Efektivní řízení veřejné správy
koncepce a SW nástroje společností:
Ing. Ján Debnár
obchodní manažer
DYNATECH s.r.o.
Ing. Alexander Toloch
ředitel
ATTN s.r.o.
Michal Chmelo
obchodní manažer
QCM s.r.o.
1
Představení společnosti DYNATECH


Na trhu veřejné sféry od roku 1997
Specializace: komplexní řešení pro efektivní řízení organizací

Komplexní služby
 AUDIT & ANALÝZA - audit organizace, návrh opatření
 STUDIE PROVEDITELNOSTI
 IMPLEMENTACE - zavedení změn do organizace
 ORGWARE - Organizační narovnání
 SOFTWARE - Softwarová podpora
 UDRŽITELNOST - konzultační, zákaznická a technická podpora

Reference:
 Státní správa (3 ministerstva, řada dalších orgánů státní správy)
 Samospráva (6 krajů: KrS, KrO, KrLbc, KrV, KrPlz, KrHK; města)
Jak na kvalitu a efektivitu řízení?

Dvě úrovně:
I. Zefektivnění řízení vnitřních činností organizací
II. Zefektivnění řízení veřejnoprávní korporace,
tj. řídících a řízených organizací jako celku

Jeden přístup!
 Komplexní řešení
3
Komplexní řešení pro efektivní řízení
Oblasti zaměření
Jiné
Veřejné služby
Kontrola a hodnocení
Personální řízení
Nákupní procesy
Ekonomické řízení
Implementace
Strategické řízení
Audit
/
Analýza
Komplexní řešení pro efektivní řízení
Audit / Analýza

standardizované a nezávislé posouzení aktuálního stavu, doporučení vhodných
opatření
Úrovně implementace:

Studie proveditelnosti (akceptovatelnost a reálnost opatření)

Organizační narovnání


Softwarová podpora


nastavení vnitřního prostředí organizace a všech jeho vazeb (směrnice, řídící
dokumentace, procesy), vzdělávání
elektronická podpora procesů, automatizace, „zafixování“ správného stavu
Udržitelnost

projektová, konzultační, metodická a technická podpora
5
Elektronizace podpory řízení
softwarové nástroje pro podporu řízení
metodický rámec
6
Koncepce řízení výkonnosti
Úspěšná implementace systému řízení výkonnosti vyžaduje
manažerské měření a hodnocení na všech úrovních organizace.
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
7
Koncepce řízení výkonnosti
s podporou ATTIS
Moduly ATTIS jsou specializovanou softwarovou podporou pro řízení
výkonnosti v jednotlivých vrstvách pyramidy.
ATTIS.BPM – Procesní
řízení společnosti
• mapování procesů a
podprocesů
• popis činností a jejich
atributů
• modelování organizační
struktury
• správa organizačních
vazeb
• pracovní náplně
www.attis.cz
ATTIS.MBO – Měření
výkonnosti společnosti
ATTIS.MOT – Hodnocení
a motivace zaměstnanců
• tvorba a správa cílů a
ukazatelů (KPIs)
• tvorba strategických map
• měření výkonnosti a
reporting
• podpora metodiky
Balanced Scorecard
• hodnocení zaměstnanců na
základě výkonu
• hodnocení zaměstnanců dle
kompetenčního modelu
• evidence vzdělávání a
propojení na e-learning
ATTN Consulting s.r.o.
8
Modelování a popis procesů
Modelování a zobrazování procesní
mapy (procesů, podprocesů, činností)
formou:
stromové struktury
seznamu procesních kroků v tabulce
procesních map
www.attn.cz
Popis a zobrazování atributů
procesních kroků:
typ procesního kroku, vazby mezi procesy
vlastník a matice pravomocí a zodpovědností
(vykonává, kontroluje apod.) s vazbou na
organizační strukturu
vstupy, výstupy a přílohy (směrnice apod.),
vazba na ISO normy
ATTN Consulting s.r.o.
9
Modelování a popis
organizační struktury
Modelování a zobrazování organizační
struktury formou:
Modelování organizačních vazeb (kdo
je v jakém útvaru na jaké pozici):
stromové struktury
pracovní místo, funkční místo, typ pozice
seznamu organizačních jednotek v tabulce
organizační útvar, osoba
organizačních schémat - organigramů
popř. kompetenční model
www.attn.cz
ATTN Consulting s.r.o.
10
Podpora implementace
strategie metodou Balanced
Scorecard
Barevné rozlišení perspektiv
scorecardu - cíle finanční, procesní,
zákaznické, učení se a růstu
Možnost dekompozice vrcholových
cílů i na cíle nižších organizačních
útvarů a těch dále na cíle personální.
Propojení výstupů hodnocení
zaměstnanců (podle míry plnění
personálních cílů/kompetencí) do
systému odměňování – zvýšení
motivace.
Podpora procesního přístupu a
možnost přímého propojení ukazatelů
k procesům.
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
11
Podpora tvorby ukazatelů a
jejich metrik - měřítek
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
12
Sofistikovaný systém
reportingu
Časově volitelný přehled výsledků plnění ukazatelů/cílů.
Přehledný „semafor“ systém v reportech i mapě.
Přehled odpovědnosti a řízená diskuze k reportům.
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
13
Sofistikovaný systém
reportingu
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
14
Hodnocení zaměstnanců podle
kompetenčního modelu
Tvorba kompetenčních modelů z jednotlivých kompetencí popsaných
kritérii pro hodnocení.
Platforma pro komunikaci nadřízeného a podřízeného pracovníka
prostřednictvím „řízeného pohovoru“ k dosahovaným kompetencím.
Přehled dosahovaných kompetencí.
www.attis.cz
ATTN Consulting s.r.o.
15
Elektronický nástroj E-ZAK
Elektronizace
veřejných
zakázek
QCM, s.r.o.
[email protected]
Elektronické nástroje pro zadávání VZ
QCM, s.r.o.

