Zápis ze zasedání školské rady
při Základní škole a mateřské škole Dolní Lánov
Datum konání: 14. 10. 2014, 16h
Místo: školní jídelna ZŠ a MŠ Dolní Lánov
Přítomni:
Členové školské rady:
Za zřizovatele: Jana Tumová
Za rodiče: Renata Waishauptová, Karla Svatá (zapisovatel)
Za pedagogické pracovníky školy: Anna Hofmanová
Za vedení školy: Mgr. Jitka Ulvrová, ředitelka školy
Omluveni: Slavomír Vyklický, Jana Rejdová
Program:







Schválení předložené Výroční zprávy školy za r.2013/2014
Schválení předloženého Řádu školy, Řádu školní družiny, Řádu MŠ, Řádu školní jídelny
Zpráva p. ředitelky o nástupu dětí do ZŠ a MŠ
Návrhy na získání dotací v roce 2014/2015
Návrhy a připomínky k chodu ZŠ a MŠ
Akce ZŠ na školní rok 2014/2015 a spolupráce ŠR na nich
Závěrečná diskuze
Jednání:
1) Jednání zahájila předsedkyně Karla Svatá. Přivítala přítomné a seznámila je s programem zasedání.
Zapisovatelem byla zvolena Karla Svatá. Kontrolou zápisu Renata Waishauptová.
2) Všichni členové ŠR obdrželi výroční zprávu e-mailem k prostudování. Po krátké diskuzi byla
Výroční zprávy školy za r.2013/2014 jednohlasně schválena.
3) Všechny Řády školy byly předneseny, navržené změny byly přijaty ŠR a jednohlasně schváleny.
4) Pro školní rok 2013/2014 bylo u zápisu do 1.ročníku ZŠ 11 dětí, přijato 9 žáků; do MŠ u zápisu bylo
17 dětí, přijato 9.
5) Paní ředitelka sdělila ŠR informaci o nové funkci paní učitelky Mgr. Lenky Gažikové, která bude
vedoucí metodického orgánu a zároveň změnu vedoucí učitelky v MŠ, kterou dle upozornění školní
inspekce může momentálně zastupovat pouze p. ředitelka s ohledem na vzdělání a počet roků
praxe.
1
6) Školou byla podána žádost o grant od Škody auto, a.s. na dopravní výchovu, z finanční částky bude
zakoupeno multifunkční dopravní mobilní hřiště, odrážedla, koloběžky, ochranné prvky atd. Další
podaná žádost o dotaci byla na ČEZ – oranžová hřiště, bohužel nebyla schválena. Dotace na školní
kroužky a materiál byla již celá využita. Pokud bude možnost bude škola i v roce 2015 o tuto dotaci
žádat.
7) Paní ředitelka členy ŠR seznámila s výsledkem školské inspekce, která proběhal v ZŠ a MŠ v 2.
polovině září 2014. Inspekce neshledala žádné závažné přestupky a nedostatky. Výsledná zpráva
bude zaslána předsedovi ŠR e-mailem.
8) Škola se od září roku 2014 zapojila do evropského projektu „Ovoce do škol“, kdy jednou týdně je do
školy zavezeno čerstvé ovoce jednotlivě balené po 2-3ks na žáka.
9) Učitelky MŠ a ZŠ domluví termín na podzimní brigádu s rodiči na školním pozemku. Jedná se o
úpravu trávníku, dřevin.
10) Ředitelka oznámila proběhlou prověrku bezpečnosti na dřevěných prvcích na zahradě školy.
11) Rozpočet na rok 2014 je většinou položek vyčerpán. Částka na opravy, která byla určena na vnitřní
úpravy školy bude přesunuta do rozpočtu na rok 2015, jelikož se tento rok uskutečnila oprava celé
střechy budovy z dotace Obecního úřadu. Plánované pořízení 2ks PC (do šk. jídelny a do MŠ) by se
mělo uskutečnit do konce roku, jsou objednány.
12) Na výuku výchov v ZŠ musí ředitelka školy podat inzerát na učitelku pro částečný úvazek na Úřad
práce. Pokud nebude žádný zájemce, bude výchovy vyučovat vychovatelka družiny Mgr. Veronika
Kociánová.
13) Návrh na pořízení upomínkových předmětů školy pro žáky končící 5. ročník ze zbývajících peněz
školního fondu daného ročníku.
14) Na zasedání se navrhla, projednala a naplánovala mimoškolní akce do konce roku 2014 „Čertovský
maškarní rej s mikulášskou nadílkou“, „Zpívání u vánočního stromu“. Besídka pro rodiče se plánuje
na konec zimy.
15) Předsedou ŠR navrženo školení pracovníků školy na spravování webových stránek školy, jelikož p.
učitelka, která je měla na starosti ve škole ukončila své působení.
Příští zasedání školské rady se uskuteční v 1. polovině roku 2015.
Přílohy:
1. Prezenční listina
V Dolním Lánově dne 17.10.2014
Zapsala:
Zápis zkontrolovala:
Předseda:
2
Download

Zápis ze zasedání ŠR 14_10_2014