FC Investice do know-how
Investice do know-how
Rektor roku Jan Mojžíš:
Jen titul z nikoho
milionárˇe neudeˇlá
Pane rektore, řada nejbohatších lidí světa
Vyváží hodnota, kterou obdržím na vysoké
Před
začala s byznysem už v raném dětství.
škole, zpoždění, které naberu studiem?
30 lety promoval
Někdy je vedli přísní rodiče, jindy se
Myslím si, že hlavním úkolem vysokoškolna Fakultě dětského lékařství
učili obchodovat sami s maličkostmi.
ského vzdělání je v dnešní době dát mlaUniverzity Karlovy v Praze. Poté se
Naučili se hospodařit s mincemi,
dému člověku hlavně možnost získat
staral o zdraví dětí, nyní pečuje o jejich
pak pokračovali s bankovkami
obecnější schopnosti, tj. jak efektivně
a akciemi. Jaký podíl na úspracovat, řídit svůj čas, řídit provědomosti. A zdatně. Jako rektor Newton
pěchu má škola života?
jekty, orientovat se v mezilidských
College byl v roce 2013 zvolen předsedou
Myslím, že obrovský. Forvztazích a komunikaci, kriticky
Asociace soukromých vysokých škol v ČR a namální vzdělání je jen jamyslet, hodnotit a řídit sám sebe.
víc se stal Rektorem roku v kategorii soukromých A samozřejmě základní orientaci
kýmsi možným předpoklavysokých škol. Škola, kterou MUDr. Jan Mojžíš
dem úspěchu, může cestu
v tom oboru, který studuje. Platí
řídí, je v posledních dvou letech nejlépe hodnoce- to hlavně v technických oborech,
k němu ulehčit. V reálném
životě je do značné míry
nou soukromou vysokou školou v České republi- kde probíhá bouřlivý rozvoj a inrozhodující i to, jak se v
ce. Milovník motocyklů, lyžování a dobrého vína, formace zastarávají v řádu měsíců,
příslušné konkrétní situaci
u humanitních oborů či medicíny
který se už dvacet let věnuje řízení lidských
zachováte. Na tom se ale nepoje samozřejmě situace trochu jiná.
zdrojů, se v rozhovoru pro náš magazín
dílí jen znalosti a dovednosti, ale
Je jasné, že studium ve Vás zanechá
dokázal povznést nad akademickou
také struktura osobnosti, motivamnoho znalostí, dovedností a pozitivpůdu a pomohl nám rozklíčovat,
ce k dané situaci a zkušenosti. To
ních stránek, které Vás budou provázet
Vás v naprosté většině škol nenaučí.
celý život, ale jednoznačně říci, zda hodco vzdělání člověku vůnota vysokoškolského vzdělání vyváží časovou
bec přinese.
ztrátu způsobenou studiem, je obtížné a velmi inRichard Branson, který odstoupil ze střední
dividuální. Ostatně v současné době velká část studentů
školy s posměšky na krátkozrakost a dyslexii, to
pracuje či podniká i při denním studiu. Považuji to za velmi
v 62 letech dotáhl k 350 firmám, majetku 4 miliardy liber
dobrý způsob, jak skloubit příjemné s užitečným. Řada našich
a královna ho pasovala na rytíře. Vadí mu školství, kdy je
studentů absolvuje a zároveň má již fungující, „rozjeté“ firmy.
v žákovi ubíjena kreativita, musí poslouchat a papouškovat.
Je správné, že absolventi jsou jako tvárnice z formy?
Rozhodně ne. A je to velká škoda. Snaha změnit tuto situaci
Poslechnu Vás a rozhodnu se studovat. Jak poznám kvalitní
je jedním ze základních principů, na kterém stojí naše škola.
školu, ještě než se zapíšu, když školné je přibližně stejné?
