2. 10. 2014 - ŠTVRTOK / THURSDAY
08,00 - 09,00 - REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE
REGISTRATION OF THE CONFERENCE PARTICIPANTS
09,00 - 09,15 - OTVÁRACÍ CEREMONIÁL / OPENING CEREMONY
09,15 - 13,00 - SEKCIA Č. 1 / SECTION No 1
13,00 - 14,30 - PRESTÁVKA NA OBED / LUNCH
14,30 - 18,30 - SEKCIA Č. 2 / SECTION No 2
19,00
- SPOLOČENSKÝ VEČER / WELCOME PARTY
3. 10. 2014 - PIATOK / FRIDAY
09,00 - 12,30 - SEKCIA Č. 3 / SECTION No 3
12,30 - 13,30 - PRESTÁVKA NA OBED / LUNCH
13,30 - 15,00 - SEKCIA Č. 4 / SECTION No 4
15,00
- ZÁVER / CLOSING CEREMONY
ROKOVACÍ JAZYK KONFERENCIE / CONFERENCE LANGUAGE
ROKOVACÍM JAZYKOM KONFERENCIE SÚ : JAZYK SLOVENSKÝ, ČESKÝ A ANGLICKÝ.
THE CONFERENCE LANGUAGES ARE SLOVAK, CZECH AND ENGLISH.
ĎALŠIE INFORMÁCIE VÁM V PRÍPADE ZÁUJMU RADI POSKYTNEME TELEFONICKY FAXOM ALEBO EMAILOM NA ADRESE ORGANIZAČNÉHO GARANTA KONFERENCIE A SEKRETARIÁTU KONFERENCIE :
SECRETARIAT OF THE CONFERENCE WILL BE GIVEN ACCOUNT OF FURTHER DETAILS BY E-MAIL,
PHONE OR BY FAX :
ORGWARE - Ing. Nora
Továrenská 12
P.O.Box 52
900 31 S T U P A V A
Slovak Republic
BADÍKOVÁ
Phone / FAX : ++421 - (0)2 – 502 44 475
MOBIL : ++421 - ( 0)905 - 586 542
E-MAIL : [email protected]
2. 10. 2014 - ŠTVRTOK / THURSDAY
09,00 - 09,15 - OTVÁRACÍ CEREMONIÁL / OPENING CEREMONY
09,15 - 13,00 - SEKCIA Č. 1 / SECTION No 1
Predsedníctvo sekcie / Chairmans :
Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Prof. RNDr. František BALIAK, CSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN
BRATISLAVA, Slovakia
Prednášajúci / Speakers :

E. Hrubešová (ČR)
Pedagogická a vedecko - výskumná činnosť Katedry geotechniky a podzemního stavitelství
FAST, VŠB-TU Ostrava
TEACHING AND RESEARCH ACTIVITIES AT THE
UNDERGROUND ENGINEERING, FCE, VSB-TU OSTRAVA
DEPARTMENT
OF
GEOTECHNICS
AND

J. Salák (ČR)
Výuka geotechniky na FSv ČVUT
TEACHING GEOTECHNICS AT FCE CTU IN PRAG

L. Černá Vydrová, J. Pruška (ČR)
Študentská grantová súťaž na ČVUT FSv
STUDENT´S GRANT COMPETITION AT FCE CTU IN PRAG

L. Miča (ČR)
Pedagogické a výskumné aktivity Ústavu geotechniky FAST VUT v Brně
THE TEACHING AND RESEARCH ACTIVITIES OF THE INSTITUTE OG GEOTECHNICS – BRNO
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY – FACULTY OF CIVIL ENGINEERING

A. Ilkanič (SR)
Prievidza – Inžinierskogeologický prieskum lokalít postihnutých svahovými poruchami
PRIEVIDZA - ENGINEERING GEOLOGICAL SURVEY AT SITES AFFECTED BY SLOPE DEFORMATIONS.

