Firemní profil
Dodávky staveb
Informace. Fakta. Reference.
O SPOLEČNOSTI

Společnost OBERMEYER ALBIS – STAVOPLAN, spol. s r.o. byla založena jako projektově – inženýrská a 100%
dceřiná společnost významné německé projektové kanceláře Obermeyer v roce 1993 a od tohoto roku aktivně
působí na českém trhu.

Díky aplikování a kontinuálnímu zvyšování standardu firemních kompetencí a firemního know – how se od svého
založení nepřetržitě vyvíjí a úspěšně rozrůstá. V současnosti poskytuje široké portfólio výkonů a odborných služeb.
Firma také spolupracuje s celou řadou externích odborníků a specialistů.

Svým klientům a partnerům může firma nabídnou celé spektrum služeb a výkonů v oblasti investiční výstavby. Mezi
hlavní kompetence firmy patří projektová činnost, projektový management, management nákladů, příprava a řízení
staveb, činnost TDI a činnost koordinátora BOZP, monitoring a supervize projektů, realitní a developerská činnost,
odborné posuzování budov (např. Technická Due Diligence), činnost generálního kontraktora, dodávky kompletních
staveb „na klíč“, facility management, technické, ekonomické a právní poradenství, certifikace BREEAM.

Skupina Obermeyer klade důraz na vysokou kvalitu poskytovaných služeb při respektování nejnovějších standardů
v oblasti stavebnictví a environmentu. Zabezpečení ekonomické rentability projektů a dosažení optimálního
poměru užitek/cena patří mezi hlavní priority firmy. Tento fakt se pozitivně odráží ve spokojenosti našich klientů.
IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI








Název společnosti:
Sídlo:
Kontaktní adresa:
IČ:
DIČ:
Telefon:
Fax:
Statutární orgán:




Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Internet:
Email:
Obermeyer Albis – Stavoplan, spol. s r.o
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
45787867
CZ45787867
+420 281 093 111
+420 283 891 662
Ing. Ivo Turčáni
Ing. Martin Suchopárek
Citibank Europe plc, organizační složka
2044020109/2600
www.obermeyer.cz
[email protected]
PŘEHLED ČINNOSTÍ
 Řídící a inženýrská činnost
 Projektový management
 Management nákladů
 Monitoring a supervize projektů
 Development management
 Odborné posouzení budov
 Řízení výstavby
 Technický dozor investora
 Koordinátor BOZP
 Fit-out management
 Dodávky staveb
 Certifikace BREEAM
 Projektová a inženýrská činnost
 Odborné poradenství
OBORY ČINNOSTI PODNIKÁNÍ DLE VÝPISU Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU:

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály

Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Projektování pozemkových úprav

Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

Projektování elektrických zařízení

Překladatelská a tlumočnická činnost

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Poskytování technických služeb

Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
PŘEHLED ČINNOSTÍ
 Řídící a inženýrská činnost
 Projektový management
 Management nákladů
 Monitoring a supervize projektů
 Development management
 Odborné posouzení budov dle BREEAM, LEED a DGNB
 Řízení výstavby
 Technický dozor investora
 Koordinátor BOZP
 Fit-out management
 Dodávky staveb
 Certifikace BREEAM
 Projektová a inženýrská činnost
 Pozemní stavby
TZB a inženýrské služby
 Odborné poradenství
 Facility Management
 Realizace staveb
PŘEHLED ČINNOSTÍ PODROBNĚ
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
Projekty jsou stále složitější, požadavky uživatelů a nároky na investory při přípravě a realizaci projektů stoupají.
Legislativní prostředí a rámcové ekonomické podmínky podléhají neustálým změnám.
Jako manažeři projektu za Vás přebíráme organizaci projektu ve všech fázích jeho přípravy, realizace a uvedení do
provozu. O Váš projekt se postaráme od prvotního nápadu až po nastěhování resp. uvedení vaší stavby do života.
Sestavíme pro Vás funkční a prostorový program, zajistíme zapojení všech účastníků projektu, vybereme optimální tým
projektantů, zorganizujeme přípravu a realizaci projektu, zabezpečíme komunikační cesty, naplánujeme a sledujeme
náklady a termíny, postaráme se o požadovanou kvalitu.
Koncentrujeme se na řešení, nikoli na problémy.
Firma OBERMEYER ALBIS – STAVOPLAN, spol. s r.o. je schopna řídit projekt s odborným know-how, neboť v našem
podniku jsou zastoupeny všechny obory a my můžeme kdykoli využít služeb příslušných expertů.
Mezi ostatními manažery projektů v této sféře jsme tak jedineční svou komplexností, neboť dokážeme u svých vlastních
expertů získat loajálně, rychle a spolehlivě odpovědi na všechny odborné otázky v souvislosti s projektem.
Spektrum našich služeb dále zahrnuje:
 risk management
 management změn
 obchodní zajištění – management smluv
 management úvěrů
 bankovní kontrolu
MANAGEMENT NÁKLADŮ
Naši cenoví manageři zajišťují v krátkodobém a dlouhodobém horizontu plánování nákladů a řízení rozhodnutí, která zvyšují
hodnotu pro zákazníka a snižují náklady na produkty a servis. Ve všech fázích projektu organizují, koordinují a dokumentují
náklady a financování projektu, průběžně informují zákazníka, připravují podklady pro jeho rozhodování.
MONITORING A SUPERVIZE PROJEKTŮ
Kromě přímého projektového řízení vám můžeme nabídnout nezávislou supervizi a monitoring - dohled nad průběhem vašich
projektů nastavený v potřebném rozsahu a intenzitě v závislosti na kvalitě jednotlivých účastníků přípravy a realizace projektu.
Klientovi bez potřebné odborné zkušenosti, personálního a technického vybavení to umožňuje prostřednictvím nezávislého
subjektu kontrolovat průběh projektu, uplatňovat své specifické požadavky a získávat podněty pro zlepšení kvality a uživatelské
hodnoty projektu.
DEVELOPMENT MANAGEMENT
V dialogu s uživateli, provozovateli a investory zajišťujeme rozvoj nemovitostí a pozemků od pre-feasibility study po projekt
připravený pro trh. Ve spojení s analýzami investic a se zapojením modelů financování optimálně zhodnotíme projekty jako
komplexní produkt.
Realizujeme pro vás:
 analýzy trhu a lokality
 feasibility studies / studie proveditelnosti
 development
 revitalizaci a optimalizaci existujícího stavu
 podporu při vyhledávání investorů a provozovatelů
 management dotací
 propočty návratnosti
 management uvedení na trh
 PPP poradenství / PPP projekty
ODBORNÉ POSOUZENÍ BUDOV
 Technická Due Diligence
