,,sRBlJA-TURIST" A. D.
Trg Kralja Milana bb
Nis
Odhor direktora
tGl
Bro,i:
28.02.2014.9odine
ZaPisnik
dana
sa sednice Odbora direktora privrednog drurStva ,,Srbija-Turistnoa'd. ['li5' odriane
Easova
poietkom
u
1{,oo
putem
sa
konferencijskirn
2s,a2,2014'godine
Konstatacije:
Na sednici prisustvovali svi blanovi Odbora direktora, i to: Dragica Solaja-predsednik'
Petar lli6-&lan i Neboj$a ltii- 6lan
predlaie sledeii:
$ednicu *tvara predsednik Odbora direktora g-da Dragica Solaia, koja
0nevni red
l.
Saaivanje 7. vanredne sedniee $kupStine akcionara'
!. Utui6iuinj*
predloga edtuka za vanrednu sednicu $kup$tine akcionara
Tadka l.
inicijativom ve6inskog vlasnika ak-cija za
Predsednik odbora direktora upoznaje clanove sa
Diskusije nije bilo' Prisutni flanotri
akcionara'
$Xupitine
odrZavaniem vanredne **Oni**
Odbora dlrektora jednoglasno usvajaju sledece
Na osnovu odredbi dlana 371 st.1.,
[lan 372. st.1. i6lana 373' Zakona o
privrednirn
druetvimaRs(sL.eusnixH,$br.3612011iS9/2011)itlana40'statuta"srbija-Turisf'
na svojoj ielefonskr:j
a.d. ( u daljem t*xutu nrusiuni, Oanot direktora,,$rbrja-Turist"a'd',
iednici od rlanoj dana ?8.A?.20'l 4. god in e donosi
ODLItKU
I
CI
SKUPSTINE
SAZIVANJU SA POZIVOM ZA ?. VANREDNU SEDrllCU
AKCIOTdARA
akcionara privrednog dru$tva
SAZIVA SE 7. VANREDNA SEDNICA $kupstine
',sfij:'Turist,,a,d,Ni522'03.2014'godineuposlovnimprostorijamaDruStva-Hotel
easova'
nmUasaAor u Ni5u, Trg Kralja Milana bb' u 12h
Utvrduje ee slededi:
NF{EVNIRED
skupStine. (o ocilLrci glasa 1.4?5.813 obi{nih akcija sa
prisutnil't
glasa; vedina potrebna za dono5enle oOtrrxe je obiina vedina glasova
putem)'
pismenim
glasali
ik*ionrtu i odsutnih koji srr
r:bitnih akci1a sir
lziorzapisnieara ikomisije ia glasanje. (o ociluciglasa 1.,425'9,13
z.
-' prruo*'gtasa;
je
vecina glasovrl
ohicna
veiina pi,trenia za tiono*enie rdlut<e
pismeninr
glasali
qYt*n]l:
liLuloif',i,k"ianara i odsutnih krji sr:
sa 6. vanredne sednice skup$tine akcionara Dru6tva'
Zapisnika
usvajanju
o
odluka
3.
-"
obiniih akcija su
Y13
oorzrn* aanj ti.oiioTE. godine. (0 otliuci glasa I 125
je
vecina glasova
r:lriina
potreina za dono6enie odluke
il;il giu*u; u"iina
putem)'
pismenim
prisutnihit<cionara i odsutnih kojisu glasali
l
0 odluci glasa
Odluke pi"Orii.i-Jnog illvi$e hotela u sastavu Dru$tva(
{. Dono$enje
je
"
.1,425^913 obicnih axllla
sa i:rroori, gtasa; vecina potrebna za donosenje odluke
put€m;
pismenim
glasali
koji srr
3/4 veiina gtuuouu piiuuinif, uf,.ionita i odsutnih
pod.nesLt zahtev za otkup akciia)'
pravo
cla
iL"ionrriimaiu
nesaglasni
izjava - hipoteka kod
S. Dono$enje Odluke o oiontru*nju izvr5enih upisa zaloinih
(o odluci glasil
i
Redwooda
l-to
holdings
uHL
katastra nepokretnoiti u xorist
odluke je
rionoSenje
za
pottebna
1.425.913 obicriih *x_",1*-u, p,,uo* glasa; ve,-cina
puteff;
pisrnenirn
glasali
sr-r
koii
314 vecina gru*orr'tii;uinit ,to.ionira i odsutnih
akciia).
