Františkolázeňské
listy
Časopis společnosti Lázně Františkovy Lázně a. s.
R o c n ík X I X . • Z á r í 2 0 1 1 • Z d a r m a
9
Lázeňské hotely – spa hotely
Imperial a Tři lilie
Františkolázeňské prameny
Přírodní zajímavosti Chebska –
naleziště kovů
Petang se líbil...
Program VIP Aquaforum clubu
Den otevřených dveří
v AQF clubu
Vítězové byli nadšeni
První výherci 2. ročníku
Tour de Café
Zářijové kynuté koláče
Františkolázeňské noviny, r. 1822
Bolesti zad - autoterapie
Křížovka, horoskopy
Nabídky pobytů
Kultura, volný čas:
Infocentrum František:
koncerty, výstavy, představení,
výlety, vycházky...
Galerie Brömse…
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
strana 3
LÁZEŇSKÉ HOTELY - SPA HOTELY
Milé dámy, vážení pánové,
dětem skončily prázdniny, začíná babí
léto. Čas dozrávání ovoce a sklizně, ale
také ranních mlh, kratších dní a delších
nocí.
Velice kladnou odezvu má mezi Vámi
VIP Aquaforum club, který pro Vás pořádá také sportovní turnaje. Těší mě, že
jste se zapojili do turnajů v miniaturgolfu
a v petangu. Jsou to sporty, se kterými je
možné začít i ve zralém věku. Pohyb je
zdravý a na čerstvém vzduchu, v parku,
mezi příjemnými lidmi Vám určitě zlepší
náladu. Pokud dáváte přednost individuálnímu sportu, jistě oceníte možnost
nejrůznějších vycházek, plavání v Aquaforu, jízdy na kole či na kolečkových
bruslích po značených cyklostezkách.
Cílem procházek může být třeba rybník
Amerika s rezervací ptactva, zooparkem a
možností příjemného posezení ve stylové
restauraci. Máte-li rádi obrázky, které
Vám udělají den veselejší, nezapomeňte
navštívit Galerii Brömse. A chcete-li si jen
tak posedět, dívat se na lidi, popřemýšlet
si, určitě najdete hezké místo na některé
z mnoha laviček nebo v předzahrádce
některého z hotelů.
Chci vám touto cestou také poděkovat
za všechny Vaše milé, srdečné a krásné
dopisy, ve kterých nejen děkujete našim
zdravotníkům, kteří Vám zlepšili Váš
zdravotní stav, ale píšete nám i o Vašich
pobytech a jak jste byli spokojeni v hotelech s čistotou, s dobrým jídlem atd.
Spokojený host se většinou vrací a já
věřím, že i Vy se k nám vrátíte. V lázních
si pro Vás připravujeme už teď program
na Vánoční a Novoroční pobyty a Vy, kteří
jezdíte do lázní také na podzim a v zimě
víte, že Františkovy Lázně jsou půvabné
s barevným listím i přikryté čistým bílým
sněhem. Těšíme se na Vás.
Přeji Vám, abyste načerpali co nejvíce
sil, zlepšili si zdraví i náladu a samé krásné
dny! Red.
pan Milan PRŮCHA Bc.,
ředitel provozního oddělení a.s. Lázně Františkovy Lázně
Františkolázeňské listy č. 9, září 2011, ročník 19. Vydávají Lázně
Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně. IČO:
46887121, reg.č. MK ČR E 11478. Foto a články: EDa, autoři a archiv.
Adresa: Redakce Františkolázeňských listů, Mg.A. Eva Douchová,
Lázně Františkovy Lázně a.s., Jiráskova 3, 351 01 Františkovy Lázně.
E-mail: [email protected], www.frantiskovylazne.cz
(Křížovka: Naše štěstí je, že ho mnoho nemáme. Anglický dramatik
William Shakespeare.)
Pane Průcho, jaké jsou hlavní úkoly provozního oddělení a.s. Lázně Františkovy Lázně?
Provozní oddělení zajišťuje procesy a koordinaci provozních činností na hotelovém
a ubytovacím úseku našich hotelů. Mezi ně
patří agenda nákupů - výběr, komunikace
a kontrola dodavatelsko-odběratelských
vztahů – nákup potravin, zařízení, vybavení.
Provozní oddělení navrhuje, vytváří a kontroluje směrnice, příkazy a předpisy související
s provozní činností ve společnosti. Zajišťuje
a sleduje odpadové hospodářství, dbá na
ekologii provozu. Úzce také spolupracuje
s personálním oddělením, kde koordinuje
využití zaměstnanců, účastní se příprav
plánů počtu zaměstnanců, navrhuje další
vzdělávání našich pracovníků, spoluvytváří
pracovní náplně aj. V současné době byla
ukončena příprava k dokumentu Standardy
společnosti LFL a.s., která se bude týkat všech
zaměstnanců společnosti.
Provozní oddělení sleduje a kontroluje
hygienu a čistotu v provozech, připravuje
pravidelný roční audit HACCP, roční hodnocení dodavatelů, průběžné kontroly provozů,
navrhuje nápravná a preventivní opatření, aj.
Spolupracuje s managementem hotelů
a metodicky řídí a zajišťuje procesy v provozní činnosti hotelů, připravuje koncepce
a projekty, navrhuje nákupy vybavení a dle
požadavku vedení hotelů zajišťuje nákup
a nabídky požadovaného materiálu, zařízení a služeb. Je garantem a zástupcem
v činnosti a komunikaci s Asociací hotelů
a restaurací ČR. Provozní oddělení zajišťuje
provoz ředitelství společnosti a ubytoven
zaměstnanců. Je tvůrcem a koordinátorem
gastronomických a hotelových dokumentů
a veškeré agendy – jídelní a nápojové lístky,
vinné lístky, minibarové lístky, receptury
jídel, hotelové informace, gastronomické
akce apod. Rozsah činnosti oddělení je velmi
široký - zmínil jsem tedy jen ty hlavní úkoly.
Jaká jsou kriteria např. pro stravovací služby?
Kriterií hlavních i dílčích je opravdu mnoho. Shrňme si to ale do několika základních
pojmů: Nezávadné a kvalitní suroviny, správ-
né a hygienické skladování, silní a významní
dodavatelé potravin, hygienické a odborné
zpracování potravin a pokrmů, dodržování systému kritických bodů – tzv. HACCP,
odborně zaškolený personál, vstřícné chování a vhodné vystupování zaměstnanců na
pracovišti, kontrola nastavených procesů,
zjišťování spokojenosti hostů, následné vzdělávání zaměstnanců, příjemné prostředí na
stravovacím úseku, snaha o stálé zvyšování
kvality služeb, ekologické chování v provozu,
efektivita pracovních procesů a další.
Jak poznám, který hotel splňuje evropské
hygienické aj. normy?
Než do něj vstoupíte, tak to poznat nelze.
Takovéto označení, které bychom použili na
vstup do hotelů, do prospektů nebo katalogů zatím neexistuje. Je ale mnoho českých
i evropských zákonů a vyhlášek, které musíme
dodržovat a většina z nich souvisí s ochranou
veřejného zdraví a eliminací rizik při kontaktu, logistice a zpracování potravin. My
sami máme detailně propracovaný systém
kontrol HACCP – tzv. analýzu rizik a kontrolu kritických bodů, kde pečlivě sledujeme
např. teploty chlazených potravin, teploty
pokračování na další straně
Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
SVĚT VODY A RELAXACE • otevřeno denně 9
tel. 354 206 500, www.aquaforum.info, www.frantiskovylazne.cz
– 21 hod.
bazény plavecký, rekreační a pro děti, jeskyně, přelivová váza, vodní trysky, tobogán,
venkovní vyhřívané bazény, obchod...
AQUAFORUM - FITNES A WELLNESS CENTRUM
tel. 354 20 65 75, www.fitforum.cz
otevřeno denně 8 – 21 hod.
strana 4
vydávaných pokrmů, čištění a sanitaci pracovních ploch apod. Jen
pro příklad zmíním potravinu VEJCE:
„...Dodávka je pouze v chladících vozech, kde pravidelně měříme
teplotu, vejce jsou skladována separátně od ostatních potravin,
v kuchyních jsou samostatná místa pro zpracování vajec, skořápky
od vajec mají vlastní odpadkové koše a po každé přípravě vajec zaměstnanec pracovní plochu sanituje hygienickým přípravkem a toto
musí zapsat do sanitačního listu pracovního místa...“!!! Co říkáte
sledování tohoto kritického bodu, kterým zpracování vajec je?
Naše akciová společnost Lázně Františkovy Lázně také zaměstnává
vlastní hygieničku, která zajišťuje poradenství, kontrolu a prevenci
našich stravovacích, léčebných a ubytovacích provozů. A dle oficiální
hotelové klasifikace je bezchybná hygiena a čistota základní podmínkou každé hotelové třídy a je jedno o kolik hvězdiček se jedná – čisto
prostě musí být.
Proč jsou pro klienty důležitá různá označení hotelů?
Je mnoho klientů, mnoho názorů a mnoho požadavků a je těžké
specifikovat, které označení je pro hosta důležité. Někdo hledá příjemné prostředí, kvalitní služby, milý personál a ani si nevšimne kolik
že to hvězdiček hotel má. Jiný host pečlivě sleduje počet hvězdiček,
ale přesně neví, co se za nimi skrývá, jaká kritéria, parametry a povinnosti z toho vyplývající. Jde také o jiná označení, např. certifikace
ISO, členství v dalších profesních a odborných organizacích apod.
Mnoho cestovních kanceláří se detailně těmito označeními zabývá
a některé je i pro své klienty požadují. Různá označení hotelů jsou ale,
dle mého názoru, pro klienta především informativní. Ta důležitost je
na straně společnosti, managementu a hotelu samotném. Pro hosta je
přínosem, že za označením před vstupem do hotelu se skrývá kvalitní
zázemí a služby, pohotový personál a i něco více, než by host očekával.