 Technická inspekce
 Energetický audit
 Hodnocení budov (LEED)
ŘÍZENÍ VÝSTAVBY
Smyslem Construction Managementu je přímé řízení výstavby bez účasti Generálního zhotovitele stavby s přímým
zasmluvněním specializovaných dodavatelů.
Výhodou je finanční zprůhlednění celého procesu výstavby s minimalizací přirážek subdodavatelů, minimalizací nákladů na
vícepráce a s možností výrazného zkrácení termínu realizace stavby díky rozdělení stavby do jednotlivých celků.
CM zajistí investorovi flexibilní dodávku stavby s optimálními finančními náklady, přináší transparentnost těchto nákladů a
mnohdy značnou míru úspor v době realizace stavby.
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA
Smyslem technického dozoru investora je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou
dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními
závazky. To vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy.
Činnost technického dozoru investora při výstavbě představuje jedno z důležitých hledisek procesu stavební realizace celého
investičního záměru a ve svém výsledku zajistí investorovi kvalitní provedení díla, minimum budoucích reklamací ale i možnou
úsporu nákladů v době realizace.
KOORDINÁTOR BOZP
Neustále se zvyšujícím tlakem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách byly EU zavedeny povinnosti účastníků
výstavby ke zvýšení bezpečnosti práce na staveništi. Investorům zákon ukládá povinnost určit koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví na staveništi jak pro přípravnou, tak pro realizační fázi projektu.
Odborně způsobilí pracovníci vám pomohou při řešení problematiky BOZP a zajistí výkon činnosti koordinátora.
FIT-OUT MANAGEMENT
V rámci přípravy užívání nebo změn stavby definujeme limitující podmínky pro realizaci prostor jednotlivých nájemců,
koordinujeme a kontrolujeme jejich projektovou dokumentaci, poskytujeme podporu při vyřizování příslušných povolení,
koordinujeme průběh prací ve spolupráci s generálním dodavatelem a subdodavateli, pro účely přejímky a potřeb vlastníka
objektu/provozovatele porovnáváme prováděcí dokumentaci s realizací.
PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Neustále se rozcházející představy o nezbytnosti a možnostech řešení dopravních problémů otevírají široké spektrum úkolů pro
kreativní projektanty.
TZB A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY
Projektování technického vybavení nabývá v důsledku nových zákonných rámcových podmínek a kratších cyklů inovací stále
většího významu. To se týká novostaveb i projektů sanace.
Spektrum prací firmy OBERMEYER ALBIS-STAVOPLAN na tomto poli je rozsáhlé. Na poli energetické techniky a techniky
budov i elektrotechniky a informací nabízíme veškeré projektové a poradenské služby. Spektrum sahá od prvotních studií
proveditelnosti přes plánování všech pracovních fází a dozor nad objektem až po přejímku a předání zákazníkům ve všech
oborech technického vybavení.
Díky svým interdisciplinárním odborným kompetencím a dlouholetým praktickým zkušenostem navrhuje OBERMEYER ALBISSTAVOPLAN dlouhodobě využitelnou, na budoucnost orientovanou techniku zařízení a je ideálním partnerem pro ekologické,
integrální energetické plánování.
ODBORNÉ PORADENSTVÍ
Na základě našich dlouholetých zkušeností ve všech oborech naší činnosti vám zároveň nabízíme komplexní nezávislé
poradenství při Vašich projektech a záměrech.
Obdobně vám můžeme nabídnout ať už jako samostatnou činnost nebo v kombinaci s odborným poradenstvím nezávislou
