2010. 5 (31-33)
ISSN-1452-662X
UDK: 616.596-085.849.19
Struai rad
Dorde Nedeljkovie, Dragan Zamaklar, D2evad Sebe6evacl
TRETMAN URASLOG NOKTA PALCA
SA CO2 LASEROM
Satetak: Urasli nokat onemogueava svakodnevne je i vedi, s obzirom da perzistira naj6egee duti vremenaktivnosti. Urasli nokat je steeno stanje koje karakte- ski period i da se pacijenti kasnije javljaju kod lekara iz
rige bol, otok, diskomfor i otetan hod. Glavni patofizi- razliditih razloga. Urasli nokat onemogudava svakoologki razlog nastanka uraslog nokta je postojanje pri- dnevne aktivnosti, uldjudujudi i sportske, gto znatno
mote uticati na kvalitet tivota deteta i njegov psihofitiska izmedu nokta i nokatnog zida.
Cilj rada je da se utvrdi da li se primenom CO2 la- ziali razvoj.
Primena standardnih hirurgkih tehnika kod dece
sera u tretmanu uraslog nokta postau bolji rezultati u
odnosu na klasi6no hirurgko leenje, kao i eventualne nekada predstavlja problem, usled otetane primene
anestezije, operativnog laenja, a posebno postoperaprednosti ovakvog tretmana.
CO2 laseri proizvode infracrveni zrak talasne du- tivnog toka i odrtavanja postignutog efekta.
Urasli nokat je stedeno stanje koje karakterige bol,
fine 9.400 do 10.600 nm dovodedi do evaporizacije
vode sa ciljnog tkiva, izazivajudi koagulacionu nekro- otok, diskomfor i ()tem hod.
Glavni patofiziologki razlog nastanka uraslog
zu povrgnog sloja. U nagem slua'aju CO2 laser je korinokta
je postojanje pritiska izmedu nokta i nokatnog
ken za eksciziju matrixa i nokatne plae, kao i za uklazida. Razlititi faktori mogu dovesti do pojave pritiska,
njanje prisutnog granulacionog tkiva.
U nagoj studiji obuhvadeno je 56 pacijenata, uzra- a ti faktori se naj6egee medusobno dopunjuju. To su:
sta 8 do 18 god. Pacijenti su u proseku imali 8 meseci spoljni pritisak na nokat (neadekvatna obuda), deforproblem sa uraslim noktom, a 28 pacijenata je ranije macija nokta usled nepravilnog see'enja ili povrede, ili
hirurgki ledeno. Od 56 pacijenata ledenih ovom meto- infekcija, kao posledica nepravilno odrtavane higijedom potpuno izle6enje postignuto je kod 50 pacijenata. ne. Svi ovi faktori, posebno ili u kombinaciji, mogu doKod 6 pacijenata se problem ponovo pojavio, a anali- vesti do povedanog pritiska na nokat, a nakon odredezom je utvrdeno da kod tih pacijenata nije postignuta nog vremena i do pojave uraslog nokta.
dovoljno giroka evaporizacija mesta rasta nokta.
spoljni pritisak
deformacija
Tretman uraslog nokta CO2 laserom je novi i mana
nokat
nokta
nje invazivni metod lee'enja, brie se izvodi, manja je
stopa recidiva, brie vraeanje aktivnostima, dobar koly
zmetidld efekat, manji trogkovi laenja.
POVE(ANI PRITISAK IZMEDU NOKTA
Kljuene reek urasli nokat, laser, CO2, anestezija,
I ZIDA NOKTA
infekcija.
lir
UVOD
Urasli nokat (unguis incarnatus), sa aspekta hirurgije ne predstavlja veliki problem, ali sa aspekta pacijenta predstavlja znaajan problem, koji ga onemogu-
eava u svakodnevnim aktivnostima i koji mu kvari
komfor tivota. Kada se takav problem javi kod dece on
1
Univerzitetska de6ja klinika, Plasti6na hirurgija, Beograd.
