Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie prácečlen ZSVTS
Slovakian Society for Blasting and Drilling Works –
Member of ZSVTS
Pozvánka - Invitation
26. medzinárodná konferencia – 26 th. International conference
TRHACIA TECHNIKA 2014
BLASTING TECHNIQUES 2014
Venovaná pamiatke na Ing. Eduarda Müncnera
Dedicated to Ing. Eduard Müncner memory
Kongresové centrum ACADEMIA Stará Lesná
22. - 23. mája 2014 – May 22.-23. 2014
Konferencia je určená pre užívateľov, výrobcov a dodávateľov prostriedkov vrtno-trhacej
techniky. Nahradzuje periodické školenie TVO a strelmajstrov.
The conference is organized for users, manufacturers and suppliers of drilling and
blasting equipment
Záštita konferencie – Under the auspices:
Hlavný banský úrad Slovenskej republiky – State Mining Authority
Fakulta BERG Technickej univerzity Košice – Faculty BERG of Technical University- Košice
Prípravný výbor - Conference Committee
Ing. Beňovský Marián PhD., prezident SSTVP a garant– President of SSTVP and Chief
Organiser
Ing. Beránek Mikuláš, výkonný tajomník SSTVP a garant - Executive Secretary and Chief
Organiser
JUDr. Ing. Kúkelčík Peter, predseda, Hlavný banský úrad – Chairman of the Head Mine Office
Prof. Ing. Bauer Viliam, PhD. Fakulta BERG TU Košice – Faculty BERG of TU Košice
Prof. Ing. Maranda Andrzej, Vojenská technická akadémia Varšava- Military Technical
Academy of Warszaw, Poland
Doc. Dr. Bohus Géza čestný prezident, Maďarská trhacia spoločnosť
President honourable of Hungarian Society for Blasting Technology
Ing. Vlček Petr, prezident, Spoločnosť pre trhaciu techniku a pyrotechniku Českej republikyPresident, Society for Blasting and Pyrotechnics of Czech Republic
Program konferencie – Programme of the Conference
21. máj 2014 streda – May 21. 2014 Wednesday
16,00-20,00 hod. prezentácia - registration
18,30-20,30 hod. večera, stretnutie so zahraničnými spolupracujúcimi delegáciami
Dinner and meeting with the co-operation foreign delegations
22. máj 2014, štvrtok –May 22. 2014 Thursday
07,30-09,30 hod. prezentácia, raňajky - Registration, breakfast
09,30-09,45 hod. otvorenie, prezident - Opening speech, President
09,45-13,15 hod. prednášky - Lectures
11,00-11,20 hod. prestávka - Coffee break
13,15-14,30 hod. obed, ubytovanie - Lunch break, accommodation
14,30-17,00 hod. prednášky - Lectures
19,45 hod.
slávnostná recepcia - Ceremonial Reception
23. máj 2014, piatok – May 23. 2014 Friday
07,30-08,45 hod. raňajky - Breakfast
08,45-12,45 hod. prednášky, vystúpenia výrobcov, diskusia Lectures, manufacturers presentation, discussion
10,15-10,35 hod. prestávka – Coffee break
12,45-13,00 hod. závery konferencie - Conlussion of the Conference
13,00 hod.
obed – lunch
Prednášky a autori - List of Papers and Speakers
I. blok- Block – Predpisy a odstrely – Regulations and blasting
1) JUDr. Ing. Martin Lutonský, Hlavný banský úrad, Banská Štiavnica, Slovakia
Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii - The law on explosives, explosive
objects and ammunition.
.
2) Ing. Michal Roháč, PhD., Český baňský úřad, Czech Republic
Identifikace a sledovatelnost výbušnín v % Ceské republice- The identification and
traceability of the explosives in Czech Republic..
3) Ing. Ivana Jakubková, Austin Detonator, s.r.o. Vsetín, Czech Republic
Sledovatelnost výbušnín a řešení pro zákazníky skupiny Austin Europe- Traceability of
explosives and the customer solution of Austin Europe.
4)
Ing. Milan Birka, Slovenské magnezitové závody a.s. Jelšava, Slovakia
Ing. Jozef Bocan, PhD., Fakulta BERG, Technical University of Košice,Slovakia
Likvidačný odstrel stropného a medzikomorového piliera komôr K 3930-31-Underground
liquidation blast of chamber No. 3930-31.
