junioři
Petr Anděl
Vzdělání:
23. 9. 2008 Obhajoba disertační práce s názvem „Postoj USA ke snaze rozšířit členství v NATO o Českou republiku,
Polsko a Maďarsko v letech 1989-1999“ a získání titulu Ph.D.
v oboru Moderní dejiny na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze
2003 – 2008 Interní doktorské studium – obor: Moderní dějiny, Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd,
Univerzita Karlova v Praze
2005 Studijní pobyt na Le Moyne College, Syracuse, USA
2002 – 2003 Absolvent programu bezpečnostních a strategických studií Robinson-Martin Security Scholars Program
2000 – 2003 Magisterské studium – obor: Americká studia, Fakulta sociálních věd – Institut mezinárodních studií,
Univerzita Karlova v Praze
1997 – 2000 Bakalářské studium – obor: Mezinárodní teritoriální studia, Fakulta sociálních věd – Institut mezinárodních
studií, Univerzita Karlova v Praze
Praxe:
Od 2009 Odborné překlady pro nakladatelství Naše vojsko
Od 2005 Akademický pracovník podílející se na výzkumu i pedagogické činnosti – vedení přednášek a seminářů na
Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze, obor Americká studia
Od 2005 vědecký pracovník podílející se na řešení grantového výzkumného záměru: Rozvoj české společnosti v
Evropské unii: výzvy a rizika Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK v Praze
2007 – 2008 Ředitel projektu Vzdělávání pracovníků sociální sféry, spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu,
Centrum sociálních služeb Praha
2003 – 2005 Lektor anglického jazyka, výuka a péče o VIP klienty agentura Anne, Praha
2002 – 2003 Koordinátor Paralelního summitu NATO v Praze 2002, péče o VIP hosty, organizace konferencí Pražského
institutu bezpečnostních studií aj.
Publikace:
ANDĚL P. (překlad) O’Donnell Patrick K., Krvavý Irák: Bok po boku příslušníků námořní pěchoty, kteří dobyli Fallúdžu,
Naše vojsko, Praha 2010.
ANDĚL P., Rozšířením NATO ke globálnímu vládnutí?Americký pohled na vstup České republiky, Polska a Maďarska
do aliance, Karolínum, 2012.
ANDĚL P., Enlarged NATO as an Asymmetric Military Alliance: The Key to Understanding Mutual Czech-American
Military Cooperation?, Kosmas Journal, TAMU- University of Texas, USA, Fall 2010.
ANDĚL P., The 1950s: Changes in Traditional Religiosity in The United States, Acta Universitatis Carolinae, Studia
Territorialia IX 2009, číslo 4. str. 9-25.
ANDĚL P., Postoj USA ke snaze rozšířit členství v NATO o Českou republiku, Polsko a Maďarsko v letech 1989-1999,
disertační práce, UK FSV IMS, květen 2008.
ANDĚL P., NATO: The Main Pillar of European Unity, European Union in a New Security Environment (Ed. T.Karásek)
Charles University in Prague, MATFYZ Press Prague 2008.
ANDĚL P., The Meaning of NATO Enlargement for the Former Czechoslovakia, Kosmas Journal, TAMU- University of
Texas, USA, May 2007.
ANDĚL P., Reaganova SDI mezi USA a Sovětským svazem, Pražské sociálně vědní studie, Fakulta sociálních věd UK,
2007.
ANDĚL P., Velký Bratr zbystřuje sluch, Slovo-Spoločensko politický týždenník č. 16/2007.
ANDĚL P., Konfrontační zahraniční politika USA, Slovo-Spoločensko politický týždenník č.22/2007.
ANDĚL P., Autonomie a nezávislost americké katolické církve, Pražské sociálně vědní studie, FSV UK, 2006.
ANDĚL P., Tradice a modernita v americké religiozitě, Pražské sociálně vědní studie, Fakulta sociálních věd UK, 2005.
ANDĚL P., Vzpomínka na Ronalda W. Reagana, Mezinárodní Politika 6/2004.
