i(.
-r+
;
l:J!
rv'
'I--
Na osnovu ety'31a u vezi sa Clanom 416. Zakona o privrednim dru5tvima generalni direktor
lzvr5ni odborAMB
-
i
GRAFIKA AD Novi Sad podnosi
GODISNJT TZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2O13.GOD.
o
-
AMB
1. Poslovno ime
GRAFIKAAD Novi Sad
Novi Sad, Futo5ki put 67
Sedi5te i adresa
8023867
Mati6ni broj
102034913
PIB
2. Web site i e-mail adresa
i
3. Broj i datum re5enja o upisu u
reg istar privrednih subjekata
nfo. am [email protected] co. rs
BD:
1721
4. Delatnost (Sifra i opis)
1
3549/2005 25.08.2005.
- proizvodnja
talasastog papira i kartona
ambalaZe od papira i kartona
5. Brojzaposlenih
119
6. Broj akcionara
378
Deset naivecih akcion ata
Broj akcija na dan
27.04.2013.9.
Poslovno ime/ime i prezime
Ude56e u osnovnom kapitalu u
dan 27 .04.2013.g.
o/o
na
STYLOS DOO NOVI SAD
218.615
49,03342
BLAZIC BOSKO
187.336
42,01781
1.443
0,32365
BERIC DARINKA
207
0,04643
JELOVAC MILOVINA
207
0,04643
KRALJIC JELENA
207
0,04643
LJUBENKOVIC MIRKA
207
0,04643
ARSIC CVETA
207
0,04643
PLAEKOV OLGA
207
0,04643
BUM ANDRIJA
207
0,04643
MIRIC OLGA
207
0,04643
AMB
ia.
-
GRAFIKA AD
vi@,
oin. I
9. Podaci o akcijama
- obidne akcije
- prioritetne akcije
10. Podaci o zavisnim dru5tvima
11. Poslovno ime, sediSte i poslovna
adresa revizorske kuce koja je
revidirala poslednj i finansijski izve5taj
oossg.z+s,zz oin.
broj izdatih akcija
lSlN broj
CFI kod
445.849
RSAMBGE12311
ESVUFR
I
I
I
I
PAN REVIZIJA DOO za reviziju i konsalting, Tolstojeva 6,
Novi Sad
12. Poslovno ime organizovanog tr2i6ta Akcije iskljudene sa tr2i5ta
na koje su ukljudene akcije
ll Podaci o upravi Dru5tva
e lanovi
odbora
Obrazovanje, sadaSnje
zaposlenje, dlanstvo u UO i NO
drugih druStava
lme, prezime i prebivali5te
Sanja Babi6, predsednik
Novi Sad
"STYLOS'DOO Novi Sad,
Jovetic Bogdan, dlan
Novi Sad
"STYLOS' DOO Novi Sad,
Orlic Zoran, 6lan,
Novi Sad
SZ STUDENT Novi Sad.
referent
Broji% akcija
poseduje
koji
u
akcionarskom druitvu
lsplaceni neto
iznos naknade u
2013.9.
I
I
I
I
I
I
direktor direkcije
izvr5ni direktor
lll Prikaz razvoia irezultata poslovanja Druitva ifinansijskog stanja u kome se nalazi, kao ipodaci
vaZniza procenu stanja imovine
1)
lzve5taj Uprave o realizaciji usvojene poslovne politike
Osnovni ciljevi poslovne politike za 2013.godinu realizovani su u obimu koji je
omogu6io pozitivno poslovanje.
2)
Analiza prihoda, rashoda i drugih pokazatelja uspe5nosti
Red.
br.
2012.
2013.
1
Poslovni prihodi (u 000 din.)
455.1 00
389.137
2
Poslovni rashodi (u 000 din.)
443.575
373.392
3
Gubitak pre oporezivanja (u 000 din.)
14.266
2.799
4
Raspored dobiti
I
I
5
Kratkorodne obaveze (u 000 din.)
391 593
348812
6
Dugorodne obaveze (u 000 din.)
80.268
35.696
7
Prinos na kapital
I
I
I
I
Neto prinos na sopstveni kapital
I
I
Neto gubitak (u 000 din.)
13.386
I
10
Neto dobitak ( u 000 din.)
I
7.361
11
Stepen zaduZenosti
97,000/o
88,63%
12
ll stepen likvidnosti
0,24
0,19
13
lll stepen likvidnosti
0,40
0,37
14
Neto obrtni fond
I
I
15
Najni2a cena akcije
136,01
136,01
16
Najvi5a cena akcije
136,01
136,01
17
Tr2i5na kapitalizacija (u 000 din.)
I
I
(
F
8 I pobitak
po
arrciji
I
[
{4s6
3)
16F1
-T
:
lnformacije po segmentima
Privredno dru5tvo u organizacionom smislu posluje kao celina te se nisu stekli uslovi za
izveStavanje po segmentima u skladu sa MRS 14.
a) Glavni kupci i dobavljadi:
-
vise od 10% u ukupnom prihodu dru5tva udestvuju kupci: - "Zdravlje"ad Leskovac, Vlajkova 199
- "Stylos" doo Novi Sad, Futo5ki put 67
- "Bambi" ad PoZarevac
- "Modital" doo Zrenjanin
-
viSe od 10% u ukupnim obavezama dru5tva udestvuju dobavljadi: "stylos" doo Novi Sad, Futo5kiput6T
4) Promene bilansnih pozicija (za viSe od 10% u odnosu na prethodnu godinu)
a) Na imovini i obavezama
U 2013.9. nije povecano ulaganje u osnovna sredstva.
- Stalna imovina
- PotraZivanje kupaca Smanjen je broj kupaca i obim prometa
Neto dobitak u iznosu od 7.361 (000) RSD
- Neto dobitak
Pove6anje
- Kapital
lV Opis o6ekivanog razvoja dru5tva u nerednom periodu, promena u poslovnim politikama dru5tva,
kao i glavnih rizika i pretnji kojima je poslovanje dru5tva izloleno
- Uprava preduzima mere u okviru zakonskih mogu6nosti da za5titi interese Dru5tva.
V VaZniji poslovni dogadaji koji su nastupili nakon proteka poslovne godine za koju se izveStaj
priprema konverzija duga pove6anjem kapitala koja je okondana u drugoj polovini
-
2013.godine.
Vl
Poslovi sa povezanim licima - promet robe.
VllAktivnosti na polju istraZivanja i razvoja
-
I
Vlll Sopstvene akcije - stedeno 1443komada sopstvenih akcija.
lX Ulaganja - nije bilo znadajnijih ulaganja.
U Novom Sadu,.1..
.t":f014.g.
r-----i-
AMB
GRAFIKA AD NOVI SAD
kovic Slobod
gen.direktor
-]
Download

Godišnji izveštaj o poslovanju AMB Grafike za 2013. godinu