ZEMİN MEKANİĞİ VE TEMEL MÜHENDİSLİĞİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ
25 MART 2011 – 02 EYLÜL 2014 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
ZMTM Türk Milli Komitesi’nin 25 Mart 2011 – 02 Eylül 2014 tarihleri arasındaki faaliyetleri
aşağıda belirtilmiştir.
•
Yönetim Kurulumuz 25 Mart 2011’de İstanbul Teknik Üniversitesinde yapılan genel
kurulda seçilerek göreve başlamıştır.
•
ZMTM Türk Milli Komitesi’nin 02 Eylül 2014 tarihi itibari ile 269 üyesi bulunmaktadır.
•
Bu dönemde komitemizin yaptığı en etkili çalışmalardan birisi web sayfasının
güncellenmesi ve geliştirilmesidir. Bu bağlamda web sayfası ile bağlantılı üye veri tabanı
hazırlanmıştır. www.zmtm.org.tr adresindeki web sayfamız üyeler ile karşılıklı etkileşim
halinde gerekli tüm işlemlerinin yapılabilmesine imkan verecek şekilde geliştirilmiştir.
Bu konuda çok yoğun emek harcayan ve harcamakta olan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın
İnş. Y. Müh. Müge İNANIR’a teşekkürlerimizi sunarız.
•
Tüm ZM Kongre Bildirileri ve diğer yayınlar web sitemizden ulaşılabilir hale getirilmiştir
ve yayın yelpazesini geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Bu konudaki katkıları için
üyemiz Sayın Doç. Dr. Özer ÇİNİCİOĞLU'na ve Sayın Yard. Doç. Dr. Cem Akgüner'e
teşekkür ederiz.
•
Uluslar arası birliğimiz ISSMGE'nin başlattığı çeşitli dillerde "Geoteknik Sözlük"
hazırlama çalışmasına komitemiz de destek vemiş ve ISSMGE web sayfasında Türkçe
sözlüğün de yayınlanmasını sağlamıştır. Bunun gerçekleşmesini sağlayan yoğun çalışma
için başta üyemiz Sayın Prof. Dr. Erol GÜLER olmak üzere, Sayın Doç. Dr. İsmail Hakkı
AKSOY ve Sayın Doç. Dr. İlknur BOZBEY'e teşekkürlerimizi sunarız.
•
Bu dönem içerisinde komitemiz üye sayısı %43 oranında artmış, ayrıca mesleğimizin
akademi ve sektör birlikteliğini gerekli kılan özelliği dikkate alınarak firma üyelik statüsü
geliştirilmiştir. Sektörümüzün teveccühü ile günümüz itibariyle 22 firma üyemiz
bulunmaktadır.
•
Geleceğin geoteknik mühendislerinin komitemizle bağlarını kurmak amacıyla yüksek
lisans ve doktora öğrencilerini kapsayan öğrenci üyelik statüsü geliştirilmiştir. Hali
hazırda 13 öğrenci üyemiz bulunmaktadır.
•
1-2 Aralık 2011 tarihlerinde Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirilen İMO-Adana
“4.Geoteknik Sempozyumu”nu destekleyen kuruluşlar arasında Zemin Mekaniği ve
Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi de yer almıştır. Bu kongrenin gerçekleşmesini
sağlayan üyemiz Sayın Prof. Dr. Mustafa LAMAN'a teşekkürlerimizi sunarız.
•
24-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen “5.Ulusal Geosentetikler Sempozyumu”nu
destekleyen kuruluşlar arasında Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli
Komitesi de yer almıştır. Bu kongrenin gerçekleşmesini sağlayan üyemiz Sayın Prof. Dr.
Erol GÜLER'e teşekkürlerimizi sunarız.
•
26 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Baltalimanı tesislerinde ISSMGE
Başkanı Prof.Dr. Jean-Louis Briaud ve Kore Geoteknik Cemiyeti Başkanı Prof.Yeon-Soo
Jang’ın konuşmacı olarak katıldığı bir seminer düzenlenmiştir.
•
28-30 Haziran 2012 tarihinde Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte 3.Uluslararası “Zemin
Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler” Konferansı düzenlenmiştir.
ISSMGE dünya ve kıta başkanlarının katıldığı bu kongrenin düzenlenmesinde büyük
katkı sağlayan üyemiz Sayın Prof. Dr. Cavit ATALAR’a teşekkür ederiz.
