Rychleji, výše, silněji;
a hlavně ve zdraví!
Silou ke golfu bez
únavy a hlavně
tréninkem
k úspěchu!
čtěte na str. 2
DUBEN 2014 / ČÍSLO 1 / V
ZPRAVODAJ GOLFOVÉHO CLUBU BRNO • WWW.GOLFBRNO.CZ
ZDARMA
Velké změny
EDITORIÁL
Do prvního čísla letošní sezony jsem požádal o rozhovor nového ředitele GOLF BRNO a.s. Předpokládám,
že je pro Vás stejně neznámý, tak jako pro mě a moje přirozená zvědavost mě nutila vyzvídat:
na kuchaře. Bohužel velmi brzy se
styl obsluhy, o jídelním lístku vě-
kolem 200 lidí. Byla to velká ško-
250-300 lůžky. Tato zkušenost opět
ukázalo, že mi vlhké a horké pro-
děl vše, to už se dnes bohužel moc
la života, která mne naučila práci
potvrdila, že pokud člověk něco
středí příliš nesvědčí, začal jsem
nevidí. Od druhého ročníku jsem
s kolektivem lidí. Základní vojen-
umí, dělá to srdcem a práce ho
Dobrý den pane Jirásku, rádi by-
mít zdravotní problémy. Ve dru-
se zúčastňoval různých soutěží
ská služba mne čekala ve Vyško-
baví, tak vás umí ocenit a je jedno
chom Vás lépe představili našim
hém ročníku jsem byl nucen pře-
v obsluze a hned po škole jsem do-
vě. Poté jsem pracoval v různých
jestli jste bílý, žlutý nebo zelený.
čtenářům, jaké jsou Vaše pracov-
stoupit na obor číšník, který mne
stal nabídku od tehdejšího ředitele
restauračních zařízeních a hote-
Moje mise po anglicky mluvících
Letošní zima, nu však víte, stře-
ní zkušenosti, odkud jste k nám
začal velmi bavit. Chodil jsem
Restaurací a jídelen, abych se stal
lech, prošel jsem si snad všechna
zemí byla hlavně o získávání zku-
dozemní počasí - krása. Kéž by
přišel a hlavně, jak se Vám u nás
do školy ještě v hluboké totali-
obchodně-personálně-provozním
pracovní zařazení a pozice, což je
šeností, které dodnes s úspěchem
to bylo slibované globální otep-
líbí?
tě, ale měl jsem to štěstí, že jeden
náměstkem pro oblast Opočna,
z mého pohledu pro budoucnost
zúročuji.
lování a vydrželo to tak ze pár
Od mládí jsem velmi rád vařil
z mých učitelů byl „Pan vrchní“
Dobrušky a Deštné v Orlických
každého manažera velmi důležité.
Ještě při pobytu v Anglii jsem do-
století. To by se mi líbilo, to bych
a přitahovalo mne vše, co bylo
snad téměř ještě z prvorepublikové
horách. V poměrně mladém věku
V roce 2003 jsem odešel za zkuše-
stal nabídku vést hotel Rott v Pra-
si přál. Hráli jsme bez přestávky,
s kuchyní spojené. Proto také
éry. Dodnes na něj velmi rád vzpo-
mi byla svěřena zodpovědnost
nostmi na Nový Zéland. Prvotní
ze. Jsou to dva domy v historickém
což nám zlevnilo i roční popla-
padla moje volba učebního oboru
mínám – na jeho elegantní chůzi,
za 22 hotelů a nepřímo jsem řídil
impuls byla hlavně potřeba zna-
centru Prahy, kde kdysi bývalo
tek. Za stejné peníze více golfu.
losti anglického jazyka, naše ge-
známé železářství U Rotta. Zde
nerace měla ve škole jen němčinu
jsem pracoval sedm let. Byly to
Od letošního roku vedení Golf
a ruštinu. Na Zélandu jsem prožil
nádherné roky, kdy si troufám říci,
Brno a.s. jmenovalo nového ře-
asi nejkrásnější rok svého života.
že se nám velmi dařilo. Ale přišel
ditele resortu, pana Václava Ji-
Pochopil jsem, že v zahraničí je
takový ten klasický syndrom vyho-
ráska. Přináším s ním v tomto
gastronomie chápána úplně jinak.
ření, žádné výzvy, žádný adrenalin
čísle rozhovor a moc bych si přál,
Důraz se klade hlavně na maxi-
a najednou přišla nabídka z Kaská-
aby u nás vydržel. Získal jsem
mální spokojenost hosta. Musím
dy. Přijel jsem se podívat a na prv-
pocit, že přesně ví, o čem je gas-
přiznat, že mi tato zkušenost hod-
ní pohled se zamiloval. Nádherné
tronomie a služby s ní spojené.
ně otevřela oči. Z Nového Zélandu
místo! Celý resort je velmi citlivě
jsem odešel do Anglie, kde jsem
zasazen do okolní přírody, vybu-
Pokud jste tedy cítili v těchto
pracoval dva roky v historickém
dován s citem, a když máte navíc
oblastech mezery, vypadá to, že
centru Birminghamu. A již v ná-
rádi golf, alespoň stejně jako já, tak
budou zaceleny. Všichni si to
sledujícím roce jsem dostal oce-
tomu místu prostě propadnete.
přejeme. Kromě rovných a dlou-
Václav Jirásek
hých ovšem. Přeji všem v letoš-
nění nejlepšího zaměstnance celé
TRENÉŘI
Ahoj Petře netušil jsem jak velkého ocení jsi dosáhl, skoro nikdo
to u nás neví. Za co jsi to dostal?
