., r
..:,r.,,r,r-r,...,,.
t:,,ri ii;,
?+ii"
r'r"r';':ilii;
,r"-,
;A
;l @*ffi**ffi
frffi
sarnostalna agenciia >>Fs CoMPI,JTER.<<
*'&*ffi#
\tladirurira Cvetkova 430 23OOO Zrenjanin
:€€
tqf-s,q,'E{d"9:$ii(;:,sffi##tefl"#{is}t
Tel/Fax: S23l?3r+-632; Mob: 063/73-29-850
k'"
*fflc+si*r8"?*c*q"ffipr,+tmr"**rvr
Fod rtka : pod rska. bseonrputer.conn; pod rska @ bseom put€r'com
PIB: 104062902 - Sifra delatnosti: 62A2. - Matitni broj: 56904727 - ?DV re5enje broj: 529962453
Tekuii radun: 330-1700i012-41 - Kod banke: Cr6dit Agricole Srbija a.d. Novi Sad
Computer
http://www. ka pital n ido bitak. co. rs
UPUTSTVO
za kori5denje Programa
"Utvrdivanj e porczananakapitalni dobitak fizidkih lica - samooporezivanjem"
podev od 1. januara20l4. godine fizidkalica putem samooporezivat4autvrduju i pla6aju potezna
kapitalni dobitak koji ostvare prodajom :
1. stvarnih prava na nepokretnostima
2. autorskih prurru, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
3. udela u kapitalu pravnih lica, akcija i ostalih hartija od vrednosti, ukljuduju6i iinvesticione
jedinice, oti* itt r.rticionih jedinica dobrovoljnih penzijskih fondova (dlan 100a. Zakona o
uuna doho dak gradanaj.
iror.r na kapitalni aoUitat< fizidkih lica utvrduje
p ou
se i pla6a uz
primenu slededih propisa:
Zakono porezu na dohodak gradana("SluZ!9ni_glasnik RS",br. 2412001 ... i 5712014) (dlan
72. do dlana 80; dlan 95, dlan 100a, dlan 113 i dlan 114)
2. Zakono poreskom postupku i poreskoj administraciji ("SluZbeni glasnik RS", br. 8012002 ...
i 68120t4)
Zakono nasledivanju ("SluZbeni glasnik RS", br. 4611995... i 101/2003)
pravilnik o kriterijumimazaostvarivanje prava na oslobodenje od pladanja porczarra
kapitalni dobitak ("SluZbeni glasnik RS", br. 38120,0.1)
,. .:
se objavljuje u
5. Saop5tenje Repubiieko gZavodaza statistiku o indeksu potro5adkih cena koje
',Sluzbentm giasniku dS" ., vremenskom intervalu od 15-og do 20-og u mesecu za
prethodni mesec)
6. itodaci Narodne Banke Srbije o srednjem kursu evtaza odredeni dan
l.
:
: ::
: te:tl
/t. 1r*=+,'::
!
-+.- 1!?
.; -r'-t.
\++
. :
Ert ;'r: r".sl;i
:;' :.::
;i,i I
i
Im
l-i; i :: ":
c
s1"1
*
s >; *S e{} FLITH ffi. {{
4. 3. 3 3 *
* 3: * l'i5 a :t : n
-Sii ?; *€eei: ;r {3G :j i'r 3-13 **S 3#
r'i fl ;..i
i;.]!"ir*t*i+if ai
F.E
., :: i:.Yr-:
Qomputer
i..:
r * 3,S/ :=,+
4,.,;:jr"*ir:s: t+{it:;iii''r,i-rjcic:*i3"tp!$"ti-*{"ri*'E-il !}a{lrFgiel-Q.th::;e*;t;Silt*i".{*t?t
'r-,i.,
i
i':'..r
:i
-iij..li.:i,j r-,;r.r,:lr. .j3il
i.ri:Jli.;i;'4i
.
1{..'d
http://www. ka pita
i;ji1ki: . ai"+:iiii -!.gri{,il1e !r-*jj:; +..-l- i\ilvi ::+ij
I
n id
obita k. co. rs
,,
POSEBNE NAPOMENB
Kapitalni dobitak (prodajna cena je ve6a od nabavne cene) odnosno gubitak (prodajna cena je manja
od nabavne cene) predstavlja razliku izmedu prodajne cene prava, udela i hartija od vrednosti i
niihovenabaVneceneoStVarenepIenosom:StVarnihpravananepokretnostima;autorskihpraYa,
pravnih lica,ikcija i
Wavasrodnih autorskom pravu ipruuu industrijske svojine i udeia u kapitalu
jedinice,
osim investicionih jedinica
ostalih hartija od vrednosti, ukljudujudi i investicione
dobrovoljnih penzijskih fondova (dlan7L. Zakona o porezu na dohodak gradana). Obveznik -fizidko
lice (prodavac - prenosilac prava) koji u toku godine izvrSi prenos prava po osnovu kojeg mole
nastJi kapitalni dobitak ili gubitak, dtLan je da Poreskoj upravi Republike Srbije u opStini gde ima
prebivafiSle podnese poresku prijavu (na obrascu PPDG-3 dok Poreska uprava ne objavi tekst
drugog obrasca) u roku od 30 dana :
';
l
ii
1. od dana zakljudenja ugovora o prenosu stvarnih prava na nepokretnostima, ugovora
prenosu autorskih prava ptava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kao i
udela u kapitalu pravnih lica,
2. odisteka svakog kalendarskog polugodi5ta u kojem je izvrSen prenos hartija od vrednosti.
Izuzetno od tadke 1) rok za podno5enje poreske prijave je 120 dana od dana prodaje
nepokretnostipoosnovukojeobveznikmoZedaostvaripraVonaporeskoos1obodenje(dlan
95. Zakonao porezu na dohodak gradana).
Obveznik koji putem samooporezivanjautvrdi postojanje porcza na kapitalni dobitak, duLan
ie da plati porcz do isteka rokazapodno5enje poreske prijave (dlan 114. Zakona o porezu na
dohodak gradana).
Po pitanju utvrdivanja porezapotrebno je pravilno primeniti
,i
;a
.,
:.-i
i
fir
.:
l
'
,,
.
.
odredbe dlana 7 4 . i 7 5 . Zakona o porezu na dohodak gradanaradi utvrdivanj a nabavne cene,
odredbe dlana73. Zakona o porezu na dohodak gradana radi utvrdivanja prodajne cene.
Po pitanju poreske olak5ice potrebno je pravilno primeniti odredbe dlana79. Zakona o porezu na
dohodak gradanai odredbe Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na oslobodenje od
platanlaporezana kapitalni dobitak. Po pitanju poreskog oslobodenja potrebno ie znai : da
ptod*uuc 111 oLe daizvr5i obradun poreske olakSice pre podno5enja poreske prijave ukoliko je do
isteka rokazanjeno podno5enje (30 dana odnosno 120 dana) resavao svojb stambeno pitanje ili :::t::::.:,t..t.).'..::1,:,:r,
+,t|::1-,
,.
aa:,1: :.
:.,ai::,:;,':.:;':1:t, r'.
ljr:ia: il::al :1- :. : i:l:'
;:
,
a'::
il,
:a::,!jt-
1,.;r,..,1-:r:i;'tt :
t::
rt-::.:rli::Jr:t'.+:;r1i
:>,:.-:,.:!\::.:.::.:
,!:j:i:E':?