otok zida nokta
Ily
infekcija
Primenom karbon dioxid (CO2) lasera i parcijalnim uldanjanjem dela nokatne plae i matriksa, omogueava se brie postizanje funkcinalnog stanja prsta uz minimalnu traumu, a gto je bitno i dobar kozmetidki efekat.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
32
Dorde Nedeljkovie, Dram Zamaldar, Dkvad Sebdevac
CO2 laser sa svojom emisijom energije je takav da
reaguje sa biologkim sistemima, to je nagao i svoju primenu u medicini. CO2 laser je prvi laser primenjen u
medicini, jog '60-ih, i do danagnjih dana je ostao u girokoj upotrebi. CO2 laseri proizvode infracrveni zrak talasne du2ine 9.400 do 10.600 nm dovodedi do evaporizacije vode sa ciljnog tkiva, izazivajudi koagulacionu
jodom. Analgetici se preporuenju samo u slue'aju pojave bolova. Antibiotska terapija u postoperativnom periodu je bila indikovana kod 29 pacijenata kod kojih je
problem perzistirao du2i vremenski period i kod kojih
je bilo znakova gnoja pre operacije. Previjanje se vrgi
na dva dana u toku 10 dana. Sve rane su zarasle u toku
nekrozu povrgnog sloja. Zahvaljujudi ovoj osobini
polja, a u proseku 10 dana je bilo neophodno za zarastanje. Nakon zavrgenog tretmana se daje savet o daljem higijenskom rezimu. Ponovne redovne kontrole
se zakazuju po isteku mesec dana i za tri meseca (6).
CO2 laser se primenjuje u uldanjanju razlititih ko2nih
promena, uldanjanju o2i1j aka, podmladivanju ko2e i za
hirurgko setenje.
U nagem slutaju CO2 laser je korigten za eksciziju matriksa i nokatne plae, kao i za uklanjanje prisutnog granulacionog tkiva.
CO2 laseri proizvode infracrveni zrak i evaporizuju vodu sa ciljnog tkiva izazivajudi koagulacionu nekrozu. U nagem radu korigeen je za eksciziju matriksa, nokatne plote i uklanjanje granulacionog tkiva (1, 2, 3, 4).
CILJ RADA
Cilj rada je da se utvrdi da li se primenom CO2 lasera u tretmanu uraslog nokta posti2u bolji rezultati u
odnosu na klasitno hirurgko le6enje, kao i eventualne
prednosti ovakvog tretmana.
MATERIJAL I METODE
7 do 12 dana, u zavisnosti od velidine operativnog
REZULTATI RADA
Od 56 pacijenata le6enih ovom metodom potpuno
izletenje postignuto je kod 50 pacijenata.
Kod 6 pacijenata se problem ponovo pojavio, a
analizom je utvrdeno da kod tih pacijenata nije postignuta dovoljno giroka vaporizacija mesta rasta nokta.
Uporedne svetske studije ukazuju na slitne postotke u procesu letenja. U Americi u jednoj studiji na
318 pacijenata bilo je 284 izledenih i 34 recidiva kod
pacijenata (7).
DISKUSIJA
CO2 laserom posti1e se efikasna i precizna ekcizija bez upotrebe mini poveske uz dobru kontrolu hemostaze i minimalno krvavljenje. To omogueava hirurgu
da lako proceni velieinu polja koje je neophodno uklo-
Za godinu dana je tretirano 56 pacijenata, uzrasta
8 do 18 godina. Pacijenti su u proseku 8 meseci imali niti bez straha o naknadnom izgledu prsta i atedenja
problem sa uraslim noktom, 28 pacijenta su ranije kla- okolnog tkiva. Laser istovremeno vrgi i direktnu sterisieno operativno
lizaciju tkiva, gto ubrzava period oporavka. Sam paciSve operacije su izvedene identitno po ranije usa- jent je pogteden straha od hirurga (pominjanje no2a, seglagenom protokolu. Operacij a se zapodinje primenom 6enja, igle), nema naknadnog uldanjanja hirurgkog malokalne lidokainske anestezije -6 ml 2% Lidokaina. terijala, postoperativni bol je redak, a pacijenti se brzo
Nakon postignutog digitalnog nervnog bloka, ueini se vradaju svakodnevnim aktivnostima.
podizanje dela nokta ispod granulacije pravim peaPrimena CO2 lasera u cilju le6enja uraslog nokta
nom, a potom sledi ekscizija dela nokta sa granulaci- znatno olakgava posao hirurga, a za dete je znatno
jom, pomodu CO2 lasera uz kontrolu hemostaze. Po- komfornija.
tom se uelni vaporizacija matriksa i mesta rasta nokta.
