PRAVILA NAGRADNE IGRE “BOCNI NAGRADU”
Priređivač nagradne igre pod nazivom ”Bocni nagradu” je Koncern „Farmakom M.B.“ Šabac - AD
„Mlekara“ Šabac, Ul. Krsmanovača bb, 15000 Šabac (u daljem tekstu: Priređivač). Nagradna igra
”Bocni nagradu” priređuje se na području cele teritorije Republike Srbije za period počev od 20.
maja 2011. godine do završnog izvlačenja koje de se obaviti 6. jula 2011. godine,.
Pravo učestvovanja u nagradnoj igri ima svako fizičko lice – državljanin i/ili rezident Republike
Srbije koje u periodu od 20. maja 2011. godine do 30. juna 2011. sakupi 4 (četiri) poklopca
različitih proizvoda iz kategorije sireva AD „Mlekara” Šabac i to: feta, mladi sir, sirko i a la
kajmak, kupljenih na području Republike Srbije, koji imaju deklaraciju za prodaju na području
Republike Srbije (na srpskom jeziku i sa naznakom proizvođača), te ih pošalje najkasnije do 30.
juna 2011. godine na slededu adresu odnosno sa slededom naznakom:
Za nagradnu igru
”Bocni nagradu”
Poštanski fah 500
11200 Beograd 2
Poklopci se šalju u zapečadenim kovertama u koje je potrebno staviti papir sa čitko ispisanim
ličnim podacima: ime, prezime, adresa, jedinstveni matični broj građana, broj lične karte ili
pasoša i broj telefona.
Svaki učesnik u nagradnoj igri ”Bocni nagradu” na naznačenu adresu može poslati neograničen
broj zapečadenih koverata sa odgovarajudim brojem poklopaca sa proizvoda feta, mladi sir,
sirko i a la kajmak proizvođača AD “Mlekara” Šabac.
Izvlačenje nagrada II kategorije vršide se posle svake nedelje trajanja Nagradne igre, i to
slededom dinamikom:
I izvlačenje
31.05.2011.
za koverte pristigle od 20. do 26.05.2011.
II izvlačenje 07.06.2011. za koverte pristigle od 27.05. do 02.06.2011.
III izvlačenje 14.06.2011.
za koverte pristigle od 03. do 09.06.2011.
IV izvlačenje 21.06.2011.
za koverte pristigle od 10. do 16.06.2011.
V izvlačenje 28.06.2011. za koverte pristigle od 17. do 23.06.2011.
VI izvlačenje 06.07.2011. za koverte pristigle od 24. do 30.06.2011.
U okviru ovog izvlačenja, nakon dobijanja dobitnika nagrada II kategorije za poslednju , VI
nedelju izvlacenja bice obavljeno izvlacenje dobitnika nagrade I kategorije – GLAVNE NAGRADE
u kome ucetvuju sve koverte pristigle u periodu od 20.05. do 30.06.2011.).
U slučaju da jedna osoba bude izvučena više od jednog puta u okviru nedeljnih nagrada, imade
pravo na nagradu za koju je izvučena prvi put i više nede imati pravo da bude nagrađena u ovoj
nagradnoj igri, ved de se to izvačenje ponoviti.
U nagradnoj igri pravo učešda nemaju zaposlena lica kod Priređivača nagradne igre - Koncerna
„Farmakom M.B.“ Šabac - AD «Mlekara», Šabac, zaposlena lica u Preduzedu za marketing i
komunikacije “McCann Erickson” d.o.o., Beograd, niti lica koje su na bilo koji način učestvovala
u pripremi i/ili realizaciji Nagradne igre, kao ni njihovi najbliži srodnici: roditelji, deca i supružnici
.
Sve nagrade – nedeljne i glavna nagrada - izvlačide se u prisustvu Komisije od 3 (tri) člana, koje
je imenovao Priređivač.
Izvlačenje nedeljnih nagrada, za period od I (prve) do V (pete) nedelje vrši de se van javnosti u
prostorijama društva ”McCann Erickson” d.o.o., Terazije 7-9, Beograd, od 12.00h, uz javno
obaveštavanje dobitnika nagrada.
Izvlačenje glavne nagrade i nedeljnih nagrada za VI nedelju obavide se javno u sredu, 6. jula
2011. godine sa početkom u 12.00h u prostorijama društva ”McCann Erickson” d.o.o, Terazije 79, Beograd u prisustvu komisije.
U slučaju promene datuma i mesta izvlačenja, usled nastupanja okolnosti na koje Priređivač nije
mogao uticati, o novom datumu i mestu izvlačenja, učesnici i javnost de biti blagovremeno i na
odgovarajudi način obavešteni.