:i
r,
::
Computer
rq*wur,
off !ee
fu
€t
sss
ute r csm
pr.lter.cem
nT p
hsaorm
"
PIB: 104062902 - Sifra delatnosti : 6202- Matidni broj: 56904727 -PDV reienje broj: 529962453
Tekuci radun: 330-17001012-41 - Kod banke: Cr6dit Agricole Srbija a.d. Novi Sad
http://www. ka pital n ido bitak. co. rs
stambeno pitanje dlanova svoje porodice; da ie prodavcu koji posle podno5enja poreske prijave, a
najkasnije u roku od 12 meseci od dana prodaje nepokretnosti, novdana sredstva ostvarena
prodajom nepokretnosti uloZi u re5avanje svog stambenog pitanja i stambenog pitanja dlanova svoje
porodice odnosno domadinstva, Poreska uprava na njegov zahtev izvr5iti povradaj plaienog poreza
na kapitalni dobitak (dlan79. stav (2) Zakona o porezu na dohodak gradana). Odredbama dlana 10.
stav (2) i stav (3) Zakona o porezu na dohodak gradana je definisano da se dlanom porodice
smatraju:bradni drug,roditelji,deca,usvojenik i usvojilac obveznika, a da se pod pojmom
domadinstva smatra zqedntcaLruota,privredivanja i tro5enja, ostvarenih prihoda. Fizidko lice
(prodavac - prenosilad:) obve2niii ibreza na kapitalni dobitak u poreskoj prijavi iskazuje:prodajnu
cenu ostvarenu prenoiom prava,u4ela i hartija od vrednosti; nabavnu cenu uvedanu zarast cena na
malo i potro5adkih ceha;iznos kapilalnog dobitka ili gubitka; utvrden porezna kapitalni
dobitak;procenat i noVdani iznos umanjenja utvrdenog poreza po osnovu poreskog oslobodenja
(kada u roku od 120 danaoddanafrodaje kupuje drugi stan radi resavanja stambenog pitanja)
podnosi poresku prijavu i obavestava Poresku upra\u u opStini gde ima prebivali5te daje platio
utvrden porezna kapitalni dobitak.
Stopa porczana kapitalni dobitak je 15 %.
Uplatniradun poreza na kapitalni dobitak j e' :; 840 -7 11144843 -89
Poziv na broj po modelu 97:
KK (ko,ntrolni broj)+ N(3) brojdana oznaka'ap5tine - grada +N(13) JMBG. Izradunavanje
kontrolnog broja po modelu 97,kao dela poziva na broj odobrenja zauplatu porcza na kapitalni
dobitak,vrsi se pomoiu kalkulatorazaizalvnavanje kontrolnog broja po modelu 97 koji se nalazi na
-i
sajtu Ministarstva finansija - Poreska uprava..,.Izradunavanje kontrolnog-broj1 Fe"yrqi tako Sto se
u Sifarniku op5tina pronade brojdana oznaka (tri broja) op5tine ili gradd u kojoj obveznik ima
najpre
- -!f
pr.UiuatiSt",zatimse unosi JMBG obveznikari na kraju se potvrdi na opciju: Ir{odel
97.
i
Odredo'ama dlanaT2aZakona o porezu na dohodak gradan su propisani sludajievi kada se ne
ostvaruj.e kapitalni dobitak
i to
:
,
'i
,
1. kada su prava stedena nasledem u prvom naslednom redu
2. kadase prenos vr5i izmedu bradnih drugova i krvnih srodnika u pravoj liniji
3. kada se prenos vrSi izmedu razvedenih bradnih drugova, a u neposrednoj je vezi sa
razvodom braka
4. kadase vrli prenos duZnidkih hartija od vrednosti diji je izdavalac Republika, Autonomna
pokrajina, ieainica lokalne samouprave ili Narodna Banka Srbije i
S. ludui" obveznik izvr5io prenos piuuu,udela i hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u
svom vlasni5tvu neprekidno najmanje deset godina.
d:'r:-:L\.:: l:-:-
::
d-j:a !l
n
I
oi
.{i
i
,:.51*j;i-t'-.
