Vážený kliente,
Vezměte prosím na vědomí, že ve čtvrtek 15. ledna 2015, který je rovněž známý jako „Černý
čtvrtek“, Švýcarská národní banka opustila svůj kurzový strop pro kurz EUR/CHF, přičemž
zároveň snížila svou depozitní sazbu na 0,75 % (pro více informací viz
http://www.snb.ch/en/mmr/reference/pre_20150115/source/pre_20150115.en.pdf).
Tento krok vedl k výjimečné a extrémní tržní volatilitě a současně k nedostatečné likviditě
trhu. Ve světle těchto skutečností pak nastaly případy, kdy platné ceny stanovené našimi
poskytovateli likvidity nebyly reflektovány v rámci obchodní platformy, ačkoliv poskytovatelé
likvidity i nadále oceňovali naše otevřené obchody na základě tržních cen. Platforma IronFX
nebyla v žádnou zmrazena, namísto toho však naši poskytovatelé likvidity v 12:16
(odpoledne – čas serveru) pozastavili oceňování.
Prověřili jsme historii obchodování všech dotčených účtů a došli jsme k závěru, že realizace
některých obchodů byla ze strany našich platforem nesprávně provedena. V této souvislosti
jsme tedy přistoupili k úpravě dotčených obchodů v souladu se skutečnými tržními cenami.
Na základě průměrných cen Bloomberg ze dne 15. ledna 2015 v 11:49 (dopoledne – čas
serveru), měl být účet společnosti Haeres Capital Master číslo 14004727 zlikvidován, což by
následně vedlo k uzavření všech otevřených pozic v jednotlivých podúčtech daného účtu.
Úpravy byly rovněž provedeny v rámci dalších účtů společnosti Haeres Capital Master číslo
403030 a číslo 401355 (přikládáme snímky obrazovky Bloomberg, které ukazují tržní cenu
v daném čase).
Na tomto místě je rovněž nutné poznamenat, že mnoho účtů vykazovalo záporné zůstatky.
Ačkoliv Společnost měla právo nárokovat a vymáhat dané částky od klientů (stejně jako to
aktuálně dělají jiní brokeři), rozhodla se namísto toho nastavit u těchto účtů zůstatek na
nulu bez toho, aby vůči klientům uplatňovala další finanční nároky.
Dále bychom chtěli poukázat na to, že společnost IronFX Global v souvislosti s Vaším účtem
vystupovala pouze jako realizační broker a nenese tak žádnou odpovědnost v souvislosti
s případnými obchody uzavřenými pro Vás či Vaším jménem ve vztahu k Vašemu účtu pro
obchodování. V tomto ohledu bychom Vás chtěli upozornit na webové stránky Společnosti,
konkrétně
na
část
„Managed
Accounts“
(Spravované
účty“
(http://www.ironfx.com/en/trading-accounts), kde je výslovně uvedeno, že „výše uvedené
subjekty jsou nezávislé na společnosti IronFX Global, přičemž by měly ze strany klientů
využívány pouze po pečlivém posouzení poskytovaných služeb a důkladném průzkumu“.
Kromě toho v příslušné Smlouvě, která je uzavřena mezi správcem finančních prostředků
(např. společností as Haeres) a příslušnými klienty, společnost IronFX nevystupuje jako
smluvní strana, ani nepřebírá žádnou odpovědnost za plnění a/nebo jednání či obchodní
strategii realizovanou ze strany správce finančních prostředků, ani tyto jiným způsobem
negarantuje. Namísto toho pak každý klient vstupuje do obchodního vztahu se správcem
finančních prostředků na základě vlastní vůle a dle svého vlastního uvážení. Jediné spojení
mezi společností IronFX a správcem finančních prostředků je to, že na základě dohody
správce finančních prostředků s klienty jsou klienti povinni otevřít si účet pro obchodování u
společnosti IronFX. Takovýto účet je jménem klienta kontrolován ze strany správce
finančních prostředků (na základě uplatnění plné moci). Na základě plné moci klient (tj. Vy)
zmocňuje příslušného správce finančních prostředků k tomu, aby nakládal s klientovými účty
pro obchodování otevřenými u společnosti IronFX a ovládal je (výhradně pro účely
obchodování), přičemž je zde výslovně uvedeno, že za obchodní strategii uplatňovanou
v rámci účtu/účtů klienta odpovídá výhradně klient nebo jiná zmocněná osoba (jednající
jménem klienta). Konečně pak výše uvedený vztah mezi klientem a společností Haeres,
stejně jako zavedení služeb společnosti Haeres ze strany A&L Management, jsou dále
doloženy uvítacím emailem, který je zaslán každému příslušnému klientovi společností
Haeres.
V důsledku toho a na základě výše uvedeného je zjevné, že za obchodní strategii
uplatňovanou v rámci Vašeho účtu/Vašich účtů odpovídá výhradně klient nebo jiná
zmocněná osoba (jednající Vaším jménem). Je zřejmé, že výrazné ztráty v rámci Vašeho
účtu/Vašich účtů pro obchodování byly důsledkem držených pozic a událostí, ke kterým
došlo dne 15. ledna 2015.