Za všechno co jsem za ty roky pro
rozvoj golfu udělal, řekl bych hlavně za práci s mládeží, které jsem
se začal věnovat už jako špičkový
amatér někdy kolem 19 let. Velkou
roli hrál fakt, že se Lucie Hinnerová dostala na profesionální drá-
hotelové sítě. Byly to tzv. business
Jaký tedy bude Váš úkol tady.
hotely, kde každý měl něco mezi
pokračování na str. 2
Petr Moučka
Když jsem se vydal za Petrem Moučkou, abych s ním udělal rozhovor, myslel jsem
z letmého doslechu, že se stal trenérem roku. Že vyhrál v anketě, kde mohl hlasovat
každý, kdo má nějaký platný email. Ovšem velice jsem se zmýlil – Petr Moučka se stal
Profesionálem roku České republiky na rok 2014.
Profesionál roku je nejprestižnější golfové ocenění mezi profesionály u nás. Tady
nezáleží na tom, kdo dostane víc hlasů od svých příznivců – o tomto uznání rozhodují
členové výboru PGAC.
ní sezoně spokojenost s vlastní
hrou.
Jaromír Klanica
Vybavení pro děti
Vzhledem k rozšíření golfové školní třídy na základní škole v Kuřimi
se obracíme na všechny, kteří mají
doma jakékoliv golfové vybavení
pro děti do 14 let. Děti rychle rostou
a potřebují pořád jinak velké golfové
hole, golfovou obuv a jiné vybavení.
Pokud vaše děti z něčeho již vyrostly a některé věci již nebudete potřebovat, byli bychom rádi, kdybyste je
hu. Vše je výsledkem dlouhodobé
má dlouholetá svěřenkyně Sandra
rostou Kuřimi panem Oldřichem
mohli věnovat dětem do základní
spolupráce, letos v létě uběhne 10
Jantová z Kravař (v současné době
Štarhou a prezidentem Tomášem
školy. Tato žádost se netýká těch, kteří
let od naší první lekce na drivin-
profesionální trenérka na Sloven-
Večeřou napadlo, jak dostat ke gol-
mají v úmyslu vybavení na golf nosit
gu v Rožnově. Adam Studený má
sku).
fu děti ze základních škol, jejichž
do bazarů nebo prodávat na burzách,
také dobře nakročeno. No a taky
Navíc jsme jako první v ČR zača-
rodiče třeba ani nehrají golf. Teď je
ale jen těch, kterým doma něco tako-
za dlouhodobou práci, kde ty vý-
li zavádět program Golf do škol.
situace většinou taková, že rodič
vého zavazí a je jim líto věci vyhodit.
sledky třeba byly i nebyly doceně-
To se teď snaží nastartovat Česká
propadne golfu a směřuje svoje
V případě, že máte jakékoliv volné
né. Například od mého prvního
golfová federace podobným způ-
děti, aby chodily hrát s ním. Všech-
golfové vybavení pro děti a rádi byste
titulu na republikové úrovni už
sobem.
no jim platí a zajišťuje a mnohdy
je věnovali, kontaktujte prosím tre-
uběhla pěkná řádka let, tuším že
Co je program Golf do škol?
takové děti nejsou správně mo-
néra Petra Moučku na email petr@
to bylo v roce 2002 – žákovskou
Na zahájení klubové sezony před
tivovány a ne vždy si té možnosti
moucka.cz. Jménem dětí z golfové
mistryní republiky se tehdy stala
čtyřmi lety nás spolu s místosta-
pokračování na str. 4
třídy v Kuřimi předem děkujeme.
Kaskáďan
1
Rychleji, výše,
silněji; a hlavně
ve zdraví!
Velké změny
sedět uvnitř v restauraci, tak Vás
tem vybudovali opravdu srdečný
Správně by se totiž měl každý ba-
ti více než dost, upozorňuji tímto
musíme obsloužit na stejné úrov-
vztah, myslím, že mohu říci, že
rel každý večer vyčistit a vydesin-
všechny kuřáky, že případné od-
pokračování ze str. 1
ni jako v jakékoliv jiné, podobné,
jsme byli kamarádi. Potkávali jsme
fikovat. A pak mám trochu obavy,
hození nedopalku na hřišti bude
Na jaké změny se můžeme těšit?
restauraci.
se poměrně často, poznal jsem
že když to budeme opravdu dělat
trestáno vykázáním ze hřiště!
Kaskáda
úroveň
Samozřejmě se zde nyní nebavíme
i jeho syna Pepiho a dceru Evu.
poctivě každý den, tak budete pít
a myslím, že patří k těm nejlep-
o letní terase, kde vám založíme
Oba žijí se svými rodinami v za-
více či méně chemii. Když to dě-
Rád bych se zeptal ještě na toho
ším hřištím, které v Česku máme
příbory jen na dezertním talířku.
hraničí, ale když přijeli do Prahy,
lat nebudeme, tak hrozí, že přijde
hada ve wellness. Když jsem tam
a zaslouží si i služby minimálně
Hřiště je nádherné, restaurace
setkávali jsme se všichni společně
hygiena a můžeme mít problémy.
v bazénu a on v teráriu, díváme
stejné kvality. Přál bych si, aby byli
moc hezká a chceme-li dělat služ-
v restauraci U Rotta. Víte, bez nad-
Zatím hledáme vhodné řešení.
se vzájemně z očí do očí, tak já
všichni spokojeni nejen s hřištěm
by na nějaké úrovni, tak to k tomu
sázky bych chtěl říci, že již nikdy
samotným, ale i s kvalitou jídla,
prostě patří.
nepotkám tak velkého člověka,
A jak se to dělá na ostatních hři-
a uvolněně. Pořád ho pozoruji,
jako byl Arnošt Lustig. On měl ne-
štích?
jestli se nedostal ven, protože
To nevím, jak to dělají, po pravdě
v tom bazénu bych mu asi neu-
má
vysokou
obsluhou a vůbec i s celkovým
osobně se tam necítím relaxačně
přístupem personálu k hostům.
