"r G M A" AD Urjma
Uljma,-Ritska bb
SKUPSTINA AKCIONARA .
Vanredna sednica
Dana: 24.12.2013.9odine
ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPSTINE AKCIONARA
"l c M A" AD Uljma
odrZane dana 24.12.2013. godine u Uljmi, Ritska bb, sa po6ekom u {2.00h
Konstatuje se da je pribavljen spisak akcionara iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od
vrednosti od 14.12.2013. godine kao dana akcionara.
Ukupan broj akcija koje imaju pravo glasa iznosi 6.986 akcija-glasova.
Evidentirana su sva pristigla punomo6ja i utvrden je identitet prisutnih punomocnika i akcionara.
Predsednik skupstine Ljubodrag Kne2evi6 le otvorio sednicu skupStine i upoznano prisutne sa
tadkama dnevnog reda.
Nakon Sto su se svi izjasnili da nema.ju primedbe na dnevni red, predsednik skupstine je presao na
prvu tadku prethodnog postupka.
Prethodni postupak:
Tadka 1. Utvralivanje predsednika Skupitine
UTVRDUJE SE saglasno dlanu 37 Statuta dru5tva, da je Ljubodrag Kneievi6 predsednik
Skup5tine akcionara koja se odrZava dana 24.12.2013.9odine u 12h, kao lice koje prema
podatcima evidencije akcionara CRHoV na dan 14.12.2013. godine, poseduje najve6i pojedina6ni
broj glasova obi6nih akcija u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara sa obi6nim
akcijama.
Ta6ka 2. lmenovanje Komisije za glasanje
Predsednik Skupitine imenuje tri dlana komisije za glasanje, koji nisu direktori, kandidati za
direktore ni sa njima povezana lica, saglasno dlanu 49. Statuta u vezi sa dlanom 355. Zakona.
Za dlanove komisije za glasanje imenuju se:
1. Dorclevi6 Slobodan, predsednik komisije
2. TenZeler SneZana , dlan
3. Jankulov Oliver, dlan
koji prihvataju svoje imenovanje za dlanove komisije.
Clanovi komisije za glasanje se upozoravaju da su du2ni da postupaju nepristrasno i savesno
prema svim akcionarima i punomo6nicima.
Komisija o svom radu podnosi pisani izveStaj.
Komisija za glasanje:
1.
2.
utvrduje spisak lica koja udestvuju u radu sednice, spisak akcionara i njihovih punomo6nika
pri 6emu posebno navodi koje akcionare zastupaju koji punomo6nici ( utvrduje identitet
udesnika)
utvrduje ukupan broj glasova i broj glasova svakog od prisutnih akcionara i punomo6nika
kao i postojanje kvoruma za rad skup5tine
3.
4.
5.
6.
utvrctuje valjanost svakog punomocja i uputstva u svakom punomo6ju
broji glasove
utvrduje iobjavljuje rezultate glasanja
predaje glasadke listide odboru direktora
Komisija je pristupila brojenju glasova prisutnih akcionara i punomo6nika.
Ta6ka 3. lmenovanje zapisnicara i odredivanje lica koja potpisuju zapisnik
Predsednik Skupstine imenuje zapisnidara i odreduje lica koja, pored njega potpisuju zapisnik.
U smislu 6lana 53. Siatuta, predsednik skupstine imenule Gordanu Beljin za zapisnidara i odreduje
da zapisnik potpisuju svi dlanovi komisije za glasanje.
Ta6ka 4. Usvajanje izve$taja komisije za glasanje o broju glasova i utvrclivanje kvoruma
U izveitaju komisije je utvrdeno slede6e:
Ukupan broj akcija sa pravom glasa je 6.986 akcija-glasova
Dan akcionara sa pravom glasa na skupstini ie 14.12.2013. godine
Centralnog registra.
na koji i glasi izvod
iz
Kvorum za odr2avanje sednice odnosno za ad skupStine dini obidna ve6ina od ukupnog broja
akcija - glasova, Sto zna6i 3.494 akcije - glasa,.
je prisutno 39 akcionara i
punomocnika koji imaju ukupno 5.736 glasova sto
predstavlja fi2ok gl"sora, a sto je dovolino za kvorum po svim tadkama dnevnog reda'
Na sednici
Kvorum za donosenje odluka dini obi6na ve6ina glasova prisutnih akcionara, sto zna6: da kvorum
za odludivanje dine 2869 akcija-glasova.
