U skladu
sa dlanom 4.
Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje5tavanju na trZi5tu wijednosnih papira,
objavljujemo
GODISNJI IZVJESTAJ O POSLOVANJU EMITENTA
ZA PERIOD od. 01.01. do 31.12.2012. godine
I. OPCI PODACI O EMITENTU
DruStvo za vodopriwedu <Bujice> d.d. Konjic,
<Buiice> d.d. Koniic
Koniic, Stara dar5iia bb
T el. 036-734-060, Fax. 036-734-061,
e-mail:bui [email protected], www.bui icekonj ic.com
Boloban Mujo, predsjednik, Sunj Adis i Sabi6
-ouna i skra6ena firma
-adresa siediSta
-broj telefona i telefaxa, e-mail i web
stranica
-predsjednik i dlanovi nadzornog odbora
Idriz. dlanovi
Boloban Ahmed. direktor
-dlanovi uDrave
II. PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA
I
VLASNICIMA EMTTENTA
-broj emitovanih vrijednosnih papira i
nominalna ciiena
-vlasnici vi5e od 5% wijednosnih papira-dionica emitenta
pravom glasa
s
52.473 redowih dionica
Nominalna vriiednost 12,50 KM
54,4642o/o
Boloban Ahmed
19,1089 Yo
Boloban Mujo
Mehmed
Srini Adis
Boloban Ahmed
Boloban Mujo
Sunj Adis
Sabi6 Idriz
Steta
dasnici dlanovi uprave i Nadzornog odbora i
postotak vlasni5tva u emitentu
6,2813
19,1089
4,5947
Podaci iz bilansa stanja
AKTIVA
e
nerrnladeni kanital
b) Stalna sredstva
c) Tekuda sredstva
d) Gubitak iznad visine kaPitala
e) Ukupna aktiva
PASIVA
f) Kapital
g) Upisani osnovni \ep!{-h) Dugorodne obaveze
i) Ikatkorodne obaveze
i) Llkupna pasiva
Pndqni iz hilensa usnieha emitenta
k) Prihodi
2.719.127
1.109.936
3.629.UOJ
l.z) l,2+6
65s.9r3
1.003.873
l.)y.)
,>.+
3.040.019
2.892.098
t47.92r
n) Porez na dobit
ll X.t" a"Ut P"tl"dt
lv. PoDACI o vANJSKoM REvIZoRU
EMITENTA
-firma i sjedi5te vanjskog revizoP
.zarrrsno mi5lienje vanjskog revizora o
fi nansii skim izvi e5tai ima
Yo
5,7668Yo
III. PODACI O FINANSIJSKOM
POSLOVANJU EMITENTA
\ I Iniqqni
Yo
5,7668Yo
54,4642%
t4.792
l3Tl29
Pozitivno
Direktor
Yo
Dru3tvo za vodoprivredu
<Bujice> d.d.
Konjic
U skladu sa odredbama ilana 241. iElanaZ,2. Zakona o privrednim dru5tvima (SL. Novine FBiH br. 23t99,4510/.l,,2n2,
6/02,29/03'68/05,91/07 i 84/08), Odluke nadzornog odbora broj:01-333/2 od 17.05.2013. godine, a u skladu sa ilanom 26.
Statuta <Bujice> d.d. Konjic, Nadzorni odbor objavljuje
OBAVJESTENJE
o sazivanju jedanaeste Skupltine dioniiara
<<Bujice> d.d.
Konjic
skupltinr dioniiara <Bujice> d,d. Konjic odriati de se dana 29.06.2013. godine u sjedi5tu drultva,
ulica Stara iar5ija bb u Konjicu sa poietkom u 09,00 sati.
Jedanaesta redovna
Za skupltinu
l
se predla.Ze
sljededi
:
DNE\'NIRED
Izbor radnih tijela Skup3tine:
Predsjednika skup5tine.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zapisniiara i dva ovjerivaia zapisnika.
Dono5enje odluke o usvajanju linansijskog izvje5taja o poslovanju za2012. godinu, sa izvje5tajem vanjskog
revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju.
Dono5enje odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2012. godinu.
Razrje5enje dosadaSnjih ilanova nadzornog odbora (istek mandata).
Razrje5enje dosada5njih Clanova odbora za reviziju (istek mandata).
Izbor ilanova nadzornog odbora.
Izbor ilanova odbora za reviziju.
Utvrdivanje polaznih osnova za ilanove nadzornog odbora i odbora za reviziju.
Tekuda pitanja.
Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju jedanaeste redovne Skup5tine dioniiara, imenovan je Odbor za glasanje u
sastavu:
1.
2.
3.
4.
Imamovif Samira, predsjednik
Buturovid Sanela, ilan
Sabid ltlriz, ilan
Steta Mehmed, zamjenik
Skupltinom, do izbora predsjednika skup$tine, predsjedava prisutni dioniEar ili punomodnik dioniCara sa najvedim
brojem dionica sa pravom glasa. Skup5tina vedinom glasova, izmetlu prisutnih dioniiara i punomodnika dioniiara, bira
predsjednika skupStine i dva ovjerivaia zapisnika skup5tine.
Pravo uie56a u radu i odluiivanju u Skupltini ima dioniiar koji se na listi dioniiara kod Registra nalazi 30 dana prije
datuma odrZavanja Skup5tine.
5olo ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pismeno predloiiti
prijedloga odluka Skup5tine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja
Dioniiar ili grupa dioniiara sa najmanje
izmjenu
ili
dopunu dnevnog reda
i
obavjeltenja.
Skup5tini drultva mogu prisustvovati dioniiari ili punomodnici dioniiara, koji moraju imati pisneno ovla5tenje za
zastupanje, potpisano tiCno od dioniiara-fiziCkog lica, odnosno lica ovla5tenog za zastupanje dioniCara- pravnog lica, a
koji su se prijavili Odboru za glasanje prije poietka rada Skupltine, u roku utvrdenom Statutom, najkasnije tri dana,
prije dana odreilenog za odrZavanje Skup5tine.
Prijava se podnosi u pismenom obliku, a uz prijavu se obavezno prilaie fotokopija isprave za identilikaciju (liina karta
ili paso$ podnosioca prijave.
Podnosiocu uredne prijave, ovla5tena osoba 6e izdati potvrdu o prijavi ze uie56e ne Skup5tini' koja je obavezna isprava
za utvrdivanje ovlaitenog prisustva i zastupljenosti dioniiara ne Skup5tini, te je dioniiar ili punomodnik dioniiara
duian potwdu, uz predoienje isprave za identifikaciju, predati oyla5tenoj osobi u prostorijama odredenim za odrlavanje
Skup5tine, najkasnije 30 minuta prije vremena odretlenog za poEetak Skup5tine'
Glasanje na Skupstini vrli se putem glasaikih listida, a rezultete glasanja utvrduje Odbor za glasanje, imenovan od
strane \adzornog odbora.
Uvid u meterijale za Skup$tinu dioniiar ima pravo od dana objavljivanja obavjeltenja o sazivanju Skupltine
u
prostorijama Dioniikog dru5tvs'
Dodatna obavjeltenja, kao i sve informacije vezane
svakim radnim danom od 08'00-14'00 saati.
z
odrZavanje Skupltine
,
mogu se dobiti na telefon 036-734-060
PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora t
Boloban }lujo-a / l,
f."t
/ tl_-_',.. i
,/V
'i
i
Download

Direktor - BUJICE D.D.KONJIC