ANDĚL P., Pomůže ”hvězdný štít” Spojeným státům v boji proti zbraním hromadného ničení? Mezinárodní Politika
1/2004
Compiled 25.6.2014 14:29:12 by Document Globe ®
1
Jan Bečka
Tomáš Dvořák
studoval filosofii, sociologii, mediální studia a dějiny umění na Karlově Univerzitě v Praze a v Graduate Center, City
University of New York. Věnuje se teorii a dějinám humanitních a společenských věd a teorii a dějinám médií. Působí
jako vědecký pracovník na Institutu sociologických studií FSV UK a ve Filosofickém ústavu AV ČR, je autorem antologie
Kapitoly z dějin a teorie médií (Praha: AVU 2010), monografie Sběrné suroviny: texty, obrazy a zvuky nedávné minulosti
(Praha: Filosofia 2009) a šéfredaktorem časopisu pro mezioborová zkoumání vědy Teorie vědy/Theory of Science.
Webová stránka:
http://stss.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=1145
Viktor Elšík
je zaměstnán na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vyučuje několik kurzů věnovaných jazykovému kontaktu,
jazykové typologii, historické lingvistice a romštině. Je spoluautorem monografie k tématu interdialektní variability
romštiny z typologické perspektivy (Mouton de Gruyter 2006) a autorem článků o struktuře, dějinách, dialektologii a
sociolingvistice romštiny. Spolupracoval na několika mezinárodních romistických a typologických projektech a byl/je
hlavním řešitelem několika výzkumných projektů o romštině ve Střední Evropě (OSI Budapest 2001–02; GAČR, 2008–10
a 2011–13). Má dlouhodobé zkušenosti s lingvistickým a antropologickým terénním výzkumem v romských komunitách
ve Střední Evropě.
Webová stránka:
http://ulug.ff.cuni.cz/lingvistika/elsik/index.php
David Emler
David Emler studuje dvojitý doktorský program (cotutelle) mezi Univerzitou Karlovou v Praze a Université Paris Ouest
Nanterre La Défense. Tématem jeho disertace je „Využívání minulosti ve Francii od roku 1990”. Aktuálně vyučuje na
Institutu mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze. Pracoval na odboru protokolu Úřadu
vlády České republiky a v zahraniční redakci České tiskové kanceláře. Studoval Západoevropská studia na Univerzitě
Karlově v Praze a na Sciences Po v Paříži.
Publikace:
- Emler, David. „Francouzská historiografie soudobých dějin“ (43 normostran in Lucie Filipová and Jiří Pešek, Dnešní
evropská krajina výzkumu soudobých dějin, Praha, Karolinum – v tisku).
- Filipová, Lucie a Emler, David. „Německý historický ústav v Paříži“ (50 normostran in Lucie Filipová and Jiří Pešek,
Německá kulturní zahraniční politika, Praha, Karolinum – v tisku).
- Emler, David. „Dějiny a paměť v knize Paula Ric?ura La mémoire, l’histoire, l’oubli“ in Vybrané metodologické problémy
mezinárodních teritoriálních studií, Barbora Skálová et al. (eds.) (Praha: Matfyzpress, 2011), 9-17.
- Emler, David. „Francouzské ‚zákony paměti‘.“ Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia X, No. 1 (2010): 9-28.
- Emler, David. „Přijetí knihy La France de Vichy Roberta Paxtona francouzským tiskem a francouzskou historickou
komunitou“ Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia – Supplementum I, No. 2 (2010): 121-199.
- Emler, David. „Počátky evropské integrace 1945-1949“ in Pešek, Jiří; Nigrin, Tomáš and Med, František (eds.): Juvenilia
Territorialia I., Fakulta sociálních věd UK, Praha, (2006), 251-280.
