1 Metody genderového auditu
1.1
Osnova modulu:
1) Úvod do problematiky a základní pojmy
2) Genderový audit
3) Praktické příklady
4) Literatura, zajímavé články, weby, odkazy
1.1.1
Úvod do problematiky a základní pojmy
Předkládaný text je úvodem do problematiky rovných příležitostí, konkrétně do
problematiky generového auditu. Než přejdeme k jeho metodice genderového auditu,
je třeba v krátkosti pojednat o tom, co jsou vlastně gender studies, genderové role, co
je cílem konceptu rovných příležitostí a jak lze efektivně uplatňovat tento koncept u
zaměstnavatele, čímž v podstatě plynule přejdeme k problematice genderového
auditu.
Gender je anglický termín, jenž lze do češtiny přeložit jako „rod“. Ve většině
odborných publikací se však používá termín v anglickém originále. Podle Kalnické1
(2009, s. 8) označuje termín gender „souhrn vlastností, rolí, vzorů chování i pozic
připisovaných ženám a mužům v té které společnosti“. Je však třeba si uvědomit, že
termín gender nelze zaměňovat s termínem pohlaví, jež označuje pouze biologickou
odlišnost mezi muži a ženami!
Hrdličková2 (2007, s. 7) definuje gender studies jako „vědeckou disciplínou
sledující různé sociálně a kulturně podmíněné rozdíly mezi muži a ženami ve
společnosti, a to nejen v současnosti, ale i v minulosti“. Jednoduše řečeno, cílem
gender studies (generových studií) je studovat rozdíly ve společenském postavení
mužů a žen. Tyto rozdíly jsou charakteristické tím, že jsou společensky
vykonstruované, mohou se měnit v čase a prostoru a rovněž se různí v rámci
odlišných sociálních skupin i kultur. Dalším charakteristickým rysem je to, že nejsou
KALNICKÁ, Zdeňka. Úvod do gender studies: otázky rodové identity. Vyd. 1. Opava: Slezská
univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a psychologických věd,
2009, 119 s. ISBN 978-80-7248-528-4.
1
HRDLIČKOVÁ, Alena. Úvod do gender studies. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a
regionálních studií, 2007, 165 s. ISBN 978-80-86708-41-6.
2
Projekt „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS“ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 je
spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky.
1
přirozeným, neměnným stavem nýbrž vznikají v procesu učení se chování příslušné
společnosti či skupiny3.
S problematikou naučeného chování souvisí termín genderové role. Jak uvádí
Valdrová4, již od narození se každé dítě za asistence okolí učí své ženské či mužské
roli - tzv. genderové roli. Plnění této role lze přirovnat k výkonu role divadelní, kdy
každý člověk ví, co se od jeho role očekává a co její hraní obnáší. Nehraje-li tak, jak je
předepsáno, nastane na scéně zmatek a často se dostaví odmítavá reakce.
Příklady vštěpování generových rolí:5
 Kluci nepláčou.
 Takhle holčičky nemluví.
 Chlapci si nehrají s panenkami.
Dalším příkladem mohou být společensky zakořeněná očekávání, např. většina
společnosti čekává a považuje za správné, když matka zůstane s dítětem na
mateřské dovolené a muž zastává roli živitele rodiny. Pokud je tomu z nějakého
důvodu obráceně, mnoho lidí to vnímá jako nesprávné.
Valdrová (2006, s. 11) definuje pojem genderová role jako „soubor zjevných i
skrytých, nepsaných předpisů platných pro chování a jednání žen a mužů a vztahů
mezi nimi“. Ženám a mužům jsou přisuzovány různé práce, hodnoty, povinnosti a
odpovědnosti. Genderové role se vytvářejí a utvrzují zejména v oblasti rodiny,
vzdělávacího systému, zaměstnání, společenských norem a hodnot. Jednoduše
řečeno, již od narození si každý z nás osvojuje soubor určitých pravidel, které
předepisují určité typy chování pouze mužům a jiné pouze ženám.
3
HRDLIČKOVÁ 2007 op. cit.
VALDROVÁ, Jana. Gender a společnost: [vysokoškolská učebnice pro nesociologické směry
magisterských a bakalářských studií]. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2006, 236 s.
ISBN 80-7044-808-3.
4
5
VALDROVÁ 2006 op. cit.
Projekt „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS“ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 je
spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky.
2
Obrázek 1 Genderové role, zdroj: Gender roles, http://sadieamanda.wordpress.com/
Gender vychází z konceptu rovných příležitostí. Jak uvádí Hrdličková, genderová
rovnost je postavena na tezi, že každý člověk by měl mít svobodu rozvíjet své osobní
schopnosti a činit vlastní rozhodnutí bez omezení, která jsou mu připisována
společensky očekávanou generovou rolí. Koncept rovných příležitostí odmítá jakékoli
bariéry pro účast v ekonomickém, politickém a sociálním životě na základě pohlaví.
Rovnost příležitostí spočívá primárně v rovnosti šancí, v možnosti uplatnit se ve
společnosti a dosáhnout svých práv. Prosazování a podpora rovných příležitostí jsou
jedním ze základních principů Evropské unie.6 Článek 2 Smlouvy o Evropské unii7
stanoví: „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody,
demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv
příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti
vyznačující se pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností,
solidaritou a rovností žen a mužů“. Článek 3 dále stanoví, že Unie podporuje
rovnost žen a mužů.
6
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=rj--1-
Dostupné na: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:cs:PDF
7
Projekt „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS“ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 je
spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky.
3
Přestože patří rovnost žen a mužů a nediskriminace mezi základní zásady
Evropské unie jsou rozdíly v odměňování žen a mužů stále odhadovány na 15 % a
v soukromém sektoru až na 25 %. Statistiky dále ukazují, že tyto rozdíly se prohlubují
s věkem, kvalifikací a počtem odpracovaných let.8
Přetrvávající rozdíly ve výši odměňování žen a mužů ukazují na to, že ženy jsou i
v současné moderní společnosti stále vystavovány přímé i nepřímé diskriminaci na
trhu práce. Pro zjišťování a hodnocení toho, jak si určitý podnik či státní celek vede
při prosazování genderové rovnosti, slouží nástroj zvaný jako genderový audit.
1.1.2
Genderový audit
Genderový audit vychází z tzv. sociálních auditů a umožňuje organizacím analyzovat
vnitřní procesy a nahlédnout na ně z genderové perspektivy. Cílem genderového
auditu je doporučit podniku určitá opatření, jež by měla vést k zlepšení efektivity a
růstu spokojenosti zaměstnanců i zaměstnankyň.
Jednoduše řečeno
příležitosti!
genderový
audit
je
nástroj
analyzující
rovné
Genderový audit spočívá na čtyřech základních krocích:9
1) Analýza firemních dokumentů - statistiky, kariérní řád, pracovní kodex apod.
2) Dotazníkové šetření - v závislosti na velikosti podniku.
3) Kvalitativní rozhovory a diskusní skupiny se zaměstnanci a zaměstnankyněmi
podniku.
4) Závěrečná zpráva pro vedení podniku - obsahuje příklady dobré praxe a
seznam doporučení pro zlepšení chodu organizace.
Genderový audit by měla provádět nezávislá společnost s týmem proškolených
odborníků, aby byla zaručena objektivita a kvalita tohoto procesu. Délka trvání
genderového auditu se různí dle velikosti organizace, obvykle však trvá přibližně dva
až tři měsíce. 10
Více viz.
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_a
nd_women/c10161_cs.htm
8
9
http://www.vsb.cz/skolka/cs/rovne-prilezitosti/audit/
PAVLÍK, Petr. Metodika genderového auditu městského/obecního úřadu. Praha: Nadace Open
Society Fund, 2007, 31 s. ISBN 978-80-87110-02-7.
10
Projekt „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS“ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 je
spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky.
4
NNO Rovné příležitosti, která do současnosti realizovala šest generových auditů, na
svých stránkách uvádí tyto tematické oblasti generových auditů:
 výběr a přijímání pracovních sil,
 propouštění a řešení odchodu zaměstnaných,
 zastoupení mužů a žen na pracovních pozicích,
 přístup ke vzdělávání,
 hodnocení, odměňování a možnosti kariérního postupu,
 zaměstnanecké benefity,
 flexibilita pracovních režimu,
 management mateřské a rodičovské dovolené,
 koncepce a pravidla firemní kultury,
 vzdělávání v genderové oblasti,
 systém komunikace,
 pracovní prostředí a vztahy na pracovišti.
1.1.3
Praktické příklady
Př1: Uveďte příklady tradičních, genderovým stereotypem ovlivněných rolí mužů a
žen. Co si představujete pod rozdělením na tzv. mužské a ženské práce?
Odp.: U většiny populace stále panuje tradiční rozdělení rolí, což se samozřejmě
odráží i ve vývoji a v přístupu k pracovním příležitostem a k profesní kariéře.
Společnost automaticky očekává, že žena bude perfektně zvládat roli hospodyně,
manželky, matky i zaměstnankyně. Na druhou stranu od muže se často vyžaduje
„pouze“ plnění role živitele - pracovníka. Stejně tak ve většině rodin zůstává na
rodičovské dovolené žena - matka a v případě péče o nemocného člena rodiny se
ujímá této povinnosti opět žena. Dostává se tím do začarovaného kruhu, kdy pro
zaměstnavatele je kvůli častější nepřítomnosti v práci logicky méně atraktivním
zaměstnancem než muž, a tím pádem i její finanční ohodnocení je nižší.
Také ve vedoucích pozicích jsou častěji vidět muži než ženy. Příkladem
stereotypního rozdělení mužských a ženských profesí mohou být např. tyto:
 pozice skladník - muž,
 pozice sekretářka - žena,
 pozice zdravotní sestra - žena,
Projekt „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS“ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 je
spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky.
5

pozice školník - muž.
Př2: Pokuste se definovat možnosti, jak ženám jejich znevýhodněnou pozici ulehčit.
Zaměřte se např. na ženy na mateřské dovolené, či ženy s malými dětmi. Jaká řešení
by byla schopna nabídnout vaše firma?
Př3: Dobrá praxe - Univerzitní školka MENDELU
Mendelova univerzita v Brně za podpory z OP LZZ zrealizovala projekt na otevření
Univerzitní mateřské školy hrášek, která v současné době funguje pro děti
zaměstnanců a studentů univerzity. Řešením projektu se univerzita přihlásila
k prosazování rovných příležitostí mužů a žen na trhu práce a zároveň se zařadila
mezi firmy, které dlouhodobě kladou důraz na slaďování rodinného a profesního
života.
1.1.4
Literatura, zajímavé články, weby, odkazy
Následující odkazy slouží jako zdroj dalších informací k tématu gender studies a
genderového auditu.
Knižní zdroje:
KALNICKÁ, Zdeňka. Úvod do gender studies: otázky rodové identity. Vyd. 1. Opava:
Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav pedagogických a
psychologických věd, 2009, 119 s. ISBN 978-80-7248-528-4.
HRDLIČKOVÁ, Alena. Úvod do gender studies. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká
škola evropských a regionálních studií, 2007, 165 s. ISBN 978-80-86708-41-6.
VALDROVÁ, Jana. Gender a společnost: [vysokoškolská učebnice pro nesociologické
směry magisterských a bakalářských studií]. Vyd. 1. V Ústí nad Labem: Univerzita
J.E. Purkyně, 2006, 236 s. ISBN 80-7044-808-3.
PAVLÍK, Petr. Metodika genderového auditu městského/obecního úřadu. Praha:
Nadace Open Society Fund, 2007, 31 s. ISBN 978-80-87110-02-7.
OAKLEY, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 171 s. ISBN
80-7178-403-6.
Projekt „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS“ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 je
spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky.
6
Internetové zdroje:
http://obcan.ecn.cz/index.shtml?apc=rj--1http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:cs:PDF
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_
between_men_and_women/c10161_cs.htm
http://www.vsb.cz/skolka/cs/rovne-prilezitosti/audit/
Zajímavé weby:
http://nesehnuti.cz/
http://www.genderstudies.cz/
Projekt „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS“ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 je
spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu
České republiky.
7
Download

1 Metody genderového auditu