Klíčem jsou malé studijní skupiny, interaktivní metody výuky
Výše školného je dobrým ukazatelem kvality školy třeba v USA.
s výrazným zapojením studentů, propojení firemní praxe s výV ČR jsou rozdíly ve školném velmi malé, školy z nich vybočují
ukou a organizační kultura podporující otevřenou komunikaci
jen zřídka, ale jistý ukazatel v nich lze nalézt také. Vezmeme-li
všemi směry. Na NEWTON College učí a přednáší řada osobv potaz, že soukromé vysoké školy nemohou počítat s jakoukoli
ností z praxe, pro které není odrecitování definice a bezduché
finanční podporou státu a jedna škola nabízí studium akademicbiflování látky bez pochopení podstaty věci hodnotícím kritékého roku za 25 000 Kč a druhá za 60 000, rozdílné být musí.
riem. Studenty vedeme k tomu, aby se uměli prosadit v reálŠpičkoví odborníci z praxe, pěkné studijní prostory, malé stuných situacích. Snažíme se v nich probudit manažerské instinkty,
dijní skupiny... to vše má svoji hodnotu, která navyšuje cenu.
naučit je pružně reagovat na skutečné sociální situace a dávat
Já bych si o vybraných školách zjistil co nejvíce dostupných
jim maximum prostoru přímo v prostředí existujících firem.
informací z internetových stránek včetně studijních plánů,
určitě bych navštívil Dny otevřených dveří, kde bych se pobavil se stávajícími studenty, jak jsou spokojeni, a pokud to škola
Pomiňme specializované profese, které bez diplomu nelze
umožňuje, navštívil bych i klasickou výuku. Dalším pomocným
kvalifikovaně vykonávat. Co vysokoškolské vzdělání může
kritériem může být celkový počet studentů v poměru k počtu
poskytnout v dnešní době, kdy převažuje čas a praxe?
(66)
Jak uspět bez vzdělání a kdy si ho určitě doplnit
probíráme na First Class workshopech
vyučujících, upřednostnil bych školu, kde výrazně převažují
studenti denního studia nad studenty kombinované a distanční formy studia a sledoval bych, zdali na vybrané škole existuje „studentský život“ a zda ho škola aktivně podporuje. Čím
více informovaní zjistíte, tím lépe se budete moci rozhodnout.
Ale v ČR existuje přehršle soukromých škol a ne všechny
dělají tomuto odvětví dobrou
reklamu. Jak to vnímáte Vy?
V ČR je 26 veřejných a 46 soukromých vysokých škol. To je
opravdu mnoho – na Slovensku
je soukromých VŠ jen 12. U nás
na nich studuje 17 % studentů,
v Polsku okolo 30 %. Vidíte sám,
že i v různých zemích Evropské
Unie je realita různá. Myslím si,
že je velmi blízko doba, kdy se
počet soukromých VŠ zásadně
sníží, třeba na třetinu – jak zánikem některých z nich, tak zejména akvizicemi a fúzemi, které
již probíhají. Je škoda, že tomuto
pozitivnímu procesu brání legislativní překážky v podobě nepřevoditelnosti akreditací.
FC
masovou školou, abychom mohli garantovat kvalitu studia,
chceme motivované studenty, kteří vědí, proč studovat právě
u nás. Nabízíme jim přátelské vztahy, hezké prostředí v centru
Prahy a Brna, otevřenou komunikaci, vynikající vyučující se
zkušenostmi z praxe, malé studijní skupiny, atraktivní předměty, interaktivní výuku, kvalitní firemní praxi a velmi inspirující akademické prostředí a samozřejmě společenský život.
Inspirujete se cizinou?
Kde se soukromé školství
blíží Vašemu ideálu?
Mám vřelý vztah k anglosaskému školskému modelu. Tam hledám inspiraci. Hlavní důvody jsou
tyto: stavba na tradicích
a pevném organizačním
modelu školy spojená
s inspirativním prostředím, dávajícím vyučujícím
i studentům velký komunikační i tvůrčí prostor. Důležitá je i péče o trávení
volného času, sport a tvorbu vztahů jak mezi studenty, tak studentů ke škole.
Vysvětlete to, prosím.
