě
ve mně zdvihla vlna nadšení a očeká-
i poučování rodičů negolfistů
vání. A co byste řekli? Byl tam... Jenom
o tom, jak se ten golf hraje. Těšíme
škoda, že jsme jeho dráhu proti slunci
se na další ročník a gratulujeme
neviděli. Snad příště :) Mimochodem,
všem dětem, které se turnaje
Martin ten svůj míček z bunkru vyhrál
zúčastnily - jste naše jedničky!!!
a proměnil asi 7metrový pat do paru
-
a do konce devítky mě nedal sebemenší
Veronika Tumová
šanci... Já však už měl nahráno :)
Kaskáďan
3
STALO
SE PŘED
10 LETY.
Klubový turnaj 1.6. 2014 plus Pilsen Golf Master Tour
(všichni účastníci dostali jednu volnou rodinnou diváckou vstupenku na Pilsen Master Tour v hodnotě
1 700,- Kč – na turnaj, který bude koncem července v Plzni)
Rozhodl jsem se přihlásit na nedělní
do turnaje, kdyby se někdo odhlásil.
jsou v naději, že si zahrají. Když se tedy
Ovšem když se někdo ani neodhlásí,
jak tomu bylo i tu neděli prvního
klubový turnaj, ale pár dní před touto
Sám totiž organizuji golfový turnaj
v současnosti odhlásí hráč na poslední
počítá se s ním ve startovní listině
června v den klubového turnaje.
nedělí byla kapacita turnaje 90 míst
a vím, že se vždycky těsně před hrou
chvíli, místo zůstane většinou volné
a je nesolidní pokud hráč vůbec
Pokud se to stane jednou za sezonu,
plně obsazena a nešlo se přihlásit.
někdo odhlásí a místo se uvolní.
a naopak ten, kdo si chce zahrát, se
nepřijde. Myslím, že by se hráči neměli
tak je to asi v pořádku, člověk míní, ale
Dne 9. 7. 2004 byla mezi Statutár-
Chápu, měl jsem se rozhodnout dříve,
Bohužel systém registrace do turnajů
ke hře nedostane. Samozřejmě stát se
přihlašovat jen tak pro jistotu, kdyby
okolnosti mění, ale nemělo by to být
ním městem Brnem, zastoupeným
měl jsem se dřív přihlásit – moje
na cgf.cz neumožňuje přihlašování
to může, každému se mohou plány
se jim náhodou chtělo, a jak se ráno
opakujícím se pravidlem.
primátorem Petrem Duchoněm,
chyba. Stejně mně to ovšem nedalo
se i po naplnění kapacity turnaje, aby
zkomplikovat a všichni chápeme, že
probudí a podle počasí. Jestli neprší
a společností Golf Brno a.s. uza-
a napsal jsem žádost o zařazení
se vytvořil seznam náhradníků, kteří
jsou na světě důležitější věci než golf.
nebo jestli není zbytečně veliké vedro,
Jaromír Klanica
vřena nájemní smlouva na 105 ha
pozemků zapsaných v katastrálním území obce Kuřim. Smlouva
VÝSLEDKY:
byla uzavřena na 50 let a společ-
kategorie +9,0 - 12,0
1. Adam Studený
2. Marek Drcmánek
3. Martin Zima
nost Golf Brno a.s. se v ní zavázala
k výstavbě veřejného golfového
hřiště a kompletních tréninkových ploch pro golf do září 2006,
kategorie 12,1 - 28.0
1. Martin Veselý
2. Lucie Bohatová
3. Zdeněk Lidmila
dále, že do června následujícího
roku vybuduje minimálně 9jamkové mistrovské golfové hřiště
podle norem USGA a do září
kategorie 28,1 - 54
1. Robin Kotouček
2. David Ospalý
3. Helena Ťoková
2009 dokončí klubovnu a technické zázemí. Je to už deset let,
což je z dnešního pohledu skoro
nepředstavitelné, jak rychle to letí
a co všechno je možné uskutečnit
inzerce
za „pouhých deset let“.
SKOČTE SI PRO FRESH
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu Rapid Spaceback:
3,8–5,8 l/100 km, 99–134 g/km
Nová ŠKODA Rapid Spaceback Fresh
Se ŠKODA Finance od ŠkoFINu můžete nyní mít za 284 900 Kč vůz s motorem
1,2 TSI/63 kW a s výbavou jako klimatizace, rádio Blues, přední mlhovky, šest airbagů
aj. V ceně je i čtyřletá záruka, a navíc si ještě odvezete kompletní zimní kola zdarma!
Navštivte svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA a uvidíte sami.
Tiráž
Kaskáďan
zpravodaj Golfového Clubu Brno
Vydavatel: GOLF CLUB BRNO,
č. p. 1772, 664 34 Kuřim
Vzorová kalkulace modelu Rapid Spaceback Fresh 1,2 TSI/63 kW:
Cena vozu 284 900 Kč, délka financování 60 měsíců, splátka předem 85 470 Kč (30 %), výše úvěru 199 430 Kč, pravidelná
měsíční splátka úvěru 3 402 Kč, RPSN 14,5 %, úrok 9,2 %, nerovnoměrná poslední splátka 56 980 Kč, měsíční splátka úvěru
vč. pojištění 3 932 Kč, celkové platby úvěru vč. pojištění 292 907 Kč. Pojištění obsahuje havarijní pojištění a povinné ručení
(10% spoluúčast, bez zabezpečení) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (48 měsíců).
mujrapid.cz
skoda-auto.cz
/skodacz
/skodacz
/skodacz
Šéfredaktor: Jaromír Klanica
Redakční rada: Václav Jirásek,
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
Jiří Hůrek, Michal Král,
Veronika Tumová
Grafické zpracování: adFabrik
Tisk: vydavatelství CCB
Místo vydání: Brno
mail: [email protected] cz
www.golfbrno.cz
AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 20
602 00 Brno
www.autonova.cz
Tel.: 543 424 222
[email protected]
RapidSB_Biker_C2_2c4a3ea6227a4d7e83db83fcd9254fdd_indd 1
4 Kaskáďan
6/18/2014 1:21:23 AM
Download

Kaskáďan 2014 / červenec