M. Udič, L. Potančok, M. Boszáková, M. Laho, M. Kopecký (SR)
Metódy IG prieskumu a monitoring zosuvného svahu v km 3,8 – 4,1 na obchvate R4 Svidník
METHODS FOR ENGINEERING GEOLOGICAL SURVEY AND MONITORING OF LANDSLIDE SLOPE AT
KM 3.8 TO 4.1 ON THE R4 SVIDNÍK BYPASS

F. Baliak, V. Janták, P. Mušec, M. Brček (SR)
Vznik svahových deformácií a ich sanácie na svahoch zárezov R1 v úseku Selenec – Tekovské
Nemce
DEVELOPMENT OF SLOPE DEFORMATIONS AND THEIR REMEDIATION ON SLOPES OF ROAD-CUTS
OF EXPRESSWAY R1 SECTION SELENEC-TEKOVSKÉ NEMCE

J. Urban (ČR)
Geotechnický prieskum pre cestný okruh okolo Prahy (SOKP) stavba 519, Suchdol – Březiněves
GEOTECHNICAL INVESTIGATION FOR THE RING ROAD AROUND PRAGUE (SOKP) BUILDING 519,
SUCHDOL - BŘEZINĚVES

R. Chmelař, L. Síla, P.Tůma (ČR)
Geotechnický monitoring pre časť odľahčovacej stoky CO3 razenej bentonitovým štítom pod
Královskou záhradou Pražského hradu
GEOTECHNICAL MONITORING FOR THE SECTION OF CO3 RELIEF SEWER MINED BY SLURRY SHIELD
UNDER ROYAL GARDENS OF PRAGUE CASTLE

P. Černoch, J. Košťál (SR)
Využitie výsledkov z realizácie monitorovacích sond pre geotechnické posúdenie stavby
USING THE RESULTS OF THE REALIZATION OF THE MONITORING BOREHOLES FOR GEOTECHNICAL
EVALUATION OF THE CONSTRUCTION

J. Adamec, J. Sňahničan (SR)
Inovácie riešení pomocou vystužených zemných konštrukcií na stavbe D1 Fričovce – Svinia
INOVATIVE SOLUTIONS WITH REINFORCED SOIL STRUCTURES ON MOTORWAY D1 FRIČOVCESVINIA

Pajunková, J. Adamec (SR)
Vystužené zemné konštrukcie s gabiónovým lícom na modernizácii trati ŽSR Liptovský Mikuláš –
Poprad, IV. Etapa
REINFORCED SOIL STRUCTURES WITH GABION FACING ON MODERNIZATION OF RAILWAY
CORRIDOR LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – POPRAD, PHASE IV.
13,00 - 14,30 - PRESTÁVKA NA OBED / LUNCH
14,30 - 18,30 - SEKCIA Č. 2 / SECTION No 2
Predsedníctvo sekcie / Chairmans :
Prof. Ing. Jozef HULLA, DrSc.
Stavebná fakulta STU Bratislava, SR / SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN
BRATISLAVA, Slovakia
Doc. Ing. Robert KOŘÍNEK, CSc.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Prednášajúci / Speakers :

J. Dobrovolský (SR)
Sanácia oporného múra pod traťou ŽSR Lovinobaňa – Kriváň, úprava projektu a realizácia
ABUTMENT REPAIR BENEATH THE RAILWAY TRACK ŽSR LOVINOBAŇA – KRIVÁŇ, PROJECT
MODIFICATION AND SITE EXECUTION

L. Navrátilová, S. Štábl (ČR)
Zaistenie skalnej steny Kalvárie – nasadenie bariér 500 kJ v ČR a ďalšie významné stavby v ČR
vo sfére dynamických bariér
ENSURING A ROCK WALL KALVÁRIE - 5000 KJ DEPLOYMENT BARRIERS IN THE CZECH REPUBLIC
AND OTHER IMPORTANT BUILDINGS IN THE CZECH REPUBLIC IN THE SPHERE OF DYNAMIC
BARRIERS

O. Holý (ČR)
Výskumný projekt NEMETON 2015
RESEARCH PROJECT NEMETON 2015

F. Malík (SR)
Metóda hĺbkového hutnenia nesúdržných zemín (CDC), praktický príklad zo stavby „Terminál
Intermodálnej Prepravy Žilina“
DEEP COMPACTION OF INCOHERENT SOIL (CDC), AN EXAMPLE FROM TERMINAL OF INTERMODAL
TRANSPORTATION, ZILINA, SLOVAKIA