Prema zapisniku Komisije za glasanje, prisutni su sledeci akcionari :
1. Rabijac Nikola sa 50 akcija sa pravom glasa
2. Tanaskovi6 Slavica sa 80 akcija sa pravom glasa
3. Dimitrijevic Zeljko sa 91 akcijom sa pravom glasa
4. Trajkovi6 Vlada sa 160 akcija sa pravom glasa
5. Nikolin Sava sa 46 akcija sa pravom glasa
6. llika Miroslav sa 85 akci.ja sa pravom glasa
7. Matanov radinka sa 45 akcija sa pravom glasa
8. Pilipovii Milan sa 192 akciie sa pravom glasa
9. Uljmanski Miodrag sa 88 akcija sa pravom glasa
1 0. Miliiev Milan sa 120 akctia sa pravom glasa
1 1 . Beljin Vasilije sa 772 akctie sa pravom glasa
12. Bel.jin Gordana sa 47 akciia sa pravom glasa
glasa
1 3. Kne2evi6 Ljubodrag sa 1466 akcija sa pravom
pravom
glasa
sa
20
akci.ja
sa
14. Dordevi6 Slobodan
1 5. Ki5erev Ljubi5a sa 46 akcija sa pravom glasa
16. Barbulovic Bogdan sa 40 akcija sa pravom glasa
17. Dmitrovi6 Milan sa 1 04 akcije sa pravom glasa
18. Durdev Spasa sa 84 akcije sa pravom glasa
19. Lazaroi Dragan sa 77 akcila sa pravom glasa
20. Krneta Milo5 sa 67 akcia sa pravom glasa
21. Sarac Radivoj sa 46 akcija sa pravom glasa
22. Barie, Savica sa 40 akcija sa pravom glasa
23. Ten2eler SneZana sa 40 akcija sa pravom glasa
24. Levaia Rodoljub sa 70 akcija sa pravom glasa
25. Dordevid Ridard sa 40 akcija sa pravom glasa
26. Joki6 NebojSa sa 9 akcija sa pravom glasa
27. Stankovie Du5an sa 56 akcija sa pravom glasa
28. Petrov BoZidar sa 6 akcija sa pravom glasa
29. Nikolovski Pauna sa 40 akcUa sa pravom glasa
30. Stankov Laza sa 10 akcua sa pravom glasa
Popov Stanko sa 37 akcija sa pravom glasa
32. Lelik geza sa 115 akcija sa pravom glasa
33. Stankovi6 Voja sa 69 akcija sa pravom glasa
34. NeSi6 Slavko sa 97 akcija sa pravom glasa
35. Cuculj Jasmina sa77 akcila sa pravom glasa
36. Mitrovic Milan sa 9 akcija sa pravom glasa
37. Akcionarski fond Republike Srbije sa 119 akcUa sa pravom glasa
31 .
i slede6i punomoinici akcionara:
1.
2.
Nikolin BoZidar punomocnik akcionara sa ukupno 796 akcija sa pravom
glasa
Baro5 Predrag punomo6nik akcionara sa ukupno 360 akcija sa pravom
glasa
KneZevi6: Dali ima neke primedbe?
Lazaroj: Smatram da obrazac punomo6ja nije uraden u skladu sa zakonom jer neki akcionari nisu
razumeli do kada je rok za dostavljnje punomo6ijer se to stalno menja.
Vukobrat: Punomo6je jeste u suprotnosti sa Statutom, greska zaista postoji ali je u korist akcionara
i ide na ruku akcionarima. Bitno je da akcionar nije ostecen i da mu prava nisu uskracena, drustvo
je u ovoj situaciji pogodovalo akcionarima.
Lazaroj: samo hodu da se konstatuje da punomoija nisu u skladu sa zakonom istatutom.
Kne2evi6: dali ima jos neko neke primedbe, ako nema konstatujem da su se stekli uslovi za
nesmetan rad Skup5tine, pa stavljam na glasanje Usvajanje izve5taja komisije.
U skladu sa 61. 351 . Zakona o privrednim dru5tvima (,,S1. glasnik RS", br. 3612011, 9912011)
"l G M A" AD Uljma na sednici Skup5tine akcionara odrZanoj dana 27 .06.2013. godine je donelo
ODLUKU
I
Usvaja se izve5taj zapisnik komisije za glasanje kojim se utvrduje da postoji kvorum za rad
Skup5tine po svim tadkama dnevnog
ll
(akcije).
glasova
Utvrdeni kvorum iznosi 2869
-
reda.
