c'6
t,l 1.4.*rii1.
lq*'ir'J;;;++''ofbf,
rtuu 4. i
in.
stav 5., dlana 24v " srav
i. i dlana 329. stav 1. tadka l"zakonao
i99r20r1) i odruke Skupstine akcionara
privrednim drustvima (,,sluZbeni grasnik RS', broj 36rzan
donosim
17
a.d.,,NISAUTO" GRUPA NiS broj 43512-6 od 10.06.2013' dana ',06'2013'
STATUT
AKCIONARSKOG DRUSTVA''NISAUTO
GRUPA NIS
( PRECISCEN
I
"
rEKSr )
OSNOVNE ODREDBE
dhn
1.
(u daljem tekstu: dru5tvo) je privredno dru5tvo 6iji
Akcionarsko druStvo"NIsAUTO" GRUPA Nis
je osnovni kapital podeljen na akcij-e'
brustvo je osnovano 1g15. godine kao druStveno preduze6e.
registre Republike Srbije (u daljem tekstu APR)
Dnrstvo je registro;ano koiAge ncii,e zaprivredne
Re5enjem arii tl+ztz005 od 10.02.2005' godine'
tlan2.
uskladivanja organizacije i upravljanja u
Donosenjem ovog statuta, skupstina dru5tva vrSi
("SluZbeni glasnik
Zakona o privrednim dru5tvima
tekstu Zakon)'
Republike Srbije" broj 36/20LL iggl20l1, u daljem
pitanja u skladu sa Zakonom kao
ureduju i utvrduju .rpruul3un;" dru5tvlm i druga
dru5tvu
u skladu sa odredbama
5to
Statutom se
SU:
1.
2.
3.
4.
Poslovno ime i sedi5te dru3tva;
PreteZna delatnost druStva;
kapitala;
Podaci o visini upisanog i upla6enog osnovnog
rtludn sa zakonom kojim se ureduje trZiste
Bitni eleme ntiizdatihakcija svake vrste i klase u
kapitala,vrsteiklaseakcijakojejedru5tvoovla56enodaizda;
5. PostuPak sazivat4a skuP5tine;
6. odredivanje organa drustva i'njihovog
.
delokruga, broja njihovih dlanova, nadin njihovog
organa;
imenovanja i ofoziva, kao i nadin odludivanja tih
zakonom odredeno
7. Druga pitanja zakoiaje zuuoio^o privreclnim druStvima ili posebnim
da ih sadrZi statut akcionarskog druStva'
biti u skladu sva ostalaakta'
ovaj Statuti" ,ra3uisi opsti akt drustva-sa kojim moraju
il
POSLOVNO IME
ilan
I SEDISTE DRUSTVA
3.
poslovno ime dru5tva je: AKCIONARSKO DRU-STVO "NISAUTO"GRUPANi5'
je: GRUPA "NISAUTO" a'd' Nis'
Skra6eno potfou"o ime drustva
se : ,NISAUTO"
U poslovnim kontaktima i dokumentaciji upotrebljava
bb'
Tesle
Sedi5te druitva je u Ni5u, Bulevar Nikole
promeni sedi5ta druStva odluduje odbor
O promeni poilovnog imena odluduje skup5tina, a o
direktora.
III
PRAVNI STATUS DRUSTVA
I
itan
4.
u
pravnom smislu GR{Jp,a Nisauto__a.d. Nis je
kontrolno (mar:;*, _-*,:AKCIONARSKo onuSrvo ,,NISAUTO,, GR{_lpA
Nis.
Dru5tvo je ekonomska i poslovna celina.
{Jnutrasnja atganizaeiia drustva ureduje se
na princip' ekonomii:; _.:-.
frrnkcionainosti i celishodnosti vrsenja posiova .
iz delatnosti drustva.
Ukoliko je DruStvo osnivad
zavisna druStva.
i
Clan 5.
iedini viasnik uloZenog kapitala onda
-:,-
je ono kontrojn
*. _:
ukoliko je drustvovlasnik uloZenog kapitala vise
od 50yo amanje od 100% onda je ono i:.:-:-:_:
Kontrolno drustvo je osnivad svih zavisnih
drustava sa l00yo udela i svih ogranaka
koje on;
formira.
druStvo za zavisna dru5tva.
Druitvo' kao jedinstvena poslovna celina, rnoZe kao
svoje unutrasnje organizacione deior e
uspostaviti poslovne jedinice, pogone, sektore,
sluZbe i druge delove, bilo u sedistu drustva
ili van
sediSta dru5vta.
IV DELATNOST
itan
6.
Prctezna delatnost drustva j e : 7 0. | 0 - upravlj
anj e ekonomskim subj ektom.
Drustvo ima pravo da obavlja i sve druge altatnosti
koje nisu zakinom zabrarfiene.
o promeni pretezne (glavne) delatnostiodluduje rkdsii""
a o uvodenju drugih delatnosti i njihovoj
promeni odluduje odbor direktora.
(tan7.
u funkciji ostvarivanja delatnosti iz dlana6. ovog statuta, drustvo
ie na osnovu posebnih ugovora
koje zakljuduju drustvo i zavisna druStva, obavlj-ati
i poslove od zajednidkog intere sa za zavisna
druStva' kao Sto su.poslovi finansija, marketinga,
plana i kontrole plana,pravne poslove, poslove
osiguranja, iznajmljivanja osnovnih sredstava,
lutioiui i.rformacionih ,irL-a, spoljno-trgovinske
poslove i druge.
Po osnovu obavljanja poslova iz prvog stava ovog
dlana, drusvo ostvaruje naknadu od zavisnih
drustava, dija se visina utvrduje ,go-noro- o pruzanju
usluga drustva zavisnim drustvima iz grupe
"NISAUTO", prilikom donosenj a
plana
portouunl
ioaisnl"g
u za narcdnuposlovnu godinu.
V POVEZIVANJE DRUSTAVA,KONTROLNO, MATIdNO
I ZAVISNA DRUSTVA
CIan 8.
Drustvo mole da se povezuje sa drugim druStvima
u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Dru5tvo se moZe povezivati sa drugim dru5tvima:
putem kapitala,
putem ugovora,
putem kapitala i putem ugovora.
Dru5tvo i zavisna dru5tva iine GRUpU NISAUTO.
Drustvo ne odgovara. za poslovanje obaveze zavisnih
drustava, ali snosi rizik za poslovanje
zavisnih dru5tava do visine uloZenog kapitala
.
zavisna drustva ne odgovar aju zaposlovanje i
obavezeDrustva (kontrolnog - matidnog drustva).
-
i
ilan
9.
Zavisna druStva mogu u poslovnim imenu da koriste elemente GR.UPA NISAUTO, ukoliko za to
postoji odluka odbora direktora.
ilan
10.
Ukoliko je Dru5tvo rc}% vlasnik kapitala zavisnog druStva, funkciju skup5tine zavisnog druStva
obavlja odbor direktora kontrolnog druStva.
Ukoliko je Dru5tvo vlasnik manje od 100% kapitala zavisnog dru5tva, odbor direktora odreduje
dlana skup5tine zavisnog druStva.
VI OGRANCI PRIVREDNOG DRUSTVA
ilan
11.
DruStvo moLe da organizuje ogranke koji su izdvojeni organizacioni delovi privrednog du5tva preko
kojih druStvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom.
Ogranak nema svojstvo pravnog hca, a u pravnom prometu istupa u ime i za radun privrednog
J
druStva.
Privredno dru5tvo neogranideno odgovara
za
obaveze prema tre6im
licima koje nastanu u
poslovanj u nj egovo g ogranka.
dhn
12.
Ogranak se obrazuje odlukom odbora direktora.
Odluka iz stava 1. ovog dlana sadrLi narodito:
1. poslovno ime i matidni broj druStva;
2. adresu ogranka;
3. preteZnu delatnost ogranka, koja se moLe razlikovati od preteZne delatnosti dru5tva;
4. lidno ime, odnosno poslovno ime zastupnika ogranka i obim ovlaSienja zastupnika ako je
zastupnik ogranka razlidit od zastupnika dru5tva.
ilan
'
13.
Ogranak moLe da se registruje u APR-u i ima izvr5nog direktora koji je zakonski zastupnik ogranka
sa ogranidenjima u ovla56enjima.
ilan
14.
U pravnom prometu ogranak nastupa pod poslovnim imenom dru5tva, uz navodenje:
1. daje red o ogranku;
2. adrese ogranka;
3. naziva ogranka.
VII IMOVINA I KAPITAL DRUSTVA
thn
15.
Imovinu dru5tva dine stvari i prava u vlasni5tvu dru5tva, kao i druga prava druStva.
Neto imovina (kapital) druStva u smislu zakonajeste razlika izmedu vrednosti imovine
i
obaveza
druStva.
