FABRIKA REZNOG ALATA
AKCION RSKO DRUS] \'O
(oDris,ja
a h.niie od vrd,roni
Onnadinskih briBada l,Vll
aa.ak. lo.o,121rir. godinc
PEdmnGodinrli
7a
i^dlai
L]
dlar 50 Zakona)
kohsolidadaranc linanstske izvcnaic
U pdlosu dopGa
(
dona\ljmo ram Godiin i i?rc.tai( ilan
50. Zakona) sa slddeaid
nareri.jalim u
l.Ii
msijske izve<laj e-konso li do vane i 1o:
-Bilans nmja- konsolidolan
Bilxns nspeha- konsolidovani
lz\ en.j o lokolnna golo\ ine- k.ns.1id.v,ni
Iz\ e3Ej o psneDam M kapnalu konsolidova.l
-\aponrcnc u7 noinsljske i7\c*aje' konsoLidorani
2lzreitaj o revizlji. u rehri za konsolidoda\ e inresij sle izr enaje
I lz\ei{aj o poslov.nju dndlva- za konsol odavane nnansijske izreslaie
4 lzja\e.dgo\omih lica za sdldrlia,rie tvenala
5.NaDoneM da linesijski izveiraji ni$L Nrojeni
6.\aponena da nije doneh odlL&a o pokiiu subitka
7.cf l-PD- a konsolidod.\ ture llndsrjske i2vettaje
s.Godin1j i izvelraj u elek(Nkorn obliku ! iDF iomai( na CD )
,.G1:I+D u elektoDskom obliku u XLS ioi nulu ( na cD )
Dnekroi akcionashos dnBlva
Flbrike rtz..g alab-u resftuklrinniu
ti{il|Iiltililflilt
[email protected]
60
AKC ONARSko bNlJsTVo
i
6
FtrR
s
REzNo6 Ai^rA U RESTFhUR uNJU KoNsoUooL]N
roli?rsi oiu
!a ca!^K
43sPcrABAsE
[email protected]*eFspmoEo;;N
H"",, A""'"""
H4rdsP !
4a6Dc
o6""","ry,"!.*F*!ry4F,
iEmt
|3JABA: fupasy
eM
mi5r*76ratrLncoMri
Ggioq weilx
io,ai;i;
,/. ., ,,-*
tuia.Ev.
T]f lr l---ln
B'LANS
sraNJA
A srArNA MovrNA(o@{D{o!-m+ooE
I
L
a
t/
5
6
+
lll
ll llilll
n
3
la
[email protected] 6.r}rcs.rie Io)
4t
L
t\
.
d.a iF.
,4FbF -" a .J lj
t,
ltA
.ll
c. uxuPNA
"
PA5N (r0r+ijr {23t
?*:z*.
",.
A.l2-".="2,/
prcdu&rr€
l'srlretr qr6nk
.",
EE-f
tf tf tf t
BILANS USPEHA
llil
,t3
l,/
v. PoslovNr
cu6f
AK
(rd20!)
lo
)/l
TL
l3
oPoREzvANrA
t,Grer5.r r7ril)
lh
il
tLlffiili
E.
trEiocuBrAKcr4.rzFus26-17r
A. A:NEroDoBrAxxorPRrPAoA
|
---------::-+L{odq dioe6.
:,
/)
d{E
rjroje
/
pE rh*a i surbenoayrRs rl
EtrEEEEE
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
ilIillIililililtilIllilililil
Pr
usdovi!rpcor
h
!kwio,i
n dor)
nod odqre lPEbln *l icrlrdo,
6!q sb i,rrhsb*
r N ood qdovie rpc qwnh riDcr
I
5 Pea ri.
Pr
F
! ldeYm z *iMct hwrnliia li
""--"
r !s in$isk pjsrui
,
.i.-"
truh, !
do5)
*-:"
l
l NdgPr, qdqwrcn*fin6ihw,Laiir
]v Ndo 9d, ldov re , ek qcl
n)
nE €i]a
:!
.
Pr
,
edoqru
. Nrcs
nruE Elli(r
v.Ndood,qd nctrr'qo{rii
6
svEGA PP
nEil! l(.r
uu GorovnEFo{1r{4)
0r5n,)
NE ( nEr6
Dr NEro PFtrrq GorovrNE
NEro oDLLvGorov
do r)
r
EEEEEEE
IZVESTAJ O PROMENAIIIA NA K-APITALU
(qrsqYsio
pedio suilo
Gc!rcrcs!{s Flh !
m dan
Ei!tu1
tiltilililflt]flflnil
Kqisqaiq P(diq 5biie ii en
Koiied3iored6o 3Ei! m
&i
l:':
'E
ffi
.rl
*
x
&&
tu.sq*nq [email protected] 5btrit oi dri
Eaiqd,i{h
plh
u
bfua]
xoirloqno Pooho s6nj! m dro
/,Lt
eEduzdi e('subeiiqr6nk
$ddn
idmiobrea€f
nan.lsNih
ru Iz!EST{E
I,
A,D. FABRIKA
oPSTEI\foRNIASIJEoiD ABRII<AITzNoaILATA .A.1K
$rr
o$sDnde mn pcdu-at.prorrodiji rAih idn,gihn,i4
ddsiii ou ndi.kol. d vio idnurmi srnkinlmMrir
a\is
,*trih
RDz]oc ALATA..A.jKzA
r
Doo 6ji
s *discm
a
{
rerrc F&ri s Edo n 0 06100.ed sa'oi
Doo Fdues tuddii obl.ki s ia M. r adk, . H. dL I vcLjkora
rr
hbrr it
uruDno
apoJsonid r
!
u aaiku.
rcbruaru 100r
10
Hajd*
lelkdx
lod Gmr a n r
ro kvirifikrcionoj
nrukui:
rtdDu F porN n L. mans edeii
.
FRAAda,nmslini$ldo! rr
lLar
aspolirNd
sPiftLE hurlije
d.o
d o
o..... . . ....e5
o
.. a
P,o;!odi'jrir!iM d oo
mo rrcnlld,,jardi,tr
trrtr
onio\n. n.dmroj! o ocdudu:
irokute [email protected]
s+nji
I
flj !r \e!'!,, r.1:00uc{ar
Bl!]jaPonh
Brq
:
I'
hk!:
oo
[email protected] rims .ria.ggirr @r
- as&[ Gsoou Lqji gdD, $uem.ro jc o{itrkoqui
ned.d^ ispsitrhihir a po nxjio!1ioj rhiorogiti; .risortoghrrirb
a
proiz\orrriu
ans nrdr marrititx
aonid.i! isorid
rr{uuiN trdGrtk o
r. trr rD:Lli tri sv i pd koiiiB a Flbik uins 4drjin I gLld ,robrcg 45rog
js lodn'ilc nsz pr&o {% .rojr pror\ ddijr, qLiulrn u id6rlski ruir Bijc )rjc Eirrr sra
izsz
'ik{Fab h j€ sloje nij!...
hd1 j. do(is. ob
o,r4i.am0000fsD
\adonrieDnin!o\ksrru)prod
ojeli-io000.000usDr
rc^oirnjer,rua
8rct 4Pi4ih 6niso F ciri! or
Ptu*Li [email protected] Edoika tudio j. u por$rndt i
rr 4odnj ! dr snere
gafua
2riNarjlj,Liis rokon
u
n.$j zorji, bo
i
r rrriii' anm\mf ! -furj i suu {don prt&rr r i Lor.iniem srrlih donrsrui,,
sopnHos zn'j,' ir[N!], k& i prrNddl.r sgdlrr I nilrrrnji Miih ril.iih Enrdta& i2
rrnoLogijc obo& mr D u|drerie r oirrla !x. ndm N &{moipoboj!.
krarr'.lx
s rirlrm
ziFrld|jih
pd dceiir, u FRr jc
p
ar
izr{eioiitzisliijhpdkofuitrg[l
ra je.Irnr, Rsije. ripns rcNsk, (aBde
3rad
.i
DAr !. r!..ot
i
rojihl.liluod4%
Hotridijc. crir., ru6re, Midjrukeidr
prtdfnL n mdL.koj. adonobiLsrdj. aloiidcritj. ndiDosidnji.
iDdrriii s|.ijrti. .hs.
idNitr
ndrt
,
ZNA.AJNI DAlUMI
Kcrr Lei godriedo.roj!doDsiomi
o,,l,i,!io\l]ci.mds,rl
re5r
ia bda$tlg
pflotri Blogrudskon $tmu zakLju&n
Na
{jirs
F E.
pcdu^ii,Bobi
I so\ or
n\ ua r
ara n
Nr
$nlu a*ro
Kifl
rNANsrrsxu rTx.srA.rr
iur.!!t $nlrjeni $ { skk s ftrnn dnh
IzvGhnn {bb Prtduc&je d mr
RdurcYod:Nu, zvdnti i e{Nirj
F
uisilsrii
4nrl ni iead$iNrih or,Fkdi kojtscvediu
].
