Němčina pro samouky a pro jazykové školy
Ludmila Koláčková
Jako výjimka ze záplavy učebních materiálů anglického jazyka na našem knižním trhu
se jeví učebnice německého jazyka Němčina pro samouky a pro jazykové školy autorů
Heleny Šajgalíkové a Huberta Hrdličky z nakladatelství Aktuell (Slovensko), která se
objevila na pultech knihkupectví o prázdninách 2011.
Učebnice je rozdělena do 15 lekcí, v nichž jsou zastoupena klasická témata – rodina,
povolání, vzdělání – ale jsou zde zařazeny také tematické okruhy, které obvykle nenalezneme ve jiných knihách podobného charakteru. Jsou to témata z pracovního prostředí – profil firmy, dopisy, vstupní rozhovor, moje organizace, účet, faktura apod.
Součástí učebnice je klíč, slovníček a návod, jak s knihou pracovat, a CD.
Gramatika je prezentována v přehledných tabulkách, následují cvičení z gramatiky i lexikologie. Každá kapitola je pak uzavřena seznamem slovní zásoby a nezbytnými frázemi. Kniha je doplněna nahrávkami na CD, aby si její uživatelé mohli procvičovat
poslech s porozuměním, což je kompetence velmi důležitá při kontaktu v cizojazyčném
prostředí.
Kniha překlenuje určitou mezeru, která vzniká mezi úrovní začátečníků a studujícími,
kteří se po zvládnutí základů jazyka musí seznámit se slovní zásobou, kterou pak potřebují ve své komunikaci s partnerem v cizojazyčném prostředí. Cestujeme-li po zemích západní Evropy, zjistíme, že mladá a střední generace již z velké části komunikuje ve třech jazycích. Jedním z nich je také ve vzrůstající míře jazyk německý.
Zvládnutí komunikace v cizím jazyce je dnes nutno chápat jako jeden z řady důležitých
aspektů kvalifikace pracovníka. Nepotvrdil se ani v poslední době velmi rozšířený názor, že
”
pro kariéru v německé firmě stačí umět anglicky. Není tomu tak. Ti, kteří neumějí německy, se
nemohou účastnit dalšího vzdělávání a školení personálu v mateřských firmách v Německu,“
uvádí doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc., spoluautor učebnice.
Nelze než si přát, aby se kniha dostala k zájemcům o tento cizí jazyk a pomohla jim
tak v lepší komunikaci s přáteli v zahraniční, ale i v komunikaci se zahraničními firmami. Současně se učebnice stává – spolu s obdobnou publikací autorek Šajgalíkové
a Šikolové Angličtina pro samouky a jazykové školy – materiálem, který mohou využít
nejen zájemci z praxe, ale i studenti vysokých škol a jazykových kurzů, kteří nedostatek
hodin přímé výuky nahrazují samostudiem.
Šajgalíková, H., Hrdlička, H. Němčina pro samouky a pro jazykové školy. 1. vyd. Bratislava: Aktuell, 2011. 288 s. ISBN 978-80-89153-86.
Zprávy
45
Autorka
Mgr. Ludmila Koláčková e-mail: [email protected], Centrum jazykového
přípravy Univerzity obrany v Brně
Autorka vystudovala učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů (Č-D) na FF MU
v Brně a rozšiřující studium angličtiny na PF UP v Olomouci. Od roku 2007 je
externí doktorandkou na PF UJEP v Ústí nad Labem (Teorie vzdělávání
v bohemistice).
Od roku 1997 působí ve vysokém vojenském školství, nyní jako odborná asistentka
Centra jazykové přípravy UO v Brně. Vyučuje angličtinu v prezenční i kombinované
formě studia a češtinu pro cizince. Pravidelně se zúčastňuje seminářů a konferencí
doma i v zahraničí.
Je předsedkyní výboru CASAJC, členkou Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka
a autorkou několika učebních textů odborné angličtiny s vojenskou a ekonomickou
tematikou.
46
Reports
Download

Němčina pro samouky a pro jazykové školy