za
otkup
zahtev
podnesu
nesaglasni akcionari'iniaiu pravo da
pravorn
1. lzbor predsednika
Danutvrdenjalisteakcionaraiel2'03'?01.4'godine'1et:.T::l::"narikojisuakcionari
evrdencije akcionara Centralnog
iz
Dru$tva na taj dana t*"iO*rtirrri u izvodu iedinstvene
lidnc"
inraju pravo n-a u6e&ce u radu SkupStineregistra za hartiie oO ,r*Onoiti na taj Oan)
ostvariti
moie
sednici
na
u odsustvu, i preko punomoinita. Pravo nli iiitto u6egce
najmanaje 1-425 akcija sa pravom glasa' 5tr:
akcionar, odnosno puno*"JniftolipostOule
akcisnara je duian da svoje
predstavtja 0.1 % ukupi'Cliui, .ix|il, uru*wu."p,nomodnik
pre odr2avanaj sednice Skup5tine akcionara
punomo6je dostavi prul'til., na,ilasniid 2 dana
puoourino glasati na skupstini^ Akcionara koji ne
radi njihove verifikacrje, da bi'mogao
lrdno u6eSce ili ne) moZe glasati
uXiil"
u6estvule u radu n, S[rpStinX frifo'0, bo"eaui"
"
Akcionar koji je glasao
glasanje..
za
pisanim purem, nez o,lJre p;$i;, ni t"r*utrru
u* priuuini* na-sedniii i njegov glas se raiuna 'u
oisanim putem, tj. u odsustvu $matra
'kvorum
u rad SkuPitine.
da prisustvuju sednici
pozivaju se akcionari privrednog drusiva .,,srbija-Turist" a'd'
internet stranr(]l
svoioJ
na
je
Drustvo
$kup5tine i ouaveetJv;i;- ;-" .da ,
roku: poziv za ovu sednicu' rnaterijale za
http:www.srbiiaturist.rs objavilo u '111::,1o*
kao i pbdatke o pravima akcionara i opis
sednicu, formular ea davanje punomocJa,
glasanje'
preko struinih sluzbi Drustva sprovede. sve
il;;;;rj.-;e" v.d. generalnos direktora .da pluiupx'
zakaziuanla i organizacije sednice
ootrebne pravne
"d;;';;;;iiiouoo*niu
proprslma'
bkup$tine u skladu sa pozitivnim
orocedure za
st.i.r-:I::
ovaodlukasapozivomseistovremenosmatrailzve6ta.lemo,bitnomdogadaju,uskladu
atineia 7' uputstva o
r<apitala..fiLna e.
sa .lanom 65.s1,2. Z*Xo"* ixst'
informacije
dostavljaju
njima
sa
poi*Oin, lica povezana
na6inu na koji i"rn" Oilrit
rl
Komisijiza hartije od vrednosti'
Tadka ll.
Predsednik Odbora direktora upoznaje 6lanove sa inicijativom vecinskog vlasnika akcija z;r
usvajanje predloga odluka. Diskusije nrje bilo. Prisutni ilanovi Odbora direktora
jednoglasno usvajaju sledeie:
Na osnovu dl. 3Sg. Zakona o privrednim dru5tvima ($lu2beni glasnik RS broj 3612A11 i
9912011), Odbordirektora privrednog dru$tva,,Srbija-Turist" ad Ni*, Trga Kralja Milana bb,
na svojoj konferencijsko,i sednici od 28.02.2014. godine donosi
ODLUKU
O UTVRSIVANJU PREDLCIeA ODLUKA ZA SEDr.llCU SKUPSTITIE AKCIONARA
l.
Utvrduje se predlog odluka za 7. vanrednu sednicu Skupitine akcionara DruStva,
i
to:
Tadka 1.