Nakon Sto je utvrcteno da postoji kvorum za rad skupstine i glasanje po svim tadkama dnevnog
reda, predsednik Skup5tine je pre5ao na dnevni red.
Predsednik Skupitine je upoznao prisutne akcionare i punomo6nike da je glasanje na sednici
skupstine JAVNO a vrsi se PISANIM PUTEM o svakom predlogu odluke o kojoj se glasa u smislu
dlana 52 Statuta drustva, te je predloZio da se glasanje na pripremtjenim glasadkim listama izvrsi
na kraju sednice, posle rasprave o predlozima odluka po svim tafikama dnevnog reda. Nakon
glasanja, glasadke liste 6e se predati Komisiji za glasanje radi brojanja glasova po tadkama
dnevnog reda iobjavljivanja done5enih odluka, na osnovu rezultata glasanja
Dnevni red - diskusiia
Ta6ka
l.
Stavljanje van snage Odluke
o prodaji nepokretnosti u vlasnistvu drustva od
22.11.2013.g.
Lazaroj:Zelim da mi se da na uvid Statut ,,IGMA" AD i Poslovnik o radu Skup5tine
Statut ie dat akcionaru na uvid a Poslovnika o radu Skup5tine nema.
Lazarq:Zelim da se u zapisniku konstatuje da ne postoji Poslovnik o radu Skup5tine u dru5tvu, i
zaito stavljamo odluku van snage?
KneZevi6: bana5nja sednica se odrZava ponovo sa delom istim dnevnim redom jer je Akcionarski
fond koji ima 11d akcija sa pravom glasa ( to su akcije akcionara koji su odustali od kupovine
akcija), uputio dopis kojim nas je izvestio da smo bili u obavezi da im uputimo poseban poziv za
oOZavanje sednice Skup$tine, jer upu6eni javni poziv preko berze Komisije za hartije od
vrednosti za njih ne vaZi. Uobidajeno je da tamo gde Akcionarski fond ima vlasni5tvo nad manje od
5% akcija oni ne udestvuju u radu Skup5tine ali se po zakonu smatra da su prisutni na sednici ida
su glasali protiv.
Prisutnim akcionarima je proditan dopis od Akcionarskog fonda.
i
Lazaroj: Da li smo i ranije donosili odluke koje su bile protivne zakonu .
Kne2evi6: prethodni statut je dozvoljavao ve6e nadleZnosti direktoru i Upravnom odboru. Upravni
odbor je mogao da donosi investicione odluke i odluke o ulaganju i otudenju do 50% vrednosti
kapitala a Skup5tina preko 50% vrednosti kapitala.
Vukobrat: Dostavljan je izve5taj o bitnom dogaclaju za svaku od predhodnih Skup5tina koji sad2i
sve odluke doneiene na SkupStini akcionara, da su imali primedbe oni bi reagovali kao Sto su to
sada u6inili. Osim toga, izmena Zakona o Agenciji za privatizac'ji koja propisuje obavezu njihovog
obave5tavanja o sednici Skup5tine akcionarskih dru5tava u kojima agencija ima akcije, kad god je
na dnevnom redu Skupstine neki od oblika raspolaganja imovinom iz dlana 11b a radi koriScenja
prava glasa koje Agencija ima - donet je sredinom 201o.godine. Upravo na ovu izmenu, tj. na dlan
1'1 b se agencija poziva u svom dopisu. Od dono5enja ove izmene pa do ove Skup5tine,
raspolaganja imovinom iz dlana 11b zakona nije ni bilo, prema dostupnim informacijama. Ukoliko
dru5tvo ne zalraZi od Agencije izja5njenje o kori5cenju svog prava glasa na takvoj sednici
Skup5tine pravna posledica je niStavost odluke. U su5tini, radi se o obavezi druitva da zatraZi
od Agencije izjasnjenje o koris6enju svoga prava glasa, posebnim obavestenjem upucenom
Agenciji, sto predhodno nije udinjeno. Medutim, dlanom 5. Pravilnika o na6inu izjaSnjavanja
Agencije po osnovu prenetih akcija, utvrdeno je da se AgencUa ne6e ni izja5njavati na odluke
dru5tava u kojima ona ima manje od 5% akcija, ve6 6e se smatrati da je prisustvovala sednici i da
je glasala protiv donoSenja odluke. Agencija ovde ima 119 akcija tj, 1 ,58 % akcija. Zakonska
pretpostavka prisutnosti Agencije i glasanja protiv predloga odluka ne utide na obavezu dru5tva da
posebnim putem zatraZi izja5njenje od Agencije. Ona svakako postoji i sada je i ispo5tovana, ali
utide da kvorum za odtaavarye sednice i za donosenje odluka.
-
Prema podacima dobijenim od strudne sluZbe preduzeca ( knjigovodstva), u konkretnom slu6aju
raspolaganja ne radi se o raspolaganju imovinom velike vrednosti u smislu 6lana 470 Zakona o
privrednim druStvima.
Dmitrovii:Ja sam traZio vlasnidke listove i nisam dobio, dobio sam dva zahleva za legalizaciju,
nigde nema da je to Sto je predmet prodaje na5e vlasniStvo. Za Svilajnac imam da je vlasnik
INZENJERING PROMET iz Uba. Ono u Svilajncu je nelegalno gradeno, platili smo ga 5.000.000 i
treba6e jo5 1.000.000 da se legalizuje a to ne vredi nista.Nismo vlasnici ni onoga u Beogradu.
Kne2evi6: Objekat u Beogradu je graden 1996.9. i postoji ugovor o zajednidkom ulaganju, i proSli
put smo o tome pridali, zahtev za legalizaciju je podnet, pola Beograda joi nije uknjiZeno, jer nije
uraden generalni urbanisti6ki plan, ali objekat nije pod teretom i moZe da bude predmet prodaje.
Sto se Svilajnca tide objekat je uknjiZen i mi se vodimo kao vlasnici, ja uzimam obavezu da Vam iz
katastra izvadimo vlasnidki list ida vam se dostavi da vidite da je objekat uknjiZen ida nema
tereta.
Predsednik: Da li ima joS neko ne5to da kaZe povodom ove tadke dnevnog reda, ako nema
zakljudujem raspravu po ovoj tadki.
Tadka 2. DonoSenje odluke o prodaji nepokretnosti u vlasni5tvu dru5tva
Predsednik: Otvaram diskusiju
KneZevii: Ja sam elaborirao na proSloj sednici, ali poito je sada prisutan ve6i broj akcionara
ponovidu. Mi nismo platili doprinose za platu tri godine, inemamo povezan radni staZ. Poreska
uprava je dala iznos od 35.070.000, koji moramo platiti, a to je iznos samo na minimalnu zaradu,
posto je nai prosek nesto ve6i trebade nam jos oko 10.000.000 za uplatu punih doprinosa da bi
mogli da predamo M4. Poreska uprava nam je popisala i pokretnu i nepokretnu imovinu ito za
200.000.000 din, ukoliko ne platimo 35.000.000 oni ce nam prodati imovinu koja vredi 200.000.000
za 35.000.000. Podneli smo zahlev za reprogram duga na 24 rate, i taj proces je u toku. Kada
bude potpisan ugovor o reprogramu oni 6e skinuti hipoteku sa popisanih stvari. lz proizvodnje to se
ne mo/e akumulirati, moramo prodati nesto od imovine, Rumunija, Svilajnac, Beograd ili zemlja u
Uljmi. Sto se redosleda tide misljenja smo inajvise bih voleo da se proda prostor u Rumuniji, pa
Svilajnac, Beograd, jedino ako se nista ne mo2e prodati prodali bi zemlju u Uljmi. Ona nam sada
nije neophodna to je rezerva za narednih 50 godina, ali mi imamo odakle da kopamo zemlju.
Sredstva od prodaje bi bila usmerena iskljudivo za namirenje poreza i doprinosa penzijsko
invalidskog osiguranje, skup5tina treba da ovlasti Odbor direktora da odabere nepokretnost koju
moZe da proda, da imenuje komisiju za prodaju koja 6e odrediti podetnu cenu isprovesti licitaciju
oko prodaja nepokretnostr.
Lazaroj: Mi nismo razumeli da je to za pla6anje obaveza za minimalac, stalno nam se neSto novo
servira.Nemamo cenu za prodaju nepokretnosti.
Dmitrovi6: treba da je prioritet pla6anje doprinosa ljudima, evo ja naprimer imam kupca za Beograd
ali 5ta 6ovek da kupi ma6ku u dZaku. Ja sam i pro5li put predloZio da se proda stovariSte u
Pan6evu , od te prodaje bi se moglo namiriti to 5to vam treba para. To stovariSte sluii samo da se
odande vr5e malverzacije. Od prodaje Beograda iSvilajnca nema niSta, Rumunija mo2da moZe da
se proda i treba je prodati ne sluZi ni to nidemu.
Beljin: Gospodo, naoruZani ste, pravno ste se potkovali isad troSite snagu umesto da kad imate
ideje da se udruZite sa nama pa da probate da pomognete.
Lazaroj: Sta mi radimo, mi ho6emo da pomognemo.
Beljin: Ne lidi mi to da je tako.
Ne5i6 Slavko: Ko je doveo do ove situacije, ja sam direktoru predlagao da se proda Rumunija joS
pre tri godine, a on mi je rekao: idi Neso pa prodaj.
KneZevi6: 5 eura je bila cena po kvadratu.
Lazaroj: da se ranije prodalo to sada ne bi bila ova situacija, koliko je kamata na ovaj dug, u tome
je su5tina za5to se sve ovo nije radilo pre tri godine.
Dmitrovi6:Nai bager i naS ,,Kamaz" su mogli da urade u Vlajkovcu ono za5ta je Ergi6u dato
12.000.000, a to ne sluZi ni6emu, sluZi sada da se pecaro5i parkiraju.
Kne2evi6: imali smo projekat da tu radimo pristani5te, ali se moralo stati sa ulaganjima.
Dmitrovid: otpisali ste 50.000.000, preko 100.000 je dato robe koja nije naola6ena, skoro ste
otpisali 25.000.000. Ja sam bio odretlen ispred Upravnog odbora u komisiju da se napladuju
dugovi, odem tamo oni ka2u mi ne dugujemo niSta. Ja sam podneo izveStaj ali niSta nije uraCleno.
Beljin. Oformili smo komisiju i bi6ete izve5teni o tome kod koga je naplaieno ili uzeta roba ili 6emo
da tuZimo duZnika.
Durtlev:Ja sam postavio pitanje kako je mogu6e doneti odluku o prodaji nepokretnosti a da se pre
odluke ne zna vrednost imovine koja je predmet prodaje.
Kne2evi6: poreska uprava daje procenjenu vrednost koja je procenjena od strane ve5taka, uzima
se itrZisna cena na prostoru u kojem se prodaje nepokretnost, povoljnija cena se uzima kao
podetna cena na licitaciji, licitacUa je javna i sprovodi je komisija koja je ovlas6ena od strane
Odbora direktora, sredstva idu iskljudivo za uplatu doprinosa.
Predsednik. Ako nema vi5e diskusije zakljudujem raspravu po ovoj tadki dnevnog reda.
Tadka 3. Donosenje odluke o uspostavljanju hipoteke izaloinog prava na nepokretnoj
imovini ipokretnim stvarima u korist poreske uprave, kao garancua u reprogramu duga, u
iznosu od 36.000.000. dinara.
Predsednik:otvaram raspravu
Kne2evi6: Da bi ostvarili reprogram moramo dati garanciju poreskoj upravi za iznos po reSenju,
tadnUe 35.070.000 dinara. Pokretna imovina je upisana u APR a nepokretna imovina u katastru.
Kod Agencije je mnogo krada procedura, a imamo dovoljno pokretne imovine po proceni vestaka
od strine poreske uprave mi sm predali zaloZno pravo nad pokretnom imovinom za svih
36.000.000 dinara.
Lazaroj: dali 6e odluka tako da glasi? Glavni kamen spoticanja je Sto ne dobijamo pravi materijal za
i
sednicu.
KneZevi6: dademo zaloano pravo na pokretnoj imovini u visini 36.000.000. Poreska uprava je
dostavila konadno reSenje jude i mi moramo se usagla5avati sa njima tako da ako se ne5to
izmenilo od dana postavljanja materijala nismo mogli da menjamo ali zato ovde iznosimo sve tadne
podatke tako da ni5ta nije skriveno.
Dmitrovii: da li moZe da se pro6ita pokretna imovina koja je data kao hipoteka.
Proditan je popis pokretne imovine.