\
!d
rlrrdmdr
kErod pro&ir rj.
sbljantr fitrorjsui izfr,j, prin{j so! $ ntunorcdn\{e por' € roiek
Pr em Fbaijaita. .cm qijrh .redns sc vediujr
sni i .k n, rrh! ebire 6r€d umtrjcita Edmn
Ko Ni rk nporebc f dudruje m os
A
(u qi4iij,)
ZN^.iJNIII U.L\
PREGLED
Kod
u rio
noniacijr
m'i dijlh
i
o
uFs
rorru Eb
is,lar
r.:. Nd{dniq Do$rcj.trF I oPrtma
N* dfine. ponrct€nja
po
u$ojio
m'n
4idem
fiktuidobdt!&.sd aza\isncrrcikoI
ru u
dorc
s
di
po
i,basoj qedmori \abd
enF $edn
{
u
nsni. runkcionrne priDrvDon . uri {nieM
a
ruovr'sr. plPbrr i rabaie
rroirNr rku.cg odahjr, opcvkiprizq! s klonsbodFrioda
Ni[o, F&hq E zrq'ti. trkrhio{sdry *i objeki ] gadniisko 4Frj no proeijutu * po ftr
(.dmn. rmmje..j a noB*u \redmsii.krmuriBieg'bilrt.d (nrjeija vcdioni.. oprcoapomb ioj
\r&iorr i loi r*hih iko 3 izodj{e u $nsn€ rcj rcziji.
Amoi' zdn o&Ehi r i eierejeija obotomE $ rharrm mdodom rchm prortnj.iog ycki 6 tr
hi o kon
Amdiac n oprtrnc. r rn, nysbn,
tunkbmho,n mdoiorn bkor ooenj
r.r. Drc0rdei imGijrri d'smnri
zirihc
a flurt
N
triu oj
iFcdoai.jije sk qdEbi dd odl
rd{e$
riaaju
d
Mbyrc
vEd
odrur$m Lpirsdg odboi
r
Pemr
Dni
ielo
imrroyiiuFs outrjq
Dr
padii!.i
r.5.
deo
i.ri
rebdum&mLr&c,i
Ndb
pmt4.-odi
hm rolkou
'o!ih ina i psD
r!.\rj.iih trM&
urqliujr sx dirk
Pddnrnjr i, por0rnih odnoe
Podiv ,.t. D pos aDiL ob:kr odio$ pnmj, $ F
keBrrti
rdren *romimikLit
yredmji.
dajna rcdion je redmr po kojoj
uirc.koqelodate
[email protected]
pnriLnjttu
mmim mi
o'uihNolkmshoj raDhrlc
ru o Po
Madr izncd!
vedms, wdmot
a .x uho
ojajpsFrien ij€od60
Nfl.ptlli* pordiiymF f dpnuju m
zi Fr€d'jih ps drnira
rd r. k4i.
sEd
u
FR^je
I
ddi
od
6tjh ie Lns
K ad..rbLmdii.,crr.ruske vadji*rtr j&
sioo( u Ddlrskoj. aronobiL.[oj, aioiidunri]r. namgradnti
od +oe"
Rsije.riplm. rioNskq
eviftNu, ( ryrj hdunritt
ind'
rudarNu.
n{isp-iixLnc n{e
Z\A.AJ]I DAfu
(Erm Lesr. qodiiedo.djcdo Edo,triffti hdiri
0,,''i,!'o,|Jf'voqP\
rs5r \r
pnom DllgEdskon
ejN
zakLtrtu
mcitsN izyda.t suvrteni su n
u
cd6
uKNL
rz\ EirnJA
sktadu
$
\rdrumrcdiim
{ ft
Pdueia je diiaL.
Rdutro{djrcni adkji ${asrl
gaJ( o5ki6 obiekda koji* \rcdirnLpo.svcdtrGri(iHod prcererj E$hracrjd
rz\Ahjia
ef!!n
vqiDg oredue.x,Bob! \1irdi&
p tr.iueoy{nloai
'\{NsxsKr}'
F
cg
r. PR.crrD
Kod
z\aiArxlH
vnalrja)n
R^a:!N
fimiltsk nrcftja
ike ko.teje
rsto LFasl
Emffillm sredsrr s uedmj! F rolru mbavke, uhdj$dr a
mioje^n v€drcii.
* vrdjui cmw uerec o ruFliiimn,rfijlhd dnri
Pri hm prbrv m.ti,
$
Grryk!
kk urdrb(
rcilr i.mddF ii) diatrFv
r: \krhhqponmj.nj. i oP,fni
\.,ekre!'ii.. porrcjeija i oprcrnx elid.fln.j! t pd meuFj uedi$l . Nabs
rx|tur dobrlLjab. ur6m a alnrc rrelrq e dolodjlrii srudnvx u iqe iuok. omtie $ phio{i. unejem ?!
6 ri Nojcl4o!iisk. pop!ft L c6ar
rrcikovi Ekr..g odr-hj! i 4r ryki fdzmtu $ kro d+od Frioda.
\!ro F&hq pizm*it.. i.bd ore(sade! nski o b.l.ti' i i gBd*iisko zsrlji&o prccerrju kpo rir
{dN$i umit.$j a nF*u redmr rkuilLrs{ gub k odunidiliia !Edi6 , a oDrera )o mrj io
\ftds{iir .si hnalji al$ $ ;ridtuje u.oFtr{oi rerrji
Atrio rrirdrcrr4,m eonrujqjsdEtumE s riismom m
Ko
Ar
Aronneitr opicmc. arab, iK
n iddlroo to6I Droe,
ii cifho
r.r. Dtrgdairi nmNij'ki pr
n
r!,rpftdnflr.il
dj€N
r
e wtt uporebe duzi oi
od trkoii
up uos
j
odbor
i
n 610! m. psLoymt., pdd6rkuroltNa podin
.0,8,
vrudnd redovEoE roiAodoje jsorovth
r.s.
Pd,aiiurh i, nodou
fu ibi o
prcizda *tjruin sye d r.krn. rollqw
,
! odnGr
po
nomidioj ucdooii,
Drc
rciinoi,
^.dnje
i
ey$nntio
kpnlri Ed)onise romid iLnjiiinarrer h tiNa usp.hr 4 ,E Ff:ivrnja i pLsn.rE slrrje od e
o niilioroj kroshoj Dqrii vo$ \o4hria @Qri jafdphLltrm
ru o rDmnRrjn i,m.dju
vdi* prdm.
trtutriM koiisLa€ m nEm
obalq! 7karu
u
ir,ioi
u nomrnol q.dio,
skuriL,:eu diieiir pr$r r.d,i. n hEu morie bi*e
irdrvai,'
laLLtrl skeuu
nLqo.o.! oL ac roc doq$riu
u
$ r diiaimr. msm srdnjs,
rck! do godinu
ii.x p,eljlla\2)iu r
sr&uiu P! iomi'lil$j vedmni
P hodidpprcdajeDn iu s Do p,itrripL'
Prihodiod ooditlr 6r!e rntrl( s p
tLk
urii
r(
ruEu
uE&iil 4
blnre
$jile
u
kande ru
di!\tr
[email protected]
r.dia.Ll..
sli,cbyirpnniuLproduukom!$ ilns i u sl'Lidr sa m.eLoN m{( k
oaEr\oc s hxJn
Nrjebro rorcklic pidme n ,japo6B( md i.mzn&jfih seslb l
1- Nr\rrrFRr.r^r
\liodt
lojij!
iir
do,lidj
N^ Itr.AG{Ntra
Nibarna hrub rrednost
J66,502
\rb.vn.
363,5?7
365,r06
11,0?9
13,208
Druio rredtrost
t(umulinnr isprurt,
Slanje nprarke
na
2,129
n, L..ju
7,129
11.208
352,.198
J55,123
355,,r23
\lmdNjdr
e]u Agemik
!*.am [email protected](AoP 00)ier
aui\r.dE ekcnijrdo?trori e N6 PqL!!. ctrd\liLl Grqo PoLjc) DxlLe,
uhc.tr r (^oP.00+) F vlndrti
6d$rrjc p6.di.i mni[. izn€du Nzici]! 0r0 ud.o ukiphru -visnih Doo [on ! nneoru
!loii$rred ljcDdnd.d mb!\tr.Y,dioiii?bEFziila(kom)r!l-
!i I .: r , rj i 'r ! 'r i : i. o\r Nzi!
.Dsioj.trroi
:ouor,tnojlD
r0r hd Dool€ tonlrs., poki..
r
lcr Dr&rklkrL*lurirt cb.{rj
q.oer
rild
si,
ssrhl!
Doo nb
hi!a(i d i. rorlo ioro u AD Meduliii pozi.ia
(ojei DOn o"!a letrroor.aG lr00: $dihs ffiolc^r na 0:6rhrrjd.
:
Doo lsv
h 3
?!r ) rrdell
d
M
{
ompi&lon
dloromdtu r31l
i
dii
lirJ.lem
s
.orR[]lA I trroloih sRtrDsr\
a l<i' Li
O
I
G.
\c(.
Po
r'e r
'- poi rr'.r..
'otr t, 0'io1'
''
26,137 5t1,88J 710.J60 1,112 52.596 1,335.039
1,278
1.t78
1.273
1.278
'p.e
\aDarniyrcdnosl
nr
l,ovedrnje:
:,.laballia-rkrivimiie
i
smijcnj.:
0,003)
0.003)
godin.
(].001)
(1.00r)
\thtrrna(re nostna 26.117 5{,r.3ll.l 110,635 1,112 52,596 1,335.361
(nDulirana ispr.rk!
3{5.506 50?,682 1.112
854.100
Poreianjc:
13.383 t{,6s2
28.035
Rxshod tr ro[tr
smanjcnjer
Poor(vL ftslrodo\aoia
Strnje na k..iu godine
(12e)
(7:9)
.1i3.339 521,605 t,tll
ll l220lt.-{odinc
,6,t37
135.995 139,030
5r.596
.153,753
il 12lolL.sodlrc
26,131 t99.J78 2n2.618
s2,sr6
,180,789
OnaLidlsomari
I. arulorrednosr ni polctku godine
Snrlnjenj! hrnlorrcdn.\ri u niln godincl
Brulorrsdnosti n, hruju sodinc(1-2)
.1. IspBvkx vr.dnosti u poictku godine
5.lsDruvkr y.ednosti n! krajn godine
\oro rr.dnost31,I2.2012. godine (3-i)
\clo lrcdno$ll.I2.:011. godine (l .l)
(71!)
1131,606
Ukupno
3.621
2.
3.
(729)
32
3',1,
t2
32
3,58'
3.i39
3.621
3.6:r
HiLtidid mn
:ll dcccmhm il d..emhr
202
I
Nlarcr
l.l.
ia i silrD invcrri. i.lxl Da r.li[i (].1 l 2J
lspmvkx v.e,ln.ni (orpisl
r6,i6r
tq
ql
L Sihn irvcnol iol.r
:
u
upolrbl
trdo
(l r.076)
2.2. hprarla \rcdno$i (orpisl
Za ihe u.inah ( Flizropd|je ) nek) 1l.l+:r.2)
3
I
I
Nedovrjen pNizvodnia(re(,
2 coro\i p0lzrodi (reto)
J.L.Ruo\rdro$
J
7,1.52:l
I
6.52,1
62.6 t,1
13.918
obe
Lr[alku isano0z ika u ceri
:. hyivko \ rdro$ dalirNof$
It Darir\rnsi neto(12)
LIKUPNO ZTI,IHE I DATIAVA\SI (I+IO
i knrTk.noa\r rornlin'a\
r
133,55r
111.t25
),r(8
10,52:
r
I'o
I{
Jnq\
'
rx iz
'ponu,
r
porrz,\rn,d
p.liJ.,
Lnri
rrpr.
t06.021
206..t?t
126.671
106.021
11t,{3,1
351,030
\DTO ST.\\,t[
1i1.731
27.056
(nrr(oRoaNr rr\rNsLN(r
ts,trio nx',le tra poaeikL godioe
lluono',
e
Pr
isMrNr
292
1.031
iokrajLL!odiDe
lsprar[, \redosli
i.
poceLktr
lspuvka \rcJtroii na k'!1tr godiLr
320
1.031
1,)69
L Diruaki poslo\ni rliutr
1l
7l
i2
7J6l
s
I
I
Ia
Krt!\r
vRrM
nsJod.tu \rednon
Oiala akiivna lreincrska EZCranideirla
ttsKr RlzcRA\taE\J^
Porez
I
2,955
67,242
1,351
tKt,PNO O+2)
ODI,O'EN! PORDSKI SRDDSN^
O
odloicne norcska s.cdstva poosnovu (!)
irslbitkdranijiI sodin. u Poreskom biladsu
lO.GUBITAK TZNAD KAPITALA
71,175
7t.t7,
2011.
I
Lktrpao kapiral bez uinairteirta
.,
r.101,177
l,?5t,0:l
951,306
gubilkomdo\hine
CI RIT{K 17\AD KAPITALA II.2I
I
2.098.894
I.KAPITAL
32t.941
21.796
347.739
l. Sreqr osnovni k'pit,l(1+2)
19
t9
I9
r13
113
341,871
147.371
14,,87t
3.t7,371
l9
Ill, Reulorizrcione rszcnc
'I Cuhtrak do !niDe liapiala niliI Sodioa
lv.sres!gubilakdovisnrckrPit.!r(r)
K{PITAL 0+n+III-Iv)
I
2.DIIGOROCNF, OB AVFZF]
24t2.
l1t,l86
DUGORO6NE OBAVEZE O)
r.13,386
l3.KRA.TKOROTNE FINANSIJSKE
Kralkoftrcne
fi
I t4l 0t5
oansrjske obxrczc
uKtjPNo(r)
1.1.t1.035
r4.oRAvrzti tz Post.ovAN.tA
I P 'nljcria\ansi.
dcpoziti ikxtr.ile
11,722
1i5,891
I
DoLla!lla.iui'ro$ratr$vu
obalere lz spe.ilidnih poslova
OBAVfZE lZ POSLOYANJA (1 do ,r)
1.
282,3J:
t56,370
I5. OSTAI,E KRATKORO.N-E OBAYf,ZE
I
ObaveTepo.sno\L neto zr.adr iixkn0dazar.da
2. obaleze za poeze i dopri.ose na zaEne iDaLrade
nrada na rerer apodedog
248.421
:l.Oba\czczxpoEzidoprinosenazaEdeinrknade
r00.828
l,l9.l9:
t5.t42
14.630
292,709
zamdo Da teret poslodavca
J. Ohs\rze po osio!tr ka,nata i t'oSkova nnansnania
5 Obrvczc prcmazoposlenom poosnovu
slLLibenog
purovar!s. inestaj a. olprtmh ine i dirg.
6 Obaleze pEmr fizilki,n licinaFougolonr odelu
7. O$aLe obNr! (oLiNhvljenc ncto z{rade.oba\ezez!
OSTALI KRATKORO.NE OBAVIZE
(T dO ?)
t4
t,:t5,.1:6
,5l,ll:
I6.OBAVEZE PO OSNOVU PDV I OST.AIIH JA\,']\IH PRIHODA
t0tr
t. Oba\eze po osnolu poreza na dodaru \rednon
Obaveze za onalejdvne prihode (1.1. do 2.2 )
65,163
I8,7t0
1,2t7
613
58,250
2.2. Oialeobaveze za poreze. doprinose idruge
OBAVEZE PO OSNOVU ?OREZA NA DODAIU
1lt,l7,l
vRltDNosT r oslAl-ruJ? o+2)
IT.OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBITAK
dobitlk
18. POSLOYNI PRIHODT
Obavczc IrD osnoru poreza nr
01.0
Pa xdiod prodalc rohenc nosrrxnom rzGru
l. Pr hodiod prcdaie robe na domaieDr rzinu
L Prihodi od Dro&ie.obctt)
P. hodlod prodrjeproiz!. iusl ndJoDuie,n trulnu
P.ihodiod prodajepoiz!. itrsl na inosrun onr ru istu
Il Prih.od prodrje Droizroda i uslu$ (2+3)
A. ?RltroDr oD PRoDAJE 0+n)
b) Prihodi od aktirirunj! i potroinje
'I Pr hodiod aki\ir.arrJo iipo!!$rje uainaka za
I
I
B. PRIIIODI OD AKTIVIRANJA
ILI POTROSNJE
t-t 1.t2.
2,966
t75.261
:r5,526
118192
12
80
.l Proncnr rrcdnost zrlih. uiinrrr
-i l\ncianta vrcdno$l zallm udiraka
6 Snanlenje vredn.nialiha triinaka
c, oSTALI PRIHODI (1.tdo t8)
POSLOV\l IRIHODT (A+B+C+5-6)
I9.POSLOVNI RASHODI
0l0l-L12.
L
Nabr\nr!redno( protjlre
l-
\rba\n!
robe
vrednod nrodnie robe (l+2)
I0l
3,102
010t,31.12
L Trosko\ m.tcilala za izradr
'1. lrotkolioi. oe tctijskog) nraterijlla
5 rroskoli gornaienersije
rr TrosLoYi n'atcrijala (3 do 5)
)6.246
81,515
252,350
6. LDlkovl zrrada lnakrada (bruro)
7. trolkoviporczB idop
no5a na
zmdc lnaknade
8. TroSkori nxktrada po treovoru o delu
'lrosko!ifaknada po ugovoru o pi!rcinenim
na
i
10.
T,nikovi naknada dLano!ima nadT.rnog odboLx
ll.
OsdLi Liani rashodi I naknadc
,rudx i ostxlih liinilr
lV.'lroSkori amo.lizrciie (121
ll. Trcikovi
uslLe! na izmdiuiinakx
-Irolkovi
1,1
!aislondlh usluca
l5 Tro .o!i usluga na odrrxlanju
116
1.731
ll9
11.8r2
315,042
:3,035
1,.157
1.333
t.l.t7
t32
Tilikovi r.kLrmc i propagande
13. rnikovi osraliI unuca
i) Troskoyi proizrodnih usluga(13 do l8)
lt. ToSko\i ienNizvodnih
2.35i
11,399
10152
2.100
2til
unugd
Tro\ko\ i rcprezcDracijc
2 l'dk.vi
22.
l3l
127
L7
l0
i8t8
preni.leosigur.ii.
67
ll7
TDlko\i plahog pronlera
34
O$ali rnalcrLj ritoik.\i
D) Ncmatsriialtri lroikoli (I9 do 25)
V. O*rlinoslorni msho'li (i+b)
POSLOVNI ILASHODI (I do v)
POSLOVNI CUBITAK
205
25.
13,8t8
25,721
45l.d7l
3ll1l3.l5
168,Jal
l37,ll0
2O.FINANSI,ISKI PRIHODI
0101,1r
I
Puzilnneku6ne mz!ike
r. Prihodiod elelata ulutne klauzule
FINANSUSK PRIEODI (1do 3l
12
2t
22.29)
0t 0t-l l. t2
tl
100!l
2',133
2t.FINANSI.ISKI RASHODI
0t.01 11.12.
l.\egalivne [trNre.xz]ike
01.01-31 12.
3. Rlshodi po osnovu efekala
rl. Osrali nnansijski Eshodi
v.luhe klauzule
8tl
?,398
TINANSUSKT RASEODI (r do ,l)
22.OSTALI PRI}IODI
l. Prihodi od uskladivanja!rednosti porazilanja
krstkorotnih fi nansijskih pl.sm.na
2, Osrali neponcnuti prihodi
OSTAU PRIHODI (1 do 1r)
01.01-31.12.
2012.
1,06t
01,01-11,12,
ll,061
23.OSTALI RASHODI
l. Cubici
po
osnolu hshodavanja poslrcjenja ioprene
01.0t-31,12.
20t2.
214
t5
8
i. Osali
.1.
01.0r-3r.12.
nepomenuti rashodi
Obezvredenje potlrivanja i krarkorodnih
oSTALI RASflODI ir
52,948
do ,r)
24.\ETO GUBI tAK POSLOV4\JA KOJE SE OBT SlAVLJA
01.0
t-3I t2.
0t.01-it.t2
2012
I
Prihodi. efckti isprlvkesretaka izranijih sodin!
2. Rashod i. efekti cp rav ke sEsaka izmnijih Codina
5.721
Nclo gubihk pGlovanj, koje sc obustay,j! (2-l)
t4sJ06
21252
Dn kbrAD F b.ikercznorst,a adik
I
,,2.a->.2,
I
@F.uroAr.r<1it
IZVESTAJ NEZAVISNOG REYIZORA
O KONSOLIDOVANIM FINANSIJSKIM
IZVESTAJIMA ZA 2012. GODINU
.'FABRIKA REZNOG ALATA'' AD. U
RESTRUKTURIRANJU.
Bci:'rd
13
0r
l0rr
suLriie
.AiAK
SADRi{J
IZVESTAJ NtrzAvIsNoG REVI
KONSOLTDOVANT
BtL/\\S
KONSOLTDOVA\I BTLANS
STAN,tA ..._....................,...,,,,,.................._...........,....,,,..,,,. 3
US?EHA.,,...,-----.---_.-__-__
(ONSOI-IDOVANI BILANS USP
KONSOLII}OVANI IZVT]S'IAJ O TOKOVI]\IA GOTOIINE,,,,,-,,,,,
KONSOLTDOVA\I IZVESTAJ O PROIIIENAllrit
1,
],
3,
\1
ltAIITALL,,-,,,,,,.,,,,,.,,,,,,..,,.... 9
PODACI O RUKOVODSTVU GRUPE I REVIZORU .,,...,,,...,,
PODACI O GRUPT,-,,,,,,.,,,,.,
PODACI O DELA'INOSTT DRLISTAI'A U OKVIRU GRUPE I NIISLJENJU
NilzAvlsNoc RlrYlzoRA o NJiHovt:tr oDvoJENnr rr\a\sr,rsKrilr
rzYEsraJIvlA
,,..........._..........._..,
......-................,,...
NAPOI\'IENEfJZ I(ONSOL]DOIANIIINANSUSXI IZVESTA,I,...
11
EEuroAudit
ORCA:!INIA
!PRA!UANJ]
}ABRI(AREZ\OCr1L.\TA AI] TJRFSIRI]I(I'I.RIRANN'A'A(
IzvtrSTAJ NtrzAvrsNoG REVIZoRA
Ob ili lmo
ryluiju
nmisljrkih izEn{n
zavlrh d,unuvi lu drrrenr rcklu cnpti)
rmnrrslom polorijLr rbilrn\ lrirrr m drn
Pr KIl P AY iAiAk
"jet"..h
koji obuhunjr rren{ o konsolidolrnoo
rr dr.qnbl l0ll eodtie .dgo! rjl(i
kotroldo\rnljrvenrr
rtrurbr(bihisusphtL),konsotidoyturi
?!ci'{oprdn rD m kplLxru lkonsolrdoun nrihj ololo\imx soroliie l sodinu NoF
se zrriarr fd rj dm. kao iFgtcd
tutundod{rFi" PlrtrL r i napomerc E
km$hddMe f im$j'k!
i?rn{,.
^drjn'h
i 1t kD nn\a(.tutbtnt irtittit
Dn'nrj. odcos wr!i
limje nLif,iroI,nkMunjco
trllt\ otut
r1*!\ ad!
Rukos(rsrs
ri,rn1ijlk h
,r.naj,'
nmr,jsrls rrcL\tnia
Rlpublilie srbije. kro r l one i,rcnr ks.oL. ltor.,trttrodrs re
I Lfc,ni rinss'jsluh Eenrjr koji nr sxdrze dyijrt0o ni.rFc pogn
uned k,irni'klf,c nd,rje ,li !t!ke
\rh j. odso\ortron da izm,imo mrllr.ni. o konilidoqrnn llnanirs
ouor nlllh! rllrije R-6ru sro
u
m nrndrrdimr
^riri skrud! n ivkdomodn
rrl F Ovi iandm{b n dL dr !
