CENTRALNA PUTNA
LABORATORIJA
www.cpl.rs
member of ”NIEVELT Group” GmbH
Akreditovana laboratorija prema SRPS ISO/IEC
17025:2006 za ispitivanje građevinskih materijala
(laboratorije za bitumen, bitumenske emulzije i
hidroizolacije; kamen i kameni agregat; asfalt;
geomehaniku i fundiranje; beton i cement; građevinski
čelik; konstrukcije i mostove)
Akreditovano sertifikaciono telo prema SRPS EN
45011:2004 za sertifikaciju proizvoda i proizvodnje
(frakcionisani kameni agregat)
Licenca za projektovanje i stručni nadzor autoputeva,
državnih puteva I i II reda, aerodroma, mostova i
inženjerskih objekata izdata od strane nadležnog
Ministarstva Vlade Republike Srbije
Accredited testing laboratory according to SRPS
ISO/IEC 17025:2006 for testing of civil engineering
materials (laboratories for bitumen, bitumen emulsions
and waterproofing; stone and stone agreggate; asphalt;
geomechanics and foundations; concrete and cement;
construction steel; structures and bridges)
Accredited certification body according to SRPS EN
45011:2004 for certification of products and production
(stone agreggate fractions)
Licence for design and supervision of highways, I and II
class state roads, airports, bridges and structures issued by
the relevant Ministry of the Government of Serbia
Sadržaj
Content
04 o nama
06 about us
08organizacija
08organization
10 Sertifikati i licence
10Certificates and licenses
12Akreditovane
laboratorijE
12Accredited laboratories
24Akreditovano
Sertifikaciono telo
24Accredited certification
body
26 Sektori za
konsultantske usluge,
nadzor i projektovanje
26Departments for
consultancy services,
supervision and design
services
30Lokacija
30Location
o nama
o nama
CPL se nalazi u namenski sagrađenom i
specijalno opremljenom poslovnom objektu
u svemu prema zahtevima evropskih
standarda. Projekat objekta i laboratorije je
urađen u saradnji sa austrijskim stručnjacima
iz kompanije ”NIEVELT Labor / Ingenieur”
GmbH. CPL poseduje mobilne laboratorije za
geomehaniku, beton i asfalt lociranih na više
velikih gradilišta u Srbiji, dok je sa stalnim
ogrankom odnosno predstavništvom prisutna
u Beogradu.
”NIEVELT Labor / Ingenieur” GmbH je
licencirana konsultantska firma i akreditovana
laboratorija za ispitivanje građevinskih
materijala, akreditovano kontrolno telo i
akreditovana laboratorija za etaloniranje sa
sedištem u Beču (Stockerau), Austrija, koja je
sa svojim predstavništvima i/ili partnerskim
- ćerka firmama prisutna u Nemačkoj, Italiji,
Češkoj, Rusiji, Poljskoj, Slovačkoj, Gruziji i u
Srbiji.
”NIEVELT Labor / Ingenieur” GmbH je između
ostalih trenutno aktivan u svojoj delatnosti
na velikim poslovima izgradnje i održavanja
puteva, železnica i objekata visokogradnje u
Kini, Kuvajtu, Iranu, Azerbejdžanu, Libanu,
Gruziji, Avganistanu...
AKREDITOVANE LABORATORIJE I SEKTORI:
CPL se sastoji od sedam akreditovanih laboratorija za ispitivanje prema
SRPS ISO/IEC 17025:2006, akreditovanog sertifikacionog tela prema standardu
SRPS EN 45011:2004 i pet sektora za konsultantske i projektne usluge.
”CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA” DOO (CPL) je kompanija za konsultantske
usluge u oblasti izgradnje i projektovanja puteva, aerodroma, železnica, mostova i ostalih
građevinskih objekata. Sastavljena je od sedam akreditovanih laboratorija za ispitivanje
građevinskih materijala, akreditovanog sertifikacionog tela za sertifikaciju proizvoda i pet
sektora za konsultantske usluge, nadzor i projektovanje.