Tady vidím na stěnách Vaší kan-
uvěřitelný entuziasmus, a takovou
To je můj hlavní cíl, na kterém se
celáře spoustu ocenění, ale také
chuť do života, že to bylo místy až
si ani neuvědomuji hřiště, kde mají
plaval. No vlastně určitě bych mu
momentálně snažíme všichni pra-
velké fotografie s celebritami, po-
nakažlivé. Ze všeho si uměl udě-
řešenou pitnou vodu stejným způ-
neuplaval.
covat.
depsané známými lidmi z televi-
lat legraci. Na otázku, jak se máš,
sobem.
To je moje Julinka, je to hroznýš
Ti, kteří k nám chodí pravidelně,
ze. To jste s nimi takový kamarád,
s oblibou odpovídal: „Jsem Žid
Změny na hřišti jsou. Údržbu
královský a je to moc hodná hol-
si snad již mohli povšimnout, že se
nebo je to tím, že jste byl v Praze
a jsem zdráv.“ Byl to opravdu straš-
přebrala firma Engelmann, tak-
ka. Pro člověka není nebezpečná,
oválech i v kolektivních sportech,
kuchyně pod vedením nového šéf-
a tam chodili k Vám do restaura-
ně krásný člověk.
že věříme, že kvalita ještě půjde
terárium je navíc vždy uzamknuté
zkrátka napříč sportovními styly
kuchaře Jakuba Novotného hodně
ce? V Brně potkáte někde v baru
A když se mu rozjela ta ošklivá ne-
nahoru. Ještě na začátku března
a i kdyby se dostala ven, tak Vám
a žánry, zlepšují časy, vzdálenosti
změnila, sestavili jsme nový jídelní
v noci tak maximálně Bolka Po-
moc, tak jsem mu vozil do nemoc-
nebyly například distanční kolíky
nic neudělá, na člověka nezaútočí
a rychlost, v golfu jako by se čas za-
lístek, brzo bude následovat i nový
lívku.
nice jídlo, které jsme udělali vždy
a koše, ale my to vždycky na zimu
a v bazénu by asi brzo zmrzla, je
stavil. K zásadním změnám handica-
vinný lístek, abychom uspokojili
Ale ne, mým velkým kamarádem
podle jeho přání. A i v dobách, kdy
dáváme na renovaci a letos ta se-
to velmi choulostivý živočich, kte-
naši náročnou klientelu.
je Marián Vojtko (muzikálový
bylo vidět, že mu není dobře, ni-
zóna přišla nečekaně strašně brzo,
rý většinu svého života spokojeně
Samozřejmě je potřeba neusnout
a operní zpěvák), díky našemu
kdy neztratil svůj úsměv.
nikdo z nás to nečekal. Rád bych
prospí. Takže se opravdu nemusíte
na vavřínech a pořád něco vylep-
se za tento nedostatek všem golfis-
ničeho bát.
šovat, proto chci být v neustálém
tům omluvil.
osobním kontaktu s personálem.
I na Driving jsme již objednali
To jsem rád. Máte ještě něco, co
Tato práce není o tom, aby člo-
nové cvičné míčky, tak doufám, že
byste rád vzkázal čtenářům?
věk řídil všechno z nějaké odlehlé
tím všechny golfisty alespoň troš-
Že jsem opravdu rád za každého,
sám ví jen rámcově. A jak funguje
kanceláře, ale je to o tom, být s lid-
ku potěšíme.
kdo za mnou přijde a řekne: „Podí-
lidské tělo, jakým způsobem jej tré-
mi. A když si chce člověk získat
novat, zatěžovat bez rizika zranění,
respekt, musí nejprve dokázat, že
Ještě na začátku března jsem byl
tohle nebo tamto.“ Pojďme společ-
na tyto otázky odpovídá příručka
taky něco umí. Pokud někomu vy-
hrát s kamarádem, pak se setmě-
ně problémy řešit hned. Za každou
Golf - anatomie s podtitulem Váš
čítám, že něco dělá špatně, tak mu-
lo a začala být zima. Sedli jsme si
konstruktivní kritiku budu velmi
Zatímco sportovci na atletických
pu nedochází přes čím dál dokonalejší hole, míčky či tréninkové sady.
Zřejmě se zapomíná na to zásadní,
na hráče samotného, na jeho tělo
a fyzickou kondici. Dokonalý švih
je otázkou ideální koordinace svalů,
ale které svaly jsou zapojeny a jak, to
už průměrný trenér neřkuli golfista
ilustrovaný průvodce pro zvýšení
síly a pružnosti. Snad poprvé došlo
k propojení světa golfu a fitness v tak
jednoduché a populární formě, významným pomocníkem porozumění
jsou i velmi zdařile vyvedené nákresy
svalů a kloubů v okamžicích zátěže.
vej se, dnes se opravdu nepovedlo
sím být schopen i vysvětlit, jak to
po hře do sedaček k baru a viděli
rád.
jsme Vás, že jste si zapálil u stol-
Zároveň bych rád poprosil, abyste
má vypadat správně. Asi mé nej-
přátelství jsme s manželkou cel-
Když byl třeba v nemocnici v ob-
větší plus je, že mne lidé respektují,
kem často chodili na všechna jeho
dobí Vánoc, tak jsme si ho s man-
ku s logem Zákaz kouření. Kole-
nám zároveň dali šanci věci zlep-
ne proto, že jsem ředitel, ale proto
představení a při té příležitosti
želkou třeba jenom „vypůjčili“
ga je kuřák, měl chuť na cigaretu,
šovat a občas nám věnovali i po-
že o této práci skutečně něco vím
jsme se v divadelních klubech po-
na večeři, aby přišel na jiné myš-
ale ven do zimy se mu nechtělo,
chvalu, když si to zasloužíme.
a baví mě.