E\rilu plmramo i
n\ No m nt'lin koj' onoer.rl2 dr (. tr n?u ioj n{i. N imo da iimN j\ki trcnrji rt
^ mrlerijirno ,na.atR pdlrdft i\krze
idrzc
Rlrnrja ukljurtr e ,rolodcrjc posuptLlnl,rdi prib lrarrra tu!;jskih doti!7! o rno5imr i
obelodmrnl,'jim tr (onsofilo(niD fimtrLrskim DlcnliDu od.bfud po{up.i \u
zin,orxnL k rlizonkoD p,.$die,t! !klut'!!! prc u ftiki p6bla"rl n ftijxtio
rr rFih polflrih
n r rD\ij\rnn n,crbjimr. MnariL Nrcd krrninarre nd|je iri
gEire Pr LLk.n ptu.rnr
^kaa
drkr re\i-rgshrrrx irn.n. kfroL.r.L.vr m a nirlFnje i
Lhnb pikrtrmr. fimrilsk h r\cn. r rudi o$riltj mjr rl'Ljsklr pmiupikx toji s
o(1!loruljtrii ud mokolnu( n,, iri rt d!irru d,Lr\orjrmitenj,Lod
k.NroLr pr.lnos Li.a. R.rrzi! nkd. ukLjutuje Ntru ad*khd'i prmdri.trib
rr!u.o\od EniL pornrkr
,uko\od{v.. kN r Eentr opne p,tz.nrrc koisolidor.ih tinansisklh rrcnrjr.
s
zr
fl,,tro dr
nn:ami
prbarlretr ntljtkl do(zi do\oljni i odgovrrxr!.i i
nrilg rtlni)lllos niij.ij(
!'
o,r,I iitj.rjt \t tt.t|\ri
f iKmnoIna\.da,ouiipo n,ir.r.rrltni'j
obKirr mo .ri?iiLr linrtrlii5l h;\
FRA.ad !Bsrukruirrrjtr
zLziri mnr.ldjc
ni$jcij[ o rinans[rkim i,rcirijimi
'rri.'og d'trlrqL oben{lmjenc su makrrdno. &jf. srlke kote im{u u(caj I ri
kotr\olidovoc iinrnsijske'z\enir..
' R.rriju linmirrkih ry.nira
zarntrlL
d,unrru
trnu,sijskih
7a
^ar
u rnitrkrnrnjL,.
r\nijlrddnih
FRA
crrltl zr r0Lr
c\nrri
uDutrai{inroj'roo
r dshlrj
ftn:'ra A-qorri h pri\Edn. ,ccrtu
,'l''."
dD r rci!trrb ,3,,j!. !.&k L rRl pronnJrji
:0r2 g.dj,N nisu frcdmd rrru.
mi,r
noo !
je
,khrr
u
o
Repuhtike srbije
fnxkir
iu. aairk
r
LmLap,r[.LirJinnL obyezN R\ zi]e,nrrijs[ih
l\hd
dx udlnimo dl lL nnansirski Lzrnq]
o.cLhodf,o D cdcNs trsDo bili ,
'noBfutro{i
isrh &Na,r rtod kojiL iire r+m ftiiu
i,iiiu icajs nl km\oridoLft lrnm\ij*e
n\!niLre! delf roji c!tdurho moer i,nxd
z
rircnr nxlrjenrui osin ,a errkt piuqii izncrih u plsusu o$ov! A mi{jcnje $
ri rNitk ,,!!uji prkurjn fririto i obj.klrho. po sim
irsrjdtu nlt.rjnim p hrrnq fiia4slrli poLorir DnLnra n: dxD:l
lodi0e kai l,lzulr c n.go1o3 t.r.ymil. ituik r. goLDum r god u koja sr 4E!!rr nr
Po
kj di,. r
inndudinnl
skhdn
riNjsko!n\e!
m.1. rrtu(r!rn1!nmprornmrRwublkcs,biic
)aknilrq!rt!Ilj,!7.lupoJ|tleen
( I xro no le rr.d.ro tr Kotr\oLnLo,$orn bil ,nr {tri'ir i Kor\olidouno'n izyenxru o
prom.Mmi m kipiriltr Gn'F le r dai il
rsitr. krDirLra u hotu uL ]r7.s7r hrjrde diim i strbihk ffad kap rxla u nNlu od
r,7sl.olr hLrrd. dinm no nriu anDju
mierom nirtu{i f0no!rnlr
R.o!
.130r.?0Lr godrft
Ux.UR]M;\]t
KONSOLTDOVANI BILANS STANJA
na dan 31,12.2012, sodlne
A.SI'ALNA IMOVINA OdD V)
I, NEUPLA.E\I UPISAIII KAPITAL
XI NEMA'TI]RUALNA LILAGANJA
IV, NEKRETNINE. POSTROJINJA. OPREMA
RrolosL{ SREDSTVA ( I +2+t)
L \ckrhine, po$rojcnj! i oprdr
V D(JCORO.NI
FINANSUSKI PLASM.\NI
11+2)
2.
Osuli d ulomdn i plasn,
d
tr.oBRTNA TMOVTNA(rdoln)
I
STATNA SREDSTVA NA\4ENJINA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANI A KO.II
Itr.
(tu{Tl(oRocNA
PLASyAN
r r CO
POTRA2IvAN.JA.
fOVTNA (tdo5)
2 Pom:iv ja a viae pliieni poFz Da dobn&
1 karkom.ni rinnnsijski prasnad
I CoroYi.sli ekY vare iisororiia
5 Porczft dodaovndno!iikrivmrnicnJki
V. ODLOZBNA POITDST({ SREDSTVA
c. fosl,ovNA lltovtNA (A+n+V)
D. CUBITAK IZNAD VISINE IGPITALA
D, UKUPNA AKTIVA (G+D)
O. YANNILINSNA {KTIVA
I
.\.A*
UIfURIMNIU (A.AX
KONSOLIDOVANI BTLANS STANJA
(mshrrk)
u
Br.l
A. KAPI'lAL (l+Il+Ill+Iv+V-Vl+vII'vIII-Ix)
1, OSNOVNI I OSTALI KAPITAf,
II. NE]J PLA.L'NI U PISAN I I(APIIAL
IV REVALORIZACIONE REZEIiVE
V NEREALIT,OVANI DOBICI POOSNOVU
VI, NEREALIZOVANI CUBICI POOSNOVU
VIII GUBI-IAI(
B,
I
DI]GOROINA REZERVISANJA
I
DUAORO.NA REZERVISAXI^
II, DUGORO.NEOBAVEZE(I+2)
2 os,Lle duEoro.m obrveze
lU. KRATKOROCNE OBAVETI ( |
r rrdkotuinc finansijske obNczc
2. ObNeze po ostrovu
isd{
.1.
Osh
stdirva
a posroBnja koje
Le
kmr
koriDe
o
do 6)
namenleDih p,odaji
robunND
baveze
po osnovu porea M dod!1u !edio$,
omlih javdih prilrdi i p6ivia v,c .trska
i. Obrleze
6
Obrvczc po osnolu porea nr dobihk
V. ODLOZENtr PoR.ESrD OBAVDZE
C, UKUPNA PASTVA (A+N+9
D, VANBII-ANSNA PASIVA
l,iljrdamdiim
KO\SOI,IDoVA\I BII,ANS IJSPI,]HA
n p€rnidu od 01.01. do rl,l2.l0ll.Eodi'r
A, PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOC
l. Posr,ol NI PRIHODI (1+2+l-1+a)
I Prihodiod.rfiin,jr l'iiDtLki ir$!
I P!kir,ijc \,rdm$izalha rnmtir
] r oik.\izr.rd! |l[tr ! drfi
r!
Posrov\r6uRI AKrrl
II,
PRlxODI
FINA\SUSKl IUSHODI
IL
DOBITAK IZ
onxl
lin]
r)
V- FITiA\STJSKT
\I. \[1'O
R'IOV\OC
DOBITAK POSLOYAN.'A KOJT
xn. NTTO CrrBiT,\r{ POSr-tlY!\.'A
(oJu
sD
olrlsl,\\'r-.t.\
B,
DOBITA( PRI' OPORI'ZI\,\\JA
T,
GfI}ITA}I
PRE
OPOREZI!A\JA
UXTUR!R^MU
KONSOLIDOVANT DILANS USPEEA (nast!!ak)
C, PONEZ NA DOBI-fAK
2. (Nlor€ni
pore*i rtshodi psioda
l. O,Jloreft Dorcskiprihodi Deioda
D. kplaaen. liCDa pr,nonla poslodlvcu
D. NETO DOBI'IA( (B-V-I.2+3.D)
NErO GUBTTAX (v'B+r+2.3+D)
Z, NETo DoBITAK KoJI PRIPADA
MANJINSl(IM ULAGA.TMA
Z, NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA NIA'LItNOG PRAYNOG
E,
2. umanieria (ruzvodiicm)
znda ro akcili
IA'AK
UfrURIRAN]U IAIIAX
KONSOLIDOVANI IZVESTAJ O TOKOVT}IA GOTOVINE
u De.iodtr 0d 01,01, do3lJ2,2011rodinr
u h'rjadama
dinira
POZICIJA
A, NOVTANI TOKOVI
Iz POSLOVNIH
Priliri Soroyine iz posroynih .Lrivn$ll 0
r.Pmdrjaip mrjeni av d
2 P'i mljem ksntu iz poslouih ,k'iuoii
I.
do 3)
O$ali pnlivi izEdovnos posloyrnli
II. Odllri goloylne lz pGlovnlh ain,ncli (1 do 5)
3.
l. Ispl& dobrvljaaim i ddi aYrisi
pracrnjapo osnolu
o
s
III.