•
4-5 Ekim 2012 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ile birlikte “Zemin Mekaniği
ve Temel Mühendisliği 14.Ulusal Kongresi” düzenlenmiştir. Çok başarılı olan ve
komitemize de maddi katkıda bulunan bu kongrenin gerçekleştirilmesindeki büyük
katkıları sebebiyle üyemiz Sayın Prof. Dr. Nilay KESKİN’e teşekkürlerimizi sunarız.
•
11 Ekim 2012 tarihinde Güney Kore Geoteknik Cemiyeti ile ortak çalışma yapılması için
bir anlaşma imzalanmış ve bu anlaşma çerçevesinde bu iki cemiyetin üyeleri diğer
cemiyetin fahri üyesi olarak değerlendirilmiştir. İki cemiyetin bir arada gerçekleştireceği
aktivitelerle anlaşmanın amacına ulaşması sağlanacaktır.
•
29 Nisan – 4 Mayıs 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen “7th International Conference on
Case Histories in Geotechnical Engineering” konferansını destekleyen kuruluşlar
arasında Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi de yer almıştır.
•
5-7 Aralık 2013 tarihlerinde Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirilen İMO-Adana
“5.Geoteknik Sempozyumu”nu destekleyen kuruluşlar arasında Zemin Mekaniği ve
Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi de yer almıştır. Bu kongrenin gerçekleşmesini
sağlayan üyemiz Sayın Prof. Dr. Mustafa LAMAN'a teşekkürlerimizi sunarız.
•
24-25 Nisan 2014 tarihlerinde Antalya’da “Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği
2.Özel Konulu Sempozyumu” Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
Yararlı tartışmaların yapıldığı dinamik bir katılımla gerçekleşen sempozyum sonunda
katılımcılar zemin-yapı etkileşimi sempozyumlarının 2 yıl aralarla tekrarlanan sürekli
sempozyum haline getirilmesini talep etmişlerdir. Bu sempozyumun gerçekleşmesindeki
büyük katkıları sebebiyle üyemiz Sayın Prof. Dr. Mustafa Hilmi ACAR’a teşekkür
ederiz.
•
29-30 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen “6.Ulusal Geosentetikler Sempozyumu”nu
destekleyen kuruluşlar arasında Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli
Komitesi de yer almıştır. Bu kongrenin gerçekleşmesini sağlayan üyemiz Sayın Prof. Dr.
Erol GÜLER'e teşekkürlerimizi sunarız.
•
Uluslar arası Genç Geoteknik Mühendisleri kongrelerine ülkemiz adına kongre tarihinde
35 yaşını doldurmamış 2 kişi katılmaktadır. Komitemiz bu kongre için aday davetlerini
web sitesi aracılığı ile yapmış ve adaylar özgeçmişleri ve bildiri özetleri yönetim
kurulumuzca değerlendirilerek seçilmiştir. Bu kurallarla yapılan seçimler sonucunda
2012 yılında İsveç’te gerçekleştirilen 22.Avrupa Genç Geoteknik Mühendisleri
toplantısına Onur PEKCAN ve Hakkı ÖZHAN, 2013’de Paris’te gerçekleştirilen Uluslar
arası Genç Geoteknik Mühendisleri konferansına Can ÜLKER ve Önder AKÇAKAL
gönderilmiştir. Aynı şekilde 2-5 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa
Genç Geoteknik Mühendisleri Kongresi’nde ülkemizi temsil etmek üzere Adlen
SÖNMEZAY ve Çağdaş ARDA seçilmiştir. Her iki temsilcimiz de çok başarılı sunumları
ile dikkat çekmişler ve Çağdaş Arda'nın bildirisi bu sempozyumdaki en iyi bildiri
değerlendirmesinde ikinci olarak seçilmiştir.
•
23-26 Şubat 2014 tarihlerinde Atlanta'da yapılan ASCE Geoprediction 2014
yarışmasında üyemiz Sayın Yard. Doç. Dr. Nejan HUVAJ’ın danışmanlığında 4.lüğü
kazanan öğrencilerin yol giderlerine komitemiz katkıda bulunmuştur.
•
16-17 Ekim 2014 tarihlerinde “Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 15.Ulusal
Kongresi” Ankara’da ODTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olup Sayın üyelerimiz
Prof. Dr. Ufuk ERGUN başkanlığındaki düzenleme kuruluna ve kongre sekreteri Sayın
Yard. Doç. Dr. Nejan HUVAJ'a başarılar dileriz.
•
Komitemiz üyelerinin ISSMGE üyeliğini de gösteren üyelik kartları bastırılmış ve
üyelerimize dağıtılmıştır. Bu konudaki emekleri için Yönetim Kurulu üyemiz Sayın
Müge İNANIR'a teşekkür ederiz.