Predsednik: Ako vi5e nema komentara zakljudujem raspravu po ovoj tadci.
predsednik Skupstine objavio da zavrsetak rasprave o predlozima odluka po svakoj tadki dnevnog
reda i pozvao prisutne akcionare i punomocnike da pristupe glasanju putem glasadke liste.
Radi glasanja i brojanja glasova
odredio je kratku pauzu.
o
predlozima odluka od strane Komisije za glasanje'
U toku pauze Komisija za glasanje je prebrojala glasove, utvrdila rezultate glasanja
odluka po svakoj tadki dnevnog reda.
o predlozima
Dnevni red- rezultati qlasania idonesene odluke
U nastavku sednice Komisija za glasanje je objavila rezultate glasanje na osnovi kojih je
predsednik skup5tine objavio da je SkupStina akcionara privrednog drustva ,,IGMA" ad Uljma
donela slede6e odluke:
Tadka 1.
Na osnovu 6lana 34. Statuta DruStva i6lana 329. Zakona o privrednim dru5tvima (,,S1. glasnik RS",
br. 3612011, 9912011), Skup5tina akcionara AD ""|GMA" ULjMA na svojoj sednici, odrZanoj dana
24.12.2013. godine donela slededu:
ODLUKU
o stavljanju van snege odluke
o prodaji nepokretnosti u vlasnistvu dru5tva od 22.11.2O13.9.
STAVLJA SE VAN SNAGE odluka o prodaji nepokretnosti u vlasniStvu dru6tva koju je
Skup5tina akcionara donela na svojoj sednici odrianoj dana 22.11.2013.9odine.
Odluka je usvojena
sa 5.171glasa ZA, 519 glas PROTIV 46 glasova UZDRZANIH,
Tadka 2.
Na osnovu tlana 34. Statuta Dru5tva idlana 329. Zakona o privrednim dru5tvima (,,S1. glasnik RS",
br. 3612011, 9912011), Skup5tina akcionara AD '"|GMA" ULjMA na svojoj sednici, odrZanoj dana
22.11.2013. godine donela sledeiu:
ODLUKU
o prodaji nepokretnosti u vlasni5tvu dru5tva
t.
Skupstina akcionara daje svoju saglasnost da se radi namirenja dospelih a neizmirenih obaveza
prema republidkim javnim prihodima, bankama i drugim poveriocima, izloZe prodaji nepokretnosti u
vlasniStvu druStva.
il.
Prodaji, radi namirenja dospelih novdanih obaveza dru5tva navedene u tadki l. mogu biti izloiene
slede6e nepokretnosti:
nepokretnost u Rumuniji, u Temi5varu povrsine 2,5 ha, katastarska oznaka A68111213 k.o.
L
2.
3.
sag
poslovni prostor u Svilajcu, upisanog u L.N. br. 8787 k.o. Svilajnac, ukupne povrsine
objekta 120 m2
poslovni prostor u Beogradu, na adresi Dr. Milutina lvkovi6a 2a , na parceli br.317411,
317413, 3273, 327 5 k.o. Beograd, ukupne povriine 155m2
nepokretnost k.o. Uljma, parcele br. 2826,2827,2828,2829,2830,2831' 2832' 2833'
2834, 2835, 283711, 2837t2,2838, 2839, 2840,2841, 2842, 2843 ukupne povrSine 11ha
86a i 55m2, parcela 2961t7 povrsine 84a t 83m2 i parcela br. 2906 povrsine od 11a i 26m2.
ilt.
Odbor direktora je ovla$ien da izvr5i odabir nepokretnosti iztadkell. koje 6e izlo2iti prodaji (jednu
ili vise) za koje proceni da se postignutom cenom mogu izmiriti dospele novdane obaveze iz ta6ke
1., koje na dan dono6enja ove odluke iznose oko 30.000.000 dinara.
4.
tv.
Kao metod prodaje utvrduje se javna licitacija.
Odbor direktora se obavezuje da imenuje Komisiju za prodaju, koja ce odrediti podetnu cenu za
prodaju nepokretnosti sprovoditi postupak licitacije. Podetna cena ne moZe biti ni2a od
knjigovodstvene vrednosti nekretnina iz tadke l.
Nepokretnosti se prodaju po kriterijumu najvi5e ponuclene cene na licitaciji za svaku od
nepokretnosti koja je predmet prodaje.
Licitacije mogu biti sprovodene i sukcesivno ( za jednu po jednu nepokretnost po zavrsetku
predhodne), sve do konadnog namirenja svih obaveza radi kojih je odredena nihova proda.ja.