•
•
•
•
•
•
•
•
Laboratorija za bitumen, bitumenske emulzije i hidroizolacije
Laboratorija za kamen i kameni agregat
Laboratorija za asfalt
Laboratorija za geomehaniku i fundiranje
Laboratorija za beton i cement
Laboratorija za metal
Laboratorija za ispitivanje konstrukcija i mostova
Sertifikaciono telo
•
•
•
•
•
Sektor
Sektor
Sektor
Sektor
Sektor
za
za
za
za
za
nadzor i project management
projektovanje kolovoznih konstrukcija
projektovanje puteva
projektovanje mostova i konstrukcija
geotehniku
CPL kao akreditovana i licencirana institucija poseduje sledeće sertifikate i licence:
• Akreditovana laboratorija za ispitivanje (Akreditaciono telo Srbije - ATS broj 01-180),
• Akreditovano sertifikaciono telo (Akreditaciono telo Srbije - ATS broj 04-014),
• Licenca za projektovanje i stručni nadzor autoputeva, puteva I i II reda, aerodroma i
mostova (Ministarstvo za prostorno planiranje i životnu sredinu, Vlada Republike Srbije
(P112G2, P131G2 i P132G1, broj 351-02-00356/2010-07))
Kompanija je kao posebno i nezavisno pravno lice nastala udruživanjem više od 40
godina iskustva u laboratorijskim ispitivanjima građevinskih materijala, konsultantskim i
projektnim uslugama na srpskom tržištu i na evropskom tržištu zajedno sa kompanijom
”NIEVELT Labor / Ingenieur” GmbH iz Beča, Austrija.
Visoka stručnost zaposlenih, dobra opremljenost i dobra laboratorijska praksa čine osnovu
profesionalnog pristupa kojim se ostvaruje dobar odnos sa korisnicima konsultantskih,
projektnih i laboratorijskih usluga. Stalnim usavršavanjem u novim tehnologijama
i aktivnim učešćem u naučno-istraživačkom radu, CPL nudi svojim korisnicima jako
uporište u pripremi i osavremenjavanju metodologija primene građevinskih materijala.
4
5
about us
about us
”CENTRAL ROAD LABORATORY” LLC (CPL) is company for consulting services in the field of
construction and designing of roads, airports, railways, bridges and other civil engineering constructions.
It is composed from the seven accredited testing laboratories for civil engineering construction
materials, accredited certification body for product certification and five departments for consultancy
services, supervision and design services.
CPL as accredited and licensed institution posses following certificates and licenses:
• Accredited testing laboratory (Accreditation Board of Serbia - ATS number 01-180)
• Accredited certification body (Accreditation Board of Serbia - ATS number 04-014)
• License for design and supervision on highways, I and II class state roads, airports and bridges
(Ministry for spatial planning and environment, Government of Republic Serbia, (P112G2, P131G2
and P132G1,No 351-02-00356/2010-07)
Company has been formed by associating more than 40 years of experience in laboratory testing of
construction materials, consultancy and design services within the Serbian market and the European
market with ”NIEVELT Labor / Ingenieur” GmbH from Vienna, Austria.
High professional skills of the employees and
modern equipment as well as good laboratory
practice are the basis of a professional approach
for achieving good relationships with the users
of consultancy, designing and laboratory testing
services. Constant training in new technologies
and active participation in research work have
enabled CPL to offer to its users a stronghold
in preparation and modernization of the
methodology of application of civil engineering
construction materials.
CPL is located in intentionally built and specially
equipped building and premises all in accordance
with the requirements of the European
standards. Laboratory design was performed
together with the Austrian experts from the
”NIEVELT Labor / Ingenieur” GmbH company.
CPL has a mobile laboratories for geomechanics,
concrete and asphalt located on several large
construction sites in Serbia, while with the
permanent Branch office is present in Belgrade.
ACCREDITED LABORATORIES AND DEPARTMENTS:
CPL is composed of seven accredited testing laboratories according to
SRPS ISO/IEC 17025:2006, accredited certification body according to the standard
SRPS EN 45011:2004 and five departments for consultancy and designing services.
”NIEVELT Labor / Ingenieur” GmbH is an licensed consulting company, accredited testing laboratory
for civil engineering construction materials, the accredited inspection body and the accredited
laboratory for etalon measurements headquartered in Vienna (Stockerau), Austria which has its
either representative offices and/or partner - daughter companies in Germany, Italy, Check Republic,
Russia, Poland, Slovakia, Georgia and in Serbia too.
”NIEVELT Labor / Ingenieur”GmbH is presently engaged in the construction and maintenance of
roads, railways and high-building structures in China, Kuwait, Iran, Azerbaijan, Lebanon, Georgia,
Afghanistan...