Které hotely a podle jakých pravidel hodnotila Asociace hotelů a restaurací ČR?
Certifikaci jsme absolvovali v lázeňských hotelech Imperial a Tři
lilie a hodnotilo se dle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích
zařízení České republiky. Ta vychází z jednotné evropské klasifikace
a je platná již v devíti zemích Evropy (Německo, Maďarsko, Rakousko,
Švýcarsko, Švédsko, Holandsko a další) a stále se rozšiřuje. Zmíním
ještě důležitou informaci, že v současné době je hotelová certifikace
nepovinná, což ale nemusí platit do budoucna. I přesto však je mnoho
certifikovaných hotelů zvýhodňováno, upřednostňováno a častěji
objednáváno než hotely necertifikované. O tom se hosté mohou jistě
přesvědčit na webových portálech, v katalozích CK či na stránkách
Asociace hotelů a restaurací.
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
Jaký přínos má certifikace Spa hotel pro hosty?
Certifikace na Lázeňský/Spa hotel všeobecně signalizuje specifikaci,
výjimečnost a garantovanou odbornost, kterou může host v takto
označených hotelových zařízeních očekávat. Hotely se nachází
v místě se statutem lázeňského místa a k tomu patří jistě i lázeňský
klid s blízkostí parků a bohaté zeleně.
Host má také záruku, že se jedná o hotel s odborným zdravotním
personálem, léčebnými procedurami a s využitím místních přírodních
léčivých zdrojů, které dokonce sami těžíme a zpracováváme. Zde
je dán jasný rozdíl oproti klasickému hotelu, který nabízí např. jen
wellness služby. Pro zajímavost uvedu jednu naši lázeňskou proceduru
- slatinnou koupel, kdy používáme na osobu ca 80 l přírodní, čerstvě
natěžené slatiny, která má nesporně vyšší léčebné účinky než různé
napodobeniny, vyšušeniny a koncentráty. Ke slatině se přidává 100
l minerální vody. Po každé ukončené proceduře se koupelová směs
ekologicky ukládá zpět do vytěžených ložisek, kde zůstává dalších
mnoho let pro eventuelní opětovné využití.
Má zájem a.s. Lázně Františkovy Lázně o označení Spa hotel i pro své
další hotely?
Ano, cílem je certifikovat postupně další hotely a depandance do
kategorie s označením Lázeňský/Spa hotel.
V jakém časovém horizontu a co všechno to pro tyto další hotely znamená?
Rádi bychom vše stihli do konce roku 2011. Znamená to však
nemalé investice do dalšího vybavení, zařízení a technické připravenosti, dále související podrobnou analýzu a organizační zajištění až
k finálnímu certifikačnímu procesu.
Nejsou kriteria příliš přísná?
Jsou, a to je dobře. Naši zákazníci jsou náročnější a služby se musí
neustále zlepšovat.
Jen pro třídu 4 hvězdiček je třeba splnit 104 povinných kritérií a další
potřebné body je možno obdržet za dalších 166 kritérií. Celkem tedy
270 hodnotících kritérií na jeden hotel, která začínají např. u vybavení
koupelny, pokračují službami recepce a končí nabídkou procedur.
Na co jsme zapomněli?
To se často zjistí, až když je vše již v tisku ...
Vaše slovo závěrem?
Všem přeji více pohody, štěstí a harmonie do života. Pevné zdraví
bez problémů a kdyby přeci jen něco trochu zabolelo, tak jsou tu
Vaše Lázně Františkovy Lázně a.s. a síla místních přírodních zdrojů.
Děkuji Vám za rozhovor.
Red.
akciová společnost Lázně Františkovy Lázně
vyhlašuje
FOTOSOUTĚŽ
pro fotografy – amatéry – sedmý ročník –
téma: FRANTIŠKOVY LÁZNĚ –
OÁZA KLIDU A POHODY.
Uzávěrka fotosoutěže: 10. listopadu 2011!
Soutěžní fotografie Františkových Lázní
a blízkého okolí, barevné i černobílé,
o rozměrech 13x18 cm, max. 6 snímků,
které nebyly nikde publikovány, se stávají
majetkem a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Na zadní stranu fotografie uveďte
své jméno a příjmení, adresu.
Soutěžní snímky zasílejte na adresu:
Redakce Františkolázeňských listů,
Lázně Františkovy Lázně a.s. Jiráskova 3,
351 01 Františkovy Lázně.
Vyhodnocení bude uveřejněno
v prosincovém čísle Františkolázeňských listů.
Porota si vyhrazuje právo některou cenu
neudělit nebo udělit více stejných cen.
Cenami jsou pobyty nebo procedury v akciové
společnosti Lázně Františkovy Lázně
v hodnotě:
1. cena: do 5.000,- Kč,
2. cena: do 3000,- Kč,
3. cena: do 1000,- Kč.
Foto: V. Izák
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
SPA HOTEL IMPERIAL
Velkoryse pojatou vilu Imperial navrhl v novorenesančním stylu architekt Gustav Wiedermann (r. 1867) pro Thomase a Rosinu Wolfovi.
Stavba byla dokončena v r. 1878, o jedno podlaží byla přistavena ve
20. letech minulého století na návrh Franze a Karla Proschových. Na
přelomu století byl hotel Imperial opraven a byl k němu přistaven
bazén a balneoprovoz podle návrhu arch. Luďka Vystyda.
Lázeňský hotel Imperial je v majetku a.s. Lázně Františkovy Lázně.
Má kapacitu cca 90 lůžek v jedno a dvoulůžkových pokojích a apartmá. V přízemí hotelu jsou krásné jídelny a venkovní terasy. Součástí
hotelu je parkoviště, sportovní areál a zahrada.
strana 5
SPA HOTEL TŘI LILIE
Hotel nechal postavit v letech 1793-4 Anton Loimann, dům patří
mezi nejstarší stavby ve Františkových Lázních. V rodině se dům dědil a postupně se původní dvoukřídlový dům rozšířil o další křídlo.
Vzniklo atrium uvnitř hotelu.
Tři lilie jsou součástí a.s. Lázně Františkovy Lázně. Hotel byl opravován na přelomu století, je to chráněná historická památka. V přízemí
hotelu směrem na Národní třídu je kavárna, která pokračuje vnitřními prostorami až do atria. Další prostory v přízemí jsou vyhrazeny
balneoprovozu. Hotel má kapacitu cca 50 lůžek, která jsou v jedno
a dvoulůžkových pokojích a v apartmá.
strana 6
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
Přírodní zajímavosti Chebska NALEZIŠTĚ KOVŮ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
Karel Brož
Ve správě Lázně Františkovy Lázně a.s.
Pitnou léčbu konzultujte s lázeňským lékařem!
Již od starověku a zejména ve středověku vyhledávali prospektoři
ložiska kovových rud. Také na Chebsku bylo množství těžených jam
a šachet. Místní těžba rud se vyplatila pouze do doby, než levná doprava po kolejích umožnila zásobovat tavící pece kvalitnější a levněji
těženou surovinou. Poslední místní těžby kovů na Chebsku zanikaly
ale až v polovině devatenáctého století. V současné době nejsou
v našem regionu těžena žádná rudní ložiska.
Železné rudy měly na Chebsku řadu těžených ložisek zejména
jihovýchodně od Chebu ve Šlapanech, Malé Šitboři, Dřenici, Paliči
a v Oldřišské. V Horních Lažanech byly v provozu čtyři doly na železnou
rudu a také v Salajně jsou popisovány čtyři doly a místní povrchová
těžba. Ve Všeboři se železná ruda kutala až do roku 1812 a valouny
železitých slepenců můžeme pozorovat na obnažených březích Jesenické přehrady i dnes. Na Mariánskolázeňsku byla těžba železných
rud zaznamenána na dolech v Chotěnově a v Krásném u Mariánských
Lázní. Další těžba železných rud probíhala například ve Vackově
u Lubů a v Lipné nedaleko Libé.
Cínová ruda se těžila zejména na Ašsku. V Horních Pasekách, v okolí
Pastvin, v Podhradí u Aše a také přímo v samotném městě Aši. Ve
Štítarech se cínovec rýžoval z náplav písku a známý hraniční Lužní
potok v nejzápadnějším výběžku Ašska se v němčině jmenuje Zinbach,
stejně jako zaniklá obec na tomto potoce podle těžby cínu, která zde
probíhala. Další těžba cínu se nacházela také v Mariánských Lázních,
v Sítinách a mnoha dalších místech ve Slavkovském lese.
Měď byla další velmi vyhledávanou surovinou. Na Chebsku se
těžila například v Adamově štole v Horních Dvorech. Doly na měď
jsou popisovány také u Leinbrucku, zaniklé obci u Salajny, ve Skelných hutích a Cechu svatého Víta u Tří Seker a u obce Háj nedaleko
Mariánských Lázní.
Olovo se na Chebsku těžilo jen výjimečně, a to v jámě svaté
Kateřiny ve Františkových Lázních, Horních Lomanech - Domcích
a u obce Horka.
Stříbro se na Chebsku nacházelo na řadě samostatných ložisek.
V okolí Mariánských Lázní to byly prosperující doly v Úšovicích nebo
v Mnichově ve Slavkovském lese. Na Ašsku se stříbro těžilo například
v Podhradí a u obce Kamenná.
Nejčastější těžba kovových rud byla provozována na ložiscích smíšených, kde se těžilo více různých kovů a surovin. Nejvíce bylo těchto
dolů ve Slavkovském lese. V Horních Lazech se v těžbě získával cín,
železo, stříbro, zlato, rtuť, ale i kamenná sůl. V Nové Vsi u Mnichova
se těžil cín a stříbro. Obec Smrkovec u Kynžvartu měla těžbu mědi,
kobaltu, manganu a stříbra. V samotném Kynžvartu byla pak těžba
železa, olova, mědi, kobaltu, manganu a cínu. V Mýtině u Chebu je
pak zaznamenána těžba mědi, manganu, stříbra, kobaltu a grafitu.