Výuka:
- Úvod do studia společenských věd
- Dějiny Západní Evropy po roce 1989
- Středoevropská kultura
- Seminář k aktualitám
- Bakalářský seminář
Slavomír Horák
Vědecký pracovník na Katedře ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd UK. Absolvent oboru cestovní
ruch na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové a oboru Ruská a východoevropská studií na Institutu mezinárodních
studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Praha. Studoval rovněž obor turečtina a dějiny a kultura islámských zemí
na Filozofické fakultě UK. Prošel řadou stáží a studijních pobytů v Moskvě, Londýně, Teheránu, Istanbulu, Afghánistánu
a Střední Asii. V roce 2012 obdržel Fulbright stipendium na School of Advanced and International Studies, John Hopkins
University ve Washingtonu.
Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na politický a sociální vývoj oblasti širší Střední Asie, včetně oblasti Íránu a
Afghánistánu (mj. Konflikt v Afghánistánu, Public History, Praha, 2005). Zabývá se především otázkami neformálních
struktur, formování státní ideologie a budování národního státu ve Střední Asii. Regionálně se soustřeďuje především
na vývoj v Turkmenistánu. Je autorem několika monografií ke Střední Asii – Střední Asie mezi východem a západem
(Karolinum, Praha, 2005), Rusko a Střední Asie po roce 1991 (Karolinum, Praha, 2008) či Dismantling Totalitarianism?
Turkmenistan under Berdimuhamedow (John Hopkins University, Washington, 2009, spoluautor). Publikoval v řadě
Compiled 25.6.2014 14:29:12 by Document Globe ®
2
českých, ruských i anglojazyčných časopisech – například Mezinárodní vztahy, Obrana a Strategie, Politeks, Problems
of Post-Communism, China-Eurasia Forum Quarterly, Central Asia and The Caucasus či Central Asian Survey). Připravil
rovněž několik vědeckých zpráv pro ministerstvo zahraničních věcí České republiky (samostatně či jako spoluautor).
Webová stránka:
http://www.slavomirhorak.net
Zuzana Kasáková
Kryštof Kozák
V současnosti působí jako vedoucí Katedry amerických studií při Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy. V rámci Fulbrightova stipendia absolvoval v roce 2004/05 výzkumný pobyt na University of California,
San Diego. V roce 2002 se zúčastnil půlročního studijního pobytu na John-F.-Kennedy-Institut für Nordamerikastudien,
Freie Universitaet Berlin v rámci programu Erasmus. V roce 1999/2000 studoval na stipendiu Open Society Institute
na Bard College, N.Y.
Absolvent doktorského studijního programu mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd UK (disertační
práce „Facing Asymmetry. Bridging the Peripheral Gap in U.S.-Mexican Relatiosn“), magisterského studijního oboru
Americká studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK, absolvent oboru Právo, Právnická fakulta
Univerzity Karlovy.
kontakt:
PhDr. et Mgr. Kryštof Kozák, PhD.
U kříže 8, 158 00
Praha 5, 158 00
[email protected]
Kateřina Králová
je absolventkou Univerzity Karlovy a Philipps Universität v německém Marburgu a v současné době působí na IMS, UK
FSV. Během studií získala mnohá prestižní stipendia včetně Fulbrightovy komise (Yale University, 2008/09). Dlouhodobě
se věnuje historické paměti a sociálnímu postavení obětí politického a společenského bezpráví, zvláště pak řecké
občanské válce, antisemitismu a osudu nacistických obětí v poválečné jihovýchodní Evropě a především v Řecku. Vedle
řady odborných článků je autorkou knihy Nesplacená minulost. Řecko-německé vztahy ve stínu nacismu (Karolinum,
2012) a spoluautorkou kolektivní monografie Vyschly nám slzy… Řečtí uprchlíci v Československu (Dokořán, 2012).