J. Ortuta, (Nemecko)
Interakcia podložia na výstavbu a následnú prevádzku veľkorozmerového cukrového sila v
Könnerne
THE INTERACTION OF SUBSOIL FOR CONSTRUCTION AND SUBSEQUENT OPERATION OF OUTSIZED
SUGAR SILOS KONNER

Z. Fišer (ČR)
Stavebná jama tesnená tryskovou injektážou, podchytenie susedných objektov pri výstavbe
objektu REZIDENCE LUŽÁNKY V BRNĚ
COFFERDAM SEALED WITH JET GROUNDING, SHORING OF NEIGHBOR BUILDINGS DURING
CONSTRUCTION OF LUŽÁNKY RESIDENCE IN BRNO

A. N. Bogomolov, A. B. Ponomaryov, O. A. Bogomolova (Russia)
USE ESTIMATION OF REPACKED CLAY SOILS AS PILE FOUNDATION BED

B. Svoboda, R. Kašpar, J. Svoboda, K. Hreubec, J. Monsport, R. Skála (ČR)
Klasifikácia škôd na stavebných objektoch od dynamických účinkov, vyhľadávanie príčin
geofyzikou
CLASSIFICATION OF DAMAGE TO BUILDING STRUCTURES FROM DYNAMIC EFFECTS, FINDING THE
CAUSES OF GEOPHYSICS

M. Zeleňáková, E. Panulinová, S. Harabinová (SR)
Sledovanie vsakovania dažďových vôd v areáli TU v Košiciach
INFILTRATION MONITORING OF RAINWATER IN THE AREA TUKE

J. Hulla (SR)
Povodne na Slovensku a v Európe – Geotechnické problémy
FLOODS IN SLOVAKIA AND EUROPE – GEOTECHNICAL PROBLEMS

O. Hrabovský (SR)
Bezpečnosť hrádze poldra – mokraď
POLDER DAM SAFETY – WETLAND

M. Stolárik, M. Pinka (ČR)
Vybrané seizmické merania realizované v rámci seizmického laboratória na Katedre geotechniky,
FAST, VŠB – TU Ostrava
SELECTED SEISMIC MEASUREMENTS CARRIED OUT IN SEISMIC LABORATORY IN THE DEPARTMENT
OF GEOTECHNICS

T. Petřík, E. Hrubešová, M. Pinka (ČR)
Pravdepodobnostná analýza odozvy horninového prostredia vystaveného účinkom technickej
seizmicity
PROBABILISTIC ANALYSIS OF RESPONSE OF THE GEOLOGICAL ENVIRONMENT EXPOSED TO THE
EFFECTS OF TECHNICAL SEISMICITY
19,00 -
SPOLOČENSKÝ VEČER / WELCOME PARTY
3. 10. 2014 - PIATOK / FRIDAY
09,00 - 12,30 - SEKCIA Č. 3 / SECTION No 3
Predsedníctvo sekcie / Chairmans :
Doc. Ing. Karel VOJTASÍK, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Hosť. prof. Ing. Víťazoslav KRÚPA, DrSc.
Ústav geotechniky SAV Košice, SR / INSTITUTE OF GEOTECHNICS OF SLOVAK ACADEMY
OF SCIENCES, Košice, Slovakia
Prednášajúci / Speakers :

K. Vojtasík (ČR)
Výsledky laboratórnych skúšok účinnosti tesniacich systémov z minerálnych materiálov –
bentonitu
LABORATORY TEST RESULTS OF EFFECTIVENESS OF THE SEALING SYSTEMS FROM MINERAL
MATERIALS MADE UP OF BENTONITE

J. Husárik (ČR)
Overenie vlastností bentonitových izolácií
VERIFICATION PROPERTIES BENTONITE´S INSULATION

J. Štefaňák, L. Miča (ČR)
Odvodenie
návrhových
parametrov
horninových
kotiev
z
kontrolných
skúšok
DESIGN PARAMETERS ASSESSMENT FOR GROUND ANCHORS BASED ON ACCEPTANCE TESTS