6
•
•
•
•
•
•
•
•
Laboratory for bitumen, bitumen emulsions and waterproofing
Laboratory for stone and stone aggregate
Laboratory for asphalt
Laboratory for geomechanics and foundations
Laboratory for concrete and cement
Laboratory for steel
Laboratory for structures and bridges testing
Certification body for production certification
•
•
•
•
•
Department
Department
Department
Department
Department
for
for
for
for
for
supervision and project management
pavement design
road design
bridges and structure design
geotechnics
7
organizacija
organization
Sharehoulder
assembly
CPL se sastoji od sedam akreditovanih
laboratorija prema SRPS ISO/IEC
17025:2006, nezavisnog akreditovanog
sertifikacionog tela prema standardu
SRPS EN 45011:2004 i pet sektora
za konsultantske usluge, nadzor i
projektovanje.
CPL is composed of seven accredited
laboratories according to SRPS ISO/IEC
17025:2006, an independent accredited
certification body according to the
standard SRPS EN 45011:2004. and five
departments for consultancy services,
supervision and design services.
SKUPŠTINA
AKCIONARA
UPRAVNI
ODBOR
General
Director
Deputy General
Director
generalni
direktor
zamenik
generalnog
direktora
Managing board
sekretarijat i
opšti poslovi
Secretariat and
general department
pomoćnik
direktora za
upravljanje
projektima i
pripremu
pomoćnik
direktora
za kvalitet i
razvoj
Assistant Director
for Quality and
Development
Assistant Director for
Project Management and
Evaluation
Testing
Laboratories
Certification
Body
laboratory
for bitumen,
bituminous
emulsions and
waterproofing
8
sektor za
konsultantske
usluge, nadzor i
projektovanje
sertifikaciono
telo
laboratorije
za ispitivanje
laboratorija
za bitumen,
bitumenske
emulzije i
hidroizolacije
Department for consultancy
services, supervision and design
services
laboratorija za
kamen i kameni
agregat
laboratorija
za asfalt
laboratorija za
geomehaniku i
fundiranje
laboratorija
za beton i
cement
laboratorija
za metal
laboratory
for stone
and stone
aggregate
laboratory
for asphalt
laboratory for
geomechanics
and foundations
laboratory for
concrete and
cement
laboratory
for steel
laboratorija
za ispitivanje
konstrukcija i
mostova
laboratory
for structure
and bridges
testing
komisija za
izdavanje
sertifikata
certifying
commission
sektor za
nadzor i
project
management
sektor za
projektovanje
kolovoznih
konstrukcija
sektor za
projektovanje
puteva
department
for supervision
and project
management
department
for pavement
design
department
for road
design
sektor za
projektovanje
mostova i
konstrukcija
department
for bridges
and structure
design
sektor za
geotehniku
department for
geotechnics
9
Sertifikati i licence
Certificates and licenses
Sertifikat i rešenje o akreditaciji sedam Laboratorija za
ispitivanje prema SRPS ISO/IEC 17025:2006 za preko 350
ispitnih metoda prema SRPS i EN standardima izdato od strane
ATS - Akreditacionog tela Srbije
Certificate and Schedule of Accreditation of seven testing
Laboratories according to standards SRPS ISO/IEC 17025:2006 with
more than 350 testing methods according to SRPS and EN standards
issued from the side of ATS - Accreditation Board of Serbia
Sertifikat i rešenje o akreditaciji Sertifikacionog tela za
obavljanje poslova sertifikacije proizvoda prema SRPS EN
45011:2004 izdato od strane ATS - Akreditacionog tela Srbije
Certificate and Schedule of Accreditation of Certification body
for product certification according to SRPS EN 45011:2004
issued from the side of ATS - Accreditation Board of Serbia
Licenca za projektovanje i stručni nadzor autoputeva, državnih
puteva I i II reda, aerodroma i mostova izdata od strane Ministarstva
za prostorno planiranje i životnu sredinu, Vlada Republike Srbije,
(P112G2, P131G2 i P132G1, broj 351-02-00356/2010-07)
License for design and supervision on highways, I and II class
state roads, airports and bridges (Ministry for spatial planning and
environment, Government of Republic Serbia, (P112G2, P131G2
and P132G1,No 351-02-00356/2010-07)
10
11
Akreditovane laboratorije
Laboratorija za bitumen,
bitumenske emulzije i hidroizolacije
Laboratory for bitumen, bituminous
emulsions and waterproofing
Osnovne delatnosti laboratorije su:
Basic activities of this laboratory are as follows:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ispitivanje bitumena i polimer modifikovanih bitumena,
Ispitivanje bitumenskih emulzija i hidroizolacija,
Ispitivanje razređenih bitumena,
Interna kontrola kvaliteta u postrojenjima za proizvodnju bitumena, polimer
modifikovanih bitumena i bitumenskih emulzija (stalna ili periodična kontrola),
• Konsultantske usluge pri proizvodnji i upotrebi svih vrsta ugljovodoničnih
veziva,
• Atestiranje i sertifikacija proizvodnje bitumena i ostalih ugljovodoničnih veziva,
• Dinamička ispitivanja reoloških svojstava bitumena i polimer modifikovanih
bitumena prema EN standardima, itd.