Webová stránka:
http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-24.html
Hana Kubátová
Hana Kubátová (1980) je odbornou asistentkou na Institutu politologických studií FSV UK. Absolvovala výzkumné
pobyty ve Spojených státech (Center for Advanced Holocaust Studies, United States Holocaust Memorial Museum), na
Slovensku (Historický ústav, Slovenská akademie věd), v Německu (Heinrich Heine Universität, Düsseldorf) a Izraeli (Tel
Aviv University). Je držitelkou několika ocenění a stipendií (např. Charles H. Revson Foundation Fellowship, Marie Curie
Fellowship for Early Research Training, Felix Posen Doctoral Fellowship). V současné době připravuje mezinárodní
workshop o reflexi holocaustu v komunistickém Československu, Polsku a Maďarsku pro United States Holocaust
Memorial Museum. Její první monografie (Nepokradeš! Nálady a postoje slovenského obyvatelstva k židovské otázke)
vyjde v nakladatelství Academia.
Nicolas Maslowski
Pracuje jako odborný asistent na FHS UK, pracoviště historické sociologie. Zajímá se o témata sociologie, politologie /
mezinárodní vztahy, teorie mobilizace, občanská společnost, protesty, pragmatická sociologie, Střední Evropa, ostrov
Réunion a vaření.
Vzdělání:
2009 Université Paris X-La Défense – Nanterre, Ph. D. z politické sociologie a srovnávací politiky
1996 Institut d’Etudes Politiques de Paris, Postgraduální studium DEA. Specializace: Srovnání demokratické
transformace v postkomunistické Evropě
Akademická praxe
• 2010-2015, odborný asistent na FHS UK, pracoviště historické sociologie
• 2009-2011, externí spolupracovník a následně odborný asistent na VŠE
• 2007-2010, externí spolupracovník CeFReS
• 1999-2005, Výzkumný pracovník Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách (CeFReS)
• 1999-2003, zodpovědný za výzkum pro Cadis/ehess, pod vedením prof. Michela Wieviorka
• 1997-1999, stáž na Institutu politických studií Polské akademie věd (ISP PAN), pod vedením profesora
Paczkowskeho
Compiled 25.6.2014 14:29:12 by Document Globe ®
3
• 1997-2009, Institut des Sciences Sociales du Politique, Paříž X-CNRS
Webová stránka:
http://hiso.fhs.cuni.cz/HISO-43.html
Ondřej Matějka
V současnosti působí jako odborný asistent na IMS FSV UK (kurzy k moderním dějinám západní Evropy, koncepce
a interpretace evropských dějin, metodologické semináře) a dokončuje doktorská studia na Université de Gen?ve
(dizertace na téma „Czech Protestant Milieu 1918-1989“ – školitelka prof. Sandrine Kott). Badatelsky zpracovává a
publikaje zejména o tématech ze soudobých českých sociálních dějin náboženství.
Moderní dějiny studoval na IMS FSV UK, Ecole des hautes etudes en sciences sociales (Paříž – titul DEA), Ecole
normales supérieure (Paříž – „ancien él?ve de la séléction internationale“), Institut d’etudes politiques (Paříž), Princeton
University (USA – Fulbrightovo stipendium).
Pedagogicky také působil na Université de Rouen (Francie-tři semestry) a účastnil se několika badatelských projektů
na Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.
V roce 2010 obdržel stipendium CEFRESu „jeune chercheur francophone“, v roce 2011 stipendium Husovy nadace a
v roce 2012 stipendium Nadačního fondu Františka Topiče.
Hlavní dosavadní publikační výstupy:
„Jsou to berani, ale můžeme je využít. Čeští evangelíci a komunistický režim 1948–1956“, Soudobé dějiny, 2-3/2007,
s. 305-340.
„La religion est devenue l’affaire privée des citoyens. La construction du socialisme et les milieux religieux dans les Pays
tch?ques,“ [email protected] Politique, culture, société, n°7, janvier-avril 2009.
„Čeští luteráni 1861-1918: od emancipace k unii“, in Ondřej Matějka, Jiří Just, Zdeněk R. Nešpor: Luteráni v českých
zemích v proměnách staletí, Lutherova společnost, Praha 2009.
“Die tschechischen protestantischen Kirchen 1918-1938”, in Martin Schulze Wessel, Martin Zuckert (Hrsg.): Handbuch
der Religions- und Kirchengeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, Oldenbourg
München 2009, s. 147-165.
„We are the generation that will construct socialism. The Czech 68ers between manifest destiny and mark of Cain“, in
Anna von der Goltz (ed.): Talkin’ ’bout my generation. Conflicts of Generation Building and Europe’s 1968, Wallstein
Verlag Göttingen 2011, s. 118-139.
Výstup v rámci UNCE (v tisku)
„Entre les sciences sociales et la construction de la société socialiste. Une perspective générationnelle“, in Françoise
Mayer, Ondřej Matějka (eds.), Individus sous contrôle, Prague: Cefres (řada Cahiers du Cefres) 2012, ISBN
978-80-86311-26-5
Jan Maršálek
Tomáš Nigrin
Tomáš Nigrin studoval mezinárodní teritoriální studia, německá a rakouská studia a moderní dějiny na Univerzitě Karlově
v Praze, Fakultě sociálních věd (UK FSV) a absolvoval celou řady studijních a badatelských stipendijních pobytů (Berlín,
Düsseldorf, Londýn, Washington a Boston). Od roku 2007 je zaměstnán na Institutu mezinárodních studií UK FSV jako
vědecko-pedagogický pracovník. Ve činnosti se zaměřuje především na výzkum německé politiky a společnosti po roce
1945, dále na reflexi historie v dějepisných učebnicích ve středoevropském srovnání a na dějiny dopravy ve Střední
Evropě. Působí v redakční radě časopisu Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia.
Michaela Pixová
Vzdělání:
2008/10 - 2012/09 Ph.D. obor sociální geografie a regionální rozvoj, PřF, UK Praha
2011/01
RNDr. obor sociální geografie a regionální rozvoj, PřF, UK Praha
2001/10 – 2007/09 Mgr. Obor učitelství biologie a geografie pro SŠ, PřF, UK Praha
Zaměstnání:
2013/06 - 2014/01 odborný asistent:
Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. se sídlem Žalanského 68/54, 163 00 Praha 17 - Řepy
2008 - 2013 OSVČ (aplikovaný výzkum, odborný konzultanrt, práce pro NNo, překladatelství, jazyková výuka)
2007/10 - 2008/06 monitor klinických studií:
Pharmnet, s.r.o., Peckova 13, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zahraniční pobyt:
2012/06 - 2012/07 Studijní pobyt (CEEPUS) a letní škola geografie na Faculty of Arts, University of Maribor, Slovinsko
2011/09 - 2011/12 Studijní a výzkumný pobyt na Graduate School of Geogrphy, Clark University, Worcester, MA, USA
Compiled 25.6.2014 14:29:12 by Document Globe ®
4
2004/02 - 2004/06 Studijní pobyt (Erasmus) na Universite de droit, d'economie et des sciences d' Aix-Marseille, Francie
Datum získání Ph.D.: 25.9. 2012
Články s impakt faktorem:
PIXOVÁ,M. (2013): Spaces for alternative culture in Prague in a time of political-economic changes of the city. Geografie
– Sborník ČGS. 118, č. 2, s. 221-242.
PIXOVÁ,M. (2013): Alternative Culture in a Socialist City: Punkers and Long-haired People in Prague in the 1980s’.
Český lid. 100, č. 3, s. 321-340.
Články v recenzovaném časopise:
PIXOVÁ, M. (2011-2012): Mapa odvrácené tváře Prahy a její využití ve výuce zeměpisu I. a II. Geografické Rozhledy.
21, č. 2, s. 16-17 a č. 3, s. 14-15.
PIXOVÁ, M. (2011): Noční prostor očima geografie. Geografické rozhledy. 20, č. 4., s. 30–31.
PIXOVÁ, M. (2007): Geography of subcultures: Punk and non-racist skinheads in Prague. Acta Universitatis Carolinae
Geographica, č. 1-2, s. 109-125.
Kapitola v monografii:
PIXOVÁ, M. (2011): Český punk za oponou i před oponou. In: Kolářová, Marta, ed. (2011): Revolta stylem: Hudební
subkultury mládeže ČR. Slon, Praha.