Na osnovu dt.3T4. st. 1. tadka 1. Zakona o privrednim dru$tvima, odredbi 61. 68. st.1.
ta6ka B. Statuta ,,Srbija-Turist" ad lrii$, Odbor clirektora ,,$rbija-Turist" ad Nii' svojont
odlukom sa sednice odraan* dana 28.0?.2014. godine, predlaie $kupitini da u okvirut
tatke 1. utvrdenog dnevnog reda, doneee sledecu
OilLUKU
1. Bira
se
Predsednika $kup$tine akcionara DruStva;
JMBG
2"
akcionarrl
ava odluka je sastavni deo zapisnika sa 7 . vanredne sednice SkupStine
od22.03.2A14. godine.
3.
Ova odluka stupa na $nagu danom don*benja'
I'lagin dqno$enia odluke i obq*zloienie; -.
o privrednim dru$tvima' odlukt
Na osnovu et. SS. StatuEffiElfil[il6[no 61. 358. Zakona
i odsutnih koji su glasali
se donosi obidnom vecinom glasova prisutnih akcionara, kao
pitanju'
pismenim putem, a ko.ii imaju pravo glasa o odredenom
Tadka 2.
hla osnovu Ll.374. st. 1. tadka 1. Zakona o privrednim druitvima, odredbi dl. 68. st.'l.
taika S. Statuta ,,Srbija-Turist" ad Ni5, Odbor direktora ,,$rbija-Turist" ad NiS, svojom
odlukom sa sednice odriane dana 28.02.2014. godine, predlaie $kup5tini da u okviru
ta0ke 2. utvrdenog dnevnog reda, donese slede6u
OT'LUKU
, za zapisni6ara, i
1. lmenuje
se
glasanje, u sledeiern sastavu:
2.
Ova odluka je sastavni deo zapisnika
od 22.03,2014, godine.
3. Ova odluka
Komisija za
sa 7. vanredne sednice $kup$tine
akcionara
stupa na snagu danom donaSenja.
Na6in donoienia odlq,ltg i obrarloiede:
Na osnovu il. 55. $tatuta Dru5fua, shodno dl. 358, Zakona o privredninr druStvima, odluka
se donosi obidnom vedinom glasova prisulnih akcionara, kao i odsutnih koji su glaseili
pismenim putem, a koji imaju pravo glasa o odredenom pitanju'
Ta6.ka 3
Na osnovu il. 374. st.1. taika 1. Zakona o privrednim druStvima, odredbi 61. 68. st.1. tadka
8. Statuta ,,Srbija-Turist" ad NiS, Odbor direktora ,,Srbija-Tr:rist" ad Ni$, svojom odlukom sa
sednice oOr:ane dana 28.02 .2014^ godine, predlaie Skup$tini da u okviru tadke i].
utvrdenog dnevnog reda, don*se sledeiu
ODLUKU
1.
Usvaja se zapisnik sa redovne godi5nie sednice $kup$tine akcionars .,Srbija
Turisi,,
ad Nig, odriane dana
*
12.A2.2A14. godine, zavedene dana
13.A2.2A14.godine pod brojem 130.
2.
akcionara
Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa 7' vanredne sednice $kupStine
ad22.A3.2A14. godine.
3. Ova odluka
stupa na snagu danom dono5enja'
Na0in dgno$enia odluke:
Na osnovu 6l^ 55. Statuta Dru*tva, shodno dl. 358. Zakona o privrednim dru$tvima, odluka
se donssi obiinom veiinom glasova prisutnih akcionara, kao i odsutnih koji su glasali
pismenim putem, a koji imaju pravo glasa o odredenom pitanju
TaIka
4"
Na osnovu AL 374.. st.1. ta0ka 1. Zakona o privrednim dru6tvima, odredbi 61, 68. st.1. taika
B. Statuta ,,Srbija-Turist" ad Ni$, Odbor direktora ,,$rbija-Turist" ad Ni5, svojom odlukom sa
sednice odriane dana 28.02.2014. godine, predlaZe SkupStini
da u okviru tatke
zt.
utvrdenog dnevnog reda, donese slede6u
CINLUKU
1, Odobrava
se
Nais,
sastavu Dru5tva ( Hoterl
Grand Hotel Ni$ {hotel Ni&},, voidova 'i2; Hotal
Hotel Ozren Krilo A i B XiSt<a Banja - iHotel Ozren i Paftizan/).
prodaja jednog
Ambasador, Ni5,rrs
ili vi5e hotela u
Kralja Milana uu;
Autoput hlit-Beograd,
[z sredstava dobijenih cd prodaje hotela iz stava 1. ove ta0ke prvenstvo u namirenju
nakon deblokiranja raluna imaju poverioci koji su pokrenuli postupke izvr$enja radi
isplate neisplacenih zarada iostalih potraiivanja iz radnih odnosa.