znali se spoustou jiných slavných
lenky. A bylo na něm vidět, že je
proto mě na to upozornil. Jak to
Sezóna teprve začíná a já si přeji,
lidí. Třeba tady ta fotka s Karlem
za to strašně vděčný. Nikdy ne-
máte s kouřením?
aby po skončení sezony mohli i ti
Oba autoři, dr. Craig Davies, ředitel
oddělení výživy a fitness v Golfo-
Viděl jsem, že když jsme si dva
Gottem byla vyfocena v mém bý-
zkazil žádnou legraci. Měl jsem
Já jsem dlouholetý kuřák a vím, že
největší rýpalové říci, že jsme se
vé akademii v Orlandu a dr. Vince
sedli ke stolu, kde bylo prostřeno
valém působišti, kde je moc pěkná
ho moc, moc rád a dokonce mi
to je strašný zlozvyk. V recepci je
opravdu zlepšili. Na druhou stranu
DiSaia, silový a kondiční specialista
pro čtyři, nařídil jste, aby číšník
terasa s výhledem na historické
šel i za svědka, čehož si nesmírně
povoleno v zimních měsících kou-
bych chtěl upozornit, že je to taky
a chiropraktik (Jižní Karolína) za-
uklidil stůl, aby bylo prostřeno
centrum Prahy a každý kdo tam
vážím a velmi často na něj vzpo-
řit po setmění. Kolega si o popel-
o našich hostech a o vzájemné
pouze pro dva. Ale já tady skoro
přišel, byl z toho výhledu naprosto
mínám…
ník rozhodně říci měl. Chyba byla,
toleranci. Když je plná zahrádka,
každého znám, často si někdo
unesen.
že tam zůstala cedulka se zákazem.
nemohu očekávat, že moje bageta
čínají od Adama; jak vypadá hráč
v pohybu, jak rozvíjet správnou techniku, výkon a rychlost a zároveň vní-
přisedne. To zase musí číšník
Pojďme se vrátit ke Kaskádě.
Já osobně jako kuřák velmi pečlivě
přistane na stole přesně 2 minuty
všechno znovu založit. To je
A tady ta velká fotka z Arnoštem
Kromě změny v gastronomii
dbám na to, aby se nikde po mně
po objednání.
v pořádku, ale je březen, co bude-
Lustigem s osobním věnováním?
chystáte ještě nějaké jiné změny?
neválely nedopalky. O totéž bych
Osobně se na letošní sezonu těším
te dělat, až bude sezóna v plném
Pro mě byl Arnošt prostě nádher-
Loni jsme tady agitovali napří-
chtěl velmi požádat všechny ku-
a pevně věřím, že budu naše hosty
Stabilitou ke konzistentnímu švihu,
proudu, bude to personál stíhat?
ný člověk! Vždy, když šel okolo,
klad za pitnou vodu na hřišti, to
řáky, a především ty na hřišti, aby
potkávat se spokojeným úsměvem
Silou ke golfu bez únavy a hlavně
Ale to je přesně to, o čem jsem
tak se zastavil na polévku, na oběd
zachováte?
odhazovali nedopalky do popel-
na tváři. Přeji všem úspěšnou gol-
tréninkem k úspěchu! Jednou z nej-
již dříve hovořil. Naše služby se
nebo jen na kus řeči. Seznámila
Samozřejmě není problém barely
níků nebo si sami nosili vlastní
fovou sezonu!
důležitějších kapitol je jistě ta, která
musí neustále zlepšovat a musí být
nás jedna jeho blízká přítelkyně
s vodou zachovat, ale osobně mám
popelníky. Vzhledem k tomu, že
se zabývá prevencí zranění v pěti
na vysoké úrovni. Pokud budete
a my jsme si pak časem s Arnoš-
trochu problém s kvalitou vody.
pohozených nedopalků je po hřiš-
zlá a náběh do vegetační sezony
ností Engelman. Engelman je fir-
doposud staral – v podstatě nic
úpravy rafů, rychlosti greenů?
očekáváme poměrně rychlý. Drob-
ma zabývající se především údrž-
zásadního, celý team přešel pod
Pro lepší pochopení, jak je vlast-
né obavy však hlavní greenkeeper
bou golfových hřišť v Německu,
společnost Engelman, stejně tak
ně spolupráce nastavená, je dob-
Jirka Kapeš přeci jenom má.
Rakousku, na Slovensku a u nás
i hlavní greenkeeper Jirka Kapeš,
ré vědět, že na podzim loňského
– celkem se podílí přibližně na 50
který údržbu Kaskády bude mít
roku byl proveden audit hřiště
golfových projektech – z České
i nadále na starosti – tzn. na sekač-
pod vedením pana Barry B. Brittona, který se např. několik let
staral o vídeňskou Fontánu a nyní
mat své tělo a vědět, jak při hře fungují svaly a klouby. Už názvy kapitol
a pododdílů hovoří jasně: Pohyblivostí k optimálním úhlům při švihu,
pro golf problematických oblastech:
bedra, zápěstí, ramena, lokty a kyčle.
Pro lepší orientaci v knize je na závěr připojen seznam cviků a seznam
svalů. Vysokou úroveň českého překladu pohlídali odborný konzultant
Hřiště po „zimě“
Michael Jon, generální sekretář PGA
of Czech Republic, a RNDr. Marcela
Jiří Milfajt
Bezdíčková, Ph.D., která přehlédla
část anatomickou. Chceme-li si tedy
náš oblíbený sport užívat ve zdraví,
Je nějaký zásadní problém pro
ať už na profesionální či rekreační
hřiště, že letos nepřišly pořádné
úrovni, měli bychom tohoto ilustro-
ptal se Jaromír Klanica
mrazy?