Rovněž, prosím vezměte na vědomí, že Společnost jednala v souladu s níže uvedenými
ustanoveními Obchodních podmínek STP/ECN, se kterými se klienti seznámili, kterým
porozuměli a které přijali před otevřením účtu pro obchodování u Společnosti:
Článek 5.4: „Klient bere na vědomí, že v případě jakékoliv elektronické komunikace, která by
mohla způsobit prodlení a/nebo narušení – včetně internetu, obchodní platformy či elektřiny
– a Klient má zájem provést v danou chvíli příkaz, je nutné zavolat Transakční (obchodní)
oddělení na čísle +357 25027222 a zadat příkaz ústně. Klient bere na vědomí a souhlasí, že
Společnost má právo nepřijmout jakékoliv verbální pokyny v případech, kdy zaměstnanci
Společnosti nejsou přesvědčeni o totožnosti volajícího/Klienta, nebo v případech, kdy
volající/Klient Společnosti neposkytne jasné pokyny. Klient bere na vědomí, že ústní pokyny
budou vyřizovány v pořadí, ve kterém budou přicházet, přičemž Společnost nenese žádnou
odpovědnost za možné prodlení v souvislosti se zadáním ústních pokynů v rámci
Transakčního (obchodního) oddělení.“
Článek 6.11: „Stanovení případné úpravy nebo změny otevírací/zavírací ceny, velikosti,
hodnoty a/nebo množství Transakce (a/nebo úrovně či velikosti jakéhokoliv pokynu) bude
podléhat výhradnímu uvážení Společnosti a bude pro Klienta konečné a závazné. Společnost
je povinna informovat Klienta o případných úpravách nebo změnách prostřednictvím
interního mailu co možná nejdříve.“
Článek 6.13: „Společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty, náklady nebo závazky (včetně
následných/nepřímých škod) utrpěných či vynaložených Klientem v důsledku zadání pokynů
nebo v důsledku jakékoliv jiné komunikace realizované prostřednictvím internetu či jiných
elektronických médií. Za všechny příkazy bude výhradně odpovídat Klient, stejně jako za
přesnost všech informací zasílaných prostřednictvím příslušných elektronických médií.
Společnost neponese odpovědnost za prodlení nebo nepřesnosti v přenosech jakýchkoliv
pokynů, informací nebo realizaci příkazů v důsledku jakékoliv příčiny, která je mimo
přiměřenou kontrolu Společnosti.“
Článek 6.14: „Společnost neponese odpovědnost za žádná prodlení nebo jiné chyby
způsobené během přenosu příkazů Klienta prostřednictvím obchodních platforem
Společnosti. Prodlení může být způsobeno různými důvody, a to v závislosti na aktuálních
tržních podmínkách (např. vysoká tržní volatilita), pomalým/slabým internetovými spojením
mezi terminálem Klienta nebo jakoukoliv jinou obchodní platformou nabízenou Společností a
serverem Společnosti.“
Článek 6.15: „Všechny příkazy Klienta (Buy/Sell, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Stop
Loss a/nebo Take Profit), jsou realizovány při dostupných aktuálních tržních cenách. Avšak
v případě jakýchkoliv komunikačních či technických poruch či v případě nesprávné zobrazení
cenových dat (tj. ceny jsou zmrazeny, nedochází k aktualizaci, cenové výkyvy) si Společnost
vyhrazuje právo neprovést příkaz, případně – pokud již byl příkaz proveden – změnit otevírací
a/nebo zavírací cenu konkrétního příkazu či dokonce zrušit příslušný realizovaný příkaz.“
Článek 6.16: „Klient bere na vědomí a souhlasí, že Společnost nenese odpovědnost v případě,
kdy je příkaz Klienta opožděn či dokonce neproveden při požadované ceně (tj. běžné tržní
ceně), neboť kotace jsou odvozeny od poskytovatelů likvidity, kteří využívají překlenovací
technologii; tržní ceny se zpravidla během období volatility mění velmi rychle.“
Článek 17.1: „Společnost nenese vůči Klientovi odpovědnost s ohledem na porušení
jakéhokoliv závazku či povinnosti dle této Dohody, pokud takovéto porušení plyne z jakékoliv
příčiny, která je mimo naši kontrolu, a to zejména včetně:
a) Vyšší moci, války, požáru, záplavy, výbuchu, stávek nebo jiných průmyslových sporů;
poruchy nebo přerušení dodávek energie, poruchy přenosu nebo komunikace či počítačových
zařízení, případně jiných stávek nebo podobného průmyslového jednání, útoků hackerů nebo
jiného nelegálního jednání s ohledem na obchodní server Společnosti;
b) Pozastavení, likvidace či uzavření jakékoliv trhu, odstoupení či poruchy jakékoliv události,
od které Společnost odvozuje své kotace, případně stanovení limitů nebo zvláštních či
neobvyklých podmínek pro obchodování na jakémkoliv takovém trhu nebo s ohledem na
jakoukoliv takovouto událost.“
Závěrem uvádíme, že je prokázáno, že Společnost nepochybila a ve skutečnosti přijala
všechna nezbytná opatření pro to, aby upravila všechny dotčené příkazy v souladu
s Podmínkami Společnosti a běžnou tržní praxí.
Považujte toto za naši finální odpověď.
Pokud i přesto nejste spokojeni s finální odpovědí Společnosti, postupujte v souladu
s případnými dalšími opatřeními, která si přejete přijmout, dle našich Pravidel pro řešení
sporů.
S pozdravem,
Oddělení Compliance
Download

preklad_email_odpoved_IronFX