supervizi a monitoring - dohled nad průběhem projektů.
FACILITY MANAGEMENT
Cílem je vytvoření organizace a vlastní realizace podpůrných činností jako je provoz a údržba objektů včetně ostrahy a úklidu,
evidence a správa majetku, řízení energií, řízení nájmů a dalších externích vztahů za účelem vytvořit podmínky pro ekonomický
růst organizace.
Facility management se zaměřuje na : - zvýšení efektivity pracovníků při jejich základním podnikání
- redukci vedlejších nákladů
- úsporu energií
- optimální využití prostorů
- efektivní evidenci majetku
- zkvalitnění životního prostředí
- zvýšení bezpečnosti práce
REALIZACE STAVEB
Dodávky a realizace staveb na klíč
Reference – dodávky staveb
KANTÝNA ROSMARIN, ROSMARIN BUSINESS CENTER, PRAHA
Rekonstrukce kantýny Rosmarin,
Rosmarin Business Center,
Praha, Česká republika
Investor
Říčany Property s.r.o.
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7
Termín provádění
Leden 2014 – Březen 2014
Investiční náklady
Cca. 7.4 mil. Kč
Provedené výkony
Projekt engineering vč. vyřízení
stavebního povolení a kolaudačního
rozhodnutí
Generální dodávka stavby
Popis a využití
Byla provedena kompletní modernizace
stávající kantýny. Zázemí bylo SDK
příčkami rozděleno na technologicky
funkční celky, byly provedeny nové
povrchy, nové rozvody elektro, VZT,
vč. technologií gastro provozu. Kantýna
byla vybavena novým nábytkem.
Počet míst byl navýšen na 100 a byl
ztrojnásoben počet vydávaných jídel.
UNICREDIT BANK, NOVÁ KAROLINA PARK, OSTRAVA
UniCredit Bank,
Nová Karolina Park,
Ostrava, Česká republika
Investor
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
Termín provádění
Listopad 2013 – Únor 2014
Investiční náklady
Cca. 15 mil. Kč
Provedené výkony
Generální dodávka stavby
Koordinace přímých dodávek
investora
Popis a využití
Zřízení vestavby nájemních
kancelářských prostor pro
společnosti UniCredit Bank a
UniCredit Leasing.
MOTA ENGIL, KAVČÍ HORY OFFICE PARK, PRAHA
Nové kanceláře společnosti Mota
Engil Central Europe, a.s.,
Kavčí Hory Office Park,
Praha, Česká republika
Investor
Mota-Engil Central Europe
Česká republika, a.s.
Na Hřebenech II 1718/10
Praha 4
Termíny provádění
Září 2013 – Listopad 2013
Investiční náklady
Cca. 2.5 mil. Kč
Provedené výkony
Generální dodávka vestavby
Popis a využití
Zřízení nových kanceláří firmy Mota
Engil Central Europe v rámci
administrativní budovy Kavčí Hory
Office Park v Praze. V rámci
výstavby byly z části použity
upravené skleněné příčky a mobilní
stěna z původních kanceláří.
GRYCAN CAFÉ, CENTRUM ČERNÝ MOST, PRAHA
Grycan Ice Cream Café,
Centrum Černý Most,
Praha, Česká republika
Investor
GRYCAN s.r.o.
250 70 Panenské Břežany 199
Termíny provádění
Únor 2013 – Březen 2013
Investiční náklady
Cca. 1.6 mil. Kč
Provedené výkony
Generální dodávka stavby
Koordinační činnost nájemce
Popis a využití
Jedná se o zřízení kavárny
a zmrzlinárny pod značkou Grycan
Ice Cream Café v rámci pražského
obchodního Centra Černý Most.
NOVÉ SÍDLO SPOLEČNOSTI SAP ČR, spol. s r.o., PRAHA
Nové sídlo společnosti SAP ČR,
spol. s r.o.,
Praha, Česká republika
Investor
SAP ČR, spol. s r.o.
Vyskočilova 1481/4
140 00 Praha 4
Termíny provádění
Prosinec 2012 – Březen 2013
Investiční náklady
Cca. 18.4 mil. Kč
Provedené výkony
Generální dodávka pro nájemce
Popis a využití
Zřízení kanceláří společnosti SAP
v 7. patře BB Centra budovy Beta
o celkové ploše 2.097 m2.
Nové prostory bude využívat všech
150 zaměstnanců SAP ČR