•
Eurocode 7 ile ilgili çalışmalarda Milli Komitemiz Avrupa Standardizasyon Komitesi
(CEN) nezdinde Türkiye’yi temsilen yer almıştır. Bu bağlamda CEN tarafından 15-16
Ekim 2012 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen CEN/TC250/SC7 “ Geoteknik
Tasarım” uzmanlar toplantısına ülkemiz adına üyelerimiz Prof. Dr. Ufuk ERGUN
(ODTÜ) ve Doç Dr. H. Murat ALGIN (Harran Üniversitesi) komitemizce
görevlendirilerek katılmışlardır. Komitemiz adına yaptıkları katkı için kendilerine
teşekkür ederiz.
•
1964 yılından beri tekrarlanmakta olan Tuna-Avrupa Konferansları aynı zamanda bu
bölgede yer alan 20 ülkenin oluşturduğu geoteknik cemiyetleri topluluğu mahiyetindedir.
Komitemiz bu grubun başkanı ve kurucusu olan Prof. Dr. Heinz BRANDL tarafından
gruba üye olmak üzere davet edilmiştir ve 11 Eylül 2014 tarihinde yapılan oylamayla 20.
üye olarak Tuna-Avrupa grubuna kabul edilmiştir.
•
Üyelik aidatı daha önceki dönemden devir alındığı gibi 100 TL olarak 2014 yılına kadar
devam ettirilmiş, 2014 yılında dövizdeki büyük artış sebebiyle 125 TL’ye çıkarılmıştır.
Komitemiz 2011-2014 yıllarına ait 4 yıllık ISSMGE aidatları 2011 yılında 6.865 TL,
2012 yılında 7.868 TL, 2013 yılında 9.958 TL ve 2014 yılında 15.835 TL olmak üzere
toplamda 40.526 TL olarak ödenmiştir.
•
Milli Komitemiz, 8-9.08.1975 tarihli 11 sayılı toplantısında aldığı karar ve onayladığı
20.05.1975 tarihli Türkiye Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Milli Komitesi
Yönetmeliği’yle kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmekte iken, Yükseköğretim
Kurulu’nun 30.12.2006 tarih ve 26392 tarihli resmi gazetede yayımlanan kararı ile Milli
Komiteler Yönetmeliği 14.04.2012 tarihli 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır.
Milli Komiteler Yönetmeliği’nin yürürlükten kaldırılmasına rağmen 2547 sayılı Yüksek
Öğretim Kanunun 7-m bendindeki hükmü hala yürürlüktedir. Bu sebeple komitemiz
fiilen lağvedilmiş durumda değildir, ancak hukuki kimliği sorunlu hale gelmiştir.
Bu sorunu aşmak için, Türkiye Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Milli
Komitesinin faaliyetini sürdürmesine ve daha verimli çalışmasına destek olmak ve zemin
mekaniği ve geoteknik mühendisliği alanlarında çalışan mühendisler ve bilim adamları
arasında ulusal ve uluslararası seviyede bilgi birikiminin oluşturulmasına ve bu bilginin
geoteknik mühendisliği eğitim ve uygulamalarının geliştirilmesi için kullanılmasına
ortam hazırlamak amacıyla Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği
kurulmuştur.
•
13 Haziran 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Zemin Mekaniği ve Geoteknik
Mühendisliği Derneği’ni kurma çalışmaları başlatılmış, 4 Aralık 2013 tarihinde
gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantısında taslak dernek tüzüğü sunulmuştur.
Tüzük ve derneğin kurulması kararı oy birliği ile onaylanmıştır.
•
21 Ocak 2014 tarihinde Milli Komite yönetim kurulu dernek kurucu yönetim kurulu
olarak dernek tüzüğünü imza altına almış ve 26 Mart 2014 tarihinde dernek tüzüğü
Dernekler Masası tarafından onaylanarak derneğimiz fiilen kurulmuştur.
Milli Komitemiz üyelerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız.
Yönetim Kurulu:
Prof. Dr. S. Feyza ÇİNİCİOĞLU (Başkan)
Prof. Dr. Gökhan BAYKAL (Genel Sekreter)
İnş. Yük. Müh. Müge İNANIR (Sayman Üye)
Prof. Dr. Ahmet SAĞLAMER
Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN
Prof. Dr. Mete İNCECİK
Prof. Dr. Ufuk ERGUN
16.09.2014
Download

02 eylül 2014 dönemi faaliyet raporu