J. Barták, J. Pruška (ČR)
Numerické modely tunelov a Eurokód 7
NUMERICAL MODELS OF TUNNELS AND EUROCODE 7

K. Vojtasík, E. Hrubešová, Mohyla (ČR)
Stanovenie napäťovo-deformačného stavu v oceľobetónovom tunelovom ostení oblúkového tvaru
STRESS-STRAIN STATE DETERMINATION IN THE STEEL-CONCRETE TUNNEL LINING OF AN OVAL
SHAPE

P. Vítek, Z. Staňková (ČR)
Betón s rozptýlenou oceľovou výstužou pre tunelové konštrukcie
STEEL FIBRE REINFORCED CONCRETE IN TUNNEL STRUCTURES

J. Bača
Výstavba Tunelu Bancarevo v Srbsku na diaľnici Niš – Dimitrovgrad
CONSTRUCTION OF TUNNEL BANCAREVO, HIGHWAY E75, NIŠ - DIMITROVGRAD, SERBIA

J. Růžička, J. Kácovský (ČR)
Vývoj koncepcie razených staníc na pražskom metre v obtiažnych geologických podmienkach
DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE PRAGUE METRO MINED STATIONS IN DIFFICULT
GEOLOGICAL CONDITIONS

M. Zámečník, J. Panuška, V. Dohnálek, J. Junek (ČR)
Pražské metro, úsek V.A. – použitie striekanej hydroizolačnej membrány – praktické skúsenosti
a zhodnotenie technológie
METRO PRAGUE, EXTENSION V.A. - USE OF A SPRAYED WATERPROOFING MEMBRANE - THE
PRACTICAL
EXPERIENCES
AND
AN
EVALUATION
OF
THE
TECHNOLOGY

O. Hort, V. Veselý, T. Ebermann, L. Miča, V. Horák (ČR)
Rešerše havárií a nebezpečných udalostí na vybraných podzemných stavbách
EXAMPLES
OF
ACCIDENTS
AND
DANGEROUS
EVENTS
ON
SELECTED
TUNNELS

F. Schlosser, P. Danišovič, M. Rázga (ČR)
Analýza rizík a simulácia prevádzkových stavov v cestných tuneloch
RISK ANALYSIS AND SIMULATION OF OPERATING CONDITIONS IN ROAD TUNNELS
12,30 - 13,30 - PRESTÁVKA NA OBED / LUNCH
13,30 - 15,00 - SEKCIA Č. 4 / SECTION NO 4
Predsedníctvo sekcie / Chairmans :
Ing. Pavol VAVREK, PhD.
Fakulta BERG - TU Košice, SR / TECHNICAL UNIVERSITY Košice, Slovak Republic
Doc. RNDr. Eva HRUBEŠOVÁ, Ph.D.
Fakulta stavební VŠB – TU Ostrava, ČR / TECHNICAL UNIVERSITY Ostrava , Czech Republic
Prednášajúci / Speakers :

A. Mazaira, P. Koníček (ČR)
ROCKBURSTS IN DEEP UNDERGROUND CONSTRUCTION AND PROTECTION AGAINST
THEM

R. Šňupárek (ČR)
Dimenzovanie výstuže chodieb v podmienkach OKR
SIZING REINFORCEMENT CORRIDORS IN TERMS OF OKR

P. Vavrek (SR)
Geotechnické aspekty podzemného splyňovania uhlia
GEOTECHNICAL ASPECTS OF THE UNDERGROUND COAL GASIFICATION

P. Vavrek (SR)
Stabilita depónie v lome Trebejov
SLOPE STABILITY ANALYSIS OF WASTE DUMP IN OPEN PIT TREBEJOV

J. Hájovský (ČR)
Termická aktivita a jej riziká na banskom odvale Heřmanice – história a súčasnosť
THERMAL ACTIVITY AND ITS RISKS AT THE HEŘMANICE MINING DUMP - HISTORY AND THE PRESENT

R. Hájovský, M. Pieš (ČR)
Monitoring prejavov termických procesov na banskom odvale EMA
MONITORING
OF
EFFECTS
OF
THERMAL
PROCESSES
15,00 – ZÁVER KONFERENCIE / CLOSING CEREMONY
AT
MINING
DUMP
EMA
Download

POZVÁNKA A ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA