ZAPISNIK
SA
REDOVNE SKUPSTINE
,,SEVERTRANS.,SOMBORA.D.
U RESTRUKTURIRANJU
02.06.2014.9.
SevertransA.D. FilipaKljajicabb,25000Sombor,tel: +38125 424577,fax:+38125 424 425
@ ry*#ffiS:ffi#nffi
Urestrukturiranju
ZAPISNIK
godi5nje
Saredovne
Skup5tine
akcionara,,Severtrans"
sombor
a,d,u restrukturiranju
odrZane
dana
02,06.2014,9.
sapocetkom
u 12,00
casova.
Prisutno
35akcionara
i punomocnik
akcionara
Agencije
zapriuatizaciju
drRadmila
KneZevic
je otvorio
Skup5tinu
Gostimirovic
Dura,
i istakao
daje istuzakazao
Odbor
direktora
na
sednici
odrZanoj
28.04,2014,90dine,
odlukom
broj53/1,
Marin
Katacic:
JAVNI
POZIV
JEu skladu
saZakonom
o privrednim
dru5tvima
I
j e 28.04.2014,9,
osnivackim
aktom,
upucen
putem
interneta
nawebsajtu
predlogom
SEVERTRANS-A
sa
odlukausvojenih
nasedniciOdbora
direktora
odrZanog
pRtVREDNE
dana:
28.04.2014.90dine,
odlukom
broj53/2.
i putem
AGENCIJE
ZA
jeupucen
REGISTRE.
Poziv
BEOGRADSKOJ
BEMI,KOMtStJt
ZAHARTTJE
OD
VREDNOSTI.
je:1216,
UKUPAN
brojakcionara
nadan02,06,2014,90dine
UKUPAN
brojakcija
nadan02.06,2014,9,
iznosi
261.9t1
PRAVO
GLASA:
svaka
nosi1glas,
akcija
UKUPAN
brojglasova
iznosi
261,971,
odtoga:
privatizaciju
Agencijaza
glasova,
137,005
Stocini52,2g777o/o
Akcionarski
fonda,d.Beograd
glasova,
2.592
Stocini0,g\g42o/o
glasova,
Maliakcionari
122.374
Stocini46,71281Y0
je dapremaevidenciji
Konstatovao
prisutnih
akcionara
i punomocnika
daskup5tina
ima
kvorum
zaodlucivanje,
- godi5nju
jesledeci:
Zaredovnu
predloZen
skup5tinu
akcionara
DNEVNI
RED
1. lzbor
radnih
telaSkup5tine
- izbor
predsednika
Skup5tine
- imenovanje
glasova
Komisijeza
(triclana),
brojanje
2, Dono5enje
godi5njeg
odlukeo usvajanju
finansijskog
izve5taja"severtrans"
Sombor
a.d,u restrukturiranju
2a201
3,9,
gubitka,
pokricu
odnosno
dobiti
o raspodeli
odluke
3, Dono$enje
"Severtrans"
godi5njeg
o poslovanju
izve5taja
odlukeo usvajanju
4, Dono5enje
2a201
3'g'
a.d.u restrukturiraniu
Sombor
direktora,
Odbora
izve5taja
o usvajanju
odluke
5, Dono5enje
finansijskom
o godi5njem
revizora
izve5taja
o usvajanju
odluke
6, Dono5enje
Dru5tva,
o poslovanju
izve5taju
revizora,
o izboru
odluke
7, Dono5enje
sevr5idizanjem
Glasanje
redanaglasanje.
dnevnog
Dura-dajempredlog
Gostimirovic
ruku,
sledeci.
glasova
usvojen
dajevecinom
Durakonstatuje
glasanja
Gostimirovic
Nakon
RED
DNEVNI
telaSkuPStine
radnih
1. lzbor
- izbor
predsednika
SkuPStine
- imenovanje
(triclana),
glasova
zabrojanje
Komisiie
"Severtrans"
izveStaja
godi5njeg
finansijskog
o usvajanju
odluke
2, Dono5enje
za2013'g'
a,d,u restrukturiranju
Sombor
gubitka,
pokricu
odnosno
dobiti
o raspodeli
odluke
3. Dono$enje
"Severtrans"
godi5njeg
izve5taja
o poslovanju
o usvajanju
odluke
4, Dono5enje
2013'g'
a,d,u restrukturiraniuza
Sombor
direktora,
odbora
izvestaja
o usvajanju
odluke
5. DonoSenje
finansijskom
revizora
o godi5njem
izve5taja
o usvajanju
odluke
6, Dono$enje
Dru5tva,
o poslovanju
izve5taju
revizora,
o izboru
odluke
7. Dono5enje
1.
Tacka
predloga
dasezapredsednika
odluke
usvajanje
naglasanje
Dura- dajem
Gostimirovic
MlROV|
CDURA.
GOSTI
imenuje
Skup5tine
glasova
sledeca
doneta
dajevecinom
Durakonstatuje
glasanja,
Gostimirovic
Nakon
odluka:
u
Sombora'd'
12Statuta
clana
Naosnovu
,,Severtrans"
(godi5njoj)
sednici
a,d.na redovnoj
Sombor
restrukturiranjuSkup5tina,,Severtrans"
je
sledecu:
glasova
usvojlilai donosi
vecinom
02.06.2014.9,
odrZanoj
ODLUKU BR.1
predsednika
SkuPStine
0 izboru
Zapredsednika
Sombor
imenuje
Skup5tine
a.d.u restrukturiranju
se
,,Severtrans"
DURA
GOSTIMIROVIC
nasnagu
0dluka
stupa
dono5enjem,
Gostimirovic
Dura:Uskladu
saodredbamaZakona
o privrednim
imenujem
dru5tvima
radna
telau sledecem
sastavu:
- Ukomisiju
glasova
zabrojanje
i overivace
zapisnika
:
predsednika
1. Branislava
za
Savica
2. Gvozdenovic
Antonija
Podskoc
lrenu
zaclana
3,
Zapisnik
vodisekretar
u skladu
saZakonom
Marin
Katacic
Gostimirovic
Dura:kaoi dosadaradiefikasnijeg
radaskup5tine
raspravljacemo
o svakoj
posvimtackama
tacki
dnevnog
reai nakon
StoseodrZi
diskusija
izvr5ice
seglasanje
putem
glasackih
predlog
posebno
listica.
Predlozi
odluka
suobjavljeni,
a svaki
cemo
procitati,
Tacka
2.
Gostimirovic
Dura:
Prelazimo
na2,Tacku
reda,
dnevnog
a toje:DonoSenje
odluke
o
godi5njeg
poovoj
usvajanju
finansijskog
izve5taja
o.poslovanjuza2013,9.
lzvestilac
je gen,direktor
tacki
dnevnog
reda
NENAD
CELIC,
NENAD
izve5tava
racunu
CELIC
o zavr5nom
2a2013.9,
istice
daje preduzece
poslovnu
iskazalo
dobit,
Stoznaci
damoZe
daposluje
uzre5avanjedugova.
prisutne
pokazateljima
Aleksandra
izve5tava
Solda
o konkretnim
izhzavr5nog
racuna,
godi5nje
poslovanju
izve5taja
i
mi5ljenjarevizora,
i
o
detaljno
izve5tata
o istima,
poovojtackidnevnog
Dura:otvaram
Gostimirovic
diskusiju
reda,
DuricTriva:pitadaliprisutni
znlu o cemuje Aleksandra
Soldatgovorila.
Gosp,KneZevic
ga
vistetebali
kazati
Celicu
daneradikakotrebai daste sprecili,
a ti Marine
kao
pravnik
prihod
morao
neke
veliki
sidaspreci5
stvari,
Gubimo
oddivljih
taksista,
Nenad
redakojesupoVezane,
Celic:
objedinicemo
3 tacke
dnevnog
Tadka
3.
o
odluke
reda,
a tojedono5enje
dnevnog
na3,Tacku
Prelazimo
Dura:
Gostimirovic
reda,
dnevnog
ovojtacki
gubitka,
diskusiju.po
pokricu
Otvaram
odnosno
dobiti,
raspodeli
gubitak'
kakocesepokriti
Zoran',
Radovic
je iskazan
knjigovodstveno,
tajgubitak
Nenad
Celic:
4.
Tacka
na4 Tacku
poovojtadkidnevnog
reda,Prelazimo
diskusiju
Dura:zatvaram
Gostimirovic
godi5nje
o poslovanju
izve5taja
o usvajanju
odluke
redaa tojedono5enje
dnevnog
je objavljen.
lzve$taj
a.d.u restrukrutiranju,
Sombor
,,Severtrans"
poovojtacki
reda
dnevnog
diskusiju
Dura:
otvaram
Gostimirovic
Tacka
5.
na5 Tacku
reda.Prelazimo
poovojtackidnevnog
diskusiju
Dura:zatvaram
Gostimirovic
lzve5taj
direktora,
izve5taja
Odbora
o usvajanju
odluke
redaa toje dono5enje
dnevnog
je objavljen.
odbora
reda
poovojtackidnevnog
diskusiju
Dura:
otvaram
Gostimirovic
Tacka
6.
na6,Tacku
poovojtadkidnevnog
reda.Prelazimo
diskusiju
Dura:zatvaram
Gostimirovic
godi5njem
o
revizora
mi5ljenja
o usvajanju
odluke
redaa tojedono5enje
dnevnog
dru5tva,
o poslovanju
izve5taju
finansijskom
je NENAD
CELIC,
reda
poovojtacki
dnevnog
lzvestilac
mi5ljenje
a Aleksandra
obrazloZeno
daosvoje
daje revizor
Nenad
Celicje istakao
gaje detaljno
iznela,
Soldat
poovojtackidnevnog
reda,
diskusiju
Dura:
otvaram
Gostimirovic
7.
Tacka
na7,Tacku
reda,Prelazimo
poovojtackidnevnog
diskusiju
Dura:zatvaram
Gostimirovic
poovojtacki
lzvestilac
revizora.
o imenovanju
odluke
redaa toje dono5enje
dnevnog
je Nenad
Celic.
reda
dnevnog
NenadCelicje istakao
ponuda
daje kaonajpovljnija
prihvacena
ponuda
revizora
Confida
Finodit
kojaje i dosadaradila
revizijuizvestava.
Gostimirovic
Dura:zakljucujem
poovojtackidnevnog
diskusiju
reda,Molimakcionare
da
preuzmu
glasacke
listice
kodkomisiju
zabrojanje
glasova
podeli
glasacke
da
listice,
Predsednik
komisije
prisutnim
Savic
Branislav
glasacke
akcionarima
listice,
glasanja
je pregledala
Nakon
Komisija
listice
i izve5taj
dalapredsedniku
skup5tine,
Gostimirovic
Dura:
Konstatujem
daje naosnovu
clana
12Statuta
Sombor
,,Severtrans"
a,d.u restrukturiranju,
Skup5tina
Sombor
a,d,rrrestrukturiranju
,,Severtrans"
na
redovnoj
(godiSnjoj)
sednici
odrZanoj
02,06.2014,9,
glasova
vecinom
usvoilila
sledece
odluke:
ODLUKU BR.1
predsednika
Oizboru
Skupitine
za predsednika
skupstine
sombora,d. imenujese
,,severtrans"
Gostimirovic
Dura,
Odluka
stupa
nasnagu
dono5enjem,
ODLUKU BR.2
godi5njeg
O usvajanju
finansijskog
izveitaja
Usvajase godiSnji
finansijski
izvesaj,,severtrans"
sombora.d. u
restrukturiranju
za201
3,godin
u,
Odluka
stupa
nasnagu
danom
dono5enja,
ODLUKU BR.3
O raspodeli
pokricu
dobitiodnosno
gubitka
gubitak
Ostvareni
u 2013,godini
usmerava
sekaonepokriveni
gubitak.
Odluka
stupa
nasnagu
danom
dono5enja,
ODLUKU BR.4
godi5njeg
O usvajanju
izve5taja
o poslovanju
usvajase godi5nji
izveSaj
o poslovanju
sombora,d,u
,,severtrans"
restrukturir
anjuza2013.godin
u,
Odluka
stupa
nasnagu
danom
dono5enja,
ODLUKU BR.5
izveStaja
0 usvajanju
Odbora
direktora
Usvajase izve5aj
Odbora
direktora,,Severtrans"
Sombor
a,d,za
2013,godinu,
nasnagu
0dluka
stupa
danom
dono5enja,
ODLUKU BR.6
0 usvajanju
mi5ljenja
revizora
godi5njeg
Usvaja
se izve5taj
revizora
o kontroli
finansijskog
izve5taja
Sombor
a,d.u restrukturiranju
za2013,godinu,
kojije sacinila
,,Severtrans"
- Sombor,
"Confida
revizorska
kuca
Finodit"
Beograd,
d,o,o,
PJ"Finodit
0dluka
nasnagu
stupa
danom
dono5enja.
ODLUKUBR.T
O imenovanju
revizorske
kuce
- FlNOD|T"
lmenuje
kucakuca"CONFIDA
serevizorska
D00 BEOGRAD,
-SOMBOR"
PJ"FlNODIT
poslove
MitePopovica
9,daobavlja
, Sombor,
poslovanja
revizije
Sombor
a,d,u restrukturiranju
u skladu
sa
,,Severtrans"
pozitivnim
propisima.
zakonskim
0dluka
stupa
nasnagu
danom
dono5enja,
Tacanbrojglasova
cebitiobjavljen
naoglasnoj
tabliSevertrans-a
nakonStokomisija
u
je
glasove.
celosti
sabere
sve
lzve5taj
komisijesastavni
deozapisnika,
Zakljucujem
sednicu,
13.05
casova,
/
/
Predspil(tk
Skup5tine:
/'ftU7"1--'(--'z'<(-"
'/
Gostifnirovic
Duro
- overivaci
Komisija
zapisnika:
- predsednik
1, Branislav
Savic
- clan
2. Podskoc
lrena
Antonio3, Gvozdenovic
cl
Download

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPSTINE ,,SEVERTRANS., SOMBOR