POZVÁNKA
Katedra radiolokace Fakulty vojenských technologií, Univerzity obrany
v Brně
Vás zve na seminář
PŘÍPRAVA ODBORNÍKŮ PRO RADIOLOKAČNÍ
SYSTÉMY, PASIVNÍ SLEDOVACÍ SYSTÉMY A
SYSTÉMY ELEKTRONICKÉHO BOJE
V SOUČASNÝCH PODMÍNKÁCH
který se bude konat
dne 14. září 2010 v prostorách A 50, Kounicova 44,
(aula Fakulty ekonomiky a managementu UO) v Brně.
Záštitu nad konáním semináře převzali:
Ředitel Odboru vojskového průzkumu a EB MO
plukovník gšt. Ing. Ladislav Joukl
Vedoucí Oddělení zabezpečení řízení činnosti ve vzdušném prostoru
Odboru vzdušných sil, Sekce rozvoje druhů sil – Operační sekce MO
plukovník Ing. Vladimír Vyklický
Cíl, účel konání a odborné zaměření semináře:
Cílem semináře je na straně jedné vytvořit platformu odborné profesní vojenské komunity pro
definování požadavků správců ČVO a velitelů útvarů na absolventy studijního oboru
„Radiolokace“ (Bc., Mgr., příp. Ph.D) z hlediska jejich odborných a profesních znalosti,
schopností a připravenosti pro výkon služby u útvarů a zařízení AČR, které ke své činnosti a
pro plnění uložených úkolů používají RLS, PSS a systémy EB, a na straně druhé vyhodnotit
reálné možnosti školících pracovišť, tj. Katedry radiolokace FVT UO (K-207), resp. Vojenské
akademie ve Vyškově tyto požadavky naplnit a úspěšně realizovat;
Účelem semináře je na základě všeobecné diskuze, výměny názorů, ujasnění a stanovení
reálných požadavků a možností na absolventy studijního oboru „Radiolokace“ v podmínkách
studia na UO, tj. v podmínkách K-207, FVT definovat:
-
profil „nového“ absolventa studijního oboru „Radiolokace“ v bakalářském a
navazujícím magisterském studiu a pro garantované ČVO (25 a 65),
-
obsah a zaměření, případně i skladbu předmětů studijního plánu studijního oboru
„Radiolokace“ pro bakalářské a magisterské navazující studium,
-
podmínky a kompetence pro vzájemnou spolupráci institucí podílejících se na
praktické přípravě absolventů studijního oboru „Radiolokace“, tj. K-207, VAV a
útvary AČR,
Cílem semináře rovněž je, aby v jednotlivých diskusních vystoupeních zazněly názory a
stanoviska jednak vojenských odborníků z praxe, kteří pracují v oblasti radiolokačních
systémů, pasivních systémů a systémů EB a podílejí se na jejich provozu a využití pro plnění
úkolů AČR a tedy znají potřeby útvarů a zařízení AČR z hlediska připravenosti výše
uvedených absolventů, resp. názory pedagogů a instruktorů, kteří se podílejí na přípravě
těchto absolventů po teoretické a praktické stránce. Na základě této výměny názorů pak bude
možné provést úpravy a případné změny stávajících studijních a učebních plánů, podle
kterých je teoretická a praktická příprava studentů ČVO 25 a 65 zatím realizována.
Program
Čas
Akce – obsah činnosti
08:00 – 09:00
Prezence a registrace účastníků
09:00 – 09:10 Zahájení semináře
09:10 – 09:30 Vystoupení vedoucího Katedry radiolokace (K-207)
k současnému stavu v oblasti přípravy studentů studijního
oboru „Radiolokace“ (ČVO 25, 65) z hlediska potřeb
útvarů a zařízení AČR
09:30 – 09:40 Vystoupení zástupce Katedry komunikačních a
informačních systémů (K-209) k současnému stavu a
možnostem zapojení do přípravy studentů studijního oboru
„Radiolokace“ z hlediska potřeb útvarů a zařízení AČR
v oblasti EB - radiového
09:40 – 10:00 Vystoupení ředitele OVPzEB MO k současnému stavu a
požadavkům na připravenost absolventů K-207 pro výkon
funkcí u útvarů a zařízení AČR s ČVO 65
10:00 – 10:20 Vystoupení vedoucího OdZŘČVzP OVzS SRDR-OS MO
k současnému stavu a požadavkům na připravenost
absolventů K-207 pro výkon funkcí u útvarů a zařízení
AČR s ČVO 25
10:20 – 10:50
Přestávka (občerstvení)
10:50 – 11:00 Vystoupení náčelníka sekce J2 VeSpS k současnému stavu
a požadavkům na připravenost absolventů K-207 pro
výkon funkcí u útvarů a zařízení AČR s ČVO 65
11:00 – 11:20 Vystoupení velitele 26.bVŘPz k současnému stavu a
požadavkům na přípravu absolventů K-207 pro výkon
základních funkcí u jednotek a útvarů s ČVO 25
11:20 – 11:40 Vystoupení velitele 53.bPSEB k současnému stavu a
požadavkům na přípravu absolventů K-207 pro výkon
základních funkcí u jednotek a útvarů s ČVO 65
11:40 – 12:00 Vystoupení zástupců Velitelství výcviku – Vojenské
akademie Vyškov k zaměření a obsahu praktické přípravy
studentů a absolventů studijního oboru „Radiolokace“
v rámci odborných aplikačních kurzů, praxí a stáží u
útvarů a zařízení AČR v průběhu a po ukončení jejich
studia na UO (po ČVO)
12:00 – 13:00
Přestávka (oběd)
12:50 – 13:40 Diskuse, vystoupení nevyžádaných příspěvků
13:40 – 14:00 Zpracování závěrečného resumé pro využití při aktualizaci
stávajících studijních a učebních plánů odborníků s ČVO
25 a 65.
Zakončení semináře
Poznámka
Občerstvení
v přestávce jednání semináře (káva, minerálka, ap.);
možnost objednání oběda v ceně 71,-, resp. 80,- Kč (pouze závazné objednávky).
Spojení
Tramvají č. 12, 13 (směr Královo Pole – Červinkova, resp. Královo Pole – Technologický
park), zastávka Nerudova ulice. Budova Kounicova 44 je dislokována naproti rektorátu UO,
resp. Velitelství posádky Brno (Kounicova 65, „rohlík“).
Přihlášky
Přihlášku k účasti na semináři zašlete nejpozději do 6. září 2010 v elektronické podobě (je
preferováno) nebo poštou na adresu kontaktní osoby:
pplk. Ing. Eduard HOŠKO
Katedra radiolokace (K-207)
Kounicova 65
662 10 BRNO
[email protected]
tel.: 973 44 5020
(alcatel 44 5020)
fax: 973 44 2015
(alcatel 44 2015)
nebo
pplk. Ing. Jiří VESELÝ, PhD.
Katedra radiolokace (K-207)
[email protected]
tel.: 973 44 5350
Proděkan FVT pro koncepci a rozvoj
vedoucí katedry radiolokace
plk. doc. Ing. Libor DRAŽAN, CSc.
------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------Přihláška k účasti na semináři
Příprava odborníků pro radiolokační systémy, pasivní sledovací systémy a
systémy EB v současných podmínkách
14. září 2010
Jméno, příjmení, titul ...................................................................................................................
Adresa pro korespondenci ……………….................................................................................
Telefon, e-mail: …………………………………………………………………………………
Objednávám – neobjednávám *) zakoupení oběda.
Datum ................................. podpis ............................................
*)
nehodící se škrtněte
Download

stáhnout zde... - Radiolokace.cz