Zmínil jsi Jirku Kapeše - na valné
Letošní zima byla opravdu ojedi-
hromadě klubu jsme se doslech-
republiky určitě stojí za zmínku
kách budeš i nadále potkávat větši-
nělá. Zima s nebývale vysokými
li, že dochází ke změně systému
Nová Amerika, Čeladná, Dýšina,
nu těch stejných tváří.
teplotami a s minimem srážek ať
údržby hřiště a o hřiště se nám
na Slovensku např. Penati. Je to
sněhových nebo ve formě deš-
bude starat někdo nový. Jak je to
společnost s dlouholetou tradicí
Pocítí tuhle změnu nějak hrá-
Na základě tohoto auditu byl vy-
Craig Davies, Vince DiSaia: Golf -
tě. Tedy velmi mírná. Vzhledem
vlastně přesně?
a špička ve svém oboru.
či u nás? Znamená to, že budou
tvořen „Standard hřiště“, který vy-
anatomie, CPress Brno, 2013
k travním porostům je tato situace
Od letošní sezony jsme navázali
A pokud se ptáš, co se stalo se stá-
všechna hřiště, které Engleman
chází z aktuálního stavu a procen-
spíše pozitivní. Půda není promr-
spolupráci s německou společ-
vajícím teamem, který se o hřiště
spravuje, podobná, co se týká
tuálně hodnotí množství
vaného průvodce mít v bagu pořád
po ruce. A řídit se jeho dobrými radami, tělo se nám pak jistě odmění!
Dalibor Fiala
ve společnosti Engelmann pracuje.
pokračování na str. 4
2 Kaskáďan
Novoroční
odpal
Vážení golfoví přátelé, dámy a pánové, tak už je to opět za námi!
Ptáte se co? Ano, správně...4.ročník Novoročního odpalu 1. 1. 2014
na Kaskádě!
U odpaliště č.1 železné devítky se
sešlo ve 14 hodin téměř 30 účastníků akce - od nejmladších junio-
Osobní karta Kaskáďan v roce 2014
rů až po vážené masterseniory, aby
Milí golfisté, členové Golf Clubu Brno, ráda bych Vám představila osobní kartu Kaskáďan a její výhody pro rok 2014. Mnozí z Vás kartu dobře znáte, i přesto (a právě proto) si můžete
první golfový odpal v novém roce.
prostudovat veškeré slevy a služby, které s sebou přináší všechny výhody najdete na našich www stránkách v aktualitách http://www.golfbrno.cz/golfovy-areal-kaskada/aktuality .
A byly to rány v naprosté většině
. Přeji Vám příjemné chvíle na hřišti i v klubovně s kartou Kaskáďan v kapse.
pěkné, dlouhé, rovné - vždy odmě-
stylem cross-country zahráli svůj
P. S. Kdybych byla členkou Golf Clubu Brno, tak neváhám :-)
Veronika Tumová
něné potleskem ostatních!
Mlhavé, sychravé počasí s teplotou
Odpolední devítková tour
Klimeš a Jakub Nosek – kteří si to
webnode.cz/vysledky .
bodových výsledků), poté následu-
něco málo nad nulou účastníky
rozdali také ve finálovém flightu,
Na konci sezóny jsme udělali mezi
je Ryder Cup. Ve finálové části jsou
nezaskočilo. Bylo připraveno teplé
kde opravdu „tekly“ nervy . Soutěž
hráči průzkum a z něj jednoznačně
dvě semifinále (texas + Masters),
občerstvení... čaj pro řidiče a juni-
za dvojnásobný počet bodů a fi-
ory a svařáček pro ostatní. K chuti
Jakube, řeknete nám něco k loň-
byla vysoká – 3/4 lidí mělo HCP
družstev potom vyhráli DC Fellers
vyšlo, že hráči chtějí hrávat ve stře-
skému ročníku Odpolední devít-
do 27,0. Hráli jsme jednou měsíč-
ve složení (Arnošt Drcmánek, Fi-
du, 2x měsíčně a napůl formáty
nálový turnaj, za který je dokonce
všem přišlo přinesené slané i slad-
kové tour?
ně a střídali jsme soutěže jednot-
lip Drcmánek, Marek Drcmánek
jednotlivců a dvojice.
čtyřnásobný bodový zisk.
ké. Příjemný byl i zahajovací přípi-
Díky, loni jsme v rámci naší tour
livců a dvojic. Nejúspěšnějšími
a Jurgen Brychta). Celé pořadí
A co plánujete na letošní rok?
odehráli 9 turnajů, kterých se zú-
jednotlivci v soutěži s vyrovnáním
loňského ročníku najdete na adre-
Letos jsem se dohodl s vedením
Slyším dobře - Ryder cup a Mas-
Celá akce byla zakončena vyloso-
častnilo celkem 49 lidí, kvalita
byli Marek Drcmánek, Michal
se http://odpoledni-golfova-tour.
Kaskády, že Odpolední devítkovou
ters?
váním drobných dárků, společnou
tour rozšíříme. Budeme hrát každé
Ano. V rámci průzkumu jsme
fotografií a došlo i na ohňostroj.
dva týdny, budou se střídat turnaje
zjistili, že hráči by chtěli poznat
Novoroční sele (zatím ještě čo-
jednotlivců a dvojic. Celkem bude-
atmosféru jamkovek, které se hra-
koládové) a lahvinku dobrého
me hrát 15 turnajů a končíme finá-
jí v „Ryder Cupu“, rozhodli jsme
vínka si odnesli p. Liba Trenzová
le, které je na programu 17.9. 2014.
se proto takový devítkový Ryder
a p. František Vrba.
Specialitou je, že Tour je rozdělena
Cup uspořádat. Bude hrát 12 hrá-
Závěrem přeji všem členům MGS,
do tří částí – základní část, Ryder
čů proti 12 hráčům, a aby to bylo
ale i ostatním přátelům golfu
Cup a finálová část. V základní
zajímavější, právo hrát Ryder Cup
do roku 2014 hodně úspěchů, štěs-
části se hraje celkem 11 turnajů
bude mít pouze 20 hráčů, kteří
tí a zdraví! Dlouhé a rovné rány -
(do Tour se počítá sedm nejlepších
budou mít nejvíce bodů po zá-
ty se dají natrénovat......
tek šampusem....
kladní částí (počítá se 7 nejlepších
inzerce
Honza Turoň.
bodových výsledků z celkem 11
turnajů). Další čtyři místa obsadí
kapitáni z hráčů Tour na „divoké
karty“. V rámci Rydercupu potom
budeme hrát fourball, foursome,
texas a samozřejmě singly.
„Masters“ budeme hrát tři dny
po sobě jako semifinálový turnaj a znamená to, že odehrajeme
všechny tři devítky, které na Kaskádě máme, a bude rozhodovat
CENA KARTY
součet na rány.
K osobnímu členství: 5 500 Kč
(od 1.9. 3 500 Kč)
AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 20
602 00 Brno
Tel.: 543 424 222
www.autonova.cz
To zní všechno hrozně zajímavě,
Za další kartu pro partnera s při-
kde mohou zájemci nalézt infor-
druženým členstvím: 3 000 Kč
mace a přihlásit se?
Kartu Kaskáďan si můžete
Všechny informace lze, stejně jako
zakoupit na recepci Golf resortu
loni, nalézt na webu www.odpole-
Kaskáda.
dni-golfova-tour.cz a přihlášky se
Uvedené slevy nelze kombinovat
jménem a aktuálním HCP posílat
či kumulovat s jinými slevami
na email [email protected] . Nejbližší tur-
(např. slevové karty, aerifikační
naje se konají ve středu 2.4., 16.4.
a zimní slevy, apod.).
a 30.4.
Pro více informací:
tel. +420 541 511 711,
[email protected]
D2_Octavia_RS_3_DYN_29379bd91e104b2696c6c57ec37c2489_indd 1
1/18/2014 1:24:54 AM
Kaskáďan
3
Profesionál roku
nominace
Petr Moučka
okurkovou sezonou, nezazname-
to tak, že hráč musí opravdu chtít.
naly o tomto ocenění ani zmínku.
Naopak když chtějí jen rodiče
pokračování ze str. 1
Pěkný článek vyšel pouze v celo-
(a to není řídký případ kdy chtějí
Máme u nás vůbec nějakou šanci,
To je dědeček. On v roce 1969
hrát golf váží. Zatímco děti, které
státním deníku MF Dnes a to jsem
strašně moc) a dítěti se nechce-
i když je tady v zimě sníh? Nebo
spolu se šesti dalšími zakládal
by se jinak ke golfu vůbec nedo-
byl mile překvapen, že se v Mladé
začne se vymlouvat. Vymlouvá
je povinnost letět na zimu na Flo-
v Šilheřovicích klub. Dědeček
Petr Moučka za skvělé výsledky
staly, k celé věci přistupují jinak,
Frontě zajímají o významné oce-
se na podmínky, trenéra a okolí
ridu.
Moučka byl potom v roce 1992
v osobní přípravě Lucie Hinne-
když dostanou šanci. Zašli jsme
nění v golfu a golfové plátky nic!
a doma to podá tak, že ty jsi ten
Já si pořád myslím, že ta česká
prezidentem ČGF. Potom v roce
rové (final stage Q-School LET)
nejhorší a můžeš za vše.
cesta jde. I když tomu spousta
2007 byl uveden do Síně slávy čes-
a jeho dlouholetou velmi kvalitní
lidí nevěří, tak já si myslím, že
kého golfu. On je asi ta nejdůleži-
práci jak s klienty, tak s mládeží
s touto myšlenkou za panem Plaši-
víru a společenského tance :-)
Petře, kdo to je s tebou na té
fotografii?
lem, on celou věc výrazně podpořil
Co teď dál?
a patří mu za to velké poděkování.
Momentálně jsem v Brně 6 let.
To chápu.
ano. Myslím si, že v těch třinác-
tější osoba v mém golfovém růstu.
a v neposlední řadě za jeho vysoký
Budu pokračovat v práci. V Ku-
Dnes je těžká doba pro děti a mlá-
ti letech do Ameriky nemusí, ale
Už když jsem byl dítě, od naro-
přínos stěžejnímu programu „Golf
řimi budeme rozšiřovat výuku
dež, všichni sedí u počítačů a so-
samozřejmě když je jen trochu
zení jsme jezdili na golf v Šilhe-
do škol“.
Co pro tebe znamená, že jsi se stal
nejlepším profesionálem PGAC?
SNAGU od první třídy a vypa-
ciálních sítí, je velmi těžké získat
pěkně, tak musí být tady na cvič-
řovicích, to jsme dělali brigády
Tak pro mě je to samozřejmě v mé
dá to, že budeme zavádět výuku
někoho, kdo jeví zájem nejen
ných plochách, na hřišti a pořád.
a opékali buřty. V mých šestnácti
Lukáš Hrouda za skvělé výsledky
patnáctileté profesionální kariéře
golfu i na druhou základní školu
o golf, ale o jakýkoli sport. Trenéři
Celý víkend. Mít s sebou zaba-
letech, když jsem ještě neměl řidi-
v práci s klienty (družstvo G&C
nejvíc, je to největší ocenění, kte-
v Kuřimi, myslím, že je to velmi
všech sportů mají tento problém,
lenou svačinku na celý den a být
čák, mě vozil na tréninky, natáčel
Clubu Mstětice pod jeho vedením
rého jsem v profesionální dráze
dobrá myšlenka. Mám tady pár
bojujeme mezi sebou o talenty,
tady. Pokud je sníh, tak nějaké
mě na video, a sháněli jsme spo-
obsadilo 1. místo v 1. lize družstev
dosáhl.