2. Ovla$iuje se Odbor direktora
Dru5tva da realizuje ovu odluku, odnosno da prihvati
najbolju ponudu, potpise ugovore
i
sprovede sve ostale neophodne radnje u cilju
realizovanja ove odluke.
3.
Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa7. vanredne sednice SkupStine akcionara od
22.03.2014. godine.
4.
Ova odluka stupa na $nagu davanjem pisane izjave ad strane predsednika Odbora
direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosii isplaieni u vrednosii svojih akcija u
sa tlanom 4:75" i 478. Zakona o privrednim dru6tvima.
,skladu
Na.6i,n
dofoSenia odluke
:
ffiatutaDrustva.shodnotl,471.stav4.Zakanaoprivrednirn
druitvima,. kako se radi o sticanju i raspolaganiu imovinom velike vrednosti, lj.
imovinom iija nabavna ili prodajna ili triiSna vrednost u momentu'dono$enja
se
odluke prelazi 3B% knj?govodstvene vrednosti ukupne imovine dru$tva, odluka
glasa
pravom
sa
prisutnih
akcionara
'
donositrodetvrtinskom vefiniom glasova
-
( koii glasaju protiv ili se uzdrze ili ne glasaju po ovoj tadl<i
dnevnogreda)imajupravodaurokuodlSdanaoddanadonoSenjaodluke
Nesaglasni akcionari
zahtev ne dostave u roku
skupStine podnesu pisani zahtev za otkup akcija. Ako ovaj
od 15 dana smatra0e se da ne iele da prodaju akc'tje'
Obrazloienje odluke
lmaju*i u vidu te2ak eksnomski poloiaj, Dru5tvo je prinudeno da preduzme mere i
aktivnosti koje bismanjile ogromna dug*vanja, a time i ogroman pritisak koji prakti6no
parali5e rad druitva i ugrotava njegov dalji opstanak.
Ovakvo stanje se ogleda u
.
r
:
Iskazanom gubitku po zavrdnom radunu za20l?..g. iZ01A. godinu
drastidnom smanjenju prihoda iz poslovanja i potpunoj nenrogudnosti organizovanja
posla usled plenidbe pokretne imovine po izvrinim re$enjinra radnika - kontinuiranr{
blokadi poslovnog raiuna koja
u
trenutku dono$enja predloga odluke iznosi
83.548.725.82 dinara.
.
r
velikoj zaduZenosti ps osnovu kredita i zajmava
neizmirenim obavezarna po osnovu javnih prihoda, dugovanja javnim preduze6ima
i
dobavlja0ima
r
.
neizmirenih obaveea po o$novu neisplacenih zarada.
Ovome treba dodati i Cinjenicu da svi hoteli ne rade i da su potrebna velika ulaganja
da se o*posobe za ponovno funkcionisanje. Ta situacija je dodatno
pogor$ana
plenidbom iprodajom stvari od Etrane Suda. na osnovu izvrSnih re$enja zaposlenih.
Kako Dru$tvo ne ostvaruje prihode iz kojih bi se mogla izvriiti isplaia svih dugovanja
dru$tva, prodaja jednog ili viSe Hotela j* jedini natin prevazilaZen)a teike situacije.
Obzirom da je u postupcima izvr$enja ved izvr$ena procena Hotela Nais sa svim prateiirn
objektima (Bazen, kamp i zemlji5te) neophodno je da se prodaja jednog od hotela izvr6i od
strane Druitva, jer ie se na taj na6in posiiii povoljnija cena, nego da se prodaja hotela
vrSiod strane suda na licitacijama.