12
Accredited laboratories
Testing of bitumen and polymer modified bitumen,
Testing of bituminous emulsions and waterproofing,
Testing of diluted bitumen,
Internal quality control in plants for the production of bitumen, polymer
modified bitumen and bituminous emulsions (permanent and periodical control),
•Consulting services at the production and use of all types of
carbohydrate binders,
•Attestation and certification of the bitumen production and other carbo
hydrate binders,
• Dynamic laboratory testing of rheological properties of bitumen and
polymer modified bitumen according to EN standards, etc.
13
Akreditovane laboratorije
Laboratorija za kamen i kameni agregat
14
Accredited laboratories
Laboratory for stone and stone aggregate
Osnovne delatnosti laboratorije su:
Basic activities of this laboratory are as follows:
•Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika kamena i kamenih
agregata,
•Ispitivanja minerološko petrografskog sastava kamena i kamenih
agregata,
•Hemijska ispitivanja kamena,
•Ocena kvaliteta i mogućnosti upotrebe kamena i kamenih
agregata,
•Interna kontrola kvaliteta proizvodnje kamena i kamenih agregata
u kamenolomima, separacijama, drobiličnim postrojenjima i svim
vrstama eksploatacije prirodnih materijala,
•Atestiranje i sertifikacija proizvodnje kamena i kamenih agregata,
itd..
• Testing of physical and mechanical properties of stone and stone aggregate,
• Testing of mineralogical and petrographic properties of stone and stone aggregate,
• Chemical testing of stone,
• Assessment of quality and possibilities for the use of stone and
stone aggregate,
• Internal quality control of the production of stone and stone
agregate in
crushing stone producing quarries, separations, crushing plants and all types of exploitations of natural materials,
• Attestation and certification of the production of stone and
stone aggregate, etc.
15
Akreditovane laboratorije
Laboratorija za asfalt
16
Accredited laboratories
Laboratory for asphalt
Osnovne delatnosti laboratorije su:
Basic activities of this laboratory are as follows:
• Ispitivanje kvaliteta asfaltnih mešavina pre i posle ugradnje za potrebe
kontrole, projektovanja i izgradnje svih vrsta asfaltnih slojeva,
• Uzimanje uzoraka asfalta iz kolovoza kernovanjem i isecanjem ploča za
potrebe laboratorijske analize,
• Obrada uzoraka asfalta, kamena i betona dijamantskim testerama,
• Interna kontrola kvaliteta proizvodnje asfalta na asfaltnim bazama
(stalna ili periodična kontrola),
• Izrada prethodnih mešavina za asfalt betone, bitumenizirane noseće
slojeve, SMA, površinske obrade, mikroasfalte i ostale vrste vrućih,
toplih i hladnih asfaltnih mešavina,
• Izrada radnih mešavina na asfaltnim bazama,
• Konsultantske usluge pri izvođenju asfalterskih radova,
• Ispitivanja fundamentalnih mehaničkih karakteristika asfaltnih mešavina
prema EN standardima (kolotrag, zamor, moduli), itd.
• Quality testing of asphalt mixes before and after laying down for the needs
of quality control (QC/QA), designing and construction of all types of asphalt
layers,
• Sampling from asphalt pavement by coring and cutting out blocks for the need
of laboratory analysis,
• Processing of samples of asphalt, stone and concrete with diamond saws,
• Internal quality control of the asphalt production on asphalt plants (permanent
and periodical control),
• Production of job mix trials (preliminary asphalt mixture design) for asphalt
concrete, bituminous base courses, SMA, surface treatments, micro-asphalts,
and other types of hot, warm and cold asphalt mixtures,
• Production of working mixtures on asphalt plants,
• Consulting services at carrying out asphalt works,
• Fundamental mechanical characteristics laboratory testing of asphalt mixtures
according to EN standards (rutting, fatigue, modulus), etc.