,
: .. :i; ,;aa
,
+ r't : : :'i:il::l rl ;]i .F $ * 11 {: i*.}': .{3 * {. n:! llt ;3 LI i- F R. <:
!.'!.:!;ji!=;:..,: ;.hr:tLl:l,:;: .+::. j.3$*ii Pr.::r:'i;,rr:l:.;
i: :
::r.
i:?E.':
F;::r :
:.:
lli*.i
}il€-li --.'-
"1:.;
i'
Qomputer
i'. :,,i .i -' --':,::S',8 ::i3
!r:,']l;j;ij:la.;;: il!+i;:'*+:t::."lilF..r!iji.:+L::j.,'g1r,,i'-:n!:lTi:
'i,:.i..i:r':, :-i:,'1:.::-:;
:1,
i+{e{"ii'=k+i;:I}5a,q5"r-.*tji:iit-.r-:i.}$}!
j:jl-l I l:ilil ji-:.i
:.:.
a.i
i,.f,ai r:,,'.:
http //www. kap ita
:
I
n id
-:::l i ,!:., - "
obita
k.
:.!:-i:li::
;-r
r-j itl.l;i 5;:il
co. rs
Aplikacija za unos podataka radi utvrdivaniaporczana kapitalni dobitak koristi
se na
sledeii nadin:
1. U koloni "broj" upisuje se:redni broj i kalendarska godina
2. U koloni "JMBG" upisuje se:lidni broj poreskog obveznika
3. U koloni "broj overe ugovora" upisuje se:brojdana-slovna oznaka overe ugovora
4. U koloni "datum overe" upisuje se:dan,mesec i godina iz ugovora iii drugog akta
5. U koloni "od" upisuje se:dan,mesec i godina kada je poreski obveznik stekao pravo svojine
na pravu koje je prodao - razmenio (Radi utvrdivanja ovog datuma potrebno je primeniti
odredbe (lana 7 4. i 7 5 . Zakona o porezu na dohodak gradana )
6. U koloni "dot' upisuje se:dan,mesec i godina kada je poreski obveznik ,prodao-razmenio
pravo (Radi utvrdivanja ovog datuma potrebno je primeniti odredbe Elana74. Zakona o
porezu na dohodak gradana)
7. U koloni "nabavna cenarr upisuje se:dinarska novdana vrednost prdmetnog prava koja se
utvrduj e na osnovu odredbi dlana 7 4. i 7 5 . Zakona o porezu na dohodak gradana
8. U koloni "prodajna cena" upisuje se:dinarska novdana vrednost predmetno gprava koja se
utvrduje na osnovu odredbi dlana 73. Zakona o porezu na dohodak - (U praksi to je novdani
iznosizre5enja Poreske uprave o utvrdivanjuporezana prenos apsolutnih prava zaprodato '
razmenjeno pravo- Kod investicionih jedinica to je otkupna cena investicione jedinice - Kod
prodaje hartija od vrednosti to je novdani iznos iz potvrde brokera o prodaji hartija od
vrednosti)
Prema odredbama dlana74.I75. Zakon o porezu na dohodak gradana, koje defini5u pojam nabavne
cene, u zavisnosti od vrste prava i vrste pravnog posla koji je bio osnov za sticanje prava, za
nabavnu cenu treba uzeti i to:
I ) Zanepokretnosti:
.
.
.
.
.
.
Stedene na.osnovu kupovine, nabavnu cenu dini ugovorena cenaiz ugovora o kupoprodaji,
Stedene po osnovu otkupa, nabavnu cenu dini ugovorena cenaiz ugovora o otkupu,
je utvrdila
Poreska uprava u postupku utvrdivanja porezana prenos apsolutnih ptava ( pribaviti re5enje
Stedene po osnovu doZivotnog odrLavartla. nabavnu cenu dini trZi5na cena koju
Poreske uprave).
Stedene po osnovu poklona, nabavnu cenu dini trZi5na cena koju
je utvrdila Poreska uprava
u postupku utvrdivanja porezana poklon(pribaviti re5enje Poreske uprave),
Stedene po osnovu nasleda, nabavnu cenu dini trZi5na cena koj u j e utvrdila Poreska uprava u
postupku utvrdivanj a poreza na naslede(pribaviti re5enj e Poreske uprave),
Stedene po osnovu sudske presude, nabavnu cenu dini trZiSna cena kojuje utvrdila Poreska
uprava u postupku utvrdivanja porezana prenos apsolutnih prava(pribaviti re5enje Poreske
uprave)
**mXR**
Samostalna agencija >>BS COMPUTER<<
Vladimira Cvetkova 43, 23OOO Zrenjanin
Tel/Fax: O23 / 234-632; Mob: 063/73-29-850
rn*rsvv" bscglr? pBJter.corn
PodrSka: podrska.bscomputer.coml [email protected]
office@ hsesnn put€r,€offir
PIB: 104062902 - Sifra delatnosti: 6202 - Matidni broj: 56904727 - PDV re5enje broj: 529962453
Teku6i raiun: 330-17001012-41 - Kod banke: Crddit Agricole Srbija a.d. Novi Sad
Computer
http: //wrvw. kapital nidobitak. co. rs
.
Stedene na osnovu povralaja
od drLave, nabavnu cenu dini trZi5na cena koju je utvrdila
Poreska uprava.
Napomena: 1 ) Kad se radi o nepokretnosti - objektu, koji je poreski obveznik sam izgradio,
,,ubuun, cenu dine troSkovi izgradnje koji se revalorizuju za svaku godinu podev5i od ljanuara
godine koja sledi godini u kojoj je izvrseno ulaganje do dana prodaje - prenosa-U sludaju kadaje
predmet prometa nepokretnost - objekat (stan, lokal, vikendica i dr.)u kojuje obveznik uloZio
novdanairedstva na ime investicionog odrZavanja(adaptacija, rekonstrukcija i dogradnja),tro5kovi
investicionog odrZavanja(keo dokaz za ove tro5kove uzimaju_se:gradevinska dozvola i originalni
raduni koji glase na inre poreskog 6bveznika i koji se namenski odnose na materijal i rad za
investiciono odrLavanle predmetndg objekta)revalorizuju se za svaku godinupodevsi od l januara
godine koja sledi godini u kojoj je iizvr5ena izgradnja objekta odnosno u kojoj je izvr5eno ulaganje
do dana prodaje - prgngl?; .
*
2 ) Zahartij e od vrednosti(akcij b):
.
.
:
Stedene po osnovu kupovine, nabavnu cenu dini ugovorena cena iz ugovora o kupoprodaji,
Stedene po orrror.u nasleda, poklona, doZivotnog izdrZavanja, sudske-presude i.besplatne
'akcije stedene radom kod emitentaakcija, nabavnu cenu dini nominalna cena akcija.
jedinice,
3 ) Za,ndele u pravnom licu i istalih hartija od vrednosti, ukljuduju6i i investicione
autorska prurru, praYasrodna autorskim pravima i prava industrijske svojine:
. ,lst.d.rr.
po osnovu kupovine, nabavnu cenu dini ugovorena cena o ugovora o kqpoprodaji,
.
nabavnuienu dini ugovorena cena iz.ugovoraopoklonuili- '
poklon.
pQtezana
na poKron.
postupku utvrclvanJa
utvrdivanja pqteza
.trZisna
Poreska"Uprava u postupKu
trZi5na cena koju je utvrdila Poreska','uprava
_i .
',Stedene
.
po osnovu nasleda i sudske presude, nabavnu cenu dini wednQst iz sudske presudp i
,,1esen.lja o nasledivanju ili trZi5na cena
a:koju je utvrdila Poreska uprava.:
:,Stedene po osnovu poklona,
p..ma'odr.dbama dlanaT3.Zakonaoporezunadohodak E\adana,kojedefiniS-unojamprodajne,
je bio osnov za prqdaju - prenos prav\,
cene, u;zavisnosti od vrste prava i vrste pravilog posla.koji
za prod4ia$,,cqnu.treb4.qq9!i.r.1o..1,),ka{41e prenos vr5i.ugovorom o kupopro#J-l: Blg{g+*-qgry-;
dini ugovorena cena odnoiiio'tlziSna Ceni'iioju je utvrdila Poreska uprava u postupkiiuitidiV'aiijit
porczanaprenos apsolutnih ptavaako oceni da je ugovorena cena nilaod trZiSne(pribaviti re5enje
Foreske uprave), 2)kadase prenos pravavr5i putem razmene za drugo pravo, prodajnu cenu dini
jedinice smatra se
trZi5tna cerla prava koje se daje u razmeilL,3 ) prodajnom cenom investicione
jedinice uveiane za
otkupna cena investicione jedinice koja se sastoji izneto vrednosti investicione
naknadnu kupovinu.
Imajudi u vidu iinjenicu da je indeks cena na malo zajanuar 1994.gohine iznosio
L,l
..; +* : "_l; +
ruS rl {a flil t,Li T* H. ""
{lir*ti<*v:a .+3, "?::qS*# Ha"*m-'ieni*
E*l;"F.=:c; *?3j' 334-$3J; ft,€*fur *S3j ?3-PS'&.$S
:
r: ,; :
"-.15*#rettrlss
Fr,r:ririi<a; g":*dlskx,bs{i-bt3:pa".l;rc?".{i}rn;
ijj.i:-:
j:l:li.l6l9ill'iiir.:
'i:i.ri.iCi
r'Lri'l.in:
computer
.,
F{:{:r'sil;.+tB*sqe?snpa;"i*r.e*ra'*
'r:
deialncsrr; ii?i-r,l - tu]*iri)ri i:;roj: 55,Slj4717 - tlj:.rJ re.i*i:,'-.r h,i.r;j : 5..*ii5;,i5.i
"jlil-i;;'"lCi.aii.i',,1 i - iir.:ii i::liiF:.t; C:t-i;:ii:;\crii:i:!l liri:r-i:;.iX. iri+iil:i;:r:l
http://www. ka pita
I
n
ido bita k. co. rs
302760900(,,s1. Glasnik RS'o br.l4l94); da je indeks cena na malo za februar L994.godine
iznosio 2288,90(,,51. Glasnik RSo', br.21l94) koje je objavio Republidki Zavod za statistiku
i1r
i
pravilo da se meseini indeks cena na malo odnosno potro5ainih cena u Republici ufvrduje
tako lto se cene odredene grupe proizvoda iz tekudeg meseca uporeiluju sa cenama iste grupe
proizvoda iz prethodnog meseca, kao i iinjenicu da je meseini indeks cena na malo za januar i
februar 1994.godine utvrden tako Sto je izvr5eno uporealivane sa cenama izraZenim u
tadalnjim hiperinflatornim dinarima iz meseca decembra 1993. godine i za period od 1. do
23.januara 1994.godine, primenjuju6i poresko naielo fakticiteta, a u cilju dobijanja 5to
tainijeg matematiikog rezultata, preporuiuje se korisniku programa da u sludajevima kada
je potrebno izvr5iti revalorizaciju nabavne cene od 24.janunrar l994.godine, da revalorizaciju
izvr$e tako Sto de kao poietni datum revalorizacije biti l.mart l994.godine,izrazloga 5to su
tekiz mesednog indeksa cena na malo za mart l994.godine iskljuiene cene izraZene u
hiperinflatornim dinarima jer su cene iz marta 1994.godine uporeclivane sa cenama iz
februara L994.godine kada je u drZavi bio u opticiju konvertabilni novi dinar.
Do objavljivanja nove poreske prijave za utvrdivanj e porcza na kapitalni dobitak fizidkih lica
samooporezivanjem,obveznik ovog poreza 6e podatke o ostvarenom kapitalnom dobitku, pravu na
poresko oslobodenje i visini poreske obaveze iskazivati na obrascu postojeie poreske prijave
PPD G- 3 prilago dene meto du samo op ore ziv arrl a'
Ovaj program podrazumeva mogu6nost Stampanja Sest aplikacija i to:
1. Obradun porczana kapitalni dobitak
2. Revalorizacija nabavne cene
3. Indeksi cena na malo i potro5adkih cena
4. Nalog zaplacaile
5. Poreska prijava PPDG-3
6. Obradun poreske olak5ice
:.
*!
ial
,::,
ili
Download

Computer - Uputstvo