talentů ve věku 13 let, ale ta cesta
zatím vítězí populárnější sporty
suché cvičení doma. Pokud ně-
lu zahraniční materiály, časopisy,
mužů) a také vzhledem k jeho loň-
podle kterých jsem se učil hrát.
ské herní výkonnosti, kdy obsadil
je dlouhá. Je tam třeba kluk z gol-
s tradicí. Golf potřebuje špičkové
kdo bude chtít, tak může patovat
Proč se o tom tak málo ví? Přece
fové třídy, který má talent, ale ten
hráče a vzory. Myslím si tedy, že
na koberci. Všechno se v určitém
jen to není úplně bezcenný titul.
si asi nebude moci dovolit jezdit
je velmi těžké najít někoho, kdo
věku dá. Ale samozřejmě když už
Existuje nějaký univerzální ná-
rit PGAC a reprezentoval PGAC
Zdá se mně, že to skoro nikdo
na turnaje. V tomto směru si mys-
má šanci. Navíc u nás nejde dělat
potom má někdo 16 - 17 let a je
vod, jak naučit děti hrát golf?
na ME družstev.
neví?
lím, že by měla být pomoc ze stra-
vrcholový golf a vysokou školu
velký talent s výsledky, tak by se
Neexistuje, ale je možnost z nich
ny klubu.
dohromady. Pokud někomu nejde
měl klub angažovat. Ale to se vy-
vychovat slušné lidi, kteří budou
Martin Bouda za celkový přístup
škola úplně sama bez učení, tak si
víjí. Už se začíná něco pohybovat,
na golfu vždy zdravit a chovat se
k reprezentaci PGAC a přede-
Já mám pocit, že to bylo zastíněno
letošní bouřlivou volební valnou
jedenácté místo v Order of Me-
hromadou české PGA. A pak víš
Počkej, fakt tam existuje někdo,
myslím. že to fakt nejde. V létě,
jsou tam nějaké dotované lekce.
čestně, na to my trenéři máme
vším pak za osobní přínos v práci
jak? Nejsem ten typ, abych někde
kdo má talent, ale nebude si moci
v největší sezóně, kdy je potřeba
Jde to dopředu, ale ten systém se
velký vliv a je na každém z nás jak
PGAC LEARNING CENTER, kte-
chodil a říkal, podívejte, jsem
možná dovolit hrát?
využít každého dne k tréninku,
bude muset vyvíjet, není možné,
se k tomu postaví....
ré ve spolupráci s Ryder Cup Trust
nejlepší profesionál u nás. Spíš si
Ano je talentovaný, ale to není vše,
mají zkouškové období, končí
aby peníze z klubu dostávaly děti
myslím, že to tady nikoho moc
musíš ho také namotivovat. Musí
letní semestr a mají pět zkoušek.
s průměrnými výsledky, jejichž
nezajímá. Také se divím, že za-
být pilný, musí chtít. Pokud mu
Navíc mají potom strašně moc
rodiče je vozí na tréninky v au-
větších golfových akcích na území
spala česká golfová média, hlavně
pak něco zaplatí klub, musíš mu
činností. Rodiče chtějí, aby na-
tech za miliony a ve finále nena-
ČR i mimo ně.
časopisy. Na to, že únor a březen
také říci, že udělá-li chybu, končí.
víc kromě vysoké školy hráli golf
stoupí na soutěž družstev, protože
jsou z pohledu českého golfu
To je má filosofie. Samozřejmě je
a chodili například na hodiny kla-
jedou na rodinnou dovolenou.
Found každoročně oslovuje desítptal se Jaromír Klanica
ky potenciálních golfistů při nej-
Zuzana Kamasová za přímos jménu PGAC, především za vysoký
standard reprezentace dobrého
Hřiště
po „zimě“
přidat akademii další, založenou
na metodice TPI (Titleist Performance Institute ) + zde máme v plá-
GolfProfi
obchod také
na Kaskádě.
jména PGAC, v neposlední řadě
a sady testovacích holí. Golfisté tak
centrum sloužit i k tréninku mla-
ale také u příležitosti ukončení
budou mít možnost stálého testova-
dých olympioniků.
kariéry aktivní hráčky. Zuzana
cího centra, které je vhodným dopl-
Kamasová se stala historicky prv-
něním již stávajícího GolfProfi indo-
Nějaké nové značky ve větším ob-
ní členkou PGAC, která dosáhla
or fitting centra přímo v brněnském
chodě?
na vítězství v nejvyšší profesio-
obchodě na okraji BVV.
Každá golfistka musí předně vy-
nální soutěži, když vyhrála tur-
padat krásně. To nám velí přidávat
naj Ladies European Tour - Lalla
Aha, no tak to já nevím, moc
nové módní značky oblečení. Ve-
Meryem Cup (3.4.2011, Agadir,
na driving nechodím, ale letos
dle již nabízených značek jako je
Maroko).
i na Kaskádě?
začnu - přísahám.
Golfino, Callaway nebo Alberto,
Letos nás tedy čeká rozšíření o Fit-
Ano a jsme rádi, že jsme se spojili
Budeš vítán a stejně také rádi uvítá-
mohou dámy vybírat z fashion ko-
Pavel Nič senior za významný po-
vazuje udržovat a postupně zlepšo-
ting centrum, které vzniká jako pří-
s velmi prestižním rezortem a jed-
me všechny stávající golfisty i začá-
lekcí Chervo, módní značky PUMA,
díl na přípravě jediného českého
vat – tzn. lidově řečeno, hřiště může
stavba ke stávající budově.
ním s největších golfových areálů
tečníky. Fitting centrum bude ote-
extravagantní Jamie Saddock nebo
hráče v nejvyšší evropské soutěži,
být do budoucna jen lepší :-).