17
Akreditovane laboratorije
Laboratorija za geomehaniku
i fundiranje
18
Accredited laboratories
Laboratory for geomechanics
and foundations
Osnovne delatnosti laboratorije su:
Basic activities of this laboratory are as follows:
• Terensko i laboratorijsko ispitivanje kvaliteta i ugradnje tla i nevezanih materijala,
• Terensko ispitivanje tla sondažnim bušenjem i statičkim penetracijama za potrebe fundiranja
objekata,
• Izrada geomehaničkih elaborata za potrebe fundiranja objekata (test standardne penetracije
(SPT), istražno bušenje sa samohodnom bušećom garniturom do dubine od 400m, test
statičke penetracije (CPT) 20t),
• Terensko ispitivanja dinamičkim konusnim penetrometrom (DCP) nevezanih slojeva kolovoza,
• Uzimanje poremećenih i neporemećenih uzoraka tla i ispitivanje u laboratoriji,
• Ispitivanje uzoraka tla i nevezanih materijala u laboratoriji,
• Konsultantske usluge pri izvođenju svih vrsta zemljanih radova,
• Izrada geotehničkih podloga za sve faze izrade projektno tehničke dokumentacije objekata
niskogradnje i visokogradnje,
• Izrada geoloških profila,
• Istražni radovi (sondažne jame i sondažne bušotine) i laboratorijska ispitivanja za potrebe
određivanja strukture i kvaliteta materijala u slojevima kolovozne konstrukcije,
• Snimanje geotehničkih profila i kolovozne konstrukcije nedestruktivnom metodom pomoću
Georadara,
• Ispitivanje šipova u tlu - ispitivanje integriteta šipova sa opremom za ultrazvučna ispitivanja
(ultrazvučna metoda zvukom - čekićem ili ultrazvučna metoda za ispitivanje integriteta
sondama u cevima),
• Ispitivanje šipova u tlu - probno opterećenje šipova opterećenjem 10.000kN i merenje
deformacija do loma.
• On site and laboratory testing of the quality and placement of soil and all kind of unbound
materials,
• Testing of soil on site by test trial pits and boring and static penetration for the needs of the
foundation of structures and buildings (standard penetration test (SPT), trial boring with self
driving drilling machine till depth of 400m, static - cone penetration test (CPT) 20t),
• Production of geomechanical studies for foundation of structures,
• On site testing with dynamic cone penetrometer (DCP) of unbound pavement layers,
• Taking of disturbed and undisturbed samples of soil and their laboratory testing,
• Laboratory testing of soil and unbound materials samples,
• Consulting services at carrying out of all types of earth works,
• Production of geotechnical bases for all phases of the production of design-technical
documentation for roads, railways, bridges and buildings,
• Production of geological profiles,
• Investigation works (trial pits and coring) and laboratory testing, for determination of structure and materials quality in pavement layers, etc.
• Ground Penetrating Radar non destructive survey of geotechnical profiles and pavement
structures,
• Pile in soil integrity testings with equipment for ultrasonic measurement (ultrasonic soundness
(hammer) method or ultrasonic crosshole testing - low strain integrity test)
• Pile in soil testings - Trial load testings with load 10.000kN and deformation measurement.
19
Akreditovane laboratorije
Accredited laboratories
Laboratorija za beton i cement
Osnovne delatnosti laboratorije su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika neočvrslog i očvrslog betona,
Ispitivanje komponentnih materijala betona (cement, kameni agregat, voda, aditivi),
Isptivanje uticaja svih vrsta aditiva na kvalitet betona,
Praćenje kvaliteta proizvodnje na fabrikama betona (stalna ili periodična kontrola) i
izrada izveštaja o kontroli proizvodne sposobnosti betonske baze,
Praćenje kvaliteta komponentnih materijala na fabrikama betona (stalna ili
periodična kontrola),
Projektovanje prethodnih receptura (prethodne mešavine) za beton, malter,
injekcione smeše i specijalne betonske mešavine,
Ocena postignute marke betona pri proizvodnji na fabrikama betona (statistička
analiza),
Uzorkovanje na gradilištu i fabrikama betona, nega i ispitivanje betonskih kocki kao
i izvođenje ispitivanja na već formiranim i odnegovanim uzorcima dostavljenih od
strane trećih lica,
Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika cementa, kreča i gipsa,
Hemijska ispitivanja cementa, kreča i gipsa,
Analiza upotrebljivosti i konsultantske usluge sa ciljem poboljšanja kvaliteta pri
proizvodnji i ugradnji svih vrsta betona,
Analiza upotrebljivosti i konsultantske usluge pri korišćenju svih vrsta cementa,
Ispitivanje i sertifikacija prefabrikovanih betonskih elemenata: šuplji betonski
blokovi za zidanje, betonski crep, betonske ploče za popločavanje, behaton ploče,
betonski ivičnjaci i sl.,
Ispitivanje i sertifikacija opekarskih proizvoda: crepovi od gline, opeka i blokovi od
gline, puna i šuplja opeka, krečno silikatni blokovi i sl.