Nakon ekscizije i vaporacije sledi toaleta, previjenje
ZAKLJUCAK
povidon jodom i zavoj. Po intervenciji pacijent miruje,
Primenom CO2 lasera u tretmanu uraslog nokta
sa nogom u elevaciji (5).
Prvo previjanje nakon intervencije se obavlja u dobijen je kvalitet vige. Metoda je znatno uspegnija od
prvom postoperativnom danu, radi ponovne kontrole klasitne hirurgke tehnike, manje je invazivna, brzo se
hemostaze i kada se utini nova tolaeta rane obitnim fi- izvodi, manj a je stopa recidiva, bolji kozmetski efekat,
ziologkim rastvorom. Lokalno, na tretirano mesto, pla- manji trogkovi, br2e vratanje svakodnevnim aktivnosira se antibiotska mast (Garamicin) i tupfer sa povidon stima.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
TRETMAN URASLOG NOKTA PALCA SA CO2 LASEROM
33
Summary
CARBON DIOXIDE LASER TREATMENT OF AN INGROWN NAIL
Dj. Nedeljkovic, D. Zamaklar, D. Sebecevac
Plastic surgery unit, Universit child hospital, Belgrade
Ingrown nail (unguis incarnatus) disables pati-
already done in 28 cases. As a part of CO2 laser treat-
ent's everyday activities. Symptoms include pain ment local anaesthetic is applyed without turnique.
along the margins of the nail, swelling, footstep difficulties. Etiology mostly referes to high pressure between nail plate and nail bed. Causes include external pressure, nail deformation, infection.
The aim of work was to determine benefits of carbon
dioxide (CO2) laser treatment of an ingrown toenail,
presuming faster functional recovery, minimal trauma,
good aesthetical result, lower incidence of recurrence.
The CO2 laser produces a beam of infrared light,
causing coagulation necrosis of the target tissue due to
water evaporisation. It is used for excision of nail matrix, nail plate and the removal of hypergranulation.
Totally 56 patients, aged from 8 to 18 years, were
treated during one-year period. The average symptoms
duration was 8 months and surgical nail avulsion was
LITERATURA
1. Chapeskie H. Canadian Family Physician 2008;54 (11) :
1561-1562.
2. Vandenbos KQ, Bowers WR .US Armed Forces Medical
Journal1959; 10(10) : 1168-1173.
3. Pearson HJ, Bury RN, Wapples J, Watkin DF. Ingrowing
toenalis: is there a nail abnormality? A prospective study. J Bone
Joint Surg 1987; 69(5): 840-842.
4. Sykes PA. Ingrowing toenails: Time for critical appraisal? J R Coll Surg Edinb1986;31 : 300-304.
Partial resection of nail plate and hypergranulations,
with evaporating nail matrix and bed, with no suture,
are done using CO2 laser. The final step is local application of Povidon-Iod and Garamycin. Checkouts with
local application of Garamycin are done in two days
during the next 10 days. Postoperative antibiotic therapy was necessary in 29 cases. Cicatrization period
was 7 to 12 days, depending on resection extent. There
were 6 cases (9%) of recurrence.
The CO2 laser treatment of an ingrown toenail is
fast, less invasive method causing faster functional and
aesthetical recovery with lower incidence of recurrence. Treatment costs are minor.
Key words: ingrown toenail, carbon dioxide, evaporisation, infection, local.
5. Tada H, Hatoko M, Tanaka A. Clinical comparison of
the scanning CO2 laser and conventional surgery in the treatment of ingrown nail deformities. J Dermatolog Treat 2004; 15
(6) : 387-90.
6. Ozawa T, Nose K, Harada T. Partial matricectomy with
a CO2 laser for ingrown toenail after nail matrix staining. Dermatol Surg 2005; 31 (3) : 302-5.
7. Farley-Sakevich et al. Onychoplasty with Carbon Dioxide Laser Matrixectomy for Treatment of Ingrown Toenails. J
Am Podiatr Med Assoc 2005; 95 : 175-179.
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Download

tretman uraslog nokta palca sa co2 laserom