Můžete si koupit společnost, která provozuje vysokou školu,
budovy, vybavení, vyučující i studentský kmen, ale nekoupíte
si s tím související „povolení“ k výuce – o to musíte žádat opět
za nový subjekt. Trh v jakékoli oblasti podnikání by měl být
regulován tržními principy, ne administrativními zásahy státu.
Existuje v zahraničí
škola, která by České republice ještě momentálně chyběla?
Bezesporu elitní soukromá vysoká škola, výrazně se odlišující od průměru jak pověstí, kvalitou studia, tak samozřejmě
cenou. Dále pak zcela chybí soukromé vysoké školy technologického zaměření (s jednou výjimkou), zejména v oblasti IT.
Jste Rektorem roku 2013, rektorem oceňované Newton
College. V čem jste jiný jako rektor a jiní jako škola?
Nepocházím z akademického prostředí, tedy s sebou nenesu
zkušenost, která by mi bránila provádět věci jinak. Byl jsem
u zrodu školy, od počátku jsem v jejím představenstvu, znám
ji velice dobře i jako prorektor pro vnější vztahy.
Posledních dvacet let řídím firmy nebo radím managementům
společností. Když mi rektorská pozice byla před dvěma lety
nabídnuta, moc jsem neváhal, velice mě to lákalo, i když to
byla spíše náhoda.
I k vysoké škole přistupuji jako k firmě, samozřejmě se zachováním všech akademických specifik. NEWTON College je škola,
která chce být jiná v celé řadě charakteristik. Nechceme být
Měl by při výběru školy hrát roli spíše rozsah vzdělání, či
konkrétní titul? Do jaké míry se ještě hledí na zvučné tituly
jako MBA atd.? A co je vlastně pro absolventa důležitější:
znalosti, které nabyl, nebo diplom, který si odnáší?
Podle mého názoru je tou nejdůležitější věcí, kterou si student
odnáší z vysoké školy, schopnost „používat mozek“ k cílené
(pracovní) činnosti, ke kritickému myšlení, schopnost sebehodnocení a sebeřízení, pozitivní návyky k trvalému seberozvoji
a síť mezilidských vztahů, kterou si během studia vytvořil.
Diplom z uznávané vysoké školy nebo titul MBA (toto studium
považuji za přínosné až po několikaleté praxi) může být velmi
dobrým argumentem pro vyjednávání o pracovní pozici či související odměně. Sám o sobě ale z nikoho milionáře neudělá. n
Čím ještě si Newton College získala respekt a ocenění
V
yučují špičkoví odborníci
z praxe: přednášejícími
jsou viceguvernér České
národní banky prof. Vladimír Tomšík, jeden z nejlepších českých koučů Ing. Milan Bobek, pravidelnými hosty Stanislav Bernard,
Radim Jančura, Tomáš Sedláček či
Michael Rostock–Poplar. Z toho
vyvěrá možnost získat zajímavé
osobní kontakty.
Jako jediná VŠ v ČR poskytuje víceúrovňové vzdělávání – studium
akreditovaných oborů, manažerské
výcviky, individuální výuku u významných osobností z řad vyučujících.
Vysoká prospěchová stipendia –
nejlepší studují bezplatně.
Unikátní obory. Namátkou: Management se zaměřením na psychologii propojuje psychologické
předměty s ekonomicko-manažerskými znalostmi, Globální podnikání a management má nálepku
nejkomplexnějšího oboru v ČR
připravujícího na manažerskou
či podnikatelskou kariéru. Jeho
absolventi dle Střediska vzdělávací
politiky Univerzity Karlovy v Praze
téměř každoročně dosahují 100%
uplatnitelnosti na trhu práce.
Standardem školy je studium dvou
světových jazyků v různých úrovních pokročilosti. Absolventi jsou
připraveni ke složení nejuznávanější
kvalifikace Cambridge English.
« Doporučujeme: NEWTON College, Praha: Václavské náměstí 11, Brno: Rašínova 103/2,
e-mail: [email protected], www.newtoncollege.cz
(67)
Download

zde - NEWTON College