Laboratory for concrete and cement
Basic activities of this laboratory are as follows:
• Testing of physical and mechanical characteristics of non-hardened (fresh) and
hardened concrete,
• Testing of componental materials of concrete (cement, stone aggregate, water,
additives),
• Testing of influence of all types of additives on to the concrete quality,
• Concrete production quality control on concrete plants (permanent and periodical
control) (QC/QA) and control of production capability of concrete plants,
• Quality control of component materials in concrete plants (permanent and periodical
control) (QC/QA),
• Preliminary concrete mixtures design (job mix trial) for concrete, mortar, injection
mixtures and special concrete mixtures,
• Evaluation of achieved compressive strength of concrete at the production process
on concrete plants (statistical analysis),
• Sampling at the construction site and concrete plants, curing and testing of concrete
cubes as well as testing of already prepared and cured samples delivered by third
parties,
•Examination of physical and mechanical characteristics of cement, lime and gypsum,
• Chemical testing of cement, lime and gypsum,
• Analysis of usability and consulting services with the aim of improvement the
quality at the production and placement of all types of concrete,
• Analysis of usability and consulting services at using all types of cement,
• Testing and certification of production of prefabricated concrete elements: hollow
concrete tiles and bricks, concrete tile, concrete blocks and flat stones, concrete
kerb etc.,
• Testing and certification of: clay tile, clay bricks and blocks, solid and hollow bricks,
lime silicate blocks and bricks etc.
21
Akreditovane laboratorije
Accredited laboratories
Laboratorija za ispitivanje
mostova i konstrukcija
Osnovne delatnosti laboratorije su:
Laboratorija za metal
• Ispitivanje fizičko mehaničkih karakteristika građevinskog čelika (zatezna čvrstoća,
žilavost - Sharpy, otpornost na savijanje itd.),
• Stalno ili periodično ispitivanje dostavljenog građevinskog čelika,
• Stalna ili periodična kontrola proizvodnje čelika za potrebe proizvođača.
• Ispitivanje mostova i konstrukcija probnim opterećenjem prema SRPS U.M1.046 i
odgovarajućim EN standardima,
• Monitoring procesa građenja, izgrađenih mostova i ponašanja konstrukcije,
• Ispitivanje konstrukcija visokogradnje probnim opterećenjem i ispitivanje do loma
prema SRPS U.M1.047 i odgovarajućim EN standardima,
• Ispitivanje i određivanje nosivosti prefabrikovanih gredica od glinenih elemenata,
merenje lokalnih i opštih deformacija i sile loma prema standardu SRPS U.N8.030 i
odgovarajućim EN standardima (atestiranje),
• Ispitivanje konstrukcijskih elemenata u laboratoriji i na terenu.
Laboratory for steel
Laboratory for structure
and bridges testing
Basic activities of this laboratory are as follows:
Basic activities of this laboratory are as follows:
• Testing of physical and mechanical characteristics of construction steel (tensile
strength, toughness strength by Sharpy, flexion resistance etc.),
• Permanent or periodical testing of delivered steel on construction steel,
• Permanent or periodical testing of steel production for producers.
• Trial load testings of bridges and structures according to SRPS U.M1.046 and related
EN standards,
• Construction process and finished bridges monitoring and structure behavior
measurement,
• Testing of high building structures with trial loads and testing till breaking according
to SRPS U.M1.047 and related EN standards
• Testings of prefabricated concrete elements, measurement of deformation and force
of breaking according to SRPS U.N8.030 and related EN standards,
• Testing of structural elements of structures in laboratory and on site.
