BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKIKANTON
OPCINA BANOVICI
OPCINSKI NACELNIK
Broj: t?1-o,J-,/[0/1{
Banovi6i , i9-o . 012. · to/[
Na osnovu clana clana 25.Zakona o javnim ustanovama(,,Sluzbene novine
RBiH",broj:6192,8193 i 13194), clana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (,,Sl.Novine Federacije BiH", broj:
12103),clana 29.Pravila JU"Centar za zastitu,razvoj i promociju turizma"Banovi6i i clana 42.
Statuta Op6ine Banovici (,,SL Glasnik op6ine Banovici", broj 3108) au skladu sa Uputstvom
o uslovima i kriterijima za imenovanje na pozicije u organima u kojima op6inski organi vlasti
imaju pravni interes ili zakonito pravo da vrse nominaciju odnosno imenovanje broj 01-05210105 od 03.02.2005. godine, Op6inski nacelnik objavljuje
JAVNIOGLAS
za izbor i imenovanje predsjednika i clanova upravnog odbora Javne ustanove"Centar
za zastitu,razvoj i promociju turizma"Banovici
1.JU"CENTAR ZA ZASTITU,RAZVOJ I PROMOCIJU TURIZMA,BANOVICI
-predsjednik i dva clana iz reda osnivaea
Al Prava i obaveze Upravnog odbora
-donosi Pravila Ustanove,imenuje i razrjesava direktora,utvrduje planove razvoja i rada
ustanove,utvrduje godisnji program rada,donosi finansijski plan i usvaja godi8nji
obracun,usvaja izvjestaj o finansijskom poslovanju,donosi Pravilnik o unutra8njoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta,donosi i druge op6e akte u skladu sa Zakonom i Pravilima
Ustanove,donosi
godi8nji
program
rada
Ustanove
i
nadzire
njegovo
izvrsenje,usmjearava,kontrolise i ocjenjuje rad direktora Ustm-.ove,rjefava sva pitanja odnosa
sa Osnivacem,odlucuje o koristenju sredstava preko iznosa utvrdenog pravilima
Ustanove,odgovara osnivacu za rezultate rada Ustanove,odlucuje o prigovoru radnika na
rjesenje kojim je drugi organ odluCio o pravima,obavezama i odgovomostima radnika iz
radnog odnosa,podnosi Osnivacu najmanje jednom godisnje izvjestaj o poslovanju
Ustanove,daje prijedloge Osnivacu za prosirenje ili promjenu djelatnosti Ustanove,imenuje
disciplinsku komisiju i druge komisije u skladu sa Zakonom te obavlja i druge poslove u
skladu sa Zakonom i op6im aktima Ustanove.
Bl Mandat i naknada za rad
Predsjednik i clanovi upravnog odbora imenuju se na period od 4 (cetiri) godine uz
mogu6nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.
Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom i uslovima utvrdenim
Odlukom Op6inskog vije6a i ista 6e se isplacivati iz sredstava nstanove.
Cl Opci uslovi za imenovanje
Svi kandidati za pozicije u regulamom organu koji je predmet ovog javnog oglasa
moraju ispunjavati slijede6e op6e uslove:
a)da je drfavljanin BiH,
a) da je stariji od 18 godina,
b) da nije otpusten iz drfavne sluzbe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na
nivou drfave ili entiteta) u periodu od 2 godine prije dana objavljivanja
upraznjenje poz1c1Je,
c) da se na njega ne odnosi clan IX. 1 ustava Emme i Hercegovine (da nisu pod
optuznicom medunarodnog suda za ratne zlocine :1 bivsoj Jugoslaviji),
d) da se protiv njega ne vodi krivicni postupak
e) da nije osudivan za krivicno djelo i za privrcdni prijestup koji je nespojiv sa
dufuos6u u nadzomom odboru,pet godina od dana pravosnaZnosti
presude,iskljucuju6i vrijeme zatvorske kazne,
f) da nije na funkciji u politickoj stranci u smislu clana 5. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u FBiH (,,SL Novine Federacije BiH", broj:
12/03),
g) da nije clan organa zakonodavne, izvrsne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu
Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH (,,SL Novine F
BiH", broj 70/08),
h) da nema privatni finansijski interes u · privrednom drustvu Gavnom
preduze6u)ili ustanovi u koje se kandidira u smislu clana 2. Tacke 1.2.Zakona
o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima u F BiH,
i) da nije lice kojem je pravosnaZnom presudom suda zabranjeno obavljanje
aktivnosti u nadleznosti privrednog drustva Gavnog preduze6a)ili javne
ustanove u koju se kandiduju,
j) da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova iz nadleznosti
Nadzomog odbora,odbora za reviziju i upravnog odbora.