Komisija za prodaju 6e dostaviti Odboru direktora lzveStaj o licitaciji za svaku nepokretnost, koji
sadrZi predlog iuslove prodaje, prema utvrdenom kriterijumu. Bli2u sadrZinu izveStaja utvrdi6e
Odbor direktora.
i
V.
Skupstina akcionara je saglasna da lzvr5ni direktor zaklju6i ugovor o prodaji i preduzme
sve
predlog
prodaju
i
uslove
utvrdi
pravne radnje u cilju njegovog sprovodenja nakon sto Komisija za
prodaje i Odbor direktora usvoji lzveStaj komisije.
Odluka je usvojena sa 5.025 glasa ZA, 711 glasova PROTIV 0 glasova UZDRZANIH
Tadka 3.
Na osnovu dlana 34. Statuta Drustva i dlana 329. Zakona o privrednim dru5tvima (,,S1. glasnik RS",
br. 36t2011 , 99t2011), Skupstina akcionara AD '"|GMA" ULjMA na svojoj sednici, odrZanoj dana
24.12.2013. godine donela slede6u:
ODLUKA
o uspostavljanju hipoteke izaloZnog prava na nepokretnoj imovini ipokretnim
stvarima u korist poreske uprave, kao garancija u reprogramu duga, u iznosu do
36.000.000. dinara.
t.
Skupstina akcionara daje svoju saglasnost da se radi namirenja dospelih a neizmirenih obaveza
prema republidkim javnim prihodima, uspostavi hipoteka i zaloi:no pravo na nepokretnu imovinu i
pokretne stvari u korist poreske uprave, kao garancija u reprogramu duga, u iznosu do 36.000.000
d in
ara.
il.
reprogram obaveza Poreskoj upravi vrsac.
za
kao
hipoteku
koje
dajemo
nepokretnosti
Spisak
- Nepokretnosti:
Parcele KO Uljma br:
2604
2603
2602t1
2602t2
2601
2600
2591
2590
2589
2588
2587
2583
2582
2579t1
257912
2578
2575
2609t1
2609t2
2627
203713
Procenu ovih parcela uradi6e Poreska uprava Vr5ac.
U prilogu dajemo list nepokretnosti br.1 71 5 KO Uljma.
Od pokretnih stvari nudimo kao hipoteku
separaciju kvarcnog peska koja se sastoji iz vi5e ma5ina i opreme a to su:
drobilica za nadmerno zrno kvarcnog peska
transporter sa gumenom trakom
bunarska pumpa
bunar za vodu i bazen
dodavad sirovine
transporter sa gumenom trakom
usitni koS sa transporterom
rotirajuci bubanj
vibraciono sito
Elementi za tunelsku pe6 koja se vodi kao materijal u pripremi za investicije' a 6ine je
15.400,00
Kuke st. deslja
820.553,76
Metalni profil
118.800,00
Kolosek Sine
16.080,00
vagona
Metalna konstrukcija
2.516.527,20
To6kovi
307.050,00
Perlit granulat
140.000,00
Prateci metalni delovi
13.206.540,00
Samotna opeka
12.880,00
Celi6ne kuke
1.020,75
PodloSka Fi 8
486,00
Semering
6.488,50
Amortizeri gumeni
28.318,60
Sina vodjica SR 120
41.647.90
Sina vodjica SR 120 i 1500
-
34.007.873,35
Od pokretnih stvari dajemo jos
- niskonose6u prikolicu
- viljuSkar ,,LITOSTROJ' B 12,5, IHS 40,2
- utovarivad,,l4.oktobar" ULT 160 C
- utovarivad,,14.oktobar" ULT 160
Rezultat glasanja je slede6i: 4.939 glasova ZA, 711 glasova PROTIV 86 glasova UZDRZANIH
Na kraju sednice, predsednik Skup5tine je obavezao zapisnidara da izradi pojedinadne odluke
donete na danasnjoj sednici, s tim da odlulia iz tadke 1. sadr2i i obrazloZenje u skladu sa tazlozima
stavljanja ,an sn"g" predhodno donete odluke od 22.11 .2013. koji su izneti na danasnjoj sednici.
Zapisnidar Beljin Gordapa
Potpis zapisnidara:
Komisija za glasanje:
3.Jankuloy-Qliver
c2/Z"n-
Download

"l c M A" AD Uljma