PAD'NOVA BUDUCNOST'
ZARKOVAC
Brcj 167
Dana 22.06.2013.
Z A.P I S N I K
sa redo\41egodisnje Skupitine akcionaraPAD"Nova Buduinost" Zarkovac odrZanedana
22.06.2013.1od:r:Le
sapodetkomu I 1,00dasova
preduz€ia.
u prcstorijama
Za sednica
ie oredviden
slededi
DNEVNI
RED
I .lzborpredsednika
Skupslide
akcionara
2.lmenovanje
zapisniCara
i Komisijezaglasanje
prisustva
3.Verifrkacija
akcionaraod straneKomisijezaglasanje
4.Razmatranje
i usvajanjeizvestaja
Nadzomogodbomo poslovanjudruiwa u 2012.godini
s.Rumatranje i usvajanjelzve5tajao radu Uprar,nogodbora i Nadzomog odboradruStvau
2012.godini
6.Razmatranjei usvajanjefinansijskih izveStajaza 2012.godinu
T.RMmatrarje
i usvajanjeIzveitajao reviziji finansijskog
izvestajaza2Ol2. godm|
8.RMmatranjei usvajanjekonsolidovanihfinaffijskih izvestajaza 2ol2.godinu
g.Razmatmnjei usvajaaje izvestaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveStajaza
2012.godinu
l0.Donosenje
odlu.keo izmenama
i dopunama
Statutadrustva
ll.Donosenjeodlukeo davanjusaglasnosti
Nadzomom
odboruo izborurevizoraza2013.godinu
Dopunednevnogredanije bilo.
TATKA 1
Na osnow elana32 StatulaPAD"NovaBuduinosr"Zarkovac,donosise
ODLUKA
predsednika
Za
Skupstine
akciommbta sePericaBari5i6.
TACKA 2
Imenuje seza zapisnidaraRadovii Sladana.
U komisiju za glasanjeimenuju se:Baxi5i6Spasoje,l{ric Mihal i Raki6 RadiSa.
TAEKA 3
Komisija za glasanjeverifikuje prisustvoBariiii PericezakonskogzastupnikaakcionaxaHK
ZITO DUNAV AGROAD iz Batajnicesa324.001akcijom.
l/5
Prijaru za ude36eu radu Skup5tineuedno i u roku prijavio je PericaBari5ii zakonski
zastupnikakcionaxaHK ZITO DUNAV AGRO AD, dokaz prijava udeidau radu Skupitine
broj 160od 19.0i5.2013.godine.
TAEKA 4
Na osno\u dlana 32 Statuta PAD 'NOVA BUDUCNOST" u Zarkovcu. Skuostina
Akcionarskog
druSNaPAD"NOVABUDUCNOST"
u Zarkovcu
donosi
O D L U K U
O USVAJANJU IZVESTAJA NADZORNOG ODBORA
O POSLOVANJU DRUSTVA U 2012.GODINI
UsvajaseizvestajN_adzomog
odborao poslovanjuPouopdwednog
akcionamkog
drustva
za2012.sodinu
,No\a Budu6nost
"Zarkovac
.
Izvestajo poslovarjuje sastavnideo o-veodluke.
Odlukaje donetasa324.001glasova.
TACKA 5
Na osnow dlana 32 Statuta PAD 'NOVA BUDUCNOST" u Zarkovcu. SkuoBtina
Alcionarskogdrustva PAD"NOVA BUDUCNOST"u Zarkovcu.na redo',nojgodisnjoj
sednicioddanojdara 22.06.2013,
godmedonosisledeiu
O D L U K U
O USVAJANJU IZVESTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA
I NADZORNOCODBORADRUSTVAU 2OI2.GODINI
Usvajaseizvestajo radu Upravnogodbora.
UsvajaseizveStajo radu Nadzornogodbora.
Odlukajedonetasa 324.001glasova.
TACKA 6
Na osnoru dlana 32 Statuta PAD " NOVA BUDUCNOST " u Zarkovcu. Skuoitina
Akcionarskog
druiwa PAD " NOVA BUDUdNOST',u Zarkovcudonosi
O D L U K U
O USVAJANJU FINANSIJSKOG IZWSTAJA ZA 2012.GODINU
UsvajaserezultatposlovanjaPreduzeiaza2012.godinu
iskazankoz
l. tlkupanprihod
604.493.609,72dna:ra
2. lkupan rashod
549.373.015,1I
dinara
3. Gubitaktekudegodine
55.120.594,61
dinara
4. Ne.togubitaktekuie godine
51.995.154,05
dinara
Odlukajedonetasa324.001glasova.