DI Posebni uslovi za imenovanje Upravnog odbora
-Za imenovanje predsjednika i clana Nadzomog odbora i upravnog odbora iz reda
osnivaea kandidat treba imati VII, VI ili IV stepen strucne spreme drustvenog ili tehnickog
smjera i radno iskustvo od najmanje 1. godine,
El Pored posebnih uslova, za upravni odbor kandidati treba da:
a)uzivaju ugled u lokalnoj zajednici,
b)posjeduju odgovaraju6e strucno znanje iz oblasti za koju se kandiduju,
c)nisu clanovi vise odjednog upravnog ili nadzomog odbora,
d)posjeduju sposobnost nepristrasnog donosenja odluka,
e)posjeduju komunikacijske i organizatorske sposobnosti,
GI Potrebni dokumenti
Uz prijavu na javni oglas kandidati su dufui priloziti:
1. kra6u biografiju, adresu i kontakt telefon,
2.uvjerenje o drfavljanstvu, ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu kopiju CIPS-ove licne karte,
3.ovjerenu kopiju diplome,
4.uvjerenje o radnom iskustvu,
5.uvjerenje od poslodavca da nije otpusten iz sluZbe kao rezultat disciplinske mjere u periodu
od 2 godine prije objavljivanja oglasa ili ovjerenu Izjavu o navedenom,
6.ovjerenu Izjavu kojom dokazuju da ispunjavaju ostale op6c uslove iz taeaka d),g),h),i).
U roku od osam dana od dana imenovanja kandidat koji bude konacno imenovan za clana
nadzomog odbora bit 6e duzan dostaviti slede6u dokumentaciju:
1.uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivicni postupak,
2.uvjerenje da nije osudivan za krivicno djelo i privredni prestup nespojiv sa dufuosti u
nadzomom odboru.
u roku od sest mjeseci od dana imenovanja kandidat koji bude konacno imenovan za clana
nadzomog odbora bit 6e duzan dostaviti uvjerenjelcertifikat o zavrsenom usavrfavanju u
skladu sa odredbama Uredbe o usavrfavanju predsjednika i clanova nadzomih odbora i
uprava privrednih drustava sa ucescem drfavnog kapitala(,,Sluzbene novme F
BiH"broj:71/09,33/10,23/11,83/11 i 2/13).
Sa kandidatom koji bude ispunjavao sve potrebne uslove bit ce obavljen intervju.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u odredenom roku od dana isteka roka za
podnosenje prijava nece se uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.
Svi kandidati koji budu stavljeni na listu bit ce pozvani na intervju. Prilikom pozivanja
kandidata na intervju svaki kandidat mora ispuniti obrazac u kojem ce iznijeti bilo koje
pitanje iii mogucnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slucaju da <lode do njegovog
.
.
1menovanJa.
Prije intervjua komisija mofo traziti podatke od neposrednih ranijih rukovodilaca
preporuke o kandidatima.
Prilikom izbora uzet ce se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao iz
oblasti za koju se kandiduje.
U postupku konacnog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju opce
i posebne uslove i veci stepen strucne spreme.
Nakon intervjua Komisija za izbor ce predloziti rang listu sa najboljim kandidatima i
dostaviti odgovomom javnom sluzbeniku opCine BanoviCi (OpCinski nacelnik)na daljnje
razmatranje i konacno imenovanje.
Konacna imenovanja ce se objaviti u Sluzbenim novinama Federacije BiH iii Sluzbenim
novinama kantona,grada iii opCine.
Bilo koji kandidat iii zainteresirana stranka mogu podnijeti prigovor na konacno
imenovanje, ako smatraju da u procesu imenovanja nisu ispostovani principi utvrdeni
Zakonom o ministarskim,Vladinim i drugim imenovanjima u FBiH.
Prigovor na konacna imenovanja se podnosi odgovomom javnom sluzbeniku opcine a
kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava BiH.
Javni oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u ,,SltiZbenim novinama
Federacije BiH", dnevnom listu, sltiZbenoj web stranici Opcine BanoviCi (www.opcinabanovici.com.ba) i oglasnoj ploCi OpCine Banovici
Rok za podnosenje prijava racuna se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje
objavi ovaj oglas.
Prijave sa svim trafonim dokumentima dostaviti licno iii preporuceno postom na adresu:
Opcina BanoviCi, ulica Alije Dostoviea br. 1, 75290 BanoviCi, sa naznakom ,,Prijava na oglas
za izbor i imenovanje predsjednika i clanova upravnog odbora Javne ustanove"Centar za
zastitu,razvoj i promociju turizma"BanoviCi- NE OTVARAJ.
Obrazac prijave moguce je preuzeti na web stranici OpCine BanoviCi(www.opcinabanovici.com.ba) iii u salter Sali OpCine BanoviCi.
Neblagovremene i nepotpune prijave nece se uzeti u razmatranje.
Download

Tekst javnog oglasa