působících v Praze.
WPB CONSULTING a.s., AMAZON COURT, PRAHA
WPB Consulting a.s.,
Amazon Court,
Praha, Česká republika
Investor
Ca Immo Real Estate Management
Czech Republic, s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Termíny provádění
Listopad 2012 – Leden 2013
Investiční náklady
Cca. 4.1 mil. Kč
Provedené výkony
Generální dodávka vestavby
Popis a využití
Jedná se o zřízení nových
nájemních prostor pobočky
společnosti WPB Consulting a.s.
v budově Amazon Court v Praze.
OFFICE HOUSE s.r.o., AMAZON COURT, PRAHA
OFFICE HOUSE s.r.o.,
Amazon Court,
Praha, Česká republika
Investor
Ca Immo Real Estate Management
Czech Republic, s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
Termíny provádění
Listopad 2012 – Leden 2013
Investiční náklady
Cca. 4.8 mil. Kč
Provedené výkony
Generální dodávka vestavby
Popis a využití
Jedná se o zřízení nových
nájemních prostor centrály
společnosti OFFICE HOUSE s.r.o.
v budově Amazon Court v Praze.
BB CENTRUM BUDOVA BETA, PRAHA
BB Centrum budova Beta,
revitalizace vstupní haly,
Praha, Česká republika
Investor
BB C Building BETA, s r.o.
Termíny provádění
Září 2012 – Listopad 2012
Investiční náklady
Cca. 4.5 mil. Kč
Provedené výkony
Generální dodávka stavby
Popis a využití
Renovace vstupních prostor a haly
kancelářské budovy Beta
BB Centra na Praze 4.
KOMERČNÍ BANKA – POBOČKA HORNÍ POČERNICE
Komerční banka,
pobočka Horní Počernice,
Česká republika
Investor
Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33, No. 969
114 07 Praha 1
Termíny provádění
Březen 2012 – Červenec 2012
Investiční náklady
Cca. 4.5 mil. Kč
Provedené výkony
Construction management
Realizace stavby
Dodávka stavby
Popis a využití
Dvoupodlažní objekt využívaný
několika nájemníky prošel
stavebními úpravami z důvodu
potřeby reorganizace provozu
pobočky KB. Její provoz byl
přemístěn pouze do 1 NP budovy.
V souvislosti s tím proběhla celková
rekonstrukce pobočky včetně jejího
interiérového vybavení.
Plocha: 830 m2
eBAY SÍDLO SPOLEČNOSTI, PRAHA
eBay sídlo společnosti,
Praha, Česká republika
Investor
eBay Czech Republic s.r.o.
Radlická 608/2
150 00 Praha 5
Termíny provádění
Březen 2012 – Červen 2012
Investiční náklady
Cca. 5.7 mil. Kč
Provedené výkony
Construction management
Realizace stavby
Popis a využití
Sídlo společnosti eBay v České
republice.
Plocha: 950 m2
MAERSK LINE, OFFICE CENTRUM ANDĚL PARK, PRAHA
Maersk Line,
Office centrum Anděl Park,
Praha, Česká republika
Investor
Maersk Czech Republic s.r.o.
Karla Englise 3219/4
150 00 Praha 5
Termíny provádění
2012
Investiční náklady
Cca. 4.5 mil. Kč
Provedené výkony
Poradenská činnost při výběru
dodavatele
Supervize při realizaci
Popis a využití
Do stávajícího administrativního
objektu Anděl Park na Smíchově
byla provedena klientská vestavba
pro společnost Maersk Line.
Tento provoz byl umístěn do 6.
a 7. nadzemního podlaží. V duchu
klientské vestavby byly provedeny
potřebné stavební úpravy, úpravy
TZB a dodávka interiérového
vybavení.
FIT-OUTY KANCELÁŘÍ V BUDOVĚ AMAZON COURT, PRAHA
Fit-Outy kanceláří v budově
Amazon Court,
Praha, Česká republika
Investor
Ca Immo Real Estate Management
Czech Republic, s.r.o.
AIDYA Czech, a.s.
Termíny provádění
2011
Investiční náklady
Ca Immo - Cca. 8 mil. Kč
AIDYA – Cca 1.8 mil. Kč
Provedené výkony
Vestavba nájemních jednotek
Popis a využití
Fit-outy nových kanceláří
společností Ca Immo Real Estate
Management, s.r.o. a AIDYA
Czech, a.s. v energeticky úsporné
budově Amazon Court v pražském
Karlíně.