2/5
TAEKA 7
Na osnol'u dlana 32 Statuta PAD "NOVA BUDUCNOST" u Zarkovcu. Skuostina
Akciona$kogdrustvaPAD"NOVA BUDUCNOST,'u Zarkovcudonosi
O D L U K U
O USVAJANJU IZVESTAJA REVIZORA O IZ!'RSENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKOG IZVESTAJA ZA 2012. GODINU
Usvaja se Izve5taj ovla!6enog revizon o reviziji godiinjeg finansijskog izvestaja pAD
"NOVA BUDUCNOS'| " za 2012. goda[.
lzveitaj re'vlzoraza 2012.godinu je sastavnideoove odluke.
Odlukajedonetasa324.001glasova.
TACKA 8
Na osnovu dlara 32 Statuta PAD ' NOVA BUDUCNOST ', u Zarkovcu. Skupitina
Akcionarskogdruswa PAD , NOVA BIIDUCNOST ', u Zarkovcudorcsi
O D L U K U
O USVAJANJU KONSOLIDOVANOG
FINANSIJSKOC IZ\'ESTAJA ZA 2012. GODINU
UsvajaseKonsolidovani
faansijskiizvestajPAD ,, NOVA BUDUONOST,,za2012.godinu.
Konsolidovanifnansijski izveitaj 2a2012,godinuje sastawi deoove odluke.
Odlukajedonetasa 324.001glasova.
TAEKA 9
Na osnow dlana 32 Statuta PAD 'NOVA BUDUCNOST" u Zarkovcu. SkuDitina
Akciomrskog drustva PAD'NOVA BUDUCNOST,'u Zarkovcudonosi
O D L U K U
O USVAJANJU IZVESTAJA REVIZORA O IZVRSENOJ REVIZIJI
KONSOLIDOVANOG
FINANSIJSKOG IZWSTAJA ZA 2012. GODINU
Usvajase lzveStajovla5denogrevizorao reviziji KonsolidovanogfinansijskogizvestajaPAD
* NOVA BUDUCNOST
" za 2012.godinu.
Iz're(taj rc'i.tzofi,za 2012.godinu je sastavnideoove odluke.
Odlukajedonetasa 324.001glasova.
TACKA 10
Na osno\.u ilana 32.StatutaPoljoprivrednogakcionarskogdruStva',Nova Buduinost,'
Zarkovac, Skupstinaakcionaraje na redowoj sednici koja je odrzana22.06.2013.godme,
donela
ODLUKU O IZMENAMA
I DOPUNAMA STATUTA
Chn I
Menjasedlan 14Statutai glasi:
kapitaladruStvaiznosi451.156.000,00
"Ukupnawednostosno'\,alog
dinara.',
(lanz
MenjasealanI5. Starula
i glasil
"Osnolaikapitaldrustvapodelenje na 451.156akcijaod degasu 449.555obiine akcijesa
pravomupravlanja i 1.601akcija preferencijaloeakcije bezpravaupravfanja.
Nominalnarrednost svakeakclje pojedinadnoiznosi 1.000,00dinara".
ehn 3
Menjasestav3 dlana26. Statutai glasi:
"Akcionar moZeudestvovatiu radu Skup3tinelidno i glasatiako posedujenajmaaje449 akcija
druStvasa pravom upravlanja u paritetu jedna akii,la-3edangtas llonus-najviSe O,tX oA
ukupnogbroja akcija dateklase)".
(tan+
U dlanu68. Statuta,
poslestavaI dodajesestav2 koji glasi:
Posle svake izmene Statuta sadinjavase Predis6entekst Statuta koji potpisuje predsednik
Nadzomogodbora,i koji seobjavljujekodAgencijezapriwedneregistre".
ehn 5
Svedrugosto nije izmenjenoovom Odlukom ostajena soaziiz Statutadrustva.
Odlukajedonetasa 324.001glasova.
Ova Odluka seregistrujekod APR.
4/5
TA.KA 11
Na osno\u dlana 32 Sratuta PAD 'NOVA BUDUCNOST, u Zarkovcu. SkuDstina
Akcionarskog druswa PAD'NOVA BUDUCNOST' u Zarkovcu, na redovnoj godiinjoj
sedniciodrZanojdaaa22.06.2013.godinadronosi-sledeCu
ODLIJKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NADZ)RNOM
ODBORU
Daje se saglasnostNadzomom odboru PAD"Nova Bududnost" Zarkovac da iarsi izbor
revizota za redviziju finansijskih izveStaja i konsolidovanih finansijskih izyeStaja za
2013.godinu.
Odlukajedonetasa 324.001glasova.
SkupStinajezalriila sarudomu 12,00daso.!a.
ZAPISMCAR
PREDSEDNIKSKUPSTINE
SladanaRadoviC
PericaBarisii
/t;-'
yt6ar'ra2z=.
rtu J ,i>
r#L_
KOMSIJA ZA GLASANJE
3
3-x,nroroq
Ai
%\
rueKc"9'
ito.9:.,""i
*d"f*-^
I
?,.'
/
Download

PAD`NOVA BUDUCNOST` ZARKOVAC Brcj 167 Dana 22.06.2013