Horní část DR u lesa rozšiřujeme
v celé České republice. Obě strany
vřeno po dohodě s trenéry a bude
progresivní X-FORE. A to samé
Kláry Spilkové.
nu pár dalších projektů podobného
pokračování ze str. 2
charakteru. Také jsme se stali regio-
parametrů týkajících se všech částí
nálním tréninkovým centrem Čes-
herních ploch (např. greeny mají
ké golfové federace pro region Mo-
cca 12 parametrů, z toho „nejhorší“
ravy. S ohledem na výše uvedené je
měl hodnocení 95 %).
jasné, že musíme bezpodmínečně
Ahoj Petro, takže GolfProfi
Tento standard je v podstatě odra-
zlepšit tréninkové zázemí.
zový můstek, který se Engelman za-
Petra Vítková
poměrně značně – stávající putting
vidí velký potenciál ve spolupráci
k dispozici všem zájemcům, kteří
platí samozřejmě také u pánů. Když
Tak teď už tomu rozumím. Co
green byl cca 2x zvětšen, přibylo
a hned v prvním roce plánujeme ne-
na sobě chtějí dále pracovat a jsou
nejdou drajvy ani paty, je potřeba
Ondřej Lieser za výrazné po-
dalšího nového nás letos na Kas-
nám pár bunkerů + pitching green,
jedno velké překvapení.
do golfu zapáleni. Nicméně vyzkou-
ohromit něčím jiným. A nesmím
zvednutí českého profigolfu ze
kádě čeká?
takže lze říci, že z celé lokality se
šet a nechat si připravit hole přímo
zapomenout na golfové boty Ecco.
spodních vrstev evropské úrovně
Proběhla ještě jedna změna podob-
stává komplexní zázemí pro tré-
To by mě zajímalo, co můžeme
na míru je ideální také pro úplné
Tuto značku najdete exkluzivně
do vyšších, blíže European Tour.
ného charakteru, o které se již delší
nink všech aspektů golfové hry.
na Kaskádě očekávat?
začátečníky. Není nic horšího, než
v naší síti obchodů, a kdo do nich za-
dobu diskutovalo – a to pronajmutí
V neposlední řadě stojí treninkové
Předně se rozšíří nabídka golfové-
si při golfových začátcích koupit
pluje, již nechce jiné. Všechny boty
jsou z vybraných kůží a ty nejlepší
našeho shopu síti prodejen Golf
míče na DR – víme, že stávající jsou
ho sortimentu – doplňků, oblečení,
golfové hole přes internet a pak se
Profi - myslím, že je není potřeba
nedostačující a již máme objedna-
obuvi - tedy vše co je potřebné mít
zbytečně trápit nevhodnou konfigu-
modely pak z kůže jaka. Vrcholně
dlouze představovat. Golf Profi se
né (v době psaní článku objedná-
na hřišti a navíc přidáváme kom-
rací holí jako délka a pružnost šaftu,
pohodlné boty – v současnosti nej-
od letošní sezony bude starat o náš
ny – v době vydání jsou již nejspíš
fort testování golfových holí všech
konstrukce hole nebo velikost gripu.
prodávanější golfová obuv v Evropě.
shop na Kaskádě i v Žabovřeskách,
v provozu – pozn. redakce) nové
světových značek. Od dubna bude
respektive v indooru na výstavišti.
značkové míče, jak na Kaskádu tak
ve spolupráci s trenéry na Kaskádě
Mimochodem je fitting placená
Dobrá, dobrá. A řekni mi co ceny?
Kaskáďan
V rámci spolupráce zůstávají za-
i do Žabovřesk, a pevně věříme, že
a pod vedením Lukáše Horáka pro-
služba?
Důležitá zpráva pro všechny držitele
zpravodaj Golfového Clubu Brno
chovány dříve nastavené benefity
v dostatečném množství (pro info.
vozován profesionální fitting golfo-
Ano je to placená služba a cena pl-
kartičky KASKÁĎAN – sleva 15%
Vydavatel: GOLF CLUB BRNO,
pro členy klubu a také Golf Profi
roční ztrátovost cvičných míčů je
vých holí.
nohodnotného fittingu golfových
na všechno golfové vybavení při
č. p. 1772, 664 34 Kuřim
vybaví naše nově budované fitting
cca 10 000 – Kaskáda + Žabovřes-
holí v rozsahu 55 minut je 1690 Kč.
nákupech na proshopu i v brněn-
Šéfredaktor: Jaromír Klanica
centrum.
ky).
Outdoorový fitting centrum
Nicméně v případě následného ná-
ském obchodě. Jinak ceny máme
Redakční rada: Václav Jirásek,
na Kaskádě? Tam na to přece není
kupu holí, tak tento poplatek ti ode-
až na výjimky stejné na obchodech
Jiří Hůrek, Michal Král,
i na internetu.
Tiráž
Fitting centrum? Myslíš tím to
Přeji všem členům úspěšný rok,
prostor.
čteme z ceny holí. Ale i v případě, že
rozšíření zázemí na drivingu
plný krásného golfu – hlavně se při
Místo se našlo, a to nadmíru vhod-
si hole nekoupíš, tak takováto tré-
Grafické zpracování: adFabrik
na Kaskádě?
hře nestresujte a užívejte si ji, „vo-
né. V horní části na krytém drivingu
ninková hodina s nejpovolanějším
Tisk: vydavatelství CCB
Již druhým rokem nám zde úspěšně
tom to přeci je“ :-)
přes zimu vyrostla dvě nová krytá
fittérem Lukášem Horákem přinese
Místo vydání: Brno
odpaliště, GolfProfi dodává špič-
každému golfistovi rady k nezapla-
mail: [email protected]
kovou měřící techniku Flightscope
cení. Do budoucna bude testovací
www.golfbrno.cz
funguje Juniorská golfová akademie, pro příští školní rok plánujeme
4 Kaskáďan
ptal se Jaromír Klanica
Veronika Tumová
Download

Kaskáďan 2014 / duben