U izvlačenju nedeljnih nagrada učestvuju koverte koje su pristigle do datuma naznačenog za
pristizanje koverata za odnosnu nedelju, a u izvlačenju glavne nagrade, učestvuju sve koverte
pristigle u periodu od 20. maja do 30. juna 2011.. Koverte pristigle nakon 30. juna 2011. godine
nede biti uzete u obzir.
Izvučene koverte bide uzete u obzir pod uslovom da su pravilno napisane i popunjene, u skladu
sa ovim Pravilima.
Priređivač de 7 (sedam) dana nakon izvlačenja odnosno dana 13.07.2011. godine, u dnevnom
listu ”Danas” objaviti oglas sa imenima svih dobitnika u Nagradnoj igri.
Dobitnci svih kategorija nagrada, uključujudi i glavnu nagradu, imaju rok od 45 dana od dana
javnog objavljivanja rezultata izvlačenja, da preuzmu svoju nagradu. Prilikom preuzimanja
nagrade dobitnik je u obavezi da dostavi pakavanja određenih proizvoda i fiskalne račune na
kojima su isti navedeni. Po isteku ovog roka Priređivač se oslobađa svoje obaveze da izvučenim
dobitnicima preda nagrade.
Ukoliko dobitnik nagrade ne želi da prihvati nagradu, može je preneti na trede lice.
Prilikom preuzimanja nagrada, dobitnici su dužni da pruže na uvid ličnu kartu ili pasoš, odnosno
izvod iz matične knjige rođenih, kao dokaz o identitetu.
Ako je dobitnik nagrade maloletno lice ili lice delimično ili potpuno lišeno poslovne sposobnosti,
za verifikaciju dobitka, uručenje i preuzimanje nagrade, pored stavljanja na uvid ličnog
dokumenta o identitetu, neophodno je ili lično prisustvo roditelja, staratelja odnosno
zakonskog zastupnika uz pravnovaljanu identifikaciju ovog lica (lična karta/pasoš i dokaz o
statusu zakonskog zastupnika), ili njihova pisana saglasnost overena kod suda uz pravovaljani
dokaz o identifikaciji ovog lica.
Nagrada se može preuzeti i preko punomodnika, uz dostavu pisanog punomodja odnosno
ovlašdenja na preuzimanje nagrade overenog kod suda od strane dobitnika, te pravovaljani
dokaz o identifikaciji dobitnika i opunomodenog lica.
Sve obaveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju momentom preuzimanja nagrade
od strane dobitnika nagrade ili lica koje on za to ovlasti.
Dobijene nagrade dobitnici ne mogu zameniti za novčanu protivrednost, niti za bilo koju drugu
nagradu.
Nagradna igra se može prekinuti u slučaju delovanja više sile na koju Priređivač ne može uticati.
U slučaju prekida nagradne igre, javnost de odmah biti obaveštena putem dnevnog lista
„Danas“, koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.
Dobitnici nagrada nemaju obavezu pladanja bilo kojih poreza, taksi niti drugih tereta u vezi sa
nagradama, niti poreza na dohodak građana.
Svi porezi na dobitke od igara na sredu, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana
Republike Srbije, padaju na teret Priređivača u slučaju da se dobici oporezuju ovim porezom.
Priređivač ne preuzima na sebe troškove registracije automobila ili vespe i druge
administrativne takse i dažbine vezane za registraciju, osiguranje, tehnički pregled vozila i
drugo, odnosno druge troškove vezane za korišdenje bilo koje od nagrada.
U slučaju spora, utvrđuje se nadležnost suda sa sedištem u Beogradu.
U nagradnoj igri “Bocni nagradu” izvlačenjem, bide dodeljene sledede nagrade:
GLAVNA NAGRADA : MERCEDES-BENZ E 220 CDI
NEDELJNE NAGRADE:
2 dobitnika nagrade automobil Renault Fluence Authentique 1.6 16V
2 dobitnika nagrade vespa KEEWAY MATRIX 50 NEW 09
1 dobitnik nagrade krstarenje u zemljama zapadnog Mediterana za 2 (dve) osobe
2 dobitnika nagrade ekskluzivno letovanje u zemlji istočnog Mediterana za 2 (dve) osobe
3 dobitnika nagrade LG LED 32LE3300
3 dobitnika nagrade lap top–DELL INSPIRON N5010 DC6100
3 dobitnika nagrade kudni bioskop–LG HT503PH
3 dobitnika nagrade mobilni telefon Nokia C5 GR
5 dobitnika nagrade paket proizvoda AD „Mlekara” Šabac(za jednu osobu, mesečna dostava u
trajanju od 6 meseci)
30 dobitnika nagrade majica AD „Mlekara” Šabac
Download

pravila nagradne igre “bocni nagradu”