UNICREDIT BANK – POBOČKOVÁ SÍŤ, PRAHA
UniCredit Bank Czech Republic
a.s. – pobočková síť,
Czech Republic
Investor
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
Na Příkopě 858/20
110 00 Praha - Nové Město
Termíny provádění
2010 – 2012
Investiční náklady
Cca. 50 mil. Kč
Provedené výkony
Dodávka stavby
Popis a využití
Výstavba nové pobočkové sítě,
celkem bylo do současné doby
dodáno 21 poboček.
MEDTRONIC, OREGON HOUSE, PRAHA
Medtronic, Oregon House,
Praha, Česká republika
Investor
Medtronic Czechia s.r.o.
Oregon House
Řevnická 170/4
155 21 Praha 5
Termíny provádění
Září 2008 – Prosinec 2009
Investiční náklady
Cca. 15 mil. Kč
Provedené výkony
Příprava zakázky
Návrh – studie stavby
Spaceplanning
Realizace – fit-out
Popis a využití
Jedná se o relokaci sídla
společnosti do nového objektu.
V rámci akce byl proveden
kompletní servis spojený
se stěhováním společnosti.
POBOČKA HSBC, BRNO – NÁMĚSTÍ SVOBODY
Pobočka HSBC, Brno – náměstí
Svobody, Česká republika
Investor
HSBC Bank plc – pobočka Praha
Millenium Plaza
V Celnici 10
117 21 Praha 1
Termíny provádění
Září 2008 – Červen 2009
Investiční náklady
Cca. 20 mil. Kč
Provedené výkony
Generální projektant
Architektonická studie
Dokumentace pro stavební
povolení
Dokumentace pro provedení stavby
Autorský dozor
Dodávka stavby
Popis a využití
Zřízení nového obchodního místa
HSBC v prostorách objektu na rohu
ulic Rašínova 2 a náměstí Svobody
5 v Brně.
PERDORMIRE, OC SPEKTRUM PRŮHONICE, PRAHA
Prodejní místo společnosti
PerDormire, OC Spektrum,
Praha, Česká republika
Investor
MACHALA a.s.
Hybernská 1271/32
110 00 Praha 1
Termíny provádění
Duben 2008 – Květen 2008
Investiční náklady
Fit-Out: Cca. 166.000 Kč
Výstavba jednotky: Cca. 820.000 Kč
Provedené výkony
Činnost generálního kontraktora
Vestavba nájemní jednotky
Popis a využití
Nová obchodní jednotka v OC
Spektrum v Praze Průhonicích –
Čestlicích.
TEMPUR, GALERIE FÉNIX, PRAHA
Prodejní místo společnosti
TEMPUR, Galerie Fénix,
Praha, Česká republika
Investor
MACHALA a.s.
Hybernská 1271/32
110 00 Praha 1
Termíny provádění
Únor 2008 – Duben 2008
Investiční náklady
Fit-Out: Cca. 240.000 Kč
Výstavba jednotky: Cca. 2 mil. Kč
Provedené výkony
Činnost generálního kontraktora
Vestavba nájemní jednotky
Popis a využití
Výstavba nové obchodní jednotky
v Galerii Fénix na Praze 9.
HSBC - OBJEKT PARK ONE, BRATISLAVA
HSBC – objekt Park One,
Bratislava, Slovenská republika
Investor
HSBC Bank plc,
pobočka zahraničnej banky
Lazarská 8/13, budova AB
120 00 Praha 2
Termíny provádění
Listopad 2007 – Únor 2008
Investiční náklady
Cca. 11.5 mil. Kč
Provedené výkony
Generální dodávka
Popis a využití
Zřízení obchodního místa HSBC
v prostorách stávajícího objektu
Park-One – Námestie 1. Mája 18
v Bratislavě.
KOMERČNÍ BANKA, BRATISLAVA
Komerční banka, Bratislava,
Slovenská republika
Investor
Komerční banka Bratislava, a.s.
Medená 6
810 00 Bratislava
Termíny provádění
Únor 2007 – Leden 2008
Investiční náklady
Fit-Out Cca. 25 mil. SKK
Pobočka KB Cca. 10 mil. SKK
Provedené výkony
Expertní podpora objednatele
Projekční činnost Fit-Out,
pobočka KBB
Technický dozor investora Fit-Out,
pobočka KBB
Project Management
Popis a využití
Relokace Head Office KB Bratislava,
realizace pobočky KB Bratislava a
relokace ESSOX do prostor nově
vybudovaného administrativního
objektu ASTORIA PALACE v
Bratislavě.
KOMERČNÍ BANKA – POBOČKOVÁ SÍŤ, ČESKÁ REPUBLIKA
Komerční banka a.s.,
pobočková síť,
Česká republika
Investor
Komerční banka a.s.
Termíny provádění
2005 – 2007