Osnovni kapital dru5tva utvrden i upisan na dan 08.12.2006. godine iznosi 2.402.906169 € i kao
takav registrovan je kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, Sto iznosi
191.21 1.300.00 dinara.
ilan
16.
Osnovni (nominalni)
druStva utvrden.je u iznosu
prethodnog dlana na dan 31.12.2005.
godine.
9:ry^tli kapitatr je podeljen na na 6a.7a2 akcije , tako da svaka akcija ima nomrnalnu vrednost od
3.i50,00 dinara.
Ukupan broj akcija se sastoji od:
8.427 komada preferncijalnih akcija i 52.275 komada obidnih
akcija.
VIII AKCIJE'
PRAVA PO OSNOVU AKCIJA I STRUKTURA VLASNISTvA
dlan
17.
Prefercijalne akcije glase na ime i nose oznake:
CFI kod: EPNXI{R
ISIN broj : RSNISAE06667
Vlasnici prefercijalnih akcija imaju sledeia prava:
- pravo na ude56e u dobiti (dividenda),
- pravo na prednost kod isplate dividende u odnosu na vlasnike obidnih akcija,
- pravo na ude56e u delu stedajne, odnosno likvidacione mase nakon
namirenja poverilaca,
- pravo na prednost kod raspodele likvidacione mase u odnosu na vlasnike
oUiet itr akcija,
- ostala pravapredvidena Zakonom.
Prefercijalne akcije mogu se pretvoriti u obidne obidnom vedinom glasova
na sednici Skup5tine na
kojoj se odluduje o ovompitanju.
thn 18.
Obidne akcije glase na ime i nose oznake;
CFI kod: ESVUFR
ISIN broj: RSNISAE17375
Vlasnici obidnih akcija imaju slede6a prava:
- pravo na upravljanje: svaka akcija daje pravo na jedan glas u skupstini,
- pravo na ude56e u dobiti ( dividenda ),
- pravo na ude5ie u delu stedajne , odnosno likvidacione mase nakon namirenja poverilaca i
vlasnika prioritetnih akcij a,
- ostala prava predvidena Zakonom.
ilan
19.
Struktura vlasni5tva na dan donoSenja ovog Statuta je:
AKCIONAR
BROJ
JEDINICNA
KOMADA
AKCIJA
NOMINALNA
UKUPNA
NOMINALNA
VREDNOST
VREDNOST
KAPITALU
Dpl t(rrra
49.488
3.150,00
155.887.200,00
81,53
AKCIONARSKI FOND
r1.214
UKUPNO
60.702
3. I 50,00
3.150,00
3s.324.100
191.21r,300
18,47
100
GRADANI
I
PRAVNA
LICA
% UCESCA U
Clan 20.
4
emisionog raduna Akcionarskog
Prava zakonitih imaoca akcija nastaju danom prenosa akcija sa
radune koji se vode kod Centralnog
druStva ili vlasnidkog raduna prodavca na njihove vlasnidke
registra hartija od vrednosti.
ponude na"otganizovanom trZi5tu"'
Frenos vlasniStva akcija nije ograniden i iste mogu biti predmet
IX
UPR,A.VLJANJE DRUSTVOM,ORGANI DRUSTVA,
PREDSEDNIK SKUPSTINE
tlan2l.
Upravljanje druStvom je organizovano prema jednodomnom sistemu'
Organi DruStva su:
1. skup5tina i
2. odbor direktora.
promena vrste organizacije upravljanja vrsi se izmenom statuta.
9.1.
SkupStina
Clan22.
dru5tva.
SkupStinu iine svi akcionari
zajednidkog punomodnika ili da
Akcionar ima pravo da udestvuje u radu skupstine, ii6no ili preko
glasa u odsustvu u skladu sa zakonom i ovim Statutom'
Za liino uiesce u radu skupStine akcionar mora da poseduje minimalno 52 akcije' sto
predstavlja 0,1"h ukupnog broja obiinih akcija'
ilan
23.
SkupStina odluiuje o:
l.izmenama statuta,
imena drustva,
2. o promeni preteZne (glavne) delatnosti i promeni poslovnog
hartija od vrednosti'
emisiji
i
svakoj
3. pwe6anj., iti ,-att3"iiu ornourrog kapitala, kao
4. broju odobrenih akcija,
5. promenamaptavaili povlastica bilo koje klase akcija'
6. statusnim promenama i promenama pravne fotme,
7. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti'
8. raspodeli dobiti i pokridu gubitaka,
su finansijski izvestaji bili predmet
9. usvajanju finansijikih izvlstaja, kao i izveltaiarcvizoraako
revizije,
10. usvajanju izve5taja odbora direktora,
skupStine i odreduje naknadu zaryegov rad'
1 f . imenovanju i razresenju predsednika
naknade zaniegov rud,
12. izboruizvr5nog direktora dru5tva i nadinu obraduna
zakonu i nadinu obraduna naknade zaniegov
13. izboru rr.ruuirnog i neizvrsnog direktora saglasno
rad,
predloga za stedaj drustva,
14. pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnosenju
15. izboru revizorai naknadi zaniegov rad,
16. donosi poslovnik o svom radu,
statutom stavljena na dnevni red
17. drugim pitanjima koja su u skladu sa zakonom ovim
i
skup5tine.
tlan24.
sednice skupstine se po pravilu odrZavaju u sedistu drustva.
i na drugom mestu ukoliko je to
Odbor direktora moLe odluditi da se sednica skup5tine odrZi
potrebno radi lakSe organizacije sednice skup5tine'
t, -1---, yL:-^^ ,- ^r-r^,{,, nn Tot annm t.
poslovnikom skupstin"e bliZe se utvrduje ttJein rada i odludivanja skupstine u skladu sa Zakonom
ovim Statutom.
Skupstina moLe na svako.j sednici, na predlog predsednika skupstine, usvojiti
izmene
poslovnika o radu skup5tine.
i
dopune
9.2. Predsednik skup5tine
dhn
25.
Sednicorn skupStine predsedava predsednik skupStine.
U sludaju spredenosti, predsednik skup5tine moZe ovlastiti drugo lice da predsedava
skupStinom.
ttan26.
Predsednika skup5tine predlaZu odbor direktora ili udruZenje malih akcionara
ako je konstituisano.
Ukoliko se predsednik skup5tine bira na duli vremenski period, pripada mu naknad
a za obavljanje
funkcije predsednika skup5tine diju ie visinu odrediti skupStina ptr"bno- odlukom
, ukoliko ni;" r,
radnom odnosu u druStvu iz sastava grupe.
U sludaju da se predsednik skup5tine ne izabere na duhi period, isti se bira na svakoj sednici
skup5tine u delu za prethodni postupak.
(lan27.
Predsednik skup5tine se stara o zakonski, pravovremenom zakazivaryu redovnih,
& po potrebi i
vanrednih sednica skup5tine, na nadin utvrden ovim Statutom i
,,Poslourr"iko- o radu rk rp5tin....
X
POZIV AKCINARIMAZA SEDNICU SKUPSTINE, KvoRUM ZARAD,
PONOVLJENA SKUPSTINA
ilan
28.
Poziv akcionarima za sednicu skup5tine sadrii naroiito:
1. dan slanja poziva,
2.vreme i mesto odrlavaryasednice,
3. predlog dnevnog reda sednice,
4. obave5tenje o nadinu preuzimanj amater1alaza sednicu,
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa udes6em u radu skupstine,
6. formular za davanje punomodja,
7. obaveStenje o danu akcionara i obja5njenje da samo akcionari koji su
akcionari druStva nataj dan imaju pravo na udesie u radu skupstine.
tlan29.
Poziv za sednicu upuiuje se:
1. pisanim putem na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara ili
2.objavljivanjem na internet stranici dru5tva, inetemet stranici registra privrednih subjekata
internet stranici regulisanog trZiSta (berze).
Odluku o izboru nadina za upu6ivanj e pozivadonosi organ koji saziva skup5tinu.
ilan
Kvorum za sednicu skupStine
i
je pravo
na
30.
iini obiina vedina od ukupnog broja glasova akcija
glasa.