Osnovne delatnosti laboratorije su:
22
23
Akreditovano Sertifikaciono telo
Accredited certification body
Osnovne delatnosti sertifikacionog tela su:
• Sertifikacija proizvodnje kamena i kamenog agregata prema srpskim
zakonski propisanim procedurama i izdavanje atesta za proizvode sa periodom
validacije od 6 meseci
Basic activities of certification body are as follows:
• Certification of production of stone and stone aggregate according to
Serbian Law procedures and providing of attests for products with validation
on 6 months
24
25
Sektori za konsultantske usluge, nadzor i projektovanje
26
Departments for consultancy services, supervision and design services
Sektor za nadzor i project management:
Department for supervision and project management:
• Stručni nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji autoputeva, državnih puteva I i II reda,
aerodroma, mostova i objekata (prema domaćem zakonodavstvu i prema svim vrstama
FIDIC/PRAG ugovora),
• Konsultantske usluge za Investitore i Izvođače radova sa ciljem smanjenja troškova i vremena
potrebnog za izvođenje radova putem optimizacije tehnologije građenja,
• Konsultantske usluge sa ciljem rešavanja odštetnih zahteva na relaciji Izvođač - Investitor,
• Izrada Ugovorne i Tenderske dokumentacije za sve vrste infrastrukturnih projekata,
• Tumačenje Ugovorne dokumentacije na projektima finansiranim od strane međunarodnih
bankarskih institucija prema pravilima FIDIC/PRAG ugovora,
• Praćenje koštanja (cost control) objekata sa svim potrebnim analizama,
• Praćenje i tumačenje implementacije uslova ugovora (Contract engineering/management),
• Merenja i obračun izvršenih ili ugovorenih radova (Quantity Surveying),
• Kontrola kvaliteta izvedenih radova i odgovarajuća ekspertiza(QC/QA) itd.
• Supervision of construction works on construction of highways, I and II class state roads,
airports, bridges and structures (according to domestic legislation and according to all types of
FIDIC/PRAG contracts),
• Consultancy services for Employer and Contractor with overall aim of cost reducing and
reducing of time for construction works execution by the optimization of construction
technology,
• Consultancy services for resolving Claims on relation Contractor - Employer,
• Contract and Tender documentation preparation for all kinds of infrastructure projects,
• Analysis of Contract documentation on projects which are financed from the side of
International financial Institutions according to FIDIC/PRAG contracts,
• Cost control of structures including all necessary analyses,
• Monitoring and construal of agreement terms and conditions implementation (contract
engineering/management),
• Measuring and calculation of performed or contracted works (Quantity Surveying),
• Quality control of performed works and relevant expert opinion (QC/QA) etc.
Sektor za projektovanje kolovoznih konstrukcija:
Department for pavement design:
• Kontinualno snimanje funkcionalnih i strukturnih karakteristika kolovoznih konstrukcija
multifunkcionalnim vozilom:
- Digitalna video kamera visoke rezolucije za snimanje oštećenosti površine
kolovoza i putnog inventara,
- Podužna ravnost (IRI) - laserska greda na prednjem delu vozila,
- Poprečna ravnost (Laserska greda) - dubina kolotraga i deformacije poprečnog profila,
- Trenje, makro i mikro tekstura,
- Struktura kolovozne konstrukcije - Georadar (GPR) montiran na zadnjem delu vozila,
- GPS koordinate puta odnosno osovine kolovoza i geometrije puta,
• Merenje nosivosti kolovozne konstrukcije Deflektometrom sa padajućim teretom (DYNATEST,
Falling Weight Deflectometer ili Heavy Weight Deflectometer) FWD i /ili HWD,
• Kontinualno merenje stanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije
specijalizovanim uređajem ZENTHER,
• Izrada elaborata o stanju kolovoza i obrada rezultata specijalizovanim softverom
(RoadDoctor),
• Izmene i dopune postojeće projektne dokumentacije,
• Izrada svih faza projektno tehničke dokumentacije (generalnih, idejnih, glavnih projekata)
projekti rehabilitacije
• rekonstrukcije kolovoznih konstrukcija itd.
• Continual measurement of functional and structural pavement characteristics with
multifunctional vehicle:
- Digital video camera with high resolution for pavement damages and road inventory
surveying,
- Longitudinal roughness (IRI) - laser beam mounted on vehicle,
- Cross profile evenness (Laser beam) - ruth depth and deformation measurement,
- Skid resistance, macro and micro texture continual measurement,
- Pavement structure and layers nondestructive surveying - Georadar (Ground Penetrating Radar - GPR) mounted on vehicle,
- GPS coordinates and road centerline and geometry surveying,
• Pavement bearing capacity measurement with Falling Weight Deflectometer or Heavy
Weight Deflectometer (FWD or HWD, Dynatest),
• Continual measurement of condition of horizontal and vertical traffic signalization with specialized vehicle and equipment (Producer: ZENTHER, Switzerland),
• Expert reports for existing pavement condition and results evaluation with specialized
software (RoadDoctor),
• Changes and appendices of existing design documentation,
• Production of all phases of design technical documentation (general, preliminary, detailed
designs) and designs for pavement rehabilitation - reconstruction etc.