Založeno v roce 2001

35 zaměstnanců: Brno, Olomouc, Jihlava, Praha

Zaměření na státní správu a samosprávu

E-ZAK vývoj od roku 2006

Elektronické aukce od roku 2009

Portál pro vhodné uveřejnění od roku 2010

Elektronické tržiště státní správy od roku 2012
www.qcm.cz
Elektronický nástroj E-ZAK
Vybrané reference implementace E-ZAKu
Ministerstvo pro místní rozvoj - 2007
Státní ústav pro kontrolu léčiv - 2008
Centrální jihomoravský zadavatel – 2010
Centrální nákup Plzeňského kraje – 2010
Masarykova univerzita Brno - 2009
Univerzita Palackého v Olomouci - 2010
Ostravská univerzita v Ostravě – 2010
Statutární město Liberec - 2010
Město Dvůr Králové nad Labem – 2010
Město Sokolov - 2011
Masarykův onkologický ústav v Brně - 2010
www.ezak.cz
Elektronický nástroj E-ZAK
E-ZAK – elektronický nástroj
Reaguje na požadavky zákona 137/2006 Sb.
a souvisejících předpisů
Vývoj od roku 2006
Vyvíjen ve spolupráci s předními odborníky na
problematiku zadávání veřejných zakázek
Jako první získal „certifikát shody“ dle vyhlášky
č. 9/2011 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj
Kontinuální vývoj – propojení s elektronickým
tržištěm veřejné správy GEMIN, zavedení
centralizovaného zadávání VZ, integrace na
pracovní postupy dle zákona č. 320/2001, o
finanční kontrole ve veřejné správě a další.
www.ezak.cz
Elektronický nástroj E-ZAK
Přínosy využití elektronického nástroje
E-ZAK profil zadavatele
Zkrácení lhůt pro elektronický postup => zkrácení celého průběhu
zadávacího řízení
Snížení pořizovacích cen VZ
Zlepšení efektivity zadávání VZ, související finanční úspory
Metodická podpora zadavatele
Standardizace průběhu zadávacích řízení
Centralizovaný přehled o zadávacích řízeních organizace
Průkaznost zadávacího procesu
Zvýšení transparentnosti, důvěryhodnosti a kredibility organizace
Naplňování požadavků Národního plánu zavedení elektronického
zadávání veřejných zakázek
www.ezak.cz
Elektronický nástroj E-ZAK
Proces zadávání veřejných zakázek a nástroj E-ZAK
DNS
www.ezak.cz
Elektronická Řídící kontrola

podpora interních schvalovacích a kontrolních procesů pro
finanční a majetkové operace dle zákona č. 320/2001 Sb.
o finanční kontrole
© 2013 DYNATECH s.r.o.
22
Systém finanční kontroly
© 2013 DYNATECH s.r.o.
eŘK = standard komplexního řešení VŘKS
Komplexní řešení VŘKS od DYNATECH
„Jak na tom
jsme a jak to
můžeme
zlepšit?“
Nezávislý externí
audit VŘKS
•Shoda
•Rizika
•Efektivnost

„Návrh,
nového
systému, jak
na to!“
Analýza
a návrh
opatření, plán
implementace
„Důsledné
zavedení do
běžné praxe“
„Zafixování
správného
stavu“
elektronickým
nástrojem
Organizační
implementace
Softwarová
podpora
• nastavení
vnitřního prostředí
organizace a všech
jeho vazeb
• akreditované
vzdělávání
• Nasazení eŘK
• Integrace EIS a
eŘK
„Záruka
udržitelnosti“
Podpora
organizace
po zavedení
řešení
• konzultační
• zákaznická
• technická
DYNATECH - Komplexní řešení ® je ověřený postup jak správně a
systematicky zajistit podporu vybraných oblastí a dosáhnout zlepšení v rámci
organizace
© 2013 DYNATECH s.r.o.
24
Elektronická Řídící kontrola
© 2013 DYNATECH s.r.o.
25
Výchozí stav (praxe)
„Proč se tématem řídící kontroly zaobírat?“