5) Prof. W. Pytel, Inž. P. Mertuszka, Inž. B. Cenian, KGHM CUPRUM Ltd, Poland
Razenie komínov trhacími prácami v podmienkach bane Polkowice- SieroszowiceWinzes and staple-shafts excavated by the use of blasting techniques in PolkowiceSieroszowice mine conditions
6) Doc. Bohus Géza, CSc. Miskolci Egyetem-INICIÁTOR-m Bt. Miskolc, Hungary
Ing. Eduard Weiszer, DEMOLEX, s.r.o. Ćečejovce, Slovakia
Odstránenie železného zliatku z vysokej pece a DUNAFERR, a.s. Dunaújvarosi pomocou
trhacích prác - Removal of the iron ligature from the metallurgical furnace DUNAFER,
Ltd.Dunaújvarosi by blasting technique.
7) Ing. Marián Beňovský, PhD., Luvema, s.r.o. Nová Baňa, Slovakia, Ing. Zděnek Šobíšek,
Ing. Petr Šobíšek, MITAL, s.r.o. Sezemice, Czech Republic
Overenie časovania náloží a význam stavebného prieskumu steny deštrukčného rezu pri
deštrukcii komínov- The verification of timing charges and the importatnte od destructive wall
cross-section survey by destruction of chimneys.
II. blok – Block Seizmika-Seismic
8) RNDr. Bohumil Svoboda CSc., Geodyn, s.r.o. Praha RNDr. Karel Hrubec, G- Impuls,
Praha, Jan Monsport, Kotouč Štramberk, RNDr. Roman Skála PhD. GU AV ĆR, Czech
Republic.
Klasifikace škod na stavebních objektech od dynamických účinků vyhledávání příčin
geofyzikou – Clasfication of the building damages by dynamic effects(The geophysical
investigation of their causes)
9) Prof. Ing.Juraj Janočko, DrSc. Fakulta BERG TU Košice, Ing. Eduard Weiszer, Ing.
Martin Weiszer, DEMOLEX, s.r.o. Čečejovce, Slovakia
Trhacie práce vykonávané pri seizmickom prieskume 2D a 3D v prieskumných územiach
Slovenskej republiky- The blasting operation performed within 2D and 3D seismic
exploration in Slovakian exploration areas
10) Doc. RNDr. Blažej Pandula,CSc., Mgr. Julián Kondela, PhD. Technical University of
Košice, Faculty BERG, Slovakia
Interpretacia seizmických vĺn pri trhacích prácach v lomoch - Interpretation of seismic waves
blasting in quarries
11) Doc. RNDr. Blažej Pandula,CSc., Mgr. Julián Kondela, PhD. Technical University of
Košice, Faculty BERG, Slovakia, Ing. Ján Šimo, CSc. Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.
Vplyv seizmických účinkov trhacích prác na bytové objekty a zdravie obyvateľov –
Impact of seismic blasting on residential buildings and human health
12) Ing. Martin Herman, Ing. Petra Pinková, Fakulta BERG, Technical University of
Košice,Slovakia
Využitie seizmických meraní pre posúdenie deformácií ochranných pilierovUsing of seismic measurements to assess the deformation of protective pillars.
III. blok – Block Bezpečnosť práce – Work safety
13) Gabriel Vasilescu-PhD.Eng, Emilian Ghicioi-PhD.Eng, Attila Kovacs-PhD.Eng.,
Edward Gheorghiosu-PhD.-student,Eng., Daniela Carmen Rus-PhD.-student,Eng.
INSEMEX Petrosani, Romania.
Posúdenie priameho nebezpečenstva/rizika pri búraní priemyselných a stavebných objektov
s použitím výbušnín - Specific risk assessment at demolition activity of industrial/ civil
objectives with the help of explosives
14) Prof. Andrzej Maranda, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Mr. Waldemar Witkowski, Mrs. Dorota Powala, Mr. Andrzej Orzechowski, Instytut
Przemyslu Organicznego, Poland
Nebezpečenstvá výbuchu plynov v ovládacích moduloch s batériami olovo-kyselina -Risks
of gas explosion in the control modules equipped with lead-acid batteries.
15) Attila Kovacs-PhD.Eng., Emilian Ghicioi-PhD.Eng., Gabriel Vasilescu-PhD.Eng.,
Edward Gheorghiosu-PhD.-student, Eng., Ilie-Ciprian Jitea-PhD.-student, Eng.
INSEMEX Petrosani, Romania.
Súbor zariadení pre výskum a zamedzenie prejavov výbuchu v priemyselnom prostredí
zvlášť v prevádzkach s použitím civilných výbušnín/pyrotechnických zloží.
Asambly of equipments for research and prevention of explosion phenomena in industrial
spaces specific to operations with explosives for civil uses/pyrotechnical compositions.
16) Ing. Martin Herman, Fakulta BERG, Technical University of Košice,Slovakia
Rozsah a obmedzenie trhacích prác vo vzťahu k Natura 2000 - The range and limitation of
blasting in relation to Natura 2000.
17) Mr. Norbert Daruka - Pyrotechnický prápor-HDF 1st „Honvéd“EOD and Warship Battalion,
Hungary.
Bombastická žena - nové možnosti pašovania výbušnín- Women bandaged by explosive
belts - the new way of smugling.
18) Edward Gheorghiosu-PhD.-student Eng., Emilian Ghicioi-PhD. Eng.Eng., Attila
Kovacs-PhD. Eng., Gabriel Vasilescu-PhD.Eng., Ciprian Jitea- PhD.-student Eng.
INSEMEX Petrosani, Romania.
Stanovenie hodnoty zapálenia pyrotechnických zloží používaných pre výrobu pyrotechniky
v zhode s medzinárodnými štandardmi.
Rate determination burning pyrotechnic compositions used to manufacture fireworks in
accordance with harmonized standards
19) Drăghici Angelica- PhD.Eng, Artur-George Găman-PhD.Eng., Kovacs Attila- PhD.Eng,
Kovacs Marius- PhD.Eng, Simion Sorin - PhD.Eng
INSEMEX Petrosani, Romania.
Hodnotenie vplyvu jedovatých plynov uvoľňujúcich sa výbuchom vzhľadom na životné
prostredie -Assessment the impact against the enviroment of the toxic gases generated by
detonating of explosives.
20) Prof. Ing. Ján Lokaj, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,STU-Bratislava
Materiálovotechnologická fakulta, STU-Trnava, Slovakia
Ing. Eduard Jakubček, Hraničná 1, Bratislava, Slovakia
Výbušniny ako chemické látky ovplyvňujúce zdravie pracovníkov pri výkone trhacích prácExplosives as chemical substances influencing health of workmen during blasting works.
IV. blok- Block Iné technológie a ekonomika –The other technologies and
economy.
21) Mgr. Karel Šíra, Austin Detonator, s.r.o. Vsetín, Czech Republic
Podzemní nabíjecí jednotka UU 700 (X) pro čerpanou trhavinu HYDROMITE 100
společnosti Austin Europe a její použití v poli.- Austin Europe unnderground charging unit
UU700(X) for bulk explosive HYDROMITE 100 and its use in the field.
22) Prof. Ing. Viliam Bauer, CSc. Fakulta BERG, Technical University of Košice,Slovakia
Ekonomické posúdenie vŕtacích a trhacích prác- Economic analysis of drilling and blasting
operation.
23) Prof. Andrzej Maranda, Mrs. Zuzanna Cetner, Wojskowa Akademia Techniczna,
Warszawa, Poland
Vybrané parametre ťažkých(heavy)-ANFO explozívnych materiálov-Selected parameters of
heavy-ANFO explosive materials
24) Ing. Martin Novotný, Ing. Bohumír Pospíšil, STV Group a.s., Praha, Czech Republic
Vývoj nové průmyslové trhaviny typu Heavy-ANFO – Development of new explosive type
Heavy-Anfo for industrial use.
25) Ing. Petra Pinková, Fakulta BERG, Technical University of Košice,Slovakia
Moderné technológie rozpojovania hornín- Modern technologies of rock desintegration.
Časové limity prednášok – Times limit for lectures max. 15 min.
Rokovací jazyk – Official languages: slovenský- Slovak, český- Czech, anglický – English
poľský – Polish, maďarský- Hungarian
Prezentácia prednášok – Presentation of papers:
Prezentácia prednášok bude len cez projektor -Presentation of lectures will be by data projector
only ( ASK C 105 and BENQ 2640 compatible with SVGA and XGA).
