AM ED
ISSN-1452-662X
asopis lekara i stomatologa
Zdraystveni centar Novi Pazar
Glavni i odgovorni urednik
prim. dr Avdo eeranio
Zamenik glavnog i odgovornog urednika
mr sci med. dr Suada Gicid-Skenderi
Redakcijski kolegijum
dr D2enana Detanac, dr D2email Detanac, mr sci med. dr D2evad Sebe6evac, mr sci med. dr Edvin HaMibulie,
dr Vesna Tomovie, mr sci med. dr Elvira Luka Radoneqe, dr Jusuf Nukovie, mr sci med. dr Safet Skenderi,
dr Nataga Mijailovid, mr sci med. dr gefadil Spahio, dr Lenka Jadovie
Naueni savet
prof. dr Mirko Rosid, Medicinski fakultet Univeziteta u Kragujevcu, Srbija
prof. dr Radivoj Kock, Medicinski fakultet Univeziteta u Nigu, Srbija
prof. dr Ivan Dimitrijevie, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu, Srbija
prof. dr Aleksandar Karamarkovie, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu, Srbija
prof dr Stojan Sekulia, Medicinski fakultet Univeziteta u Prigtini, Srbija
prof. dr Marina Savin, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu, Srbija
prof. dr Milica Berisavac, Medicinski fakultet Univeziteta u Beogradu, Srbija
prof dr Milan Kne2evie, Medicinski fakultet Univeziteta u Kragujevcu, Srbija
prof. dr Nebojga Mitie, Medicinski fakultet Univeziteta u Prigtini, Srbija
prof. dr Zulfo Godinjak, Medicinski fakultet Univeziteta u Sarajevu, BiH
prof dr 2arko Pavie, Univerzitet za poslovni in2enjering i marketing Banja Luka, BiH
prof dr Damjan Miklav6i6, Faculty of electrical engineering, University of Ljubljana, Slovenia
Prevod na engleski jezik
dr Denana Detanac
Dizajn
prim. dr Avdo eeranio
/zdavae
Srpsko lekarsko drugtvo, Podru2nica Novi Pazar
ASOPIS IZLAZI JEDNOM GODIgNJE
Adresa uredni§tva
SANAMED", Zdraystveni centar Novi Pazar, ul. Generala 2ivkovida br. 1, Novi Pazar, Srbija
tel: 020 314 722, mob. tel. 063 640 850, e-mail: [email protected], www.sanamed.rs
gtampa
MERAK", Novi Pazar
Tire
500
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
ISSN-1452-662X
Journal of doctors and dentists
Health Center Novi Pazar
Editor-in-chief
prim. dr Avdo Ceranic
Deputy editor-in-chief
mr sci med. dr Suada Gicic-Skenderi
Editorial Staff
dr Dzenana Detanac, dr Dzemail Detanac, mr sci med dr Dzevad Sebecevac, mr sci med. dr Edvin Hadzibulic,
dr Vesna Tomovic, mr sci med dr Elvira Lukac Radoncic, dr Jusuf Nukovic, me sci med. dr Safet Skenderi,
dr Natasa Mijailovic, mr sci med. dr Sefadil Spahic, dr Lenka Jacovic
Scientific Council
prof. dr Mirko Rosic, School of Medicine, University of Kragujevac, Serbia
prof. dr Radivoj Kocic, School of Medicine, University of Nis, Serbia
prof. dr Ivan Dimitrijevic, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia
prof. dr Aleksandar Karamarkovic, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia
prof. dr Stojan Sekulic, School of Medicine, University of Pristina, Serbia
prof. dr Marina Savin, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia
prof. dr Milica Berisavac, School of Medicine, University of Belgrade, Serbia
prof dr Milan Knezevic, School of Medicine, University of Kragujevac, Serbia
prof. dr Nebojsa Mitic, School of Medicine, University of Pristina, Serbia
prof. dr Zulfo Godinjak, School of Medicine, University of Sarajevo, BiH
prof dr Zarko Pavic, University for business engineering and management of Banja Luka, BiH
prof. dr Damjan Miklavcic, Faculty of electrical engineering, University of Ljubljana, Slovenia
English translation
dr Dzenana Detanac
Design
prim. dr Avdo Ceranic
Published by
Serbian Medical Society, Section Novi Pazar
ISSUED ANNUALLY
Adress of Editorial Staff
"SANAMED ", Zdraystveni centar Novi Pazar, ul. Generala 2ivkovi6a br. 1, 36300 Novi Pazar, Srbija
Tel.: 020 314 722, mob. tel.: 063 640 850, e-mail: [email protected], www.sanamed.rs
Print
"MERAK", Novi Pazar
Circulation
500
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
Download

AM ED Zdraystveni centar Novi Pazar