Y O U R
L E G A L
P A R T N E R
I N
B U S I N E S S
T R A N S A C T I O N S
Y O U R
PROFIL KANCELÁŘE
Advokátní kancelář Kučírek Legal je českou
advokátní kanceláří poskytující komplexní právní
poradenství při obchodních transakcích včetně
zastupování v soudních a rozhodčích řízeních.
Našimi klienty jsou velké a střední zahraniční
a české společnosti. Další skupinou klientů jsou
významní zahraniční a čeští individuální investoři,
kterým asistujeme při správě majetku.
Důraz klademe zejména na efektivní a praktické
řešení právních problémů a na úspěch při
obchodních jednáních našich klientů. Naší
snahou je najít pro klienta řešení, které bude co
možná nejvíce odpovídat jeho konkrétním potřebám. Proto naše výstupy nabízejí několik alternativ řešení posuzovaného problému tak, aby
konečné řešení bylo pro klienta nejvýhodnější
nejen z právního, ale i z ekonomického hlediska.
Právní poradenství poskytujeme v českém,
anglickém a německém jazyce.
NAŠE HODNOTY
- důvěra
- obchodní přístup
- úspěch při obchodních jednáních našich klientů
- otevřenost
- týmový duch
- efektivita
- diskrétnost
L E G A L
P A R T N E R
I N
B U S I N E S S
T R A N S A C T I O N S
PODÍLÍME SE NA T VORBĚ VAŠICH OBCHODNÍCH ZÁMĚRŮ
I NA JEJICH REALIZACI
SPECIALIZACE
Advokátní kancelář Kučírek Legal se zaměřuje
zejména na následující právní oblasti:
Obchodní a smluvní právo
- příprava kompletní smluvní dokumentace
a zastupování klientů při obchodních jednáních
- příprava všeobecných obchodních podmínek
- financování obchodních transakcí, leasing
a pojištění
- poradenství ve věci vytváření distribučních
a dealerských sítí; franchising
- veřejné zakázky
Právo obchodních společností
- problematika zahájení podnikatelské činnosti
v České republice
- zakládání a změny obchodních společností
- odpovědnost statutárních orgánů
- zprávy o vztazích mezi propojenými osobami;
ovládací smlouvy
- koncernové aspekty obchodních transakcí
- evropská společnost – Societas Europea
- ukončení podnikatelské činnosti, likvidace
Fúze a akvizice
- strategická propojení společností
- sloučení, splynutí, rozdělení obchodních společností;
převody jmění na hlavního akcionáře
- akvizice, nabývání a dispozice s obchodními podíly,
akciemi a podniky
- due diligence
Právo hospodářské soutěže
- spojování soutěžitelů, fúze, akvizice
- kartelové dohody
- zneužívání dominantního postavení
Právo nemovitostí
- poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí
- greenfield a brownfield projekty
- komplexní asistence při správě nájemních vztahů
- zřizování věcných břemen, zástavních práv a dalších
forem zajištění
- due diligence ohledně nemovitostí
Pracovní právo
- poradenství ve věcech pracovněprávních vztahů
- příprava či posuzování pracovních smluv,
pracovněprávních či mzdových pravidel
- pracovní řády
- problematika pracovních úrazů a náhrady škod
- kolektivní smlouvy; asistence při kolektivním
vyjednávání
Správa majetku fyzických osob
- příprava veškeré smluvní dokumentace ohledně
transakcí s majetkem klientů
- zastupování klientů v rámci transakcí s jejich majetkem
- financování transakcí s majetkem klientů
- předmanželské smlouvy
- právní asistence při vypořádání osobních
a majetkových vztahů v rámci dědického nebo
rozvodového řízení
Insolvenční právo
- obrana klientů před neoprávněnými insolvenčními
návrhy
- zastupování klientů v rámci insolvenčního řízení
- uplatňování práv věřitelů v rámci insolvenčního řízení
- zastupování klientů v rámci incidenčních
sporů s insolvenčními správci
Účetní právo
- právní aspekty vypracování účetních závěrek a výročních
zpráv
- právní aspekty auditu účetních závěrek a výročních
zpráv
- problematika odpovědnosti statutárních orgánů při
přípravě účetních dokumentů a podkladů pro audit
Právo duševního vlastnictví
- vlastnictví a dispozice s právy duševního vlastnictví
- ochranné známky
- licence, franchising
- řešení sporů ve vztahu k předmětům duševního
vlastnictví
Ochrana osobních údajů
- poradenství ve věcech ochrany osobních údajů
- registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů
- úprava smluvní dokumentace ve vztahu k ochraně
osobních údajů
Evropské právo
- oblast právní úpravy jednotného trhu EU
- úprava hospodářské soutěže
- regulace ochrany spotřebitele
- regulace ochrany zaměstnanců
Řešení soudních sporů
- poradenství v případě vzniku sporu – návrh strategie
- příprava žalob a právní zastupování klientů před soudy
- veškerá právní asistence ve sporech v rámci správního
soudnictví
- arbitrážní řízení
- správní řízení
- vyjednávání smíru
SPOLEČNĚ S VÁMI SE PŘIZPŮSOBUJEME DYNAMICKÉMU VÝVOJI TRHU
VÝZNAMNÉ TRANSAKCE,
NA KTERÝCH SE PODÍLELI
A D V O K ÁT I A D V O K ÁT N Í
KANCELÁŘE KUČÍREK LEGAL
- Poradenství významnému německému výrobci automobilových součástek ohledně akvizice části podniku
v České republice a následně ohledně získání
investičních pobídek a stavby nové továrny.
- Poradenství významné zahraniční leasingové společnosti ohledně restrukturalizace dceřiných společností
v České republice.
- Poradenství významnému americkému výrobci automobilových dílů ohledně restrukturalizace jeho skupiny
společností působících v České republice a související
transformace některých jeho dceřiných společností.
- Poradenství významnému americkému výrobci
kosmetických přípravků ohledně restrukturalizace jeho
činnosti v České republice.
- Poradenství významné mezinárodní telekomunikační
společnosti ohledně zvyšování vlastního kapitálu její
české dceřiné společnosti.
- Poradenství významné zahraniční bance ohledně
prodeje jejího podniku v České republice.
- Poradenství hlavnímu provozovateli železniční dopravy
v České republice ohledně transformace podniku
spočívající v jeho rozdělení na dva samostatné subjekty.
- Poradenství německému výrobci pneumatik ohledně
aktivit jeho české dceřiné společnosti.
- Poradenství významnému českému fotbalovému
klubu ve věci zvyšování základního kapitálu.
- Poradenství majiteli největší české společnosti
provozující logistickou činnost spojenou s distribucí
čerstvého ovoce a zeleniny, ohledně prodeje majoritního
podílu ve společnosti zahraničnímu investorovi.
- Dlouhodobé poradenství leasingovým společnostem,
komplexní zpracování leasingové smluvní dokumentace.
NAŠÍM CÍLEM JE VÁŠ ÚSPĚCH PŘI OBCHODNÍCH JEDNÁNÍCH
A EFEKTIVNÍ A PRAKTICKÉ ŘEŠENÍ VAŠICH PRÁVNÍCH PROBLÉMŮ
- Zastupování jedné z největších českých potravinářských společností při jednáních souvisejících s vytvářením nového distribučního centra pro Českou
a Slovenskou republiku.
- Poradenství významné německé strojírenské
společnosti ohledně rozšiřování výrobního areálu
a stavby nové továrny, řešení sporů se stavebním
dodavatelem a problematika posuzování vlivu na životní
prostředí.
- Poradenství významnému private-equity investorovi
ohledně akvizice nemovitostí v České republice.
- Komplexní poradenství realitní makléřské společnosti
náležející do jedné z nejvýznamnějších finančních
skupin v České republice.
- Poradenství investorům při nákupu části podniku
v rámci insolvenčního řízení.
- Příprava komplexních pracovněprávních dokumentů
pro české dceřiné společnosti významných zahraničních
investorů, včetně vnitřních předpisů a pracovních řádů.
- Asistence jedné z největších českých potravinářských
společností při kolektivním vyjednávání nové kolektivní
smlouvy.
- Poradenství soukromému investorovi ohledně financování rozsáhlého projektu residenční výstavby v okolí
Prahy.
- Poradenství zakladatelům a soukromým investorům
při prodeji akcií či obchodních podílů finančním
či strategickým investorům.
- Poradenství významnému holandskému investorovi
ohledně platnosti poskytnutých investičních pobídek.
- Právní audit veřejných zakázek uzavřených vybranými
státními institucemi.
- Právní asistence významným společnostem při jejich
účasti ve veřejných zakázkách v České republice.
- Zastupování významné německé ocelářské skupiny
v soudním sporu v České republice.
- Podílení se na významném soudním řízení pro
dceřinou společnost zahraničního investora podnikajícího ve stavebnictví.
- Zastupování významného japonského výrobce automobilových součástek v soudním sporu o přezkoumání
rozhodnutí celních úřadů o vyměření cla.
- Zastupování významné stavební spořitelny v soudním
sporu o přezkoumání rozhodnutí finančního úřadu
o vyměření daně z příjmů právnických osob.
JSME SOUČÁSTÍ VAŠEHO TÝMU
P R ÁV N Í T Ý M
YOUR LEG AL PARTNER
IN BUSINESS TRANSACTIONS
JUDr. Tomáš Kučírek, LL.M.
Akademické vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Právnická fakulta University of Wales, Cardiff
Další zahraniční studijní pobyty:
University of California, Berkeley
Právnická fakulta Lomonosovy univerzity v Moskvě
Právnická fakulta Ludwig-Maximilians-Universtät v Mnichově
Advokát a člen České advokátní komory.
Specializace:
M&A, mezinárodní transakce, obchodní a smluvní právo, právo nemovitostí, právo hospodářské soutěže, účetní
právo
Tel.: +420 226 209 112, +420 226 209 111
Fax: +420 226 209 110
E-mail: [email protected]
Tomáš hovoří česky, anglicky a německy.
Mgr. Ing. Klára Štrohová
Akademické vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze
Advokát a člen České advokátní komory.
Specializace:
právo obchodních společností, právo nemovitostí, pracovní právo, smluvní právo, právo duševního vlastnictví
Tel.: +420 226 209 113, +420 226 209 111
Fax: +420 226 209 110
E-mail: [email protected]
Klára hovoří česky, anglicky a německy.
Mgr. Andrea Tomečková
Akademické vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Advokát a člen České advokátní komory.
Specializace:
právo nemovitostí, insolvenční právo, právo hospodářské soutěže, soudní agenda, správa majetku fyzických osob
Tel.: +420 226 209 116, +420 226 209 111
Fax: +420 226 209 110
E-mail: [email protected]
Andrea hovoří česky a anglicky.
Mgr. Ing. Petr Ivanco
Akademické vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Fakulta národohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze
Advokát a člen České advokátní komory.
Specializace:
smluvní právo, právo nemovitostí, reklamní právo, pojistné právo, právo duševního vlastnictví
Tel.: +420 226 209 115, +420 226 209 111
Fax: +420 226 209 110
E-mail: [email protected]
Petr hovoří česky a anglicky.
Mgr. Lucie Tomolová
Akademické vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Advokát a člen České advokátní komory.
Specializace:
právo obchodních společností, právo nemovitostí, pracovní právo, smluvní právo, správa majetku fyzických
osob, ochrana osobních údajů
Tel.: +420 226 209 119, +420 226 209 111
Fax: +420 226 209 110
E-mail: [email protected]
Lucie hovoří česky a anglicky.
JUDr. Lenka Kučerová, LL.M.
Akademické vzdělání:
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Právnická fakulta University of Nottingham
Další zahraniční studijní pobyty:
Právnická fakulta Universiteit Gent (University of Ghent)
Kučírek Legal
Advokát a člen České advokátní komory.
Praha 1
Specializace:
právo obchodních společností, smluvní právo, pracovní právo, občanské právo, evropské právo, mezinárodní
soukromé právo
Tel: + 420 226 209 114, + 420 226 209 111
Fax: +420 226 209 110,
E-mail: [email protected]
Lenka hovoří česky a anglicky.
Petrská 29
Česká republika
Tel.: +420 226 209 111
Fax : +420 226 209 110
E-mail: [email protected]
www.kucireklegal.cz
Download

PDF Profil CZ - Kucirek Legal