Organizačné pokyny – Organization and Information
+ Záväzné prihlášky účastníkov zašlite do 30. apríla 2014
Irevocable application of participants send before April 30. 2014
+ Adresa - Address:
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce, ČSA č. 25, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, e-mail: [email protected], tel.fax:+421 48 4112746
+ Účastnícky poplatok- Conference fee EUR do 30. 04. 2014
po 30. 04. 2014
before April 29.2013 after April 29. 2013
platiaci členovia SSTVP, autori prednášok (1)
members of SSTVP, authors of papers (1)
90
100
ostatní účastníci – other participants
110
120
doprevádzajúce osoby ( nezúčastňujú sa rokovania )accompanying persons ( drivers, wifes, etc.)
70
70
Účastnícky poplatok zahrňuje prekladateľské služby, občerstvenie, obed a recepcia
22. mája 2014 a ostatné náklady.Conference fee includes translation services, lunch and reception on May 22th
and other
expenses.
Účastnícky poplatok hradia aj prednášatelia- The lecturers are liable to pay the conference fee as well.
+ Výstavka - Exhibition
250 EUR
+ Postery – Posters
100 EUR/one poster
+ Reklama v zborníku – Advertisement in Proceeding
1 strana farebná– 1 page coloured (A5)
300 EUR
1 strana čiernobiela – 1 pages black & white
150 EUR
Termín objednania reklamy– Ordering of advertisement: 29. Apríl 2013 – before April 29.
2014
+ Zborník prednášok – Printed Proceedings
20 EUR
+ CD Rom zborník- CD Rom Proceedings
15 EUR
Prednášatelia obdržia CD Rom zborník bez úhrady –
Lecturers receive the CD Rom Proceedings free of charge.
+ Ubytovanie – Accommodation
Jednolôžková izba – Single room
42 EUR
Dvojlôžková izba – Double room
29,5 EUR/person
Cena ubytovania je s raňajkami – The accommodation is with breakfast
+ Stravovanie – Board Večera – Dinner 21. máj 2014 – May 21. 2014
8,0 EUR
Obed – Lunch 23. máj 2014 – May 23. 2014
8,0 EUR
+ Vložné a cena zborníka boli stanovené podľa zákona 18/96 Z. z. Nie sme platiteľmi DPH.
IČO: 31905293 , DIČ: 2021465380.
+ Účastnícky poplatok uhraďte prevodným príkazom, alebo poštovou poukážkou na účet
SLSP, a.s. KsP Banská Bystrica variabilný symbol 514, Konšt. symbol 0308 do 30. apríla
2014. IBAN SK 57 0900 0000 0000 50193082 , BIC: GIBASKBX.
Number of the bank account: Slovenská sporiteľňa, a.s.,Banská Bystrica, Slovakia,
IBAN SK 57 0900 0000 0000 50193082, BIC: GIBASKBX.
The Conference fee can be paid cash at the registration.
+ Ubytovanie hradia účastníci v hotovosti na základe záväznej objednávky v recepcii hotela.
Neobsadené miesta vyfakturujeme objednávateľom.
The accommodation is paid cash at the hotel reception, according to order.
+ Pri zrušení prihlášky po 29. apríli 2014, alebo pri neúčasti na konferencii účastnícky
poplatok nevraciame. In case of cancelations the Conference fee not refunded after
April 29. 2014.
+ K záväznej prihláške žiadame vyplniť AVÍZO pre identifikáciu platby.
Please send us the Dispatch notice for your identification
+ Podrobnejšie informácie Vám poskytnú garanti konferencie- The contact address of Chief
Organisers of conference
Ing.Beránek, tel.fax: +421 48 4112746, mobil 0904 667385, e-mail: [email protected]
Ing.Beňovský, PhD., fax.: +421 45 6855118, mobil: +421 903 506004,
e-mail: [email protected]
www.blastmine.sk
Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie práce
ČSA č. 25, 974 01 Banská Bystrica
Záväzná prihláška
na medzinárodnú konferenciu "TRHACIA TECHNIKA 2014"
22. - 23. mája 2014, Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná, Vysoké Tatry
Záväzné prihlášky zašlite do 29. apríla 2014
Meno......................................... Priezvisko......................................................
Titul...........................................................e-mail......................................................
Organizácia...............................................................................................................
Adresa.......................................................................................................................