Investiční náklady
Cca. 120 mil. Kč
Provedené výkony
Činnost generálního kontraktora
Vestavba nových stavebních konstrukcí,
úprava stávajících konstrukcí
Dodávka interiéru včetně finálních
doplňků
Popis a využití
Zřízení nových či rekonstrukce
stávajících poboček sítě Komerční
banky a.s.
Celkem 24 poboček v České republice.
VÝROBNÍ HALA SARNAMOTIVE BOHEMIA, LIBEREC
Výrobní hala Sarnamotive Bohemia,
Liberec, Česká republika
Investor
Sarnamotive Bohemia s.r.o.
Nám. Dr. E Beneše 4/12
460 01 Liberec
Termíny provádění
2002 - 2003
Investiční náklady
Cca. 140 mil. Kč
Provedené výkony
Řízení projektu
Technický dozor investora
Zhotovitel stavby
Popis a využití
Výrobní hala pro výrobu plastových
dílů. Jednopodlažní hala s třípodlažním
administrativním vestavkem
o půdorysné ploše 5.400 m2.
Areál zahrnuje vlastní halu, objekt
vrátnice s trafostanicí a areálové
komunikace.
POLYFUNKČNÍ CENTRUM RUBEŠKA – II. ETAPA, PRAHA
Polyfunkční centrum Rubeška,
Praha, Česká republika
Investor
PROMOPRO – INVEST s.r.o.
Rubeška 215/1
Praha 9
Termíny provádění
2002 - 2003
Investiční náklady
Cca. 50 mil. Kč
Provedené výkony
Dokumentace pro stavební povolení
Výběr dodavatele
Dokumentace pro provedení stavby
Autorský dozor a stavební dozor
investora
Generální kontraktor
Popis a využití
Jedná se polyfunkční objekt zahrnující
v sobě kancelářské, skladové a
výstavní plochy.
V rámci prací byla provedena
rekonstrukce spodních pater a
vybudování 4 patrové nástavby.
RADIOMOBIL LOUNY, LOUNY
RadioMobil Louny, Česká republika
Investor
RadioMobil a.s.
Londýnská 59
Praha 2
Termíny provádění
1999
Investiční náklady
Cca. 100 mil. Kč.
Provedené výkony
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro provedení stavby
Výběr dodavatele
Autorský dozor a technický dozor
investora
Generální kontraktor
Popis a využití
Jedná se o pětipodlažní
administrativní objekt, který byl
kompletně rekonstruován tzn. nové
dispoziční uspořádání vnitřních prostor
objektu, výměna prosklených částí
obvodového pláště a nové technické
zařízení budovy.
INTERBANKA, PRAHA
Interbanka, Praha, Česká republika
Investor
Interbanka a.s.
Václavské nám. 40
Praha 1
Termíny provádění
1998 - 1999
Investiční náklady
Cca. 220 mil. Kč
Provedené výkony
Dokumentace pro stavební povolení +
projekt změn před dokončením stavby
Dokumentace pro provedení stavby
Výběr dodavatele
Autorský dozor a technický dozor
investora
Řízení stavby
Popis a využití
Jedná se o památkově chráněný
sedmipodlažní objekt s kopulí v centru
Prahy. Objekt prošel komplexní
rekonstrukcí.
Hrubá podlažní plocha: 5 950 m2
Obestavěný prostor: 23 240 m3.
KOOSPOL, PRAHA
Koospol, Praha, Česká republika
Investor
RadioMobil a.s.
Londýnská 59
Praha 2
Termíny provádění
1997 - 2000
Investiční náklady
Cca. 125 mil. Kč.
Provedené výkony
Dokumentace pro stavební povolení
ve spolupráci s ABD ateliérem
Výběr dodavatele
Dokumentace pro provedení stavby ve
spolupráci s ABD ateliérem
Autorský dozor a technický dozor
investora
Generální kontraktor
Popis a využití
Jedná se o sedmipodlažní
administrativní objekt s centrálním
proskleným vstupem.
Objekt prošel komplexní rekonstrukcí
včetně technického vybavení objektu.
Provozní a technické zázemí je
situováno v přízemí.
Kontakt: Česká republika - Praha
Obermeyer Albis – Stavoplan, spol. s r.o.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9
Česká republika
Tel.: +420 281 093 111
Fax: +420 283 891 662
Internet: www.obermeyer.cz
E-Mail: [email protected]
Download

Praha - Obermeyer Albis