(ne) naplňování všech požadavků na finanční kontrolu
nekonzistentní, neaktuální a neúplné směrnice
pracovní postupy a procesy v organizaci (neefektivnost, nesoulad...)
problematická kontrolovatelnost a vymahatelnost dodržování povinností
nelze určit, jak pracovní procesy zlepšit
novelizace zákona 320/2001 Sb.
= ekonomická a právní rizika
= potenciál eliminace rizik a zlepšení
efektivnosti, úspory
© 2013 DYNATECH s.r.o.
Výchozí stav (praxe)






ŘK prováděna v papírové podobě
Duplicitní souběh papírových žádanek a elektronických formulářů
Nepřítomnost
Neexistence jednotného úložiště / archivu všech dokumentů ŘK
(Ne) dohledatelnost dokladů a učiněných rozhodnutí
Chyby a selhání lidského faktoru
= ekonomická a právní rizika
= potenciál eliminace rizik a zlepšení
efektivnosti, úspory
© 2013 DYNATECH s.r.o.
Žádoucí stav: čeho chceme dosáhnout?
 Shoda se zákonem
 Podpora při naplňování odpovědnosti vedoucích pracovníků dle
zákona o fin. kontrole
 Zvýšit účinnost, efektivnost a hospodárnost organizace


 Optimalizace procesů, správné nastavení VŘKS
 Manažerský pohled na finanční a majetkové operace a čerpání rozpočtu
Minimalizace (řízení) rizik
Implementace elektronické Řídící kontroly


Automatizace a elektronická podpora pracovních postupů,
„Fixace“ správného stavu
= snížení rizik, dosažení úspor a zvýšení
transparentnosti při schvalování finančních
a majetkových operací organizace.
© 2013 DYNATECH s.r.o.
Vybrané reference: přehled

KrÚ Středočeského kraje




Elektronická podpora VZMR
Procesní audit nákupního procesu a řídící kontroly
„Elektronická podpora řídící kontroly“ závazků i výdajů
KrÚ Libereckého kraje


Elektronická podpora řídící kontroly výdajů
Úřad pro ochranu osobních údajů



Procesní audit nákupního procesu a řídící kontroly
Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému
Kraj Vysočina (SÚS)

Audit vnitřního řídícího a kontrolního systému
© 2013 DYNATECH s.r.o.
Zlepšení v organizaci (vybrané přínosy)
Organizační narovnání (ORGWARE)




Naplňování všech zákonných požadavků na VŘKS
Aktuální procesně orientované směrnice
Prevence sankcí z prodlení (KrS)
Vyšší přehled a hospodárnost v organizaci (UOOU)
Elektronická podpora (SOFTWARE)

Automatizovaná a plně elektronická podpora pracovních postupů dle
zákona č. 320/2001, o finanční kontrole ve veřejné správě





Zkrácení průměrné doby schvalování operací
Komplexní přehled o požadavcích, aktuálním stavu rozpočtu, realizovaných
závazcích a úhradě výdajů
Neustálý přehled o čerpání rozpočtu
Elektronická Auditní stopa
Automatická kontrola vybraných položek (prevence chyb)
© 2013 DYNATECH s.r.o.
Elektronická řídící kontrola: shrnutí
Nezávislý externí
audit VŘKS
•Shoda
•Rizika
•Efektivnost
Analýza
a návrh
opatření, plán
implementace
Organizační
implementace
Softwarová
podpora
• nastavení
vnitřního prostředí
organizace a všech
jeho vazeb
(směrnice, řídící
dokumentace)
• akreditované
vzdělávání
• Nasazení eŘK
• Integrace EIS a
eŘK
Podpora
organizace po
zavedení
řešení
• konzultační
• zákaznická
• technická

Komplexní řešení: ověřený postup s důrazem na důsledné zavedení
řešení do praxe organizace




Elektronická řídící kontrola = standard v rámci komplexního řešení VŘKS
Elektronizace = důležitá FIXACE správného řešení
eŘK = ověřený SW nástroj pro zlepšení (zefektivnění) oblasti VŘKS
Integrace na další procesy a SW (EIS, Veřejné zakázky (EZAK), HR)
© 2013 DYNATECH s.r.o
33
Shrnutí: komplexní řešení pro efektivní řízení
Dva přístupy
I.
Zefektivnění řízení vnitřních činností
II. Zefektivnění řízení veřejnoprávní korporace
Jedna cesta: komplexní řešení





Audit / Analýza
Studie proveditelnosti
Organizační narovnání
Softwarová podpora
Udržitelnost
SW nástroje:



ATTIS: elektronický nástroj pro řízení výkonnosti organizace
EZAK: elektronická podpora postupů dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Řídící kontrola (E-ŘK): podpora interních schvalovacích a kontrolních procesů pro finanční a
majetkové operace dle zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
34
Diskuze
35
Download

Efektivní řízení veřejné správy