PSČ.............................Phone........................................................................................
Doprevádzajúce osoby............................................................................................
...................................................................................................................................
Objednávam ubytovanie
21. mája
áno
nie
22. mája
áno
nie
Objednávam stravovanie
obed
večera
21. mája
áno – nie
Objednávam zborník prednášok
Objednávam CD Rom zborník
Objednávam výstavku - postery
Objednávam reklamu v zborníku
Iné želania účastníka
Dátum:
23. mája
áno - nie
áno - nie
áno – nie
áno – nie
áno - nie
Podpis:
Slovakian Society for Blasting and Drilling Works
ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic
Registration form
International Conference "Blasting techniques 2014"
May 22.-23. 2014, Congress center ACADEMIA, Stará Lesná, High Tatras
Irevocable application of participants send before April 29. 2014.
Name...............................................Surname............................................................
Title.............................................................e-mail......................................................
Company....................................................................................................................
Address......................................................................................................................
Postal Code.......................Phone..............................................................................
Accompanying persons..............................................................................................
...................................................................................................................................
I order accommodation
Wednesday 21th May
yes - no
Thursday 22th May
yes - no
I order board
Wednesday 21th May - dinner
yes – no
Friday 23th May - lunch
yes - no
I order Conference proceedings:
yes - no
I order CD Rom proceedings
yes- no
I order exhibition / posters
yes - no
I order advertisement in Proceedings yes - no
Other wishes of Participant:
Date:
Signature:
AVÍZO
Potvrdzujeme, že sme dňa .................................2014 uhradili v prospech účtu Slovenskej
spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce v SLSP, a.s. KsP Banská Bystrica
IBAN SK 57 0900 0000 0000 50193082
BIC:GIBASKBX , V.S. 514, K.S. 0308
Názov financujúcej banky, jej kód a číslo účtu.......................................................................
...............................................................................................................................................
účastnícky poplatok
................................EUR
zborník tlačený
................................EUR
CD Rom zborník
................................EUR
ubytovanie
................................EUR
stravovanie
................................EUR
výstavka/postery/ reklama
................................EUR
spolu
Dátum:
EUR
................................................................
podpis, pečiatka
AVÍZO
Potvrdzujeme, že sme dňa .................................2014 uhradili v prospech účtu Slovenskej
spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce v SLSP, a.s. KsP Banská Bystrica
IBAN SK 57 0900 0000 0000 50193082 BIC:GIBASKBX, V.S. 514, K.S. 0308
Názov financujúcej banky, jej kód a číslo účtu.......................................................................
...............................................................................................................................................
účastnícky poplatok
................................EUR
zborník tlačený
................................EUR
CD Rom zborník
................................EUR
ubytovanie
................................EUR
stravovanie
................................EUR
výstavka/postery/ reklama
................................EUR
spolu
Dátum:
EUR
................................................................
podpis, pečiatka
Dispatch notice
We confirm the payment of.......................................2014 to the account of the Slovakian
Society for Blasting and Drilling Works Bank: SLSP, a.s. KsP Banská Bystrica,
IBAN SK 57 0900 0000 0000 50193082,
BIC:GIBASKBX , V.S. 514, K.S. 0308
Name of Bank, code, account No : .....................................................................................
...............................................................................................................................................
Conference fee
.........................................EUR
Printed proceedings .........................................EUR
CD Rom proceedings .........................................EUR
Accommodation is paid cash at the hotel reception, according to order.
Board...................................................................EUR
Exhibition/posters/advertisement........................EUR
Total....................................................................EUR
Date:
Signature:
Dispatch notice
We confirm the payment of.......................................2014 to the account of the Slovakian
Society for Blasting and Drilling Works Bank:SLSP, a.s. KsP Banská Bystrica,
IBAN SK 57 0900 0000 0000 50193082,
BIC:GIBASKBX , V.S. 514, K.S. 0308
Name of Bank, code, account No : ......................................................................................
...............................................................................................................................................
Conference fee
...........................................EUR
Printed proceedings ...........................................EUR
CD Rom proceedings ..........................................EUR
Accommodation is paid cash at the hotel reception, according to order.
Board...................................................................EUR
Exhibition/posters/advertisement........................EUR
Total....................................................................EUR
Date:
Signature:
Download

Pozvánka - Invitation - Slovenská banícka spoločnosť