Neto priliY gotovine iz pffilovnih
lv.
Nelo odliv golovine i7 posloynih skriynosti
B,
alibjaviih prihodi
,kliYn6d
NOV.ANI lrcKOVI IZ AKTIVNOSTI
I.
Priliri goroyineizrktirnoni invsrirl\ir (l do5)
akcru udeh (ndo pm'ri)
, Pmdajr rm urxgmjs. rckd., psrrcj j(
r. P'odajr
3 o$aliri mrijski pl,snmi
(,'cro
friLil,
IL Odlivi goiori"r iz*rivno invc$ninj,(l do.r)
l. Kupovina rkcijr i udela nrehodh!i)
2. (upovina neDar u1ag. nekd. po{r., opfttu i bio
I O${Li fiilisijs[i p]dnn{ii (mroodlivi)
m, Nero prilir solovine iz .r(rvnosl invesh.nj.
rv.Ne.oodliyEorovin izdk.irnctilnreslranjr
tr.r)
:037
v. NovcANr ToKovl
rz ar(1rv\osll
l. Pdlivi Eorovinc iz NltivDsri fironsiruDi, (1 do 3)
1. uve.a{e osnovms kspirsLr
I
DusoruaniilrrkoroiiikGdiriliehpriLn])
dusortie L k dkorci ne obaveze
n. odriri goroyift iz sk.irnNii liunsirur{N o
:.O rl.
L.
OrkuP sopivenih ak.ija i unelr
2.
Dulorotni i korkoroaDi kredni
ln, Ncto pririv
(r. n)
i
o
corovine iz trkfinosri
do 4)
lcobrycr!
finansinnjs
IV. riero odriy go.orine iz rkln noii lin|nsimqj.
(II . D
C. SvlaGA PRlLIvl GOTOvINtr (AI + BI + vl)
D, SVEGA ODI,IVI COTOVIND (AII + BII + VI I)
D, N!r'r o PRr-rv GoTovrNE (c -D)
tr.NETO ODLIV COTOVINE (D,C)
Z.corovrNA
NA
potET(u oBRAauNsKoc
POZTIIINU KURS\tr RAZ,
PRER{IU:{A COTOVI\E
Z.
PO OSTO\L]
I, NUGA'I TVNtr XURSNE RNZ, PO OSNOVU
PREIA.UNA COTOVINN
J. GOTOVINA NA KMJU O!RA., PERIODA
4rr
a
a
3i
E
1,E
:
a
i
1
JA
:1
D.
s
+
:2
iEE
o€
<:
3
NE
ZL
a
?
?
$
E.:
o
o
P=Z -+Z -;
5
4l-
=n
4-
.:: i i: E: -H-{E : ! ii
i;!:
t q=;E-
:: tsr i:E il"r 1: tE i t; iEf; i:
I i: ii.: e- a
aii alE r a e4
=.
:iI
?a'r?Z
+=3i : i; : !
eiEri-r!:;E+qE+q.E:
=,=
y+i3
RtjNruRtRANta.*(^x
NAPOMDNE UZ IZVESTAJ
r. ronqcto RUko\oDst rL cnr ft.
t RL!
l/rrRt
odBovoh! |!r a Gflrpu su:
L Mikn vidakovii. gen dnidi,rkror
2 BrxgohnRakoaelia. vD dirckro, sekloh
za
hnrnrije
l. i26e.
na o$ovu fitranstjskib izwnija. zxuj,trnih rdo btbsa srupe
r z, \r.irj"v .,o koisoLLdovriih fin$silkih izvenajq
Nr.dunfod.og daunoldsvenos sJdordr l7 . tGnsolidovxii i odvojcii finmsrllti
izyenajiiZ ofu ondunovoJnr ire\izt i(StuTbenigtrlnrRS'..16/06)
Rrynija
pr.duze6a. dokumenda rrlclzDrn
l
2
3
Ljubrka
riko
a,
oi tuiton i ,cYnor
dr JoYaD Rodia, ovrxaicnl.eYnor
M uLakovlc,rlidiEvizor
Revizlju smo
'^riiriD
pcriodu od Iebn'an do apn a 2011 Bodi'r
'FRA
rRA
AI a spolirll nrvoi' doo. u.enrukrirrniu.
ard pnbon dw. ! E{rur,nn{u cdrsk
Ca.!k
c
'FlrA SDn he burciie doo n rsrukrnatriu.
ak
FRA Ald a obradu rupe doo. u rerrukftmiu. aadak
FR{ r{mtkrobtudr ,o.
u.cs(3k
'FPA Pro \uJnJmiini doo L 'turhnn
rci'rhrdau aru[
u
Flninsijskiizverlrjrzu,Jar{Alniipribori,,dooNovipaarniyrsQvltaiiza20lzgodinu
Aseriii za prirrcdn," Elisre tts i ni$ Dkltureiiu ko'solidovaDe billns
i donavrjr0i
3.
PODACI O DELATNOSTI DRUS'IAVA U OKVNTU CRU?E I MISLJENJU
\r7{vLs\oG RLvlzoRA o \.IHo\ r\t oDvotf\lt1 I t\A\susktM
lzvEsr c.IvA
3,1. Podad d
PUN
drultvu iz enpe
AK(IOAARSKO DRT <T\ O TABRIKA RFTNOG ALAIA i{'AK,
IIAJDI]K VELJXOVA 37
Egisrcue u ApR: Boir1006 Bojrgniactjer BD15116
M'it:
Darum
sinrdchlnuni 257r Proizvodrja,L.u
FANRIII]{ REZNOC ALATA ALAT ZA UNT]TR{SNJI NAVOJ DOO
CACAK, HAJDU(A VELJKOVA 37
um rBhra.ijc u
2n02.2006
BD15t1B
3,1,2,1,
D
APR
Brcjrskr{ijc
Sirn derahoai:25?3 - rtur,odnjr ilala
3.1.2.2.
I'ABRII'{
TIT]ZNOG
ALATA ALAT' ZA SPOLJNI NAVOJ DOO
HAJDUK VELJKOVA 37
Ddum,qi{Lsue
u
ApR: 01.03.2006
Bmj cs
nricijd
IAtAI{.
BDa:r5tN
Sir'sdeldnoii 2s7r prcizvodtrrra!u
3,1.2,3.
Darum
FABRIKA REZNOG ALATA ALA'TI
\,Er_JKovA 3,
E8nhcle
I PRI}ORI
DOO
HAJDTI(
nAPR: 02.072005 BrojEghnacrjc: 'A'AX.
nD35106
Siljl derahori: 25',r - poDtrodnjl alda
3
.2,d !'ABRIKA REZNOG AI-ATI SPIRAI,Ntr BURGIJE DOO
Darum
rd{$cije
u
APR
0r
03
2006
Siiiadeldnoni:257r Proizvudnl{alAc
Bro
rcsi*rcie:
HAJDUT
'A'AX.
BD41975
],I,2.5. TiAIRIK{ REZ\OC AI-AIA AL^1' Z1 OBRADL RLIPE DOO
HAJD],:I( \"EL,IKOVA 37
Br.rE!
Sitx dsl.'tro{i,
:17r
AoYYndnjrrl
.,I-2,6, FAtsRT(A REZ\OT; AI.\T
derxhnj:
r5rr
{ TTRNX.KA
OI]RADA
-r,2,
Podri
Ir(orzluD:lJ
NOsOvrai
l57r
Podili
o usoeloaenodi
o
ED
HAJDUK
r:riL0
\
NrrsrNr Doo aAa{k,
ie:
BDr5l0l
Ptu,$dtr!,'Lru
rrtun orodd vtni h p olni
Rtutu\odnvflE potir*e rhioh!rrP.
3,3,
I)OO.A.A(.
,rlntr(ir:
B,oi,.qnkc
Sir.rdrhhoni,
rrqhl
Pror\odnrtr rLdr
3,1,2.7, T'ABRIIG REZNOG
DRICtr
BD
!
S,o
Sr
{ r!!
.A.lK'
mitljrnjn ntz,rh os
nr
k&
ik
nor
i
grupe
trrllliu,o
rNihrro
finnnsiiskih irverhjina.hnorr
Rc\ ziru linmiij.r.llL,zr.ihrr m rlaoBdunxL Flt,\ trd trGirukrmqu.ai.xriar0rr.
L. .r. Pi uTra. a iert!tr iin nr\ri rratriovodnr.n lonsrlri|-e 'Eu'o
-qoilinn ,\d
'
a"r"r.
zEnria
nrsrh
F]t,r r.r"r,.
dnLn
!
FRA
eoLi,iimuj'dN
u
A! r u tllii
nxroj do' tr
rsrmkn nji. cx.rk 'l'RA Alul
'
goiiDt ic nrrli1i Pedurti.
"*,ir*"u.
a ouadu Lrc doo tr reiiurh jr ar&I D l0!l
^
rc!iziu. lil nsij5ki L tu.uno]od$.i' LonnLlir! "Duro Audn" doo. Bcos'rd, u,oku
o
frru'
nrnllro lfoD rr zxrtmr o r]|rrEd{{ i a1 uri 2 dd{drjxDje nLcthra
!do\0ihli,un!Lj\kih
z!.nqrA!cD.tizrp rtd,ercginFRcPubLikesrbij!
rrnnih drni\! FRA Aliri-i priboi du, tr cnnLrLrnon| arirk.
ctitk, 'FR|r.Lri.ki obrkh doo u
6ur-iilr
."",r,,.i,",!. at;k i fRA ftul^dhix 'nrnr doo. tr renrulrnrnrr atrk ^ 101r
Fmrtr'jsrii iz\en{i
FRt srtr!!rc
trrtrir., jc, !u naulcr{
iLertriri,u{qitu,L,xLli
rnmhd!\u
Pm\ l,!r i ri:u 06\.ztri.ifr"i. fimnijskih
ll
Aott,Jjntfl(]n/r],\,.:ll(-l(
,n,io
DnLjenie
u rc-,aon.
,.,',1.:
1l) Kro no je mldmo u nrpomon D5 u llninjl\ke iz\enx.. zbos lo-ex no dj. izvrlilo
ilr rku rldnoni polra:nrDrr od mderih rup3c tr rnrji. Druirr jc p'(criro
pDtriri\rnir cd rflrt.i tr ?c,nrji u inosu nL ,.07r hLrj re dirxLr. I u islom ntulr je
pod.!iilo shode p0 osooru obe-r.d.nrn porrrrrin r rnnrrrsri,r?u hr tgubnakr
(2)l(xo(lDjrmrdso!rulroDj1'n1o|ir.IYniim
dnnMm npomrlllo rr.unr a iu\rlene slL'lc PGnr obniunr od 16.012013 sod,nc
yrednon nu!.trih !nuc. z,yn.iin
sodin! nnosi 50,274 hitj u rrD&
(rl ar6 hilradr difm vildion unu$ j7.318 hilj r dinam ohareze a PDv) zhog
m\.dsos pod.$jsl iL ld.rzn3i.rr od ritrl)ll - mxinrih izalnn r
od50.rlhirjrdedimr.|rdr,rroiL {r hur,.druLiuennus.r\isrinpm\f,im .ima
pr.c rrdr r. I r5ij\kikzurr.tr LgLbihkr r nm$ d r]r:6 hilr r nm ipodanjerk !,
oh[v.aIDltnmaodT.l]]31'LrxLrrdjial
mi.m nilrlmju. 6i,n A drkt Diuni! izndih u pasusu osnova ?a ni$jenj€ e
on niansitrki rvu\ujl prikluuj! nrinilo I obiekrivno. po svinr nrdsija rc aaialn m
pLrDj'mr LnxnliFki |Droix Dtrn$ m dii ]l delembrx 20Ll eodre. kno i Ezuhrr
rj.gorog pono$j! i roror soLorif,e
godn! ltoja r ?xunr Dr
Po
rtzt
^
Lzrdlx\riltr i,Ji!noyodnvni,, propn m R.Fubllle sibrr.
\rre irillj.rjc ie
(l)(lo
noie
t
sadrzi
f,rrd
rtrno
po
n{ce'n
ouiarom.nr
rnunn. nePo|reroiik.o koft
jeDnLnvo(,,Falrrika,,m!alrriiLd axftkr.i,'ho.trrdkr l00r sdllir.p,tdreo
dr tl,d m ldrfl.
po
r1err \fd,Dni (pmerif r lllis L6) Poncdnjr pNcr! n.riruuinr
(zemlrintr ilrrner'skih obrck i) ro porr.noj (ir) rdtro .le ktrjiietu tu dd
01 -rodine). s ob7ltum nu nopu lifli.ij! od dm!
I]erilka m NrsFr i\'rRs m+ ic Di!! !t dr bl zi oytr ovi'r rebab nv{ir
poir(oj
po
nrrlvmj \Ledmni rom-qirr:r0 \rRs 16) \ateje riitje0je. \ obzno'n M risilu
ope i,rna.,rc. dxbr o\r rno\ m rrirr,ari,r. vcdi.qM lot.(enoj fs)
rl rjuie
rrr j.
potrebno
nfini
p.oDenu
rl) Ktr. nol. irlrd )uftrNmrD]u7
- Ni tupokldnc'ima tu k.ji'M jc D,un\. trpnxro
lpisrne $ s' n{leie li!d!ru,
kxo
roriir.. !rroir
,ri drlirac
- a;*
'i r;a*
u
oindr
m'c oNdni x
uDisr
!f \m!
zrLreL.ltr
r!{ojirjr rbmm
itrLd.rrr
iiiopl.'€ctrj,L
^1i,
(r) K!, noj! m\ sou mNuiDj urirNitlkr i21.n,'.. rbog n
baz Fdaralti zrLihaur l0l:.,Eoditru zbo,! khniik ri p.obLe, Dru(vx
&utrnhnro[{LnoJalihttioj!njn'i,ubnL[:9\k3dnBtrPod.J
G) Km
roF
noj. mrdrno tr mpond'
trm.r.r0r
i5r Kro nd
h
D6
uI
msijsk. nrcnajc. sktcenm prnru d! in ro
rriJlh od goJl L {Lrir
rjrtu ditrrr.
lt rtr\.J.r! !
trrpo'nrni Dl5 D7 Jinansrlsk! ,\&alc. nEmo trltkni dr ie
s p'Nljdrih ,sr mrijil, od ri lodn'c ko i 2noi
'
D5
LoLrr
Lijrrtr.5! Le.l')l iil!,r.r
u lm
$or obsur
'rm
'\ir.r.
..n{e.
nisno
pNn,L dobr!rj,'.imr u
N-.ii
^Dljin,djir'
dr
oLr
(r) Kro \1o.r. ixred.io u drpo,r,i DL5 u frm(lijik. izrnae. nnmo ureEni dr !e
,io\! ob!\dr ruh dob.vlrdimi u noj,m $nuijih
r,hjdJ"
I..J,rori
u (ponci'ir D Lr, D30 i DI r flnmsijske iz'elraje, D.u!'yo
Llfnnh n. drn rl l:.2011 sodi'E iziosi
-qubnak u Dono\riju, dok subnnk izild
10.299 h jxdtr di"x,a rlunvo 17 posloviih piil'oda ns pokilr ni y*ij.bilns shode.
vu!tr6ll,ri ,hhodi \' \ciiod pononN!p ho& za:1,99q hiljada dinx ( a subirxk edorne
trkihdrij. L3.2r3 hirn& dnr Korfi.riml $ryshsLi 0ejt no pod(^m,r tl. n
PrrhuLno Nwder' ta u $ntrl!
di.c DnLnrc mmriri ponsa'rje r skr u $ N.roD (rr,'o{i podolxijx
(3) Kro (o
onli'ri.
i. m\.d.io
rflrr i99lI)L rf
ruiupl*lrn
Ldn.
osno\$
likvdicrj.lkodrunr:
onrLska
(e) Kao no jc
kamde
fldeDo
a ji\ n!
druneje r.000.000 RsD
(.1atr
2r3 zPDr
D, u nn sijsre iriiai.. vinish,nre fifm\ijx l
,' k qo
,', K,i
',
R.i rj. b 0l rrr 1r-00500D0rr-Dr10i r koj D je
u nxpoDdni
prihodN
dL,hl]adidn]|]L
du
o,r
6r.rx
hirrrd. dLtur
rl0) Kionoje mrede,ou nipo'ne DrB uz ri0uii.ke rzrnrje. blok
Ddqr. md i?r^c!'ja ptu$rr. sudr 7i ,ikc n'ncilu ispl{en$ i pipdi'j"iih zrda po
Poiedinninoor loleldvior] ngororu nmsi I.535 hiljxdx dimi Dflns Dema zjN
3
a
i 3;tI
i!
iai.
i4i
E!-
:
t
:
j
-Eig e s
'2"
:
:
a!(
.E.j i i
:
:<
'z
z
E
:
..-
:
:
i
n
I
f'-;;!E
:
*.e
o
z
:a
N
e
'..).
Ei'"1
z?rl
>E
'!
:!!iE!i
5E
I
n
o!t
ss:a!ss1
iiEE=trEtr
4e\
E
'
3
l.z, Konsoridovmie qubirka
I
r
I
FRAAld za undflini' n[oi i]oo
rRA ALxr a \poLi.ii mlol doo
'FIiA SDirdB
brliic doo
I
169
ElniM. r(simii..jnsuhlkxroLi\itr.LLpirLliun(\uod16rshirr
koi\olidovrr
ili,
inkl lzrrh
e
Ladinmrd.:i
3.E:
2
3
1
z9
>Z
z.az
3Xt:arl
z7
.;
zai
i
h7!
;
:!
D
E
I
:f
a
a
!
!
i
;,,-4
E
i:
i :4.;an:
*
;:!ai:*
! ]r
E
;
5
e
! ei
:ta.i::i
liia!:=
B
E
I
::;EdEI
.
:.=-
;
1
. ::
::
a
:
{
:B
T
i
'?i:
__
{
I a:-:.::'i:..:
za!i: ::ai::
i
{
iz\1:i2iii-ii
i.5,j!rJ:t::
,.: l:.4413.q -.:
i: i; t:;:;;:i
:!e?:::€--?i
.i:=:!i3tiiir
!
eEEElie4ilee
a
g
Lze;:L..,,.i
j
1
{
t
:
.;:.
+
s
:
i
a.
5
F
5
I
E
E
i!9:q
{
E
€--
a
rE!3r
E'iE
e
E
!
€
a"
{
rl
!l
I
I
€: i
E
_
I
B
:
s
:t
4
E ?a
2
:
::
:
3t
I
i
:
c
o
a
I
!
z
2
'l
E
J
!
o
I
4
2
!
I t
o
i
!
t
i
.?
E
2
o
..ta
i
;
::-. .;:.;i:a
_:;:-i:,::a:
ic-it:=:::_:i-.1::
1._. -:;:i
=-:- j iii:::::,::-.r
.;r.r -. -:..:' - i: a;4.;;',= :::4.. . :".4;: = i . .',.-r.i?"._ '.':-:i-:".,,::.::
:: -:: :;:1:::! :z;'-;
,=
:i:-'r. '':. ' :='):=z::.r'
) 1"
: ai
2i
... =;
- t,,
,1
= -1,r:
:,
i ,- ,i = :1:_
=ti l.:'i:::
= -..:.ii
1
r'
=
_
,
!.
r
I
,=
t
?!r
;i
:
i:
i
l1
,
g
:Iri: f z;;l=iE : cr1==2ai!-;zr.. )
i'
2'=::a'-i':
i1, i!! i'; :::=:;j!:I:ii:?':
:j!:::::.=:'i
iti-i3=^ =aa:irai?;:_ 1'
-::!i
is
;!;:i:i:l::,:
i1!---i:'i:1t'
r:rlta"=:
!''i::-
i'E=;=:.;,
< t1)--i: a.
a
=
=
z. :
t: at i , ',=:=ari ii
;:::l::r'ilE;
-tii:i
"1 :- |'? ,i ; =i:a.r
1a :
Ii 4
i.i.:t.
.
=,
=
l
:
:
!
aa
<
;i i
a
I
;
,i
!,
ii,
5!>
81. .
r:: i :; :
l
!:e
t .")
-. ;
:
;'=
-'"'
i: | :'' I r'.:
:-"'
t.,i:1='.i !1!:4,= ',;)t-.i?iil,
"':.i1 ;.r=
; . ;t t_,4 i, i i. ;,; :'. ;.=' ; : i, j\t : ;: : ;11.i i, Z1 i
i-,i'- r|a
-.
;
1
.
;:,1 a ilar.=a .; il{;!1E,,-i:.i:iii1=,i
'i;i i i-i;,= ,= ia=:.=-rt1 t'i.'.1;,i. ::; :
. .,
.,= ,.
--::
i
.i
I
ia .\
=
'.
1a -,
.:'-.
{
,:;
eii
ii
,s
:
-
I
c
i
j
E
I
a
;
:
.!6
:
"rEi
=ii3'2i2aiiii-
3!:.:ig-:i;:
iE= iE!.E:i!
:
;r=I!I
]
:
a
z
e
b
i
:
5
i
E
s
E
I
E
I
I
E
s
r
:
I
!xr.i:{rt!
rp:rii!
!
!.;,p
i
z:ocrrArrr^trk
! kArk!r]Ltuu\n,,
Haldk v.rrko€ r7
E!E!r8!]E4!!i!1!rt44t_r.fu
,od)la! kiim:l:pdld
!!+
a! do6uru
+hbr&0E7@,mdi:n
-o
4'!in
!r4 rr; i t rcmhlrr I
a*u Eoieiu et!
Nd4i iui:Fve hd 6jii p6bji re ?
ellct ia iiansirkq porctu di!i&a
tii;;c;6i;-d;;i@
i
B!flne Br brdaaia[ &n . orua. (E4ru.
*$E p!. Ga( irrrdtuP od,[email protected]!
q41q!b ! qdo6u m pdhdp! sd nq ul
fuanor|ods!F€m2{e'o:[email protected]
tu i cid"Jrc a:]n r L6r%tuleim&oi
duj{}3nli!..!ia kor mqu aai"jno
feiPr!:flJ-e
e
s,
ui{r! air rG ri,.qdre
.,_,Wr!:,!;l::p
ALATA.A.]AK,
AKCIONARSKO DRUSIVO IABRIKA REZNOG
IJ RESI'RI JKll JRIRAN]I
]
32000-tAaAK
HAJDIJK VEI,]KOVA 17
\dovo\d.la,
i0. na\
: r (ld i /nlola
o
r
r
" '
%p.b.o.lqldoos.e.(.-
IZJAVU
sazMqiu, sodisnji nnmsijski izvdhj je sastalliei uz primenu
odgotuajNih nedunaiodnih srdddda fimsjjskos izveslavoja i da daje isinne i objektine podatke o
iinorini. obavezma. nnansijskom polo2aju i Foslolanj! dobicima i eubicima, lokovima gorovine i
poi,enana 0! kapitaLu javnog druirla, ukLjuaujudi i njeeova drusrla koja su ukl.jur:ena u lotrolidovee
I'qna naten iajboljetu
U aa.ku
260420ll suJ
vD Dnekor Sekora
liunsije
h, inL(c.
L/L+"as"1
Bkrom n B.+o(e\
7;
za
ne
lzv*ni dnekor FRA AD aadak
. U RESTRUKTURIR,ANJU
AKCIONARS(O DRUSTVO FABRIKA REZNOG ALATA
32oOO-aAaAK
'ACAK
H,{IDUK VELIKOVA J7
:
Godilnji
(otrolidolei [email protected] izleltaj a
2012. sodinu nije usvojen od
stree nadl.rnog orgma
U aacdu,26 04.2012. godirc
+y,k'P',/ -
K::,!,;(,ff-,,,,"-^
-
AKCIONARSKO DRUSTVO FABRIKA REZNOC ALATA
l2ooo-iAaAK
HAIDUK I,'EUKOVA
Odhka o
]7
lokiiu
. U RESTRIJ'KTURIRANJU
'A'AK
eubirka za 2012. godinn nije do.eta od nadleznoe oreana
-
Skupltine drustva.
U aadkLr 26.04,2012. sodine
"t:L-4
Download

Fabrika reznog alata Čačak