Medicinska škola Banja Luka, školska 2010/11.godina, predmet Hirurgija, vježbe u KBC Banja Luka
- Prijemna hitna hirurška ambulanta Ovo ambulanta u kojoj se obavlja prijem pacijenta čije je zdravstveno
stanje ugroženo,bilo zbog povrede ili oboljenja praćeno akutnim
bolovima.Sastavljena je iz 3 dijela:
1.administrativni dio na ulazu gdje medicinska sestra-tehničar
upisuju podatke svih pacijenata koji su prošli kroz ambulantu.Tu je i
računar u koji hirurg nakon pregleda pacijenta piše nalaz.
2.paravanima ograñen prostor gdje se nalazi ležeći sto na kojem
hirurg uspostavlja uputnu dijagnozu.On se pri tome služi metodama
fizikalnog pregleda:
-inspekcija
-palpacija
-perkusija
-auskultacija
Pri tome uzima anamnestičke podatke.Za to vrijeme pacijent je u
odreñenom položaju,zavisno od lokalizacije povrede ili bolova.
Tako npr,pri pregledu abdomena,pacijent se postavlja u horizontalan
položaju sa polusavijenim nogama u koljenima,rukama ispruženim
pored tijela,a abdomen osloboñen od garderobe.
3.operaciona sala za male hirurške zahvate(incizije,ekscizije i
hirurška obrada rane,razderotine,posjekotine,urastanja nokta...i
drugih) kojima nije potrebna opšta anestezija.
Od iventara tu se nalazi: na sredini operacioni sto,2-3 pokretna
stolića.Na jednom medicinska sestra može da postavi potrebne
instrumente dok asistira hirurgu.Prethodno ih prekrije duplom
sterilnom kompresom.Na drugom se nalaze potrebni antiseptični
rastvori-benzin,alkohol,jod,rivanol i drugi
Ovdje se nalazi ormar sa policama na kojima je smješten sav
neophodan materijal (sterilne hirurške rukavice različitih
veličina,sterilni hirurški konci,drenovi,sterilni fabrički upakovani
skalpel nožići,sterilni setovi koji se koriste pri incizijama(hiururški
rez u cilju dreniranja nakupljenog sadržaja ,koji može predstavljati
uzrok infekcije,tj.upalnog procesa).Ovi setovi se koriste i pri hirurškoj
obradi uraslog nokta.
Školski WEB sajt: http://www.medicinska-skola-bl.net
Medicinska škola Banja Luka, školska 2010/11.godina, predmet Hirurgija, vježbe u KBC Banja Luka
SET ZA NOKAT sastoji se od:
-bubrežnjaka u kojem se nalaze
-2 peana
-2 pincete-hirurška koja na vrhu ima zupce i anatomska koja ih
nema
-makaze
-kireta(kohlea)
-oličasta sonda
-iglodržač
-držač za skalpel
-par komada sterilnih tupfera
-5 složenih gaza
-kompresa sa prorezom
To je sve upakovano u zelenu kompresu i sterilisano u autoklavu
na 120 stepeni 2,5 bara pritisak u trajanju od 20 min.
SET ZA OBRADU RANE sadrži sve što i set za nokat osim kirete
i oličaste sonde
SET ZA INCIZIJU sadrži sve što i set za obradu rane.
Incizija je hirurška intervencija u vidu reza i plasiranja drena
tzv.latica,u cilju dreniranja nakupljenog sadržaja.
Kao i u velikoj operacionoj sali i ovdje treba da se nalazi mjesto gdje
se peru instrumenti i spremaju za ponovnu sterilizaciju,a to je lavabo
sa česmom.
Osoblje koje radi u ovoj,tzv.maloj opracionoj sali,mora da ima
hiruršku kapu(sva kosa ispod),masku i kaljače preko klompi.
Pred ove intervencije nije potrebno hirurški prati ruke.
I ovdje se vodi evidencija svih pacijenata koji su „prošli“kroz ovu
operacionu salu.
Obavezno je voditi evidenciju sterilisanog materijala,tj.setova,kao i
upotrebljenog materijala po datumima.
To je ujedno dokumentacija operacione sale za male hirurške
intervencije koja je sastavni dio hitne hirurške ambulamnte.
Školski WEB sajt: http://www.medicinska-skola-bl.net
Download

Prijemna hitna hirurška ambulanta