Sopstvene akcije, kao akcije dije
prilikom utvrdivanj a kvoruma.
i
sa pravom
upravljanja suspendovano, ne uzimaju se
u
obzir
!
u kojim sludajevima 6e se pozivati ry sednice
1t9l1t'
Poslovnikom o radu skupstine bi6e precizirano
, *^-^l^,,-izqlznnnrn za
7A gazdovanjem
oazdovaniem nad obidnim
zakonom
merodavnim
utvrdena
institucija
skup5tine drLavna
Se ne6e pozivati i njeni glasovi se
cl,,Fqierrlrna
rTriayna instituciia se
a drLavnainstitucija
^-.i* ^.+ofiosialim sludajevim
ar"#".ir ,"i*
"*.i"r""
neceuzimati u obzir prilikom odredivanja kvoruma'
ili erektronskim putem.
u k ro*- se radunajii i glasovi akcionaia koji_su grasali u odsust'u
dtan 31.
kvoruma, moLe biti ponovo sazvana
Ako je sednica skupstine akcionara odloZena zbog nedostatka
30, a najranije 15 dana radunaju6i od dana
sa istim dnevnim redom tako da se odrZi najkasnije
neodrZane sednice (ponovljena sednica)'
u pozivu za sednicu skupstine koja je
Dan odrZavanja ponovljene sednic" unapred se odreduje
odloZena zbog nedostatka kvoruma'
dhn
32.
nije ispunjen uslov kvoruma iz dlana 31. ovog
Ponovljena redovna sednica mole biti odrZana i ako
Statuta.
jedna tredina od ukupnog broja glasova akcija
Kvorum za Ponovljenu vanrednu sednicu iini
pravom glasa'
.. , --^^ r-^:^
icdne
od jedne
manja nrl
biti noniq
moze Li4i
ne *^y^
koja -^
odluke na ponovljenoj redovnoj sednici donose se ve6inom
iefvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa'
sa
XI
NAdIN GLASANJA
dhn
33.
se na glasadkim listidama javno'
Glasanje prisutnih akcionara ili punomo6nika vrsi
akcionara ili davaoca punomodja za svaku
Rezultati glasanja se utvrduju nabaziuro.iu ut.i:u svako!
odluku posebno.
ili
postom mailom na adresu druStva
'
U rezultate glasanja ubrajaju se i glasadki listi6i pristigli
nadin.
drugi
na
dostavljeni
p_risustva sednici skupStine, na formularu za
Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez
skup.tine
gtururr]e u zapedxenoj koverti dostave predsedniku
glasanje, s tim da foimutar
"u
bez overe potpisa pred nadleZnim
najkasnije tri raona Juou p"" !of.ir.u sednice skupstine,
organom.
prisutnim na sednici prilikom odludivanja o tadkama
Akcionar koji je grasao u odsustvu smatra se
dnevnog reda Po kojima je glasao'
ukoriko drustvo obezbedi udes6e u radu skupstine
Akcionari mogu da grasaju i eleklronskim putem
elektronskim Putem.
dhn
34.
odretteno lice (u daljem tekstu:
Akcionar ima pravo da putem punomo6j4 ovrasti uz pravo da u njegovo ime glasa (u
da o ,,1"gooo i-.-.,r.rtio;. ,. ,ui,' skupstine
punomodnik)
ialjem tekstu: punomodje za glasanje)'
zaglasanienijeprenosivo'
noi-in davarya
riavar'
^r^^^-:^ i ^-^^io,rip nadin
poslovnikom skupstine utvrduje se izgled punomo6ja za glasarye i propisuje
ude56e u radu skupstine punomo6nika'
punomo6ja, prava f',rrro-oerril<1 igsgri uiovi za
dati
jedno ili vise lica saglasno Zakonu, kojima akcionari mogu
Punomodje
odbor direktora mozepredloZiti
punomodje zaglasarye
potpisa'
punomo6je ,. rr. ououua u skladu sa zakonom kojim se ureduje overa
ilan
35.
Skup5tina donosi odluke obiinom vedinorn glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo
glasa
i punomodnika.
Skup5tina donosi odluke vedom vedinom od obiine (troietvrtinska ve6ina)
sluiajevima:
u
slede6im
f . isplati dividende u akcijama druge vrste ili klase,
2. ogranidenju pravapredeg upisa akcija,
3. smanjenju osnovnog kapitala druStva,
4. sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti (imovina koja predstavlja 30% ili vi5e
od
knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine drustva iskazane u poslednjem godi5njem
bilansu
stanja),
5. promeni pravne forme dru5tva,
6. statusnoj promeni dru5tva.
Clan 36.
Odlukom skupbtine koja vaZi samo za tu sednicu moZe se utvrditi i drugaiiji naiin postupak
i
glasanja od propisanog u ilanu 33.
Akcionaru mole da se uskrati pravo na glasanje na odredenoj skupstini po odredenim pitanjima
samo u sludajevima propisanim Zakonom, a utvrdenim u,,Poslovniku o radu skup5tine.,.
U sludaju tajnog glasanja, glasadki listid mora biti tako formulisan da licima koja glasaju obezbedi
jasan izbor.
ilan
37.
Sednice skup5tine mogu biti redovne ili vanredne.
Redovna sednica skupStine odrLava se jednom godi5nje, najkasnije u roku od Sest meseci
od
zavrSetka poslovne godine.
Redovnu sednicu skup5tine sazivapredsednik skup5tine.
Poziv za redovnu sednicu skup5tine upuduje se najkasnije 30 dana pre dana odrZavanja
sednice.
Clan 38.
Vanredna sednica skup5tine odr1ava se po potrebi.
Vanrednu sednicu skup5tine sazivapredsednik skup5tine ili odbor direktora svojom odlukom ili po
zahtevu akcionara koji poseduju ili zastupaju najmanje obidnih akcija 50% osnovnog kapitala
druStva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5oh akcija sa pravom gluru po tadkama dnwnog
redakoji sepredlaZe
Poziv zavanrednu sednicu skup5tine Salje
se najkasnije
2T danpre dana odr1avanjasednice.
XII LICA KOJA IMAJU DUZNOST PREMA DRUSTVU (LICA SA PSSEBNIM
PRAVIMA I OVLASCENJTMA) r NJTHOVA ODGOVORNOST
ilan
39.
ilanovi odbora direktora i direktori ogranaka imaju posebne duZnosti prema dru5tvima i ograncima
iz grupe. Pod posebnim duZnostima se podrazumevaju: duZnost duvanja poslovne tajne, duZnost
po5tovanja zabtane konkurencije, duZnost izbegavanja sukoba interesa, duZnost paZnje i duZnost
prijavljivanja poslova i radnji u kojima postoji lidni interes.
Pod duZno56u duvanja poslovne tajne podrazumeva se period od 3 godine posle prestanka
obavljanja poslova koje je lice iz stava 1. ovog dlana obavljalo u drustvu.
Pod duZno56u po5tovanja zabrane konkurencije (izbegavanja sukoba interesa) podrazumeva se da
lice iz stava 1. ovog dlana nema pravo ni da se posle raskida ugovora o radu, u'periodu od 2 godine,
zaposli u konkurentskom dru5tvu, na drugi nadin bude angaLovano u konkurentskom dru5tvi, bude
-
dlan ili osnivad u drugom pravnom licu koje obavlja istu
obavlja istu ili slidnu delatnost.
dhn
delatnost, bude preduzetnik koji
40.
Lica iz prethodnog dlana odgovaraju dru5tvu za svaku Stetu koju mu prouzrokuju kr5enjem odredbi
iz prethodnog dlana ovog statuta ili odluke skup5tine.
Lice iz prethodnog dlana neie biti odgovorno za Stetu ako je postupalo u skladu sa odlukom
skup5tine, ako je prethodno upozorilo skup5tinu na Stetne posledice donoSenja odredene odluke.
Ako je ltetaiz stava 1. ovog dlana nastala kao posledica odluke odbora direktora, za nastalu Stetu
odgovaraju svi dlanovi odbora direktora koji su za tu odluku glasali.
DruStvo se ne moZe odre6i zahtevazanaknadu Stete osim u skladu sa odlukom skup5tine koja se
donosi trodetvrtinskom vedinom glasova prisutnih akcionara, aii se ta odluka ne moZe doneti ako
joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10olo osnovnog kapitala dru5tva.
(lan
41.
Odlukom odbora direktora i ugovorom o radu moLe se predvideti da direktori u grupi (osim
nezavisnog direktora) prilikom zakljudivanja ugovora o radu deponuju menice sa dva Ziranta koje
bi sluZile zanaplatu Stete prouzrkovane krivicom odgovarajudeg direktora.
XIII
13.1. Sastav odbora
ODBOR DIREKTORA
direktora
Clan 42.
Odbor direktora se formira na nivou grupe.
Odbor direktora sadinjavaju najmanje tri dlana, od kojih najmanje jedan mora da bude nezavisni
direktor.
Izvr5ni direktor druStva je obavezno dlan odbora direktora.
U odbor direktora,pored izvr5nog direktora mogu da budu imenovani :
- direktori zavisnih druStava, koji u odboru direktora imaju svojstvo neizvr5nih direktora druStva,
- dlanovi izreda strudnjaka za delatnosti dru5tava iz sastava gruPe, prvenstveno izrcda akcionara
druStva.
dlanovi odbora direktora koji su zaposleni u druStvima iz grupe 6e funkciju dlana odbora obavljati
bez posebne naknade i sa njima se ne6e zakljudivati posebni ugovori.
Broj dlanova i sastav odbora direktora utvrduje skup5tina svojom posebnom odlukom , kojom
odreduje i naknade zarad nezavisnih direktora.
13.2 NadleZnost odbora
direktora
ihn
43.
NadleZnosti odbora direktora su:
1. utvrduje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve gruPe,
2. donosi op5te akte na nivou grupe,
3. donosi odluku o promeni sedi5ta dru5tva, uvodenju novih delatnosti i njihovoj promeni,
4. vrsi unutra5nji nadzor nad poslovanjem dru5tava iz grupe i stara se o zakonitosti rada u
dru5tvima,
5. ustanovljava radunovodstvene politike druStva i politike upravljanja rizicima,
6. odgovara za tadnost poslovnih knjiga dru5tva,
7. odgovara za tadnost finansijskih izveStaja dru5tva,
8. daje i opoziva prokuru,
I
9' predlaie predsedniku skupstine sednice skupstine sa predlogom dnevnog reda
i predlozima
odluka,
10. izdqe odobrene akcije,
I 1. utvrduje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti
u skladu sa
' zakonskim odredbama,
12. ulvrduje predlog trZi5ne vrednosti akcija u skladu sa
zakonskim odredbama,
i3. donosi odluku o sticanju sopstvenih atccija u skladu sa zakonskim
odredbama,
14' iztadunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, ovim
statutom i odiukom skupstine
pripadaju pojedinim klasarna akcionara, odreduje dan i postupak
njihove isplate, a odreduje i nadin
njihove isplate u okviru ovlas6enja koja su mu iata oalukomikups-tine,
15' donosi odluku o raspodeli medudividendi akcionarima
u sludajevima utvrdenim Zakonom,
1a
16. rzvrSava odluke skup5tine,
17. donosi odluku o uzimanju i davanju kredita za svadrustva
iz grupe,
18' donosi odluku o nabavci osnovnih sredstava i svim drugim
iiaorri-u investicionihulaganjaza
sva dru5tva iz grupe,
19' odluduje o stavljanju hipoteke na nepokretnoj imovini,
zalaganjupokretne imovine (stavri)
drustva i zavisnih druStava radi dobijanja kredita i davanju ili
ulimaniu i-ouirr" u dugorodn i zakup.
20' razmatra i usvaja popisne elaborate na nivou grupe i ionosi odgovaraju6e
mere i odluke,
21. odluduje o osnivanju novih drustava i obrazovanju ogranaka,
22. imenuje , razreiava i odreduje naknadu direktorima iavisnih drustava
i ogranaka,
23'--vrsi funkciju skupStine zavisnog druStva diji je jedini osnivad
drustio i donosi odluke iz
nadleZnosti skup5tine zavisnog dru5tva i odreduji predstavnika
skup5tine druStva u kojima druStvo
nije jedini osnivad i vlasnik,
24. predlale odluke skupstini uveziimovine velike vrednosti,
25. utvrduje proizvodni plan za poslovnu godinu, usvaja isti i rebalanse
planova,
26. usvaja ugovore i druga akta o medusobnim odnosima drustava grup",
27. usvqatekst ugovora o radu sa direktorima zavisnih dru5tva i diiekiorima
ogranaka,
2-8 vrli i druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom ovim
statutom i odlukama
,
sKupstme.
Pitanja iznadleLnosti odbora direktora :
1. ne mogu se preneti na izvr5ne direktore dru5tva,
2. mogu se preneti u nadleZnost skup5tine samo odlukom odbora
direktora.
(lan
44.
Odbor direktora na prvoj sednici donosi Poslovnik o radu odbora direktora.
Odbor direktora odriavanajmanje jednu sednicu mesedno, izmedu 10.
i 15. u mesecu.
Kvorum zatad sednice odbora direktorajeste vedina od ukupnog broja direktora,
dlanova odbora
olreKtora.
Sednice odbora direktora mogu se odrLavati i pisanim ili elektronskim
putem, telefonom,
telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne
komunikacije, pod uslovom
da se tome ne protivi ni jedan direktor u pisanoj formi.
odsutni direktori mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra
da su
prisustvovali sednici.
Sednicama odbora direktora, po pozivu predsednika odbora direktora
mogu prisustvovati druga
strudna lica ako su potrebna zarcspravljanje po pojedinim pitanjima
na dnevriom redu.
Na sednici odbora direktora odluke se donose veiinom glasova prisutnih direktora,
a u sludaju
j^e{1ake podele glasova glas predsednika odbora direktora je
odluduju6i.
Odluke odbora direktora stupaju na snagu danom donosenja, osim ako
u samoj odluci nije ne5to
drugo navedeno ili posebnim propisima nije predvideno registrovanje i
objavljivan;e.
10
Clan 45.
UpraZnjeno mesto u odboru direktora popunjava se kooptacrjom, tj. to lice imenuju
preostali
dlanovi odbora direktora. Broj kooptiranih dlanova ne moZe biti ve6i od duu.
Mandat kooptiranom dlanu traje do prve naredne sednice skupstine, a ako broj dlanova
padne ispod
polovine od broja odredenog ovim Statutom i odlukom skupstine o imenovanju
dlanova odbora
direkotra, a odbor ne popuni upraZnjena mesta, preostali dlanovi odbora direktora
zahtevaju od
predsednika skupStine sazivanje vanredne sednice skupStine, najkasnije
u roku od g danal radi
popunjavanja upraZnjenih mesta.
Clan 46.
Odbor direktora, u licu izvr5nog direktora druStva, na redovnoj sednici skup5tine podnosi
izve5taje
o:
1. poslovanju druStva i njegovih zavisnih dru5tava na bazi Pravilnika o radunovodstvu,
reviziji i
radunovodstvenim politikama sa posebnim osvrtom na uskladenost poslovanja
druStva i njegovih
zavisnih druStava sa zakonom i drugim propisima.
2. podnosi izvestaj o radu i nalazu nezavisnog revizora sa navodenjem njegove
kvalifikovanosti za
prezentacqu stanja u podnesenom izve5taju.,,
3. ugovorima zakljudenim izmedu druStva i direktora, kao i sa licima koja su
sa njima povezana u
smislu ovogZakona.
13.3. Uslovi za lzbor
direktora
tlan
47.
Direktor u dru5tvu i zavisnim dru5tvima mole biti svako poslovno sposobno lice, koje ispunjava
uslove utvrdene zakonom i ovim statutom da bi bilo direktor.
Direktori u drustvima grupe se biraju na period od detiri godine.
Ne moZe biti direktor u druStvu lice:
1. koje je direktor bilo kog druStva van grupe;
2. koje je osudeno za krividno delo protiv privrede, tokom perioda od pet
godina radunaju6i od dana pravnosnaZnosti presude, s tim da se u taj
period ne uradunava vreme provedeno naizdrlavanjukazne zatvori,
3. kome je iztedenamera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti koja
predstavlja preteZnu delatnost druStva, zavreme dok traje ta zabrana.
13.4. Nezavisni
i neizvr5ni direktor
Clan 48.
Neizvr5ni direktori mogu biti lica koja ispunjavaju uslove iz dlana 47. i mogu biti zaposleni u
zavisnim druStvima iz sastava grupe.
Nezavisni direktor nije zaposlen u dru5tvimaizgrupe a ispunjava uslove iz Elana392. Zakona.
Nezavisni direktor grupe moZe biti:
l. lice koje ispunjava uslove iz dlana 47 . ovog Statuta,
2. koje ima visoku strudnu spremu (tehnidkog, ekonomskog ili pravnog smera)
3' koje ima najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodeiim mestima u privredi,
4. da je akcionar druStva.
Nezavisni direktor izvr5ava svoje duZnosti na osnovu posebno zakljudenog ugovora sa Dru5tvom
kojim se odreduje visina naknade za njegov rad, kao i druga pitanja-koju ,J odnore na medusobna
prava i obaveze nezavisnog direktora i druStva.
l1
dtan 49.
Predsednik odbora direktora se bira iz redova dlanova odbora direktora ne sednici odbora direktora.
Fredsednik odbora direktora obavlja sledede poslove:
1. koordiniratnadzire rad direktora drustava i direktora ogranaka,
2. ptedlaLe odboru direktora i skup5tini poslovnu strategiju dru5tva i nadzire njeno izvrsavanje,
3. ovia5ien je da obustavi svaku odluku direktora u grupi ako je ona u suprttnosti sa inteiesima i
poslovnom politikom grupe ili bilo kog dru5tvaiz sastavagrupe,
4. obavezanje da upozna odbor direktora sa svojom odlukom iz prethodne ta6ke radi dono5enja
konadne odluke po pitanjima iz obustavljene odluke,
5. pregovara sa sindikatom i potpisuje kolektivni ugovor na nivou grupe,
6. ptedlaie odboru direktora imenovanje, razre5enje i naknade za rad direktora drustava iz grupe i
direktora ogranaka i potpisuje ugovore o radu sa njima,
7. u izvr{avanju poslova postupa savesno i lojaino prema grupi sa paZnjom dobrog privrednika i u
razumnom uverenju da deluje u najboljem interesu za gn)pv,
8. duva poslovnu tajnu grupe,
9. predstavlja grupu u poslovnim kontaktima sa poslovnim partnerima , kupcima i dobavljadima u
koordinacij i sa direktorom odgovaraju6eg druStva,
10. na redovnoj sednici skupStine podnosi plan i program za teku6u godinu na bazi planova i
programa direktora dru5tava,
11. vr5i druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim Statutom, odlukama skup5tine."
ilan 50.
NadleZnosti nezavisnog direktora, ukoliko obavlja funkciju predsednika komisije za reviziju su:
1. koordiniraradkomisije zarcvizrlui njen je predsednik,
2. izvestava odbor direktora o radu komisije zarcviziju i daje predloge za sprovodenje zakljudaka i
odluka komisije,
3. daje ocene o valjanosti zakljudenosti svih vrsta ugovora i eventualnim potrebama za njihovu
izmenu i dopunu,
4. predlaLe odboru direktora mere zapoboljSanje rada druStava iz sastava grupe,
5. vrSi ocenu uspe5nosti rada direktora dru5tava i informi5e odbor direktora o uodenom,
6. predlale uvodenje novih delatnosti u grupi,
7. predstavlja druStvo iz grupe u poslovnim kontaktima sa partnerima u koordinaciji sa direktorima
dru5tava.
13.5 lzvr5ni direktor dru5tva
ilan
51.
Izvr5ni direktor druStva mole biti lice koje :
l. ispunjava uslove iz dlana 47 . ovog Statuta,
2. imavisoku strudnu spremu ekonomskog ili pravnog smera,ma5inskog ili saobradaja smera,
3. ima najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili slidnim poslovima.
Prava
i
obaveze izvr5nog direktora su:
je zastupnik druStva, ukljuduju6i i ogranke dru5tva,
2. inicfua, vodi, implementira i kontroli5e obavljanje poslova vezarihzarazvoj i
1. zakonski
unapreclenj e poslovanj a matidnog dru5tva,
3. odgovaran je za ekonomidno i pravovremeno obezbedivanje i racionalno trd5enje finansijskih
sredstava potrebnih za nesmetani rad i poslovanje druStava i ogranaka iz grupe kao i za njihovu
solventnost.
4. odgovoran je za pravovremeno izmirivanje obavezaprema dobavljadima i poveriocima,. U
cilju realizacije prednjeg nadela ovla56en je da moZe da koristi sredstva sa svih raduna drultva
iz grupe,
I2
godisnjih planova i njihovo implementiranje u
5. odgovor an 1e zapravovremeno sadiniavanje
dru5tvima i ograncimaiz gntPe,
o racionalnom nivou zaliha
6. nadzireprodaju robe i proizvoda drustava iz grupe,uz staranje
odboru direktora mere za
proir.,roou, trgorrirrrk" rob" i drugih zalihau drustvimaipredlaLe
i;it ouo smanjivanje i dovodenje na racionalni nivo'
i ogranaka' kao i
1. stara se o pfavovremenoj i efikasnoj naplaii potraZivanjasadru5tva
predlogom mera za njihovo
direktora
potraZivanja zavisnih drustavauz obavestavanje odboia
dovodjenje na ekonomski opravdani nivo,
u ime
g.komunicira sa bankama, brokerskim, revizorskim ku6ama i nadleZnim institucijama
direktorima,
druStva i zavisnih drustava u dogovoru sa njihovim
hipoteke na osnovu odluke odbora
9. potpisuje ,rgo\ror"-o forul*iiarrra, kreditima , stavljanju
direktora,
i ogranaka u kojima je vrednost obaveze
10. potpisuje komercijalne ugovore u ime drustva
po zavrsnom radunu iz prethodne godine'
manja od 5vo t<n;igovodstvenJ vrednosti dru5tva
drustava iz gntpe i odlivima u skladu sa
11. upravlja novdanim prilivima na radunimu tuih
usvoj enom Poslovnom Politikom,
odbor direktora o poslovanju druStva i
12. mesedno, kvartalno i polugodisnje obavestava
ogranakaizgtupeipredlaZemeleZapobolj5anjenjihovogposlovanja,
goaisnjeg izveltqa o poslovanju drustava iz
13. odgovoran je za pravovremeno tut,u"tj*j.
irexiziii i Zakonu o trZi5tu kapitala'
;*. iglasno Zakoiuo radunovodstw
I+. poattiti izvestaje, izElana46 ovog Statuta skupStini'
direktora o uodenim anomalijama u radu i
15. pisanim putem otuve5tarra predsednika odboia
predloge za njihovu eliminaciju,
poslovanju drustava i ogranaka iz grupe i daje
i nabavku i rashodovanje osnovnih sredstava
16. ovlasce n ie zanabavku potrosnog l.rrutoi.lutu
protiwrednosti'
rada dija je vrednost do 5.000 € u dinarskoj
dokumenata i postupaka i njihovom
17. stara se pravovremenoj reviziji zakonom utvrdenih
podno5enju odboru direktora i skupitini,
18.pravovremenoizakonskiirpruurropostupauvezi.propisanihili"oddrZavnihinstitucija
i vanredne popise sredstava i imovine drustva'
zatraLenihizvesta;a, uktjrrerr3.rei i redovne
rad u duhu
radu sa radnicima drustva i utvrduje im naknade za
19. potpisuje ugovore o
ugovora grupe,
kolektivnog
-0.
dru5tva'
postupak
o..n3,r.1-. raO i poti"6e disciplinski
3.r1dnjke i odrZavanju objekata i opreme,
2|. starase paZnjom,,dobrog doma6ina.. o imovini druStva
implementiranju zakonom propisanih meraPPZ
22. odgovoran je u ograncima samo zanadzoru
primene,
i zNRla u ostalom d-elu drustvaizakontrolu njihove
direktora i predsednika odbora
23. izvrSava, kvalitetno i aLumo, oat*t skupstine,odbora
flt::aft"ran
!31S":;u" i
ukljuduju6i i
je prema tre6im licima, skupstini i odboru direktora za ruddrustva,
Statutom, odlukama skupstine, odbora
druge poslove u skladu sa Zakonom, ovim
direktora.
posebno zakljudenog usovora sa DruStvom
Izvrsni direktor izvrsava svoje duZnosti na osnovu
i druga pitanja koja se odnose na medusoDna
kojim se odreduje uiri"u natnade zaniegov rad, kao
priuui obaveze izvr5nog direktora i druStva'
1.3.6lzvr5ni direktori
ogranaka
Chn
52.
Izvr5ni direktor ogranka moLe da bude lice koje:
f . ispunjava uslove iz (lana 47 ' ovog Statuta'
smera'
2. iiavisoku ili vi5u strudnu spremu adekvatnog
ili slidnim poslovima'
istim
na
3. ima najmanje 3 todine radnog iskustva
13
t-
Clan 53.
i obaveze izvr3nog direktora ogranka su :
1' zastupa ogranak u svim odnosima sa poslovnirn partnerima i parcfta
sve ugovore koji se
odnose na rad ogranka , dostavlja ih na potpis direktoiu dru5tva i
urueu3e
partnerima,
u
2. organizuje i odgovarazaradogranka i njegovo poslovanje,
3' oryariz$e i odgovoran je za pravovremenu i racionainu nabavku repromaterijaia, robe
i
delova zaradogranka,
4. stara se o produktivnoj i racionalnoj organizacijiradaogranka,
5' stara se i odgovoran je za rad i disciplinu u ogianku, putr"t*3u disciplinskih
postupak a zbog
neizvrsavanja radnih zadatakazaposlenih, kao i krsenja iadne discipline,
6'ocenjuje rad zaposlenih u ogranku u duhu odredaba kolektivnog .rgorroru
i ugovora o radu i
predlaZe ocene za njihov rad direktoru dru5tva,
7. otganizuje prodaju proizvoda i robe ogranka i stara se o naplati potraZivanja
od kupaca,
8' u sradnji sa direktorom dru5tva sadinjava godiSnji plan^ radi i predlaZe direktoru
druStva
Prava
eventualne rebalanse,
9'
odgovoran
je za izvtlavanje
godi5nj ih planova ogranka,
dnevnih, nedeljnih, mesednih, kvartalnih, polugodiSnih i
10. vr5i izbor radnika za nova zaposljavanja u ogranku, odgovara
za njihovo obudavanje na
radnim mestima zakoja su primljeni i prarafira rgouor. o radu sa njima,
1 1. konstantno kontroli5e primenu mera ZNR -a
i ppZ-a. preduzima mere za nihovu primenu i
inoviranje,
12' odgovoran je za primenu mera, navedenih u prethodnoj tadki, u ogranku pred
organima
grupe, drZavnim i drugim institucijama,
13. brine se o pravovremenom i racionalnom odrZavanju opreme i objekata
ogranka pa1njom
,,dobrog domaiina",
14' pte&,vima mere za spredavanje bilo kakve Stete u ogranku i o tome obavestava
direktora
dru5tva i predsednika odbora direktora,
15. radi druge poslove po nalogu direktora dru5tva i predsednika
odbora direktora.
13.7
Direktori zavisnih dru5tava
ilan
54.
Direktor zavisnog druStva moZe biti lice koje:
f . ispunjava uslove iz dlana 47 . ovog Statuta,
2. koje ima visoku ili vi5u strudnu spremu ekonomskog pravnog
,
smera,
ili
adekvatnog tehnidkog
3 ima najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili slidnim poslovima.
_
Direktori
grupi.
bilo kog dru5tva u grupi mogu biti imenovani najvise ia dvaizvrsna direktora druStva
u
Clan 55.
Prava i obaveze direktora zavisnog drulfva su:
1. zakonski je zastupnik zavisnog drustva sa sledeiim ogranidenjima:
I ' I kod zakljudivanja ugovora nema prava da zakljuduj. ,rgouo.. ( komercijalne
i finansijske )
kojima zaduhuje dru5tvo iznad 5%oka.pitala po poslednjem zavr5nom radunu, a preko tog iznosa
samo uz pismenu saglasnost odbora direktora,
1.2 nemapravo da zakljuduje bilo kakve ugovore koji imaju ili bi mogli da imaju
za posledicu
bilo kakvu Stetu u drugom dru5tlu grupe,
t4
koje
nakry{13-n-oslenih u drustvu utvrduje naknade
1.3 nema pfavo da prilikom utvrdivanja
izazovu
da
mogle
GRUPE Ni5auto pa bi kao takve
nisu u duhu odredbi koiektivrrog ,rgorrJra
poremedaje meduljudskih odnosa u grupi'
zavisnog.dru5tva u kome je izvr5ni direktor'
2. odgovor anie za organizaciju rada i plsiovanle
poslovne dokumentacije formirane nabazi zakona'
3.odgovoran ie zatahost i aZurnost
politikama i poslovnika o osnovnim
pravilnika o ,ue*nouodstvu, ,revizijiiradunovodstvenim
e poslovn e dokumentacij e,
nadelima poslovanj a, i".-ir"".l " i cirkulacij
njegovu solventnost i racionalno
4. odgovor a^ie zair**i.irt" situaciju u druStvu ,
raspolaganje obrtnim sredstvima druStva'
druStva i njegovu
planova zavisnog
S.odgovoran je za pravovremeno sadinjavanje
pradenje izvr5avanja planskih zadataka'
implementaciju u ruarr,'tuo i svakodnevno
domena
kontrolnog dru5tva po svim pitanjima iz svog
6. usko saraduje sa izvr5nim direktorom
ekonomidnom obeibedivanju potrebnih finansijskih
rada, a posebno o pravovremenom i
(garancije, menice, zaloge, hipoteke i dt) za nesmetani
sredstava i instrumen ata obezbedenja
rad i poslovanje druStva'
sa svim direktorima u grupi teLelimedusobnoj
7. kolegijalno i sa uu:uzuuuni"m saraduje
pomoii
u izvr5avanju Planova izadataka'
kontrolnog drustva za pravowemeno
odgovoran je, zajedno sa izvrsnim direktorom
poveriocima'
izmiriianj e obiv ezapi.*u dobavlj adima i
naplatu potraZivanja od svojih kupaca
pravovremenu
za
9. obavezan je da preduzima mere
8.
zarihauz starno preduzimanje
neopravdano pove6anje praniranog nivoa
dovodenje u optimalne okvire'
interese
gu.ii iout. poslovne odnose sa njima' Stitedi
^"rut"unjihovo
11. odrZav a, pronalazl nove partnere
druStva i gruPe,
novine u radu i poslovanju drustva'
12. inicira i predlaZe odboru direktora
drustva i odreduje im naknadu zarad,
13. potpisuj" rrgorroi"o radu sa radnicima
za radnike druStva'
i+. i..":":. ruI i fon.6e disciplinski postupak
i
o imovini drustva i pravovremenom' kvalitetnom
15. stara se paZnjom ,,dobrog domaeina"
radu,
objefata i opreme koju dru*tvo koristi u svom
racionalnom
u-svom dru5tvu'
16. tadzirei kontroli5l rad direktora ogranka
rada ogranaka' 17 . preduzima mere za poboljSanje
i drugih zakonskih propisa kao i o njihovom
1g. odgovoran je za primenu ^"rup.i,pi-l,ZNR-a
ogranci'
implerientiranju u druStvu ukoliko nisu formirani
predsednika odbora direktora.
lg.obavlja i drug; foslov" po nalogu
fr:ttJ"-1ilrTr1i'j;"
i
"dd;;;j;
13.8 Sekretar dru5tva
dhn
56.
-sekretar
DrustvomoLeimatisekretaradruStvakojinemorabitizaposlenudrustvu.
i trajanje
drustva, utvrduje visina njegove zarade
se
imenuje
direktora
odrukom odbora
mandata na koji se imenuje'
je za:
Sekretar druStva odgovoran
A pripremu seinica skup5tine i vodenje zapisnika' . .
A pripremu sednica odbora direktora i vodenje zapisnika'iz prethodnih tadaka ovog stava'
,A. duvanje ,ril;;";ijala, zapisnika i odluka sa sednica
pristupa aktima i dokumentima druStva
,A. komunikaciju drstva sa akcionarimu iomog,,eavanje
u skladu sa odredbama dlana 465 ' Zakona'
A vr5i poslove registracije u APR-u'
o njegovom
duZnosti i odgovornosti u skladu sa odlukom
sekretar drustva moLe imati i druge
radnog statusa u dru3tvu'
imenovanju, a u zavisnosti od njegovog
15
XIV UNUTRASNJI NADZOR X KOMISIJE
X4.1
ODBORA DIREKTORA
Komisije odbora direktona
ilan
57.
Odbor direktora dru5tva obavezno imenuje komisiju za internu reviziju.
Pored komisije za unutraSnju reviziju, odbor direktora mole obrazovati i druge komisije u skladu sa
potrebama grupe.
Ako u druStvu nisu obrazovane komisije iz stava 2. ovog diana, odbor direktora obavlja poslove iz
nadleZnosti ovih komisiia.
ilan 58.
Komisija zarcviziju irna najmanje tri dlana. Predsednik komisije zareviziju je nezavisni direktor.
Sastav komisij e za reviziju utvrduj e odbor direktora posebnom odlukom.
ilan
59.
Komisija za reviziju naroiito radi sledede poslove:
1. priprema, predlaLe i proverava sprovodenje radunovodstvenih plitika
i
politika upravljanja
izicima,
2. daje predlog odboru direktora za imenovanje
i razresenje lica nadleZnih za obavljanje
funkcija unutra5njeg nadzorau druStvu,
3. vrSi nadzor nad radom unutra5njiegnadzoruu dru5tvu,
4. ispituje primenu radunovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izve5taja grupe,
5. ispituje ispunjenost uslova zaizradu konsolidovanih finansijskih izve5taja grupe,
6. sprovodi postupak izbora spoljnog, odnosno eksternog revizora grupe i predlaLekandidate za
njegov izbor,
7. daje miSljenje o predlogu ugovora sa revizorom i u sludaju potrebe daje obrazloZeni predlog
za otkaz ugovora sa revizorom dru5tva,
8. vr5i nadzor nad postupkom revizije,
9. obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbor direktora.
thn
60.
Komisija zareviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveStaje o pitanjima iz prethodnog stava,
najmanje jednom godi5nje, po potrebi i de56e ili na zahtev odbora direktora.
Komisija donosi odluke ve6inom glasova od ukupnog broja dlanova.
Komisiji osim dlanova mogu prisustvovati i strudna lica dije je prisustvo potrebno radi raspravljanja
pojedinih pitanja dnevnog reda Komisije, ako su pozvani jednoglasno od svih dlanova Komisije.
14.2.
Unutra5nji nadzor
ilan
61.
Poslovi unutra5nje g nadzora obuhvataju :
1. kontrolu uskladenosti poslovanja druStva sa zakonom, drugim propisima
i
aktima
druStva,
2. nadzor nad sprovodenjem radunovodstvenih politika i finansijskim izveStavanjem,
3. proveru sprovodenja politika upravljanja rizicima,
4. pradenje uskladenosti organizacije i delovanja dru5tva sa kodeksom korporativnog
upravljanja,
5. vrednovanje politika i procesa u druStvu, kao i predlaganje njihovog unapredenja.
I6
poslovanja mora ispunjavati usiove
U drustvu najmanje jedno iice nadleZIIo za unutrasnji nadzot
radunovodstvu i reviziji'
propisane za rnternoj revizorau;kladu sa Zakonom o
poslove unutrasnj eg nadzoru i ne moZe biti
samo
zaposreno u drustvu i obavrjati
ovo lice rnora biti
direktor, a imenuje ga odbor direktora'
Lice nadleLno za unutra3nji nadzor duZno
izvestava komisiju za rcvizliu.
je da o sprovedenom nadzoru poslovanja
redovno
(lan62.
propisane
posto drustvo nema zaposlenog internog (unutrasnjeg) revizora koji ispunjava uslove
takvo rice prijemom u radni odnos,
Zakonom o ra.unovodstvu i reviziji i nij"e uspelo da obezbedi
potrebnim radnim iskustvom na poslovima
drustvo je uputilo odgovarajuce zaposllrro ii.. sa
zvarya intemog revizota u skladu sa
radunovodstva radi polaganja strucnog ispita za sticanje
Zakonom o radunovodstvu i revziji'
XV SPOLJNI NADZOR
15.1. Redovna sPoljna revuiiz
je
obavezno
radunovodstvu i revizij i.
DruStvo
da
vr5i
dhn
63.
reviziju finansijskih izvestaja
u
skladu sa Zakonom
o
zarevizqui odreduje mu naknaduzarad'
Izbor revizora vr5i skup5tina dru5tva na predlog komisije
15.2. Posebna i vanredna
revizija
ilan
64.
koji poseduju ili
predrog za sprovodenje posebne ili vanredne revizije mogu podneti akcionari
glasa'
predsta:vljaju najmanje l0o/o akctla sa pravom
kojih se predlaZe posebna ili vanredna teviziia
,*ioguiz
predlog iz stavapruog, sa obrazlok*jg;
direktora, koji je duaanda
;;;;;; se u pisanoj formi odboru
redovne sednice skupstine ako je period do
1.ovaj predlog uvrsti u dnevni t.a p*. r*edne
istekao tokzadopunu dnednog reda ili
njenog odrZavanja t<r"aei oA Sest meseci i ako nije
je period do odrZavanja prue naredne redovne
2. da sazove vanrednu sednicu skupstine ako
dnevnog reda'
je istekao r"ok
sednice skupstine duZi od Sest meseci ili
-zadopunu
skupstina akcionara obidnom ve6inom
odluku o sprovodenju posebne ili vaffedne revizije donosi
glasovaprisutnihakcionara.
. v.1: _-^-^L.^-.:r:..^--^,r-,,.o.,.
ili vanrednu reviztlu'
odlukom skupstine se odreduje revizor koji 6e izvrsiti.posebnu
proveravati :
Posebna rcvii4a ie teviztlakoj om se moZe
ili
1. procena vrednosti nenovdanog uloga
j1
vr5eno sticanje ili raspolaganje imovinom velike
kojina
2. vrednost i uslovi pod
vrednosti.
koji su ve6 bili predmet reviztle, a koja se moZe
vanredna revizijaje revizrlafinansijskih izvestaja
preduzeti ako:
.. r .r : --y1^:^ .^ii^
rr skladu
clzlqrlrr sa zakonom i
^
sprovedena u
nije ^^-^-,a,{o-a
"n
1. postoji sumnja da reviziia finansijskih izvestaja
ili
postupcima
propisanim radunovodstvenim standardima i
L standardima ili su te
2.finasijskiizve5tajinesadrZenapomenepropisaneradunovodstvenim
..
napomene nePotPune.
irist
dru5tvo'
ou. sprovodenja posebne ili vanredne revizije snosi
t7
Clan 65.
Izve5taj o posebnoj
ili
vanrednoj reviziji mora se sadiniti u pisanom obliku
i
obavezno sadrZi
obr azlo Lene nalaze r ev izor a.
Izve5taj o posebnoj ili vanrednoj reviziji dostavlja se odboru direktora, akcionarima koji su
predloZili njeno sprovodenje i sudu ako je posebna ili vanrednarevizija sprovedena po nalogu suda.
Ako izve5taj o posebnoj ili vanrednoj reviziji pokaZe da je predlog za njeno sprovodenje bio
neosnovan, druStvo irna pravo na naknadu troSkova sprovodenja posebne, odnosno vanredne
revizije od akcionara koji su predloZili njeno sprovodenje, koji su neogranideno solidarno
odgovorni za naknadu tro5kova sprovodenja posebne odnosno vanredne revizije.
XVI OBAVF-ZI, DRUSTVA U POGLEDU FINANSIJSKOG IZVESTAVANJA I
OBJAVLJIVANJA INFORMACIJA JAVNOSTI I NADLEZNINN INSTITUCIJAMA
ilan
66.
Javna akcionarska druStva dijim se akcijama trguje na multilateralnoj trgovadkoj platformi (MTP)
imaj u obavezu godi Snj e g fi nansij sko g izv eitav anj a.
Obaveze druStva su:
Dru5tvo je duZno da sastavi godi5nji izvefitaj, objavi ga javnosti i dostavi Komisiji za HOV i
Berzi najkasnje detiri meseca nakon zavrSetka svake poslovne godine (do 30.04.), kao i da obezbedi
da godi5nji finansijski izve5taj bude dostupan javnosti tokom najmanje pet godina od dana
objavljivanja. Javno objavljivanje vr5i se na internet stranici dru5tva.
Ukoliko nadleZni organ druStva ne usvoji godi5nji izvestaj najkasnje detiri meseca nakon zavr5etka
svake poslovne godine tj. do 30.04., dru5tvo je obavezno da:
ga objavi do ovog roka, uz obaveznu napomenu da godi5nji izveStaj nije usvojen od strane
nadleZnog organa dru5tva;
u roku od sedam dana od dana usvajanja objavi javnosti daje godi5nji izve5taj usvojen oc
strane nadleZnog organa dru5tva, i da ga objavi ako se razlikuje od prethodno objavljenog;
da objavi u celini i odluku nadleZnog organa dru5tva o usvajanju godi5njeg izveltaja, odluku
o raspodeli dobiti ili o pokridu gubitka ako ove odluke nisu sastavni deo godi5njeg izveStaja.
2) Dru5tvo je duZno da godiSnji izve5taj za prethodnu godinu dostavi Agenciji za privredne registre
do kraja septembra teku6e godine (do 30.09.).
3) Dru5tvo je duZno da bez odlaganja dostavi Komisiji za HOV i Berzi, svaku promenu koja je
nastala u pravima iz vlasnidkih HOV, za svaku klasu vlasnidkih HOV posebno, ukljudujudi i
promene u pravima iz izvedenih finansijskih instrumenata koje dru5tvo moLe izdavati, a koje daju
pravo na sticanje njegovih vlasnidkih HOV.
4)Kada fizidko ili pravno lice neposredno ili posredno dostigne, prede ili padne ispod 5yo, l\yo,
l5o , 20yo, 25yo, 30yo, 50% i 75o/o prava glasa Dru5tva, duZno je da o tome obavesti Komisiju za
HOV, Berzu i DruStvo.
S)Dru5tvo, nakon prijema obave5tenja iz prethodnog stava, duZno je da podatke sadrZane u
obave5tenju objavi javnosti odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema.
6)Ukoliko dode do promene broja akcija sa pravom glasa, Dru5tvo je obavezno da na kraju svakog
kalendarskog meseca javno objavi informacije o nastalim promenama i novom ukupnom broju
akcija sa pravom glasa, kao i vrednost osnovnog kapitala.
7)Ukoliko DruStvo stide ili otuduje sopstvene akcije sa pravom glasa, samostalno ili preko lica koje
deluje u svoje ime, a za ra(un Dru5tva, duZno je da objavi javnosti broj sopstvenih akcija u
apsolutnom i relativnom iznosu u najkra6em moguiem roku, ali ne kasnije od isteka detiri dana
trgovanja nakon sticanja ili otudenja akcija sa pravom glasa.
8)Dru5tvo je duZno da predlog izmena statuta ili osnivadkog akta odmah dostavi Komisiji za HOV i
Berzi, a najkasnije na dan objavljivanj a poziva za odrlavarye skup5tine na kojoj 6e se raspravljati o
tim pitanjima.
1)
18
XVII AKTI I DOKUMENTI DRUSTVA
tlan
67.
Dru5tvo je obavezno da iuva:
1. osnivadki akt,
2. resenje o registraciji osnivanja dru5tva,
3. statut i sve njegove izmene i dopune'
4. op3te akte dru5tva,
5. zapisnike sa sednica skup3tine i odluke skup5tine,
dela druStva,
6. akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog
prava druStva,
7. dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska
8. zapisnike sa sednica odbora direktora,
l. goiisnje izvestaje o poslovanju drustva i koonsolidovane godisnje izvestaje,
10. izve5taje odbora direktora,
1 1. evidenciju o adresama direktora,
smislu ovog zakona zakljudili sa
12. ugovore koji su direktori, ili sa njima povezana lica u
DruStvom.
dlana druStvo duva trajno' a ostala
Dokumenta i akte iz stava 1. tadka 1. do 5., 8., 9., i 12. ovog
pet godina, nakon dega se duvaju u skladu sa propisima o arhivskoj
dokumenta i akte
"":*"":"
gradi.
dhn
68.
stav 1., tadka 1. do 5. i 8. ovog Statuta,
odbor direktora je duZan da akte i dokumentaizdlana6T.,
svakom akcionaru na njegov pisani zahtev,
kao i finansijske izvestaje druStva stavi na raspolaganje
vremena.
radi vrsenja uvida i kopiranja o svom troSku, tokom radnog
je
omogu6ilo slobodan pristup i
drustvo
je
ukoliko
izvrsena
obaveza iz predhodnog stava
naknade.
preuzimanje dokumenata sa internet stranice dru5tva, bez
skladu sa dlanovima39. i 40' ovog statuta
u
drustva
Lice koje ostvari pristup aktima i doklmentima
druStvu ili njegovom ugledu'
ne moZe da ih objavina naein kojim bi nanelo Stetu
XVIII
STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI
dhn
69.
pod sticanjem odnosno rasporaganjem imovinom velike vrednosti smatra se sticanje' odnosno
narodito kupovinu, prodaju, zakup' razmenu'
raspolaganje imovinom na bilo koji naein, ukljuduju6i
ugovora o kreditu i zajmu, davanje jemstva i
uspostavljanj e zaloLnogprava i hipoteke,'zakijudenje
nastaje obaveza za dru3tvo' pri demu
garancije, i preduziminje bilo koje druge tuattl"-to;om
donosenja odluke o tome predstavlja 30% ili
nabavna i/ili prodajna i/ili trZisna ,rrednosiu momentu
iskazane u poslednjem godisnjem
vise od knjigovodstvene vrednosti ;k;p". imovine drustva
bilansu stanja.
vrednosti moze se sprovesti ako
Sticanje odnosno rasPolaganje imovinom velike
odobri skuP5tina'
odnosno raspolaganj e Predhodno ili naknadno
dhn
to
sticanje,
70.
odobrava sticanje, odnosno raspolaganje
odbor direktora priprema predlog odluke kojom skunltiy
saOrZi razloge iz kojih se preporuduje usvajanje
imovinom velike vrednosti sa obtazlo?"i.- to3e
,iid., odnosno raspolaZe imovinom velike vrednosti,
te odluke i izve5tajem o uslovima pod kojim ,.
raspolaganju imovinom velike vrednosti.
kao i nacrtom ugovora ili ugovorom o sticanju, odnosno
i-oninom velike vrednosti donosi
Odluku o oOonravanio Jticanja, odnosno raspolaguttlu
prisutnih akcionara sa pravom glasa'
skup$tina troietvrtinrlo- ve6inom glasova
T9
Clanovi odbora direktora su solidamo odgovorni druStvu za Stetu koju to druStvo pretrpi usled
sticanja, odnosno raspolaganja imovinom velike vrednosti ako je to sticanje, odnosno raspolaganje
sprovedeno bez odluke kojom ga skup5tina odobrava.
XIX POSEBNA
PR.AVA NESAGLASNII{ AKCIONARA
19.1. Pravo nesaglasnih akcionara na otkup
ilan
akcija
71.
Akcionar moLe da traLi od druStva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv
glasanja za odluku:
1. o promeni statuta dru5tva kojom se umanjuju njegova prava predvidena
ili se uzdrZi od
statutom ili zakonom,
2. o statusnoj promeni,
3. o promeni pravne forme,
4. o promeni vremena trajarya dru5tva,
5. kojom se odobrava sticanje, odnosno raspolaganje imovinom velike vrednosti,
6. kojom se menjaju njegova druga prava,
7. o povladenju jedne ili vi5e klasa akcija sa regulisanog trZi5ta, odnosno
multilateralne trgovadke platforme u smislu zakonakojim se ureduje trZi5te kapitala.
Pravo na otkup akcija i isplatu iz stava l. ovog dlana ima i akcionar koji nije prisustvovao sednici
skupStine na kojoj se odluduje o pitanjima iz stava 1. ovog dlana.
Odluka iz stava 1. ovog dlana mora sadrZati odredbu o tome da stupa na snagu davanjem pisane
iTave od strane predsednika odbora direktora, da su svi nesaglasni akcionari u celosti ispladini za
vrednost svojih akcija u skladu sa dlanom 475. i 476. Zakona o privrednim dru5tvima.
19.2. Postupak
ostvarivanja prava na otkup akcija
tlzn72.
Sastavni deo materij ala za skupStinu akcionara na kojoj se donosi odluka iz prethodnog dlana ovog
Statuta
je:
l. obave5tenje o pravima nesaglasnih akcionara, otkupu njihovih akcija i formular zahteva
za ostvarivanje tog prava, koji sadrZi polja u koja se unosi ime, odnosno poslovno ime akcionara i
njegovo prebivali5te, odnosno sedi5te, kao i broj i klasa akcija diji se otkup zahteva,
2. podatak o knjigovodstvenoj vrednosti akcija, podatak o trZiSnoj vrednosti akcija utvrdenoj
u skladu sa Zakonom i podatak o procenjenoj vrednosti akcija utvrdenoj u skladu sa dlanom 51.
Zakonapri demu se te vrednosti utvrduju na dan dono5enja odluke o sazivanju sednice skup5tine.
Ako Zeli da ostvari pravo na otkup njegovih akcija, nesaglasni akcionar moLe dostaviti zahtev
dru5tr,rr:
1. na sednici skup5tine na kojoj se donosi odluka iz prethodnog dlana ovog Statuta i to
predsedniku skup5tine, odnosno licu koga predsedavajuii skup5tine ovlasti, ili
2. u roku od 15 dana od danazakljudenja te sednice skup5tine.
Dru5tvo je obavezno da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 2. tadka 2. ovog dlana
nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koje su predmet zahteva iz stava 1: ovog dlana, koja
je jednaka najvi5oj vrednosti iz stava 1. tadka 2. ovog dlana, u skladu sa pravilima poslovanja
Centralnog registra.
Nesaglasni akcionar ima pravo na sudsku za5titu saglasno odredbama dlana 476. Zakona o
privrednim druStvima.
XX PROMENA PRAVNE FORME, STATUSNE PROMENE DRUSTVA
20
Clan 73.
r
promenom pravne forme druStvo prelazi iz jedne pravne forme u drugu pravnu f,ormu u skladu sa
Zakonom"
i
Radi promene pravne forme, odbor direktora priprema i dostavlja skup5tini radi usvajanja, akte
dokumenta saglasno odredbama Zakona.
Odluku o promeni pravne forme donosi skup5tina trodetvrtinskom vedinom glasova prisutnih
akcionara.
pravne posledice promene pravne forme nastupaju danom registracije te promene u skladu sa
zakonom o registraciji.
,
Clanj4.
O statusnim promenama odluduje skupStina druStva na predlog odbora direktora.
Statusne promene su:
1. pripajanje,
2. spajanje,
3. podela,
4. izdvajanje.
Odluku o statusnoj promeni dru5tva donosi skup5tina troietvrtinskom vedinom glasova
prisutnih akcionara.
3tuturnu promena dru5tva registruje se u skladu sa zakonom o registraciji'
XXI PRESTANAK DRUSTVA
dhn
75.
Agencfe za
DruStvo prestaje da postoji brisanjem dru5tva iz regisi.r:a privrednih subjekata kod
privredne registre, Po osnovu:
1. sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa odredbama
Zakona,
2. sprovedenog postupka stedaja u skladu sa zakonom kojim se ureduje stedaj,
3. siatusne promene koja ima za posledicu prestanak druStva.
XXII PRELAZNE I ZAVRSNN OONNUEE
(lan76.
Za odredbe Zakonakoje nisu utvrdene ovim Statutom primenjivade
se
direktno Zakon.
Ovaj Statut stupa na snagu danom dono5enja'
(lan77.
GRUPA Nis broi 1256
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje davaL\ Statut a.d."NISAUTO"
od20.12.2012. godine.
IZVRSNI DIREKTOR
-
r'" -
,P-{4q ZivicSiPl'ecc'
u-,,7/' L,
/lrtCt-/l-
{-.
2l
Download

Statut Nišauto a.d. 24.06.2013