U Horních Lubů se nacházela řada smíšených dolů na rtuť, stříbro,
železo a také na kamennou sůl a rumělku. Mokřiny u Aše byly známé
těžbou stříbra, olova a mědi. U Tří Seker se nacházel opět důl na
měď, kobalt, cín a zinek.
Z tohoto ještě neúplného výčtu těžebních aktivit na Chebsku je
zřejmá pestrost získávaných surovin. Bohatá ložiska to ale v žádném
případě nebyla. Po nástupu mechanizace a těžebních strojů v tomto
oboru se ceny surovin radikálně snížily a ruční
kutání se stalo prodělečné. Během první poloviny devatenáctého století těžby kovových
rud na Chebsku postupně ustaly a ložiska byla
opuštěna. Pozůstatkem jsou dnes již málo
patrné odvaly, propadliny a jámy po těžbě,
které, bez znalosti místa, nelze odlišit od místní
těžby písku nebo kamene. Na několika místech,
zejména ve Slavkovském lese, se zachovaly důlní
štoly, které se dnes snaží skupiny nadšenců za
podpory státních a obecních úřadů zpřístupnit
veřejnosti. Poslední rozsáhlou důlní činností
na Chebsku byla těžba uranu pod Dylení.
Uranové rudy provázely také většinu dřívějších
ložisek kovů. Tato těžba uranu byla ukončena
začátkem devadesátých let dvacátého století
a nebude již obnovena.
OTEVÍRACÍ DOBY PAVILONŮ – květen – září 2011:
GLAUBEROVA DVORANA denně 7 – 12 a 12.30 – 18 hod.
Prameny: Glauber III, Glauber IV, Nový Kostelní
Minerální voda z pramenů Glauber III a Nový Kostelní
je k dispozici ve venkovním výtoku
v pravé zadní části objektu Glauberovy dvorany.
PRAMENY
KOLONÁDA SOLNÝ A LUČNÍ PRAMEN - denně 7- 18 hod.
FRANTIŠKŮV PRAMEN
Určen k pitné kúře. denně 7.30 – 18 hod.
SOLNÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře. denně 7.30 – 18 hod.
NOVÝ PRAMEN
LUISIN PRAMEN
Určen k balneaci a pitné kúře.
LUČNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře. denně 7.30 – 18 hod.
Určen k pitné kúře a balneaci.denně od 7.30 – 18 hod.
PRAMEN CARTELLIERI
Určen k balneaci.
ŽELEZNATÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře.
PRAMEN PALLIARDI
Určen k balneaci.
PRAMEN NATÁLIE
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER I
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER II
Určen k pitné kúře.
PRAMEN GLAUBER III
Určen k pitné kúře a balneaci.
PRAMEN GLAUBER IV
Určen k pitné kúře.
PRAMEN MARIAN – D 14
Určen k balneaci.
PRAMEN ADLER
Určen k balneaci.
SLUNEČNÍ PRAMEN – H 12
PRAMEN STANISLAV
Určen k pitné kúře a balneaci.
NOVÝ KOSTELNÍ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
Určen k pitné kúře.
CÍSAŘSKÝ PRAMEN
Určen k pitné kúře a balneaci.
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
strana 7
Den otevřených dveří
v Aqaforum Clubu
Ve čtvrtek, 18. září, se konal v Aquaforum Clubu den otevřených dveří.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si exkluzivní klubové prostory a informovat se o fungování a výhodách klubu. V tento den měli i externí hosté
možnost stát se zdarma členy clubu a mohou tak celý měsíc užívat výhod
spojených se členstvím. Navíc byl ze všech nových členů vylosován výherce,
který obdržel poukaz na týdení pobyt v jednom ze čtyřhvězdičkových hotelů
společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.
Příští den otevřených dveří v AQUAFORUM CLUBU se bude konat 8. září.
Srdečně zveme všechny návštěvníky Františkových Lázní. VS
Výherce týdenního lázeňského pobytu:
pan OTAKAR BEDNOŠ z Brna
Gratulujeme!
VIP AQUFORUM KLUBU
a.s. Lázně Františkovy Lázně
PROGRAM - ZÁŘÍ 2011
čtvrtek, 01.09.
PETANGOVÝ TURNAJ
14:30 hod., Sportovní areál u hotelu Imperial
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 60,- Kč
úterý, 06.09.
SETKÁNÍ ČLENŮ Aquaforum Clubu
15:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pouze pro členy
čtvrtek, 08.09.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v Aquaforum Clubu
15:00 - 18:00 hod., Aquaforum Club
foto: pan Bednoš a pan Slezák (AQF club)
PETANG SE LÍBIL,
STEJNĚ JAKO CENY
Sportovní centrum u hotelu Imperial společně s Aguaforum clubem Lázně
Františkovy Lázně a.s. uspořádaly v srpnu také dva turnaje pro veřejnost
v petangu. První se uskutečnil ve čtvrtek, 11. srpna a účastnilo se ho celkem
dvanáct hráčů a hráček (druhý 25. srpna, tedy až po uzávěrce tohoto čísla).
Protože mnozí z hráčů hráli petang poprvé v životě, pořadatelé jim vysvětlili
pravidla a zároveň jim předvedli názornou ukázku hry. Pak již nic nebránilo
tomu, aby se čtveřice žen utkala hned ve finálovém utkání, v němž dvojice
Daniela Potužáková z Karlových Varů společně s Evou Hetešovou z Prahy
zdolaly Romanu Volfovou z Frýdku Místku, hrající společně v družstvu s Petrou Ježkovou z Litoměřic v poměru 13:6. Přestože výsledek by napovídal, že
to bylo jednoznačné vítězství, opak byl pravdou. Dámy si nic nedarovaly a
dlouho to bylo vyrovnané, až v koncovce se více dařilo vítězné dvojici, která
měla ohromnou radost z výhry i z dárkového koše, věnovaného akciovou
společností Lázně Františkovy Lázně.
Osmička mužů pak vytvořila čtyři týmy, které se utkaly systémem každý
s každým. I zde byly k vidění líté boje, bylo slyšet hlasité povzbuzování diváků i
mnohdy obdivný potlesk, zvláště poté, co se některému týmu podařil výtečný
hod. Z vítězství se nakonec radovala dvojice Josef Rok a Jaroslav Kratochvíl
z Chebu, která v turnaji nepoznala hořkost porážky a s plným počtem 6 bodů
a aktivním skóre 39:20 se také mohla radovat z dárkového koše.
Na druhém místě skončila dvojice Jan Hála a Jan Bireš z Františkových Lázní
a Chebu, která dvakrát vyhrála a podlehla pouze vítězům. Nasbírala tak 4
body a měla rovněž aktivní skóre 35:24. Třetí místo obsadil pár Karel Kohout
z Františkových Lázní a Jan Stodolovský z Trhových Svin, který dlouho proháněl
jak vítězné družstvo (prohrál po boji 8:13), tak i druhý tým (tady to bylo těsné
11:13) a porazil Pražany Dobromila Mošnera a Jindřicha Krause 13:3. I oni
tak při zisku dvou bodů měli aktivní skóre 32:29. Jak z předchozích řádek
vyplynulo, poslední družstvo neuhrálo žádný bod při pasivním skóre 6:39.
Všem účastněným se hra líbila a také hodnotné ceny, za něž pořadatelům
poděkovali a přislíbili, že pokud to půjde, rádi si zase přijdou do Sportcentra
zahrát, a to nejen petang.
PP
neděle, 11.09.
TURNAJ V MINIATURGOLFU
14:00 hod., Sportovní areál u hotelu Imperial
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 60,- Kč
úterý, 13.09.
SETKÁNÍ ČLENŮ Aquaforum Clubu
15:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pouze pro členy
úterý, 20.09.
SETKÁNÍ ČLENŮ Aquaforum Clubu
15:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pouze pro členy
čtvrtek, 22.09.
PETANGOVÝ TURNAJ
14:30 hod., Sportovní areál u hotelu Imperial
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 60,- Kč
úterý, 27.09.
SETKÁNÍ ČLENŮ Aquaforum Clubu
15:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pouze pro členy
úterý, 27.09.
BINGO - přijďte si zahrát o ceny!
19:00 hod., Aquaforum Club
Vstup pro členy AFC zdarma, ostatní 50,- Kč.
strana 8
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
Slunce svítilo nad Imperialem
VÍTĚZOVÉ BYLI NADŠENI
Pořadatelé miniaturgolfového turnaje pro veřejnost, jimiž byl
Aquaforum club Lázně Františkovy Lázně a.s. a SK Golf club Františkovy Lázně, si přáli jediné – ať konečně přestane pršet! Turnaj se hrál
uprostřed zeleně před hotelem Imperial první srpnovou sobotu dvě
hodiny po poledni. Období dešťů, které nás v těchto dnech děsilo,
však jakoby mávnutím kouzelného proutku ustalo. V sobotu se na
třicítku účastníků dokonce usmívalo sluníčko.
Miniaturgolfisté odehráli na 18 drahách dvě soutěžní kola a všichni
se snažili, vždyť připravené hodnotné ceny, věnované akciovou společností Lázně Františkovy Lázně, byly velkým lákadlem. Herní převahu
po celou dobu turnaje vykazovala rodina Nöbauerových z Ostrova,
otec Petr přivezl svou manželku a dva syny a všichni se umístili na
předních místech.
Po 18. hodině mohli pořadatelé vyhlásit konečné výsledky:
Kategorie mužů:
1. místo Petr Nöbauer z Ostrova, 37+ 41, celkem 78 úderů.
2. místo Jiří Počarovský z Nymburka, 44+37, celkem 81 úder.
3. místo Jaroslav Kavecký z Jirkova, 42+40, celkem 82 údery.
Kategorie žen:
1. místo Jaroslava Soukupová z Domažlic, 49+36, celkem 85 úderů
2. místo Zuzana Nöbauerová z Ostrova, 43+44, celkem 87 úderů
3. místo Amálie Švejdová z Ostrova, 43+56, celkem 99 úderů
Kategorie mládeže:
1. místo Václav Novotný ze Sázavy, 45+44, celkem 89 úderů
2. místo Petr Nöbauer z Ostrova, 55+58, celkem 113 úderů
3. místo Jakub Nöbauer z Ostrova, 69+66, celkem 135 úderů
V absolutním pořadí na prvních třech místech skončili výše uvedení
první tři muži. V absolutním pořadí žen byla první Jaroslava Soukupová. Šťastní vítězové měli ohromnou radost nejen z překrásných
cen, ale i z předvedeného výkonu, vždyť někteří hráli miniaturgolf
poprvé v životě!
Všem účastníkům turnaje, tedy i těm, kteří se neumístnili na prvních třech místech, pořadatelé věnovali drobné ceny. Mnozí z nich
přislíbili, že si opět rádi přijdou do kouzelného prostředí Sportcentra
u lázeňského hotelu Imperial zahrát. PP
a.s. Lázně Františkovy Lázně
SPORTOVNÍ CENTRUM
u hotelu IMPERIAL
Otevřeno:
po – pá 13 – 18 hod.,
so – ne 10 – 18 hod.
MINIATURGOLF – PÉTANQUE –
RUSKÉ KUŽELKY
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
strana 9
PRVNÍ VÝHERCI
2. ROČNÍKU TOUR DE CAFÉ
V prostorách Infocentra František byli v pondělí, 8. srpna 2011, vylosováni první výherci soutěže Tour de café, kterou pro znalce a milovníky kávy
připravila akciová společnost Lázně Františkovy Lázně. V červenci vyplnilo a
odevzdalo kartičky ke slosování celkem 89 hostů. Výherci se stali:
1. místo - paní Šárka Soukupová, hotel Pawlik. Paní Soukupová si z lázní
odváží domácí kávovar Caffisimo.
2. místo – pan Michael Krebs z německého Kolína, který dostává dárkový
balíček od firmy Lázně Františkovy Lázně a.s.
3. místo - paní Venuše Matějková z Prahy, cenou je dárkový balíček od
firmy Tchibo.
Všem výhercům blahopřejeme!
Vám, naši milí čtenáři přejeme, abyste měli štěstí při losování odevzdaných kartiček Tour de café při dalším slosování, které bude na začátku září.
Příjemnou cestu za kávou!
Redakce
2. ročník soutěže
TOUR DE CAFÉ
Františkovy Lázně 2011
ZÁŘIJOVÉ KYNUTÉ KOLÁČE
Zdá se, že lidé ze všech měsíců nejvíce cení květen, kdy všechno
krásně kvete. Mnohé májové květy se promění v plody a právě v září
jsou zralé – mám proto nejraději září. Zralé plody je ale třeba sklízet
a zpracovávat. Třeba na ovocné kynuté koláče. Těsto je jednoduché,
mějte s ním jen trpělivost a nechte ho dobře vykynout. Ovocný koláč
dělám na menší kulatý plech velikosti běžné pizzy.
Na těsto potřebujeme: 180g polohrubé mouky, 30g krystalového
cukru, 30g másla, 1 – 1,5 dcl mléka, 1 žloutek, 10g droždí, špetku
soli, citrónovou kůru, vanilkový cukr.
Na drobenku potřebujeme: 30 g másla, 30 g hrubé mouky, 30 g
cukru.
Ovoce – např. švestky, nastrouhaná jablka, hrušky aj. dle Vaší chuti.
Ve vlahém mléce s trochou cukru necháme vzejít droždí. Do větší
mísy dáme mouku, zbylý cukr, žloutek, rozpuštěné máslo a vzešlé
droždí s mlékem. Ochutíme špetkou soli, nastrouhanou citrónovou
kůrou a vanilkovým cukrem. Vařečkou vše dobré promícháme a těsto
v míse zpracováváme asi tři minuty. Na teplém místě necháme těsto
nakynout do dvojnásobného objemu. Kynutí můžeme urychlit tak,
že mísu s těstem posadíme na hrnec s teplou vodou.
Nakynuté těsto rozprostřeme na kruhový plech vymazaný máslem
a vysypaný moukou. Znovu necháme trochu nakynout a mezitím si
uděláme drobenku. V menší misce promícháme prsty změklé máslo
s krystalovým cukrem a hrubou moukou, až se bude drobit. Na vykynuté těsto klademe hustě ovoce a posypeme je drobenkou. V troubě
nahřáté na 220°C pečeme koláč asi 20 minut.
Dobrou chuť v nejkrásnějším měsíci Vám přeje Jarmila Lednová
Termín soutěže a doba platnosti: 1. červenec - 30. listopad 2011
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
Navštívit všechny vybrané hotelové kavárny
IMPERIAL, TŘI LILIE, PAWLIK, SAVOY
se svou kartou Café Card a sbírat razítka. Café Card obdržíte
v recepcích lázeňských hotelů společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s.,
ve vybraných hotelových kavárnách a v Infocentru František.
Při objednání si jedné ze zrnkových kávových specialit, jako
Espresso, Cappuccino, Café Latte, Latte Macchiato a dalších
předložíte při placení kartu Café Card a necháte si ji orazítkovat.
VAŠE VÝHRA:
Po získání všech čtyř různých razítek do karty a odevzdání Café
Card v lázeňském hotelu Belvedere dostanete denně od 13.30 do
16.30 hod. zdarma konvičku kávy Tchibo a domácí koláč.
Po vyplnění Vašich kontaktních údajů do Café Card a jejím
odevzdání máte každý měsíc šanci vyhrát dárkové balíčky firem
Lázně Františkovy Lázně a.s. a Tchibo a praktický domácí kávovar
Cafissimo.
Po ukončení soutěže ze všech odevzdaných vyplněných Café Card
losujeme v prosinci 2011
velký dárkový balíček, kávovar od firmy Tchibo a
hlavní cenu – lázeňský léčebný pobyt na 1 týden pro jednu osobu.
***
Příjemnou Tour de Café a mnoho štěstí při losování!
Vaše Lázně Františkovy Lázně a.s.
a Tchibo Coffee Service Czech Republic spol. s r.o.
Lázně Františkovy Lázně a.s. Jsme tu pro Vás:
SPA RECEPCE:
otevřeno: pondělí – sobota 7 – 15 hod.
CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ
ul. 5. května 154, Františkovy Lázně,
tel. 731 605 021, 354 201 522
LUISINY LÁZNĚ
Máchova ul. 6, Františkovy Lázně,
tel. 354 201 515-16, 739 489 845
Prodej léčebných služeb a podávání informací klientům
strana 10
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
Lázně Františkovy Lázně a. s.
INFOCENTRUM
denně 9 – 21 hod.
strana 11
František
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected], www.frantiskovylazne.cz, Národní 16/19, 351 01 Františkovy Lázně
ZÁŘÍ 2011
ČTVRTEK, 1. 9.
PONDĚLÍ, 5. 9.
SOBOTA, 10. 9.
ČTVRTEK, 15. 9.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
Specifika léčby ve Františkových Lázních
15:30 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
PETANGOVÝ TURNAJ
14.30 hod. Sportovní areál u lázeňského hotelu
Imperial
Autobusový výlet2
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, večerní fontána
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
TANEČNÍ OLDIES PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
ODPOLEDNE S HARFOU, 15:00 hod., hotel Savoy
JAZZOVÝ KLUBOVÝ VEČER1
Marta Marinová Trio
19:00 hod., hotel Pawlik- společenský sál Aquaforum klubu. Vstupné: 50 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
Autobusový výlet2 – CHEBSKO
Cheb, Starý Hroznatov, Maria Loreto, Doubrava
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 400 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360 Kč
SEEBERGSKÉ HRY
12:30 hod., odjezd od divadla. Vstupné: 100 Kč
ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY - PATRIK MUSIC
15:00 hod., hotel Imperial
KONCERT KAPELY COUSCOUS1
v rámci projektu LETNÍ HUDEBNÍ DÍLNY
zpěvačka Tine Schulz a pianista a kytarista Moritz
Essinger, cover verze známých popových a jazzových skladeb.
19:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
TANEČNÍ OLDIES PARTY
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
Autobusový výlet2 – WALDSASSEN
středověké město s cisterciánským klášterem
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 300 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
Specifika léčby ve Františkových Lázních
15:30 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
TANEČNÍ OLDIES PARTY
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
PÁTEK, 2. 9.
Autobusový výlet2 – WALDSASSEN
středověké město s cisterciánským klášterem
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
OD DECHOVKY K BEATLES1
taneční večer pro všechny generace
Nota Band – taneční kapela z Chebu
19:00 hod., stan - venkovní areál hotelu Luisa
Vstupné: 50Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
SOBOTA, 3. 9.
Autobusový výlet – KARLOVY VARY
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 350 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč
COUNTRY ODPOLEDNE
14:00 hod., Přírodní divadlo
PATRIK MUSIC - odpoledne plné hudby
15:00 hod., hotel Imperial
TANEČNÍ OLDIES PARTY
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
2
NEDĚLE, 4. 9.
Autobusový výlet2
BAD BRAMBACH, BAD ELSTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní.
Cena: 300 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
IVETA´S BAND - odpoledne plné hudby
14:00 hod., hotel Belvedere
DRIETOMANKA2 - dechová kapela
19:30 hod., divadlo. Vstupné: 200, 190, 180 Kč
VÝLET NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - CHEBSKÝ HRAD2
Tragédie Albrechta z Valdštejna
20:30 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 250 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 200 Kč
ÚTERÝ, 6. 9.
KOUZLO DOMOVA2 - komedie
19:00 hod., divadlo, vstupné: 80, 70, 60 Kč
KINO1 - Román pro muže
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ŽIVÁ HUDBA V BARU – komorní zpěv a klavír
20:00 hod., hotel Imperial
STŘEDA, 7. 9.
VÝLET NA KONCERT – CHEB, kostel sv. Václava
Komorní sbor a orchestr katedrály sv. Víta v Praze
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 200 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 150 Kč
PIANO BAR - VLADO HRINKO
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
KLENOTY ČESKÉ HUDBY, MUSICA DOLCE VITA1
mezzosoprán Daniela Demuthová, harfa Zbyňka
Šolcová, flétna Žofie Vokálková
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ČTVRTEK, 8. 9.
Autobusový výlet2 – SELB, město porcelánu
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 300 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
TURNAJ V PÉTANGUE
14:30 hod., sportovní areál u lázeňského hotelu
Imperial
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
Specifika léčby ve Františkových Lázních
15:30 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
PŘEDNÁŠKA – Jak pečovat o zdraví po lázeňské péči
16:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
TANEČNÍ OLDIES PARTY
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
MOJE LÁSKA, TVOJE LÁSKA2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180 Kč
PÁTEK, 9. 9.
Autobusový výlet2 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 300 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
ROZLUČKOVÁ PÁRTY
S LETNÍ SEZÓNOU V AQUAFORU1
Taneční orchestr Koala, zumba párty, míchané
nápoje, gril. 17:00 hod. Aquaforum - venkovní
pódium nad bazénem. Vstupné: 100 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod., hotel Belvedere
NEDĚLE, 11. 9.
Autobusový výlet2 – BAYREUTH Richarda Wagnera
09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 450 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 400 Kč
TURNAJ V DRÁHOVÉM GOLFU
13:30 hod., sportovní areál u lázeňského hotelu
Imperial
IVETA´S BAND - ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
14:00 hod., hotel Belvedere
JG DIX2 – dixilend, jazz
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180 Kč
PONDĚLÍ, 12. 9.
PÁTEK, 16. 9.
Autobusový výlet2
HRAD SEEBERG, PŘÍRODNÍ rezervace soos
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 400 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360 Kč
ODPOLEDNE S HARFOU
15:00 hod., hotel Imperial
MORAVSKÝ SKLÍPEK1
folklórní večer s cimbálovou muzikou s malou
ochutnávkou vína. 19:00 hod., stan - venkovní
areál hotelu Luisa. Vstupné: 250Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
Autobusový výlet2
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – večerní fontána
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 300 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
DUO MAJA - ŽIVÁ HUDBA V BARU
19:00 hod., hotel Belvedere
ODPOLEDNE S HARFOU, 15:00 hod., hotel Savoy
JAZZOVÝ KONCERT1 - Barock Jazz Quartet
Legendární soubor hrající jazz a vážnou hudbu
ovlivněnou jazzem
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
SOBOTA, 17. 9.
ÚTERÝ, 13. 9.
Autobusový výlet2
BAD BRAMBACH, BAD ELSTER
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 300 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
VÝLET NA FESTIVALOVÝ KONCERT – CHEB,
klášterní knihovna2
Festival Mladá Praha hostuje v Chebu s violistkou Jieun Kim (Korea), tenoristou Mark Murphy
(Kanada) a pianistou Miroslavem Sekerou (CZ)
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 200 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 150 Kč
KINO1 - Můj život v ruinách
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ŽIVÁ HUDBA V BARU - FLÉTNA, KLAVÍR
20:00 hod., hotel Imperial
STŘEDA, 14. 9.
PIANO BAR - VLADO HRINKO, 19:00 hod., hotel Pawlik
KLAVÍRNÍ IMPROVIZACE1
Netradiční koncertní vystoupení, jehož originální
a neopakovatelnou podobu vytváří jeho protagonista, hudební skladatel a klavírista Jiří Pazour
společně s posluchači. Improvizace vznikají
přímo v sále i na přání hostů.
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
PRAVÉ MORAVSKÉ VINOBRANÍ
cimbál, domácí uzené, švestkové knedlíky, moravské
víno...14:00 hod. restaurace Rudý Baron Amerika
ONE LADY SHOW - hudba k tanci i poslechu
15:00 hod., hotel Imperial
TANEČNÍ VEČER
S KARLOVARSKOU DECHOVOU ČTYŘKOU
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
NEDĚLE, 18. 9.
Autobusový výlet2
SLAVKOVSKÝ LES – Loket, Bečov
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní. Cena: 400 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 360 Kč
IVETA´S BAND - ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
14:00 hod., hotel Belvedere
PRAVÉ MORAVSKÉ VINOBRANÍ
cimbál, domácí uzené, koláče, víno, burčák,...
14: hod. restaurace Rudý Baron Amerika
1
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU –
NETOPÝR
Severočeské divadlo Ústí nad Labem
19:30 hod., divadlo, vstupné: 230, 220, 210 Kč
PONDĚLÍ, 19. 9.
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
VŮNĚ VÍDEŇSKÉ KÁVY V RYTMU VALČÍKU
Pozvánka na vídeňskou kávu za zvuku harfy
15:00 hod. hotel Savoy
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
CÍSAŘSKÝ VALČÍK V CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍCH1
Originální „vídeňský“ zvuk Salónního orchestru
Mariánské Lázně a operetní árie Johanna Strausse.
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 150 Kč,
v ceně sklenka sektu
ÚTERÝ, 20. 9.
KINO1 - Sexy 40
20:00 hod., Císařské lázně. Vstupné: 50Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
MALÝ VÍDEŇSKÝ ŠRAML
Komorní trio ve stylu bratří Johanna a Josefa
Schrammelů. 20:00 hod., hotel Imperial
STŘEDA, 21. 9.
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU PIANO BAR V RYTMU VALČÍKU
19:00 hod., hotel Pawlik - Music Bar
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
ŠÁLEK VÍDEŇSKÝCH KLASIKŮ1
Pražské dechové trio: Z. Rys – hoboj, T. Knapp –
klarinet, P. Langpaul – fagot
19:30 hod., Císařské lázně. Vstupné: 250Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ČTVRTEK, 22. 9.
Autobusový výlet2 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
PETANGOVÝ TURNAJ
14:30 hod., Sportovní areál u lázeňského hotelu
Imperial
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
Specifika léčby ve Františkových Lázních
15:30 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
PŘEDNÁŠKA – Jak pečovat o zdraví po lázeňské péči
16:00 hod., hotel Pawlik- společenský sál Aquaforum klubu
TANEČNÍ OLDIES PARTY
19:00 hod., Hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
JOHANN STRAUSS ORCHESTR2
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180 Kč
PÁTEK, 23. 9.
Autobusový výlet2
TEPLÁ, premonstrátský klášter
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400 Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně
a.s. 360 Kč
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
MALÝ VÍDEŇSKÝ ŠRAML
Komorní trio ve stylu bratří
Johanna a Josefa Schrammelů
15:00 hod., hotel Tři lilie
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU VÝLET NA KONCERT2,
Divadlo König Albert Theater Bad Elster
Valčíkový sen - Orient v díle Johanna Strausse
Salonní orchestr Chursächsiche Philharmonie,
Dvorní baletní společnost a dílo Johanna Strausse, vše v duchu pohádek Tisíce a jedné noci
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 450 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 400 Kč
ŽIVÁ HUDBA V BARU - DUO MAJA
19:00 hod. hotel Belvedere
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
NOČNÍ PROHLÍDKA MĚSTA
Po stopách J. Strausse
20:30 hod., od Divadla B.Němcové
SOBOTA, 24. 9.
Autobusový výlet2 – KARLOVY VARY
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 350 Kč,
pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 300 Kč
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU
O FRANTIŠKOLÁZEŇSKÝ POHÁR2
Soutěž ve společenském tanci
13:00 hod., Ingo Casino – velký sál.
Vstupné: 100 Kč
PATRIK MUSIC - ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
15:00 hod., hotel Imperial
KAPELA GRIFF - TANEČNÍ OLDIES PARTY
19:00 hod., hotel Pawlik- společenský sál Aquaforum klubu
NEDĚLE, 25. 9.
Autobusový výlet2 - BAYREUTH Richarda Wagnera
09:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 450 Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně
a.s. 400 Kč
IVETA´S BAND - ODPOLEDNE PLNÉ HUDBY
14:00 hod., hotel Belvedere
XI. ROČNÍK STRAUSSOVA FESTIVALU - MALÝ
VÍDEŇSKÝ ŠRAML
Komorní trio ve stylu bratří
Johanna a Josefa Schrammelů. 15:00 hod., hotel
Tři lilie
BOŽEJÁCI2 - dechovka,
19:30 hod., divadlo, vstupné: 200, 190, 180 Kč
- Pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zlevněné vstupné, příp. vstupné zdarma na základě předložení lázeňské nebo hotelové karty.
Prosíme Vás o rezervaci. Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
2
- Rezervace a předprodej v Zákaznickém a informačním centru LFL a.s.
strana 12
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
Lázně Františkovy Lázně a. s.
INFOCENTRUM
František
denně 9 – 21 hod.
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
PONDĚLÍ, 26. 9.
ODPOLEDNE S HARFOU, 15:00 hod., hotel Savoy
EXKLUSIVE OPERA - SOIRÉE1
Noema Erba, soprán, Daniel Štulpa, klavírní doprovod
host Vojtěch Nalezenec, baryton, sólista Komorní opery ve Vídni
Program: W. A. Mozart /Le Nozze Di Figaro/, A. Dvořák /Rusalka/,
W. A. Mozart /Die Zauberflöte/, G. Puccini /Gianni Schicchi/, W. A.
Mozart /Don Giovanni. 19:30 hod., Císařské lázně
Vstupné: 250 Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 100 Kč
ÚTERÝ, 27. 9.
A JE TO V PYTLI2 – komedie
19:00 hod., divadlo, vstupné: 80, 70, 60 Kč
ONE LADY SHOW - hudba k tanci i poslechu
19:00 hod., hotel Luisa
PROHLÍDKY LÁZEŇSKÝCH DOMŮ
PAVLIK, IMPERIAL, TŘI LILIE, SAVOY
každé pondělí, sraz: Aquaforum, 14.00 hod.
Informace a rezervace
INFOCENTRUM
František
INFORMATIVNÍ VYCHÁZKY
po Františkových Lázních
Pro hosty a.s. Lázně Františkovy Lázně zdarma.
Každé úterý, sraz: 15.00 hod.
INFOCENTRUM
František
(s nejméně 10ti člennou skupinou).
KINO1 - Občanský průkaz, 20:00 hod., Císařské lázně
Vstupné: 50Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. zdarma
ŽIVÁ HUDBA V BARU - FLÉTNA, KLAVÍR, 20:00 hod., hotel Imperial
STŘEDA, 28.9.
PIANO BAR – VLADO HRINKO, 19 hod. hotel Pawlik
KLAVÍRNÍ RECITÁL1 – RADIM VOJÍŘ
Vynikající klavírní virtuóz, absolvent AMU Praha
a Vysoké hudební školy ve Výmaru. 19.30 hod., Císařské lázně
Vstupné 250 Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 50 Kč
ČTVRTEK, 29. 9.
LÉKAŘSKÁ PŘEDNÁŠKA
Specifika léčby v a.s. Lázně Františkovy Lázně
15:30 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
Autobusový výlet2 – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – večerní fontána
19:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300 Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
TANEČNÍ OLDIES PARTY - AS BAND
19:00 hod., hotel Pawlik - společenský sál Aquaforum klubu
PÁTEK, 30.9.
Autobusový výlet2 – WALDSASSEN
středověké město s cisterciánským klášterem
13:00 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 300 Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 270 Kč
VÝLET DO DIVADLA2 – Západočeské divadlo Cheb
festival Divadlo jednoho herce: M. Součková - HISTORICKÝ MONOLOG
V roli českého protektor. prezidenta E. Háchy vystupuje Eva Salzmannová.
18:30 hod., odjezd od Luisiných lázní
Cena: 400 Kč, pro hosty Lázně Františkovy Lázně a.s. 350 Kč
DUO MAJA - ŽIVÁ HUDBA V BARU
19:00 hod., hotel Belvedere
Poštovní ulice 10, Františkovy Lázně,
tel. 354 202 277, 354 202 060, www.galerie-broemse.cz,
Otevřeno: út - so 10 – 12, 13 – 17 hod.
VÝSTAVNÍ SÍŇ GB:
DANIELA ROULOVÁ – PLOCKOVÁ – Barevné sny – obrazy, kresby
Výstava trvá do 1. 10. 2011
výstavní prostory Švýcarský dvůr – přízemí:
Přírodní léčivé zdroje – fotografie
výstavní prostory Švýcarský dvůr – 1. patro:
BÄRBEL & HORST KIESSLING (Marktredwitz-D) – obrazy, objekty
Výstava trvá do 15. 10. 2011
výstavní prostory Švýcarský dvůr –2. patro:
MARIAN MACKOVIČ - Přírodní léčivé zdroje –
Pohled do historie - dokumenty z archivu
AUGUST BRÖMSE (1873-1925) - grafika, kresby, akvarely
Malá galerie Tři lilie – atrium lázeňského hotelu Tři lilie:
EVA DOUCHOVÁ – Jak vidím svět - fotografie
VERONIKA OLERÍNY - zahradní plastiky
Výstava trvá do 31. 10. 2011
Stálé výstavy: Aquaforum - spojovací chodba:
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ DŘÍVE A DNES - fotografie
Dům Beseda - Národní třída:
KERAMICKÝ MODEL MĚSTA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
Připravujeme:
lenka herzogová (Karlovy Vary) – textilní a užitná tvorba
Vernisáž ve čtvrtek 6. 10. 2011 v 16.00 hodin
Výstava trvá do 28. 12. 2011
VÝTVARNÁ DÍLNA
Vás zve k návštěvě každý lichý týden vždy ve středu od 15.00 do 17.00 hod.
Vyzkoušíte si u nás zajímavé, známé i neznámé výtvarné techniky.
Vyrobíte si dárky pro sebe i své blízké.Posedíte v kolektivu stejně nadšených lidí.
!!!!! PROSÍME O NAHLÁŠENÍ ÚČASTI !!!!!
Bližší informace u pultu galerie nebo telefon: 774 340 473
MĚSTSKÉ MUZEUM Františkovy Lázně
Dlouhá 194/4, tel:354 544 307-9, e-mail: [email protected], http://web.telecom.cz/muzeum_fl
Otevírací doby: út - ne 10 – 17 hod.
Výstavy: Kornelie Němečková - Vystřihovánky – do 14.9. Jiří Vacek – Nostalgická krajina - od 16.9.
Hrad Seeberg: denně 10 – 17 hod. • Výstava: Výběr z tvorby Michaely Vaňkové
10. 9. 14 hod. - SEEBERGSKÉ HRY: Slavnost františkolázeňských ostrostřelců
Autobus zdarma: 12.45 hod. Divadlo B. Němcové, zpět v 16:30 hod.
Vstupné: dospělí 100,- Kč včetně prohlídky hradu
Národní přírodní rezervace Soos: denně 9 – 17:30 hod.
VARHANNÍ KONCERTY
v kostele Povýšení svatého Kříže
vstupné 330,- Kč
Pá 2.9. 15.30 hod.
Světoznámá duchovní hudba
Čt 8.9. 20.00 hod.
Když housle kouzlí a varhany zpívají
Pá 16.9. 19.30 hod.
Verdi, Mahler, Dvořák, Vivaldi…
Čt 22.9. 19.30 hod.
Wagner, Verdi, Dvořák, Mozart…
FR
AN
FR
ANZENSBAD
.S.
D
G.
A.
BA
Františkolázeňské noviny č. 9, 2011
TIŠ LÁZNĚ NĚ A
KOVY LÁZ
FRANTIŠKOLÁZEŇSKÉ
NOVINY.
pro pobavení i poučení p. t. lázeňského publika,
obyvatel Františkových Lázní i širšího okolí.
Vydávají Lázně Františkovy Lázně a.s. a Společnost Aloise Johna.
Číslo 9.
•
JOSEF AUGUST HECHT.
Josef
August
Hecht se narodil
20. dubna 1792
v rodině chebského
velkoobchodníka, který patřil
k největším zásobovatelům obchodů
v Chebu. Své hlavní sídlo měl na náměstí v domě číslo
č. 9 (510), který
odkoupil od Adama Zedwitze týden
před
narozením
svého syna. V roce
1815 předává dům
s obchodem svému
třiadvacetiletému
synovi Josefu Augustovi. Ten dům
Josef August Hecht.
v roce 1829 prodal,
neboť nechal za
obcí Háje směrem na Slapany vymýtit část rodinného lesa a postavil zde obytný dům se statkem. Reprezentativní dům, připomínající hrad, dal novému dvorci podle jména Hechtova šafáře
lidový název Griesselburg. Později pak již byl dvůr, ke kterému
patřilo 44ha polí, luk a lesů, oficiálně zanesen do map jako Hechtau (Hechtova myť).
V lednu roku 1822 se obchodník Josef August Hecht stává
za 6000 zlatých ročně na deset let nájemcem stáčírny minerálních vod ve Františkových Lázních. Rozesílání léčivé františkolázeňské vody, kdysi výnosný a lázním stále větší slávu přinášející obchod, již dobrých dvacet let stagnoval. Všechny pokusy
o nápravu v režii města nevedly k žádnému zlepšení a příjmy
stále klesaly. Když bylo Chebu v roce 1818 povoleno zasilatelství
pronajmout soukromé osobě, nenašel se nikdo, kdo by se tohoto
nepříjemného úkolu ujal. Všechny inzeráty v největších evropských novinách zůstávaly bez odezvy.
Spíše z důvodu dobročinnosti a zájmu o veřejné blaho než
z vidiny dobrého obchodu převzal Hecht upadající zasilatelství
a provozoval ho úspěšně dalších třicet let. Po převzetí provozu
zasilatelství v dubnu 1822 se pustil okamžitě do nápravy neradostného stavu. Vedle pravidelných doporučení v lékařských
žurnálech, že „chebskou minerální vodu z Lázní císaře Františka, pečlivě naplněnou, dobře zabalenou, čerstvou a za lacinou
cenu lze obdržet u Josefa Augusta Hechta“ a rozsáhlé inzerci
v novinách Hecht osobně navštívil obchodníky největších evropských měst včetně Petrohradu. Musel ovšem vyřešit největší problém odbytu vody - léčivé železo v minerální vodě se po naplnění
usazovalo na stěnách a jako kal na dně lahví a voda byla považována za zkaženou.
Hecht během pěti let investoval 5 000 zlatých na výzkum bezchybného plnění a uchování původní kvality zasílané minerální
vody. Z Anglie sice dovezl nový zátkovací stroj, ale problém nebyl vyřešen. Až zjištění švédského chemika Berzelia, se kterým
byl Hecht v intenzivním styku, že příčinou usazování železitých
prvků je zůstatek atmosférického vzduchu mezi zátkou a vodou
v uzavřené láhvi, přivedlo Hechta k nejdůležitějšímu objevu nové
Září 2011.
Kalendárium roku 1822.
• Dne 22. ledna byla za 6 000 zlatých pronajata stáčírna
minerálni vody chebskému obchodníkovi Josefu Augustu
Hechtovi. Pod vedením tohoto přičinlivého muže došlo rychle k významnému rozmachu zasilatelství.
• Nad Solným pramenem byl postaven pavilon s osmi
sloupy.
• Obyvatelé Františkových Lázní pořídili ze sbírky věžní
hodiny.
• Františkolázeňská škola se osamostatnila a byla oddělena
od školy v Horních Lomanech.
metody plnění. Konstrukcí plynové nádrže,
propojenou s železným
pístem, vtlačujícím kysličník uhličtý a uzavírajícím
zároveň korkem láhev,
zabránil přístupu vzduchu. V roce 1827 začal
přivádět potřebný plyn
z Plynových lázní do nádrží v plnírně u Františkova pramene a rok na to
mu byl ve Vídni zaregistrován patent „za objev
zasílání železité minerální vody bez srážení železa
do nejvzdálenějších míst,
což dosud nebylo možné“. V roce 1830 pak obdržel pětileté privilegium
Kresba zátkovacího stroje s popisem
na vynález nového zátkojednotlivých částí.
vacího stroje.
Hechtova metoda a nový plnící stroj se brzy staly standartem ve
většině lázní. Nejen stálý růst odbytu františkolázeňské minerální
vody, ale především i rostoucí zájem o Františkovy Lázně jsou tak
Hechtovou nepopiratelnou zásluhou o rozvoj lázní. Josef August
Hecht ovšem nebyl jen vynikajícím obchodníkem a vynálezcem,
ale i výraznou osobností veřejného života, pracující nezištně ve prospěch všech svých spoluobčanů. Svůj vliv i peníze uplatňoval jako
prostředek k povznesení lázní a zlepšení občanského života.
Byl zakládajícím členem prvního Okrašlovacího spolku v roce
1827 a svým velkorysým přístupem k spoluobčanům dosáhl vždy
toho, že nákup nových pozemků pro rozšiřování lázní probíhal
k vzájemnému prospěchu. V roce 1831 byl jmenován lázeňským
inspektorem, v roce 1835 byl pověřen dozorem nad školou a obratem se stal anonymním dárcem a zakladatelem nadace pro stavbu
školy. Při jejím otevření v roce 1840 založil tradici každoroční májové školní oslavy, když financoval velkolepou slavnost jejího otevření, v roce 1842 spolufinacoval postavení pomníku zakladatelům
lázní. V Chebu se zasadil o sbírku na dostavbu věže kostela sv. Mikuláše a výrazně k ní přispěl. A ve výčtu všech jeho dobročinných
a veřejně prospěšných aktivit lze pokračovat dlouhým seznamem.
V roce 1846 zakoupil Hecht panství Kacéřov a z roztříštěného majetku udělal jeden z nejlépe prosperujících zemědělských
podniků na Chebsku. V roce 1852 byl zvolen vícepresidentem
pokračování na další straně
Františkolázeňské noviny č. 9, 2011
Obsluha Hechtova zátkovacího a plnícího stroje.
JINÝ POHLED.
„...V měsících březnu a dubnu tohoto roku (1816) prozkoumány panem Joachimem Eduardem svobodným pánem von MünchBellinghausen, prvním to krajským komisařem, františkolázeňské účty zasilalatelství minerálních vod. Při velkých restech, a po
patnáct let nepředložených závěrkách vyšla najevo dvacetitisícová
dlužná částka, městu vlastně odcizená. Joseph Musil, zřídelní inspektor, zavinění odmítl a vzdal se svého postavení. A protože měl
hradit 12 000 zlatých, předložil doklady o neschopnosti splacení.
Kontrolor Bartholomäus Klotz byl propuštěn a platit též nebyl
schopen. A tak postižená obec musela darovat hanebníkům to, co si
nakradli. Jejich místa prozatímně obsadili pánové Johann Schmidinger jako zřídelní inspektor a Sigmund Riedl jako kontrolor.
nově vznikající Obchodní a živnostenské komory v Chebu, stal se
prezidentem zemědělského pobočného spolku v Chebu a v roce
1861 pak byl zvolen za obce Sokolovska a Kynžvartska poslancem zemského sněmu. Všechny tyto funkce nepřijímal a nevykonával z důvodu osobního zadostiučinění, ale jako důslednou
službu společnosti.
Přímo symbolickým obrazem charakteru osobnosti Josefa Augusta Hechta se stal i jeho odchod z Františkových Lázní na podzim roku 1851, kdy odchází na své panství v Kacéřově. Na slavnostní rozlučkový večer bylo pozváno 48 hostů a po četných přípitcích
přednesl MUDr. Cartellieri vlastní báseň sepsanou na oslavu odcházejícího Hechta. Na závěr byl Hechtovi předán dvěma dívkami
stříbrný pohár a děkovný list. Hecht se za celou tuto slávu odvděčil
svým typickým způsobem. K písemnému poděkování obci přiložil
dar 100 dukátů, které vlastně vytvořily základ městské pokladny.
Nová samostatná obec Františkovy Lázně totiž začínala svou samosprávu v roce 1852 bez jediné koruny ve svém rozpočtu.
Posledních deset let se Josef Hecht věnoval svému panství,
stal se uznávaným zemědělským odborníkem i pivovarníkem.
Jako člen vedení obchodní a živnostenské komory pro severozápadní Čechy se zasadil o několik zásadních zákonných norem
pro hospodářský rozvoj chebského regionu. Po zvolení poslancem zemského sněmu se intenzivně zapojil do jednání o napojení
Chebska na železniční síť. A to se mu, vzhledem k věku, stalo
patrně i osudovým. Z jednání ve Vídni a Mnichově v zimě roku
1861 se vrátil nachlazený a dne 13. prosince zemřel.
Význam a osobnost Josefa Augusta Hechta asi nejlépe a nejstručněji vyjádřil kronikář Vinzenz Prökl těmito slovy: „Jemu
vděčí Františkovy Lázně za svou velikost i postavení. Zaslouží
si pomník z carrarského mramoru vysoký jako dům. Zemřel bez
řádů, bez titulu a bez jakýchkoliv vyznamenání. U dvora asi také
nemohou myslet na vše.
Počínaje 1. lednem (1822) je městem propachtováno zasilatelství minerálních vod, včetně faktorie, s povolením dvora
a zemského úřadu, panu Augustu Hechtovi na příštích deset let
za 6 400 zlatých ročně. Ve dnech 28. a 29. dubna došlo k předání všech zásob magistrátem a hospodářským úřadem proti platbě v hotovosti. Do té doby rozesílala Chebskou kyselku zřídelní
městská inspekce na účet pachtýře Chebského pramene... Teď,
aby dosáhl většího odběru, vycestovával Hecht za největšími obchodními domy a kupci do Lipska, Magdeburgu Berlína, Štětína, Hamburgu, Lübecku apod. Řemeslníkům, kteří mu dodávali bedny, láhve a podobně, určil nízké ceny. A na ten způsob
probíhala velká to změna...“
(Karl Huss, Kronika)
Františkův pramen a kolonáda kolem roku 1830.
Františkolázeňské noviny, příloha Františkolázeňských listů, 8/ 2011. Vydavatel: Lázně Františkovy Lázně a.s.
Zpracovali a sestavili: PhDr. Jaromír Boháč, MUDr. Roman Salamanczuk, Společnost Aleoise Johna. Redakce: MgA. Eva Douchová.
Seite 4
Františkolázeňské listy č. 7, 2011
Cvik č.5
Stoj zády ke stěně, overbal (válec Togu, velký míč) opřeme o stěnu
ve výši lopatek, ruce položíme na břicho. Tlačíme ramena dozadu, ruce
vytočíme dlaněmi vpřed, hlavu mírně zakloníme. Při potížích s krční páteří
podložíme hlavu overbalem.
Lázně Františkovy Lázně a. s.
strana 1
Lázně Františkovy lázně a. s. © 2011
BOLESTI ZAD
AUTOTERAPIE
Hrudní páteř I. – extenční cviky
Bc.Šimon Božík, Dana Skalová
Hrudník (thorax) se skládá z dvanácti obratlů,
z dvanácti párů žeber a z ploché, vpředu uložené
hrudní kosti. Hrudní koš zezadu překrývají lopatky, trojúhelníkové kosti volně položené na žebra a
napojené na osu těla v pletenci ramenním. Chrání
žebra zezadu, ovlivňují tvar a reliéf zad, spojují
funkčně hrudní páteř s rameny a tak i nepřímo
s horními končetinami.
Poznámka:
Extenční cviky jsou cviky uvolňovací, automobilizační, je proto vhodné
doplnit je následně o cviky stabilizační, o cviky na funkční posílení svalů
břicha a pokaždé ukončit cvičení korigovaným stojem.
Jako celek je hrudní páteř méně pohyblivá než krční i bederní páteř.
Zvýšenou pohyblivostí se vyznačuje spojení posledního krčního a prvního
hrudního obratle (C7 a Th1), stejně tak jako spojení posledního hrudního
a prvního bederního obratle (Th12 a L1). Tyto přechody mezi jednotlivými
úseky páteře bývají nejvíce přetěžovanými segmenty páteře a jsou místy
častého vzniku funkčních změn – kloubních blokád či svalových spasmů
(místa zvýšeného napětí ve svalech). Dochází zde k rychlejšímu opotřebení
kloubních plošek a k následnému vzniku degenerativních změn.
Hrudní páteř je mírně ohnutá směrem dozadu. Hovoříme o tzv. hrudní
kyfóze. Pokud je páteř více „vyhrbena“ než je fyziologická norma (např. u
pacientů s Bechtěrevovou chorobou), hovoříme o hyperkyfóze. Pokud je
ale hrudní páteř málo vyklenutá, téměř rovná, jedná se tzv. plochá záda.
Jsme tu pro Vás! • Přijeďte, odpočiňte si a nechte se hýčkat...
LÁZNĚ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ a. s., Jiráskova 23/3, 351 01 Františkovy Lázně,
INFOCENTRUM
František
Národní tř. 16/19, 351 01 Františkovy Lázně denně 9 - 21 hod.
tel. 359 604 504, 354 201 170, fax: 359 604 304, [email protected], www.frantiskovylazne.cz
POBYTY: FRANTIŠKOLÁZEŇSKÁ LÉČEBNÁ KÚRA
indikace: nemoci srdce a oběhového ústrojí, nemoci pohybového ústrojí, nemoci gynekologické včetně neplodnosti, následná onkologická péče
WELLNESS: RELAX, BEAUTY, ACTIVE, VÍKEND, VITAL, ROMANTIK,
Golfové pobyty, Vánoční a silvestrovské pobyty, Hotelové ubytování, Semináře, Kongresy, Oslavy...
HOTELY: IMPERIAL **** TŘI LILIE ****, PAWLIK **** – Isis ***, SAVOY **** – Metropol ***, + GOETHE *** – Máj **, Otava**,
BELVEDERE *** - Royal ***, Lužnice **, DR. ADLER *** - Radbuza ***, Tři růže **
AQUAFORUM - Svět vody a relaxace - FITFORUM
LUISINY LÁZNĚ, CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ, SLATINNÉ LÁZNĚ, UHLIČITÉ LÁZNĚ PLYNOVÉ
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU! Vaše Lázně Františkovy Lázně akciová společnost
strana 2
Lázně Františkovy Lázně a. s.
SKOLIOTICKÉ DRŽENÍ
HYPERLORDÓZA BEDERNÍ PÁTEŘE
CHABÉ DRŽENÍ
PLOCHÁ ZÁDA
KYFOLORDOTICKÉ DRŽENÍ
strana 3
Cvik č.1
Leh na zádech, nohy pokrčené v kolenou, chodidla, kolena na šířku pánve, ruce leží volně podél těla vytočené dlaněmi nahoru. Obě horní končetiny
vedeme s nádechem přes upažení nahoru do vzpažení a s výdechem zpět.
Typy držení těla
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA
Lázně Františkovy Lázně a. s.
Těsně u obratlových těl je uložen složitý systém hlubokých zádových
svalů. Všechny tyto svaly se souhrnně nazývají vzpřimovače páteře. Tyto
svaly jsou pro páteř ochrannou a podpůrnou jednotkou. Zádové svaly
v povrchové vrstvě zahrnují, v hrudním úseku, mezilopatkové svaly (sestupující od trnů hrudních obratlů k vnitřním okrajům lopatek) a zcela
na povrchu pak leží sval trapézový. Do dolní části hrudníku zasahuje ještě
částečně široký sval zádový, který překrývá dolní úhly lopatek a končí blízko
hlavice pažní kosti. Zepředu překrývají a funkčně ovlivňují hrudník prsní
svaly a v dolní části významně také svaly břicha.
Vlastními svaly hrudníku jsou mezižeberní svaly. A součástí celého
složitého systému je i bránice, velmi důležitý plochý sval, který odděluje
hrudní dutinu od dutiny břišní, a spolu s ostatními svaly hrudníku a
břicha výrazně ovlivňuje základní pohybový stereotyp, stereotyp dýchání.
Bolesti v oblasti hrudní páteře jsou často vyvolané funkčními blokádami
hrudní páteře a žeber a reflexními změnami v měkkých tkáních. Nezřídka
se tyto potíže šíří reflexní cestou do oblasti ramen a na přední část hrudníku, kde mohou vyvolávat pálení na hrudi a za hrudní kostí, nepříjemně
vnímaný pocit tlaku na hrudníku, tzv. pseudoinfarkt. Tyto příznaky není
radno podceňovat. Je na místě navštívit kardiologa a pokud ten zjistí, že
srdce a oběhový systém jsou v pořádku, pak můžeme usuzovat, že příčina
problémů je v hrudní páteři.
Blokády žeber výrazně ovlivňují dýchání. Tyto blokády znemožňují
využít plného dechu, nelze se „donadechnout“. Způsobují bolest při
zakašlání a smíchu.
V lidském těle je vše vzájemně propojeno, takže i onemocnění vnitřních orgánů se může projevit bolestmi zad. V horní části jsou to potíže
se srdcem, plícemi, průduškami a do dolní části hrudní páteře se často
promítají potíže se žaludkem, slinivkou a žlučníkem.
CVIKY Extenční (napřimovací)
Indikace:
• Morbus Bechtěrev, Scheurmann
• Vadné držení těla – hyperkyfóza
• Dlouhodobá statická zátěž – sedavá zaměstnání
• Zkrácené prsní svaly
• Špatné pohybové stereotypy – dýchání, sed, stoj
Jakým způsobem správně cvičit?
*Vhodnost cviků a aktivit prokonzultujte se svým fyzioterapeutem,
požádejte o podrobnou instruktáž k cvikům, nechte si každý cvik vysvětlit,
eventuelně ukázat, abyste pak, až budete cvičit doma sami, prováděli
cviky správně.
*Je důležité cvičit pravidelně, u protahovacích cviků denně a dlouhodobě.
*Dbejte na správné dýchání – dýchejte pravidelně.
*Veškeré cviky provádějte tahem, pohyb v každé fázi vědomě veďte
a kontrolujte.
*Cvičení by nemělo vyvolávat novou, intenzivní bolest, pocit napětí
ve svalech bývá známkou správně provedeného cviku.
*Nikdy necvičte při akutním onemocnění ani při nachlazení či zvýšené
teplotě.
*Před cvičením ani při něm nekonzumujte tabletky proti bolesti!
Bolest při cvičení je ochranným mechanizmem, který nás upozorní na
možné přetěžování pohybového aparátu.
Cvik č.2
Overbal umístíme mezi lopatky, položíme se na overbal, nohy pokrčené
v kolenou, chodidla, kolena na šířku pánve, ruce sepneme za hlavou, nádech a s výdechem se pomalu pokládáme přes overbal, hlava se nemusí
dostat až na podložku. (Místo overbalu můžeme použít i válec Togu.)
Cvik č.3
Klek, ruce opřeme o válec Togu, „rolujeme“ dopředu, až se horní
končetiny dostanou do vzpažení, hlavu držíme stále v prodloužení trupu,
nezakláníme a lehce protlačujeme hrudník směrem dolů.
Cvik lze provést i s velkým míčem.
Cvik č.4
Sed na velkém míči, opatrně si lehneme na záda přes míč, ruce rozpažíme, volně dýcháme. Při potížích s krční páteří podložíme hlavu overbalem
Františkolázeňské listy č. 9, 2011
strana 17
ASTROPŘEDPOVĚĎ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2011
(zpracováno podle astrologa M. Gelnara)
BERANI – 21.3. – 20.4.
Nevěřte všemu, co Vám lidé říkají. Chválí Vás často
zištně a pak Vaší náklonnost zneužívají. Možná, že
Vás nechválí Vaši blízcí, ale mají Vás upřímně rádi.
VÁHY 24.9. – 23.10.
Zvládnout vše, co chcete, můžete jen pokud se budete řídit hlavně podle svého rozumu než podle citu.
Výsledkem budete překvapeni.
BÝCI 21.4. – 20.5.
Trochu na Vás padá neurčitý stesk. Je to zbytečné, protože se Vám bude dařit i nadále. Jen to chce trpělivost.
Radost můžete mít z každého dobře prožitého dne.
ŠTÍŘI 24.10. – 22.11.
Situace se uklidnila, fyzicky se cítíte dobře, máte
dobrou náladu a celý svět je růžový. Vychutnejte si
ten pocit, naberte síly, budete je potřebovat.
BLÍŽENCI 21.5. – 21.6.
Máte pocit, že se na Vás všechno najednou hrne a nestíháte. Zachovejte si dobrou náladu, zamyslete se a
udělejte si plán, ten dodržujte a vše se v dobré obrátí.
STŘELCI 23.11. – 21.12.
Přemýšlíte o novinkách, v hlavě se Vám rodí nejrůznější plány na změny. Než se do nich pustíte, pečlivě
si je promyslete.
RACI 22.6. – 22.7.
Sebelákavější nabídka nedokáže nahradit ztrátu.
Uvažujte nad všemi návrhy, kterých se Vám dostane.
Klidně rozhodnutí odsuňte na pozdější dobu.
KOZOROZI 22.12. – 20.1.
Touhu po změně a dobrodružství si můžete dopřát.
Několik dní mimo domov Vám udělá jen dobře. A
bude-li to s Vašimi drahými, tím lépe.
LVI 23.7. – 23.8.
Nezapomínejte myslet také na sebe a na budování a
udržování dobrých vztahů s Vašimi nejbližšími. Neuškodil by malý výlet do přírody, k moři nebo do hor.
VODNÁŘI 21.1. – 19.2.
Vaši blízcí Vás obdarují a je na Vás, abyste odměnu
přijali a udělali tím dárcům radost. Nebuďte na sebe
příliš přísní, odměnu si zasloužíte.
PANNY 24.8. – 23.9.
Není nic ponižujícího na tom, že požádáte blízkého
člověka o radu. Uspořádáte si své myšlenky, odhalí
se Vám mnoho souvislostí.
RYBY 20.2. – 20.3.
Bude lepší, když se nebudete pouštět do velkých finančních transakcí, ztráty by byly příliš vysoké. Nad
novými vztahy se hodně zamyslete.
Pro Vaše potěšení - slova anglického dramatika W. Shakespeara
Download

Září 2011 - Lázně Františkovy Lázně as