kapitala(SL.GlasnikRSbr. 3L12011)
Naosnovudlana65.Zakonao trZiStu
i dlanova
javnihdruStavai obaveStavanja
i nafinuizveStavanja
o sadrZini
6" i 7. Pravilnika
o
pravom
glasa(Sl.glasnikRS br. 100/06i116/06)
posedovanju
akcijasa
NovoSeloADOrom,JokaiMor2 (matidnibroj08208735)
Poljoprivreda
objavljuje:
REDOVNE
IZVESTAJ
SAODRZANE
SEDNIcE
SKUPSTINE
AKCIoNAM
POUOPRIVREDA
NOVOSELOA.D.OROM
Poljoprivreda
Novo Seloa.d. Oromje dana 27.06.20t3.godineodrZalaredovnu
godiSnju
Maftis-Commerca
SkupStinu
akcinarau prostorijama
doo Maftono5,
Zelena
dolinab.b. sa potetkomu 10,00dasovaisaglasnosa uWrdenim
dnevnimredom
slede6e
razmatrane
su i usvojene
odluke:
je Zapisnik
1. Usvojen
sa prethodne
sednice
skupStine
akcionara
dru5Wa,
je finansijski
po zavrSnom
izve5taj
2. Usvojen
druSWa
radunuza 20L2.godinu,
je revizorski
po zavrSnom
izveStaj
druSWa
3. Usvojen
radunuza 20t2. godinu,
je odlukada dobitdru5Wa
za 2012.ostanenerasporedena,
4. Usvojena
poslovanje
za
u 2013.godini,
5. Donetaodlukao izborurevizora
i imenovanju
direktoradruSWa.
6. Donetaje odlukao razreSenju
Napomena:
Akcionarimogu da pogledajuceo Zapisniksa sedniceskupStine
na sajtuDru5Wawww.poljoprivredanovoselo.com.
akcionara
sa donetimodlukama
godine
U Oromu,01.07.2013.
Predsednik
skupStine
akcionara
POUOPRIVREDA
NOVOSELOA.D"OROM
JOKAIMOR2
OROM
Izvod iz zapisnika
SasedniceskupStine
akcionara
odrZane
godinesa podetkom
dana27.06.20L3.
u
10,00h
Nepotrebno
izostavljeno
ODLUKA
br.2
SkupStina
akcionara
usvajazavr5niradunAD,, Poljoprivreda
NovoSelo" Oromza
20L2.godinu"
jednoglasno"
Odlukaje usvojena
PREDSEDNIK
SKUPSTINE
AKCIONAM
t Stjepan
NOVOSELOA.D. OROM
POUOPRIVREDA
JOKAIMOR2
OROM
Izvod iz zapisnika
godinesa poEetkom
akcionara
oddanedana27.06.2013.
u
Sasedniceskup5tine
10,00h
izostavljeno
Nepotrebno
ODLUIGbr. 3
dobitiA.D.,,Poljoprivreda
Novo
usvajaodlukuo raspodeli
akcionara
SkupStina
ostajeneraspodeljena.
Sefo"za 2012.godinu.Dobitpreduzeia
jednoglasno.
je usvojena
Odluka
PREDSEDNIK
SKUPSTINE
AKCIONARA
'HonratSSepan
POUOPRIVREDA
NOVOSELOA.D"OROM
JOIGI MOR2
OROM
Izvod iz zapisnika
Sasednice
skupStine
akcionara
odrlanedana27.06.2013.
godinesa podetkom
u
10,00h
Nepotrebno
izostavljen
o
ODLUKA
br. 4
Skup5tina
akcionara
usvajaizve5taj
nezavisne
revizorske
ku6eHLBDST
REVIZIJA
D.O.O.NoviBeogrado reviziji
zavrSnog
raiunaA.D.,,Poljoprivreda
NovoSelo"za 20L2.godinu.
je usvojena
jednoglasno.
Odluka
PREDSEDNIK
AKCIONARA
Download

Izveštaj sa skupštine i dopuna godišnjeg izveštaja