$udu i poveriocima de, u slufaju da oni prihvate da zaustave postupak prodaje Naisa
put*m licitacije, biti doslavljene izjave hipotekarnih poverioca, koji u ovom trenutku imaju
upisane hipoteke (Redwood i IJHL hoding ltd), da ce se oni namiriti tek nakon izvr$nih
poverioca * zaposlenih. Tek nakon deblokiran.ja ratuna i isplate zaposlenih donede se
odluka da li6e se izvrSitidelimi6na isplata zajmova Redwood-u i UHL holding ltd,
Na osnovu navedenoga kako u ovom trenutku ne postoji jasno saznanje koji se
hotel moie prodati i koliko se sredstava moile obezbediti da se pokriju sve obavezt),
Dru$tvo donosi odluku o prodaji svih hotela .
o
Ovim bi se prevazi5ao teiak ekonomski poloZaj dru5tva, izmirile obaveze, platile
zaostale zarade, isplatili anuiteti dospelih kredita i zajmova, i omoguiilo ponovno
pokretanje poslovanja
.
se da fe se od prodaje samo jednog hotela, ukoliko se proda na
redovan nadin a ne prinudno na licitaciji, dobiti viSe nego dovoljno da srl
odblskira raiun i isplate svi zaposleni.
Odekuje
Tadka 5.
Na osnovu il.374. st.1. taika 1. Zakona o privrednim dru$tvima, odredbitl.68. st.1. taeka
8. Statuta ,,$rbija-Turist" ad Ni6, Odbor direktora ,,Srbija-Turist" ad Ni6, svojom odlukom sa
sednice odriane dana 28.A?.2014. godine, predlaie Skup5tini
da u okviru taeke 5,.
utvrdenog dnevnog reda, doneee
OtrLUKU
1.
2.
3.
Daje se naknadno odobrenje i verifikuje se izvrSen upis zaloinih izjava hipoteka kod katastra n*pokretnosti I{i6 u korist UHL-a (UHL holdings ttd) i
Redwooda po osnovu ugovora ianeksa o kreditima izajmovima.
Ovla*iuje se Odbor direktora Druitva da realizuje ovu odluku.
Ova odluka je sasiavni deo zapisnika sa 7. vanredne sednice $kup5tine
ad 7:2.A3.2A14. godine.
akcionara
1.
Ova odluka $tupa na Bfiagu davanjem pisane izjave od strane predsednika
Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaceni u vrednosti
svojih akcija
u
skladu sa dlanom 475. i 476 . Zakana o privrednim dru5tvima.
Naiin dons5enia odluke i obrarloienie:
- Na o snovu dl. 55. Statuta Druitva, shodno d1.471. stav 4. Zakona o privrednim
dru$tvima kako se radi o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti, ti.
imovinom dija nabavna ili prodajna ili triiSna vrednost u momentu donoienja
odluke prelaui 30% knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine druitva, odluka se
donositroietvriinskom ve6inom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.
- Nesaglasni akcionari ( koji glasaju protiv ili se uzdrZe ili ne glasaju po ovoj taiki
dnevnog reda) imaju pravo da u roku od 15 dana od dana dono5enja odluke
skup$tine podnesu pisani zahtev za otkup akcija. Ako ovaj zahtev ne dostave u roku
od 15 dana smatrace se da ne Zele da prodaju akcije.
Ugovorima i Aneksima o kreditima i zajmovima koje je ST kao zajmoprimac
dobijala od UHL -a i Redwood-a kao obezbedenje vradanja je izvr5;en upis hipoteka
-
ito:
1. Kredit od U$D 3.000.000 od UHL-a hipoteka HotelAmbasador
2. Kredit od
USD
500.000 od UHL-a hipotaka zemlji$te Nais 10,3 ha
3. Kredit od USD 1.500.000 od UHL-a hipoteka Hotelozren NiSka Banja
4.Za1am od USD 287.000 od UHL-a hipoteka Hotel Nais
5. Zajam od
U$D
850,000 od UHL-a hipoteka Horet Nais
6.Zajamod USD 4.345.629 od UHL-a hiporeka Hotet NiS - Grand
7 . Zaiam od € 1 .500.0 00 i 12.972.382,65 od Redwood-a hipoteka Hotet Nais
Odlukom se potvrfruju sprovodeni upisi hipoteka kod nadlainih slu2bi
ll. Ova odluka je sastavni deo zapisnika sa sednice Odbora direkiora
28.02.2014.9odine.
lll. Ova odluka stupa na snagu danorn dono5enja.
Dalja diskusije nije bilo.
Zavr$eno u 12,00 &asova.
oci
Download

Zapisnik Odbora direktora