Tamah Sherman
vystudovala lingvistiku na Northwestern University ve Spojených státech a lingvistiku, fonetiku a češtinu na
FFUK v Praze, kde v současnosti působí v Ústavu lingvistiky a ugrofinistiky. Zaměřuje se na sociální aspekty
multilingvismu v České republice, zejména v situacích, kde se objevují čeština a angličtina. Její teoreticko-metodologická
východiska jsou etnometodologie, konverzační analýza a teorie jazykového managementu. V disertační práci se
zabývala komunikačními aspekty obracení na víru, a to v českojazyčných interakcích amerických mormonských
misionářů. V letech 2006-2010 pracovala na projektu LINEE (Languages in a Network of European Excellence) 6.
rámcového programu Evropské komise, ve kterém vedla tým výzkumníků, který se zabýval komunikací v nadnárodních
společnostech ve střední Evropě, a podílela se na výzkumu fungování angličtiny v Evropě.
Webová stránka:
http://ulug.ff.cuni.cz/lingvistika/sherman/index.php
Barbora Spalová
Barbora Spalová vystudovala etnologii a sociální antropologii na FF a FSV UK Praha. Bádá v oblasti antropologie
náboženství, zejména křesťanství, dále v oblasti studií hranic a sociální paměti. Je editorkou časopisu pro kvalitativní
výzkum Biograf.
Výběr z publikací:
2003. Když to pude, já se vocaď nehnu. Lokální a regionální identita kulturních elit v pohraničí. In Regionální identita
obyvatel v pohraničí, eds. František Zich. Praha: Sociologický ústav AV ČR.
2005. Antropologie hranic vocaď pocaď. Česko-saské pohraničí v terénních poznámkách. In Alteritätsdiskurse
im sächsisch – tschechischen Grenzraum. Wolfgang Aschauer, Ingrid Hudabiunigg (eds.) Chemnitz: Chemnitzer
Ostmitteleuropastudien. (s Jakubem Grygarem)
2006. „La révolution de velours“ dans les sciences sociales tch?ques. Critique internationale 32: 107- 131.
2006. Anthropology at Borders: Power, Culture, Memories. Barbora Spalová, Jakub Grygar (eds.). Praha: FHS UK,
MKC Praha. ISBN 80-239-8391-1
2006. Immanente Modernisierung. In Biographien im Grenzraum. Peter Alheit, Irena Szlachcicowa, František Zich (eds.)
Neisse Verlag. ISBN 3934038239.
2013. Bůh ví proč. Studie pamětí a režimů moci v křesťanských církvích v severních Čechách. Brno: CDK
Marián Sloboda
Vystudoval lingvistiku, fonetiku a slovanská studia na Univerzitě Karlově v Praze, kde v současnosti působí na Katedře
středoevropských studií. Zajímá se o etnometodologicky inspirovanou sociolingvistiku a analýzu diskurzu. Zaměřuje se
na otázky multilingvismu, menšinových jazyků, jazykové politiky a krajiny. Je členem komitétu Mezinárodní asociace
bělorusistů a jako zástupce za odbornou veřejnost působí v Radě vlády pro národnostní menšiny. Je také členem
občanského sdružení Info-Dráček, které usiluje o integraci Vietnamců v Česku a česko-vietnamské porozumění.
Webová stránka:
http://kses.ff.cuni.cz/node/165
Emil Souleimanov
Specializace: Tvorba národních historiografií a etnonacionalistických mýtů, kolektivní paměť a politics of history s
akcentem na postsovětský prostor.
Recenzované (a impaktované) publikace v tisku či vydané s dedikací na UNCE pro rok 2012
SOULEIMANOV, Emil – EHRMANN, Maya. The Issue of the Recognition of the Armenian Genocide as a Political
Phenomenon, Problems of Post-Communism, 2012. V tisku. [Forthcoming]. IF 0, 371 (2010).
Compiled 25.6.2014 14:29:12 by Document Globe ®
5
SOULEIMANOV, Emil – PIKAL, Kamil. Perspektivy ázerbájdžánského nacionalismu a separatismu v Íránu [The
Perspectives of Azerbaijani Nationalism and Separatism in Iran], Český lid, 2/2012. V tisku. [Forthcoming]. IF 0, 343
(2010).
SOULEIMANOV, Emil. Between Turkey, Russia, and Persia. Perceptions of National Identity in Azerbaijan and Armenia
th
th
at the Turn of the 19 and 20 Centuries, The Middle East Review of International Affairs (MERIA), 2012, Vol. 16, No.
1. Pp. 74-85.
Webová stránka:
http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-167.html
Karel Svoboda
Karel Svoboda Ph.D. (1979) se ve své výzkumné a výukové činnosti zabývá problematikou politické ekonomie a
hospodářských a sociálních dějin střední a východní Evropy. Zaměřuje se na problémy fungování subjektu v rámci
určitého celku, vztahu mezi politikou a ekonomikou a další. Publikoval v českých i zahraničních odborných časopisech
(Problems of Post-Communism, Politex), vedl projekt v rámci Specifického výzkumu Energie spojující či rozdělující?
V roce 2012–13 by měl jako Visiting Scholar přednášet na University of Rochester předmět Political Economy of
Communist and post-Communist World.
V rámci projektu UNCE se zaměří na ekonomicko-sociální rozměr paměti, tedy nakolik odpovídá „ostalgie“ panující v
některých zemích střední a východní Evropy realitě.
Redakce:
· Svoboda K. a kol., Energie spojující a rozdělující? (Sokolov: Flavia Viera, 2011).
Publikační činnost
· Svoboda, K., Cooperation or Dependency? The Shift in Relations between Belarus and Russia in 2006, in: Karasek,
T., European Union in a New Security Enviroment, Praha 2008, 87-110.
· Svoboda K., Ekonomická politika za vlády Vladimira Putina In Souleimanov E., Postsovětský prostor, Eurolex Bohemia,
2007.
· Souleimanov, E. – Svoboda, K. Geopolitika kaspického regionu, in: LUPTÁK, Ľubomír – HERSI, Alexander,
ONDREJSCÁK, Róbert – TARASOVIČ, Vladimír (ed.), Panoráma globálneho bezpečnostného prostredia 2007,
233-245.
Recenzované publikace
· Svoboda, K., Business as usual?. Problems of Post-communism. 2011, roč. 58, č. 6, 21-35.
· Svoboda K., Zahraniční politika Mikuláše I. v kontextu hospodářské situace impéria, Slovanský přehled, 2010, 1-2,
27–40.
· Svoboda K., Vliv veřejného mínění na zahraniční politiku Mikuláše I., Acta Territorialia AUC, 1/2010.
· Svoboda K., Economic Consequences of Terrorism. The Case of Russia, Transnational Terrorism, Security and the
Rule of Law Project of the European Comission.
· Svoboda K., Sootnošenie ekonomičeskich reform i političeskich preobrazovanij prezidenta Putina, Politex 4/2008.
· Svoboda K., RF-Czech Republic, ABV Keskus: Russian Federation 2007, University of Tartu, 2007.
· Roľ Evropy v mirovom krizise, Russkii zhurnal, http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Rol-Evropy-v-mirovom-krizise.
· Svoboda K., Prisoedinenie k WTO kak predmet vnutripolitičeskoj disskussii, Politex 2/2006.
Jan Šír
Jan Šír je vědecký pracovník katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty
sociálních věd University Karlovy v Praze. Vystudoval mezinárodní teritoriální studia a ruská a východoevropská
studia na FSV UK. Působí rovněž jako výkonný redaktor čtvrtletníku Acta Universitatis Carolinae Studia Territorialia.
Specializuje se na politický vývoj, bezpečnost a energetiku v prostoru bývalého Sovětského svazu se zaměřením
na Střední Asii. Podílel se na vzniku více než dvou desítek studií publikovaných v příslušně zaměřených odborných
periodikách a kolektivních pracích v Evropě, Rusku, USA a Japonsku. Spolupracoval rovněž jako řešitel či konzultant
na řešení výzkumných projektů a zadání pro státní úřady, korporátní sektor a nevládní organizace doma i v zahraničí.
Autor monografie Dismantling Totalitarianism? Turkmenistan under Berdimuhamedow (Washington, DC: Central AsiaCaucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2009; spolu se Slavomírem Horákem).
Webová stránka:
http://krvs.fsv.cuni.cz/KRVS-29.html
Eliška Tomalová
Eliška Tomalová (1979) vystudovala obory Francouzština (FFUK) a Mezinárodní teritoriální studia (FSVUK), kde
také v roce 2011 obhájila disertační práci na téma Francouzská kulturní diplomacie. Během svého magisterského a
doktorského studia absolvovala několik zahraničních studijních a výzkumných pobytů (Stanford University, American
University, Institut fr. de Géopolitique) Od roku působí jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů, v.v.i.
a jako akademická pracovnice v rámci IMS FSVUK, kde přednáší témata spojená s problematikou kulturní diplomacie
a kulturní politiky. Ve svém výzkumu se také zaměřuje na francouzskou zahraniční politiku, francouzskou kulturu a
evropskou integraci.
Compiled 25.6.2014 14:29:12 by Document Globe ®
6
Vybraná bibliografie:
PEROTTINO, Michel - TOMALOVÁ, Eliška. Francie a EU : Francie unavená Evropou?. In Evropská unie v členských
státech a členské státy v Evropské unii : europeizace vybraných zemí EU. 1. vyd. Praha : Eurolex Bohemia; VIP Books,
2007, s. 23-48. ISBN 978-80-7379-014-14 (Eurolex Bohemia); 978-80-87134-10-8 (VIP Books).
TOMALOVÁ, Eliška. Francie a její koloniální dědictví - případ zámořských území. Aspekty autonomie a (ne)závislosti.
Praha : FSV UK, 2006. 24 s. Pražské sociálně vědní studie. Teritoriální řada, TER-034. ISSN 1801-5999.
TOMALOVÁ, Eliška - HORKÝ, Ondřej. Biografie. In Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a
mezinárodních vztazích. 1. vyd. Praha : Portál, 2008, s. 177-202. ISBN 978-80-7367-385-7.
TOMALOVÁ, Eliška - KASÁKOVÁ, Zuzana. Francouzská zahraniční kulturní politika. In Sborník západoevropských
studií. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2005, s. 7-80. ISBN 80-246-0889-8.
TOMALOVÁ, Eliška. Historické argumenty ve francouzské kulturní diplomacii. In Končelík, Jakub - Köpplová, Barbara
- Prázová, Irena - Vykoukal, Jiří (ed.). Rozvoj české společnosti v Evropské unii. III, Média, Teritoriální studia. 1. vyd.
Praha : Matfyzpress, 2004, s. 382-390. ISBN 80-86732-35-5.
TOMALOVÁ, Eliška. Francie v české zahraniční politice. In Česká zahraniční politika v roce 2007. 1. vyd. Praha :
Ústav mezinárodních vztahů, 2008, s. 210-219. ISBN 978-80-86506-67-8.TOMALOVÁ, Eliška. Kulturní diplomacie :
francouzská zkušenost. 1. vyd. Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2008. 128 s. ISBN 978-80-86506-73-9. –
monografie
TOMALOVÁ, Eliška. Kulturní rozměr české zahraniční politiky. In Česká zahraniční politika v roce 2007. 1. vyd. Praha :
Ústav mezinárodních vztahů, 2008, s. 381-394. ISBN 978-80-86506-67-8.
Webová stránka:
http://zes.fsv.cuni.cz/KZS-14.html
Compiled 25.6.2014 14:29:12 by Document Globe ®
7
Download

ve formátu PDF - Centrum pro výzkum kolektivní paměti