27
Sektori za konsultantske usluge, nadzor i projektovanje
Departments for consultancy services, supervision and design services
Department for road design:
• development of general, preliminary, detailed, contractor and as built
designs,
• development of feasibility studies and reports,
• performing of design check and review works (expert and technical
control of designs),
• performing engineering
• design supervision during carrying out of construction etc.
Department for bridges and structure design:
Sektor za projektovanje puteva:
• izrada generalnih, idejnih, glavnih i izvođačkih projekata i projekata izvedenog
stanja,
• izrada studija opravdanosti i elaborata,
• vršenje stručne i tehničke kontrole projekata,
• vršenje projektantskog nadzora u toku izgradnje objekata itd.
• development of design and technical documentation (general,
preliminary, detailed, and as build designs) for carrying out of
structures
• development of design and technical documentation for structure
renovation,
• technical control of design and technical documentation,
• engineering
• design supervision implementation,
• consulting services as requested by Contractor.
Sektor za projektovanje mostova i konstrukcija:
• izrada projektno tehničke dokumentacije (idejnih, glavnih projekata i projekata izvedenog stanja) za izgradnju mostova i objekata,
• izrada projektno tehničke dokumentacije za sanaciju mostova i objekata,
• tehnička kontrola projektno tehničke dokumentacije,
• vršenje projektantskog nadzora,
• konsultantske usluge za potrebe izvođača radova.
Sektor za geotehniku:
• izrada geotehničkih elaborata i izveštaja za potrebe generalnih, idejnih i glavnih projekata,
• izrada geotehničkih elaborata i izveštaja za potrebe idejnih i glavnih projekata rehabilitacije i rekonstrukcije kolovoznih konstrukcija,
• konsultantske usluge iz oblasti kvaliteta i proizvodnje svih vrsta geotehničkih materijala za izgradnju, rehabilitaciju i održavanje kolovoznih konstrukcija,
• tehnički uslovi za potrebe izvođenja geotehničkih radova,
• izrada projekata sanacija klizišta,
• proračun stabilnosti kosina i ocena geotehničkih uslova fundiranja objekata,
• geomehanički elaborati za potrebe fundiranja konstrukcija (mostovi, zgrade...) itd.
28
Department for geotechnics:
• geotechnic analyses and reports for general, preliminary, and detailed
designs
• geotechnic analyses and reports for general, preliminary, and detailed
designs of rehabilitation and reconstruction of pavement structures,
• consulting services in the area of quality and production of all
types of geotechnicmaterial for construction, rehabilitation, and
maintenance of pavement structures,
• technical specifications for performing geotechnical works,
• development of designs of landslide rehabilitation (unstable terrain),
• calculation of stability of slopes and evaluation of geotechnic
conditions of facility founding,
• geomechanic analyses for the purposes of founding constructions
(bridges, buildings...)
29
Lokacija
Location
Sedište Centralne putne laboratorije se nalazi u ulici Živorada Petrovića 13,
21203 Veternik, Novi Sad, Srbija
CPL je projektovan i građen u saradnji sa austrijskim stručnjacima iz ”NIEVELT Labor / Ingenieur”
GmbH prema zahtevima evropskih standarda u pogledu kvaliteta izvođenja građevinskih radova
i elektro instalacija, načina opremanja objekta, sigurnosnih sistema (protiv požarni sistem, protiv
provalni sistem), ekologije, zaštite na radu, jedinstveni informacioni sistem i baza podataka,
šema funkcionisanja proizvodnih procesa u laboratoriji itd.
The main office of Central road laboratory is in the street Živorad Petrović no.13,
21203 Veternik, Novi Sad, Serbia
CPL laboratory and offices has been designed and built in cooperation with the Austrian
professionals from ”NIEVELT Labor / Ingenieur” GmbH according to the European standards with
regard to quality of construction works as well as electrical installations, equipment, security
system (anti-fire system, system against burglary), environment, protection at work, unique
information system and data base, chart of functioning of production process in the laboratory etc.
30
CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA DOO
member of ”NIEVELT Group” GmbH
Živorada Petrovića 13, 21203 Veternik, Novi Sad, Srbija
Telefon: 021 820 170, 021 820 180,
021 820 190 | Fax: 021 820 181
e-mail: [email protected]
www.cpl.rs
Download

CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA