Č. j. 40992-2/2013-9000000-231
Věc:
„Neveřejná“ čerpací stanice a obchodní činnost jejich provozovatele z pohledu
povinnosti registrace distributora pohonných hmot; prodej vlastní dceřiné
společnosti
Ke znění zákona platnému dne: 1. 10. 2013
Ke znění zákona účinnému od: 1. 9. 2006
Doplňuje/mění předchozí zveřejněná stanoviska: žádné
Zpracoval: kpt. Bc. J. Škvařil
Dne: 1. 10. 2013
Informace, zda bude na společnost nahlíženo jako na distributora pohonných hmot, je
vydána na základě a k níže uvedeným situacím:
Společnost je vlastníkem čerpacích stanic pohonných hmot pouze na motorovou
naftu (společností deklarovaných jako „neveřejné“), které jsou evidovány v registru
čerpacích stanic vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
1) Společnost prodává motorovou naftu z vlastních čerpacích stanic vlastní dceřiné
společnosti do jejích motorových vozidel.
Společnost je tedy v souladu s ustanovením § 2 písm. f) zákona o PHM provozovatelem
čerpací stanice a nebude na ní pohlíženo jako na distributora PHM.
2) Společnost, která je vlastníkem pohonných hmot, prodává tyto pohonné hmoty
z vlastní čerpací stanice dceřiné společnosti a zároveň jiným subjektům.
Společnost je tedy v souladu s ustanovením § 2 písm. f) zákona o PHM provozovatelem
čerpací stanice a nebude na ní pohlíženo jako na distributora PHM.
V této souvislosti připomínáme, že zákon o PHM nezná pojem neveřejná čerpací stanice.
Download

Č. j. 40992-2/2013-9000000-231 Věc: „Neveřejná“ čerpací